0114-KDIP3-1.4011.871.2022.2.LS - Ustalenie skutków podatkowych przewalutowania kredytu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.871.2022.2.LS Ustalenie skutków podatkowych przewalutowania kredytu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

14 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 14 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych przewalutowania kredytu.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 15 listopada 2022 r. (data wpływu 15 listopada 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

Pan R. D.

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

Pani M. S.

Opis stanu faktycznego

W lipcu 2008 r. zawarli Państwo z bankiem (dalej Bank) umowę o mieszkaniowy kredyt budowlano - hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF. Kredyt w kwocie 1 300 000,00 złotych, wypłacony został w złotówkach, przy czym był indeksowany kursem CHF. Umowa zawarta została na okres 15 lat od 2008 r. do 2023 r.

W wyniku mediacji prowadzonej przed przedstawicielem Komisji Nadzoru Finansowego zawarli Państwo w dniu 21 grudnia 2021 r. z Bankiem ugodę do umowy o mieszkaniowy kredyt budowlano - hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF. Na podstawie zawartej ugody doszło do przewalutowania kredytu i strony ustaliły, że kredyt zostanie rozliczony, tak jakby od początku był zawarty w PLN i oprocentowany wskaźnikiem WIBOR 3M powiększonym o marżę, zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego. Po przewalutowaniu okazało się, że spłacili Państwo całość kredytu i powstała nadpłata w kwocie 620 574,81 zł, która zwrócona została Państwu w grudniu 2021 r. jednocześnie zostali Państwo poinformowani, że Bank zwalnia Państwa z kwoty 326 931,88 zł, stanowiącej różnicę między kwotą kapitału plus odsetki zadłużenia w dniu podpisania ugody a pozostałą kwotą zadłużenia stanowiąca po przeliczeniu dokonanym przez Bank 0 zł.

W dniu podpisania ugody złożyli Państwo Bankowi oświadczenie, że:

a) kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty przeze Państwa na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej, oraz

b) Państwo będący stroną umowy kredytu mieszkaniowego nie korzystali z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej niż określona w lit. a inwestycji mieszkaniowej.

W trakcie mediacji i podczas podpisywania ugody zostali Państwo poinformowani, że jeżeli spełnione są dwa warunki: (a) nie korzystali Państwo dotychczas z umorzenia wierzytelności z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na cele mieszkaniowe, oraz (b) w całości przeznaczyli Państwo kredyt na własne cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wtedy, zgodnie z Paragrafem 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 2167), tj. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, od umorzonej kwoty wierzytelności z tytułu zaciągniętego przed dniem 15 stycznia 2015 (kredyt zaciągnęli Państwo w 2008 r.) na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie... w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz indeksowanych do waluty obcej..., podatek od zwolnionej kwoty długu nie będzie należny. Uwzględniając Państwa oświadczenie związane z kwotą zwolnienia z długu w kwocie 326 931,88 zł, na podstawie Paragrafu 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe Bank nie wysłał do Urzędu Skarbowego informacji PIT-11 na tę kwotę. Natomiast w 2022 r. Bank wysłał do Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informację PIT-11 w którym w rubryce 83 wskazał przychód 310 287,41 zł. (w rubryce 82 wpisał "Ugoda PKNF"). Taki sam PIT-11 dostała Zainteresowana. Te PITy-11 odnoszą się do zwróconej kwoty nadpłaty - 620 574,81/2 = 310 287,40. Bank twierdzi, że kwota zwrotu nadpłaty stanowi przychód podatkowy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i na podstawie art. 42a ust. 1 tej ustawy, - bank był zobowiązany wystawić informację PIT-11 z wykazaniem powyższej kwoty. Dnia 12 sierpnia 2022 r. dostali Państwo pismo z Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z wezwaniem do złożenia korekty zeznania podatkowego za rok 2021. W czasie rozmowy telefonicznej ekspert skarbowy, z Urzędu Skarbowego zasugerował by wystąpić do KIS o interpretację indywidualną używając wniosku ORD-IN.

Uzupełnienie i doprecyzowanie stanu faktycznego

Kredyt zaciągnięty został na zakup mieszkania na własne cele mieszkaniowe. Zabezpieczenie hipoteczne ustanowione zostało na mieszkanie w (...), które stanowi cześć nieruchomości A. położonego w (...) i jest objęte księga wieczysta Sadu Rejonowego. Powyższa nieruchomość stanowi Państwa współwłasność łączną wynikająca z ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. W tym mieszkaniu zamieszkują Państwo razem od momentu wydania pozwolenia na użytkowanie wydanego w 2008 r. Zgodnie z zawartą umową kredytową byli Państwo obydwoje solidarnie zobowiązani do spłaty kredytu. W przeszłości nie korzystali Państwo z umorzenia wierzytelności z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie i zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Pytania

1. Czy wskutek przewalutowania kredytu - na zasadach opisanych powyżej - Bank powinien powstałą różnice (jeśli przy obecnym kursie jest ona korzystna dla podatnika) uznać za przychód i wystawić informacje PIT-11 na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2. Czy od zwróconej nadpłaty kredytu w kwocie 620 574,81 zł ciąży na Państwu obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Stanowisko Zainteresowanych

Uważają Państwo, że zmiana sposobu rozliczania kredytu jest neutralna podatkowo, gdyż wraz z zawarciem ugody następuje tylko zmiana sposobu rozliczenia kredytu, który został udzielony w złotych. Wartość kredytu w walucie obcej wraz z jej kursem były używane tylko jako wartości odniesienia do ustalenia wysokości odsetek i tempa spłaty kapitału. W związku z tym po stronie Banku nie powstaje obowiązek wystawienia informacji PIT-11, a na podatniku nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od nadpłaty kredytu. Zgodnie z treścią art. 69 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Otrzymanie kredytu i jego spłata na warunkach przewidzianych w umowie kredytowej są obojętne podatkowo. Przychód po stronie kredytobiorcy pojawia się w przypadku, kiedy dochodzi do umorzenia kredytu, jego części lub odsetek. Wtedy bowiem kredytobiorca osiąga konkretne przysporzenie majątkowe (przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W Państwa ocenie, w sytuacji opisanej we wniosku, tj. przewalutowania na złotówki kredytu indeksowanego w CHF (kredyt ma być rozliczony tak, jakby od początku był kredytem złotówkowym), dochodzi jedynie do operacji technicznej zamiany kwoty wyrażonej w określonej walucie, na ta sama kwotę wyrażona w innej walucie. Tym samym, przewalutowanie nie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe stanowisko znajduje również uzasadnienie w interpretacjach podatkowych 0114-KDIP3-2.4011.482.2022.2.MG i 0115-KDIT2.4011.826.2021.1.HD. W związku z powyższym uważają Państwo, że nie ciąży na nich obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od nadpłaty kredytu. Niezależnie od tego, również nie powstaje obowiązek wystawienia informacji PIT-11 oraz zapłaty podatku dochodowego od umorzonej kwoty kredytu. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe umorzonych osobie fizycznej wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego, taki przychód objęty jest zaniechaniem poboru podatku dochodowego. W przypadku przyjęcia bowiem, że w wyniku przewalutowania doszło do umorzenia kredytu i powstania w wyniku tej operacji nadpłaty, takie umorzenie objęte byłoby zgodnie z powołanym rozporządzeniem zaniechaniem poboru podatku, w sytuacji, gdy:

a)

kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty na realizacje jednej inwestycji mieszkaniowej, oraz

b)

będący strona umowy kredytu mieszkaniowego nie korzystali z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizacje innej niż określona w lit. a inwestycji mieszkaniowej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że przychód stanowią m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne. Przez termin "otrzymane", zgodnie ze Słownikiem języka polskiego pod redakcją prof. M. Szymczaka (Wydawnictwo Naukowe PWN - 1998 r., wydanie I, tom II, str. 253) należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne, które zostały podatnikowi dane. Mając na uwadze istnienie wielu form rozliczeń należy uznać, że otrzymane pieniądze to nie tylko wypłacona gotówka, ale również kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy podatnika. Natomiast "postawionymi do dyspozycji" są takie pieniądze i wartości pieniężne, które podatnik, wykazując określoną aktywność, ma możliwość włączyć do swojego władztwa. Innymi słowy, podatnik ma możliwość skorzystania z tychże pieniędzy, a nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji.

Przepis art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów są inne źródła.

Jak stanowi art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności" wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 tej ustawy. W związku z tym, świadczenie mające realną korzyść finansową, o ile nie stanowi konkretnej kategorii przychodu zaliczanego do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8b ww. ustawy, jest dla świadczeniobiorcy przychodem z innych źródeł.

Na mocy art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Przystępując do oceny skutków podatkowych przewalutowania przez bank zaciągniętego kredytu wskazać należy, że instytucja kredytu uregulowana została przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 69 ust. 1 ww. ustawy:

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Podkreślić należy, że otrzymanie kredytu i jego spłata na warunkach przewidzianych w umowie kredytowej są obojętne podatkowo. Przychód po stronie kredytobiorcy pojawia się w przypadku, kiedy dochodzi do umorzenia kredytu, jego części lub odsetek. Wtedy bowiem kredytobiorca osiąga konkretne przysporzenie majątkowe (przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wobec powyższego zauważyć należy, że w sytuacji opisanej we wniosku, tj. przewalutowania na złotówki kredytu denominowanego w CHF (kredyt ma być rozliczony tak, jakby od początku był kredytem złotówkowym) nie dochodzi do transferu/przelewu środków pieniężnych, nie dochodzi do uregulowania w jakiejkolwiek formie zobowiązania wynikającego z umowy kredytu - zmianie ulega jedynie waluta, w której zobowiązanie ma być uregulowane. Przewalutowanie stanowi wyłącznie techniczną operację zamiany kwoty wyrażonej w określonej walucie, na tę samą kwotę wyrażoną w innej walucie. Jak wynika z wniosku w tej sprawie nie dochodzi do umorzenia kredytu, a jedynie w wyniku zawartej ugody następuje przeliczenie spłaconego przez Klienta kredytu, zgodnie z metodami kalkulacji opisanymi w stanie faktycznym. W wyniku tego rozliczenia Kredytobiorca otrzymuje część środków pieniężnych, które wcześniej na mocy Umowy kredytowej przekazał na rzecz Banku w ramach spłaty rat kapitałowo - odsetkowych od otrzymanego Kredytu. Zwrot odbywa się na skutek zawartej przez Strony Ugody, w wyniku której do przeliczenia kredytu ma zastosowanie wynegocjowany kurs walutowy. Powstała nadpłata kredytu nie stanowi konkretnego przysporzenia majątkowego - stanowi jedynie "wyrównanie" wcześniejszego zmniejszenia majątku Kredytobiorcy. Tym samym, przewalutowanie nie skutkuje dla Państwa powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku zwrotu nadpłaty kredytu nie osiągną Państwo konkretnego przysporzenia majątkowego, a w związku z tym nie ciąży na Państwu obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Bank nie jest zobowiązany sporządzić dla Państwa informację PIT-11, o której mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

W odniesieniu do przywołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Pan R. D. (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl