0114-KDIP3-1.4011.870.2022.2.MZ - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.870.2022.2.MZ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 13 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Uzupełnił go Pan pismem z 24 października 2022 r. (data wpływu 28 października 2022 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego:

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą od 24 kwietnia 2019 r., pod firmą (...), prowadzoną pod adresem (...), zarejestrowaną w CEIDG pod numerem NIP: (...) i numerem REGON: (...). Ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm. - dalej: ustawa o PIT).

W ramach prowadzonej bezpośrednio przez Pana działalności gospodarczej świadczy Pan usługi, obejmujące: - analizę wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów komputerowych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez kontrahenta; - projektowanie prototypów systemów komputerowych i procesów ich wdrażania; - projektowanie standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych; - definiowanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych, procesów automatyzacji ich wdrażania, integracji, konfiguracji, standaryzacji; - aktywny udział w spotkaniach projektowych związanych z rozwojem i zmianami systemów komputerowych; - prezentowanie zaprojektowanych rozwiązań technologii informatycznych kontrahentowi; - mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązań opartych o narzędzia DevOps z uwzględnieniem połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami; - konfigurowanie narzędzi DevOps; - przygotowanie klienta do pracy z narzędziami DevOps, w tym migrację danych z innych obecnie używanych systemów do narzędzi DevOps; - modelowanie i projektowanie logiki automatyzacji dla procesów dostarczania zmian do i w systemach komputerowych oraz ich komponentach, procesów wdrożeniowych systemów komputerowych oraz ich komponentów, procesów weryfikacji poprawności wdrożeń systemów komputerowych oraz ich komponentów, integracji systemów komputerowych połączonych siecią oraz testowania tej integracji; - analizę dostępnych na rynku rozwiązań automatyzacji dla procesów informatycznych pod kątem ich zastosowania lub rozbudowy przez klienta; - wspieranie wiedzą oraz pomoc dla zespołów realizujących implementacje zaproponowanych rozwiązań i technologii; - wspieranie wiedzą oraz pomoc przy uruchamianiu systemów komputerowych rozbudowanych o zaprojektowane technologie informatyczne.

Zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w (...) wydaną dnia 8 kwietnia 2022 r. w (...), powyżej przedstawione usługi mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych". Kopię wskazanej opinii załącza Pan do niniejszego pisma. Jako formę opodatkowania wybrał Pan ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a osiągnięty przychód chce opodatkować 8,5% stawką ryczałtu. W tym celu, do 20 lutego 2022 r. złożył Pan naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wnosi Pan o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej przez Pana działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak również ustalenia właściwej dla tej działalności stawki podatku.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Zadane pytanie dotyczy opodatkowania ryczałtem świadczonych przez Pana w ramach działalności gospodarczej usług w 2022 r. oraz przyszłych okresach. Wskazuje Pan, że obecnie uzyskuje również dochody z najmu prywatnego mieszkania, które rozlicza na zasadach ogólnych. Także wskazuje Pan, że nie wyklucza, że w przyszłości rozszerzy swoją działalność o inne usługi, jednakże nie jest to przedmiotem powyższego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Tak, prowadzi Pan ewidencję przychodów, w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Nie, w działalności Pana nie będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.).

Nie, przychód Pana nie przekroczył w 2021 r., ani nie przekroczy w 2022 r. limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

Nie, nie uzyskuje/nie planuje Pan uzyskiwać przychodów ze świadczenia powyższych usług - związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Wskazuje Pan, że przedmiotem wniosku są wyłącznie usługi opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Powyższe usługi zostały zaklasyfikowane przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w (...) jako usługi związane z technologiami informatycznymi. Dodatkowo powołując się na uzasadnienie interpretacji indywidualnej o sygnaturze 0115-KDIT1.4011.801.2021.1.MK, której zostało wskazane, że " (...) przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." W powyżej zacytowanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie wezwał do uzupełnienia braków formalnych oraz nie zadał pytania, czy usługi świadczone przez Pana są związane z oprogramowaniem, a w powyższej sprawie uzyskał Pan kod PKWiU 62.01.12.0, czyli z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Zgodnie z powyższym Organ stwierdził, że powyższy kod PKWiU nie jest związany z Oprogramowaniem. Dlatego też Pan uzyskując kod PKWiU 62.01.12.0 ma powody do twierdzenia, że usługi przedstawione we wniosku nie są związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zatem to czy w ramach usług przedstawionych we wniosku, nie będzie Pan zajmował się usługami związanymi z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) leży w gestii Organu.

Organ na podstawie opisu przedstawionego przez Pana powinien ocenić czy Pan w ramach powyższych usług będzie zajmował się usługami związanymi z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - stwierdzając czy jest możliwość czy też nie ma możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%. Skoro Pan oczekuje interpretacji w zakresie możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%. Organ powinien przeanalizować na podstawie przedstawionego przez Pana opisu świadczonych usług czy nie znajduje do nich żadne wyłączenie z możliwości stosowania ryczałtu oraz czy nie znajduje do nich inna stawka podatku niż 8,5%. Skoro przepisy ustawy wykluczają możliwość stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5% dla usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - to w gestii Organu jest ocenienie czy usługi świadczone przez Pana wpisują się w usługi, które są związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Tym samym w gestii Organu, a nie Pana jest ocena czy Pan w ramach przedstawionych usług nie będzie zajmował się usługami w zakresie nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1). Potwierdza to m.in. wyrok NSA I FSK 2364/19 z dnia 31 marca 2021 r. czy też NSA II FSK 1049/21 z dnia 23 listopada 2021 r.

Co prawda wskazane wyroki nie dotyczą konkretnie u.z.p.d. ale wnioski płynące z tych wyroków należy przełożyć na niniejszą sprawę. W wyroku NSA I FSK 2364/19 wskazano m.in. " (...) Tymczasem zgodzić się należy ze skarżącą, że okoliczność określenia danej usługi (czynności) w przepisach prawa podatkowego sprawia, że określenie to staje się elementem normy prawno-podatkowej i może podlegać wykładni oraz ocenie zastosowania w drodze interpretacji indywidualnej. (.)".

W wyroku NSA II FSK 1049/21 wskazano m.in. " (...) Zasadne było zatem żądanie skarżącego o wydanie interpretacji, czy prowadzona przez niego działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową, skoro ustawodawca posłużył się w treści art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. pojęciem działalności badawczo-rozwojowej, a w art. 5a pkt 38 oraz związanych z nim punktach 39 i 40 tego artykułu, odwołuje się do jej rozumienia w kontekście ustawy pozapodatkowej. Wobec tego kluczowa z punktu widzenia skutków podatkowych była ocena charakteru prowadzonej działalności na kanwie właśnie tej ustawy. (.)".

Oprócz powyższych wyroków, pragnie Pan wskazać interpretację indywidualną z dnia 24 lutego 2022 r. o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1204.2021.2.BS, gdzie Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w (...) stwierdziła, że: stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 będą mogły być od 1 stycznia 2022 r. opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Także interpretacja indywidualna z dnia 24 marca 2022 r. o sygn. 0114-KDIP2-2.4011.284. 2022.2.SP potwierdza, że przychody uzyskiwane ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czynności/zadania jakie Pan wykonuje w ramach świadczonych przez Pana usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0: - analiza wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów komputerowych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez kontrahenta;

Klient zamawia infrastrukturę (serwery, storage, sieć), może to być usługa chmurowa (np. Azure lub AWS) lub infrastruktura w serwerowni fizycznej np. (...) czy (...). Badamy obciążenie potrzebne do obsłużenia żądanej ilości użytkowników (CPU, RAM, ilość połączeń, ilość IOPS dla storage dla serwerow webowych, aplikacyjnych i baz danych - zarówno MS SQL i Oracle w klastrach). Jeśli jest to usługa chmurowa całkowicie automatyzujemy budowę infrastruktury serwerowej i sieciowej. Na koniec testujemy rozwiązanie w kilku scenariuszach.

- projektowanie prototypów systemów komputerowych i procesów ich wdrażania;

Projektowany jest przykładowy system tzw. Proof of concept jako przykład i dowód, że dane rozwiązanie ma sens i pokazujemy, że to w ogóle zadziała w realnym świecie, a nie tylko na papierze.

- projektowanie standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych;

Projektowanych jest kilka wariantów architektury jako przykład/rozwiązanie dla klienta małego, dużego i dla przedsiębiorstwa (enterprise). Związane jest to z dużą różnica w kosztach przy małym obciążeniu, np. 5-10 użytkowników. Dla rozwiązań typu enterprise często musimy użyć urządzeń z klasy wyższej, co wiąże się z dużymi kosztami. Zawsze więc dajemy wybór klientowi aby na początku zaczął delikatnie i zobaczył czy temat mu w ogóle chwyci a potem dopiero wchodził w duże koszty i drogie systemy. Nie ma sensu jak to mówią "strzelać do wróbla z armaty".

- definiowanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych, procesów automatyzacji ich wdrażania, integracji, konfiguracji, standaryzacji;

Definiowane jest miejsce przechowywania dokumentacji technicznej. Gdy ktoś coś zmieni w dokumentacji, reszta zespołu jest informowana automatycznie.

- aktywny udział w spotkaniach projektowych związanych z rozwojem i zmianami systemów komputerowych;

Spotkania z inżynierami klienta, przedstawiamy rozwiązania, z których mogą skorzystać. Przedstawiane są plusy i minusy rozwiązań, ale pozwalamy klientowi ostatecznie wybrać, aby nie miał pretensji, że coś zostaje mu narzucone.

- prezentowanie zaprojektowanych rozwiązań technologii informatycznych kontrahentowi;

Uczestnictwo w prezentacjach przed zespołami informatycznymi odnośnie rozwiązań informatycznych z wielu dziedzin - zwłaszcza bezpieczeństwa informacji, budowy serwerowni, problemów z wydajnością i backupami - mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązań opartych o narzędzia DevOps z uwzględnieniem połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami;

Zbieranie wymagań klienta i określamy jakiego standardu wymiany informacji możemy użyć, aby umożliwić wymianę informacji między różnymi komponentami, czasami wystarczy.csv,.json,.xml, ale czesto musimy zapisywać pewne informacje w bazach danych - konfigurowanie narzędzi DevOps;

Konfigurowanie i wdrażanie narzędzi DevOps, jak m.in

- narzędzia do tworzenia dokumentacji - Azure Wiki

- narzędzia do budowania paczek i przechowywania paczek - choco, Azure Artifact

- narzędzia do instalowania programów i całych zestawów kroków na dowolnym serwerze lub komputerze- Azure Pipeline

- tworzenie zadań i przypisywanie ich poszczególnym członkom zespołu

- przygotowanie klienta do pracy z narzędziami DevOps, w tym migrację danych z innych obecnie używanych systemów do narzędzi DevOps;

Przygotowywanie dla klienta organizacji w Azure DevOps, dostępów do tej platformy, wiki i budowanie pipelinów. Często migrujemy też klienta ze starszych rozwiązań typu Jenkins.

- modelowanie i projektowanie logiki automatyzacji dla procesów dostarczania zmian do i w systemach komputerowych oraz ich komponentach, procesów wdrożeniowych systemów komputerowych oraz ich komponentów, procesów weryfikacji poprawności wdrożeń systemów komputerowych oraz ich komponentów, integracji systemów komputerowych połączonych siecią oraz testowania tej integracji;

Przygotowanie pomysłu automatyzacji wgrywania nowych paczek programów (tzw. release nowych wersji). Musimy wziąć pod uwagę wszystkie zależności m.in to że jak podegramy jeden nowy komponent, to reszta może przestać działać, wiec musimy wszystko przetestować na jednym lub kilku środowiskach testowych (tzw. UAT). Koniecznie też musimy przygotować dla klienta plan na wypadek niepowodzenia, aby być w stanie wycofać wszystkie zmiany i powrócić do momentu gdy wszystko działało - analiza dostępnych na rynku rozwiązań automatyzacji dla procesów informatycznych pod kątem ich zastosowania lub rozbudowy przez klienta;

Analiza dostępnych na rynku rozwiązań dla automatyzacji biorąc pod uwagę:

- jakość

- popularność na rynku i dostępność narzędzi do migracji

- cenę

- łatwość wdrożenia

- znajomość przez inżynierów klienta

- wspieranie wiedzą oraz pomoc dla zespołów realizujących implementacje zaproponowanych rozwiązań i technologii;

Wspieranie Klientów przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Staranie się, aby tak przedstawić opcje cenowe, aby partner mógł wybrać czy chce abyśmy wykonali wdrożenie całkowicie za niego (opcja droższa) lub wsparli go tylko częściowo (np. w najtrudniejszych momentach, jak konfiguracja klastrów bazodanowych, a kopiowanie i migracje samych danych wykona już klient) - wspieranie wiedzą oraz pomoc przy uruchamianiu systemów komputerowych rozbudowanych o zaprojektowane technologie informatyczne.

Wspieranie klienta wiedzą przy uruchamianiu dużych systemów informatycznych składających się z 50 i więcej komponentów, które muszą się ze sobą komunikować. Gdy jeden przestaje działać, całe rozwiązanie działa źle, dlatego pomagamy klientowi skonfigurować systemy monitorujące i pokazujące, co obecnie działa - kolor zielony, a co przestało działać i kiedy - kolor czerwony. Trzymamy historie monitoringu z reguły przez okres około 6 miesięcy (rozwiązanie Telegraf, Influx + Grafana).

Pytanie

Czy przychód z działalności prowadzonej przez Pana, opisanej we wniosku, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm., dalej: ustawa o ryczałcie), a więc w stawce 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tę formę opodatkowania mogą również stosować osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w przypadku, w którym osiągają one przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (art. 1 ust. 2 ustawy o ryczałcie). Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z powołanych przepisów wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (określone w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT). Z treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie wynika, że, użyte przez ustawodawcę określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego jako formy opodatkowania nie jest dopuszczalny w przypadku wystąpienia którejś z przesłanek negatywnych, wskazanych w art. 8 ustawy o ryczałcie, tj.: jeśli podatnik nie uzyskuje przychodów z prowadzenia apteki, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, sprzedaży części do pojazdów mechanicznych i wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii). Ponadto podatnik nie może świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uniemożliwia także podjęcie przez podatnika działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: - samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem; - w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków; - samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Ponadto podatnik nie może opłacać podatku w formie karty podatkowej w momencie zmiany formy opodatkowania na ryczałt.

W Pana przypadku nie zachodzą wspomniane negatywne przesłanki. Podatnik może stosować zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku, gdy uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z prowadzonej samodzielnie przez niego działalności nie przekroczyły wysokości 2 000 000 euro (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o ryczałcie). Nie osiągnął Pan przychodów w wysokości wyższej niż 2 000 000 euro w roku poprzedzającym rok podatkowy, od którego zamierza zastosować formę zryczałtowanego podatku dochodowego. W kwestii właściwej stawki podatku należy wspomnieć, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest wyjątkowym podatkiem dla osób fizycznych, który jako jedyny umożliwia stosowania wielu stawek podatku jednocześnie. Ustawodawca przewidział następujące stawki ryczałtu: 17%; 15%; 10%; 8,5%/12,5%; 8,5%; 5,5%; 3% oraz 2%. Stosowanie poszczególnych stawek zależy od wykonywanych przez podatnika usług. Dodatkowo Nowy Ład przewiduje pojawienie się stawek 12% oraz 14%. Stawka podatku dla konkretnej usługi uzależniona jest od właściwego dla niej kodu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). Niestety klasyfikacja ze względu na swój ograniczony charakter nie odnosi się wprost do wszystkich usług. Zdaniem Panay, opisana we wniosku działalność, powinna zostać sklasyfikowana pod PKWiU 62.01.12.0 - "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych".

W ramach działalności zajmuje się Pan: - analizą wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów komputerowych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez kontrahenta; - projektowaniem prototypów systemów komputerowych i procesów ich wdrażania; - projektowaniem standardów dla architektury, komponentów konfiguracji systemów komputerowych; - definiowaniem i utrzymywaniem dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych, procesów automatyzacji ich wdrażania, integracji, konfiguracji, standaryzacji; braniem udziału w spotkaniach projektowych związanych z rozwojem i zmianami systemów komputerowych; - prezentowaniem zaprojektowanych rozwiązań technologii informatycznych kontrahentowi; - mapowaniem wymagań klienta oraz projektowaniem koncepcji rozwiązań opartych o narzędzia DevOps z uwzględnieniem połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami; - konfigurowaniem narzędzi DevOps; - przygotowaniem klienta do pracy z narzędziami DevOps, w tym migracją danych z innych obecnie używanych systemów do narzędzi DevOps; - modelowaniem i projektowaniem logiki automatyzacji dla procesów dostarczania zmian do i w systemach komputerowych, procesów wdrożeniowych systemów komputerowych oraz ich komponentów, procesów weryfikacji poprawności wdrożeń systemów komputerowych oraz ich komponentów, integracji systemów komputerowych połączonych siecią oraz testowania tej integracji; - analizą dostępnych na rynku rozwiązań automatyzacji dla procesów informatycznych pod katem ich zastosowania lub rozbudowy przez klienta; - wspieraniem wiedzą oraz pomoc dla zespołów realizujących implementacje zaproponowanych rozwiązań i technologii; - wspieraniem wiedzą oraz pomoc przy uruchamianiu systemów komputerowych rozbudowanych o zaprojektowane technologie informatyczne.

Stanowisko Pana potwierdza również opinia Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w (...) wydana dnia 8 kwietnia 2022 r. o sygnaturze LDZ-OKN. 4221.4002.2021.KU.2. Art. 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie wprost odnosi się do powołanego symbolu PKWiU. Oznacza to, że w przypadku Wnioskodawcy możliwy jest wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a przedmiotowa działalność powinna zostać zakwalifikowana jako inna działalność usługowa - nigdzie niewspomniana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a, podlegająca opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu. Przy symbolach PKWiU 62.01.1 ustawodawca umieścił... znak "ex". Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów i usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Z uwagi na fakt, że świadczone przez Pana usługi nie mieszczą się w zawężonym ugrupowaniu, właściwą dla tego zakresu działalności stawką będzie 8,5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych, tj. wyłączeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ww. ustawy;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Dział 62 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE - obejmuje:

- dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych,

- pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania, planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny,

- zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania,

- pozostałe profesjonalne i techniczne usługi związane z informatyką.

Natomiast grupowanie 62.01.12.0 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH DLA SIECI I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH - obejmuje:

- usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

- usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Grupowanie to nie obejmuje: - usług oferowanych w pakiecie z codziennym zarządzaniem siecią klienta, sklasyfikowanych w 62.03.12.0.

W przedstawionym we wniosku opisie sprawy wskazał Pan, że:

- zakres świadczonych przez Pana usług mieści się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

- do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

- Pana przychód nie przekroczył w 2021 r. limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 (Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych) będą mogły być od 2022 r. opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.)

albo

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl