0114-KDIP3-1.4011.805.2022.2.KF, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0114-KDIP3-1.4011.805.2022.2.KF - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.805.2022.2.KF Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 21 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Uzupełnił go Pan pismem z 13 września 2022 r. (wpływ 13 września 2022 r.) - w odpowiedzi na wezwanie z 6 września 2022 r. oraz pismem z 28 września 2022 r. (wpływ 28 września 2022 r.) w odpowiedzi na wezanie z 23 września 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą (NIP: (...)).

W 2022 r. opodatkowuje Pan uzyskiwane przychody osiągane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie informuje Pan, że zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie występują przesłanki negatywne odnośnie opodatkowania przychodów w formie ryczałtu, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm., dalej: "UZP").

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiąga Pan przychody z usług wdrażania systemów informatycznych w tak zwanej infrastrukturze chmurowej ((...), (...), (...)) oraz przygotowywania i konfigurowania narzędzi wdrożeniowych/automatyzujących.

W ramach świadczonych usług, wykonuje Pan następujące czynności: analizę obecnych systemów komputerowych klienta, projektowanie, tworzenie i wdrażanie infrastruktury w chmurze zgodnie z wymaganiami klienta, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych, konfigurowanie narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne, automatyzowanie procesów wdrożeń systemów informatycznych.

W dniu 29 stycznia 2022 r. złożył Pan wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w (...) o dokonanie klasyfikacji ww. usług, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W dniu 27 lipca 2022 r., otrzymał Pan pismo (znak sprawy: (...)) informujące, że ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych".

Jednocześnie informuje Pan, że w ramach działalności nie osiąga przychodów z działalności: - związanej z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), - związanej z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), - objętej grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), - związanej z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), - w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), -związanej z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

a)

prowadzi Pan działalność gospodarczą od 2 maja 2017 r.

b)

złożył Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (poprzez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej) w dniu 10 stycznia 2021 r.

c)

osiąga Pan - poza przychodami z działalności gospodarczej - dochody z odpłatnego zbycia akcji (przychody z kapitałów pieniężnych), oraz dochody (straty) z tytułu w zyskach osób prawnych. Występują one sporadycznie (wówczas gdy postanowi Pan sprzedać posiadane akcje w spółkach giełdowych, bądź taka spółka wypłaca dywidendy). W spółkach, w których posiada Pan akcje, jest on akcjonariuszem mniejszościowym (inwestuje Pan w akcje dużych spółek giełdowych).

d)

prowadzi Pan ewidencję przychodów, w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

e)

nie uzyskuje (uzyska) Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

f)

nie uzyskuje (uzyska) Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

g)

uzyskany przez Pana przychód nie przekroczył w 2021 r. limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Analiza obecnych systemów komputerowych Kontrahenta obejmuje analizę aktualnych rozwiązań infrastrukturalnych (systemy sieciowe i komputerowe w chmurze (...), (...) lub (...)) w celu wykrycia potencjalnych usprawnień, uchybień, przestarzałych rozwiązań. Celem zaproponowania rozwiązań dopasowanych do potrzeb projektu Kontrahenta, najwyższych standardów jakości oraz najnowszych technologicznie rozwiązań. Wynikiem tej pracy są dokumenty omawiające każdy z wykrytych tematów.

Projektowanie, tworzenie i wdrażanie infrastruktury w chmurze zgodnie z wymaganiami Kontrahenta - na podstawie przeprowadzonej przez Pana analizy, projektuje On rozwiązanie tzn. pełną dokumentację sieci i wykorzystanych komponentów chmury. Następnie projekt przechodzi przez weryfikację bezpieczeństwa. Po pozytywnej weryfikacji przygotowuje Pan konfigurację wdrożeniową, która jest przekazywana zespołom projektowym.

Tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych polega na tym, że tworzy Pan dokumentację techniczną na potrzeby analizy, projektowania nowych rozwiązań lub na żądanie Kontrahenta. Wynikiem jest dokument opisujący dokumentację sieci i systemów komputerowych w chmurze. 

Konfigurowanie narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne - na zlecenie Kontrahenta, zajmuje się Pan konfigurowaniem narzędzi, które będą wykorzystane do monitorowania sieci i systemów komputerowych w chmurze. Wynikiem są skonfigurowane narzędzia do monitoringu (narzędzia zależne od klienta).

Automatyzowanie procesów wdrożeń systemów informatycznych - na zlecenie Kontrahenta, zajmuje się Pan projektowaniem i konfigurowaniem narzędzi od automatyzacji wdrożeń. Wynikiem są dokumenty opisujące konfigurację.

Pytanie

Czy świadczone przez Pana usługi opisane w stanie faktycznym, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Świadczone przez Pana usługi opisane w stanie faktycznym, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - pojęcie "działalność usługowa" zdefiniowane zostało jako: pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r., poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Należy zauważyć, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1 -4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a UPZ).

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz grupowanie PKWiU, dla czynności opisanych w treści stanu faktycznego, Pana zdaniem, przychody uzyskiwane ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12 podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a UZP.

Powyższe potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 marca 2022 r., 0114-KDIP3-1.4011.76.2022.2.AK.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1.

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2.

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3.

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a.

prowadzenia aptek,

b.

uchylony

c.

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d.

- e. uchylony

f.

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4.

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5.

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a.

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b.

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego wskazał Pan, że:

1.

wykonywane usługi odpowiadają PKWiU 62.01.12.0 (Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych);

2.

wymienione w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyłączenia nie mają zastosowania w Pana działalności gospodarczej;

3.

złożył Pan oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

4. Pana przychód nie przekroczył w 2021 r. limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

5. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi, obejmujące:

- Analizę obecnych systemów komputerowych Kontrahenta obejmuje analizę aktualnych rozwiązań infrastrukturalnych (systemy sieciowe i komputerowe w chmurze (...), (...) lub (...)) w celu wykrycia potencjalnych usprawnień, uchybień, przestarzałych rozwiązań. Celem zaproponowania rozwiązań dopasowanych do potrzeb projektu Kontrahenta, najwyższych standardów jakości oraz najnowszych technologicznie rozwiązań. Wynikiem tej pracy są dokumenty omawiające każdy z wykrytych tematów.

- Projektowanie, tworzenie i wdrażanie infrastruktury w chmurze zgodnie z wymaganiami Kontrahenta - na podstawie przeprowadzonej przez Pana analizy, projektuje On rozwiązanie tzn. pełną dokumentację sieci i wykorzystanych komponentów chmury. Następnie projekt przechodzi przez weryfikację bezpieczeństwa. Po pozytywnej weryfikacji przygotowuje Pan konfigurację wdrożeniową, która jest przekazywana zespołom projektowym.

- Tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych polega na tym, że tworzy Pan dokumentację techniczną na potrzeby analizy, projektowania nowych rozwiązań lub na żądanie Kontrahenta. Wynikiem jest dokument opisujący dokumentację sieci i systemów komputerowych w chmurze. 

- Konfigurowanie narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne - na zlecenie Kontrahenta, zajmuje się Pan konfigurowaniem narzędzi, które będą wykorzystane do monitorowania sieci i systemów komputerowych w chmurze. Wynikiem są skonfigurowane narzędzia do monitoringu (narzędzia zależne od klienta).

- Automatyzowanie procesów wdrożeń systemów informatycznych - na zlecenie Kontrahenta, zajmuje się Pan projektowaniem i konfigurowaniem narzędzi od automatyzacji wdrożeń. Wynikiem są dokumenty opisujące konfigurację.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - przychody, które Pan osiąga w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0, może Pan opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia

Ta interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Pana w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Tutejszy Organ nie jest, bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl