0114-KDIP3-1.4011.80.2023.2.MZ - Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP Box)

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.80.2023.2.MZ Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP Box)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 26 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP Box). Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 marca 2023 r. (wpływ 21 marca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

W imieniu Klienta T. J. NIP: (...) pełnomocnik zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji podatkowej w przedstawionym stanie faktycznym. T. J. prowadzi firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG. Działalność polega na świadczeniu usług głównie na rzecz jednego podmiotu gospodarczego działającego w Polsce - na rzecz A. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) NIP (...), zwana dalej jako "Klient". Do szczegółowego zakresu usług Pana T. J. realizowanych przez niego na rzecz wyżej wymienionego podmiotu gospodarczego (Klienta) wchodzi: projektowanie, wytwarzanie (tworzenie oprogramowania) oraz wdrażanie nowych systemów, badania i rozwój nowych funkcji i komponentów oraz wsparcie istniejącego produktu firmy B., znalezienie najlepszego rozwiązania technologicznego, stworzenie odpowiedniej architektury i projektu, wytwarzanie inteligentnych algorytmów, których efektem jest powstający kod źródłowy.

Przygotowywanie dokumentacji technicznej, raportów badawczo-rozwojowych. Poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających w optymalny sposób realizować wymagania Klienta. Udział w spotkaniach organizacyjnych. Praca programistyczna ma na celu wytwarzanie nowych części rozproszonego systemu informatycznego dużej skali w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez wykorzystanie nowych technologii do stworzenia unikalnych rozwiązań dla biznesu e-commerce i narzędzi marketingowych. Praca polega na tworzeniu nowych mikro-serwisów w różnych językach programowania jak Java, kotlin, ruby lub python i baz danych w rozproszonym środowisku chmurowym umożliwiającym przetwarzanie danych w dużej skali (big data).

W ramach działalności gospodarczej T. J. opracowuje nowe, modyfikuje oraz ulepsza produkty, procesy, usługi niewystępujące dotychczas w jego praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już u niego funkcjonujących. Działalność prowadzona jest w metodologii inspirowanej SCRUMem. Mapa drogowa przygotowywana jest kwartalnie. Następnie oprogramowanie dostarczane jest do Klienta w dwutygodniowych przyrostach tzw. "sprintach". Każdy przyrost musi kończyć się przekazaniem nowej, działającej kompletnej funkcjonalności działającego systemu lub jego części. Efektem powyższych usług jest powstawanie utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz pozostałej własności intelektualnej w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej, które mogą przyjmować formę w szczególności: programów komputerowych, kodów źródłowych, baz danych, interfejsów graficznych, raportów z prac badawczo-rozwojowych, projektów nowej funkcjonalności, dokumentacji technicznej, propozycji ulepszeń standardów technicznych, wniosków racjonalizatorskich/patentowych, opracowań projektów aplikacji, modułów. Wytwarzana przez T. J. dokumentacja projektowa oraz kod źródłowy podlegają ochronie prawnej na podstawie zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83). Dokumentacja projektowa oraz kod źródłowy, o których mowa we wniosku, zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez T. J. w ramach prowadzonej przez niego działalności, która podejmowana jest w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Prowadzona działalność jest działalnością twórczą obejmującą prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. T. J. zgodnie z treścią umowy z firmą A. Sp. z o.o. przenosi na podmiot B. prawa autorskie i majątkowe do utworów powstałych podczas wykonywania umowy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli z chwilą przejęcia utworów wytworzonych przez T. J. Na gruncie poszczególnych umów przeniesienie praw do konkretnego efektu, tj. kodu, następuje w momencie przesłanie go na repozytorium, a wypłata wynagrodzenia następuje po zatwierdzeniu okresu rozliczeniowego. Prawa Własności Intelektualnej dla celów niniejszej Umowy obejmują: programy komputerowe (kod obiektowy i programowy), bazy danych, specyfikacje techniczną, komentarze programisty, dokumentację programu, wizualizacje ekranowe tworzone przez programy, funkcje graficznego interfejsu użytkownika, interfejsy programowe, ulepszanie i modyfikacja istniejącego kodu lub programów programu, projektowanie, wszelkie inne przedmioty objęte prawem autorskim, wynalazki, wzory użytkowe, próbki, znaki dotyczące towarów i usług, logotypów, know-how o charakterze technicznym i handlowym (w tym m.in. bez ograniczeń, logika programu, metody i procesy, które leżą u podstaw lub są nieodłącznie związane z każdym z powyższych przedmiotów), tajemnice handlowe i inne przedmioty własności intelektualnej prawa własności, które mogą być przewidziane przez obowiązujące prawo.

Usługi prowadzą do tworzenie Kwalifikowanego Prawa Własności Intelektualnej (dalej KPWI). Wszystkie KPWI są tworzone przez Dostawcę -T. J. jako ich autora (twórcę). Prawa do nich są przekazywane bezpośrednio od Dostawcy do klienta Klienta, czyli B., na podstawie wyżej wymienionej umowy oraz dodatkowej umowy o przeniesieniu praw autorskich z firmą B. Przenosi również na wyżej wymieniony podmiot wszystkie prawa zależne i pokrewne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. T. J. nie jest właścicielem tego oprogramowania, współwłaścicielem, ani użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z tego oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej.

T. J. dokonuje sprzedaży tego oprogramowania z przeniesieniem praw autorskich na wyżej wymieniony podmiot. Każdy wytworzony przez T. J. program komputerowy (tj. dokumentacja projektowa oraz kod źródłowy), a także powstały w związku z modyfikacją oraz ulepszeniem istniejącego oprogramowania, stanowi odrębny program komputerowy podlegający ochronie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sprzedaż wskazanych we wniosku praw następuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochodem z wytworzonego i ulepszanego (rozwijanego) kwalifikowanego prawa własności intelektualnej są dochody osiągnięte przez T. J. z tytułu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu, czyli prawa własności kwalifikowanej wytworzonego w trakcie prac rozwojowych w zakresie produktu firmy B. T. J. na podstawie umowy zawartej z A. Sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie za sprzedaż przedmiotu umowy, tj. sprzedaż usług wraz z przeniesieniem praw autorskich do wytworzonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej uwzględnionych w cenie sprzedaży tych usług.

W przedmiotowej sprawie T. J. rozwija głównie kwalifikowane prawa własności intelektualnej (dalej KWPI) będące rezultatem własnej pracy twórczej, w metodologii scrum, bazującej na przyrostach. W związku z rozwojem technologii, gdy konieczna jest integracja z innymi modułami, T. J. modyfikuje lub tworzy od nowa KWPI, z zachowaniem współczesnych standardów, które były autorstwa innych osób i zostały przekazane firmie B.

Zmiany, które wprowadza do rozwijanego i/lub ulepszanego KWPI, nie mają charakteru rutynowych, okresowych zmian. W efekcie rozwijania i/lub ulepszania przez T. J. KWPI może powstać odrębny od takiego KWPI program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie wprowadzane przez T. J. zmiany w oprogramowaniu i dokumentacji B. są podpisane jego kontem email. Pozwala to precyzyjnie zidentyfikować każdą część stworzonego utworu. Zapis w repozytorium powoduje automatyczne przeniesienie praw autorskich. Dodatkowo T. J. jest zobligowany do zniszczenia wszelkich fizycznych kopii utworów np. ręcznych notatek, rysunków, które tworzy w trakcie pracy. T. J. prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a w związku z tym wykazuje wymagane przepisami informacje w odrębnej ewidencji, nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

Prowadzona odrębna ewidencja pozwala na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przypadających na ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. T. J. prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję od dnia 2 września 2022 r., zgodną z wymogami zawartymi w art. 30cb ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowa, odrębna ewidencja jest prowadzona w sposób usystematyzowany, ciągły. Odrębna ewidencja pozwala na wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

T. J. w świetle art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalności gospodarczej prowadzonej przez T. J. to podatek liniowy. T. J. ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie przez Niego czynności opisane we wniosku. T. J. ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. T. J. wykonuje czynności związane z powyżej opisaną umową o świadczeniu usług w dowolnie wybranym miejscu - brak jest bezpośredniego nadzoru ze strony Klienta. Świadczy usługi wyłącznie osobiście. T. J. oświadcza, że w latach następnych będzie uzyskiwał dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w takich samych okolicznościach faktycznych, jak przedstawionych we wniosku.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wniosek Pana dotyczy zastosowania stawki 5% zgodnie z art. 30ca Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, począwszy od rozliczenia za rok 2022, składanego w roku 2023.

Na zadane pytanie: "czy prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań?"

Odpowiedział Pan: Prowadzi Pan działalność twórczą w zakresie prac rozwojowych, którą podejmuje w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Współpracując z B. jest częścią ich oddziału R&D (research & development) z ang. badań i rozwoju. Moja codzienna praca polega na wytwarzaniu nowych rozwiązań w branże e-commerce, które są innowacyjne w skali światowej tzn. żadna inna firma na świecie nie posiada takich samych rozwiązań, jak te wytwarzane z moim udziałem.

Efekty Pana prac, do których majątkowe prawa autorskie przenosi Pan, zawsze są wynikiem podejmowanej przez Pana ww. działalności badawczo-rozwojowej. Usługi, w wyniku których powstaje opisane we wniosku autorskie prawo do programów komputerowych, są świadczone dla firmy B., która jest Klientem firmy A. Sp. z o.o.,

Na rzecz A. Sp. z o.o. nie przenosi Pan żadnych praw autorskich do programów komputerowych. Pana kontrakt z firmą A. Sp. z o.o. wskazuje jednoznacznie, że usługi programistyczne są prowadzone dla klienta B.: "1.2.1. Research and development of new functions and components and support of existing product of B.; 1.2.2. Leading development of modules / functions in all technical aspects, such as finding the best technological solution, proposing the appropriate architecture and design, application of intelligent algorithms; 1.2.3. Development, testing and debugging of complex problems and algorithms."

Autorskie prawo do programów komputerowych przenosi Pan wyłącznie na rzecz B. Pana kontrakt z A. jednoznacznie wskazuje na to, że w ramach współpracy i Pana wynagrodzenia będzie wytwarzał Pan programy komputerowe, a wszelkie prawa autorskie zostaną przeniesione automatycznie na B. "The Parties hereby expressly agree that the Services are inextricably linked to and lead to the creation of the Intellectual Property Objects. All such Intellectual Property Objects are created by the Provider as their author (creator) and the Intellectual Property Rights on them are transferred directly from the Provider to the Customer's client, B., on the basis of a direct Contract on assignment of Intellectual Property Rights (substantive and intangible rights) to Intellectual Property Objects, concluded between the Customer's Client and the Provider (hereinafter - "Appendix C of the Master Service Agreement - Expert's Undertaking"). For the purposes of this Contract, Intellectual Property Rights means (i) intangible intellectual property rights (to the extent that they may be transferred in accordance with applicable law) and (ii)substantive intellectual property rights, including, without limitation: 8.2.1. the right to use Intellectual Property Objects; 8.2.2. the exclusive right to authorize third parties to use the Intellectual Property Objects and any derivative works based on them; 8.2.3. the exclusive right to prevent the illegal use and / or prohibit the illegal use of Intellectual Property by third parties; 8.2.4. the right to sell Intellectual Property Objects by first sale, other alienation or transfer to property lease or loan or other transfer before the first sale of Intellectual Property Objects;"

Zgodnie z umową pomiędzy A. i B., Pana wynagrodzenie od A. pokrywa wytworzenie i przeniesienie praw autorskich wyłącznie na B. To wszystko jest przedmiotem umowy z A.

Otrzymuje Pan wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, tj. projektowanie, wytwarzanie (tworzenie oprogramowania) oraz wdrażanie nowych systemów, badania i rozwój nowych funkcji i komponentów oraz wsparcie istniejącego produktu firmy B. wraz z przeniesieniem autorskiego prawa na B. "4. Author's remuneration 4.1. The Expert's authorship remuneration for transfer (assignment) to the Client of all exclusive proprietary intellectual property rights to all Intellectual Property created by the Expert during performance of the Services Agreement within every respective month, regardless of the number or content of objects constituting the Intellectual Property Intellectual. Property shall be included in monthly salary. The authorship remuneration for incomplete month shall be calculated proportionally to the number of working days actually delivered by the Expert to the total number of working days in relevant month. 4.2. Parties agree and acknowledge that such remuneration shall be fair and reasonable, and that the Expert shall not require any other payments to be made to him in connection with the use of the Intellectual Property by the Client or any other parties to which the Client assigns respective rights."

Ww. umowa przewiduje stałe, miesięczne okresy rozliczeniowe. Firma B. jest Klientem firmy A. Pana czas świadczenia usług jest w 100% poświęcony pracy nad systemem firmy B., dla firmy B. Umowa zawarta jest z A. na wytworzenie i przeniesienie praw na Klienta A. - czyli firmę B.., które to prawa bezpośrednio są przenoszone na Klienta A. - czyli firmę B., na podstawie dodatkowej umowy, w której wyraźnie jest zaznaczone, że wynagrodzenie obejmuje przeniesienie prawa wytworzonych w trakcie wykonywania umowy w każdym miesiącu. 100% wynagrodzenia od A. pokrywa wynagrodzenie za wytworzenie i przeniesienie praw autorskich do programów komputerowych na B., czyli klienta A., co jest zapisane w obu umowach. Współpraca z A., polega na świadczeniu Pana usług dla B. - Klienta A.

Na gruncie poszczególnych umów przeniesienie praw do konkretnego efektu, tj. kodu, następuje w momencie przesłanie go na repozytorium firmy B., a wypłata wynagrodzenia następuje po zatwierdzeniu okresu rozliczeniowego. Praca badawczo rozwojowa jest trudno mierzalna. W związku z tym niezależnie od ilości dostarczanego przez Pana materiału otrzymuje Pan takie samo miesięczne wynagrodzenie.

W niektórych miesiącach udaje się wytworzyć więcej utworów w okresie rozliczeniowym, a w niektórych mniej. W ramach negocjacji ustalono średnią, stałą miesięczna stawkę, która jest satysfakcjonująca dla obu stron. W ramach działalności nie prowadził Pan/ nie prowadzi prac o innym charakterze niż prace rozwojowe.

Platforma budowana przez B. jest innowacyjna w skali światowej. Nie istnieje drugie takie rozwiązanie, z którego można by coś skopiować. Efekty Pana pracy mają wyłącznie charakter twórczy. Platforma firmy B. składa się z tysięcy mikroseriwsów. Nie przysługują Panu osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych programów komputerowych. Prawa majątkowe są całkowicie bezpośrednio przenoszone na B.

W każdym przypadku tworzenie przez Pana "oprogramowania" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. "Oprogramowanie" zawsze są efektem Pana prac rozwojowych lub Pana badań naukowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie ponosi Pan odpowiedzialności za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż zleceniodawca/Kontrahent). W przypadku gdy rozwija Pan oprogramowanie lub jego części - nie jest/ nie był Pan właścicielem tego oprogramowania/części oprogramowania, współwłaścicielem, czy użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z tego oprogramowania/części oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej.

Na podstawie zawartej umowy przystępuje Pan do realizacji przedmiotu zlecenia wraz z przeniesieniem praw, tworząc zupełnie nowe prawo lub rozwijając już istniejące, które zostało mi udostępnione. Platforma B. składa się z tysięcy współpracujących ze sobą mikroserwisów i usług. Jestem odpowiedzialny za wytwarzanie nowych serwisów i rozwijanie istniejących o nowe algorytmy i funkcjonalności, na bazie istniejących bibliotek. W wyniku rozwinięcia oprogramowania/jego części, tworzone są nowe kody, algorytmy w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej.

Nie przysługują Panu /nie przysługiwały Panu prawa autorskie do rozwinięcia oprogramowania/części oprogramowania, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przenosi Pan/przenosił Pan całość autorskich praw do tego oprogramowania, otrzymując w zamian wynagrodzenie. Zmiany wprowadzane przez Pana do rozwijanego oprogramowania nie mają charakteru rutynowych, okresowych zmian. Faktury mają stałą miesięczną wartość niezależnie od dostarczonego przez Pana oprogramowania. W ramach każdej faktury prowadzona jest ewidencja, jakie utwory zostały w danym miesiącu wykonane, co wynika z zapisów umowy.

Wszelkie prawa do stworzonych przez Pana utworów są automatycznie przenoszone na B. Kontrola i nadzór nad wykonywanymi przez Pana programami jest możliwa poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych i platform takich jak github, confluence, jira itp. Prowadzi Pan miesięczną ewidencję wykonywanych przez Pana prac kontrolowaną przez kontrahenta., która pozwala ustala ustalić dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży Pana usługi. Sposób "przeniesienia" każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego, następuje zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ww. ustawy. Uzyskiwany przez Pana dochód jest dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży świadczonych przez Pana usług, w ramach Pana działalności gospodarczej. Jeszcze raz Pan podkreśla, że umowa zawarta z firmą A. obejmuje wytworzenie oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonych kwalifikowanych IP, które są przenoszone na firmę B. - Klienta A. Wynagrodzenie obejmuje wytworzenie i przeniesienie praw autorskich do wytworzonych programów. Pierwszy przychód z prowadzonej działalności osiągnął Pan/ pierwsze koszty poniósł Pan we wrześniu 2022 r. Prowadzenie takiej działalności rozpoczął Pan 2 września 2022 r. Rezultatem Pana pracy nie jest dokumentacja projektowa rozumiana jako instrukcje dla komputera, które pozwalałyby przekształcić je do postaci kodu źródłowego.

W ramach stworzenia dokumentacji projektowej nie powstały instrukcje komend adresowanych do komputera, czy też zbiór zleceń dla informatyków realizujących kolejne etapy projektu. Każda dokumentacja jest inna, ale z reguły zawiera większość z wymienionych. Dodatkowo może zawierać rysunki obrazujące współdziałanie nowych komponentów z istniejącym systemem oraz kawałki tzw. pseudo kodu obrazującego możliwe techniczne rozwiązania danego problemu nie skupiające się jednak na żadnej konkretnej technologii ani języku programowania. Dokumentacja, którą Pan tworzy nie pozwala odtworzyć instrukcje przeznaczone dla komputer, przekształcić je do postaci kodu źródłowego.

Pytanie

Czy kwalifikowane dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej - może Pan opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych począwszy od rozliczenia za rok 2022, składanego w roku 2023?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, świadczone przez Pana usługi spełniają wymóg art. 30ca ust. 2 pkt 8. Ponadto, zgodnie z art. 30cb prowadzi Pan wyodrębnioną ewidencję dotyczącą prowadzonych prac. Na podstawie powyższego stoi Pan na stanowisku, iż może zastosować stawkę 5% podatku dochodowego od osób fizycznych, do przychodów z opisanych wyżej prac.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.),

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od dnia 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb.

Zgodnie z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

1. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

2. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8)

autorskie prawo do programu komputerowego

- podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

3. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

4. Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) * 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

5. Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

6. W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

7. Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Zgodnie z art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Należy przyjąć, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który chce skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

W myśl art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

1. Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

2. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

3. W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Powyższe przepisy wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box. W tym zakresie wpisują się one w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", "Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki" oraz "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w obszarze innowacyjności. Znowelizowane przepisy mają prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste "zamknięcie" łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Należy także wskazać, że powyższe regulacje polegają na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box ma miejsce również w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży produktu lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) wynikającej z raportu nr 5 BEPS. Przewidziano także zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom zarówno niepowiązanym, jak i powiązanym.

Należy podkreślić, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, bądź co bądź, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnik będzie miał możliwość stosowania niniejszej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację).

W związku z tym, że przepisy dotyczące IP Box odnoszą się do działalności badawczo-rozwojowej, należy także przytoczyć definicje, które wynikają w tym zakresie z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Z kolei art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o:

38)

działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

39)

badaniach naukowych - oznacza to:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

40)

pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574):

2. Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

3. Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona, ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Tymczasem z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą. Prowadzona przez Pana działalność w zakresie tworzenia i rozwijania własności intelektualnej ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Pana działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z pkt 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Efektem Pana prac są odrębne programy, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przenosi Pan na kontrahenta wszelkie majątkowe prawa autorskie do programów powstałych w wyniku wykonywania usług przez Pana w ramach zawartych umów. Dochód uzyskiwany przez Pana stanowi przychód ze sprzedaży praw własności kwalifikowanej określonej w art. 30ca ust. 2 punkt 8 Ustawy o PIT. Od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej, tj. od 2 września 2022 r. na bieżąco prowadzi Pan odrębną ewidencję pozwalającą na ustalenie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów i dochodu przypadających na każde kwalifikowane IP.

Należy także wskazać, że oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

W myśl art. 74 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

We wniosku wskazał Pan jednoznacznie, że przenosi Pan na B. całość praw autorskich do opracowanego oprogramowania na podstawie umowy.

Należy wskazać art. 30ca ust. 7 ustawy, ustawodawca wskazuje zamknięty katalog tytułów, z jakich może być osiągany dochód uznawany za uzyskany z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wśród nich ustawodawca wymienił uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi (art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy). Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje posiadane kwalifikowane prawo własności intelektualnej dla potrzeb wytwarzania produktów lub dla potrzeb świadczenia usług, które oferuje w swojej działalności gospodarczej. Produkt lub usługa oferowane przez podatnika są wynikiem posiadania przez niego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Kształt, cechy, właściwości produktów lub usług są efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej podatnika wartości intelektualnych, które powstały w wyniku prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych i które podlegają ochronie prawnej jako "przypisane" do podatnika. Przykładem są sytuacje, gdy produkt jest wytwarzany w oparciu o posiadane przez podatnika patenty albo usługa jest świadczona z wykorzystaniem rozwiązań, które podlegają ochronie jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Natomiast art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy ma zastosowanie, gdy całość praw własności intelektualnej do tworzonego i rozwijanego oprogramowania jest przekazywana odpłatnie na rzecz danego kontrahenta. W toku realizowanych prac, podatnik wytwarza utwory objęte prawami własności intelektualnej. Kontrahent zyskuje wszystkie prawa do wytworzonych utworów, a podatnik je traci, za co otrzymuje wynagrodzenie. Tak, więc należności otrzymywane z tego tytułu są dochodem ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie powyższego należy uznać, że uzyskane przez Pana dochody stanowią kwalifikowane dochody w rozumieniu art. 30ca ust. 4 w związku z art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji uznać należy, że skoro uzyskuje Pan dochód z tytułu odpłatnego przenoszenia na B. praw autorskich do wytworzonego, rozwijanego programu komputerowego, który stanowi utwór prawnie chroniony na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i został wytworzony, rozwinięty w ramach prowadzonej przez Pana działalności badawczo-rozwojowej oraz dochód ten kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - to będzie mógł Pan za 2022 r. i lata kolejne - o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny - skorzystać z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów z tego tytułu według stawki 5%.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl