Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Opodatkowanie dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-1.4011.78.2020.2.MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 28 stycznia 2020 r. (data wpływu 28 stycznia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej, podstawy opodatkowania 19% podatkiem od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, przeliczenia na złote polskie kwoty podstawy opodatkowania, kwoty dochodu, zaliczki na dywidendę, dla celów wypełnienie zeznania PIT-CFC oraz podstawy obliczenia daniny solidarnościowej - jest:

* nieprawidłowe - w części dotyczącej przeliczenia na złote polskie kwoty zaliczki na dywidendę (pytanie Nr 3),

* prawidłowe - w pozostałym zakresie (pytanie Nr 1, 2, 3 i 4).

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej, podstawy opodatkowania 19% podatkiem od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, przeliczenia na złote polskie kwoty podstawy opodatkowania, kwoty dochodu, zaliczki na dywidendę, dla celów wypełnienie zeznania PIT-CFC oraz podstawy obliczenia daniny solidarnościowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł (nieograniczony obowiązek podatkowy) w rozumieniu art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).

W roku 2019 Wnioskodawca oraz podmiot powiązany i podmiot niepowiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu ustawy o PIT byli faktycznymi beneficjentami/posiadali udziały w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego (spółka typu private company limited by shares, będącej odpowiednikiem spółki kapitałowej) prowadzącej działalność pod nazwą (...) (dalej: Spółka cypryjska). Spółka cypryjska podlega opodatkowaniu na terytorium Cypru od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym Cypru).

Spółka cypryjska nie prowadzi i nie prowadziła na terytorium Polski działalności gospodarczej przez położony w Polsce Zakład w rozumieniu art. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: "UPO").

Spółka cypryjska stanowi dla Wnioskodawcy zagraniczną jednostkę kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ustawy o PIT, ponieważ spełnia przesłanki określone w art. 30f ust. 2b pkt 3 ustawy o PIT. Rokiem bilansowym i podatkowym Spółki cypryjskiej jest rok kalendarzowy.

W rozliczeniu za rok 2019, Spółka cypryjska uzyskała przychody m.in. z następujących tytułów:

* Przychody ze sprzedaży 80% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (X Sp. z o.o.), której 100% udziałowcem była Spółka cypryjska;

* Przychody z aktualizacji wartości aktywów (udziałów) dokonanej dla celów księgowych, tj. aktualizacji wartości 20% udziałów posiadanych przez Spółkę cypryjską w X Sp. z o.o. do ich wartości rynkowej. Wartość udziałów wynikająca z wyceny bilansowej została zakwalifikowana przez cypryjskiego audytora jako przychód bilansowy i została wykazana jako przychód w rachunku wyników Spółki cypryjskiej (dalej: Przychód z aktualizacji wyceny). Przychód z aktualizacji wyceny ma wymiar wyłącznie księgowy;

* Przychody wynikające z obniżenia kapitału zapasowego (share premium), tj. w związku z wyjściem z inwestycji jednego z inwestorów, otrzymał on wynagrodzenie z tytułu unicestwienia udziałów, które z bilansowego punktu widzenia zostało częściowo sfinansowane poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki cypryjskiej. Kwota o jaką został obniżony kapitał zapasowy została zakwalifikowana przez cypryjskiego audytora jako przychód bilansowy i została wykazana jako przychód w rachunku wyników Spółki cypryjskiej (dalej: Przychód z obniżenia share premium). Obniżenie kapitału zapasowego (share premium) ma wymiar wyłącznie księgowy a wykazanie kwoty o jaką został obniżony kapitał zostało wykazane jako przychód wyłącznie w związku z koniecznością prezentacji obniżenia share premium zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki cypryjskiej, obowiązującymi na Cyprze.

Jednocześnie, w roku 2019 podjęta została decyzja o wypłacie zysków w formie zaliczek na Dywidendę, które otrzymał m.in. Wnioskodawca. Zaliczka na dywidendę została wypłacona Wnioskodawcy w roku 2019, jednorazowo, w złotych polskich. Zaliczka na dywidendę została wypłacona Wnioskodawcy zgodnie z jego prawem do uczestnictwa w zysku Spółki cypryjskiej. Zaliczka na dywidendę została wypłacona z zysków Spółki cypryjskiej osiągniętych wyłącznie po dniu 31 grudnia 2014 r. Przedmiotowa zaliczka na dywidendę nie została odliczona przez Wnioskodawcę od dochodu CFC osiągniętego w poprzednich latach. Przychód Wnioskodawcy z tytułu otrzymania dywidendy (zaliczki na dywidendę) od Spółki cypryjskiej podlega opodatkowaniu PIT w Polsce 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30a ustawy o PIT. Tym samym, przychód otrzymany przez Wnioskodawcę w ramach zaliczki na dywidendę zostanie opodatkowany w Polsce 19% PIT.

Z uwagi na fakt, iż Spółka cypryjska jest podmiotem z siedzibą na Cyprze, ewidencja zdarzeń gospodarczych jest prowadzona przez Spółkę cypryjską w walucie obcej (euro). Tym samym, zarówno uzyskane przez Spółkę cypryjską przychody, jak również kwoty zaliczek na dywidendę wypłaconych wspólnikom zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym Spółki cypryjskiej za rok 2019 w walucie obcej (euro).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy opisane w stanie faktycznym "Przychody z aktualizacji wyceny" oraz "Przychody z obniżenia share premium" powinny być uwzględniane dla celów obliczania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej zgodnie z art. 30f ust. 7 ustawy o PIT?

2. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej ustalonej na podstawie art. 30f ust. 5 ustawy o PIT za rok 2019 kwoty zaliczki na dywidendę otrzymanej w roku 2019?

3. Według jakiego kursu Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia na złote Polskie (i) kwoty podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej dla celów kalkulacji wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2019 oraz (ii) kwot przychodu, dochodu i dywidendy dla celów wypełnienia zeznania PIT-CFC za rok 2019?

4. Czy zaliczka na dywidendę otrzymana przez Wnioskodawcę wchodzi do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, w której mowa w art. 30h ustawy o PIT?

Niniejsza interpretacja wydana została w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do pytania Nr 1, 2, 3 i 4. W odniesieniu do pytania Nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, odnoszącej się do ustalenia czy opisane w stanie faktycznym "Przychody z aktualizacji wyceny" oraz "Przychody z obniżenia share premium" mogą zostać rozpoznane jako przychody w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydana została w dniu 22 kwietnia 2020 r. odrębna interpretacja indywidualna znak 0114-KDIP2-2.4010.33.2020.2.AM.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy opisane w stanie faktycznym "Przychody z aktualizacji wyceny" oraz "Przychody z obniżenia share premium" nie powinny być uwzględniane dla celów obliczania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej zgodnie z art. 30f ust. 7 ustawy o PIT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy jest on uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej ustalonej na podstawie art. 30f ust. 5 ustawy o PIT za rok 2019 kwoty zaliczki na dywidendę otrzymanej w roku 2019.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy (i) podstawa opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej dla celów kalkulacji wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2019 oraz (ii) kwoty przychodu, dochodu i dywidendy dla celów wypełnienia zeznania PIT-CFC za rok 2019 powinny zostać przeliczone na złote polskie według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego Spółki cypryjskiej, tj. z 30 grudnia 2019 r.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczka na dywidendę otrzymana przez Wnioskodawcę nie wchodzi do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, w której mowa w art. 30h ustawy o PIT, tj. nie ma wpływu na wysokość daniny solidarnościowej.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1

Zgodnie z art. 30f ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota odpowiadająca dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej proporcjonalnie do okresu, w którym jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym, albo do okresu, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki, po odliczeniu kwot: - uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej; - dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania. Dodatkowo, art. 30f ust. 7 ustawy o PIT przewiduje, że dochodem, o którym mowa w ust. 5, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana (dalej: CFC) nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym CFC jest rok podatkowy podatnika.

Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich. Powyższa regulacja określa wprost, że "dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy (...)". "Przepisy ustawy" wskazane w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT odnoszą się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), tj. do przepisów polskich a nie do przepisów obowiązujących w kraju siedziby zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Tym samym, w celu ustosunkowania się do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego w zakresie pytania nr 1, co do kwalifikacji poszczególnych pozycji jako przychodów podatkowych w rozumieniu art. 30f ust. 7 ustawy o PIT osiąganych/poniesionych przez Spółkę cypryjską będącą zagraniczną jednostką kontrolowaną należy odnieść się do przepisów ustawy o CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym "Przychody z aktualizacji wyceny" oraz "Przychody z obniżenia share premium" nie stanowią przychodów zgodnie z art. 12 ustawy o CIT, tj. nie stanowią przychodów "ustalonych zgodnie z przepisami ustawy".

Należy bowiem zauważyć, że żaden przepis ustawy o CIT nie przewiduje możliwości rozpoznania przychodu w związku z przeszacowaniem wartości aktywów przeprowadzonym na potrzeby księgowe (gdy przychód nie jest związany ze zbyciem tych aktywów) ani w związku z obniżeniem kapitału np. kapitału zapasowego. Powyższe zdarzenia mają wymiar jedynie księgowy i nie skutkują uzyskaniem przez Spółkę cypryjską żadnego przysporzenia majątkowego. W przypadku Przychodu z aktualizacji wyceny następuje wyłącznie przeszacowanie wartości aktywów dla celów księgowych, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa cypryjskiego. Tym niemniej, nie ma to wpływu na rozliczenia podatkowe. W ramach przeprowadzonej operacji księgowej nie występuje żadne przysporzenie majątkowe, które może skutkować powstaniem obowiązku podatkowego. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku "Przychodu z obniżenia share premium". W odniesieniu do tej operacji Spółka, zgodnie z cypryjskimi regulacjami bilansowymi, rozpoznała przychód księgowy w kwocie równej wartości obniżanego kapitału zapasowego (share premium). Tym niemniej, Spółka nie osiąga z tego tytułu żadnego przysporzenia, które może podlegać opodatkowaniu. Wykazanie przychodu ma bowiem na celu wyłącznie umożliwienie prawidłowej prezentacji zmiany pozycji bilansowych, tj. w celu wykazania zmniejszenia w bilansie kwoty obniżonego share premium, Spółka wykazała przychód księgowy w rachunku wyników. Tym niemniej, żadna z tych operacji nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego dla Spółki, tj. są to operacje wyłącznie bilansowe. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym "Przychody z aktualizacji wyceny" oraz "Przychody z obniżenia share premium" nie powinny być uwzględniane dla celów obliczania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej zgodnie z art. 30f ust. 7 ustawy o PIT. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w praktyce Organów podatkowych, przykładowo: - interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 maja 2017 r. (nr 1462-IPPB6.4510.54.2017.2.AM), w której Organ stwierdził, że: "Jednocześnie należy potwierdzić stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wynik z wyceny nie powinien stanowić przychodu Spółki zagranicznej, zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak wskazano powyżej, w celu ustalenia i wysokości zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu dochodów osiąganych przez cypryjską spółkę kapitałową będącą zagraniczną spółką kontrolowaną (w szczególności w celu ustalenia wysokości przychodów i kosztów), konieczna jest analiza zdarzeń gospodarczych w tej spółce na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje natomiast jakiegokolwiek opodatkowania przeszacowania wartości aktywów podatnika. W związku z powyższym, przeszacowanie wartości aktywów dla celów bilansowych w księgach Spółki zagranicznej pozostanie bez wpływu na dochód podatkowy Spółki zagranicznej ustalony według przepisów polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, rację ma Wnioskodawca, że Wynik z wyceny nie powinien stanowić przychodu (dochodu) Spółki zagranicznej w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jako przychód uzyskany przez Spółkę zagraniczną, w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym należy ujmować Wynik, natomiast Wynik z wyceny nie powinien stanowić przychodu Spółki zagranicznej i nie powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej, jest prawidłowe." interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 marca 2016 r. (nr ITPB3/4511-18/16/AD), w której Organ uznał następujące stanowisko za prawidłowe: "Ponadto Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje jakiekolwiek opodatkowania przeszacowania wartości aktywów podatnika (zdarzeniem kreującym obowiązek podatkowy będzie dopiero zbycie tych aktywów). W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przeszacowanie wartości aktywów dla celów bilansowych w księgach Spółki cypryjskiej również pozostanie bez wpływu na dochód podatkowy Spółki cypryjskiej ustalany według przepisów polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jak również ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W konsekwencji przeszacowanie wartości aktywów w księgach Spółki cypryjskiej, które zostanie odniesione na zysk księgowy lub bezpośrednio na kapitał własny tej spółki, nie będzie skutkowało opodatkowaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."

Ad. 2

Zgodnie cytowanymi powyżej w zakresie pytania nr 1 regulacjami art. 30f ustawy PIT, co do zasady, podstawę opodatkowania CFC stanowi kwota odpowiadająca dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC) proporcjonalnie do okresu, w którym jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym, albo do okresu, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki, po odliczeniu kwot uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika (Wnioskodawcy) dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej (Spółki cypryjskiej). W tym miejscu Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, Spółka cypryjska stanowi zagraniczną jednostkę kontrolowaną (CFC) spełniającą łącznie wszystkie warunki, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT. Jednocześnie, zgodnie z 45 ust. 1aa ustawy o PIT podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f ustawy o PIT, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru (PIT-CFC), o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Z powyższej regulacji wynika, że termin do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej (Spółki cypryjskiej) osiągniętego w roku podatkowym został ustalony na koniec dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego. Termin ten uwzględnia zatem okres niezbędny do zamknięcia przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną roku podatkowego i podjęcie uchwał w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na stanowisko ustawodawcy wyrażone w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, wprowadzającej regulacje dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych, zgodnie z którą wprowadzenie obowiązku złożenia zeznania w odniesieniu do dochodów z CFC w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego zapewni: "efektywne odliczenie od dochodów z CFC wypłaconych dywidend już w roku rozliczenia tych dochodów". Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 30f ust. 5 ustawy o PIT dotyczy wszystkich dywidend i nie różnicuje dywidend w zależności od: - tego czy dywidenda wypłacana jest za rok obrotowy będący jednocześnie rokiem podatkowym zagranicznej jednostki kontrolowanej, w trakcie którego zagraniczna jednostka kontrolowana wygenerowała dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, oraz - momentu otrzymania dywidendy przez podatnika (Wnioskodawcę) (tj. czy podatnik otrzymał dywidendę w trakcie roku obrotowego (w formie zaliczki), czy też po jego zakończeniu. Tym samym, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, aby możliwe było odliczenie dywidendy od dochodu CFC, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1)

otrzymana dywidenda musi zostać uwzględniona w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce (art. 30f ust. 5 ustawy o PIT) oraz

2)

dywidenda musi zostać otrzymana w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (art. 45 ust. 1aa ustawy o PIT) oraz

3)

dywidenda nie została już przez podatnika odliczona od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych (na co wskazuje prawo do odliczenia nieodliczonych kwot dywidendy w następnych pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych, co przewiduje art. 30f ust. 6 ustawy o PIT). W przedmiotowym stanie faktycznym, wszystkie powyższe przesłanki zostały spełnione i w konsekwencji, będzie on uprawniony do dokonania odliczenia otrzymanych zaliczek na dywidendę od dochodu Spółki cypryjskiej dla celów obliczenia podstawy opodatkowania CFC: - otrzymana dywidenda (zaliczka na dywidendę) od Spółki cypryjskiej będzie podlegała opodatkowaniu PIT w Polsce 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30a ustawy o PIT, a tym samym w myśl art. 30f ust. 5 ustawy o PIT zostanie uwzględniona w podstawie opodatkowania Wnioskodawcy, tj. w zeznaniu PIT za 2019 rok, (zaliczka na dywidendę została faktycznie otrzymana przez Wnioskodawcę w trakcie roku 2019, tj. w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym (PIT-CFC) - do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego, (do końca września 2020 r. na co wskazuje art. 45 ust. 1aa ustawy o PIT); (1 dywidenda otrzymana w formie zaliczki nie została przez Wnioskodawcę odliczona od dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej ustalonej na podstawie art. 30f ust. 5 ustawy o PIT za rok 2019 kwoty zaliczki na dywidendę otrzymanej w roku 2019. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w praktyce Organów podatkowych, przykładowo: "interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 października 2017 r. (nr 0111-KDIB1 -2.4010.220.2017.1.BG), w której Organ stwierdził, że: "Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów Spółki zależnej, uwzględniając fakt wypłaty zaliczek na poczet dywidendy otrzymanych przez Wnioskodawcę w danym roku podatkowym. A zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej kwotę dywidendy otrzymaną przez podatnika, o ile:

1.

podatnik otrzyma taką dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 27 ust. 2a u.p.d.o.p.),

2.

dywidenda taka nie została już przez podatnika odliczona od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych (na co wskazuje prawo do odliczenia nieodliczonych kwot dywidendy w następnych pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych, co przewiduje art.

24 ust. 5 u.p.d.o.p.). Z uwagi na powyższe Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2017) o wysokość zaliczki na dywidendę za dany rok (np. 2017), która to zaliczka zostanie przekazana Wnioskodawcy w tym danym roku (np. 2017). W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe." "interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 października 2019 r. (nr IBPB-1-1 /4510-72/16-1/BS), w której Organ uznał poniższe stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe: "Ad. 1b) Wskazać należy, że prawo obowiązujące na Cyprze dopuszcza, podobnie jak prawo polskie, możliwość wypłaty zysku wypracowanego w bieżącym roku obrotowym w formie dywidendy zaliczkowej. W ocenie Wnioskodawcy nie istnieje żadna podstawa prawna, z której wynikałby obowiązek różnicowania sytuacji wypłaty dywidendy od wypłaty dywidendy w formie zaliczkowej. Zdaniem Wnioskodawcy, również dywidenda wypłacona w takiej formie powinna mieścić się w hipotezie normy prawnej wywiedzionej z przepisu art. 24a ust. 4 ustawy o CIT. Za stanowiskiem takim przemawiają w szczególności następujące argumenty: w polskim prawie podatkowym zarówno dywidenda, jak i zaliczki na poczet dywidendy traktowane są jako dochody z udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane w momencie faktycznej wypłaty, na gruncie polskiego prawa bilansowego zaliczka na poczet dywidendy traktowana jest jako podzielony zysk netto. Zdaniem Spółki, otrzymanie dywidendy w formie zaliczkowej mieści się w hipotezie normy prawnej wynikającej z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy o CIT - dywidenda taka jest bowiem co do zasady wypłacana w trakcie trwania roku obrotowego, a więc jeszcze przed rozpoczęciem biegu 9-miesięcznego terminu na złożenie zeznania o dochodach CFC za dany rok.

Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie znajduje również potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, a w szczególności w interpretacjach indywidualnych wydanych przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 13 października 2015 r., znak: IPPB6/4510-158/15 -4/AM, w której organ wskazał, że Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dochodów A. za dany rok (np. 2015) o wysokość zaliczki na dywidendę za dany rok (np. 2015), która to zaliczka zostanie przekazana Wnioskodawcy w tym danym roku (np. 2015); Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: 6 października 2015 r., znak: IBPB-1-3/4510-219/15/AB, w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT) kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej i odstąpił od uzasadnienia; 1 lipca 2015 r., znak: IBPB-1-2/4510-16/15/AP, w której organ potwierdził następujące stanowisko Wnioskodawcy - Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania (tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT) kwoty Dywidendy zaliczkowej jaka zostanie mu wypłacona w trakcie trwania tego roku obrotowego (podatkowego) Spółki cypryjskiej. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, przy założeniu spełnienia warunków wynikających z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT podstawa opodatkowania Spółki z tytułu dochodów Spółki zależnej jako zagranicznej spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy będzie mogła być obniżona o kwotę zaliczek na poczet dywidendy otrzymanych w tym roku podatkowym." interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 listopada 2017 r. (nr 0111-KDIB1 -2.4010.327.2017.3.BG), w której Organ stwierdził, że: "W przypadku uznania Spółki holenderskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki holenderskiej w rozumieniu art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p. kwoty dywidendy otrzymanej od Spółki holenderskiej. Zgodnie z art. 27 ust. 2a u.p.d.o.p. podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 u.p.d.o.p., osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a ustawy, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p., do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek. Z powyższej regulacji wynika, że termin do złożenia zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym został ustalony na koniec dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego. Termin ten uwzględnia więc okres niezbędny do zamknięcia przez zagraniczną spółkę kontrolowaną roku podatkowego i podjęcie uchwał w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na opinię ustawodawcy wyrażoną w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, wprowadzającej regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, zgodnie z którą wprowadzenie obowiązku złożenia zeznania w odniesieniu do dochodów z CFC w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego zapewni: "efektywne odliczenie od dochodów z CFC wypłaconych dywidend już w roku rozliczenia tych dochodów". Przepis art. 24a ust. 4 u.p.d.o.p. nie przewiduje zróżnicowania w zakresie jakie dywidendy będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania (czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej) biorąc pod uwagę w szczególności: czy dywidenda wypłacana jest za rok obrotowy będący jednocześnie rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej, w trakcie którego zagraniczna spółka kontrolowana wygenerowała dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, oraz moment otrzymania dywidendy przez podatnika (tj. czy podatnik otrzymał dywidendę w trakcie roku obrotowego, czy też po jego zakończeniu). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada udziały w kapitałowej Spółce holenderskiej. Spółka holenderska dokonała sprzedaży pakietu akcji polskiej spółki akcyjnej (Spółki X). Spółka holenderska w dalszym ciągu posiada część akcji Spółki X. Spółka holenderska rozważa sprzedaż pozostałego pakietu akcji Spółki X. Niezależnie od powyższego może dojść do wypłaty przez Spółkę holenderską dywidendy na rzecz Wnioskodawcy. W bieżącym roku podatkowym oraz w kolejnych latach, co najmniej 50% przychodów Spółki holenderskiej osiągniętych w roku podatkowym, może pochodzić z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Wnioskodawca przyjmuje, że Spółka holenderska stanowić będzie spółkę zagraniczną kontrolowaną oraz, że dochód Spółki holenderskiej ze zbycia akcji Spółki X stanowi i stanowić będzie dochód Wnioskodawcy dla celów regulacji o spółkach zagranicznych kontrolowanych zawartych w u.p.d.o.p. Możliwe, że Wnioskodawca otrzyma od Spółki holenderskiej w 2018 r. dywidendę za rok obrotowy 2017 r. Jeżeli dojdzie do wypłaty dywidendy to nastąpi to do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym Spółki holenderskiej, za który dokonywane jest rozliczenie, tj. wypłata dywidendy za 2017 r. nastąpi do końca września 2018 r., czyli przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym. Wypłata dywidendy może nastąpić w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności Wnioskodawcy i Spółki holenderskiej. Odnosząc powyższe do przedstawionego wcześniej stanu prawnego stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania - czyli dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - za dany rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej kwotę dywidendy otrzymaną przez podatnika w roku następnym (np. 2018 r.), o ile: podatnik otrzyma taką dywidendę w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym, tj. do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (na co wskazuje art. 27 ust. 2a u.p.d.o.p.), dywidenda taka nie została już przez podatnika odliczona od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w poprzednich latach podatkowych (na co wskazuje prawo do odliczenia nieodliczonych kwot dywidendy w następnych pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych, co przewiduje art. 24a ust. 5 u.p.d.o.p.). Z uwagi na powyższe Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2017) kwoty dywidendy przekazanej w roku następnym (np. 2018 r.) z zysku bilansowego uzyskanego przez Spółkę holenderską w danym roku (np. 2017 r.)."

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy należy zwrócić uwagę na fakt, że co do zasady regulacje dotyczące rozliczenia dochodów z CFC nie zawierają szczegółowych przepisów w zakresie kalkulacji podatku oraz kursów przeliczeniowych, które powinny zostać zastosowane w celu przeliczenia dochodu uzyskanego przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną (CFC) na złote polskie. W konsekwencji, w celu wskazania prawidłowego kursu do przeliczenia podstawy opodatkowania, w ocenie Wnioskodawcy, należy wziąć pod uwagę konstrukcję przepisów nakładających obowiązki podatkowe w związku z posiadanym udziałem w zagranicznej spółce kontrolowanej. Należy w tym kontekście zauważyć, że z perspektywy Wnioskodawcy, jako polskiego podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce, obowiązki dotyczące ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce cypryjskiej oraz kalkulacji jej dochodu materializują się dopiero po zakończeniu roku podatkowego Spółki cypryjskiej. Dopiero bowiem po zakończeniu roku Spółki cypryjskiej możliwe jest określenie jej dochodu (na podstawie zapisów w ewidencji sporządzonej po zakończeniu roku spółki CFC). W konsekwencji, z perspektywy Wnioskodawcy, dochód Spółki zależnej powstanie dopiero na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Na taką konkluzję wskazuje również brzmienie art. 30f ust. 7 ustawy o PIT, zgodnie z którym dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej. Momentem zatem, na który ustalona zostaje nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami jest dopiero ostatni dzień roku podatkowego Spółki cypryjskiej. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, kursem właściwym dla przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów ustalenia podstawy opodatkowania CFC jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku zagranicznej spółki - w odniesieniu do roku 2019 będzie to zatem kurs z dnia 30 grudnia 2019 r. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o analizę powyższych regulacji oraz dotychczasowej praktyki organów podatkowych, dla celów kalkulacji podstawy opodatkowania CFC oraz wypełnienia deklaracji PIT-CFC kwoty wyrażone w walutach obcych powinny zostać przeliczone na złote polskie według następującej metodologii i według następujących kursów przeliczeniowych: - Przychody i koszty CFC (Spółki cypryjskiej) powinny zostać zaewidencjonowane w walucie obcej (Euro), w której prowadzone są księgi Spółki cypryjskiej; Następnie powinien zostać ustalony dochód CFC w walucie obcej (Euro); - Po ustaleniu dochodu, od dochodu powinna zostać odliczona kwota dywidendy wypłaconej Wnioskodawcy w walucie obcej (w walucie, w której przedmiotowa kwota została zaewidencjonowana w księgach Spółki cypryjskiej na Cyprze); Po odliczeniu dywidendy, powinna zostać ustalona podstawa opodatkowania CFC w walucie obcej, która powinna zostać przeliczona na złote polskie według kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku zagranicznej jednostki kontrolowanej (kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia 30 grudnia 2019 r.). Na powyższą metodologię oraz przyjęcie prawidłowego kursu przeliczeniowego z waluty obcej na złote wskazuje m.in. interpretacja indywidulana z dnia 29 lipca 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, o sygn. ILPB4/4510-1 -164/15-2/DS, w której organ uznał za prawidłowe następujące stanowisko: "od tak obliczonego dochodu przypadającego na Wnioskodawcę odliczona zostanie wartość otrzymanej od Spółki zależnej przez Wnioskodawcę dywidendy; w przypadku, gdy walutą funkcjonalną danej Spółki zależnej jest waluta obca, tak obliczona podstawa opodatkowania zostanie przeliczona na walutę polską kursem średnim ogłoszonym przez NBP ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego Spółki zależnej". Dodatkowo, w celu wypełnienia obowiązków związanych ze złożeniem zeznania PIT-CFC Wnioskodawca będzie zobowiązany do wskazania w formularzu: (i) Kwoty łącznych przychodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (pozycja 32 zaznania PIT-CFC); (ii) Kwoty dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej (pozycja 35 zaznania PIT-CFC); (iii) Kwoty dywidend otrzymanych od zagranicznej spółki kontrolowanej (pozycja 37 zaznania PIT-CFC). W ocenie Wnioskodawcy, aby zeznanie było spójne z opisaną powyżej metodologią kalkulacji podstawy opodatkowania CFC, wskazane powyżej kwoty powinny zostać ujęte w zeznaniu PIT-CFC po przeliczeniu z waluty obcej na złote polskie według kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku zagranicznej jednostki kontrolowanej (kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia 30 grudnia 2019 r.), niezależnie od tego w jakiej walucie dokonywana jest wypłata dywidendy podlegającej odliczeniu od dochodu CFC. Jedynie w takim przypadku, możliwe będzie bowiem zastosowanie metodologii opisanej w cytowanej powyżej interpretacji organów podatkowych z dnia 29 lipca 2015 r. (sygn. ILPB4/4510-1-164/15-2/DS). Analogiczne konkluzje w zakresie ustalenia kursu dla przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów CFC zostały przedstawione w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-189/16/MO), w której organ wskazał, że: "Wnioskodawca posiadający udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku zagranicznej spółki kontrolowanej będzie zatem zobowiązany do: (...) przeliczenia wartości obliczonej podstawy opodatkowania na polskie złote po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego".

Ad. 4

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ustawie o PIT dodano rozdział 6a (przepisy art. 30h-30i), który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z art. 30h ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. W myśl art. 30h ust. 2 ustawy o PIT, podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1,9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

a)

kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,

b)

kwoty, o których mowa w art.

30f ust. 5 - odliczone od tych dochodów. Stosownie do treści art. 30h ust. 3 ww. ustawy o PIT, przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w: a) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym, b) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa - których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4. W myśl art. 30h ust. 4 ustawy o PIT, osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. Przepisy art. 45 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio. Mając na uwadze powyższe regulacje w zakresie daniny solidarnościowej, co do zasady, do zapłaty daniny solidarnościowej obowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekroczył 1.000.000 zł. Osoby te, oprócz podatku dochodowego są obowiązane zapłacić dodatkowo daninę solidarnościową w wysokości 4% podstawy obliczenia oraz złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację o wysokości tej daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego. Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody (przychody pomniejszone o koszty) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w: - art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy o PIT - dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich), od których należny podatek oblicza się w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A albo w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, z wyłączeniem dochodów, do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją; art. 30b ustawy o PIT - dochody z niektórych zysków kapitałowych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających), od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-38; - art. 30c ustawy o PIT - dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg, od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-36L; - art. 30f ustawy o PIT - dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-CFC. Jednocześnie, przy ustalaniu wysokości daniny solidarnościowej nie mają być brane pod uwagę inne dochody, aniżeli wyżej wymienione. Na wysokość daniny solidarnościowej nie będą wpływać m.in. dochody opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem, zgodnie z art. 30a ustawy o PIT, tj.m.in. z tyt. dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W konsekwencji, dochody wynikające z otrzymanych zaliczek na dywidendę nie będą stanowiły podstawy do obliczenia daniny solidarnościowej, ponieważ nie zostały wymienione w przepisie art. 30h ust. 2 ustawy o PIT (przepis ten nie obejmuje swoim zakresem dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ustawy o PIT). Należy wyraźnie podkreślić, że przedmiotowa regulacja określająca zakres przedmiotowy daniny solidarnościowej powinna być interpretowana ściśle i nie jest możliwe rozszerzenie interpretacji tego przepisu w zakresie przedmiotu opodatkowania daniną solidarnościową na inne dochody niewymienione w tym przepisie (np. dochody z dywidend) lub wnioskowanie, że dywidendy podlegają daninie solidarnościowej poprzez analogię. Powyższą interpretację (zakaz wykładni rozszerzającej oraz stosowania wnioskowania przez analogię) potwierdza praktyka sądów, m.in.: wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2016 r. (sygn. II FSK 462/14): "Trybunał Konstytucyjny m.in. w wyroku z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09) zwracał uwagę na bezpośrednie uzasadnienie konstytucyjne zakazu stosowania wykładni przez analogię oraz zakazu wykładni rozszerzającej w takich dziedzinach prawa jak prawo podatkowe czy karne." IS wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2013 r. (sygn. I SA/Bd 793/13): "W prawie podatkowym obowiązuje nakaz wykładni ścisłej, a w szczególności zakaz takiej wykładni rozszerzającej przepisów prawa podatkowego, która zwiększałaby zakres obciążeń podatkowych podatnika. Dopuszczalna jest jednak wykładnia rozszerzająca na korzyść podatnika (por. L. Morawski: Wykładnia w orzecznictwie sądów. Toruń 2002, s. 266). Fundamentalną zasadą prawa podatkowego w demokratycznym państwie prawnym jest to, że zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja jej przepisów nie może być rozszerzająca (por. wyrok SN z dnia 22 października 1992 r., sygn. akt III ARN 50/92, OSNC 1993/10/181 oraz wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 1998 r., sygn. akt I SA/Po 1782/97). W prawie podatkowym obowiązuje ogólna zasada interpretacji ścisłej wszystkich przepisów prawnych, a w szczególności zakaz stosowania wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatnika. Nie jest w szczególności dopuszczalne tworzenie w drodze wykładni czy analogii nowych stanów podatkowych."

W konsekwencji, otrzymane przez Wnioskodawcę zaliczki na dywidendę nie będą stanowiły podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w oparciu o literalne brzmienie art. 30h ust. 2 ustawy o PIT. Powyższą interpretację potwierdzają Objaśnienia podatkowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. w których na stronie 1 i 2 został opisany przedmiot opodatkowania daniną solidarnościową i w ramach którego nie zostały wskazane przychody z dywidend opodatkowane na zasadach określonych w art. 30a ustawy o PIT. Zgodnie z art. 14n § 4 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez podatnika do Objaśnień podatkowych wydanych przez Ministra Finansów skutkuje dla podatnika uzyskaniem ochrony analogicznej jak w przypadku interpretacji podatkowej (zgodnie z art. 14k-14 m Ordynacji podatkowej). Również uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzającej daninę solidarnościową nie wymienia przychodów określonych w art. 30a ustawy o PIT (m.in. dywidend) jako przychodów podlegających daninie solidarnościowej: "Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowić będzie nadwyżka ponad kwotę 1 000 000 zł sumy dochodów - podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a (skala podatkowa), art. 30b (jednolita 19% stawka podatku od zysków kapitałowych), art. 30c (jednolita 19% stawka podatku m.in. od dochodów z działalności gospodarczej) oraz art. 30f ustawy PIT (19% stawka podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) - pomniejszonych o możliwe do odliczenia od tych dochodów składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy PIT oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 ustawy PIT." Powyższe konkluzje potwierdzają również wyjaśnienia opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl, które zostały opublikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z artykułem "Danina, którą płacić mają milionerzy, ma liczne wady, Rzeczpospolita, 16 lipca 2018 r., w których wskazane zostało, że w odniesieniu do dochodów wymienionych w art. 30a nie znajdzie zastosowania danina solidarnościowa: "Niezależnie od powyższego, nie znajduje uzasadnienia teza przywołana w artykule, że do dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnością wliczany będzie dochód z odsetek bankowych. Zauważyć należy, że zgodnie z projektowanymi przepisami, dochody z art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli m.in. dochody z odsetek od lokat bankowych nie będą uwzględniane przy opodatkowaniu daniną solidarnościową." W związku z powyższym, otrzymane przez Wnioskodawcę zaliczki na dywidendę nie będą stanowiły odstawy obliczenia daniny solidarnościowej w oparciu o literalne brzmienie art. 30h ust. 2 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe w części dotyczącej przeliczenia na złote polskie kwoty zaliczki na dywidendę (pytanie Nr 3), natomiast prawidłowe w pozostałym zakresie (pytanie Nr 1, 2, 3 i 4).

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 30f ust. 1 ww. ustawy, podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zatem dochód Wnioskodawcy uzyskany przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną z siedzibą na Cyprze, podlega w Polsce opodatkowaniu według zasad przewidzianych w art. 30f ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 30f ust. 5 ww. ustawy, podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1 stanowi kwota odpowiadająca dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej proporcjonalnie do okresu, w którym jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym, albo do okresu, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki, po odliczeniu kwot:

1.

uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej;

2.

dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.

Z kolei, jak wynika z art. 30f ust. 7 ww. ustawy, dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej jednostki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Tym samym w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej za rok 2019, ustalonej na podstawie art. 30f ust. 5 cytowanej ustawy, kwoty zaliczki na dywidendę otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej w roku 2019.

Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w pytaniu Nr 3 budzi kwestia, według jakiego kursu Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia na złote polskie kwoty podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej dla celów kalkulacji wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2019 oraz kwot przychodu, dochodu i dywidendy dla celów wypełnienia zeznania PIT-CFC za 2019 r.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada udziały w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego. Spółka cypryjska podlega opodatkowaniu na terytorium Cypru od całości swoich dochodów, nie prowadzi i nie prowadziła na terytorium Polski działalności gospodarczej przez położony w Polsce zakład w rozumieniu art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku. Wnioskodawca przedstawiając opis stanu faktycznego wskazał, że w 2019 r. podjęta została decyzja o wypłacie zysków w formie zaliczek na dywidendę, które m.in. otrzymał Wnioskodawca. Zaliczka na dywidendę została wypłacona Wnioskodawcy w 2019 r. jednorazowo w złotych polskich.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że momentem, na który ustalany zostaje dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej, tj. nadwyżka sumy przychodów nad poniesionymi kosztami jest ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej, tym samym kursem właściwym dla przeliczenia kwot przychodów i kosztów zagranicznej jednostki, tj. ustalenia dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej, wyrażonych w walucie obcej dla celów ustalenia podstawy opodatkowania, oraz wypełnienia zeznania podatkowego PIT-CFC jest średni kurs waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku zagranicznej jednostki kontrolowanej, tj. w niniejszej sprawie 30 grudnia 2019 r.

W myśl art. 11a ust. 1 ustawy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 11a ust. 2 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z treścią art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Nie można jednak zgodzić się ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, że " (...) aby zeznanie było spójne z opisaną powyżej metodologią kalkulacji podstawy opodatkowania CFC, wskazane powyżej kwoty powinny zostać ujęte w zeznaniu PIT-CFC po przeliczeniu z waluty obcej na złote polskie według kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku zagranicznej jednostki kontrolowanej (kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia 30 grudnia 2019 r.), niezależnie od tego w jakiej walucie dokonywana jest wypłata dywidendy podlegającej odliczeniu od dochodu CFC", ponieważ skoro zaliczka na dywidendę została wypłacona w trakcie 2019 r. jednorazowo w złotych polskich, Wnioskodawca dla celów zarówno kalkulacji wysokości zobowiązania podatkowego za 2019 r., jak również wypełnienia zeznania PIT-CFC za 2019 r. nie będzie dokonywał przeliczenia przedmiotowej zaliczki na dywidendę.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy, uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Dochody uzyskane z tytułu dywidendy podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego od uzyskanych dochodów przychodów pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Jednakże w świetle art. 30a ust. 2 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Jak stanowi art. 45 ust. 3b ww. ustawy, w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Jak już wyżej wskazano, Wnioskodawca uprawniony jest do odliczenia od podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej, ustalonej na podstawie art. 30f ust. 5 ustawy podatkowej, kwoty zaliczki na dywidendę.

Ustawodawca nie uregulował jednak żadnych szczegółowych zasad dotyczących przeliczania podstawy obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, czy też przeliczania odliczanej od podstawy opodatkowania dywidendy na polskie złote. W konsekwencji celem wskazania prawidłowego kursu do przeliczenia powyższych kwot, należy wziąć pod uwagę uregulowania zawarte w powołanym powyżej art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem tylko i wyłącznie w sytuacji otrzymania od zagranicznej jednostki kontrolowanej zaliczki na dywidendę w walucie obcej, zgodnie z treścią art. 11a ust. 3 ww. ustawy Wnioskodawca byłby uprawniony do przeliczenia na złote polskie kwoty tej zaliczki, według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania przedmiotowej dywidendy.

Tak określoną wartość dywidendy Wnioskodawca, zgodnie z treścią art. 45 ust. 3b ww. ustawy, zobowiązany jest opodatkować samodzielnie w składanym zeznaniu rocznym, za rok w którym została przez Wnioskodawcę otrzymana zaliczka na dywidendę, w niniejszej sprawie za 2019 r.

Co w konsekwencji daje Wnioskodawcy możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania 19% podatkiem od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w art. 30f ust. 5 ww. ustawy, o uwzględnioną przez Wnioskodawcę w podstawie opodatkowania podatnika dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej.

W związku z powyższym, jak już wskazano powyżej Wnioskodawca nie będzie dokonywał przeliczenia wypłaconej Wnioskodawcy w 2019 r. zaliczki na dywidendę z waluty obcej na złote polskie, skoro została Wnioskodawcy wypłacona w złotych polskich.

Bez wpływu na wysokość odliczanej przez Wnioskodawcę od podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej dywidendy wypłaconej Wnioskodawcy w złotych polskich, pozostaje fakt, że ewidencja zdarzeń gospodarczych jest prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną w walucie obcej (euro) oraz to, że zarówno uzyskane przez jednostkę kontrolowaną przychody, jak również kwoty zaliczek na dywidendę wypłaconych wspólnikom zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz w jej sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w walucie obcej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania Nr 3 w zakresie ustalenia według jakiego kursu Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia na złote polskie zaliczki na dywidendę należało uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz przywołanych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl