0114-KDIP3-1.4011.710.2023.1.MS2 - Płatnik PIT od nagród w konkursie

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.710.2023.1.MS2 Płatnik PIT od nagród w konkursie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 19 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku przyznaniem nagrody w konkursie.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(...) S.A. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest polską spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca (...). Dodatkowo prowadzi również działalność w zakresie produkcji (...). Spółka funkcjonuje jako przedsiębiorstwo (...). W zakresie swojej działalności Spółka dokonuje sprzedaży produktów (...) w ramach Spółki zależnej " (...)" Sp. z o.o.

Spółka ((...) S.A.) w ramach prowadzonej działalności jest Organizatorem konkursu pod nazwą " (...)" (dalej "Konkurs"), którego celem jest promowanie produktów (...)" (...)".

Konkurs organizowany będzie w (...)" (...)" Sp. z o.o. Konkursem objęte będą produkty promocyjne, których sprzedaż przez " (...)" Sp. z o.o. w określonej ilości upoważniać będzie do udziału w Konkursie. Konkurs skierowany będzie do każdego Koordynatora Sprzedaży i Kierownika (...) (osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez " (...)" Sp. z o.o. (Dalej: Pracownicy), który w okresie trwania Konkursu osiągnie określony Plan Sprzedaży. Plany Sprzedaży będą ustalane na podstawie dotychczasowej historii sprzedaży indywidualnie dla każdego punktu sprzedaży z uwzględnieniem planów sprzedaży ustalonych w budżecie.

Konkurs jest przedsięwzięciem, którego istotą będzie nagradzanie pracowników (...) za promowanie i zwiększenie sprzedaży produktów marki " (...)". Zostanie wprowadzony Regulamin Konkursu, który zawierać będzie szczegółowe warunki uczestnictwa. Konkurs ogłaszany będzie poprzez przekazanie plakatów informacyjnych drogą e-mail oraz dodatkowo uczestnicy będą informowani o zasadach konkursu podczas spotkania online przez kadrę zarządzającą spółki zależnej. Aby wziąć udział w Konkursie pracownik zobowiązany będzie zapoznać się z treścią Regulaminu. Dwóch najlepszych Koordynatorów oraz dwóch najlepszych Kierowników (...) w każdym z (...), którzy osiągną najwyższą dynamikę sprzedaży w stosunku do założonego planu sprzedaży otrzymają nagrody. Nagrodami w Konkursie będą Bony (...) o wartości:

* (...) zł brutto - za zajęcie 1 miejsca;

* (...) zł brutto - za zajęcie II miejsca.

Pracownicy będą informowani na bieżąco o statusie realizacji planów sprzedaży w trakcie trwania konkursu. Przekazanie nagrody nastąpi pod warunkiem wypełnienia oraz podpisania protokołu potwierdzenia woli przyjęcia nagrody przez Uczestnika oraz przesłanie go na wskazane adresy e-mail jak również pocztą tradycyjną. Zgodnie z treścią regulaminu przyznana nagroda rzeczowa w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Spółka ((...) S.A.) poniesie ekonomiczny ciężar związany z nagrodami w Konkursie obejmujący pracowników spółki zależnej (dokona zakupu bonów (...)). Wręczanie nagród w postaci bonów dokonywane będzie przez spółkę zależną w imieniu Organizatora.

Pytania

1. Czy przyznanie nieodpłatnie nagrody w konkursie pod nazwą " (...)" spowoduje po strome Uczestnika powstanie przychodu? Jeżeli tak, to z jakiego źródła będzie to przychód?

2. Czy na Spółce ((...) S.A.) będą ciążyły obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Państwa zdaniem przysporzenie powstałe po stronie Uczestnika Konkursu pod nazwą " (...)" z tytułu przekazywanych bonów (...) stanowi inne nieodpłatne świadczenie.

W myśl artykułu 10 ust. 1 pkt 1 i 9 Ustawy o PIT źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, inne źródła.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

W myśl art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że przychodami z tego źródła są wszelkie wskazane wyżej świadczenia pieniężne i niepieniężne, które otrzymuje pracownik i które jednocześnie pozostają w związku prawnym i faktycznym ze stosunkiem pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przyznawane uczestnikom wygrane w opisanym zdarzeniu przyszłym związane są ze stosunkiem pracy, stanowią działania motywacyjne mające na celu zwiększenie, poprawienie wyników sprzedaży.

Należy zauważyć, że użyty w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot "w szczególności" oznacza, że wymieniane kategorie przychodów stanowią katalog otwarty.

Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Ponadto treść tego przepisu wskazuje, że do przychodów pracownika zaliczyć należy praktycznie wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, które mógł on otrzymać od pracodawcy. Są nimi bowiem nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy.

Oznacza to, że do przychodów pracownika ustawodawca zaliczył nie tylko pieniądze, ale także wartość świadczeń w naturze, czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy.

Kwestia rozumienia pojęcia "innych nieodpłatnych świadczeń" - w kontekście świadczeń pracowniczych - była również przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 wskazał na obiektywne kryteria, którymi należy się kierować przy określaniu, czy w analizowanym przypadku mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracownika.

Przede wszystkim kryterium tym musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leży w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w majątku pracownika. Zastosowanie tego obiektywnego kryterium wyróżnienia świadczeń będących przychodem pracownika, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, prowadzi do wniosku, że zaoszczędzenie wydatku przez pracownika może stanowić przysporzenie objęte podatkiem dochodowy m. Taka ocena jest jednak poprawna tylko wtedy, gdy świadczenia te pracodawca spełnia na wniosek pracownika lub dysponując uprzednią zgodą pracownika na ich przyjęcie. Zgoda pracownika na skorzystanie ze świadczenia wy raża bowiem ocenę pracownika, że świadczenie - z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej - jest celowe i przydatne, leży w jego interesie.

W konsekwencji, "zdaniem Trybunału, przeprowadzona powyżej analiza pozwala na określenie cech istotnych kategorii "innych nieodpłatnych świadczeń" jako przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy przyjąć, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

* po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

* po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

* po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów)".

Ponadto warunkiem uznania, iż dane świadczenie w naturze stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów podatkowych jest faktyczne otrzymanie świadczenia przez pracownika. Zgodnie z treścią Regulaminu aby wziąć udział w Konkursie pracownik zobowiązany będzie zapoznać się z jego treścią, natomiast przekazanie nagrody nastąpi pod warunkiem wypełnienia oraz podpisania protokołu potwierdzenia przyznania nagrody przez Uczestnika.

Zgodnie z art. 12 ust. I u.p.d.o.f. zawarte jest zastrzeżenie, że świadczenie to nie musi być finansowane z własnych środków pracodawcy (przychód powstaje bez względu na źródło jego finansowania). Źródłem finansowania przychodów, wskazanych w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. mogą być zatem środki, które pracodawca otrzymuje z innego źródła (przykładowo z środków pochodzących od podmiotów wskazanych w art. 11a pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W związku z powyższym stanem przyszłym oraz przedstawionymi przepisami prawa podatkowego przyznane nieodpłatnie nagrody w Konkursie pod nazwą " (...)" spowoduje po stronie uczestnika przychód z innych źródeł w myśl art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.

Ad. 2

Państwa zdaniem w zakresie pytania nr 2 w stosunku do Uczestników konkursu pod nazwą " (...)", osób z którymi nie łączy Spółkę żadna umowa oraz nie prowadzą działalności gospodarczej, Spółka nie ma obowiązku obliczenia i poboru podatku jako płatnika. Ciążą na Spółce obowiązki o charakterze informacyjnym w zakresie kwalifikacji przedsięwzięcia do przychodów z innych źródeł przez spółkę zależną w myśl art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.

Zastosowanie w zakresie obowiązków płatnika znajduje bowiem art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f. w myśl którego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od który ch nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie bowiem z uzasadnieniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lutego 2015 r. (sygn. akt II FSK 640/12), "skoro między świadczeniem a stosunkiem pracy musi istnieć związek co najmniej faktyczny, to spełniającym te świadczenia musi być pracodawca, on bowiem jest drugą stroną stosunku pracy, zobowiązaną w jego ramach do spełniania świadczeń wynikających z umowy o pracę, układów zbiorowych pracy czy też wprost z przepisów prawa pracy, regulujących obowiązki pracodawcy względem pracowników".

Jak argumentuje Naczelny Sąd Administracyjny "żaden inny podmiot, w ramach tego stosunku, nie ma obowiązku świadczenia na rzecz pracownika.

Nie zmienia tego zawarte w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. zastrzeżenie, że świadczenie to nie musi być finansowane z własnych środków pracodawcy (przychód powstaje bez względu na źródło jego finansowania).

Źródłem finansowania przychodów, wskazanych w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. mogą być zatem środki, które pracodawca otrzymuje z innego źródła.

W związku z tym, nie sposób uznać, że jakiekolwiek ewentualne przysporzenie po stronie Uczestnika będzie wynikało ze stosunku pracy, którego stronami będzie Spółka i Uczestnik, a co za tym idzie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z powołanej definicji płatnika wynika, że o tym, kto jest płatnikiem danego podatku rozstrzyga treść przepisów odpowiedniej ustawy właściwej dla tego podatku. Ma to swój wyraz w sformułowaniu "obowiązana na podstawie przepisów prawa". Ustalenie, czy dany podmiot jest w konkretnym przypadku płatnikiem możliwe jest więc jedynie w oparciu o szczegółowe regulacje prawa podatkowego (w przedmiotowej sprawie - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W świetle art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych (...).

Ustawa przewiduje przy tym dwa "tryby" zapłaty/poboru podatku dochodowego od osób fizycznych:

* tzw. samoobliczenie (samowymiar) i zapłatę podatku przez podatnika;

* obliczenie i pobór podatku przez płatnika.

Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywa na podatnikach. W odniesieniu do licznych sytuacji zasada ta została jednak wyłączona przez ustawodawcę poprzez nałożenie obowiązków płatnika na podmioty wypłacające podatnikowi (stawiające do dyspozycji podatnika) należności stanowiące jego dochody (przychody).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza system poboru podatku przez płatnika w przypadkach wskazanych w art. 32, 33, 34, 35, 41 i 42e. Wymienione przepisy nakładają obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. na:

* zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - w odniesieniu do uzyskiwanych od tych zakładów pracy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także wypłacanych przez nie zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz wypłat z nadwyżki bilansowej (art. 32);

* osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - w odniesieniu do dokonywanych na rzecz osób określonych w art. 3 ust. 1 świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 (art. 41 ust. 1);

* osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - w odniesieniu do dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-17 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21 (art. 41 ust. 4).

Ustawodawca ustanowił obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

* określenie rodzaju podmiotu dokonującego wypłaty (realizacji) świadczeń na rzecz podatników, przy czym rodzaj podmiotu jest określany poprzez wskazanie jego formy organizacyjnej, jego statusu bądź roli, jaką podmiot ten pełni w relacji z podatnikiem oraz

* określenie kategorii przychodów (dochodów) w odniesieniu do których na ww. podmiotach spoczywają obowiązki płatnika podatku.

Ponadto ustawodawca uregulował również sytuacje, w których podmioty wypłacające należności lub realizujące świadczenia na rzecz podatników:

* nie mają obowiązku obliczenia i poboru podatku jako płatnicy, ale

* mają obowiązki o charakterze informacyjnym.

Przykładowo, zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W świetle przedstawionych regulacji płatnikami są podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika (w postaci np. wydanej nagrody) lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku (w postaci wypłaconych/przekazanych środków pieniężnych). Nie ma znaczenia, kto ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar świadczenia oraz na czyje zlecenie jest organizowany konkurs.

Z wniosku wynika, że Spółka ((...) S.A.) w ramach prowadzonej działalności jest Organizatorem konkursu pod nazwą " (...)" (dalej "Konkurs"), którego celem jest promowanie produktów (...)" (...)". Konkurs organizowany będzie w (...)" (...)" Sp. z o.o. Konkursem objęte będą produkty promocyjne, których sprzedaż przez " (...)" Sp. z o.o. w określonej ilości upoważniać będzie do udziału w Konkursie. Konkurs skierowany będzie do każdego Koordynatora Sprzedaży i Kierownika (...) (osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez " (...)" Sp. z o.o. (Dalej: Pracownicy), który w okresie trwania Konkursu osiągnie określony Plan Sprzedaży. Aby wziąć udział w Konkursie pracownik zobowiązany będzie zapoznać się z treścią Regulaminu. Dwóch najlepszych Koordynatorów oraz dwóch najlepszych Kierowników (...) w każdym z (...), którzy osiągną najwyższą dynamikę sprzedaży w stosunku do założonego planu sprzedaży otrzymają nagrody. Nagrodami w Konkursie będą Bony (...) o wartości (...) zł brutto - za zajęcie 1 miejsca, (...) zł brutto - za zajęcie II miejsca. Przekazanie nagrody nastąpi pod warunkiem wypełnienia oraz podpisania protokołu potwierdzenia woli przyjęcia nagrody przez Uczestnika oraz przesłanie go na wskazane adresy e-mail jak również pocztą tradycyjną. Zgodnie z treścią regulaminu przyznana nagroda rzeczowa w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Spółka ((...) S.A.) poniesie ekonomiczny ciężar związany z nagrodami w Konkursie obejmujący pracowników spółki zależnej (dokona zakupu bonów (...). Wręczanie nagród w postaci bonów dokonywane będzie przez spółkę zależną w imieniu Organizatora.

W analizowanym przypadku rozważają Państwo, czy spoczywają na Państwu obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro więc dla ustalenia osoby płatnika nie ma znaczenia, kto ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar świadczenia oraz na czyje zlecenie jest organizowany konkurs, natomiast istotne jest jedynie, kto (jaki podmiot) wydaje nagrodę laureatowi konkursu, to nie można uznać, że na Państwu, tj. na Spółce (...) S.A. będą ciążyły obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W analizowanej sprawie płatnikiem będzie podmiot, który wręcza nagrody laureatom konkursu w postaci bonów (...), czyli płatnikiem będzie spółka zależna, tj. (...) Sp. z o.o.

Fakt, że poniosą Państwo ekonomiczny ciężar związany z nagrodami w Konkursie oraz że dokonają Państwo zakupu bonów, nie czyni Państwa płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym, niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii dotyczącej ustalenia, czy po stronie Uczestnika Konkursu powstanie przychód, a jeśli tak to wskazania z jakiego źródła będzie to przychód (pytanie nr 1). Kwestia ta nie jest bowiem Państwa indywidualną sprawą jako podmiotu, który nie pełni roli płatnika w stosunku do uczestników Konkursu.

Państwa stanowisko jest zatem nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Państwa zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl