0114-KDIP3-1.4011.709.2022.2.MK1 - Obowiązki płatnika z tytułu programu motywacyjnego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.709.2022.2.MK1 Obowiązki płatnika z tytułu programu motywacyjnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe.

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że stanowisko Państwa w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 lipca 2022 r. wpłynął wniosek Państwa o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika z tytułu programu motywacyjnego. Uzupełnili go Państwo - pismem z 30 września 2022 r. (data wpływu 6 października 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

A. S.A. z siedzibą w (...) (dalej jako: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką akcyjną, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ustawy o p.d.o.f. wypłacanych pracownikom oraz osobom osiągającym przychody z działalności wykonywanej osobiście na rzecz Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność (...), polegająca na (...). Wyłącznym akcjonariuszem Spółki jest B. z siedzibą w (...) (dalej: "Spółka matka"), kanadyjski holding finansowy, który poprzez spółki zależne zajmuje się działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną, jak również inwestycyjną. Akcje Spółki matki są notowane na giełdzie w (...) pod symbolem (...). Spółka matka stanowi jednostkę dominującą w stosunku do Spółki (spółki zależnej) w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Od 2011 r. w Spółce funkcjonuje program motywacyjny, w ramach którego pracownicy Spółki - po spełnieniu określonych warunków - mogą nabyć odpłatnie akcje Spółki matki. Nabycie akcji Spółki matki jest finansowe pożyczką udzieloną przez Spółkę swoim pracownikom. Spółka w dniu 15 stycznia 2015 r. wystąpiła o indywidulaną interpretację podatkową w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z umorzeniem pracownikom niewymagalnych odsetek od udzielonych pożyczek na nabycie akcji Spółki matki. W dniu 31 marca 2015 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, wydał interpretację indywidualną nr IPPB2/4511-31/15-2/MG potwierdzającą stanowisko Spółki (obecny plan motywacyjny).

W chwili obecnej, Spółka postanowiła zmienić dotychczasowy plan motywacyjny w celu dostosowania go do przepisów art. 24 ust. 11-12a ustawy o p.d.o.f. i umożliwienia pracownikom nieodpłatnego nabycia akcji Spółki matki, z tytułu którego przychód podatkowy zostanie odroczony do momentu odpłatnego zbycia przez pracowników nabytych nieodpłatnie akcji (nowy plan motywacyjny lub Program motywacyjny).

W celu wprowadzenia nowego planu motywacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie utworzenia i wdrożenia systemu wynagradzania stanowiącego program motywacyjny oparty na nieodpłatnym nabywaniu akcji Spółki matki (dalej: "Uchwała WZA"). Celem uchwalonego Programu Motywacyjnego jest:

- stworzenie atrakcyjnego systemu wynagradzania;

- zwiększenie motywacji pracowników i współpracowników, jak również przyciągnięcie do Spółki talentów i osób o wysokich kwalifikacjach,

- zapewnienie optymalnych i stabilnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki,

- stworzenie bodźca, który zmotywuje pracowników do zwiększonego działania w interesie Spółki i zachęci do długoterminowego związania się ze Spółką;

- zbudowanie nowoczesnej organizacji, w której wzrost wartości Spółki, a tym samym wzrost wartości jedynego akcjonariusza - Spółki matki, przekładał się będzie bezpośrednio na wzrost zamożności pracowników Spółki;

- umożliwienie udziału w wartości ekonomicznej wygenerowanej przez Spółkę pracownikom i współpracownikom Spółki.

Cel Programu będzie realizowany poprzez nieodpłatne nabywanie przez osoby uprawnione akcji Spółki matki, notowanych na giełdzie w (...) (Kanada).

Program motywacyjny jest adresowany do ograniczonego kręgu osób na średnich i wyższych stanowiskach, tj. członków zarządu oraz osób pełniącym funkcje w obrębie kategorii I, II oraz III w Tabeli stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych określonych w regulaminie wynagradzania Spółki (dalej: "Osoby uprawnione"). Osoby uprawnione będą pozostawały ze Spółką w jednym z następujących stosunków prawnych:

a)

stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

b)

umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;

c)

zasiadania w zarządzie, niezależnie od sposobu powoływania;

zatem Osobami uprawnionymi będę wyłącznie osoby uzyskujące od Spółki świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o p.d.o.f.

Osobami uprawnionymi nie będą członkowie rady nadzorczej.

Przystąpienie do Programu motywacyjnego jest dobrowolne i każdorazowo wymaga wniosku Osoby uprawnionej o przyjęcie jej do Programu motywacyjnego. W celu objęcia Programem motywacyjnym za dany rok obrotowy, Osoba uprawniona jest obowiązana złożyć wniosek najpóźniej do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego wskazując w której puli programu chce uczestniczyć, przy czym możliwe jest uczestnictwo w jednej wybranej puli lub w obu pulach jednocześnie. Wniosek o przyjęcie do Programu motywacyjnego może jednocześnie obejmować więcej niż jeden rok obrotowy w obrębie lat 2021-2026. Osoby uprawnione będą składały wniosek do zarządu Spółki, a w przypadku Osób uprawnionych będących członkami zarządu wniosek będzie składany do rady nadzorczej.

Prawo do nabycia akcji Osoba uprawniona nabędzie pod warunkiem:

1)

spełnienia przez Spółkę odpowiednich kryteriów wynikowych za dany rok obrotowy w postaci:

- osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) w wysokości określonej w Uchwale WZA, w roku obrotowym poprzedzającym dany rok,

- osiągnięcia przez Spółkę współczynnika zespolonego (ang. combined ratio) na poziomie określonym w uchwale WZA,

2)

złożenia przez Osobę uprawnioną w terminie wskazanym w Uchwale WZA wniosku o przystąpienie do Programu motywacyjnego;

3)

zawarcia w terminie wskazanym w Uchwale WZA umowy o uczestnictwo w Programie motywacyjnym.

Przyznanie uprawnień do nabycia akcji nastąpi każdorazowo w drodze uchwały o sporządzeniu listy Osób uprawnionych przyjętej przez zarząd Spółki lub w odniesieniu do członków zarządu - przyjętej przez radę nadzorczą, w terminie do 15 kwietnia po zakończeniu roku obrotowego, dla którego liczone są wskazane powyżej kryteria wynikowe.

Realizacja uprawnienia, polegająca na zaoferowaniu Osobie uprawnionej akcji, uzależniona jest od spełnienia warunków w postaci stwierdzenia przez Spółkę spełnienia przez daną Osobę uprawnioną kryteriów oraz zrealizowania celów wskazanych w niniejszej Uchwale WZA. Stwierdzenie nastąpi w formie uchwały zarządu, a w odniesieniu do Osób uprawnionych będących członkami zarządu Spółki - w formie uchwały rady nadzorczej Spółki, nie później niż w terminie 180 dni po zakończeniu każdego z lat, dla których liczone są wskazane powyżej kryteria wynikowe.

Z dniem podjęcia uchwały o przyznaniu uprawnień oraz uchwały o spełnieniu przez Osobę uprawnioną kryteriów zrealizowania celów wskazanych w niniejszej Uchwale WZA, rozpoczyna się bieg 3 miesięcznego terminu na zawarcie umowy o uczestnictwo w Programie motywacyjnym. Po bezskutecznym upływie wskazanego powyżej terminu na zawarcie umowy o uczestnictwo w Programie motywacyjnym uprawnienie do nabycia akcji za dany rok obrotowy objęty Programem motywacyjnym wygasa.

Program motywacyjny będzie realizowany poprzez przyznanie Osobom uprawnionym prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki matki, uprzednio nabytych przez Spółkę od Spółki matki. W wyniku realizacji przysługującego prawa. Osoby uprawnione nabędą nieodpłatnie własność akcji Spółki matki.

Warunkiem wydania akcji Osobie uprawnionej będzie:

a)

podpisanie przez nią ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie;

b)

zobowiązanie się przez Osobę uprawnioną do niezbywania nabytych akcji w okresie wskazanym w umowie o uczestnictwo w Programie motywacyjnym, nie krótszym niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji (ograniczenie zbywalności);

c)

pozostawanie ze Spółką w stosunku służbowym na dzień wydania akcji.,

Po upływie okresu ograniczenia zbywalności, Osoby uprawnione będą mogły dokonać zbycia akcji Spółki matki bez ograniczeń.

Regulamin programu motywacyjnego stanowi załącznik do Uchwały WZA. Regulamin Programu motywacyjnego określa szczegółowe kwestie, takie jak:

a)

warunki ustanowienia ograniczenia zbywalności oraz okresu trwałości stosunku służbowego oraz przesłanki zwolnienia z tych obowiązków;

b)

warunki wygaśnięcia uprawnień wskutek naruszenia przez Osobę uprawnioną ograniczenia zbywalności oraz okresu trwałości stosunku służbowego,

c)

konsekwencje wygaśnięcia uprawnień, z zastrzeżeniem, iż w przypadku naruszenia okresu trwałości stosunku służbowego powodującego wygaśnięcie uprawnień, Osoba uprawniona zobowiązana będzie do zwrotu akcji otrzymanych w ramach Programu motywacyjnego oraz przesłanek do zwolnienia z tego obowiązku;

d)

przesłanki zwalniające z obowiązku zwrotu akcji otrzymanych w ramach Programu motywacyjnego;

e)

terminy realizacji Programu motywacyjnego;

f)

wzór umowy o uczestnictwo w Programie motywacyjnym;

g)

ewentualne przesłanki prawno-pracownicze uczestnictwa w Programie motywacyjnym.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Uczestnictwo osób uprawnionych w programie motywacyjnym, będzie wynikało z Uchwały WZA, w tym z zawartych z tymi osobami umów o uczestnictwo w programie, przyjętych w Uchwale WZA.

Przystąpienie do programu motywacyjnego jest dobrowolne i każdorazowo wymaga wniosku osoby uprawnionej o przyjęcie jej do programu motywacyjnego. Uczestnictwo w programie nie wynika z treści umów o pracę, czy też umów cywilnoprawnych, zawartych przez Spółkę z pracownikami uczestniczącymi w programie, ani innych uregulowań prawnych obowiązujących w Spółce, a dotyczących wynagrodzeń pracowników i innych osób (np. regulamin pracy, regulamin wynagradzania, etc.). Stosunek pracy oraz uzyskiwane wynagrodzenie z tytułu działalności wykonywanej osobiście warunkuje możliwość uczestnictwa w programie, jednak nie stanowi podstawy do uczestnictwa w nim.

W celu objęcia programem motywacyjnym za dany rok obrotowy, osoba uprawniona jest obowiązana złożyć wniosek najpóźniej do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego wskazując w której puli programu chce uczestniczyć, przy czym możliwe jest uczestnictwo w jednej wybranej puli lub w obu pulach jednocześnie.

Prawo do nabycia akcji osoba uprawniona nabędzie pod warunkiem:

a)

spełnienia przez Spółkę odpowiednich kryteriów wynikowych za dany rok obrotowy;

b)

złożenia przez osobę uprawnioną w terminie wskazanym w Uchwale WZA wniosku o przystąpienie do programu motywacyjnego;

c)

zawarcia w terminie wskazanym w Uchwale WZA umowy o uczestnictwo w programie motywacyjnym.

Podsumowując, uczestnictwo osób uprawnionych w programie motywacyjnym wynika z zawartych z tymi osobami umów o uczestnictwo w programie, przyjętych na podstawie Uchwały WZA.

Uczestnictwo osób uprawnionych w programie nie będzie wynikało z zawartych z tymi osobami umów o świadczenie usług, jak również nie będzie stanowiło gratyfikacji za jakiekolwiek usługi.

Przyznane osobom uprawnionym prawa do nieodpłatnego nabycia akcji nie będą zbywalne i nie będzie istniał rynek obrotu tymi prawami.

Przyznane osobom uprawnionym prawa do nieodpłatnego nabycia akcji nie będą miały określonej wartości rynkowej w momencie ich przyznania. Uzyskane prawa do nieodpłatnego nabycia akcji będą dawać jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości, poprzez nieodpłatne nabycie akcji Spółki matki. Określenie ich wartości na moment przyznania nie jest możliwe.

Przyznane osobom uprawnionym prawa do nieodpłatnego nabycia akcji nie będą stanowić pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o p.d.o.p., lecz inne prawo majątkowe, o którym mowa w art. 24b ust. 11b ustawy o p.d.o.f., w wyniku realizacji których osoba uprawniona może nabyć akcje Spółki matki. Jak zostało wskazane powyżej w odpowiedzi w pkt 3 oraz 4, prawo to jest niezbywalne i nie jest możliwe ustalenie jego wartości na moment przyznania.

Pytania:

1. Czy do Programu motywacyjnego utworzonego przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, polegającego na nieodpłatnym nabyciu przez Osoby uprawnione akcji Spółki matki zastosowanie znajdą przepisy art. 24 ust. 11-12a ustawy o p.d.o.f.?

2. Czy w wyniku realizacji Programu motywacyjnego i nieodpłatnego wydania przez Spółkę akcji Spółki matki, na moment wydania akcji Spółki matki, po stronie Osób uprawnionych nie powstanie przychód podatkowy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o p.d.o.f., a na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych ani obowiązki informacyjne?

3. Czy w przypadku zbycia przez Osoby uprawnione nieodpłatnie nabytych akcji Spółki matki, po stronie Osób uprawnionych powstanie dochód z odpłatnego zbycia akcji stanowiący różnicę między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o p.d.o.f., a na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych ani obowiązki informacyjne?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1 Spółka stoi na stanowisku, że do Programu motywacyjnego utworzonego przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, polegającego na nieodpłatnym nabyciu przez Osoby uprawnione akcji Spółki matki zastosowanie znajdą przepisy art. 24 ust. 11-12a ustawy o p.d.o.f., polegające na odroczeniu powstania przychodu podatkowego do momentu zbycia tych akcji.

Ad. 2 Spółka stoi na stanowisku, że w wyniku realizacji Programu motywacyjnego polegającego na nieodpłatnym wydaniu przez Spółkę akcji Spółki matki, na moment wydania akcji Spółki matki, po stronie Osób uprawnionych nie powstanie przychód podatkowy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o p.d.o.f., a na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych ani obowiązki informacyjne.

Ad. 3 Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku zbycia przez Osoby uprawnione nieodpłatnie nabytych akcji Spółki matki, po stronie Osób uprawnionych powstanie dochód z odpłatnego zbycia akcji stanowiący różnicę między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o p.d.o.f., a na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych ani obowiązki informacyjne.

UZASADNIENIE stanowiska w zakresie pytania nr 1

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o p.d.o.f., jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

1) spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 - podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Definicja programu motywacyjnego znajduje się w art. 24 ust. 11b ustawy o p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem, przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

1) spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 - w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Forma prawna Wnioskodawcy oraz charakter powiązań ze Spółką matką, której akcje są nabywane.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, którego organem o najszerszych kompetencjach jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, podejmujące uchwały na zwyczajnym bądź nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o utworzeniu systemu wynagradzania w postaci Programu motywacyjnego opartego na nabywaniu akcji spółki B. z siedzibą w (...). W wyniku realizacji Programu motywacyjnego utworzonego przez Spółkę, Osoby uprawnione faktycznie nabędą akcje Spółki matki (jednostki dominującej).

B. z siedzibą w (...) (Spółka matka) jest jedynym akcjonariuszem Spółki, w związku z tym Spółka matka stanowi jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości, gdyż Spółka matka posiada bezpośrednio całość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) Spółki.

Ustawodawca definiując program motywacyjny zezwala, aby przedmiotem objęcia lub nabycia mogły być zarówno:

a)

akcje spółki tworzącej pogram motywacyjny,

b)

jak również akcje spółki dominującej w stosunku do spółki tworzącej program motywacyjny.

Tak jest właśnie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, gdzie Osoby uprawnione będą nabywały akcje nie spółki, która utworzyła program motywacyjny (Spółki), lecz akcje spółki dominującej (Spółki matki). Należy wskazać, że jest to powszechna praktyka w przypadku tworzenia programów motywacyjnych, aby nabywać akcje spółki holdingowej, gdyż poprzez wzrost spółek zależnych, następuje również wzrost wartości akcji spółek dominujących.

W związku z powyższym, należy uznać że wymogi wskazane w definicji programu motywacyjnego, określone w art. 24 ust. 11b ustawy o p.d.o.f. dotyczące podmiotu tworzącego system wynagradzania (spółki akcyjnej) oraz nabywania przez Osoby uprawnione określonych akcji (akcje Spółki matki), zostaną w tym przypadku spełnione.

Osoby uprawnione

Warunkiem zastosowania przepisów art. 24 ust. 11-12a ustawy o p.d.o.f. i odroczenia (przesunięcia w czasie) momentu powstania przychodu do opodatkowania z tytułu odpłatnego zbycia akcji przyznanych w ramach programu motywacyjnego jest istnienie określonego strumienia przychodów pomiędzy osobami fizycznymi uzyskującymi akcje, a podmiotem tworzącym program motywacyjny. Otóż podatnik będący osobą fizyczną musi uzyskiwać od spółki akcyjnej tworzącej program motywacyjny świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub 13 ustawy o p.d.o.f.

Artykuł 12 ustawy o p.d.o.f. definiuje przychody ze stosunku pracy, zgodnie z którym za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z kolei w art. 13 ustawy o p.d.o.f. wskazane są źródła przychodów określane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, przez które uważa się m.in:

- przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

- przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

- osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

- właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

- przedsiębiorstwa w spadku

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9;

- przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, Uchwała WZA tworząca Program motywacyjny przewiduje ograniczony krąg osób (Osób uprawnionych). Osoby uprawnione będą pozostawały ze Spółką w jednym z następujących stosunków prawnych:

a)

stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

b)

umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;

c)

zasiadania w zarządzie, niezależnie od sposobu powoływania.

W związku z tym, że Osobami uprawnionymi będę wyłącznie osoby uzyskujące od Spółki świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w

- art. 12 ustawy o p.d.o.f. (stosunek pracy);

- art. 13 pkt 9 ustawy o p.d.o.f. (umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze);

- art. 13 pkt 7 ustawy o p.d.o.f. (zasiadania w zarządzie, niezależnie od sposobu powoływania);

w związku z tym należy uznać, że warunki określone w art. 24 ust. 11 ustawy o p.d.o.f. dotyczące kręgu osób uprawnionych, a więc podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymującego świadczenie od twórcy Programu motywacyjnego zostaną w niniejszym przypadku spełnione.

Nabycie akcji

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o p.d.o.f., w wyniku realizacji programu motywacyjnego, podatnik ma faktycznie objąć lub nabywać akcje spółki lub spółki w stosunku do niej dominującej. Przez program motywacyjny, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy o p.d.o.f., rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

1) spółkę akcyjną (Spółka - przypis Wnioskodawcy), dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (Spółka matka - przypis Wnioskodawcy) w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 - w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 (Spółki - przypis Wnioskodawcy) lub pkt 2 (Spółki matki - przypis Wnioskodawcy),

Z powyższej definicji wynika, że aby program motywacyjny spełniał warunki przewidziane w art. 24 ust. 11 ustawy o p.d.o.f., a więc umożliwił odroczenie w czasie powstania przychodu z tytułu nabycia akcji, w ramach planu motywacyjnego powinno dojść do:

1)

wydania akcji spółki akcyjnej, która wypłaca świadczenia dla osób uprawnionych z tytułu art. 12 lub art. 13 ustawy o p.d.o.f., lub

2)

wydania akcji spółki akcyjnej dominującej w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o p.d.o.f.

Zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku dotyczy drugiego przypadku, a więc wydania akcji spółki dominującej w stosunku do Spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o p.d.o.f.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Osoby uprawnione, w wyniku realizacji Programu motywacyjnego, a więc po spełnieniu warunków określonych w Uchwale WZA faktycznie nabędą - nieodpłatnie - akcje spółki dominującej, tj. nabędą własność akcji B. z siedzibą w Kanadzie, które są notowane na giełdzie w (...). pod symbolem (...). Osoby uprawnione będą dysponowały akcjami Spółki dominującej i po upływie okresu ograniczenia zbywalności, który służy zatrzymaniu w Spółce osób o wysokich kwalifikacjach, będą mogły swobodnie nimi rozporządzać i dokonać odpłatnego zbycia nabytych w ramach Programu motywacyjnego akcji spółki dominującej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że do Programu motywacyjnego Spółki, uchwalonego i wdrożonego na podstawie Uchwały WZA znajdą zastosowanie przepisy art. 24 ust. 11-12a ustawy o p.d.o.f.

UZASADNIENIE stanowiska w zakresie pytania nr 2

W wyniku realizacji Programu motywacyjnego, Osoby uprawnione, uzyskujące od Spółki przychody z tytułów o których mowa w art. 12 oraz 13 ustawy o p.d.o.f., uzyskają od Spółki akcje Spółki matki. Niemniej jednak, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o p.d.o.f., na moment wydania akcji Spółki matki, po stronie Osób uprawnionych nie powstanie przychód podatkowy, gdyż powstanie przychodu zostanie odroczone do momentu odpłatnego zbycia otrzymanych akcji.

Akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa, jak i obowiązki akcjonariusza w stosunku do spółki będącej emitentem akcji. Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia, bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku w wyniku nieodpłatnego przekazania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje jest to, że generują w przyszłości dochód w postaci dywidendy, czy też - w przypadku ich odpłatnego zbycia - w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie zaś otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne (NSA w Warszawie w wyroku z dnia 29 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1144/16).

Należy wskazać, że skutkiem zastosowania art. 24 ust. 11 ustawy o p.d.o.f., jest odroczenie w czasie powstania przychodu po stronie Osób uprawnionych. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 20 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2089/15 przepis ten nie stanowi definitywnego zwolnienia podatkowego, a jedynie przesuwa w czasie datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu objęcia/nabycia akcji. Oznacza to, że w momencie otrzymania akcji przysporzenie jest potencjalne.

W konsekwencji powyższego, skoro po stronie Osób uprawnionych w momencie nieodpłatnego nabycia akcji nie powstanie definitywne przysporzenie, lecz zostanie ono odroczone na moment odpłatnego zbycia otrzymanych przez nich akcji, a po stronie Spółki nie powstaną tym samym obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego przekazania akcji, jak również obowiązki informacyjne z tym związane. Obowiązek poboru podatku przez płatnika jest związany z istnieniem obowiązku podatkowego, a więc powinnością przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie podatkowej (art. 4 Ordynacji podatkowej). Skoro brak jest obowiązku podatkowego, a dokładniej zostaje on odroczony na moment odpłatnego zbycia akcji, to po stronie Spółki nie powstanie obowiązek poboru podatku w związku z przekazanymi akcjami.

Powyższe stanowiska potwierdzają również interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane w zbliżonych stanach faktycznych, gdzie dochodzi do wydania akcji spółki na rzecz swoich pracowników w ramach realizacji planów motywacyjnych:

- w interpretacji z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. 0114-K.DIP3-1.4011.280.2020.1.MG, "zasady opodatkowania zawarte w art. 24 ust. 11-12a ustawy o p.d.o.f. mają zastosowanie w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym. W związku z powyższym, z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym przez Osoby Uprawnione po stronie Spółki na żadnym z etapów realizacji Programu Motywacyjnego (tj. w momencie przyznania Uprawnień, objęcia Warrantów, objęcia Akcji w wyniku realizacji Warrantów, nabycia Akcji Własnych) nie powstaną obowiązki płatnika podatku PIT ani obowiązki informacyjne",

- w interpretacji z dnia 4 kwietnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.29.2018.2.MK, "w momencie nabycia akcji i uzyskania niezbywalnego warunkowego prawa do otrzymania darmowych akcji lub nieodpłatnego objęcia darmowych akcji pracowników Spółki w ramach uczestnictwa w programie motywacyjnym, nie powstaje przychód do opodatkowania. Sama okoliczność nabycia lub objęcia akcji, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje na to również wprost powołany przepis art. 24 ust. 11 ustawy. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika, ani żadne inne obowiązki informacyjne, również sprzedaż akcji nabytych oraz objętych w wyniku realizacji niezbywalnego warunkowego prawa w związku z uczestnictwem pracowników w organizowanym programie akcji pracowniczych również nie będzie rodzic żadnych obowiązków płatnika po stronie Wnioskodawcy".

Podobne stanowisko w zakresie braku obowiązków płatnika w przypadku wydania akcji przez spółkę w ramach realizacji programu motywacyjnego potwierdzają poniższe interpretacje podatkowe:

- Interpretacja z dnia 25 sierpnia 2021 r. Nr 0112-KDIL2-1.4011.568.2021.1.JK,

- Interpretacja z dnia 24 czerwca 2021, nr IPPB2/4511-1149/15/2021.2.MG,

- Interpretacja z dnia 9 czerwca 2021 r. Nr 0115-KDIT1.4011.268.2021.1.MT,

- Interpretacja z dnia 19 kwietnia 2019 r. Nr 0113-KDIPT2-3.4011.91.2019.2.SJ,

- Interpretacja z dnia 18 lutego 2020 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.604.2019.1.MG.

UZASADNIENIE stanowiska w zakresie pytania nr 3

W związku z realizacją programu motywacyjnego i wydaniem akcji Osobom Uprawnionym przez Spółkę, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy o p.d.o.f., przychód z tego tytułu powstanie w momencie odpłatnego zbycia akcji (z chwilą zbycia tych akcji powstaje obowiązek opodatkowania przychodu z kapitałów pieniężnych, co w konsekwencji spowoduje opodatkowanie ostatecznego przysporzenia, vide: NSA z dnia 20 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2089/15). Zgodnie z art. 24 ust. 11a ustawy o p.d.o.f., dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11 (wydanych w ramach programu motywacyjnego), jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o p.d.o.f.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych. Z kolei, w myśl art. 17 ust. 1ab pkt 1 ustawy o p.d.o.f., nadmieniony w art. 17 ust. 1 pkt 6 przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 30b ustawy o p.d.o.f., od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Należy wskazać, że pomimo tego iż Program motywacyjny jest organizowany przez Spółkę, zbycie przez Osobę uprawnioną akcji otrzymanych w ramach Programu motywacyjnego, nie spowoduje po stronie Spółki powstania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji przez Osobę uprawnioną powinien zostać rozliczony samodzielnie przez Osobę uprawnioną, bez udziału płatnika. Dochód jaki powstanie po stronie Osoby uprawnionej w momencie odpłatnego zbycia akcji nieodpłatnie nabytych w związku z realizacją Programu motywacyjnego - kalkulowany jako nadwyżka przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji nad wydatkami poniesionymi na ich objęcie (stosownie do art. 24 ust. 11a w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o p.d.o.f.), będzie podlegał opodatkowaniu 19% stawką podatku w oparciu o art. 30b ust. 1 ustawy o p.d.o.f.

W konsekwencji, na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o p.d.o.f., Osoba uprawniona będzie zobowiązana do złożenia odrębnego zeznania (według ustalonego wzoru) o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o p.d.o.f., w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym i w tym samym terminie (zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy o p.d.o.f.) Osoba uprawniona będzie zobowiązana wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z tego zeznania.

Podsumowując, w związku ze zbyciem akcji otrzymanych przez Osobę uprawnioną, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoba uprawniona dokonująca odpłatnego zbycia akacji zobowiązana będzie samodzielnie rozliczyć podatek dochodowy z kapitałów pieniężnych. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zasad opodatkowania przychodów uzyskanych z kapitałów pieniężnych przez Osoby uprawnione, w tym brak po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych potwierdzają liczne interpretacje podatkowe:

- interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.868.2021.3.SJ,podsumowując, w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przychód u Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji spółki kanadyjskiej przez niego i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o p.d.o.f. będzie to przychód ze źródła kapitały pieniężne, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej"',

- Interpretacja indywidualna z dnia 7 czerwca 2022 r., 0115-KDIT1.4011.185.2022.1.MT, "[skutki podatkowe uczestnictwa w Programie będzie miała Pani obowiązek rozpoznać dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach Programu - niezależnie od tego, czy wcześniejsze świadczenia w ramach Programu (tj. przyznanie warunkowego prawa do warrantów, przyznanie warrantów subskrypcyjnych, objęcie akcji w wyniku realizacji warrantów) miałyby charakter przychodu. Jednocześnie, Pani przychody ze zbycia akcji będą przychodami ze źródła kapitały pieniężne (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit, a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie ma tu znaczenia, że Program został utworzony przez Pani pracodawcę";

- interpretacja z 15 lipca 2020 r., o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.184.2020.3.MG, "Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne. Reasumując, przychód jaki powstanie po stronie Wnioskodawcy w wyniku odpłatnego zbycia Akcji będzie dla Wnioskodawcy stanowił przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o p.d.o.f., tj. podatek PIT wyniesie 19% dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia Akcji";

- interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2022 r. 0114-KDIP3-1.4011.328.2022.1.LS, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. (...) dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji objętych w wyniku realizacji warrantów subskrypcyjnych powstanie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie 19% dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualne

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe, na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

1)

obliczenie,

2)

pobranie,

3) wpłacenie - podatku, zaliczki.

Jak stanowi art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej:

Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach. Niemniej jednak, w odniesieniu do licznych sytuacji zasada ta została wyłączona przez ustawodawcę przez nałożenie obowiązków płatnika na podmioty wypłacające podatnikowi (stawiające do dyspozycji podatnika) należności stanowiące jego dochody (przychody).

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), wprowadza system poboru podatku przez płatnika w przypadkach wskazanych w Rozdziale 7: "Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników".

Jak wynika z przepisów przywołanego Rozdziału 7, ustawodawca ustanowił obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przez:

- określenie rodzaju podmiotu dokonującego wypłaty (realizacji) świadczeń na rzecz podatników, przy czym rodzaj podmiotu jest określany poprzez wskazanie jego formy organizacyjnej, jego statusu bądź roli, jaką podmiot ten pełni w relacji z podatnikiem oraz

- określenie kategorii przychodów (dochodów) w odniesieniu do których na ww. podmiotach ciążą obowiązki płatnika podatku.

Podstawowym warunkiem dla rozważań o obowiązkach płatnika jest jednak istnienie relacji, udzielający świadczenia (płatnik) - uzyskujący świadczenie (podatnik). Udzieleniem świadczenia jest przy tym zarówno sytuacja, gdy świadczenie jest przekazywane bezpośrednio przez płatnika, jak również sytuacja, gdy świadczenie jest realizowane przez podmiot trzeci, ale jest "zlecane", "organizowane" przez płatnika (czyli w istocie pochodzi od płatnika).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jak stanowi art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot "w szczególności" oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Ponadto treść tego przepisu wskazuje, że do przychodów pracownika zaliczyć należy nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy. Oznacza to, że do przychodów pracownika ustawodawca zaliczył nie tylko pieniądze, ale także wartość świadczeń w naturze, czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ww. ustawy:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych

W myśl art. 13 pkt 8 ww. ustawy:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a)

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b)

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

Stosownie do art. 13 pkt 9 ww. ustawy:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ww. ustawy:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Z opisu sprawy wynika, że wyłącznym akcjonariuszem Spółki jest Spółka matka, kanadyjski holding finansowy. Akcje Spółki matki są notowane na giełdzie w Toronto. Spółka matka stanowi jednostkę dominującą w stosunku do Spółki (spółki zależnej) w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie utworzenia i wdrożenia systemu wynagradzania stanowiącego program motywacyjny oparty na nieodpłatnym nabywaniu akcji Spółki matki (dalej: "Uchwała WZA"). Cel Programu będzie realizowany poprzez nieodpłatne nabywanie przez osoby uprawnione akcji Spółki matki, notowanych na giełdzie w Toronto. Osoby uprawnione będą pozostawały ze Spółką w jednym z następujących stosunków prawnych:

- stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

- umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;

- zasiadania w zarządzie, niezależnie od sposobu powoływania;

zatem Osobami uprawnionymi będę wyłącznie osoby uzyskujące od Spółki świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osobami uprawnionymi nie będą członkowie rady nadzorczej. Przystąpienie do programu motywacyjnego jest dobrowolne i każdorazowo wymaga wniosku osoby uprawnionej o przyjęcie jej do programu motywacyjnego. Uczestnictwo w programie nie wynika z treści umów o pracę, czy też umów cywilnoprawnych, zawartych przez Spółkę z pracownikami uczestniczącymi w programie, ani innych uregulowań prawnych obowiązujących w Spółce, a dotyczących wynagrodzeń pracowników i innych osób (np. regulamin pracy, regulamin wynagradzania, etc.). Stosunek pracy oraz uzyskiwane wynagrodzenie z tytułu działalności wykonywanej osobiście warunkuje możliwość uczestnictwa w programie, jednak nie stanowi podstawy do uczestnictwa w nim. Uczestnictwo osób uprawnionych w programie nie będzie wynikało z zawartych z tymi osobami umów o świadczenie usług, jak również nie będzie stanowiło gratyfikacji za jakiekolwiek usługi. Program motywacyjny będzie realizowany poprzez przyznanie Osobom uprawnionym prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki matki, uprzednio nabytych przez Spółkę od Spółki matki. Przyznane osobom uprawnionym prawa do nieodpłatnego nabycia akcji nie będą zbywalne i nie będzie istniał rynek obrotu tymi prawami. Przyznane osobom uprawnionym prawa do nieodpłatnego nabycia akcji nie będą miały określonej wartości rynkowej w momencie ich przyznania. Uzyskane prawa do nieodpłatnego nabycia akcji będą dawać jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości, poprzez nieodpłatne nabycie akcji Spółki matki. Określenie ich wartości na moment przyznania nie jest możliwe. Przyznane osobom uprawnionym prawa do nieodpłatnego nabycia akcji nie będą stanowić pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz inne prawo majątkowe, o którym mowa w art. 24b ust. 11b ustawy, w wyniku realizacji których osoba uprawniona może nabyć akcje Spółki matki. W wyniku realizacji przysługującego prawa, Osoby uprawnione nabędą nieodpłatnie własność akcji Spółki matki. Po upływie okresu ograniczenia zbywalności, Osoby uprawnione będą mogły dokonać zbycia akcji Spółki matki bez ograniczeń.

Z okoliczności faktycznych rozpatrywanej sprawy wynika, że Spółka będzie podmiotem faktycznie udzielającym świadczeń uczestnikom programu i realizującym te świadczenia.

W pierwszej kolejności wątpliwości Państwa dotyczą kwestii, czy do Programu motywacyjnego utworzonego przez Spółkę znajdą zastosowanie przepisy art. 24 ust. 11-12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy w wyniku realizacji Programu motywacyjnego i nieodpłatnego wydania akcji Spółki matki po stronie Osób uprawnionych powstanie przychód podatkowy, a po Państwa stronie czy nie będą ciążyły obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne

W myśl art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

1) spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 - podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 11a ww. ustawy:

Dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38.

Stosownie do art. 24 ust. 11b ww. ustawy:

Przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

1) spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 - w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

W ramach programu motywacyjnego dopuszczone są dwie formy faktycznego obejmowania lub nabywania przez osoby uprawnione akcji spółki, tj. bezpośrednio - poprzez objęcie lub nabycie akcji, albo pośrednio - w wyniku realizacji praw majątkowych (rozumianych szeroko). Wskazane w tym przepisie dwa najczęściej występujące instrumenty finansowe, które inkorporują prawo do objęcia lub nabycia akcji: papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają charakter przykładowego wskazania takich praw, z realizacji których możliwe jest faktyczne objęcie lub nabycie akcji.

O tym, że w ramach programu motywacyjnego dopuszczone są również inne sposoby nabywania akcji świadczy użycie w tym przepisie zwrotu "lub realizacji innych praw majątkowych", co również odnosi się do realizacji praw z papierów wartościowych określonych w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Przepis art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że definiując program motywacyjny ustawodawca miał na celu dopuszczenie wszelkich form faktycznego objęcia lub nabycia akcji przez osoby uprawnione.

W myśl art. 24 ust. 12a ww. ustawy:

Przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia w przypadku, gdy:

- jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki,

- podatnik uzyskuje od spółki świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście),

- w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej,

- podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek,

- dochód jest uzyskany przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W niniejszej sprawie:

- program motywacyjny będzie utworzony przez spółkę akcyjną, której siedziba znajduje się w Polsce;

- program motywacyjny zostanie utworzony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

- osobami uprawnionymi będą osoby uzyskujące od spółki przychody ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 12 i 13 ustawy;

- uczestnictwo w programie będzie skutkowało przyznaniem prawa do nieodpłatnego nabycia akcji stanowiącego inne prawo majątkowe, uprawniających do objęcia akcji Spółki matki;

- w wyniku realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji uczestnicy będą obejmować nieodpłatnie akcje Spółki matki.

Opisany we wniosku program motywacyjny spełniał będzie przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 w zw. z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc zasady opodatkowania określone w tych regulacjach znajdą zastosowanie w niniejszej sprawie. Natomiast na Państwu nie będą ciążyć obowiązki płatnika, czy obowiązki informacyjne w odniesieniu do zdarzenia polegającego na nieodpłatnym nabyciu przez Osoby uprawnione akcji Spółki matki.

Podlegający opodatkowaniu przychód po stronie Osób uprawnionych powstanie zatem w momencie sprzedaży akcji objętych w ramach programu motywacyjnego. W przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w wyniku realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki matki, rozliczenie uzyskanych przez podatników dochodów nastąpi w drodze samoopodatkowania. W konsekwencji, na Państwu, jako podmiocie organizującym przedmiotowy program nie będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Państwa jest prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie kwestia istnienia po stronie Spółki obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga natomiast o sposobie opodatkowania uzyskanych przez uczestników przychodów ze sprzedaży akcji nabytych w ramach programu motywacyjnego. Kwestia ta nie jest decydująca dla wyjaśnienia indywidualnej sprawy Spółki i jej obowiązków jako płatnika w zakresie poboru zaliczki na podatek dochodowy i obowiązków informacyjnych.

Nie dokonano również oceny czy prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki matki stanowią inne prawa majątkowe, co było elementem przedstawionych we wniosku okoliczności.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji,

- stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: sytuacja Państwa musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.)

albo - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwerm systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl