0114-KDIP3-1.4011.512.2023.2.MG - Zwolnienie z PIT 50% przychodów komandytariusza

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.512.2023.2.MG Zwolnienie z PIT 50% przychodów komandytariusza

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 28 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika związanych z zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania przychodów komandytariusza na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 3 sierpnia 2023 r. (data wpływu 7 sierpnia 2023 r.).

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem:

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

A Sp. z o.o. spółka komandytowa (...)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

RR (...)

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

A Sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej jako: "Spółka") jest spółką posiadającą siedzibę na terytorium Polski. W Spółce rolę komplementariusza pełni osoba prawna - B Sp. z o.o. (dalej jako: "Komplementariusz"), natomiast rolę komandytariuszy pełnią:

* C - spółka z siedzibą w Norwegii,

* RR - osoba fizyczna (dalej jako: "Komandytariusz").

W spółce Komplementariusza udziałowcami są:

* D - spółka z siedzibą w Norwegii (wartość procentowego udziału wynosi 5%);

* E - spółka z siedzibą w Norwegii (wartość procentowego udziału wynosi 95%).

Członkami Zarządu Komplementariusza są AR oraz UT, w skład Rady Nadzorczej wchodzą natomiast EJ, GP oraz FK.

Komandytariusz (RR) jest natomiast Prokurentem samoistnym Komplementariusza. Komandytariusz (RR) nie posiada udziałów w spółkach będących udziałowcami Komplementariusza ani też nie jest Członkiem Zarządu spółek będących udziałowcami Komplementariusza. Ponadto Komandytariusz (RR) nie jest spokrewniony, spowinowacony ani w inny sposób powiązany z żadną z osób wchodzących w skład Zarządu czy Rady Nadzorczej spółki Komplementariusza ani spółek będących udziałowcami Komplementariusza.

Uzupełnienie i doprecyzowanie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Komandytariusz (Zainteresowany niebędący stroną postępowania) uzyskuje/będzie uzyskiwał od A przychody z tytułu udziału w zyskach spółki A (tzw. Dywidendę), co do których A stosuje/zamierza stosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy PIT.

Pytania:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym przy ustalaniu wysokości podatku należnego od wypłaconych Komandytariuszowi (RR) przychodów uzyskanych przez Komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w Spółce występuje prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, dalej jako: "Ustawa o PIT")?

2. Czy w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym Spółka, jako płatnik, ma możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o 50% przychodów uzyskanych przez Komandytariusza (RR), nie więcej niż 60.000 zł w roku podatkowym, w związku ze zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 51a Ustawy o PIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Zdaniem Zainteresowanych, w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym przy ustalaniu wysokości podatku należnego od wypłaconych Komandytariuszowi (RR) przychodów uzyskanych przez Komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w Spółce występuje prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51a Ustawy o PIT.

Ad. 2

Zdaniem Zainteresowanych w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym Spółka, jako płatnik, ma możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o 50% przychodów uzyskanych przez Komandytariusza (RR), nie więcej niż 60.000 zł w roku podatkowym, w związku ze zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 51a Ustawy o PIT.

UZASADNIENIE

Stanowiska Zainteresowanych:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie natomiast do treści art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Przychody uzyskane z dywidend i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zostały określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT - są one przychodami z kapitałów pieniężnych, powstają w momencie ich faktycznego uzyskania przez podatnika.

Uszczegółowieniem powołanego przepisu jest art. 24 ust. 5 Ustawy o PIT, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 51a Ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60.000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

W świetle natomiast art. 21 ust. 40 Ustawy o PIT, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 51a, nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1.

posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2.

jest członkiem zarządu:

a.

spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b.

spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3.

jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Jak stanowi natomiast art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych oznacza to:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład.

Z kolei, z art. 23m ust. 2 pkt 3 Ustawy o PIT wynika, że przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, jedyne, co łączy Komplementariusza (spółkę z o.o.) z Komandytariuszem (RR), to fakt, że Komandytariusz pełni rolę Prokurenta w spółce Komplementariusza.

By ocenić, czy Spółka jako płatnik ma możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o 50% przychodów uzyskanych przez Komandytariusza (RR), nie więcej niż 60.000 zł w roku podatkowym, w związku ze zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 51a Ustawy o PIT należy przyjrzeć się czy warunki wskazane w art. 21 ust. 40 Ustawy o PIT nie mają w opisanej sytuacji zastosowania.

Komandytariusz (RR) nie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej Komplementariuszem w Spółce (nie posiada ani jednego udziału - udział 0%), więc warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 40 pkt 1 Ustawy o PIT nie jest spełniony.

Komandytariusz (RR) nie jest członkiem zarządu ani spółki będącej Komplementariuszem w tej Spółce, ani spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej Komplementariuszem w tej Spółce, więc warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 40 pkt 2 Ustawy o PIT nie jest spełniony.

Komandytariusz (RR) nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej Komplementariuszem w tej Spółce, ponieważ nie wywiera on znaczącego wpływu na żaden z tych podmiotów - jak zostało wskazane w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, nie jest on spokrewniony ani nie jest spowinowacony z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej Komplementariuszem w tej Spółce, dlatego też warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 40 pkt 3 Ustawy o PIT nie jest spełniony.

Podsumowując, zdaniem Zainteresowanych w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym fakt, że Komandytariusz (RR) pełni funkcję Prokurenta w spółce Komplementariusza nie wpływa ograniczająco na możliwość skorzystania z preferencji wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 51a Ustawy o PIT przy obliczaniu należnego do zapłaty podatku, gdyż nie został spełniony żaden z warunków, o których mowa w art. 21 ust. 40 Ustawy o PIT. Dlatego też, zdaniem Zainteresowanych, w opisanej w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym sytuacji przy ustalaniu wysokości podatku należnego od wypłaconych Komandytariuszowi (RR) przychodów uzyskanych przez Komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w Spółce występuje prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51a Ustawy o PIT, a co za tym idzie Spółka jako płatnik ma możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o 50% przychodów uzyskanych przez Komandytariusza (RR), nie więcej niż 60.000 zł w roku podatkowym, w związku ze zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 51a Ustawy o PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.):

Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

Stosownie do zapisu art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:

Użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 102 ww. ustawy:

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

Przy czym stosownie do art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e)

spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto, w myśl art. 5a pkt 31 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c-e.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123, dalej: "Ustawa"), spółki komandytowe uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w terminie - 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. (art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszy Ustawy).

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółki komandytowe stały się odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Innymi słowy, spółka komandytowa przestała być spółką transparentną podatkowo. W konsekwencji, działalność prowadzona przez spółkę komandytową nie może być traktowana jak działalność prowadzona przez wspólnika. Zaś wspólnicy tych spółek (w tym komandytariusze) będący osobami fizycznymi, uzyskują z tytułu uczestnictwa w tych spółkach przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

a)

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b)

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c)

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

d)

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Uszczegółowieniem powołanego przepisu jest art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (...).

Stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy:

Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wolne od podatku dochodowego są kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych przez komandytariusza z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Ze statusem komandytariusza (wspólnika odpowiadającego za zobowiązania spółki do umówionej kwoty, tj. sumy komandytowej) wiąże się już pełne opodatkowanie 19% podatkiem dochodowym. Ustawodawca zwalnia jednak - na mocy art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych przez komandytariusza z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Wyżej wymienione zwolnienie nie będzie miało jednak zastosowania w sytuacji, gdy istniejące pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej powiązania lub sposób kierowania spółką wskazywać będą na "optymalizacyjny" charakter założenia i prowadzenia takiej spółki przez wspólników.

Jednocześnie ustawodawca uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia komandytariuszom powiązanym (w powyższy sposób) z komplementariuszem - zgodnie z art. 21 ust. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 51a, nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1.

posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2.

jest członkiem zarządu:

a.

spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b.

spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3.

jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Jak stanowi art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

)

ten sam inny podmiot lub

)

małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawna i jej wspólnika, lub

ca) spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. e, i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład.

Z kolei, z art. 23m ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy wynika, że:

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie natomiast do treści art. 41 ust. 4 powołanej ustawy:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

W odniesieniu zatem do Państwa wątpliwości w zakresie spoczywających na Państwu obowiązków płatnika związanych z wypłatą komandytariuszowi (Zainteresowanemu niebędącemu stroną postępowania) przychodów z tytułu udziałów w Państwa zyskach (tzw. dywidendy), wyłączenie, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 21 ust. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie w sprawie zastosowania, ponieważ z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowany niebędący stroną postępowania pełni u Państwa rolę komandytariusza i jest Państwa Prokurentem samoistnym. Państwa Komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komandytariusz nie posiada udziałów w spółkach będących udziałowcami Komplementariusza, nie jest też Członkiem Zarządu spółek będących udziałowcami Komplementariusza. Komandytariusz (Zainteresowany niebędący stroną postępowania) nie jest spokrewniony, spowinowacony ani w inny sposób powiązany z żadną z osób wchodzących w skład Zarządu czy Rady Nadzorczej spółki Komplementariusza ani spółek będących udziałowcami Komplementariusza.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przy ustalaniu wysokości podatku należnego od wypłaconych Komandytariuszowi (Zainteresowanemu niebędącemu stroną postępowania) przychodów z tytułu udziału w Państwa zyskach występuje prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, w związku z możliwością zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 51a ww. ustawy, jako płatnik w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym jesteście Państwo uprawnieni do zmniejszenia podstawy opodatkowania z tego tytułu o 50% przychodów uzyskanych przez Komandytariusza (Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania), nie więcej jednak niż 60.000 zł w roku podatkowym.

Państwa stanowisko jest zatem prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji,

* stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

a) Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

b) Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Zainteresowany będący stroną postępowania (A Sp. z o.o. spółka komandytowa) - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl