0114-KDIP3-1.4011.456.2021.1.AK - PIT od nagród literackich

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.456.2021.1.AK PIT od nagród literackich

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 maja 2021 r. (data wpływu 25 maja 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-11 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2021 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-11.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej jako: Wnioskodawca) jest gminną jednostką organizacyjną Miasta (...), nieposiadającą osobowości prawnej. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie pomocy Prezydentowi Miasta (...) (dalej jako: Prezydent) w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta (...) (dalej jako: Rada) i zadań Miasta (...) (dalej jako: Miasto) określonych przepisami prawa.

Wnioskodawca składa się z jednostek organizacyjnych (departamentów, biur, zarządów) wykonujących zadania przypisane im w Regulaminie Organizacyjnym Wnioskodawcy (wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta (...), określającym organizację i zasady funkcjonowania Wnioskodawcy, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). do których należą m.in. sprawy z zakresu kultury, w tym prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów młodym i profesjonalnym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Zadania te u Wnioskodawcy realizuje Departament (...).

Rada, na podstawie art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustanowiła trzy nagrody w dziedzinie kultury:

1. Nagrodę Literacką na podstawie Uchwały nr (...) Rady Miasta (...) z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta (...) oraz warunków i trybu jej przyznawania.

2. Nagrodę Artystyczną na podstawie Uchwały nr (...)/18 Rady Miasta (...) z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta (...) oraz warunków i trybu jej przyznawania.

3. Nagrodę dla Nauczycieli (...) na podstawie Uchwały nr (...)/18 Rady Miasta (...) z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta (...) dla Nauczycieli - (...) oraz warunków i trybu jej przyznawania.

I. Nagroda Literacka przyznawana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach:

a.

za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim (...) i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem, oraz twórcom, których książki wydano w (...);

b.

za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Wnioski o przyznanie Nagrody Literackiej składane są na podstawie ogłoszenia konkursowego o naborze wniosków. Wnioski o przyznanie nagrody za dany rok składa się do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Nabór zwyczajowo ogłaszany jest w listopadzie danego roku.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie o przyznanie Nagrody Literackiej są:

1.

członkowie Kapituły i dotychczasowi laureaci Nagrody Literackiej;

2.

stowarzyszenia twórcze i kulturalne;

3.

jednostki oświatowe, instytucje kultury;

4.

organy administracji publicznej;

5.

wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;

6.

osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

W celu opiniowania wniosków i proponowania laureatów Nagrody Literackiej Prezydent powołuje w drodze zarządzenia Kapitułę.

Pomimo, iż Nagroda Literacka przyznawana jest w trybie konkursowym, na podstawie ogłoszenia konkursowego o naborze wniosków, pomiędzy uczestnikami konkursu nie występuje element bezpośredniej rywalizacji i współzawodnictwa. Uczestnicy nie zgłaszają swojej kandydatury do udziału w konkursie, bowiem wnioski o przyznanie nagrody dla konkretnego autora za jego książkę mogą zgłaszać określone podmioty. Spośród złożonych wniosków, po dokonaniu ich oceny formalnej. Kapituła dokonuje oceny merytorycznej - typuje i ustala listę nominowanych książek, podawaną do publicznej wiadomości. Następnie proponuje, w formie pisemnej opinii, laureatów Nagrody Literackiej (spośród autorów nominowanych publikacji). W oparciu o opinię Kapituły Prezydent rozstrzyga, kto otrzyma Nagrodę i będzie jej laureatem. Laureaci Nagrody Literackiej otrzymują nagrodę w formie pieniężnej oraz statuetkę.

Po wypłaceniu środków pieniężnych stanowiących nagrodę, zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej jako: u.p.d.o.f. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) wystawiany jest i przesyłany podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11, stanowiący podstawę do samodzielnego rozliczenia osoby nagrodzonej, jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Jednocześnie osoba nagrodzona jest informowana, że przekazano jej środki pieniężne i na niej spoczywa obowiązek samodzielnego rozliczenia się oraz odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego.

II. Nagroda Artystyczna - za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury, przyznawana jest corocznie twórcom i (...), których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego (...), poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

Nagroda Artystyczna przyznawana jest w kategoriach:

1.

artystycznej - za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki:

a.

film,

b.

fotografika,

c.

muzyka,

d.

plastyka,

e.

taniec,

f.

teatr,

2.

organizatorskiej - za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,

3.

ochrony dziedzictwa - za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowymi,

4.

upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej - za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Nagroda Artystyczna może być przyznana za całokształt działalności lub za konkretne osiągnięcie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody Artystycznej w dziedzinie twórczości artystycznej, organizacji zdarzeń kulturalnych, edukacji kulturalnej oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie (...).

Wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej składane są na podstawie ogłoszenia konkursowego o naborze wniosków. Wnioski o przyznanie nagrody za dany rok składa się do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Nabór zwyczajowo ogłaszany jest w listopadzie danego roku.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie o przyznanie Nagrody Artystycznej są:

1.

dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej,

2.

stowarzyszenia twórcze i kulturalne,

3.

jednostki oświatowe, instytucje kultury,

4.

redakcje środków masowego przekazu,

5.

inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,

6.

organy administracji publicznej,

7.

mieszkańcy województwa podlaskiego.

W celu opiniowania wniosków i proponowania laureatów Nagrody Artystycznej Prezydent Miasta (...) może powołać w drodze zarządzenia Kapitułę Nagrody Artystycznej, spośród przedstawicieli: Prezydenta Miasta (...), związków twórczych, stowarzyszeń artystycznych i kulturalnych, instytucji kultury i uczelni artystycznych, dotychczasowych laureatów Nagrody Artystycznej i lokalnych twórców, w składzie nieprzekraczającym 8 osób.

Pomimo, iż Nagroda Artystyczna przyznawana jest w trybie konkursowym, na podstawie ogłoszenia konkursowego o naborze wniosków, pomiędzy uczestnikami konkursu nie występuje element bezpośredniej rywalizacji i współzawodnictwa. Uczestnicy nie zgłaszają swojej kandydatury do udziału w konkursie, bowiem wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać określone podmioty. Spośród złożonych wniosków, po dokonaniu oceny formalnej, oceny i opiniowania merytorycznego może dokonywać powoływana przez Prezydenta kapituła, proponując w formie opinii laureatów w poszczególnych kategoriach, a następnie Prezydent rozstrzyga, kto otrzyma nagrodę. Opiniowania merytorycznego może dokonać Prezydent bezpośrednio rozstrzygając o przyznaniu nagrody. Laureaci Nagrody Artystycznej otrzymują nagrodę w formie pieniężnej oraz statuetkę.

Po wypłaceniu środków pieniężnych stanowiących nagrodę, zgodnie z art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f. wystawiany jest i przesyłany podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11, stanowiący podstawę do samodzielnego rozliczenia, jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Jednocześnie osoba nagrodzona jest informowana, że spoczywa na niej obowiązek samodzielnego rozliczenia się i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego.

III. Nagroda dla Nauczycieli - (...) przyznawana jest corocznie nauczycielom - (...), którzy działając w jednostkach oświatowych na terenie (...), wzbogacają ofertę kulturalną miasta.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

1.

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych;

2.

nauczyciele szkół ponadpodstawowych i artystycznych.

Nagroda dla Nauczycieli - (...) może być przyznana za całokształt działalności kulturalnej lub za konkretne osiągnięcie kulturalne w danym roku szkolnym w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie (...).

Wnioski o przyznanie Nagrody dla Nauczycieli - (...) składane są na podstawie ogłoszenia konkursowego o naborze wniosków.

Wnioski o przyznanie Nagrody dla Nauczycieli - (...) składa się w terminie podanym do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w (...). Nabór zwyczajowo ogłaszany jest na przełomie kwietnia i maja danego roku.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie o przyznanie Nagrody dla Nauczycieli - (...) są:

1.

stowarzyszenia twórcze i kulturalne;

2.

jednostki oświatowe, instytucje kultury:

3.

redakcje środków masowego przekazu;

4.

inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;

5.

organy administracji publicznej;

6.

mieszkańcy miasta (...).

W celu opiniowania wniosków i proponowania laureatów Nagrody dla Nauczycieli - (...) Prezydent powołuje w drodze zarządzenia Kapitułę Nagrody, spośród radnych wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta (...).

Pomimo, iż Nagroda dla Nauczycieli - (...) przyznawana jest w trybie konkursowym, na podstawie ogłoszenia konkursowego o naborze wniosków, pomiędzy uczestnikami konkursu nie występuje element bezpośredniej rywalizacji i współzawodnictwa.

Uczestnicy nie zgłaszają swojej kandydatury do udziału w konkursie, bowiem wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać określone podmioty. Spośród złożonych wniosków, po dokonaniu ich oceny formalnej, Kapituła dokonuje oceny merytorycznej i proponuje w formie opinii kandydatów do Nagrody dla Nauczycieli - (...). W oparciu o opinię Kapituły Prezydent rozstrzyga, kto otrzyma Nagrodę i będzie jej laureatem. Laureaci Nagrody dla Nauczycieli - (...) otrzymują nagrodę w formie pieniężnej oraz dyplom.

Po wypłaceniu środków pieniężnych stanowiących nagrodę, zgodnie z art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f. wystawiany jest i przesyłany podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11, stanowiący podstawę do samodzielnego rozliczenia osoby nagrodzonej, jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Jednocześnie osoba nagrodzona jest informowana, że przekazano jej środki pieniężne i na niej spoczywa obowiązek samodzielnego rozliczenia się oraz odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego.

Wnioskodawca zajmuje się od strony formalnej i merytorycznej obsługą ww. trzech nagród w tym wypłatą środków pieniężnych przyznanych tytułem danej Nagrody oraz wystawia informacje PIT-11.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przyznaną Nagrodę Literacką wypłacaną laureatom w formie pieniężnej, Wnioskodawca winien traktować jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. i na podstawie art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f. obowiązany jest wystawić i przesłać podatnikom (laureatom) oraz właściwym im urzędom skarbowym informacje PIT-11, czy też na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. winien dokonać poboru i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wystawić i przesłać podatnikom (laureatom) oraz właściwym urzędom skarbowym deklaracje PIT-8AR?

2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przyznaną Nagrodę Artystyczną wypłacaną laureatom w formie pieniężnej, Wnioskodawca winien traktować jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. i na podstawie art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f. obowiązany jest wystawić i przesłać podatnikom (laureatom) oraz właściwym im urzędom skarbowym informacje PIT-11, czy też na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. winien dokonać poboru i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wystawić i przesłać podatnikom (laureatom) oraz właściwym urzędom skarbowym deklaracje PIT-8AR?

3. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przyznaną Nagrodę dla Nauczycieli (...) wypłacaną laureatom w formie pieniężnej, Wnioskodawca winien traktować jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. i na podstawie art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f. obowiązany jest wystawić i przesiać podatnikom (laureatom) oraz właściwym im urzędom skarbowym informacje PIT-11, czy też na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. winien dokonać poboru i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wystawić i przesłać podatnikom (laureatom) oraz właściwym urzędom skarbowym deklaracje PIT-8AR?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15 art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych art. 19 art. 25b art. 30ca art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f. zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie w pkt 9 wymienia inne źródła.

Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wymienia w swej treści przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w myśl którego za przychód z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14. dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Użycie sformułowania "w szczególności" świadczy o tym, iż przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym m.in. z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika. Wnioskodawca wskazuje, iż przychody uzyskane z tytułu przyznanych Nagród powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych. W jego ocenie przychody z tytułu otrzymanych nagród są przychodami, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym, zgodnie z art. 42a ust. 1. Wnioskodawca obowiązany jest sporządzić i przesłać podatnikom (laureatom) oraz właściwym im urzędom skarbowym informacje PIT-11 i nie jest obowiązany do pobrania zaliczek na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Tak więc, od ww. przychodów Wnioskodawca nie może pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach w wysokości 10% nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. W ocenie Wnioskodawcy przedsięwzięcie w postaci konkursu o przyznanie Nagród: Literackiej, Artystycznej oraz dla Nauczycieli - (...) nie wyczerpuje bowiem znamion konkursu, o którym w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

Przepisy u.p.d.o.f. nie zawierają definicji pojęć "konkurs" oraz "nagroda", wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN "konkurs" jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. natomiast "nagroda" to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu.

Kluczowym elementem w ocenie czy dane przedsięwzięcie można uznać za konkurs w świetle ww. przepisu jest bezpośrednia rywalizacja pomiędzy jego uczestnikami. Współzawodnictwo przejawia się w tym, iż uczestnicy dokładają wszelkich starań, aby w ramach danej rywalizacji uzyskać jak najlepszy wynik. Każdy z uczestników zgłaszając się do konkursu wyraża wolę uczestnictwa i podjęcia w tej mierze adekwatnych starań, aby uzyskać jak najlepsze miejsce. Również w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w u.p.d.o.f. legalnej definicji określenia "konkurs", dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, iż., (...) zasadniczo definicja pojęcia "konkurs" zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji."

W przypadku konkursów prowadzonych przez Miasto, przyznane nagrody są uhonorowaniem działań podejmowanych przez twórców lub zrzeszenia twórców. Świadczy o tym chociażby sposób naboru. To podmioty zewnętrzne, inne od samych uczestników, zgłaszają ich do nagród. Ideą konkursów jest to, aby to inne osoby, doceniając zaangażowanie danego artysty czy grupy artystów w życie kulturalne, czy też dostrzegając publikację zgłaszały je do wzięcia udziału w konkursie.

I tak w przypadku nagrody literackiej uhonorowanie danego pisarza czy poety jest związane z wydaną w danym roku książką. Twórca nie wykonuje zatem dzieła w postaci książki wyraźnie na potrzeby uzyskania nagrody. To podmioty zewnętrzne widząc jej walory zgłaszają ją do uzyskania nagrody.

Podobnie jest w przypadku nagród: artystycznej oraz nauczycielom - animatorom kultury. Artysta lub nauczyciel zostaje uhonorowany za jego osobistą działalność twórczą czy też organizatorską. Działania kandydatów odbywają się niezależnie od ogłoszonych konkursów. W większości przypadków nagrodzenie danego laureata jest wynikiem jego wieloletnich działań w sferze kultury.

Podsumowując należy wskazać, iż w przypadku trzech ww. nagród nie ma miejsca bezpośrednia rywalizacja w ramach ogłoszonych konkursów. Sama zaś nagroda jest uhonorowaniem działań danego twórcy. Tym samym dochody (przychody) uzyskane z tytułu przyznanych Nagród powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych, jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., a Wnioskodawca, na podstawie art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f. obowiązany jest wystawić i przesłać podatnikom (laureatom) oraz właściwym im urzędom skarbowym informacje PIT-11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy odrębnym źródłem przychodów są inne źródła, za które zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że na podstawie art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustanowiła trzy nagrody w dziedzinie kultury: nagrodę literacką, nagrodę artystyczną, nagrodę dla (...). Wnioski o przyznanie nagród składane są na podstawie ogłoszenia konkursowego o naborze wniosków. Pomimo, iż nagrody przyznawane są w trybie konkursowym, na podstawie ogłoszenia konkursowego o naborze wniosków, pomiędzy uczestnikami konkursu nie występuję element bezpośredniej rywalizacji i współzawodnictwa. Uczestnicy nie zgłaszają swojej kandydatury do udziału w konkursie, bowiem wnioski o przyznanie nagrody dla konkretnego uczestnika mogą zgłaszać określone podmioty. Spośród złożonych wniosków, po dokonaniu ich oceny formalnej, Kapituła dokonuje oceny merytorycznej - typuje i ustala listę nominowanych. W oparciu o opinię Kapituły Prezydent rozstrzyga, kto otrzyma Nagrodę i będzie jej laureatem. Laureaci otrzymują nagrodę w formie pieniężnej oraz statuetkę, dyplom. Nagroda Literacka przyznawana jest żyjącym twórcom, Nagroda Artystyczna przyznawana jest twórcom i (...), Nagroda dla Nauczycieli - (...) przyznawana jest corocznie nauczycielom - (...).

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca powziął wątpliwość czy będzie zobowiązany do pobrania 10% zryczałtowanego podatku na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten mówi między innymi o obowiązku poboru przez płatnika podatku od wygranych w konkursach oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala zatem wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie.

Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie trzy warunki:

1.

organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu;

2.

podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu;

3.

jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł.

Przystępując do oceny skutków podatkowych przyznania nagród w organizowanym przez Wnioskodawcę konkursie zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć "konkurs" oraz "nagroda". Wobec czego - w celu ich określenia - uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN "konkurs" jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp., natomiast "nagroda" to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Dokonując zatem analizy wskazanych wyżej przepisów prawa oraz przedstawionego opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, że w przedsięwzięciu, które będzie organizować Wnioskodawca, nie wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Uczestnicy konkursu nie będą pomiędzy sobą rywalizować pomimo, że konkurs będzie prowadził do wyłonienia zwycięzców. Wnioskodawca będzie ponosił ciężar ekonomiczny przyznawanych nagród. Przyznane nagrody mają charakter uznaniowy, są uhonorowaniem dotychczasowej działalności twórców.

Tym samym nagrody otrzymywane przez uczestników organizowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia dla twórców, artystów i nauczycieli nie stanowią nagród związanych z uczestnictwem w konkursie - jak wskazał Wnioskodawca - organizowane przedsięwzięcie nie jest konkursem, nagrody te nie stanowią nagród otrzymanych w konkursie. Tym samym do ich opodatkowania nie będą miały zastosowania uregulowania zawarte w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy.

Przychód z tego tytułu stanowić będzie dla uczestników (zwycięzców) przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy. Zatem na Wnioskodawcy wypłacającym i wydającym ww. nagrody nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wartości tych nagród, co potwierdza treść art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 42a cytowanej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Podsumowując, w świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego stanu faktycznego, nagrody przyznane i przekazane najlepszym twórcom, artystom i nauczycielom tj. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej będą stanowiły dla tych osób przychód z innych źródeł. Zatem Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8AR. Wnioskodawca będzie natomiast obowiązany do wystawienia informacji PIT-11, w której uwzględni ten przychód.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl