Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 września 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-1.4011.392.2020.2.EC
Odprowadzanie zaliczek na PIT przez syndyka.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2020 r. (data wpływu 25 maja 2020 r.) uzupełnione pismem z dnia 19 sierpnia 2020 r. (data nadania 20 sierpnia 2020 r., data wpływu 25 sierpnia 2020 r.), w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 5 sierpnia 2020 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.392.2020.1.EC (data doręczenia 19 sierpnia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącej obowiązków podatkowych syndyka masy upadłościowej w zakresie:

* obowiązku obliczenia i odprowadzania przez Syndyka zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - jest nieprawidłowe,

* obowiązku złożenia zeznania rocznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych syndyka masy upadłościowej.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 5 sierpnia 2020 r. (data nadania 5 sierpnia 2020 r., data doręczenia 19 sierpnia 2020 r.) Nr 0114-KDIP3-1.4011.392.2020.1.EC, tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2020 r. (data nadania 20 sierpnia 2020 r., data wpływu 25 sierpnia 2020 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydaną przez Ministra Sprawiedliwości za numerem (...) ("Wnioskodawca") i powoływaną na funkcję syndyka masy upadłości przez Sąd Rejonowy (...) Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych ("podatek PIT") w Polsce oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług ("podatek VAT") czynnym.

Wnioskodawca jest i będzie m.in. syndykiem masy upadłości spółek osobowych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), ("k.s.h."), tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej.

Obecnie Wnioskodawca jest syndykiem upadłości spółki jawnej pod nazwą X Spółka Jawna w upadłości (KRS nr (...)) ("Spółka Osobowa w Upadłości").

Na gruncie podatku dochodowego (tak podatku PIT, jak i podatku dochodowego od osób prawnych ("podatek CIT")), to nie spółka jawna, ale wspólnik spółki jawnej ("Spółka Osobowa") jest podatnikiem podatku dochodowego oraz samodzielnie rozlicza na gruncie podatku dochodowego przychody i koszty z takiej spółki (tzn. podatek dochodowy nie jest rozliczany przez Spółkę Osobową, ale przez jej wspólników).

Do takich przychodów i kosztów uzyskania przychodów rozliczanych przez wspólnika Spółki Osobowej należą również przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia przedsiębiorstwa upadłej Spółki Osobowej przez syndyka masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości, dokonanego w trakcie postępowania upadłościowego.

W celu usunięcia wątpliwości, wniosek ten dotyczy tylko rozliczenia wspólników Spółki Osobowej w Upadłości - jak to zdefiniowano we Wniosku.

Z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. Poz. 498 z późn. zm.), ("Prawo Upadłościowe") wynika m.in., iż: (i) w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego (art. 160 ust. 1 Prawa Upadłościowego), oraz iż (ii) syndyk wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na upadłym (art. 169 ust. 1 zd. 1 Prawa Upadłościowego).

W postępowaniu upadłościowym syndyk podejmuje liczne czynności, które nie mają cech działania na rachunek upadłego, w tym Spółki Osobowej w Upadłości i związane są ściśle z prowadzeniem postępowania upadłościowego przez syndyka (zob. art. 176 ust. 1-3 Prawa Upadłościowego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca - jako syndyk masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości - jest zobowiązany do przekazywania wspólnikom Spółki Osobowej w Upadłości comiesięcznych zestawień o przychodach i kosztach Spółki Osobowej w Upadłości (w tym z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Spółki Osobowej w Upadłości dokonanego w toku postępowania upadłościowego przez syndyka)?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca - jako syndyk masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości - nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy należnej od wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości, wynikającej z miesięcznych zestawień o przychodach i kosztach Spółki Osobowej w Upadłości (w tym z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Spółki Osobowej w Upadłości dokonanego w toku postępowania upadłościowego przez syndyka)?

3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca - jako syndyk masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości - nie jest zobowiązany do (i) złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym w imieniu wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości oraz (ii) zapłaty podatku dochodowego należnego od wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości wynikającego z miesięcznych zestawień o przychodach i kosztach Spółki Osobowej w Upadłości (w tym z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Spółki Osobowej w Upadłości dokonanego w toku postępowania upadłościowego przez syndyka)?

Odpowiedź na pytania Nr 2 i 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Natomiast odpowiedź na pytanie Nr 1 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca - jako syndyk masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości - nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy należnej od wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości, wynikającej z miesięcznych zestawień o przychodach i kosztach Spółki Osobowej w Upadłości (w tym z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Spółki Osobowej w Upadłości dokonanego w toku postępowania upadłościowego przez syndyka).

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca jest i będzie m.in. syndykiem masy upadłości spółek osobowych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej. Obecnie Wnioskodawca jest jednak syndykiem upadłości spółki jawnej, tj. Spółki Osobowej w Upadłości.

Na gruncie podatku dochodowego (tak podatku PIT, jak i podatku CIT) wspólnik Spółki Osobowej jest podatnikiem podatku dochodowego oraz samodzielnie rozlicza na gruncie podatku dochodowego przychody i koszty z takiej spółki (tzn. podatek dochodowy nie jest rozliczany przez te Spółki Osobowe, ale przez jej wspólników). Do takich przychodów i kosztów uzyskania przychodów rozliczanych przez wspólnika Spółki Osobowej należą również przychody i koszty uzyskania z tytułu zbycia przedsiębiorstwa upadłej Spółki Osobowej przez syndyka masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości, dokonanego w trakcie postępowania upadłościowego.

Z przepisów Prawa Upadłościowego wynika m.in., iż: (i) w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego (art. 160 ust. 1 Prawa Upadłościowego), oraz iż (ii) syndyk wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na upadłym (art. 169 ust. 1 zd. 1 Prawa Upadłościowego).

Brak jest jednak w Prawie Upadłościowym (w tym m.in. w art. 160 ust. 1 i art. 169 ust. 1 Prawa Upadłościowego), a także w przepisach prawa podatkowego (w tym m.in. w art. 8, art. 44 i art. 45 ustawy o PIT, gdzie jest mowa wyłącznie o 'podatniku') - przepisów nakładających obowiązek rozliczenia przez syndyka masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości podatku dochodowego należnego od wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości.

W zestawieniu kosztów postępowania upadłościowego, które syndyk zaspakaja na bieżąco, określonym w art. 230 ust. 1 Prawa Upadłościowego, wskazano jedynie na podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości. Kosztami postępowania upadłościowego nie są jednak koszty podatków i innych danin publicznych, które są należne nie od masy upadłości, lecz od osób trzecich w stosunku do masy upadłości, tj. wspólników Spółki Osobowej w Upadłości (jako podatników).

Podobnie podatki należne od osób trzecich w stosunku do masy upadłości, tj. wspólników Spółki Osobowej w Upadłości (jako podatników), nie są "innymi zobowiązaniami masy upadłości", o których mowa w art. 230 ust. 2 Prawa Upadłościowego.

Syndyk jako organ postępowania upadłościowego nie jest uprawniony do regulowania z kwot wchodzących w skład masy upadłości zobowiązań za osoby trzecie w stosunku do masy upadłości (w tym innych podatników). Co więcej, kwoty wydatkowane przez Syndyka niezgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego podlegałyby zwrotowi do masy upadłości z prywatnych środków Syndyka. Należy przy tym podkreślić, że żaden przepis Prawa Upadłościowego nie przewiduje wyłączenia z masy upadłości kwot potrzebnych na zapłatę podatku za wspólników Spółki Osobowej w Upadłości (gdyby taki przepis istniał, kwotami tymi dysponowaliby w praktyce wspólnicy Spółki Osobowej w Upadłości; por. np. rozwiązanie przewidziane przez art. 64 ust. 1 Prawa upadłościowego).

Wskazać również należy na to, iż:

1.

syndyk masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości nie jest automatycznie syndykiem upadłości wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości (taki wspólnik jest bowiem podmiotem odrębnym od Spółki Osobowej w Upadłości i wcale nie musi ogłosić upadłości wraz z upadłością Spółki Osobowej, a nawet jakby taką upadłość ogłosił, to syndyk masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości nie będzie automatycznie syndykiem upadłości wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości),

2.

taki wspólnik Spółki Osobowej w Upadłości może mieć również przychody i koszty z innych tytułów (z innych spółek osobowych albo z działalności prowadzonej osobiście), które podlegają wspólnemu rozliczeniu w podatku dochodowym z przychodami i kosztami tej osoby ze Spółki Osobowej w Upadłości i w takiej sytuacji obliczenie, jaka ich część może być pokryta z masy upadłości jako związana z działalnością Spółki Osobowej w Upadłości, a jaka nie, byłoby w praktyce niemożliwe;

3.

brak wypłaty zaliczki na poczet zysku albo brak wypłaty zysku przez Spółkę Osobową w Upadłości (tak samo jak przez Spółkę Osobową przed ogłoszeniem jej upadłości) nie czyni przeszkody w obowiązku uiszczenia należnego podatku dochodowego przez wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości, a także, iż

4.

syndyk nie musi mieć wiedzy o sposobie podziału przychodów i kosztów (podziału zysku) pomiędzy wspólników Spółki Osobowej w Upadłości, który nie musi wynikać z umowy spółki Spółki Osobowej w Upadłości, ale może wynikać z uchwały wspólników Spółki Osobowej w Upadłości, a takie czynności prawne wspólników Spółki Osobowej w Upadłości nie mogą mieć wpływu na zakres obowiązków organów postępowania upadłościowego, w tym syndyka.

Takie stanowisko wyrażono również w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 marca 2015 r. (nr IBPBII/2/415-1156/14/MMa), w której stwierdzono, iż "zobowiązanie do składania zeznań rocznych ciąży bezwzględnie na podatniku, gdyż żaden przepis (ustawy o PIT) nie dopuszcza złożenia zeznania przez inną osobę niż podatnik. Również podatnik dokonuje zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Zatem Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej, będzie zobowiązany we właściwym terminie do złożenia i podpisania zeznania rocznego w oparciu o wystawioną informację o wysokości dochodu (poniesionej straty) wystawionej przez syndyka oraz do zapłaty podatku.".

Oznacza to - zdaniem Wnioskodawcy - iż prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca - jako syndyk masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości - nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy należnej od wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości, wynikającej z miesięcznych zestawień o przychodach i kosztach Spółki Osobowej w Upadłości.

Ad. 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca - jako syndyk masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości - nie jest zobowiązany do (i) złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym w imieniu wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości oraz (ii) zapłaty podatku dochodowego należnego od wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości wynikającego z miesięcznych zestawień o przychodach i kosztach Spółki Osobowej w Upadłości (w tym z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Spółki Osobowej w Upadłości dokonanego w toku postępowania upadłościowego przez syndyka).

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca jest i będzie m.in. syndykiem masy upadłości spółek osobowych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej. Obecnie Wnioskodawca jest jednak syndykiem upadłości spółki jawnej, tj. Spółki Osobowej w Upadłości.

Na gruncie podatku dochodowego (tak podatku PIT, jak i podatku CIT) wspólnik Spółki Osobowej jest podatnikiem podatku dochodowego oraz samodzielnie rozlicza na gruncie podatku dochodowego przychody i koszty z takiej spółki (tzn. podatek dochodowy nie jest rozliczany przez te Spółki Osobowe, ale przez jej wspólników). Do takich przychodów i kosztów uzyskania przychodów rozliczanych przez wspólnika Spółki Osobowej należą również przychody i koszty uzyskania z tytułu zbycia przedsiębiorstwa upadłej Spółki Osobowej przez syndyka masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości, dokonanego w trakcie postępowania upadłościowego.

Z przepisów Prawa Upadłościowego wynika m.in., iż: (i) w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego (art. 160 ust. 1 Prawa Upadłościowego), oraz iż (ii) syndyk wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na upadłym (art. 169 ust. 1 zd. 1 Prawa Upadłościowego).

Brak jest jednak w Prawie Upadłościowym (w tym m.in. w art. 160 ust. 1 i art. 169 ust. 1 Prawa Upadłościowego), a także w przepisach prawa podatkowego (w tym m.in. w art. 8, art. 44 i art. 45 ustawy o PIT, gdzie jest mowa o 'podatniku') - przepisów nakładających obowiązek rozliczenia przez syndyka masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości podatku dochodowego należnego od wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości.

W zestawieniu kosztów postępowania upadłościowego, które syndyk zaspakaja na bieżąco określonym w art. 230 ust. 1 Prawa Upadłościowego wskazano jedynie na podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości. Kosztami postępowania upadłościowego nie są jednak koszty podatków i innych danin publicznych, które są należne nie od masy upadłości, lecz od osób trzecich w stosunku do masy upadłości, tj. wspólników Spółki Osobowej w Upadłości (jako podatników).

Podobnie podatki należne od osób trzecich w stosunku do masy upadłości, tj. wspólników Spółki Osobowej w Upadłości (jako podatników), nie są "innymi zobowiązaniami masy upadłości", o których mowa w art. 230 ust. 2 Prawa Upadłościowego.

Syndyk jako organ postępowania upadłościowego nie jest uprawniony do regulowania z kwot wchodzących w skład masy upadłości zobowiązań za osoby trzecie w stosunku do masy upadłości (w tym innych podatników). Co więcej, kwoty wydatkowane przez Syndyka niezgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego podlegałyby zwrotowi do masy upadłości z prywatnych środków Syndyka. Należy przy tym podkreślić, że żaden przepis Prawa Upadłościowego nie przewiduje wyłączenia z masy upadłości kwot potrzebnych na zapłatę podatku za wspólników Spółki Osobowej w Upadłości (gdyby taki przepis istniał, kwotami tymi dysponowaliby w praktyce wspólnicy Spółki Osobowej w Upadłości; por. np. rozwiązanie przewidziane przez art. 64 ust. 1 Prawa upadłościowego).

Wskazać również należy na to, iż:

1.

syndyk masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości nie jest automatycznie syndykiem upadłości wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości (taki wspólnik jest bowiem podmiotem odrębnym od Spółki Osobowej w Upadłości i wcale nie musi ogłosić upadłości wraz z upadłością Spółki Osobowej, a nawet jakby taką upadłość ogłosił, to syndyk masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości nie będzie automatycznie syndykiem upadłości wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości),

2.

taki wspólnik Spółki Osobowej w Upadłości może mieć również przychody i koszty z innych tytułów (z innych spółek osobowych albo z działalności prowadzonej osobiście), które podlegają wspólnemu rozliczeniu w podatku dochodowym z przychodami i kosztami tej osoby ze Spółki Osobowej w Upadłości,

3.

brak wypłaty zaliczki na poczet zysku albo brak wypłaty zysku przez Spółkę Osobową w Upadłości (tak samo jak przez Spółkę Osobową przed ogłoszeniem jej upadłości) nie czyni przeszkody w obowiązku uiszczenia należnego podatku dochodowego przez wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości, a także, iż

4.

syndyk nie musi mieć wiedzy o sposobie podziału przychodów i kosztów (podziału zysku) pomiędzy wspólników Spółki Osobowej w Upadłości, który nie musi wynikać z umowy spółki Spółki Osobowej w Upadłości, ale może wynikać z uchwały wspólników Spółki Osobowej w Upadłości, a takie czynności prawne wspólników Spółki Osobowej w Upadłości nie mogą mieć wpływu na zakres obowiązków organów postępowania upadłościowego, w tym syndyka.

Takie stanowisko wyrażono również w ww. interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 marca 2015 r. (nr IBPBII/2/415-1156/14/MMa).

Oznacza to - zdaniem Wnioskodawcy - iż prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca - jako syndyk masy upadłości Spółki Osobowej w Upadłości - nie jest zobowiązany do (i) złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym w imieniu wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości oraz (ii) zapłaty podatku dochodowego należnego od wspólnika Spółki Osobowej w Upadłości wynikającego z miesięcznych zestawień o przychodach i kosztach Spółki Osobowej w Upadłości.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 5 sierpnia 2020 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.392.2020.1.EC Wnioskodawca uzupełnił pełnomocnictwo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego dotyczące obowiązków podatkowych syndyka masy upadłościowej w zakresie:

* obowiązku obliczenia i odprowadzania przez Syndyka zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - jest nieprawidłowe,

* obowiązku złożenia zeznania rocznego - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) - w przypadku ogłoszenia upadłości powołuje się syndyka.

Stosownie do art. 75 ust. 1 ww. ustawy - z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Natomiast jak stanowi art. 62 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze - w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63-67a. Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu komisarzowi (art. 57 ust. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 160 ust. 1 tej ustawy - w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego.

Przepis art. 173 ww. ustawy stanowi, że syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

Z cytowanych wyżej przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego wynika, że syndyk obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. Mimo, że upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, to nie zostaje pozbawiony statusu podatnika. We wszelkich postępowaniach stroną w znaczeniu materialnym pozostaje upadły, to on jest podmiotem praw i obowiązków, natomiast syndykowi przysługuje legitymacja formalna do występowania w tych postępowaniach, jest on stroną w znaczeniu formalnym. W zakresie prawnopodatkowym działanie syndyka należy potraktować jako działanie przez pełnomocnika z wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego stanu rzeczy. Oznacza to, że wspólnik spółki po ogłoszeniu upadłości spółki pozostaje podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności. Syndyk ponosi odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość prowadzonych ksiąg podatkowych. Innymi słowy - upadłość spółki nie pozbawia wspólnika spółki statusu podatnika, do którego to stosuje się prawa i obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych.

Syndyk sprawujący zarząd nad majątkiem upadłego, w celu jego likwidacji poprzez sprzedaż, dokonuje szeregu czynności prawnych i faktycznych, które powodują powstanie określonych zobowiązań. Zgodnie z art. 230 ust. 1 ww. ustawy - do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się opłaty sądowe oraz wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania. Stosownie do art. 230 ust. 2 tej ustawy - do wydatków, o których mowa w ust. 1, należą m.in. podatki i inne daniny publiczne, należne za okres po ogłoszeniu upadłości. Koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z masy upadłości (art. 231 ust. 1 ww. ustawy). Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności prowadzonej przez wspólnika spółki jawnej po ogłoszeniu upadłości spółki jawnej nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika. Syndyk masy upadłości ponosi również odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość prowadzonych ksiąg podatkowych.

W świetle powyższego, upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, jednakże ta okoliczność nie pozbawia upadłego statusu podatnika, do którego stosuje się prawa i obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych.

Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika i płatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego i powoływaną na funkcję syndyka masy upadłości przez Sąd Rejonowy (...) Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wnioskodawca jest i będzie m.in. syndykiem masy upadłości spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej. Obecnie Wnioskodawca jest syndykiem upadłości spółki jawnej pod nazwą X Spółka Jawna w upadłości.

Odnosząc powyższe na grunt obowiązków określonych przez przepisy materialnego prawa podatkowego wskazać należy, że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426), podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W myśl art. 44 ust. 6 ww. ustawy, zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "podatnik" należy posiłkować się definicją zawartą w art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325), w myśl którego podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Z powyższych przepisów wynika, że na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, tj. w przedmiotowej sprawie wspólnicy spółki jawnej.

Zatem, mając na uwadze treść ww. powołanych przepisów należy stwierdzić, że mimo tego, że zarząd nad majątkiem upadłego w toku postępowania upadłościowego sprawuje Syndyk, to Podatnik (wspólnik spółki jawnej) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wskazać ponadto należy, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Z uwagi na fakt, że w zeznaniu podatkowym, podatnik jest zobowiązany do wykazania wszystkich uzyskanych w danym roku podatkowym osobistych dochodów, co wymaga jego osobistego działania, zeznanie podatkowe powinien składać podatnik.

Zatem w sytuacji gdy syndyk w toku likwidacji masy upadłości uzyska dochód do opodatkowania, jako zarządzający majątkiem masy upadłości zobligowany jest do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Ma on również obowiązek niezwłocznego regulowania należności podatkowych z tego tytułu.

W świetle powyższego, syndyk jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej jest zobowiązany obliczyć i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Natomiast odnosząc się do obowiązku składania zeznań rocznych, należy wskazać na treść powołanego powyżej przepisu art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który stanowi, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru. Żaden przepis ustawy nie dopuszcza złożenia zeznania przez inną osobę niż podatnik. Do obowiązków syndyka nie należy weryfikacja otrzymanych od upadłego podatnika dokumentów i udzielonych wyjaśnień w kwestii przychodów (dochodów) nie dotyczących działalności gospodarczej zarządzanej przez syndyka. Syndyk masy upadłościowej ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych. Z uwagi na fakt, że w zeznaniu podatkowym, podatnik jest zobowiązany do wykazania wszystkich uzyskanych w danym roku podatkowym osobistych dochodów, co wymaga jego osobistego działania, zeznanie podatkowe powinien składać podatnik.

Przedmiotowe zeznania należy sporządzić - biorąc pod uwagę całokształt zanalizowanych wyżej przepisów prawa - w oparciu o informacje o dochodach/stratach otrzymane od syndyka masy upadłości, któremu to upadły przekazał całą dokumentację podatkową, działając zgodnie z regulacjami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

W przypadku wystąpienia kwoty do zapłaty to podatnik powinien dokonać jej wpłaty.

W konsekwencji to podatnik jest zobowiązany do sporządzenia, podpisania zeznania rocznego z uwzględnieniem m.in. przychodów osiągniętych przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego spółki jawnej, której podatnik jest wspólnikiem.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego tutejszy Organ stoi na stanowisku, że syndyk jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej jest zobowiązany obliczyć i odprowadzić w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast do zapłaty i obliczania podatku za dany rok podatkowy zobowiązany jest podatnik (wspólnik spółki jawnej). Podatnik ma obowiązek złożenia zeznania rocznego.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl