Nowość 0114-KDIP3-1.4011.391.2024.2.AC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.391.2024.2.AC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 kwietnia 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 30 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 16 czerwca 2024 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Działalność gospodarczą Wnioskodawczyni prowadzi od 12 października 2023 r. wg. kodu PKD 62.01.Z, PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Wniosek dotyczy przychodów za 2024 rok, dlatego że PIT-28 jest złożony za rok 2023 na zasadach obliczenia podatkowego z oprocentowaniem 12%, a po zmianie biura rachunkowego Wnioskodawczyni dowiedziała się że może złożyć wniosek do interpretacji indywidualnej na 8,5%.

W ubiegłym 2023 r. dochód JDG nie przekroczył 2 000 000 euro. W tym roku 2024 zakładana wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2 000 000 euro. Od początku działalności do chwili obecnej Wnioskodawczyni świadczy usługi tylko dla jednego klienta. Od początku działalności Wnioskodawczyni świadczyła tę samą usługę - manualne testowanie oprogramowania. Zawsze miała kod PKD 62.01.Z i nie świadczyła żadnych innych usług związanych z innymi kodami PKD.

Stan faktyczny związany ze świadczeniem usług bez dostępu do kodu oprogramowania:

* analizowanie wymagań i specyfikacji gotowych systemów komputerowych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez Klienta,

* analizowanie, projektowanie, dokumentowanie i rozwijanie dokumentacji projektowo-technicznej dla różnych systemów informatycznych i mobilnych aplikacji,

* przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych,

* definiowanie wymagań testowych,

* rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej,

* zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów,

* wykonanie re-testów poprawionych błędów,

* rejestracja i raportowanie wyników testów,

* wykonywanie testów, audytów i kontroli prowdrożeniowej systemów informatycznych,

* analizę dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z wymaganiami i specyfikacji. Wynikiem testowania i analizowania specyfikacji jest wysokiej jakości oprogramowanie (strona internetowa lub aplikacja mobilna), które działa bez błędów i spełnia wymagania klienta dotyczące tego oprogramowania.

Wnioskodawczyni nie wykonuje usług:

* usługi związane z tworzeniem oprogramowania (kodowanie), tworzenie i utrzymywanie kodu źródłowego i nie są objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWIU 62.01.2),

* tworzenie i utrzymywanie środowiska testowego (programów, aplikacji),

* usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,

* usługi, które wytwarzają systemy gotowe do użycia przez użytkownika,

* usługi, które są z zakresu instalowania oprogramowania.

Wnioskodawczyni nie uzyska z tej działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy. Nie świadczy usług na rzecz kontrahenta, który byłby spółką, w której ma rolę wspólnika lub członka zarządu. Głównym źródłem przychodu jest działalność gospodarcza, którą Wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie. Przychód nie przekroczył w poprzednich latach limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do prowadzonej działalności nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W 2024 r. Wnioskodawczyni posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzupełnienie stanu faktycznego

W piśmie z 16 czerwca 2024 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazała Pani, że:

* Pierwszy przychód z działalności gospodarczej, o której mowa we wniosku uzyskała Pani 15 listopada 2023 r.

* Nie uzyska Pani przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0),z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

* Nie uzyska Pani przychodów przychody ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

* Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego złożyła Pani za pośrednictwem CEiDG 5 października 2023 r.

* Świadczy Pani usługi na rzecz klienta na podstawie Umowy o świadczenie usług (Service agreement) z dnia 9 listopada 2023 r. Nie ma Pani żadnych powiązań osobistych z klientem i nie planuje ich mieć.

* W fakturach wskazuje Pani kod PKWiU 62.01.12.0 za usługi testowania manualnego.

* Nie wykonuje Pani innych usług poza usługami opisanymi we wniosku.

Poniżej wskazuje Pani jakie dokładnie czynności/zadania wykonuje w ramach świadczonych przez siebie usług tj.: * Analizowanie wymagań i specyfikacji gotowych systemów komputerowych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez Klienta;

Odpowiedź: Otrzymuje Pani od klienta dostępną dokumentację dotyczącą istniejących systemów i ich komponentów, w tym specyfikacji technicznych, instrukcji obsługi, raportów z testów i innych istotnych dokumentów. Szczegółowo przegląda Pani dostarczoną dokumentację w celu zrozumienia struktury i funkcjonalności.

Efekt: Zrozumienie kluczowych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu na podstawie dokumentacji klienta.

* Analizowanie, projektowanie, dokumentowanie i rozwijanie dokumentacji projektowo-technicznej dla różnych systemów informatycznych i mobilnych aplikacji;

Odpowiedź: Ocenia Pani techniczne aspekty systemu i jego komponentów, takich jak architektura systemu, technologie używane do jego budowy, interfejsy między komponentami, oraz wszelkie zależności i integracje z innymi systemami. Zapewnia Pani, że wszystkie istotne aspekty wymagań i specyfikacji są w pełni zrozumiałe i udokumentowane. Porównuje specyfikację systemu z wymaganiami klienta w celu oceny, czy istniejące rozwiązania spełniają oczekiwania i czy wymagają jakichkolwiek modyfikacji lub ulepszeń. Wykrywa Pani wszelkie potencjalne problemy, niezgodności lub obszary wymagające dodatkowej uwagi, które mogą wpłynąć na funkcjonalność lub wydajność systemu. Uzupełnia Pani i aktualizuje dokładnie i szczegółowo dokumentację roboczą, która może być wykorzystana przez zespół projektowy i programistyczny do dalszej pracy nad systemem.

Efekt: Taki proces zapewnia, że system komputerowy i jego komponenty są dokładnie ocenione pod kątem zgodności z wymaganiami klienta, co minimalizuje ryzyko błędów i zapewnia wysoką jakość finalnego produktu. Analiza wymagań i specyfikacji gotowych systemów komputerowych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta jest kluczowym etapem w procesie rozwoju i adaptacji systemów informatycznych.

* Przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych;

Odpowiedź: Aby sprawdzić, czy aplikacja działa poprawnie, pisze Pani przypadki testowe. Przypadki i scenariuszy testowe opisują, które kroki należy wykonać i jakie są oczekiwane wyniki. Przypadki testowe pisze Pani w programie Excel albo w specjalnych programach do pisania i przechowywania przypadków testowych (Qase, TestRail). Przypadek testowy wygląda przykładowo:

1. Tytuł przypadku zawiera opisanie sprawdzanej funkcji aplikacji (Login to the app).

2. Kroki przypadku testowego (np. otwórz aplikację, podaj prawidłowe imię użytkownika i hasło, naciśnij przycisk "dalej").

3. Oczekiwany wynik: ekran główny zostanie otwarty, główne elementy są (...).

Wszystkie przypadki testowe są pisane ręcznie w oparciu o wymagania produktowe klienta. Oprócz przypadków testowych pisze Pani strategię testową dla klienta, która opisuje, co i jak będzie Pani testować. Testy ręczne są przeprowadzane na podstawie pisemnego planu testów, przy użyciu zaawansowanych konfiguracji urządzeń i przeglądarek.

Efekt: Na koniec testów pisze Pani raport o wynikach testów, który opisuje, które funkcje produktu zostały przetestowane, oraz ile przypadków testowych zostało zaliczonych i ile znaleziono błędów.

* Definiowanie wymagań testowych;

Odpowiedź: Ten punkt jest powiązany z poprzednimi punktami analizy dokumentów. Pisze Pani szczegółowe scenariusze testowe, które opisują kroki do wykonania testów, warunki początkowe oraz oczekiwane rezultaty. Przygotuje Pani odpowiedne dane testowe, które będą używane podczas testów. Definiuje kryteria, które muszą być spełnione, aby uznać, że test zakończył się sukcesem. Mogą to być na przykład brak błędów, spełnienie wymagań wydajnościowych lub zgodność z określonymi standardami. Pisze Pani szczegółową dokumentację, która opisuje wszystkie wymagania testowe, scenariusze testowe oraz kryteria akceptacji.

Efekt: Definiowanie wymagań testowych jest fundamentalnym elementem procesu testowania, który zapewnia, że wszystkie aspekty systemu są dokładnie sprawdzone i spełniają określone wymagania, co przekłada się na wyższą jakość i niezawodność finalnego produktu.

* Rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej;

Odpowiedź: Regularne przegląda Pani i aktualizuje wymagania testowe w odpowiedzi na zmieniające się wymagania projektu przez klienta lub nowe informacje uzyskane w trakcie testowania.

Efekt: Testowa dokumentacja jest zawsze aktualna i odpowiednia wymaganiom.

* Zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów;

Odpowiedź: Podczas testowania systemu identyfikuję wszelkie odstępstwa od oczekiwanego zachowania systemu, takie jak błędy funkcjonalne, niefunkcjonalne, wydajnościowe, integracyjne, czy interfejsu użytkownika. Dokumentowanie błędów przykładowo wygląda tak:

1. Opis błędu: Szczegółowe opisanie problemu, w tym okoliczności jego wystąpienia, oczekiwanego zachowania systemu oraz faktycznego zachowania.

2. Środowisko testowe: Dokumentowanie warunków testowych, takich jak wersja systemu, konfiguracja sprzętowa i oprogramowanie używane podczas testowania.

3. Kroki do reprodukcji: Jasne i precyzyjne opisanie kroków, które prowadzą do wystąpienia błędu, co pozwala programistom na łatwe zidentyfikowanie i odtworzenie problemu.

4. Zrzuty ekranu i logi: Dodawanie zrzutów ekranu, logów systemowych i innych dowodów, które mogą pomóc w diagnozowaniu problemu.

Wprowadza Pani zgłoszenie błędów do systemu śledzenia błędów Jira, gdzie każdy błąd jest rejestrowany jako osobne zgłoszenie z unikalnym identyfikatorem. Bezpośrednio komunikuje się Pani z zespołem programistycznym w celu omówienia krytycznych błędów, wyjaśnienia wszelkich niejasności oraz udzielenia dodatkowych informacji, jeśli to konieczne.

Efekt: Wczesne wykrywanie i naprawa błędów zmniejsza ryzyko wystąpienia krytycznych problemów na etapie produkcji, co prowadzi do zmniejszenia kosztów naprawy i zadowolenia użytkowników końcowych.

* Wykonanie re-testów poprawionych błędów;

Odpowiedź: Po otrzymaniu informacji o naprawie błędu, robi Pani testy weryfikacyjne, aby upewnić się, że problem został skutecznie rozwiązany i nie wprowadził nowych błędów.

Efekt: Wykonanie re-testów poprawionych błędów przynosi wiele korzyści, w tym potwierdzenie naprawy błędów, zapewnienie braku regresji, utrzymanie wysokiej jakości systemu * Rejestracja i raportowanie wyników testów;

Odpowiedź: Pisze Pani raport o wynikach testów w programie Excel. Opisuje, które funkcje produktu zostały przetestowane, jaka była skorzystano konfigurację oraz ile przypadków testowych zostało zaliczonych i ile znaleziono błędów.

Efekt: Przechowywanie historii testów i prowadzenie rejestru prac wykonanych w ramach projektu.

* Wykonywanie testów, audytów i kontroli powdrożeniowej systemów informatycznych;

Odpowiedź: Ten element listy powtarza element dotyczący przygotowania i przeprowadzania testów określony powyżej.

* Analiza dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z wymaganiami i specyfikacji.

Odpowiedź: Otrzymuje Pani od zespołu dokumentację dotyczącej wyprodukowanego systemu i komponentów, w tym specyfikację techniczną, instrukcję obsługi, raporty i inne istotne dokumenty i analizuje Pani czy wszystko w systemie kojarzy z wymaganiami klienta według dokumentacji i stanem faktycznym aplikacji. Jeśli coś się nie zgadza, wysyła Pani dokumenty do swoich kolegów w celu poprawienia.

Dzięki tym działaniom, system jest bardziej stabilny, niezawodny i gotowy do użycia przez użytkowników końcowych, co zwiększa satysfakcję klienta i minimalizuje ryzyko problemów na etapie produkcji. Wymienione powyżej działania nie obejmują pisania kodu ani doradztwa.

Pytanie

Czy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, który mieści się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie?

Pani stanowisko w sprawie

Zdaniem Pani przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, który mieści się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 776):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Według art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylona

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

- e) uchylona

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

)

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6)

(uchylony)

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Według art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Z informacji przedstawionych we wniosku oraz uzupełnieniu wynika, że jest Pani polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma Pani nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. 5 października 2023 r. złożyła Pani właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania

w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wniosek dotyczy 2024 r. Zachowane zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych przez osoby fizyczne. Do wykonywanej przez Panią działalności nie miały/nie mają/nie będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakres wykonanych przez Panią usług mieści się w symbolu PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Pani działalność obejmuje czynności:

* analizowanie wymagań i specyfikacji gotowych systemów komputerowych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez Klienta,

* analizowanie, projektowanie, dokumentowanie i rozwijanie dokumentacji projektowo-technicznej dla różnych systemów informatycznych i mobilnych aplikacji,

* przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych,

* definiowanie wymagań testowych,

* rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej,

* zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów,

* wykonanie re-testów poprawionych błędów,

* rejestracja i raportowanie wyników testów,

* wykonywanie testów, audytów i kontroli prowdrożeniowej systemów informatycznych,

* analizę dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z wymaganiami i specyfikacji.

Dokonując analizy będącej przedmiotem wniosku usługi, w pierwszej kolejności należy mieć na uwadze Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.) oraz wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU 2015.

Zgodnie z wyjaśnieniami GUS w dziale 62 - USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE mieści się klasa 62.01 - USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM.

W klasie tej znajduje się kategoria 62.01.1 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych", która obejmuje dwa poniższe grupowania:

* PKWiU 62.01.11.0 "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania",

* PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych".

Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że grupowanie PKWiU 62.01.12.0 obejmuje:

* usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

* usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Odnosząc się do powyższego, PKWiU 62.01.1 obejmuje zarówno usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 62.01.11.0, jak i w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0. Jednak znajdujące się przy grupowaniu PKWiU 62.01.1 oznaczenie "ex" (PKWiU ex 62.01.1) oznacza, że 12% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

Wobec tego usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) to takie spośród "Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych" (PKWiU 62.01.1), które rzeczywiście są związane tylko z oprogramowaniem.

Wskazać również należy, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania. Przy czym związek ten, może być zarówno bezpośredni, jak i pośredni. W tej regulacji nie ma też mowy o usługach polegających na programowaniu (tworzeniu kodów źródłowych programów komputerowych), a związanych z oprogramowaniem.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo "związany z" oznacza "dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś". Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania, przy czym sformułowanie "oprogramowanie" ma tu znaczenie szersze niż "program komputerowy".

Zatem usługi związane z oprogramowaniem nie polegają jedynie na programowaniu, czyli tworzeniu kodów źródłowych przez programistów, są to wszelkie inne usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych.

Analiza wykonywanych przez Panią czynności, które są sklasyfikowane wg PKWiU 62.01.12.0, prowadzi do wniosku, że są one niewątpliwie nakierowane na oprogramowanie, stąd niezasadne jest przyjęcie, że usługi te nie są związane z oprogramowaniem.

Okoliczność, że na żadnym etapie świadczonych przez Panią usług nie jest tworzone programowanie, pisanie kodu nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem. Usługi związane z oprogramowaniem nie polegają jedynie na programowaniu, czyli tworzeniu kodów źródłowych przez programistów, ale są to wszelkie inne usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych.

Całość opisanych przez Panią czynności i zadań odnosi się wprost do systemów komputerowych i informatycznych.

Co istotne w sprawie wskazała Pani, że bierze udział w analizowaniu, projektowaniu, dokumentowaniu i rozwijaniu dokumentacji projektowo-technicznej dla różnych systemów informatycznych i mobilnych aplikacji.

Zauważam, że systemy komputerowe, systemy informatyczne, aplikacje i serwisy internetowe wchodzą w zakres pojęcia "oprogramowanie", zatem wszelkie usługi - sklasyfikowane w kategorii PKWiU 62.01.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH - z nimi związane spełniają przesłankę wykluczającą możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 8,5%.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku stwierdzam, że przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że opisane we wniosku czynności sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 są związane z oprogramowaniem. Za uznaniem tych usług za związane z oprogramowaniem wskazuje opis świadczonych przez Panią usług.

Wobec tego uzyskiwane przez Panią przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU 62.01.12.0 powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a nie - jak Pani wskazała - 8,5%.

Podsumowując, przychód osiągnięty przez Panią w 2024 r. w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

* analizowanie wymagań i specyfikacji gotowych systemów komputerowych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez Klienta,

* analizowanie, projektowanie, dokumentowanie i rozwijanie dokumentacji projektowo-technicznej dla różnych systemów informatycznych i mobilnych aplikacji,

* przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych,

* definiowanie wymagań testowych,

* rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej,

* zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów,

* wykonanie re-testów poprawionych błędów,

* rejestracja i raportowanie wyników testów,

* wykonywanie testów, audytów i kontroli prowdrożeniowej systemów informatycznych,

* analizę dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z wymaganiami i specyfikacji,

które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, podlega/będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 12%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy: * zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikowała Pani świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Zaznaczam także, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Ponosi Pan ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl