0114-KDIP3-1.4011.391.2021.2.LS - Ustalenie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.391.2021.2.LS Ustalenie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2021 r. (data wpływu 27 kwietnia 2021 r.) uzupełnione pismem z 13 lipca 2021 r. (data nadania 13 lipca 2021 r., data wpływu 16 lipca 2021 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z 25 czerwca 2021 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.391.2021.1.LS (data doręczenia 7 lipca 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W drodze nabycia spadku w 2001 r. Wnioskodawczyni, jej siostra i matka otrzymały udział po 1/3 w nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w P. oznaczonych jako działki o numerach 1, 2, 2/1, 3/1, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 29 września 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała m.in. działkę zabudowaną domem mieszkalnym położoną w W.

Opisana wyżej nieruchomość położona w P., jako nieruchomość rolna była użytkowana wyłącznie rolniczo na własne potrzeby przez rodziców wnioskodawczyni i jej siostry.

Wnioskodawczyni ani jej siostra nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej i nie wykorzystywały ww. nieruchomości w tym celu.

Na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r. ustalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którym wskazano przeznaczenie przedmiotowych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (1-3MN) oraz pod drogi dojazdowe publiczne i wewnętrzne (KDZ, KDZW). Przedmiotowe działki o numerach 1 i 2 zostały objęte ww. planem. Wnioskodawczyni ani jej siostra nie zwracały się z takim wnioskiem do Gminy.

Wnioskodawczyni i jej siostra podjęły decyzję o wydzieleniu z części posiadanej nieruchomości mniejszych działek pod zabudowę celem pozyskania środków w związku z planowanym przez siostrę wnioskodawczyni rozpoczęciem budowy własnego domu jednorodzinnego na jednej z posiadanych nieruchomości lub innej.

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Zatem koniecznym stało się zaplanowanie wydzielenia działek w taki sposób, aby każdej z nich zapewnić dostęp do drogi publicznej czy to poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu czy to poprzez ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.

Celem możliwości dokonania podziału nieruchomości wnioskodawczyni i jej siostra wystąpiły do (...) Zarządu Dróg o lokalizację zjazdu indywidualnego. Decyzją z dnia 23 maja 2019 r. PZD zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z jezdni powiatowej w P. do działki numer 2. Dotychczasowy zjazd był usytuowany na środku działki.

Z uwagi na istniejący rów odwadniający oddzielający drogę powiatową od działki na której miała być wytyczona droga wewnętrzna nastąpiła konieczność wykonania zjazdu. Zjazd został wykonany systemem gospodarczym. W dniu 14 kwietnia 2020 r. wnioskodawczyni i jej siostra skierowały wniosek do Wójta Gminy o podział nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działek 2 i 1 zgodnie z wstępnym projektem podziału. W ww. wniosku wskazano, że podział ma na celu wyodrębnienie działek budowlanych od A do M zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a wydzielone działki posiadają dostęp do drogi publicznej (dz. Nr 1/17) poprzez zaprojektowaną drogę wewnętrzną o szerokości 6 m oznaczoną literą N. Decyzją Wójta Gminy z dnia 3 listopada 2020 r. został zatwierdzony podział geodezyjny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami geodezyjnymi 1 i 2, w ten sposób, że w wyniku podziału powstaną nowe działki od numer 1/35 do numer 1/48 (numer 1/48- droga wewnętrzna) pod warunkiem, że w przypadku zbycia wydzielonych działek numer 1/36-1/47 zostanie ustanowiona odpowiednia służebność drogowa w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej kategorii powiatowej w klasie drogi zbiorczej (1KDZ).

W związku z usytuowaniem pierwszej działki przy drodze powiatowej posiada ona bezpośredni dostęp do mediów. Taki stan rzeczy funkcjonował już w momencie otrzymania nieruchomości w drodze spadku.

Należy podkreślić, że część działki była terenem budowlanym (obecnie teren pierwszej z wydzielonych działek) przed uchwałą Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że sprzedaż wydzielonych działek miałaby przyjąć charakter okazjonalny albowiem wnioskodawczyni i jej siostra nie zamierzają sprzedawać od razu wszystkich działek, które zostały wydzielone.

Pozyskane przez wnioskodawczynię środki ze sprzedaży wydzielonych działek zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, to jest wykończenie poddasza użytkowego swojego domu jednorodzinnego.

Wnioskodawczyni ani jej siostra nie są i nigdy nie były czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawczyni ani jej siostra nie dokonywały wcześniej sprzedaży innych działek.

Jako właściciele ww. nieruchomości wnioskodawczyni ani jej siostra nie inicjowały ww. postępowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania.

Do dnia złożenia niniejszego wniosku nie sprzedano jeszcze ani jednej działki, a wnioskodawczyni ani jej siostra nie ogłaszały zamiaru ich sprzedaży w jakichkolwiek mediach, nie powierzyły też sprzedaży żadnemu z biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Czynność sprzedaży działek będzie okazjonalna i tym samym winna być traktowana wyłącznie jako sprzedaż majątku prywatnego. Wnioskodawczyni od daty dokonania podziału nie dokonywała i nie będzie dokonywała żadnych ulepszeń wydzielonych działek, nie zamierza doprowadzać do ich granic jakichkolwiek mediów czy też zagospodarowywać zieleni lub posadowić ogrodzenia. Jedynie na wytyczonej drodze wewnętrznej znajduje się gruz pochodzący z rozbiórki pomieszczenia gospodarczego dokonanej na posesji należącej do wnioskodawczyni oraz kamień, który pochodzi najprawdopodobniej z rozbiórki ogrodzenia, będącego na nieruchomości w dawnych latach, to jest kiedy mieszkali tam pradziadkowie wnioskodawczyni i jej siostry.

Wnioskodawczyni i jej siostra kontynuują własną pracę zarobkową (umowa o pracę - etat) stanowiącą źródło utrzymania i nie są profesjonalistkami w zakresie sprzedaży bezpośredniej, nie planują również powierzenia sprzedaży ww. działek profesjonalnym podmiotom zajmującym się obrotem nieruchomościami.

W przedmiotowej sprawie nie podejmowano działań o charakterze handlowym.

Pismem z 25 czerwca 2021 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.391.2021.1.LS wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

I. Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez jednoznaczne wskazanie:

a. Daty śmierci spadkodawcy,

b. W jaki sposób spadkodawca stał się właścicielem nieruchomości?

c. Czy między spadkobiercami były zawierane umowy o dział spadku i zniesienia współwłasności?

d. Jeśli tak, to czy w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności zwiększył się udział Wnioskodawczyni w nieruchomości w stosunku do udziału nabytego w drodze w spadku,

e. Czy działowi spadku i zniesieniu współwłasności towarzyszyły ewentualne spłaty i dopłaty,

f. Ile działek będzie przedmiotem sprzedaży oraz podać numery wszystkich działek, których dotyczy wniosek.

g. Czy nieruchomości opisane we wniosku były lub są przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów, jeśli tak to jakie pożytki czerpała Pani z tego tytułu?

h. Jakie działania marketingowe podejmowała/podejmie Pani w celu sprzedaży ww. nieruchomości?

i. Jakie formy ogłoszeń o sprzedaży będzie Pani stosowała?

j. Czy posiada Pani jeszcze inne nieruchomości (oprócz nieruchomości wskazanych we wniosku) przeznaczone w przyszłości do sprzedaży, jeśli tak to ile, jakie oraz kiedy, w jakim celu i w jaki sposób były i są nabyte i wykorzystywane?

k. Czy będą sprzedawane udziały w działce nr 1/48 stanowiącej drogę wewnętrzną?

II. Przeformułowanie Pani pytania i własnego stanowiska, tak aby odnosiły się do sprzedaży wyłącznie Pani udziału w nieruchomości;

III. Wpłatę brakującej opłaty od wniosku - 40 zł x ilość działek mających być przedmiotem wniosku, na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000 i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu.

Pismem z dnia 13 lipca 2021 r. (data wpływu 16 lipca 2021 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawczyni przeformułowała pytanie oraz wniosła brakującą opłatę a także wskazała, że:

I.

a. Data śmierci spadkodawcy: 23 kwietnia 2001 r.

b. Spadkodawca nabył nieruchomość w drodze darowizny od swojego ojca aktem notarialnym z dnia 20 października 1983 r.

c. Między spadkobiercami nie były zawierane umowy o dział spadku i zniesienia współwłasności.

d. Nie dotyczy.

e. Nie dotyczy.

f. Przedmiotem sprzedaży będzie 13 działek tj. działki o nr 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/48 (w przypadku sprzedaży udziału w drodze wewnętrznej). Nieruchomości opisane we wniosku nie były i nie są przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów.

h. Wnioskodawczyni nie podejmowała działań marketingowych w celu sprzedaży działek. Wnioskodawczyni zamierza umieścić na działce tablicę informacyjną dotyczącą sprzedaży.

i. Wnioskodawczyni zamierza umieścić na działce tablicę informacyjną dotyczącą sprzedaży.

j. Wnioskodawczyni posiada jeszcze inne nieruchomości, również nabyte od rodziców (w drodze spadku darowizny), które na ten moment nie są przeznaczone do sprzedaży. Nieruchomości te to: działka z domem, w którym Wnioskodawczyni mieszka oraz działka (pola) nabyte od mamy Wnioskodawczyni na mocy aktu notarialnego Umowy darowizny z dnia 29 września 2014 r. oraz dwie działki (łąki) nabyte na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego o nabyciu spadku po ojcu Wnioskodawczyni J. C. z 4 grudnia 2001 r.

k. Na chwilę składania wniosku i obecnie Wnioskodawczyni nie podjęła jeszcze decyzji o sposobie zapewnienia dostępu działek do drogi publicznej. Tak więc istnieje możliwość sprzedaży udziałów w działce nr 1/48 stanowiącej drogę wewnętrzną, ale też istnieje możliwość nie sprzedawania udziału, a tylko ustanowienia odpowiednich służebności na drodze wewnętrznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż udziału 1/3 części w przedmiotowych działkach będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm., dalej ustawa o PIT) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie W świetle wyżej cytowanego przepisu, odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie - nie jest źródłem przychodu, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Zatem, w tym miejscu należy przeanalizować czy w sprawie objętej niniejszym wnioskiem upłynął 5 letni termin, o którym mowa w ww. przepisie.

Na wstępie rozważań wnioskodawca wskazuje, że przepisy ustawy o PIT nie wskazują i nie definiują pojęcia "nabycie", czyli momentu od którego należy liczyć 5 letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT. Pojęcie to było jednak definiowane w rozstrzygnięciach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. W interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2018 r. numer 0115-KDIT2- 3.4011.253.2018.1.AW0 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji legalnej pojęcia "nabycia". Nie określa również na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości (jej części/udziału) lub praw majątkowych. Z powyższego względu pojęcie to należy rozumieć szeroko, co oznacza, że z nabyciem nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości (lub tych praw), bez względu na charakter czynności prawnej na podstawie, której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy lub praw. Wskazać ponadto należy, że NSA w wyroku z dnia 3 listopada 2009 r. sygn. akt II FSK 1489/08 orzekł, że czynność wyznaczającą początek biegu pięcioletniego terminu należy ustalać w oparciu o regulacje zawarte w prawie cywilnym, a przez pojęcie "nabycie" użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a in fine ustawy o PIT należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika.

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcia należy stwierdzić, iż 5 letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT w sprawie objętej niniejszym wnioskiem już upłynął. W ocenie wnioskodawcy za datę rozpoczynającą bieg tego terminu należy bowiem moment nabycia przez wnioskodawcę nieruchomości w formie spadku / darowizny. Zatem w chwili obecnej wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT z tytułu sprzedaży działek, będących przedmiotem niniejszego wniosku. Prawidłowość argumentacji wnioskodawcy została potwierdzona przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2018 r. numer 0115-KDIT2-3.4011.246.2018.2. AD wskazał, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu.

Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W odniesieniu do kwestii wydzielenia działek (podziału) z nieruchomości gruntowej wskazać należy, że czynność ta nie powoduje zmiany ich właściciela. Na skutek dokonania podziału nie następuje przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dochodzi do ich nabycia.

Jednocześnie w ocenie wnioskodawcy brak jest podstaw do uznania, że planowana sprzedaż będzie następowała w wykonaniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest ponadto profesjonalnym handlowcem, lecz będzie dokonywał zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Nadto środki finansowe uzyskane z tytułu transakcji mają przyczynić się do zaspokajania potrzeb Wnioskodawcy oraz jego rodziny.

Sprzedaż przedmiotowych działek należy zatem uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Stanowisko Wnioskodawczyni zostało doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku z 13 lipca 2021 r.):

(...) Zatem w ocenie wnioskodawcy sam fakt dokonania podziału działek na mniejsze nie wpływa na obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku ze sprzedażą udziału 1/3 części wydzielonych działek.

(...) Zatem dokonując sprzedaży posiadanych udziałów 1/3 części w nieruchomości, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT z tytułu sprzedaży działek będących przedmiotem niniejszego wniosku.

(...) Sprzedaż udziału 1/3 części w przedmiotowych działkach, należy uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Odrębnym źródłem przychodów jest określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d. innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, jeżeli nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

1.

odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz

2.

zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wskazać należy, że treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ww. ustawy daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków:

* po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową,

* po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz,

* po trzecie, w sposób ciągły.

Tak więc, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

1. jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu.

2. Wykonywana jest w sposób ciągły. Jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu np. powtarzalna sprzedaż przedmiotów własności posiadających tożsamy charakter.

3. Prowadzona jest w sposób zorganizowany, co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Zatem, każde działanie spełniające wskazane wyżej przesłanki stanowi w rozumieniu przepisów ww. ustawy pozarolniczą działalność gospodarczą niezależnie od tego, czy podatnik dokonał jej rejestracji.

W związku z powyższym, aby określoną działalność uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, musi ona mieć charakter zarobkowy. Działalność jest zarobkowa wtedy, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby działalność gospodarcza wykonywana była w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Na pojęcie "zorganizowanie" w rozumieniu art. 5a pkt 6 ww. ustawy składa się zespół celowych, uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, realizowanych w ramach mniej lub bardziej wyodrębnionej struktury, mieszczących się zarówno w tzw. fazie przygotowawczej, związanej z uruchomieniem określonych działalności, jak i w fazie realizacji.

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku.

Przez powtarzalność rozumie się ponadto cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Z przytoczonych przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód jednego z dwóch źródeł, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy. Ustalenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma kluczowe znaczenie dla ustalenia sposobu opodatkowania przychodu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz uzupełnienia wynika, że w drodze nabycia spadku w 2001 r. wnioskodawczyni, jej siostra i matka otrzymały udział po 1/3 w nieruchomości rolnej, niezabudowanej, oznaczonych jako działki o numerach 1, 2, 2/1, 3/1. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 29 września 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała m.in. działkę zabudowaną domem mieszkalnym.

Opisana wyżej nieruchomość, jako nieruchomość rolna była użytkowana wyłącznie rolniczo. Wnioskodawczyni ani jej siostra nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej i nie wykorzystywały ww. nieruchomości w tym celu. Na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r. ustalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 1 i 2, w którym wskazano przeznaczenie przedmiotowych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod drogi dojazdowe publiczne i wewnętrzne. Wnioskodawczyni ani jej siostra nie zwracały się z takim wnioskiem do Gminy. Wnioskodawczyni i jej siostra podjęły decyzję o wydzieleniu z części posiadanej nieruchomości mniejszych działek pod zabudowę. W dniu 14 kwietnia 2020 r. wnioskodawczyni i jej siostra skierowały wniosek do Wójta Gminy o podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działek 2 i 1 zgodnie z wstępnym projektem podziału. Decyzją Wójta Gminy z dnia 3 listopada 2020 r. został zatwierdzony podział geodezyjny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami geodezyjnymi 1 i 2, w ten sposób, że w wyniku podziału powstaną nowe działki od numer 1/35 do numer 1/48 (numer 1/48 - droga wewnętrzna).

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że sprzedaż wydzielonych działek miałaby przyjąć charakter okazjonalny.

Pozyskane przez wnioskodawczynię środki ze sprzedaży wydzielonych działek zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, to jest wykończenie poddasza użytkowego swojego domu jednorodzinnego. Wnioskodawczyni ani jej siostra nie są i nigdy nie były czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawczyni ani jej siostra nie dokonywały wcześniej sprzedaży innych działek. Jako właściciele ww. nieruchomości wnioskodawczyni ani jej siostra nie inicjowały ww. postępowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania. Do dnia złożenia niniejszego wniosku nie sprzedano jeszcze ani jednej działki, a wnioskodawczyni ani jej siostra nie ogłaszały zamiaru ich sprzedaży w jakichkolwiek mediach, nie powierzyły też sprzedaży żadnemu z biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Czynność sprzedaży działek będzie okazjonalna. Wnioskodawczyni od daty dokonania podziału nie dokonywała i nie będzie dokonywała żadnych ulepszeń wydzielonych działek, nie zamierza doprowadzać do ich granic jakichkolwiek mediów czy też zagospodarowywać zieleni lub posadowić ogrodzenia. W przedmiotowej sprawie nie podejmowano działań o charakterze handlowym. Przedmiotem sprzedaży będzie 13 działek tj. działki o nr 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/48 (w przypadku sprzedaży udziału w drodze wewnętrznej). Nieruchomości nie były i nie są przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów. Wnioskodawczyni nie podejmowała działań marketingowych w celu sprzedaży działek. Wnioskodawczyni zamierza umieścić na działce tablicę informacyjną dotyczącą sprzedaży. Wnioskodawczyni posiada jeszcze inne nieruchomości, również nabyte od rodziców (w drodze spadku darowizny), które na ten moment nie są przeznaczone do sprzedaży.

Jak już wcześniej wyjaśniono, na związek uzyskiwanych przychodów ze źródłem wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może wskazywać, rozpatrywany całościowo zespół powiązanych ze sobą działań podatnika, powtarzalnych, uporządkowanych, konsekwentnie prowadzących do osiągnięcia zysku, w szczególności łącznie polegających na wielokrotnym nabywaniu nieruchomości, ich zaawansowanym przygotowaniu do sprzedaży (tzn. w sposób wykraczający poza zwykły zarząd mieniem), wielokrotnym zbywaniu w celu zarobkowym odpowiednio przygotowanych nieruchomości. Brak jest natomiast podstaw, aby podejmowane przez podatnika czynności mieszczące się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mające na celu prawidłowe, racjonalne gospodarowanie tym majątkiem, kwalifikować jako prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy.

Okoliczności przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wskazują, że udział w przedmiotowych nieruchomościach, nie został nabyty przez Wnioskodawczynię dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i nieruchomości nie były w takiej działalności wykorzystywane.

W przedmiotowej sprawie, czynności podejmowane przez Wnioskodawczynię wskazują, że nie mają one charakteru profesjonalnego działania przypisywanego przedsiębiorcom i mieszczą się w zwykłych działaniach związanych z właściwym zarządem własnym majątkiem.

Całokształt okoliczności, a w szczególności zakres, stopień zaangażowania, i cel działania Wnioskodawczyni wskazują, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, sprzedaż udziału w przedmiotowych nieruchomościach (działki o nr 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45,1/46, 1/48) nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, a zatem nie spowoduje powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w przedmiotowych nieruchomościach Wnioskodawczyni nabyła w spadku. Data śmierci spadkodawcy 23 kwietnia 2001 r. Spadkodawca nabył nieruchomość w drodze darowizny od swojego ojca aktem notarialnym z dnia 20 października 1983 r. W związku z faktem, że sprzedaż udziałów w nieruchomościach jeszcze nie nastąpił, to w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) dodano art. 10 ust. 5 i ust. 7, które stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w spadku, istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości przez spadkodawcę.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz uzupełnienia wynika, że Wnioskodawczyni nabyła udziały w przedmiotowych nieruchomościach w spadku. Data śmierci spadkodawcy 23 kwietnia 2001 r. Spadkodawca z kolei nabył nieruchomość w drodze darowizny od swojego ojca aktem notarialnym z dnia 20 października 1983 r.

Aby zatem stwierdzić, czy w przedmiotowej sprawie sprzedaż udziałów w nieruchomości przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, istotne jest ustalenie, czy odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości przez Spadkodawców Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów tej ustawy.

W myśl art. 924 i 925 ustawy - Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 ustawy - Kodeks cywilny).

Jak już wyżej wskazano spadkodawca Wnioskodawczyni zmarł 23 kwietnia 2001 r. Spadkodawca nabył natomiast nieruchomości w drodze darowizny od swojego ojca aktem notarialnym z dnia 20 października 1983 r.

Wobec powyższego uznać należy, że 5-letni okres o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku Wnioskodawczyni niewątpliwie minął, bowiem - jak wynika z treści wniosku - od końca roku, w którym spadkodawca Wnioskodawczyni nabył przedmiotową nieruchomość niewątpliwie upłynęło ponad 5 lat (Spadkodawca nabył udziały w nieruchomości w roku 1983).

Zaznaczyć należy, że podział działek na mniejsze działki, nie będzie stanowił dla Wnioskodawczyni nowego nabycia. Na skutek dokonania tej czynności nie nastąpi przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dojdzie do ich nabycia. Zatem pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomościach przez spadkodawcę Wnioskodawczyni. Na powyższe nie ma wpływu podział nieruchomości. W powołanym przepisie mowa jest bowiem o dacie nabycia nieruchomości, a nie dacie podziału.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię udziałów w odziedziczonych nieruchomościach, nie będzie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ odpłatne zbycie ww. udziałów w nieruchomościach nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości (udziałów) przez spadkodawcę Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z uiszczeniem opłaty wyższej od należnej, poniesiona z tego tytułu nadpłata w kwocie 480,00 zł podlega zwrotowi zgodnie z art. 14f § 2b pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) oraz z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718). Opłata zostanie zwrócona, przekazem pocztowym na adres zamieszkania wskazany we wniosku ORD-IN.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy stan faktyczny/ zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywało się ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w...w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl