0114-KDIP3-1.4011.338.2024.4.LS - Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych w PKWiU do klasy 62.02. związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.338.2024.4.LS Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych w PKWiU do klasy 62.02. związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 4 czerwca 2024 r. (data wpływu 4 czerwca 2024 r.), pismem z 9 czerwca 2024 r. (data wpływu 9 czerwca 2024 r.) oraz pismem z 10 czerwca 2024 r. (data wpływu 10 czerwca 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym, w czerwcu 2024 r. rozpoczyna Pan prowadzenie jednoosobową działalność gospodarczą. Wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego (aktualny rok podatkowy i kolejne lata podatkowe). Od czerwca 2024 będzie Pan prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców jako osoba fizyczna. W 2024 r. (oraz latach kolejnych) planuje Pan rozliczać się, w oparciu o podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określony w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakładana wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczy kwoty 2 000 000 EURO (rocznie). Zakres wykonanych usług mieści się w grupie usług opisanych kodem PKWiU 62.02 - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. W praktyce działalność polega na:

* analizie wymagań biznesowych klienta oraz przekładanie ich na wymagania techniczne,

* projektowaniu koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym z uwzględnieniem połączeń między systemami i przepływów danych pomiędzy nimi,

* analizą funkcjonalności systemów informatycznych, proponowaniu rozwiązań informatycznych,

* projektowaniu oraz testowaniu w systemie informatycznym,

* przygotowaniu klienta do pracy z systemem informatycznym,

* sporządzeniem dokumentu koncepcji technicznej rozwiązania,

* przygotowywanie strategii w zakresie rozwoju systemów IT.

Uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego

1. Kiedy osiągnął/osiągnie Pan pierwszy dochód z tytułu działalności o której mowa we wniosku, którą zamierza Pan opodatkować zryczałtowaną stawką podatku?

Pierwszy dochód osiągnie Pan 30 czerwca 2024 r.

2. Czy złożył/złoży Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne? Jeśli tak, to kiedy?

Tak, oświadczenie takie złożył Pan 12 kwietnia 2024 r.

3. Czy do wykonywanej przez Panią działalności będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 776)?

Nie - do wykonywanej przez Pana działalności nie mają zastosowania wyłączenia z powyższego artykułu/ustawy.

4. Czy uzyskuje (uzyska) Pan przychody ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line?

Nie - nie uzyskuje ani nie będzie Pan uzyskiwał przychodów ze świadczenia powyżej opisanych usług.

5. Czy uzyskuje (uzyska) Pan przychody ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)?

Nie - nie uzyskuje ani nie będzie Pan uzyskiwał przychodów ze świadczenia powyżej opisanych usług.

6. Czy oprócz wskazanej działalności gospodarczej uzyskuje/uzyska Pan inne dochody podlegające opodatkowaniu? Jeśli tak, to należy wskazać z jakich źródeł przychodów one pochodzą.

Poza wskazaną działalnością gospodarczą uzyskuje Pan jedynie dochody z zysków kapitałowych (dochody wynikające z oprocentowania rachunku bankowego, lokat kapitałowych).

7. Czy prowadzi/będzie Pan prowadził ewidencję przychodów, w której będzie Pan w stanie określić przychód z każdego rodzaju działalności opodatkowany różnymi stawkami (jeżeli zaistnieje taka sytuacja)?

Tak - prowadzi Pan ewidencję przychodów i jeśli zaistnieje taka sytuacja - będzie Pan w stanie określić przychód z każdego rodzaju działalności opodatkowany różnymi stawkami.

8. Jakie dokładnie czynności/zadania Pan wykonuje w ramach świadczonych przez Pana usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0. Prosimy szczegółowo opisać charakter tych czynności/zadań, na czym one polegają, czego dotyczą, jaki jest ich zakres oraz co jest ich efektem. Proszę ustosunkować się do każdej z przedstawionej we wniosku usługi, tj.:

* analizie wymagań biznesowych klienta oraz przekładanie ich na wymagania techniczne,

* projektowaniu koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym z uwzględnieniem połączeń między systemami i przepływów danych pomiędzy nimi,

* analizą funkcjonalności systemów informatycznych, proponowaniu rozwiązań informatycznych,

* projektowaniu oraz testowaniu w systemie informatycznym,

* przygotowaniu klienta do pracy z systemem informatycznym,

* sporządzeniem dokumentu koncepcji technicznej rozwiązania,

* przygotowywanie strategii w zakresie rozwoju systemów IT.

Nie uzyskuje ani nie będzie Pan uzyskiwał przychodów ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 - tj. Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Stosowny wpis do Ceidg dotyczący Pana działalności gospodarczej (której dotyczy zapytanie) (...) nie zawiera pozycji dotyczącej ww. kodu działalności (62.01.12.0). Co więcej - dominującą działalnością gospodarczą jest (i będzie) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (kod: 62.02) i taki będzie też stan rzeczywisty wykonywanych przez Pana usług - w ramach doradztwa w zakresie informatyki będzie Pan realizował ww. zadania: * analiza wymagań biznesowych klienta oraz przekładanie ich na wymagania techniczne - rekomendowanie klientowi technicznie najlepszych (najtańszych, najszybszych, technicznie najlepszych, minimalizujących ryzyka) sposobów rozwiązywania jego problemów za pomocą technologii informatycznych, doradztwo w zakresie wyboru sposobu realizacji przedsięwzięć informatycznych, doboru technologii itp.

Efektem takiej pracy jest pisemna (w formie dokumentu) rekomendacja i koncepcja (wizja) rozwiązań informatycznych najlepiej adresujących potrzeby klienta.

* projektowaniu koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym z uwzględnieniem połączeń między systemami i przepływów danych pomiędzy nimi - rekomendowanie klientowi najbardziej wydajnych i najbezpieczniejszych sposobów na tworzenie połączeń między różnymi systemami, budowania przepływów danych między tymi systemami z uwzględnieniem wymagań klienta w obszarze bezpieczeństwa informatycznego, bezpieczeństwa danych oraz ogólnej koncepcji zarysowanej wcześniej (patrz punkt wyżej).

Efektem takiej pracy jest bardziej szczegółowy dokument połączeń między systemami i przepływu danych, który opisuje rekomendacje - jak można najlepiej zaadresować potrzeby klienta w tym obszarze.

* analizą funkcjonalności systemów informatycznych, proponowaniu rozwiązań informatycznych - analiza funkcjonalności systemów informatycznych wiąże się z 2 zadaniami opisanymi powyżej i stanowi punkt wyjścia do tworzenia dokumentów rekomendujących koncepcję (wizję) rozwiązania informatycznego adresującego potrzeby klienta oraz dokument połączeń między systemami i przepływu danych. Efektem takiej usługi są dokumenty zbierające i opisujące wszystkie techniczne i informatyczne aspekty systemów informatycznych (istniejących już u klienta, istotnych z perspektywy zadanego problemu), które zostaną uwzględnione w późniejszych rekomendacjach koncepcji rozwiązania informatycznego oraz dokumentacji połączeń między systemami i przepływu danych. Dokument taki może też zawierać pewne (wysokopoziomowe) rekomendacje co do sposobu wykorzystania technologii informatycznych do rozwiązania zadanego problemu (zazwyczaj kilka opcji do wyboru dla klienta).

* projektowaniu oraz testowaniu w systemie informatycznym - w tym wypadku przez projektowanie rozumiem tworzenie wysokopoziomowej wizji systemu informatycznego (zawartej w pierwszym opisanym dokumencie).

* przygotowaniu klienta do pracy z systemem informatycznym - przygotowywanie dokumentacji opisującej podstawowe funkcjonalności systemu, prowadzenie warsztatów mających na celu przekazanie klientowi podstawowych informacji na temat zasad działania systemu (tzw. "knowledge transfer"), przeprowadzenie prezentacji wizji systemu dla klienta.

* sporządzeniem dokumentu koncepcji technicznej rozwiązania - patrz punkt 1 - dokument wizji i punkt 2 - dokument połączeń między systemami i przepływu danych.

* przygotowywanie strategii w zakresie rozwoju systemów IT - przygotowanie wysokopoziomych dokumentów (+ przeprowadzanie warsztatów z klientem) dotyczących ogólnej strategii rozwijania pewnych obszarów informatycznych w firmie klienta (długofalowo) oraz budowanie tzw. mapy drogowej - dokumentu wskazującego na sekwencję i czas realizacji pewnych przedsięwzięć w obszarze technologii informatycznych - kluczowych dla powodzenia firmy klienta.

Pytanie

Prosi Pan o potwierdzenie, że powyżej opisane grupy usług kwalifikują się do rozliczania w oparciu o podatek zryczałtowany 8.5%?

Pana stanowisko w sprawie

Analizując ww. akty prawne, klasyfikację usług opisanych kodem PKWiU 62.02 oraz zakres usług, które będzie Pan wykonywał w ramach działalności gospodarczej, stoi Pan na stanowisku, że ww. usługi kwalifikują się do rozliczania w oparciu o podatek zryczałtowany 8.5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 776 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie

określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy

opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

* 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

* 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 62.02 - "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki".

Świadczone przez Pana usługi polegają na:

* analizie wymagań biznesowych klienta oraz przekładanie ich na wymagania techniczne,

* projektowaniu koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym z uwzględnieniem połączeń między systemami i przepływów danych pomiędzy nimi,

* analizą funkcjonalności systemów informatycznych, proponowaniu rozwiązań informatycznych,

* projektowaniu oraz testowaniu w systemie informatycznym,

* przygotowaniu klienta do pracy z systemem informatycznym,

* sporządzeniem dokumentu koncepcji technicznej rozwiązania,

* przygotowywanie strategii w zakresie rozwoju systemów IT.

Dokonując analizy będących przedmiotem wniosku ww. usług, w pierwszej kolejności należy mieć na uwadze Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU z 2015 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami GUS w klasie PKWiU 62.02 mieszczą się "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki". Klasa ta obejmuje grupowania:

* 62.02.10.0 "Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego";

* 62.02.20.0 "Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego";

* 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego".

Należy zauważyć, że grupowanie PKWiU 62.02.10.0 "Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego" obejmuje:

* usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego, takie jak: doradztwo w sprawach dotyczących wymagań odnośnie sprzętu komputerowego i zaopatrzenia w sprzęt komputerowy,

* usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego,

* usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu,

* usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, tj. analiza aktualnego systemu komputerowego klienta, obecne i przyszłe wymagania odnośnie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu.

Grupowanie PKWiU 62.02.20.0 "Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego" obejmuje:

* usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak:

* doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia,

* systemy zabezpieczające.

Natomiast grupowanie 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego" obejmuje:

usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:

* udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,

* usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,

* udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,

* udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,

* udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

* udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

Analiza powołanych przepisów prawa, jak również wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU 2015, w kontekście przedstawionego opisu sprawy, w szczególności zakresu świadczonych usług, prowadzi do stwierdzenia, że świadczone przez Pana usługi, a będące przedmiotem zapytania, sklasyfikowane w kategorii PKWiU 62.02 mają związek z doradztwem w zakresie oprogramowania. W ramach działalności świadczy Pan bowiem usługi doradztwa w zakresie planowania i projektowania systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne. Usługi, które Pan świadczy, są nakierowane na proces związany z produkcją i rozwojem oprogramowania. Przygotowuje Pan wytyczne dla programistów i projektantów UI.

O tym, że świadczone przez Pana usługi wpisują się w doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia przemawia także fakt, że efektem Pana pracy jest pisemna (w formie dokumentu) rekomendacja i koncepcja (wizja) rozwiązań informatycznych najlepiej adresujących potrzeby klienta oraz bardziej szczegółowy dokument połączeń między systemami i przepływu danych, który opisuje rekomendacje - jak można najlepiej zaadresować potrzeby klienta w tym obszarze.

W skład tych czynności wchodzi:

* analiza wymagań biznesowych klienta oraz przekładanie ich na wymagania techniczne,

* projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym z uwzględnieniem połączeń między systemami i przepływów danych pomiędzy nimi,

* analiza funkcjonalności systemów informatycznych, proponowaniu rozwiązań informatycznych,

* projektowanie oraz testowanie w systemie informatycznym,

* przygotowanie klienta do pracy z systemem informatycznym,

* sporządzenie dokumentu koncepcji technicznej rozwiązania,

* przygotowywanie strategii w zakresie rozwoju systemów IT.

Należy wskazać, że zakres świadczonych przez Pana usług nie obejmuje czynności wymienionych w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0, które jako jedyne w ramach klasy 62.02., pod warunkiem, że nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.

Uwzględniając powyższe, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług sklasyfikowanych wg PKWiU do klasy 62.02. związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a nie - jak wynika z Pana stanowiska - stawką 8,5%.

Zatem Pana stanowisko w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Powyższa interpretacja odnosi się jedynie co do określenia właściwej stawki opodatkowania, Organ bowiem przyjął za fakt, że aktualnie opodatkowuje się Pan w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W konsekwencji Organ nie odnosił się do możliwości stosowania takiej formy opodatkowania jako właściwej dla Pana działalności.

Niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do wskazanego grupowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego). W przypadku wskazania przez Pana nieprawidłowego symbolu PKWiU udzielona odpowiedź w drodze interpretacji indywidualnej nie będzie dawała waloru ochronnego, o którym mowa w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl