0114-KDIP3-1.4011.320.2019.2.MG, Ustalenie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną... - OpenLEX

0114-KDIP3-1.4011.320.2019.2.MG - Ustalenie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.320.2019.2.MG Ustalenie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2019 r. (data wpływu 30 maja 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lipca 2019 r. (data wpływu 10 lipca 2019 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP3-1.4011.320.2019.1.ES z dnia 24 czerwca 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr 0114-KDIP3-1.4011.320.2019.1.ES z dnia 24 czerwca 2019 r. (data nadania 24 czerwca 2019 r., data doręczenia 4 lipca 2019 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych.

Pismem z dnia 5 lipca 2019 r. (data nadania 5 lipca 2019 r., data wpływu 10 lipca 2019 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Pismem z dnia 5 lipca 2019 r. (data wpływu 10 lipca 2019 r.) Wnioskodawczyni sformułowała ostatecznie opis stanu faktycznego.

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki cywilnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - dalej jako "Spółka", w której posiada 50% udziałów. Wnioskodawczyni jako wspólnik Spółki oraz podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza przychody i koszty Spółki proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2126 z późn. zm., dalej jako "u.p.d.o.f."). Posiada ona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy, w świetle art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 1a u.p.d.o.f., jako właściwą formę opodatkowania, Wnioskodawczyni wybrała opodatkowanie podatkiem liniowym. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka prowadzi księgi rachunkowe. Przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jest wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja materiałów i wyrobów medycznych na innowacyjnych liniach technologicznych, na podstawie uzyskanych patentów oraz dokonanych zgłoszeń patentowych. Działalność Spółki prowadzona jest w ramach zakładu produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2.

W profilu Spółki można wyodrębnić trzy pola działalności:

1. Wytwarzanie energii elektrycznej w ramach farmy wiatrowej.

2. Produkcję materiałów i wyrobów medycznych przy użyciu innowacyjnych linii technologicznych, w tym metodą wtryskiwania.

3. Sprzedaż wyprodukowanych wyrobów i materiałów medycznych (spółka sprzedaje wyroby wyprodukowane na własnych innowacyjnych liniach technologicznych).

Wspólnicy Spółki posiadają wszelkie niezbędne koncesje i zezwolenia, na prowadzenie regulowanej działalności gospodarczej. Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka nie posiadają statusu centrum badawczo - rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141 z późn. zm.) oraz nie prowadzą działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Spółka prowadzi aktywną działalność badawczo - rozwojową rozwijając produkowane przez siebie wyroby, linie produkcyjne, technologie wykorzystywane do ich produkcji. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zamierza skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania podatkiem od kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca u.p.d.o.f.

Działalność elektrowni wiatrowej:

Spółka działa w sektorze energetycznym. W roku 2012 zrealizowała projekt budowy elektrowni wiatrowej o mocy 3,2 MW, składającej się z czterech turbin o najwyższej efektywności energetycznej. W roku 2015 zostały uruchomione kolejne dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6 MW. Są to pierwsze w Polsce synchroniczne turbiny wiatrowe o najwyższej efektywności, sięgające 205 m.

W roku 2017 z inicjatywy wspólników Spółki powstało Centrum Badawczo - Rozwojowe - celem jego założenia było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych, z nowoczesną halą prototypowni, produkcji, logistyki i magazynowania. Jest to pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. Centrum Badawczo - Rozwojowe stało się idealnym miejscem do dalszej pracy nad rozwojem energii odnawialnej, a powstały K. otrzymał certyfikat pilotażowego klastra energii.

Produkcja wyrobów medycznych na innowacyjnych liniach technologicznych, ich sprzedaż, realizacja projektów własnych:

Spółka realizuje działalność produkcyjną wytwórczą i badawczo - rozwojową (w ramach realizacji projektów własnych). W ramach prowadzonej działalności, Spółka wykorzystuje aktualnie dostępną wiedzę, aby realizować obecne i również w przyszłości prace związane z opracowaniem nowych wyrobów, nowych technologii, linii produkcyjnych oraz ulepszeniem już istniejących. Działania te mają na celu dostarczanie produktów spełniających wszelkie wymagania kontrahentów, jak również równoległe opracowanie nowej technologii w opracowaniu wyrobów.

Prace realizowane przez Spółkę rozpoczynają się od prac koncepcyjnych (tzn. opracowanie koncepcji projektu), finalizowane są zakończeniem prac związanych z przygotowaniem wyrobów i ich prototypów, udokumentowaniem procesu produkcji wyrobu. Proces badawczo - rozwojowy prowadzony przez Spółkę jest procesem ciągłym. Oznacza to, że zakończenie prac nad określoną funkcjonalnością lub wyrobem stanowi wstęp do prac związanych z kolejnymi funkcjonalnościami, wyrobami, technologiami produkcji stanowiącymi rozwinięcie lub uzupełnienie odpowiedzi Spółki na potrzeby biznesowe klientów, wymogi prawne dot. poszczególnych produktów, czy trendy rynkowe.

Działania Spółki obejmują w szczególności projektowanie nowych funkcjonalności linii produkcyjnych, tworzenie i testowanie nowych podzespołów, rozwój zaawansowanych systemów elektrycznych, opracowanie prototypów i testowanie projektowanych rozwiązań. Część działań Spółki ukierunkowana jest na pozyskiwanie nowej wiedzy poprzez wykonywanie analiz technologicznych, prowadzenie eksperymentów w środowisku laboratoryjnym, projektowanie, koncepcyjne opracowywanie rozwiązań konstrukcyjnych.

Spółka w sposób systematyczny rozpoczyna nowe projekty celem oferowania konkurencyjnych wyrobów, cechujących się wysokim stopniem innowacyjności. Mając na uwadze powyższe, źródła innowacyjności pomysłów Wnioskodawcy można podzielić na wewnętrzne tj. identyfikowane i inicjowane przez Wnioskodawcę oraz zewnętrzne - będące reakcją na zapotrzebowanie zgłaszane przez kontrahentów, zmiany w prawie, trendy.

Prowadzone projekty obejmują między innymi: opracowanie nowych procedur badawczych; opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych; opracowanie, testowanie, konfigurowanie, wprowadzanie nowych podzespołów, kombinacji surowców i ich stężeń; ulepszanie i wprowadzanie znaczących udoskonaleń do istniejących produktów; rozwój systemów informatycznych oraz specjalistycznego oprogramowania sterującego urządzeniami.

Produkty wytworzone w ramach realizacji poszczególnych projektów własnych, w przypadku osiągnięcia odpowiednich parametrów oraz funkcjonalności zostają skomercjalizowane, tzn. zostają włączone do oferty Spółki, następnie sprzedawane są kontrahentom zewnętrznym. Wdrożone poszczególne technologie następnie są ulepszane i rozwijane. Wyniki prac nad projektami własnymi, mogą posłużyć Spółce do ulepszania oferowanych produktów (np. w celu optymalizacji czasu produkcji określonego wyrobu, optymalizacji ilości surowca przeznaczonego do produkcji danego wyrobu). Bezpośredni dostęp do linii technologicznych pozwala pracownikom Spółki na niczym nieskrępowane dokonywanie badań procesu produkcyjnego, samych wyrobów oraz ich ulepszanie. Spółka posiada liczne certyfikaty, w tym certyfikat ISO 9001:2000, atesty PZH, wpis do Krajowego Rejestru Wyrobów Medycznych.

Finalnym odbiorcom artykułów i wyrobów medycznych są firmy z sektora medycznego. Charakter wyrobów, ich przeznaczenie, a także specyfika odbiorcy, intensywność modyfikacji przepisów prawnych - w tym przepisów unijnych, wprowadzanie nowych norm jakościowych w odniesieniu do wyrobów jednorazowego użytku, wymusza na Spółce prowadzenie działalności w sposób innowacyjny. Produkty oferowane przez Spółkę na bieżąco dostosowywane są do wymagań rynku, ich charakterystyki opracowuje wyodrębniony w Spółce specjalny dział badawczo - rozwojowy, a pomysłodawcą poszczególnych projektów jest drugi wspólnik Spółki.

Jednym z etapów prowadzenia przez Spółkę prac nad projektami własnymi jest oddawane ich ocenie kadry naukowej uczelni wyższych, z którymi Spółka stale współpracuje. Wyniki swoich analiz kadra ta przedstawia w formie opinii o innowacyjności danego projektu. Wspólnicy Spółki nieustannie inwestują w nowoczesne technologie, w rozwój parku maszynowego oraz podnoszenie kwalifikacji swoich współpracowników. Nowoczesne elektryczne wtryskarki, czy też innowacyjne roboty pozwalają na produkcję detali wyróżniających się innowacyjnością.

W celu realizacji poszczególnych projektów Spółka zatrudnia pracowników na umowę o pracę, a także współpracuje z poszczególnymi specjalistami na podstawie umów zlecenia (o dzieło) o współpracę. W związku z powyższym Spółka ponosi szereg wydatków z tytułu wynagrodzeń, składek. Pracownicy (osoby współpracujące) przydzieleni są odpowiednio do:

1.

działu produkcyjnego (praca przy obsłudze maszyn, raportowanie dot. procesu produkcyjnego, dot. dokonywanych prób, zmian w ustawieniach poszczególnych parametrów danej maszyny),

2.

działu badawczo - rozwojowego.

Na podstawie zawartych umów pracownicy (osoby współpracujące) zobowiązani są do realizacji zadań i projektów przydzielonych im przez kierownictwo Spółki. Przydzielone zadania mogą dotyczyć realizacji danego projektu (zamówienia) dla kontrahenta Spółki lub prowadzenia tzw. projektów własnych, dot. działalności badawczo - rozwojowej Spółki. Spółka prowadzi ewidencje czasu pracy poszczególnych pracowników (osób współpracujących), dzięki czemu w sposób precyzyjny może przypisać danego pracownika (osobę współpracującą) do danego projektu (zlecenia). Tym samym wiadomo, jaka część pracy poszczególnych pracowników (osób współpracujących) była poświęcona na realizację projektu (zlecenia), a jaka na realizację innych zadań.

W ramach swoich obowiązków pracownicy Spółki tworzą w celach poznawczo - testowych wewnętrzne projekty, w trakcie których realizacji zdobywają doświadczenie w zakresie funkcjonalności poszczególnych linii produkcyjnych, wykorzystania nowych narzędzi, surowców, materiałów, technologii, produkcji nowych wyrobów, testowania ich funkcjonalności, poznawania ich możliwości, oceniają ich potencjał (działalność rozwojowa). Działalność ta jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności rozwiązań oraz produktów oferowanych przez Spółkę. Wiedza i doświadczenie zebrane w ramach działalności rozwojowej są następnie wykorzystywane, a rozwiązania wdrażane, w pracach nad realizacją projektów własnych Spółki, a także wykonywanych w ramach realizacji zamówień składanych przez kontrahentów.

Przy rozpoczęciu prac nad nowym projektem oraz działalnością rozwojową ustalany jest harmonogram pracy, wskazywane są osoby odpowiedzialne za jego realizację oraz określane są cele projektu. Poszczególne etapy projektu omawiane są na bieżąco lub w ramach ustalanego harmonogramu. Wówczas dokonywana jest ocena prowadzonych projektów/działań rozwojowych pod kątem ich przydatności, możliwości ulepszania, rozwoju produktów i wyrobów produkowanych przez Spółkę. Realizacja projektów testowych prowadzi do powstania wersji testowych oraz demonstracyjnych nowych wyrobów, które po osiągnięciu odpowiednich parametrów, następnie pozytywnych opinii o innowacyjności, a także osiągnięciu założonych funkcjonalności zostają dołączone do oferty Spółki. W trakcie prac nad projektami własnymi tworzone są nowe rozwiązania, narzędzia, najczęściej przejawem ich adaptacji jest stworzenie nowej innowacyjnej linii technologicznej produkującej określony wyrób lub udoskonalenie wdrożonych dotychczas procesów produkcyjnych.

Z uwagi na produkcję materiałów i wyrobów medycznych przy użyciu innowacyjnych linii technologicznych, Spółka dokonała szeregu zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (zgłoszenie wynalazku; zgłoszenie wynalazku; zgłoszenie wynalazku; zgłoszenie wynalazku "Sposób wytwarzania wyrobu użytkowego z tworzywa sztucznego, zwłaszcza kieliszka, metodą wtrysku roztopionego tworzywa sztucznego i forma do realizacji tego sposobu" z dnia 18 lipca 2018 r. etc.). Sprzedawane przez Spółkę wyroby medyczne produkowane są w sposób chroniony patentami (objęty zgłoszeniem). W cenie produktów zostało uwzględnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Mimo prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej przez Spółkę, Spółka ta nie dokonywała dotychczas preferencyjnych odliczeń z tytułu prowadzonej działalności B+R. Spółka nie dokonywała odliczeń od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 26e ust. 1 u.p.d.o.f., a także nie ponosiła należności z tytułu wynagrodzeń i składek na podstawie art. 26e ust. 2 pkt 1 i pkt 1a u.p.d.o.f.

W prowadzonych przez Spółkę księgach rachunkowych zostaje wyodrębnione każde z posiadanych przez Spółkę praw własności intelektualnej. Prowadzona ewidencja rachunkowa jest w sposób zapewniający ustalenie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Spółka wyodrębnia także koszty, o których mowa w art. 30 ca ust. 4 u.p.d.o.f., które to koszty przypadają na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy działalność prowadzona przez Spółkę jest działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a ust. 38 u.p.d.o.f., w związku z czym Wnioskodawczyni może opodatkować dochody (straty) uzyskane ze sprzedaży produktów, w których cenie sprzedaży zostało uwzględnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej stawką preferencyjną na podstawie art. 30ca ust. 1 u.p.d.o.f.?

Zdaniem Wnioskodawczyni, prowadzone przez Spółkę prace w ramach działu badawczo - rozwojowego, które mają na celu stworzenie nowych produktów lub służą ulepszeniu funkcjonalności oferowanych przez Spółkę produktów, spełniają definicję działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f., w konsekwencji czego Wnioskodawca może opodatkować dochody (straty) uzyskane ze sprzedaży produktów, w których cenie sprzedaży zostało uwzględnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej stawką preferencyjną na podstawie art. 30ca ust. 1 u.p.d.o.f.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 5a ust. 38 u.p.d.o.f. działalność badawczo - rozwojowa stanowi twórczą działalność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe, podejmowana jest w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Definicja ta wskazuje na szereg cech, którymi musi charakteryzować się wykonywana przez Spółkę działalność, aby mogła być uznana za badawczo-rozwojową:

1.

musi być twórcza,

2.

podejmowana w sposób systematyczny,

3.

musi obejmować jedną z dwóch kategorii czynności - badania naukowe lub prace rozwojowe,

4.

musi być podejmowana w określonym przez ustawę celu - zwiększenie oraz wykorzystanie wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Termin "twórczy" oznacza tworzenie czegoś nowego. Ustawa nie precyzuje co ma być wynikiem procesu twórczego, dlatego też można przyjąć, że może to być produkt, materiał, usługa, narzędzie, czy też receptura, program. Pojęcie "systematyczny" oznacza robiący coś regularnie, starannie, w sposób uporządkowany, według pewnego systemu, czy też harmonogramu. Należy się przez to rozumieć nie tylko bieżące prowadzenie prac badawczo - rozwojowych rozpoczętych w przeszłości, ale także rozpoczęcie działalności w tym zakresie, przy założeniu, że podatnik w przyszłości planuje wykonywać tego rodzaju prace, z kolei prace te powinny cechować się stosowaną regularnością.

Definicja prac badawczo - rozwojowych składa się z dwóch autonomicznych pojęć, jakimi są "prace rozwojowe" oraz "badania naukowe", stąd też koniecznym jest przybliżenie ich definicji. Zgodnie z art. 5a pkt 39 u.p.d.o.f. za badania naukowe uważa się:

1.

badania podstawowe - prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowanych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

2.

badania aplikacyjne - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzenia do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe oznaczają działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie, wykorzystanie dostępnej aktualnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W krajach OECD do celów statystycznych w zakresie prac badawczo - rozwojowych stosowany jest Podręcznik Frascati Manual 2015, który zawiera proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo - rozwojowej. Zgodnie z ww. podręcznikiem, do działalności badawczo - rozwojowej zaliczyć można prace twórcze podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, a także wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, Spółka realizuje i będzie realizować prace badawczo - rozwojowe obejmujące: pozyskiwanie nowej wiedzy poprzez prowadzenie eksperymentów w środowiskach labolatoryjnych, analizy technologiczne, tworzenie nowych lub bardziej efektywnych rozwiązań oraz ukierunkowanie na wypełnienie luk w wiedzy technicznej jako niezbędny krok w procesie tworzenia udoskonalonych elementów i komponentów dla linii produkcyjnych. Co istotne, prace te są prowadzone w sposób zorganizowany, ciągły i systematyczny. Spółka w ramach swojej działalności, obok podstawowej działalności gospodarczej, prowadzi prace nad projektami własnymi, które mają na celu ulepszenie istniejących linii produkcyjnych, a także stworzenie nowych, czy też opracowanie innowacyjnych metod produkcji. W ramach realizacji projektów własnych powstają wersje testowe, demonstracyjne nowych produktów, które po osiągnięciu założonych funkcjonalności i pozytywnych wyników analizy trendów rynkowych zostają skomercjalizowane oraz dołączone do oferty Spółki. W trakcie prac nad projektami własnymi tworzone są również nowe rozwiązania, które są następnie wdrażane do procesów produkcyjnych, celem ich udoskonalenia, a także udoskonalenia oferowanych produktów. Nie są to rutynowe czy też okresowe ulepszenia związane z bieżącą eksploatacją linii technologicznych. Prowadzone prace rozwojowe oraz prowadzenie projektów własnych ma systematyczny oraz usystematyzowany charakter. Przed rozpoczęciem prac nad projektem własnym, ustalane są jego założenia, koncepcja, plan, cele oraz funkcjonalności do osiągnięcia. Projekty prowadzone są w oparciu o ustalone plany i harmonogramy, gdzie na bieżąco raportowane są postępy.

Zdaniem Wnioskodawczyni, prowadzona przez Spółkę działalność rozwojowa oraz prace realizowane w ramach projektów własnych stanowią działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f. Twórczy charakter działalności spełniony jest poprzez opracowanie i wytworzenie nowych produktów, procesów produkcyjnych oraz linii technologicznych. Natomiast systematyczny charakter działania Spółki podyktowany jest w szczególności uporządkowanym harmonogramem prac w ramach prowadzonej działalności rozwojowej wykonywanej w sposób regularny, według określonego planu.

Prowadzona działalność spełnia także przesłanki wynikające z definicji prac rozwojowych, zawartej w art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f. Powołana powyżej definicja wskazuje, że prace rozwojowe obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych zmienionych lub ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych, pod warunkiem, że prace te nie mają charakteru prac rutynowych oraz zmian okresowych. Potwierdzają to chociażby posiadane przez Spółkę opinie o innowacyjności konkretnych projektów, produktów.

Wyznaczeni pracownicy Spółki, a także osoby współpracujące, poprzez realizację projektów własnych oraz podejmowanie kolejnych działań rozwojowych, wykorzystują dotychczas istniejącą wiedzę oraz opracowują nowe know-how, nowy zasób informacji z dziedziny technologii, programowania, produkcji. Rezultat prowadzonych prac wykorzystywany jest do poszerzenia oferty produktów oraz wypracowania nowych rozwiązań technologicznych w Spółce. W ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą specjalistyczną (techniczną, chemiczną, biologiczną) w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu lub nowej technologii. Innymi słowy, prowadzone systematycznie prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczo - rozwojowej, doświadczeniach praktycznych, mają na celu stworzenie nowych produktów, wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań produkcji (unowocześnienie linii produkcyjnych już istniejących lub stworzenie nowych linii produkcyjnych), inicjowanie nowych oraz udoskonalenie już istniejących procesów produkcji.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że spełnione zostały przesłanki wynikające z definicji działalności badawczo - rozwojowej zawarte w art. 5a ust. 38 u.p.d.o.f. oraz definicji prac rozwojowych opisanej w art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f. Wynika to z tego, że Spółka wykorzystuje dostępną wiedzę lub pozyskuje nową wiedzę a następnie ją stosuje do tworzenia, projektowania nowych lub ulepszonych wyrobów. Prace prowadzone nad projektami własnymi, mają na celu stworzenie nowych produktów, linii technologicznych lub służą ulepszeniu funkcjonalności oferowanych przez Spółkę produktów.

W celu skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania. Spółka wypełni także obowiązki ewidencyjne, o których mowa w art. 30cb ust. 1 u.p.d.o.f. Prowadzenie ewidencji pozwala monitorować efekty prac badawczo - rozwojowych oraz przypisać odpowiedniemu dochodowi (odpowiednio poniesionej stracie) do właściwego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Takie prowadzenie ksiąg rachunkowych, fakt prowadzenia przez Spółkę działalności badawczo - rozwojowej, a także uzyskiwanie przez Spółkę dochodów (strat) ze sprzedaży produktów, w których cenę uwzględniono kwalifikowane prawo własności intelektualnej (patent lub zgłoszenie patentowe), z uwagi na istniejący bezpośredni związek pomiędzy prawem własności intelektualnej a generowanym dochodem (stratą) uzasadnia opodatkowanie dochodów generowanych przez posiadane patenty (zgłoszenia patentowe) na zasadach preferencyjnych, tj. na podstawie art. 30 ca ust. 1 u.p.d.o.f.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Definicje badań naukowych i prac rozwojowych zostały zawarte w art. 5a pkt 39 i 40 powoływanej ustawy.

Stosownie z treścią art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

1.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

2.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 5a pkt 40 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) badania naukowe są działalnością obejmującą:

1.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne, mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace, mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Poza tym, z ustawowej definicji wynika, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru.

Po drugie, z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób, czyli chodzi o bieżące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych podjętych w przyszłości, jak i rozpoczęcie działań badawczo-rozwojowych przy jednoczesnym założeniu, że podatnik w przyszłości będzie dalej podejmował i realizował prace tego rodzaju. Przesłankę tę należy zatem rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika.

Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Wskazuje się również, że kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, w świetle którego taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: (I) badania naukowe (zdefiniowane w art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz (II) prace rozwojowe (o których mowa w art. 5a pkt 40 ww. ustawy).

Poza tym, należy także zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które pomimo ulepszenia istniejących usług oraz innych operacji w toku z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość) nie mogą stanowić prac rozwojowych.

W przedmiotowej sprawie należy uznać, że przedstawione we wniosku działania Spółki spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wskazano w stanie faktycznym:

* Spółka prowadzi aktywną działalność badawczo-rozwojową rozwijając produkowane przez siebie wyroby, linie produkcyjne, technologie wykorzystywane do ich produkcji;

* Spółka realizuje działalność produkcyjną, wytwórczą i badawczo-rozwojową (w ramach realizacji projektów własnych). W ramach prowadzonej działalności, Spółka wykorzystuje aktualnie dostępną wiedzę, aby realizować obecne i również w przyszłości prace związane z opracowaniem nowych wyrobów, nowych technologii, linii produkcyjnych oraz ulepszeniem już istniejących;

* Proces badawczo-rozwojowy prowadzony przez Spółkę jest procesem ciągłym;

* Działania Spółki obejmują w szczególności projektowanie nowych funkcjonalności linii produkcyjnych, tworzenie i testowanie nowych podzespołów, rozwój zaawansowanych systemów elektrycznych, opracowanie prototypów i testowanie projektowanych rozwiązań. Część działań Spółki ukierunkowana jest na pozyskiwanie nowej wiedzy poprzez wykonywanie analiz technologicznych, prowadzenie eksperymentów w środowisku labolatoryjnym, projektowanie, koncepcyjne opracowywanie rozwiązań konstrukcyjnych. Spółka w sposób systematyczny rozpoczyna nowe projekty celem oferowania konkurencyjnych wyrobów, cechujących się wysokim stopniem innowacyjności;

* Prowadzone projekty obejmują między innymi: opracowanie nowych procedur badawczych; opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych; opracowanie, testowanie, konfigurowanie, wprowadzanie nowych podzespołów, kombinacji surowców i ich stężeń; ulepszanie i wprowadzanie znaczących udoskonaleń do istniejących produktów; rozwój systemów informatycznych oraz specjalistycznego oprogramowania sterującego urządzeniami;

* Charakter wyrobów, ich przeznaczenie, a także specyfika odbiorcy, intensywność modyfikacji przepisów prawnych - w tym przepisów unijnych, wprowadzanie nowych norm jakościowych w odniesieniu do wyrobów jednorazowego użytku, wymusza na Spółce prowadzenie działalności w sposób innowacyjny.

Ponadto działania podejmowane przez Spółkę nie mają charakteru prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów. Przedstawione we wniosku działania niewątpliwie mają twórczy charakter. Działalność spółki nastawiona jest na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które nie mają odtwórczego charakteru.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.). Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, (tzw. IP BOX, Innovation Box).

W uzasadnieniu do projektu powyższej ustawy, wskazano, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane dalej "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

(...) Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus.

(...) Podatnik, który będzie chciał skorzystać z projektowanej preferencji będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw IP powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

W myśl art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8. autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

W myśl art. 30ca ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 30ca ust. 13 ww. ustawy, w przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację podatnik jest obowiązany opodatkować zgodnie z art. 27 lub art. 30c kwalifikowane dochody z prawa własności intelektualnej uzyskane w okresie od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 12, do dnia wycofania wniosku lub zgłoszenia, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się podatek zapłacony na podstawie ust. 1.

W związku z powyższym, zarówno do patentu jako kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak i zgłoszenia patentowego jako ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem do właściwego organu, mogą mieć zastosowanie przepisy art. 30ca ustawy o PIT.

Zgodnie z treścią art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Stosownie do art. 30cb ust. 1 ww. ustawy, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1.

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2.

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3.

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

We wniosku wskazano, że Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki cywilnej - dalej jako "Spółka", w której posiada 50% udziałów. Przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jest wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja materiałów i wyrobów medycznych na innowacyjnych liniach technologicznych, na podstawie uzyskanych patentów oraz dokonanych zgłoszeń patentowych. Z uwagi na produkcję materiałów i wyrobów medycznych przy użyciu innowacyjnych linii technologicznych, Spółka dokonała szeregu zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (zgłoszenie wynalazku...; zgłoszenie wynalazku...; zgłoszenie wynalazku "..." z 2018 r. etc.). Sprzedawane przez Spółkę wyroby medyczne produkowane są w sposób chroniony patentami (objęty zgłoszeniem). W cenie produktów zostało uwzględnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Spółka cywilna, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem prowadzi księgi rachunkowe. Spółka wyodrębnia każde posiadane prawo własności intelektualnej. Spółka cywilna, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem prowadzi ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Spółka cywilna, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem wyodrębnia także koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 u.p.d.o.f., które to koszty przypadają na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Zatem, skoro jak Wnioskodawczyni wskazała we wniosku, przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jest wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja materiałów i wyrobów medycznych na innowacyjnych liniach technologicznych na podstawie uzyskanych patentów oraz dokonanych zgłoszeń patentowych to przyjąć należy, że efektem prowadzonej przez spółkę działalności badawczo-rozwojowej są wytworzone kwalifikowane prawa własności intelektualnej (tj. patenty), o których mowa w art. 30ca ust. 2 i art. 30ca ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto z opisu sprawy wynika, że Spółka cywilna, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem prowadzi ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Spółka cywilna, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem wyodrębnia także koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to koszty przypadają na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Zatem uznać należy, że Wnioskodawczyni prowadzi szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw IP powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane powyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni ma prawo opodatkować dochody uzyskane ze sprzedaży produktów, w których cenie sprzedaży zostało uwzględnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej preferencyjną (wymienione w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) 5% stawką podatku na podstawie art. 30ca ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników spółki cywilnej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl