0114-KDIP3-1.4011.305.2024.4.AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.305.2024.4.AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

* nieprawidłowe - odnośnie kwalifikacji wydatków na nabycie materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji działalności badawczo-rozwojowej jako kosztów zawartych w treści art. 26e pkt 2 ust. 2a ustawy,

* prawidłowe - w pozostałym zakresie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 marca 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Uzupełniła go Pani w odpowiedzi na wezwanie pismem z 29 maja 2024 r. (data wpływu 29 maja 2024 r.) następnie pismem z 29 maja 2024 r. (data wpływu 3 czerwca 2024 r.) oraz pismem z 13 czerwca 2024 r. (data wpływu 13 czerwca 2024 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Przedsiębiorstwo występujące o interpretację indywidualną (dalej: "Wnioskodawca"). Od początku działalności (04.12.2013) Wnioskodawca specjalizuje się w produkcji (...). W 2021 r. do działalności Wnioskodawcy zostały również wprowadzone (...). W roku 2023 (...) były jeszcze w fazie wdrożeniowej (praca nad prototypami) i nie zostały wprowadzone do sprzedaży. Wnioskodawca jest małym przedsiębiorcą, zatrudniającym w 2023 r. (...) osób, w oparciu o różne rodzaje umów (umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie). Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy pod adresem http (...), stanowiący jeden z kanałów dystrybucji produkowanego przez Wnioskodawcę asortymentu. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ani nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Do dnia złożenia wniosku o interpretację indywidualną Wnioskodawca nie korzystał z odliczeń od podatku na działalność B+R i nie składał do GUS sprawozdań z działalności badawczo-rozwojowej - PNT-01. Składając sprawozdanie podatkowe za rok 2023 Wnioskodawca po raz pierwszy będzie rozliczał ulgę na działalność B+R. Główne PKD działalności Wnioskodawcy: 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. W firmie Wnioskodawcy prowadzona jest działalność projektowa, konstrukcyjna oraz działalność w zakresie przeszywania prototypów dla poszczególnych kolekcji wiosna/lato czy jesień/zima, oraz projektowanie i wytwarzanie prototypów dla kolekcji (...). Sama produkcja (...). Wyprodukowane wyroby są sprzedawane klientom detalicznym i hurtowym przez Wnioskodawcę i pod jego marką (...). Produkcja (...) jeszcze nie została uruchomiona, ponieważ działania z nią związane nie przeszły jeszcze przez proces wytworzenia prototypów gotowych do wdrożenia do produkcji. Działalność koncepcyjna i projektowa, w zakresie szeroko rozumianej (...) jest wyłącznie przez pracowników Wnioskodawcy, natomiast działalność konstrukcyjna oraz działania dotyczące przeszywania prototypów odzieży, jak również produkcji elementów (...) (według zadanego przez Wnioskodawcę wzoru), ze względu na szczupłość zasobów osobowych wnioskodawcy, są zlecane podmiotom zewnętrznym, gdyż technologia obróbki materiałów wymaga urządzeń niebędących w posiadaniu Wnioskodawcy. Produkcja prototypów w zakresie (...) w większości jest prowadzona przez pracowników Wnioskodawcy, jednak częściowo i w tym procesie Wnioskodawca wspomaga się zewnętrznymi wykonawcami poszczególnych elementów konstrukcji prototypu. Wnioskodawca prowadzi również działania związane z marketingiem, pozyskaniem kontrahentów, sprzedażą i dystrybucją wyprodukowanych produktów. W procesie koncepcyjno - projektowym Wnioskodawca wykorzystuje typowe dla tego rodzaju działalności maszyny i urządzenia: oprogramowanie projektowe, zestawy komputerowe, maszyny szwalnicze, wytwornice pary, prasowalnice, obrabiarki.

W ramach schematu organizacyjnego Wnioskodawcy nie funkcjonują wyodrębnione działy. Ze względu na niewielką liczbę osób zatrudnionych i złożoność realizowanych przez nich funkcji, sztywna struktura organizacyjna będzie ograniczeniem dla sprawnego funkcjonowania Wnioskodawcy na obecnym etapie rozwoju. Wnioskodawca korzysta z zewnętrznej księgowości, jak również z podwykonawców (w poszczególnych etapach działalności badawczo - rozwojowej oraz w działalności produkcyjnej, co zostało już podniesione powyżej w opisie działalności Wnioskodawcy). Wnioskodawca nie świadczy usług prowadzenia działalności badawczej lub prac rozwojowych dla innych podmiotów. Prace badawczo-rozwojowe są inicjowane przez Wnioskodawcę, a wyniki tych prac są wdrażane w działalności Wnioskodawcy. Wypracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej produkty Wnioskodawca oferuje bezpośrednio swoim klientom. Planując kierunki prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę, pracownicy obserwują zmieniającą się sytuację na konkurencyjnych rynkach, a także kierują się dążeniem do utrzymania najwyższej jakości produktów. W celu utrzymania najwyższej jakości produktów oraz sprostania wymaganiom klientów Wnioskodawca stale monitoruje rynek surowców niezbędnych do produkcji - w tym materiałów (koronek, tiuli, dzianin itp.), akcesoriów i dodatków (fiszbin, gumek, haftek itd.), co jest niezbędne do wprowadzania innowacji produktowych (działalność badawczo-rozwojowa). Ze względu na specyfikę branży w jakiej działa Wnioskodawca, dominującą część prac badawczo-rozwojowych jakie są w niej prowadzone, można określić jako proces koncepcyjno - projektowy, który zawiera w sobie kilka etapów następujących po sobie lub mających miejsce w tym samym czasie. W ramach procesu projektowania (...), pracownicy Wnioskodawcy podejmują prace, których celem jest opracowanie prototypów i testowanie ich funkcjonalności przed wprowadzeniem do produkcji. Uzasadnieniem dla podejmowania przez Wnioskodawcę prac projektowych i konstruktorskich są oczekiwania obecnych i potencjalnych klientów dotyczące jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki i bezpieczeństwa użytkowania oferowanych produktów. Podejmowane przez Wnioskodawcę działania nakierowane są głównie na stworzenie produktów wyróżniających się na rynku pod względem ich jakości oraz innowacyjności i wzornictwa, dzięki stosowanym przy ich produkcji surowcom, jak również wykorzystywanym technologiom w zakresie (...), oraz obróbki w odniesieniu do (...). Działalność badawczo-rozwojowa w powyższym zakresie obejmuje następujące grupy czynności (każdorazowo część z nich lub wszystkie):

* pozyskiwanie wiedzy o innowacjach na rynku i panujących trendach, poprzez uczestnictwo w targach i spotkaniach branżowych, analizę oferty konkurencji, spotkania z producentami tkanin i akcesoriów oraz obserwację wydarzeń modowych, jak również trendów na rynku aranżacji wnętrz, celem identyfikowania informacji o najnowszych trendach, technologiach produkcji oraz obróbki materiałów,

* wybór próbek materiałów, akcesoriów i elementów konstrukcyjnych - na etapie wyboru próbek pracownicy Wnioskodawcy, z dostępnej oferty zaprezentowanej w czasie spotkań branżowych, bezpośrednich spotkań z producentami dokonują wyboru i zamawiają elementy niezbędne do wykonania prototypów i testowania nowych wyrobów,

* analiza możliwości zastosowania nowych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem testowanych materiałów w opracowywanych prototypach nowych/ulepszonych produktów - w tym analiza funkcjonalności, trwałości, estetyki i bezpieczeństwa stosowania nowych materiałów,

* wykonanie prototypów celem oceny możliwości ich wdrożenia do produkcji seryjnej, testowanie wykonanych prototypów - na tym etapie Wnioskodawca koordynuje wykonanie prototypów w ramach zleconych usług. Wykonane prototypy podlegają ewaluacji, polegającej na analizie wykonanych prototypów pod względem konstrukcyjnym, rozmiarowym i technologicznym.

Pracownicy Wnioskodawcy, w ramach powyższego zakresu prac wykonują następujące czynności, związane z opracowaniem nowego produktu:

* przygotowania koncepcji nowego wyrobu i jego założeń w zakresie formy, kształtu, doboru materiałów i akcesoriów konstrukcyjnych,

* identyfikacji wyzwań konstrukcyjnych w zakresie funkcjonalności, trwałości, bezpieczeństwa użytkowania, estetyki, oryginalności wzorniczej, skalowalności,

* koordynacji procesu opracowania prototypów nowych wyrobów i technologii ich produkcji,

* testowania/walidacji prototypów nowego produktu,

* udoskonalenia prototypu - w przypadku braku oczekiwanego efektu w zakresie otrzymanej konstrukcji, wykonane prototypy tego wyrobu oraz proces ich produkcji podlega dalszemu udoskonaleniu.

* przygotowania specyfikacji projektu i dokumentacji projektowej niezbędnej do wdrożenia nowego wyrobu do produkcji seryjnej, zawierającej wytyczne w zakresie formy, użytych materiałów, kolejności działań i wskazówek technologicznych,

Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Wnioskodawcę nie są nakierowane na uzyskanie rutynowych/okresowych zmian do produktów, procesów. Wnioskodawca wykorzystuje wiedzę i umiejętności pracowników do tworzenia nowych oraz udoskonalania istniejących produktów.

Bezpośrednim skutkiem realizacji działalności badawczo-rozwojowej jest opracowanie oraz dostarczanie nowych rozwiązań wpływających bezpośrednio na poprawę charakterystyk i parametrów oferowanych klientom produktów w ramach kolejnych nowych kolekcji wprowadzanych na rynek. Wnioskodawca dla realizowanych projektów badawczo-rozwojowych prowadzi ewidencję czasu pracy. Prowadzi również ewidencję kosztów poniesionych na realizację prac związanych z działalnością badawczo-rozwojową, w ramach której rejestrowane są koszty prac związanych z danym projektem/modelem. Działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona w sposób systematyczny, według harmonogramów oraz procesów opracowanych wewnętrznie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Prace badawczo-rozwojowe są udokumentowane w dokumentacji wewnętrznej Wnioskodawcy w sposób umożliwiający wyodrębnienie prototypowych produktów od produkcji seryjnej lub czynności rutynowych. W realizowanych przez Wnioskodawcę projektach występują problemy technologiczne, charakterystyczne dla działalności rozwojowej, świadczące o innowacyjności wypracowywanych rozwiązań. Podsumowanie każdego z projektów przygotowywane jest w sposób szczegółowy i wyczerpujący, pozwalający stwierdzić, że opracowywane produkty są innowacyjne w skali co najmniej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca ponosi i nadal będzie w przyszłości ponosić szereg wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Wydatki ponoszone (obecnie i w przyszłości) na działalność badawczo-rozwojową Wnioskodawcy można zaliczyć do jednej z następujących kategorii:

a) Zgodnie z art. 26e pkt 2 ust. 1 i 1a: wynagrodzenia na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenie, umowy o dzieło. Na powyższe koszty składają się należności poniesione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia pracowników, w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Kwalifikowane są:

wynagrodzenie zasadnicze, koszty składek na ubezpieczenia społeczne/emerytalne, rentowe,

wypadkowe/w części finansowanej przez pracodawcę, wynagrodzenie za godziny

nadliczbowe, nagrody i premie, diety i inne należności za czas podróży służbowych. Odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej nie podlegają składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do innych kosztów związanych z zatrudnieniem Wnioskodawca zalicza:

* obowiązkowe badania lekarskie,

* zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej i roboczej, okularów korygujących wzrok,

* wydatki w związku z podróżami służbowymi, w tym wydatki związane z używaniem samochodów pracowników w trakcie tych podróży, opłaty za parkowanie czy przejazd autostradą w trakcie podróży służbowej.

Podstawą do kalkulacji kosztów osobowych jest prowadzona co miesiąc ewidencja czasu pracy poświęconego na działalność badawczo-rozwojową. Wartość kosztu kwalifikowanego obliczana jest proporcją czasu pracy faktycznie poświęconego na działania badawczo-rozwojowe w stosunku do ogólnego czasu pracy w danym miesiącu. Zarówno wydatki pracownicze, jak i składki, zaliczane są przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów.

b)

Zgodnie z art. 26e pkt 2 ust. 2: wydatki na nabycie materiałów i surowców wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, a także koszty wytworzenia produktów zużywanych w toku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (w tym koszty energii) oraz koszt nabycia wyrobów konkurencyjnych. Kategoria ta obejmuje wydatki na zakup materiałów i surowców bezpośrednio zużytych do działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku materiałów lub surowców wykorzystywanych nie tylko do działalności badawczo-rozwojowej, podatnik ma możliwość rozliczenia wyłącznie tej części kosztów, która jest związana z działaniami badawczo-rozwojowymi.

c)

Zgodnie z art. 26e pkt 2 ust. 2a: wydatki na nabycie materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Wydatki Wnioskodawcy na nabycie materiałów i wyposażenia obejmują następujące pozycje: wydatki na nabycie sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (m.in. komputery, monitory, laptopy, kable, drukarki, tonery) wykorzystane w działalności badawczo-rozwojowej; wydatki na nabycie czasopism, raportów branżowych, jak również materiałów biurowych (m.in. czasopisma specjalistyczne, segregatory, długopisy, korektory, koszulki, papier) wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej; wydatki na nabycie akcesoriów/części zamiennych do urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych; wydatki na nabycie odzieży ochronnej wykorzystywanej przez pracowników. Z uwagi na fakt, że cena nabycia poszczególnych aktywów zaliczanych do opisanej powyżej kategorii materiałów i wyposażenia z reguły nie przekracza kwoty 10 000 zł. Wnioskodawca zalicza wydatki na nabycie materiałów i wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

d)

Zgodnie z art. 26e pkt 2 ust. 4a: wydatki na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowobadawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wydatki na nabycie usług zewnętrznych dotyczą zlecenia przygotowania wzoru konstrukcyjnego (w oparciu o projekt przygotowany przez Wnioskodawcę), przeszywania prototypów poszczególnych nowych produktów z kategorii (...), do wytworzenia których niezbędne są maszyny i urządzenia (aparatura badawczo-rozwojowa) nie będące w posiadaniu Wnioskodawcy. Usługa wykorzystania aparatury naukowo - badawczej polega w tym przypadku na wykonaniu przez zleceniobiorcę wzoru konstrukcyjnego lub prototypu nowego produktu w oparciu o wytyczne koncepcyjno - projektowe dostarczone przez Wnioskodawcę. W odniesieniu do (...), zleceniu na zewnątrz mogą podlegać usługi wykonania poszczególnych elementów konstrukcji prototypów wymagające np. kucia, specjalistycznego toczenia czy innej obróbki której Wnioskodawca nie jest w stanie przeprowadzić w ramach posiadanego sprzętu.

Wydatki poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową nie zostały Wnioskodawcy zwrócone w jakiekolwiek formie, w szczególności nie zostały sfinansowane dotacją. Wszystkie opisane wyżej Wydatki Wnioskodawca zalicza do kosztów uzyskania przychodu. Wnioskodawca uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu sprawy:

Z ulgi na działalność badawczo-rozwojową Wnioskodawca chce skorzystać za rok 2023 (rozliczenie PIT zostało już złożone zgodnie z obowiązującym terminem - 30.04.2024.) oraz za rok 2024. Wnioskodawca opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych przy zastosowaniu 19% stawki liniowej. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Żaden z obszarów działalności Wnioskodawcy nie dotyczy badań podstawowych, zgodnych z przywołanym w pytaniu art. 5a pkt 39 lit. a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 30 kwietnia 2024 r. Wnioskodawca złożył roczne sprawozdanie podatkowe wraz z załącznikiem PIT/BR, dotyczące rozliczenia podatku dochodowego za rok 2023. Dnia 17 maja 2024 r. na konto Wnioskodawcy wpłynął zwrot nadpłaconego podatku dochodowego za rok 2023. Nigdy wcześniej Wnioskodawca nie zwracał się o zwrot kosztów działalności B+R w żadnej z dostępnych form i nie otrzymał żadnego zwrotu. Wytworzone prototypy stanowią fizyczną egzemplifikację projektów (rysunków i wykrojów) i są deponowane w archiwum Wnioskodawcy, nie podlegają sprzedaży, nie można więc mówić o ich komercyjnym wykorzystaniu. Wytwarzane prototypy produktów zawsze były, są i będą efektem prac rozwojowych w rozumieniu definicji zawartej w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzonych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Żaden z podmiotów, od których nabywane są usługi (umów o realizację usługi), nie pozostaje z Wnioskodawcą (i z jej działalnością gospodarczą) w relacjach powiązania, o których mowa w art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem zapytań, nie są:

a)

czynności wdrożeniowe w zakresie opracowywanych produktów i usług,

b)

produkcja seryjna,

c)

serwisowanie,

d)

itp.

prace spoza prac badawczo-rozwojowych

Wnioskodawca wyjaśnia, że materiały i sprzęt specjalistyczny kwalifikuje do art. 26e ust. 2 pkt 2a ustawy. Artykuł ten mówi o nabyciu niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w działalności badawczo-rozwojowej. We wniosku pytanie dotyczy zakupu komputera i osobnego programu do projektowania. Zarówno komputer, jak i oprogramowanie, będą służyły do projektowania nowych prototypów. Do tej kategorii Wnioskodawca kwalifikuje również materiały niezbędne do wykorzystania sprzętu, takie jak tonery i papier.

Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko odnośnie pytania Nr 2 i 4, stanowisko to zostało przedstawione w poniższej części interpretacji tj. własnym stanowisku.

Pytania

1) Czy prace prowadzone przez Wnioskodawcę stanowią działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2) Czy za koszty kwalifikowane zgodnie z art. 26e pkt 2, ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być uznane wynagrodzenia na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenie, umowy o dzieło, oraz inne świadczenia realizowane na rzecz pracowników, będące przychodami, a także składki na ubezpieczenia społeczne określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, których podstawą wymiaru są przychody podatkowe pracowników, finansowane przez Wnioskodawcę ?

3) Czy za koszty kwalifikowane zgodnie z art. 26e pkt 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być uznane wydatki na nabycie materiałów i surowców wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, a także koszty wytworzenia produktów zużywanych w toku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (w tym koszty energii) oraz koszt nabycia wyrobów konkurencyjnych?

4) Czy za koszty kwalifikowane zgodnie z art. 26e pkt 2 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być uznane wydatki na nabycie materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej?

5) Czy za koszty kwalifikowane zgodnie z art. 26e pkt 2 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być uznane wydatki na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowobadawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (w przypadku Wnioskodawcy są to usługi (...) oraz wytworzenia elementów (...))?

Pani stanowisko w sprawie

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, opisane prace prowadzone przez Wnioskodawcę stanowią działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W ocenie Wnioskodawcy, realizowana w jego przedsiębiorstwie działalność B+R skupiona jest wokół prac zdefiniowanych w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł ten stanowi, że prace rozwojowe należy definiować zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Z kolei art. 4 ust. 3 PSWiN stanowi, że prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Zgodnie z opisem stanu faktycznego zawartym w niniejszym wniosku, głównym celem realizowanych przez Wnioskodawcę projektów badawczo-rozwojowych jest opracowywanie nowych produktów, funkcjonalności oraz rozwiązań w zakresie produkcji (...), poprzez wykorzystywanie i rozwijanie dostępnych technologii i wiedzy z tej dziedziny. Działalność Wnioskodawcy, opisana we wniosku, nakierowana jest na opracowywanie nowych Produktów i procesów na podstawie poszukiwań i badań, a także wprowadzanie istotnych, innowacyjnych ulepszeń dla wytwarzanych produktów i stosowanych procesów technologicznych. W swojej działalności Wnioskodawca wykorzystuje zarówno dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej jak również podejmuje własne badania celem zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności. Charakter tych prac naznaczony jest niepewnością badawczą oraz nie są to prace rutynowe, czy też mające charakter jedynie okresowych zmian. W działalności Wnioskodawcy przynajmniej dwa razy w roku podejmowane są działania koncepcyjne, wypełniające definicję pojęcia "wzornictwo przemysłowe", polegające na tworzeniu od podstaw projektów nowych produktów ((...), jak również niedużych (...)). Istotny dla uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy jest fakt, iż nowe projekty produktów powstają w wyniku twórczej pracy pracowników Wnioskodawcy, którzy samodzielnie muszą znaleźć optymalne rozwiązania stawianych wyzwań. Proces badawczo - rozwojowy prowadzony w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy rozpoczyna się z momentem ustalenia celu i zakresu prowadzonych prac a kończy w chwili wytworzenia prototypu pozwalającego na uruchomienie masowej produkcji. Cały proces obejmuje takie działania jak:

* tworzenie zarysów koncepcji nowych produktów,

* opracowanie wstępnych projektów,

* analiza dostępnych materiałów odpowiadających koncepcji nowych produktów,

* opracowanie konstrukcji nowego produktu (projektu stanowiącego podstawę dla odszycia prototypu),

* wytworzenie prototypu, walidacja prototypu,

* przygotowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na wdrożenie nowego produktu do produkcji.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, za koszty kwalifikowane zgodnie z art. 26e pkt 2, ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być uznane wynagrodzenia na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenie, umowy o dzieło, oraz inne świadczenia realizowane na rzecz pracowników, będące przychodami, a także składki na ubezpieczenia społeczne określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, których podstawą wymiaru są przychody podatkowe pracowników, finansowane przez Wnioskodawcę. Zgodnie z art. 26e pkt 2, ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty kwalifikowane uznaje się:

1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu. Wnioskodawca wskazuje, że w ramach prowadzonej ewidencji prac badawczo-rozwojowych możliwe jest określenie całkowitej liczby godzin pracy poszczególnych pracowników przy danym projekcie w danych miesiącach, oraz wysokości wynagrodzenia wszystkich pracowników biorących udział przy pracy nad danym projektem. W przypadku pracowników częściowo wykonujących prace badawczo-rozwojowe, ewidencja czasu pracy prowadzona przez Wnioskodawcę pozwala na precyzyjne ustalenie proporcji wynagrodzenia pracowników przypadającej na działalność badawczo-rozwojową, a ile na inne zadania, które nie są związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową.

2) poniesione w danym miesiącu koszty na rzecz pracowników, wynikające z konieczności zapewnienia im odzieży ochronnej i okularów (zgodnie z zasadami ujmowane na koncie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia), jak również koszty podróży służbowych pracowników, prowadzone w ścisłym związku z działalnością B+R, przy czym koszty tych podróży ujmowane są do wysokości zgodnej z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, za koszty kwalifikowane zgodnie z art. 26e pkt 2, ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być uznane wydatki na nabycie materiałów i surowców (tkanin, akcesoriów, dodatków, nici, i innych materiałów wykorzystywanych przy tworzeniu prototypów (...)), wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, a także koszty wytworzenia produktów zużywanych w toku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (w tym koszty energii) oraz koszt nabycia wyrobów konkurencyjnych. Wnioskodawca w celu wytworzenia prototypów produktów nabywa szereg materiałów i surowców, często poszukując ich poza granicami kraju (szczególnie dotyczy to ekskluzywnych tkanin takich jak koronki, tiule czy jedwab). Dla realizacji tego zadania pracownicy Wnioskodawcy uczestniczą w wielu wydarzeniach międzynarodowych - targach, misjach, spotkaniach branżowych, umożliwiających im pozyskanie wiedzy o nowych materiałach oraz nawiązanie kontaktów bezpośrednich z ich producentami, jak również nabycie wyrobów konkurencyjnych w celu analizy ich cech pod kątem konkurencyjności własnych produktów. Wnioskodawca w swojej ewidencji przyporządkowuje również ilość materiału zużytego do przygotowania prototypów, nawet jeśli pochodził on z puli większego zamówienia złożonego na potrzeby produkcji innych wyrobów Wnioskodawcy.

Ad. 4

W ocenie Wnioskodawcy, za koszty kwalifikowane zgodnie z art. 26e pkt 2 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być uznane wydatki na nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego (materiałów i wyposażenia) wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo rozwojowej, obejmujące następujące pozycje:

a)

wydatki na nabycie sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, obejmujące wydatki na komputery, monitory, laptopy, kable, drukarki, tonery, akcesoria komputerowe, w częściach przypadających na ich wykorzystanie w działalności badawczo - rozwojowej, wynikającej z obciążenia pracą przez osoby realizujące działalność B+R;

b)

wydatki na nabycie czasopism, raportów branżowych, jak również materiałów biurowych, obejmując wydatki na czasopisma specjalistyczne, segregatory, długopisy, korektory, koszulki, papier, materiały biurowe, związane z działalnością B+R;

c)

wydatki na nabycie akcesoriów/części zamiennych do Urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w proporcji obciążenia w danym roku tych urządzeń działalnością B+R. Z uwagi na fakt, że cena nabycia poszczególnych aktywów zaliczanych do opisanej powyżej kategorii materiałów i wyposażenia z reguły nie przekracza kwoty 10.000,00 zł. Wnioskodawca zalicza wydatki na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (niskocenne materiały i wyposażenie nie stanowią środków trwałych, nawet, gdy przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok).

Ad.5.

W ocenie Wnioskodawcy, za koszty kwalifikowane zgodnie z art. 26e pkt 2 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być uznane wydatki na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4. W działalności wnioskodawcy taka sytuacja ma miejsce w przypadku usług opracowania konstrukcji nowych wyrobów (w oparciu o koncepcję i projekt dostarczony przez Wnioskodawcę) i odszywania prototypów. Taki model prowadzenia działalności wynika z następujących przesłanek:

* wnioskodawca nie dysponuje obecnie pracownikiem z odpowiednimi kwalifikacjami oraz oprogramowaniem niezbędnym dla opracowania konstrukcji nowych wyrobów;

* wnioskodawca nie dysponuje w swoim przedsiębiorstwie maszynami posiadającymi możliwości obróbcze niezbędne dla odszycia tak różnorodnych prototypów, jak wymagają tego wprowadzane nowe produkty.

W związku z powyższym, dla utrzymania ciągłości prowadzonych praz B+R, Wnioskodawca musi posiłkować się usługami wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych, posiadających odpowiedni sprzęt i kompetencje dla realizacji tych etapów procesu opracowania nowego produktu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest:

* nieprawidłowe - odnośnie kwalifikacji wydatków na nabycie materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji działalności badawczo-rozwojowej jako kosztów zawartych w treści art. 26e pkt 2 ust. 2a,

* prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicje wskazane w art. 5a pkt 38-40 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą:

Przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 26e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za koszty kwalifikowane uznaje się:

1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

3)

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

4)

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

5)

koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a)

przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b)

prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c)

odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d)

opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Zgodnie z art. 26e ust. 3 ww. ustawy:

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Zgodnie z art. 26e ust. 5 ww. ustawy:

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 26e ust. 6 ww. ustawy

Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Artykuł 26e ust. 7 ww. ustawy

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2)

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3)

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

Zgodnie z art. 26e ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 26eb ust. 1.

Stosownie natomiast do ust. 9 ww. artykułu:

Przepisu ust. 8 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 26ea.

Należy mieć na uwadze brzmienie przepisu art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga B+R polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów podatkowych poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, czyli tzw. "kosztów kwalifikowanych". Oznacza to, że koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową dwukrotnie wpływają na wysokość podstawy obliczenia podatku dochodowego u przedsiębiorcy inwestującego w taką działalność (raz jako koszty uzyskania przychodu, a drugi raz jako koszty kwalifikowane) i w efekcie znacznie pomniejszają wysokość opłacanego podatku dochodowego.

W oparciu o wskazane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

1)

podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

2)

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o PIT,

3)

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 26e ust. 2-3 ustawy o PIT,

4)

ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o PIT, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,

5)

jeżeli w roku podatkowym podatnik prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu,

6)

w ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o PIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

7)

podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

8)

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o PIT,

9)

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z wniosku wynika, że specjalizuje się Pani w produkcji (...). W 2021 r. do działalności zostały również wprowadzone (...). W roku 2023 (...) były jeszcze w fazie wdrożeniowej (praca nad prototypami) i nie zostały wprowadzone do sprzedaży. Zatrudniała Pani w 2023 r. (...) osób, w oparciu o różne rodzaje umów (umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenie). Nie prowadzi Pani działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ani nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Do dnia złożenia wniosku nie korzystał Pani z odliczeń od podatku na działalność B+R i nie składała do GUS sprawozdań z działalności badawczo-rozwojowej - PNT-01. Składając sprawozdanie podatkowe za rok 2023 po raz pierwszy będzie Pani rozliczała ulgę na działalność B+R. Działalność koncepcyjna i projektowa, w zakresie szeroko rozumianej (...), jak również (...), prowadzona jest wyłącznie przez Pani pracowników, natomiast działalność konstrukcyjna oraz działania dotyczące (...), jak również produkcji elementów (...) ze względu na szczupłość zasobów osobowych, są zlecane podmiotom zewnętrznym, gdyż technologia obróbki materiałów wymaga urządzeń niebędących w Pani posiadaniu. Nie świadczy Pani usług prowadzenia działalności badawczej lub prac rozwojowych dla innych podmiotów. Prace badawczo-rozwojowe są inicjowane przez Panią, a wyniki tych prac są wdrażane w prowadzonej działalności. Dla realizowanych projektów badawczo-rozwojowych prowadzi Pani ewidencję czasu pracy, ewidencję kosztów poniesionych na realizację prac związanych z działalnością badawczo-rozwojową, w ramach której rejestrowane są koszty prac związanych z danym projektem/modelem. Działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona w sposób systematyczny, według harmonogramów oraz procesów opracowanych wewnętrznie w przedsiębiorstwie. Prace badawczo-rozwojowe są udokumentowane w dokumentacji wewnętrznej w sposób umożliwiający wyodrębnienie prototypowych produktów od produkcji seryjnej lub czynności rutynowych. W realizowanych projektach występują problemy technologiczne, charakterystyczne dla działalności rozwojowej, świadczące o innowacyjności wypracowywanych rozwiązań. Podsumowanie każdego z projektów przygotowywane jest w sposób szczegółowy i wyczerpujący, pozwalający stwierdzić, że opracowywane produkty są innowacyjne w skali co najmniej Pani przedsiębiorstwa. Żaden z obszarów działalności Wnioskodawcy nie dotyczy badań podstawowych, zgodnych z przywołanym w pytaniu art. 5a pkt 39 lit. a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wytworzone prototypy stanowią fizyczną egzemplifikację projektów (rysunków i wykrojów) i są deponowane w archiwum, nie podlegają sprzedaży, nie można więc mówić o ich komercyjnym wykorzystaniu. Wytwarzane prototypy produktów zawsze były, są i będą efektem prac rozwojowych w rozumieniu definicji zawartej w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzonych w Pani działalności gospodarczej. Żaden z podmiotów, od których nabywane są usługi (umów o realizację usługi), nie pozostaje z Panią (i z jej działalnością gospodarczą) w relacjach powiązania, o których mowa w art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem zapytań, nie są:

a)

czynności wdrożeniowe w zakresie opracowywanych produktów i usług,

b)

produkcja seryjna,

c)

serwisowanie,

d)

itp.

prace spoza prac badawczo-rozwojowych.

Wobec powyższego prowadzone w Pani działalności prace opisane we wniosku należy uznać za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Pani w tym zakresie jest prawidłowe.

Wątpliwości Pani dotyczą także możliwości uznania za kwalifikowane koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową następujących wydatków:

1)

wydatków pracowniczych tj. wynagrodzenia na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenie, umowy o dzieło. wynagrodzenie zasadnicze,

* koszty składek na ubezpieczenia społeczne/emerytalne, rentowe,wypadkowe/w części finansowanej przez pracodawcę,

* wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nagrody i premie, diety i inne należności za czas podróży służbowych.

* obowiązkowe badania lekarskie,

* zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej i roboczej, okularów korygujących wzrok,

* wydatki w związku z podróżami służbowymi, w tym wydatki związane z używaniem samochodów pracowników w trakcie tych podróży, opłaty za parkowanie czy przejazd autostradą w trakcie podróży służbowej.

2)

wydatków na nabycie materiałów i surowców wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, a także koszty wytworzenia produktów zużywanych w toku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej w tym:

* koszty energii,

* koszt nabycia wyrobów konkurencyjnych.

3)

wydatków na nabycie materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji działalności badawczo-rozwojowej.

* wydatki na nabycie sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (m.in. komputery, monitory, laptopy, kable, drukarki, tonery,

* wydatki na nabycie czasopism, raportów branżowych,

* materiałów biurowych (m.in. czasopisma specjalistyczne, segregatory, długopisy, korektory, koszulki, papier)

* wydatki na nabycie akcesoriów/części zamiennych do urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,

* wydatki na nabycie odzieży ochronnej wykorzystywanej przez pracowników.

Z uwagi na fakt, że cena nabycia poszczególnych aktywów zaliczanych do opisanej powyżej kategorii materiałów i wyposażenia z reguły nie przekracza kwoty 10 000 zł. Wnioskodawca zalicza wydatki na nabycie materiałów i wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

4) wydatków na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowobadawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wydatki na nabycie usług zewnętrznych dotyczą zlecenia przygotowania wzoru konstrukcyjnego

W odniesieniu do możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oparciu o: umowę o pracę (art. 12 ustawy), umowę o dzieło i zlecenie o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w myśl art. 26e ust. 2 pkt 1a ustawy) stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzeń osób, które realizują wskazany cel tj. wykonują prace badawczo-rozwojowe.

W przypadku gdy pracownik lub osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia/dzieło w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Ustawodawca w treści art. 26e ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnosi się do czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, a zatem do czasu faktycznie poświęconego na ten cel.

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników realizujących prace badawczo-rozwojowe zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę, obejmujące również, premie, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nagrody, mogą stanowić dla Pani koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu według ustalonej proporcji i mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe.

Koszty obliczone od wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę, obejmujące, nagrody, premie, urlop i składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez pracodawcę, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu według ustalonej proporcji, stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika nie stanowią kosztów kwalifikowanych o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy.

Należy wskazać, że kryteria uznania nieodpłatnych świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika za przychód ze stosunku pracy sformułował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13. Kierując się wytycznymi określonymi w tym wyroku, należałoby uznać, że wydatki poniesione przez pracodawcę na uczestnictwo jego pracowników w szkoleniach, konferencjach, delegacjach służbowych itp. stanowią przychód pracowników w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile te nieodpłatne świadczenia zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, oraz gdy korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, należy wskazać, że wydatki osobowe (Wydatki Pracownicze) obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, premie, diety i inne należności za czas podróży służbowej (do wysokości limitów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 2190), koszty badań lekarskich, koszty odzieży ochronnej i roboczej, okularów korygujących wzrok mogą być uznane za koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej za rok 2023 i 2024, z uwzględnieniem proporcji wskazanej w art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie przepracowanym przez pracownika w danym miesiącu. Przy czym należy podkreślić, że odliczenie stosuje się jedynie do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Państwa w tej części jest prawidłowe.

W odniesieniu do kosztów materiałów i surowców zużytych podczas prac badawczo-rozwojowych należy zwrócić uwagę, że w art. 26e ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca posługuje się pojęciami "materiały" oraz "surowce", które nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od fizycznych, stanowiąc przy tym, że w podstawie obliczania ulgi uwzględnione mogą być wyłącznie materiały i surowce związane bezpośrednio z prowadzoną przez podatnika działalnością badawczo-rozwojową.

Jeżeli chodzi o pojęcie "surowce", w związku z brakiem definicji niniejszego pojęcia na gruncie przepisów podatkowych, dla celów ustalania zakresu zastosowania ulgi należy posłużyć się znaczeniem pojęcia "surowce" funkcjonującym na gruncie języka powszechnego, gdzie "surowce" to "materiały naturalne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego, służące do wytwarzania jakichś produktów lub energii" (www.sjp.pwn.pl).

Z kolei w zakresie interpretacji pojęcia "materiały" należy odwołać się do interpretacji tego pojęcia funkcjonującej na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 19 tej ustawy: materiały to składniki majątku zużywane na własne potrzeby.

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w doktrynie, gdzie podkreśla się, że materiały to składniki majątku inicjujące realizację całego cyklu operacyjnego, które jednostka nabywa w celu ich całkowitego zużycia na własne potrzeby, w tym m.in. na potrzeby wytwarzania produktów, świadczenia usług czy realizacji działalności ogólnoadministracyjnej.

Do materiałów zaliczyć można także pewne składniki majątkowe wytwarzane przez jednostkę we własnym zakresie (zazwyczaj w ramach działalności pomocniczej), a także różnego rodzaju odzyski, posiadające wartość użytkową, a pochodzące np. z likwidowanych środków trwałych, inwentarz żywy przeznaczony do uboju, części zamienne, półfabrykaty obcej produkcji, paliwa, opakowania, itp.

Konstrukcja art. 26e ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z poczynionymi powyżej uwagami pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych, kosztów wszelkich materiałów i surowców, których definicje słownikowe przytoczono powyżej, stanowiących koszty uzyskania przychodów, niezbędnych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli bez takich elementów niemożliwe będzie jej prowadzenie. Innymi słowy kosztami kwalifikowanymi będą wydatki na surowce i materiały, bez których niemożliwe byłoby nie tylko wytworzenie jakichś prototypów, prowadzenie samych badań, wdrażania różnych procesów w ramach prac badawczo-rozwojowych, ale również bez których niemożliwym byłoby wprowadzenie i wykorzystanie odpowiednich narzędzi i oprzyrządowania dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności nabywa Pani materiały bezpośrednio związane z realizacją działalności badawczo-rozwojowej m.in.: energię, wyroby konkurencyjne, sprzęt komputerowy (m.in. komputery, monitory, laptopy, kable, drukarki, tonery) czasopisma, raporty branżowe, jak również materiały biurowe (m.in. czasopisma specjalistyczne, segregatory, długopisy, korektory, koszulki, papier).

Wydatki te wpisują się w definicję materiałów i surowców, w oparciu o wskazany przez Panią art. 26e ust. 2 pkt 2 ustawy, i mogą - co do zasady - stanowić koszty kwalifikowane.

Natomiast wydatki poniesione na nabycie sprzętu komputerowego (m.in. komputerów, monitorów, laptopów, kabli, drukarek, tonerów) czasopism, raportów branżowych jak również materiałów biurowych (m.in. czasopism specjalistycznych, segregatorów, długopisów, korektorów, koszulek, papieru) - nie mogą zostać uznane za koszty o których mowa w art. 26e pkt 2 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za koszty kwalifikowane uznaje się:

nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.

Powyższe wydatki nie mogą zostać uznane i zakwalifikowane jako sprzęt specjalistyczny ponieważ stanowią one materiały i wyposażenie firmy o którym mowa w art. 26e ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

W zakresie kwalifikacji powyższych wydatków do wydatków zawartych w treści art. 26e pkt 2 ust. 2a ww. ustawy uznano Pani stanowisko za nieprawidłowe i wskazano, że poniesione wydatki mogą stanowić koszty związane z działalnością badawczo rozwojową o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Stosownie natomiast do treści art. 26e ust. 2 pkt 4a za koszty kwalifikowane uznaje się:

nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4.

Ponosi Pani wydatki na nabycie usług zewnętrznych, zleca Pani przygotowanie wzoru konstrukcyjnego (w oparciu o projekt przygotowany przez Panią), przeszywania prototypów poszczególnych nowych produktów z kategorii (...), bądź też wytworzenia elementów (...), do wytworzenia których niezbędne są maszyny i urządzenia (aparatura badawczo - rozwojowa) nie będące w Pani posiadaniu. Usługa wykorzystania aparatury naukowo - badawczej polega w tym przypadku na wykonaniu przez zleceniobiorcę wzoru konstrukcyjnego lub prototypu nowego produktu w oparciu o wytyczne koncepcyjno - projektowe dostarczone przez Panią. W odniesieniu do (...), zleceniu na zewnątrz mogą podlegać usługi wykonania poszczególnych elementów konstrukcji prototypów wymagające np. kucia, specjalistycznego toczenia czy innej obróbki której Pani w ramach swojej działalności nie jest w stanie przeprowadzić w ramach posiadanego sprzętu.

Należy wskazać, że termin "aparatura naukowo-badawcza" nie posiada definicji ustawowej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym, należy rozumieć go w znaczeniu językowym, tj. jako aparaturę służącą zdefiniowanej w ustawie działalności badawczo-rozwojowej.

Nie ulega wątpliwości, że nabywane od podmiotów zewnętrznych usługi wchodzą w zakres działalności badawczo-rozwojowej, jest to bowiem istotny element realizacji prac rozwojowych i wpływa bezpośrednio na możliwość realizacji prototypów/prac B+R.

Ponadto, ze względu na fakt, iż niektóre prace badawczo-rozwojowe wymagają wykorzystania specjalistycznej aparatury/sprzętu nie będącej w posiadaniu danej firmy, to może to zostać uznane za nabycie usługi wykorzystania aparatury badawczo-naukowej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej opisanej w stanie faktycznym.

Żaden z podmiotów, od których nabywane są usługi (umów o realizację usługi), nie pozostaje z Panią (i z jej działalnością gospodarczą) w relacjach powiązania, o których mowa w art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rezultacie, koszt zleceń zewnętrznych wykonywanych przy użyciu aparatury naukowo - badawczej przez zewnętrzne podmioty niepowiązane, może uznany za koszt nabycia usługi wykorzystania takiej aparatury, będący kosztem kwalifikowanym ulgi B+R.

Wobec powyższego Pani stanowisko w tej kwestii uznano za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz

* zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl