0114-KDIP3-1.4011.298.2023.1.MG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.298.2023.1.MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 marca 2023 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pani obywatelem polskim, zamieszkałym obecnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mającym w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy u.p.d.o.f.

Posiada Pani pełnoletnie dzieci, z których jedno nie jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu wspomnianego artykułu u.p.d.o.f. Pani dzieci prowadzą własne gospodarstwa domowe.

Z małżonkiem posiada Pani wspólność ustawową małżeńską. Z punktu widzenia kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Pani majątek, o którym mowa we wniosku, poza składnikami majątku nabytymi w drodze dziedziczenia, stanowi wspólność ustawową małżeńską Pani i małżonka.

W skład majątku wspólnego małżonków (wspólność ustawowa) wchodzą m.in.:

1)

udziały w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcje w spółkach akcyjnych, które są polskimi rezydentami podatkowymi;

2)

ogół praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej specjalnej (SCSp, fr. Societé Commandité Spéciale - spółki transparentnej podatkowo w Luksemburgu.

Wszelkie prawa i obowiązki korporacyjne (np. prawa głosu) wskazanych w tym wniosku podmiotów wykonuje Pani małżonek, zgodnie m.in. z art. 184 Kodeksu spółek handlowych. Pani małżonek jest ujawniony także w rejestrach publicznych wobec osób trzecich jako wspólnik/udziałowiec/właściciel certyfikatów.

Nie posiadają Państwo zakładu w Luksemburgu.

Na moment zmiany rezydencji podatkowej nie jest wykluczone, że (w ramach wspólności ustawowej z małżonkiem) będzie Pani posiadała udziały lub akcje w spółkach, które będą rezydentami podatkowymi w innych niż Polska Państwach Unii Europejskiej.

Wspólnicy wyżej wspomnianej spółki transparentnej podatkowo z siedzibą w Luksemburgu planują jej przekształcenie w zamknięty alternatywny fundusz inwestycyjny ("RAIF") prowadzony w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego (Sarl).

Podmioty, o których mowa w tym wniosku, prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą, zatrudniają pracowników realizujących zadania związane z działalnością tych spółek.

Łączna wartość Pani aktywów objętych dyspozycją art. 30da ust. 3 ustawy o u.p.d.o.f. będzie przekraczała 4 miliony złotych.

Posiada Pani wraz z małżonkiem (wspólność ustawowa) nieruchomości mieszkalne w Polsce, we Włoszech oraz nieruchomość poza Unią Europejską.

Planuje Pani wraz z małżonkiem przenieść się na stałe do Włoch. Wraz z mężem jest Pani właścicielką nieruchomości w tym państwie. Rozważa Pani przeniesienie do Włoch w czerwcu 2023 r., jakkolwiek nie sposób wykluczyć możliwości przesunięcia tego terminu z uwagi na różne okoliczności życiowe. Planuje Pani zwykle przebywać we Włoszech oraz spędzać w Polsce mniej niż 183 dni.

Pani zdaniem, z chwilą, w której wraz z małżonkiem zmienią Państwo miejsce zamieszkania na Włochy, dojdzie również do zmiany rezydencji podatkowej w rozumieniu art. 30da ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f.

Przed zmianą rezydencji podatkowej będzie miała Pani miejsce zamieszkania na terytorium Polski przez łącznie co najmniej 5 lat w dziesięcioletnim okresie.

W rezultacie zmiany rezydencji dojdzie do utraty przez Panią statusu polskiego rezydenta podatkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 1a u.p.d.o.f. Jednocześnie uzyska Pani nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Włoch, co zostanie formalnie potwierdzone m.in. certyfikatem rezydencji podatkowej wydanymi przez włoskie organy podatkowe.

W celu prowadzenia swoich spraw oraz uporządkowania struktury kapitałowej, przed zmianą rezydencji podatkowej wraz z małżonkiem wniosą Państwo do nowe założonej spółki cywilnej wkład w postaci następujących składników ich majątku wspólnego: udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, ogółu praw i obowiązków w spółce luksemburskiej, względnie innych papierów wartościowych czy instrumentów finansowych jakie będą Państwo posiadali na moment zmiany miejsca zamieszkania ze skutkiem dla celów podatkowych. Wspólnikiem spółki cywilnej może zostać - obok Pani lub Pani męża - także inna osoba mająca rezydencję podatkową w Polsce.

Spółka cywilna będzie powadziła działalność gospodarczą, w szczególności z zakresu:

1.

wykonywania uprawnień właścicielskich;

2.

zarządzania posiadanymi aktywami;

3.

planowania inwestycji;

4.

analizy rynków kapitałowych;

5.

oceny możliwości inwestycyjnych;

6.

działalności inwestycyjnej;

7.

obrotu udziałami, akcjami, papierami wartościowymi oraz pochodny mi instrumentami finansowymi;

8.

realizacji praw wynikających z udziałów, akcji, papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Przeważającym rodzajem działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki cywilnej według PKWiU będzie - (...).

Działalność spółki cywilnej będzie odbywała się z wykorzystaniem biura znajdującego się w Polsce. Spółka cywilna może zatrudnić personel realizujący zadania związane z działalnością spółki, czy to w formie umowy o pracę czy też w formie umowy zlecenia.

Do spółki cywilnej nie zostaną wniesione nieruchomości. W skład wniesionych do spółki cywilnej aktywów nie będą wchodzić udziały/akcje w spółkach kapitałowych, których więcej niż 50% aktywów będzie składać się z nieruchomości położonych na terytorium Polski.

Przedmiotem wkładu do spółki cywilnej nie będzie przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Reasumując, na dzień zmiany rezydencji podatkowej w skład majątku wspólnego małżonków wchodzić będą m.in.:

1.

udział we współwłasności bezudziałowej składników majątkowych spółki cywilnej;

2.

nieruchomości mieszkalne położone w Polsce, Włoszech oraz poza Unią Europejską;

3.

środki pieniężne zgromadzone na polskich i zagranicznych rachunkach bankowych;

4.

ruchomości, w tym dzieła sztuki.

Po zmianie rezydencji podatkowej będzie Pani uzyskiwała dochody ze spółki cywilnej, której dotyczy wniosek o indywidualną interpretację. Ponadto nie wyklucza Pani, że w przyszłości zakupi jakieś aktywa do majątku prywatnego bądź objętego wspólnością majątkową małżeńską, generujące dochód z tytułu odsetek, dywidend, etc. Będzie Pani też uzyskiwała przychody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, dywidendy z udziałów i akcji spółek prywatnych i publicznych, nie będących składnikiem majątku spółki cywilnej. Ponadto planuje Pani uzyskiwać dochody z wynajmu nieruchomości położonej we Włoszech.

Pytania

1. Czy po zmianie rezydencji podatkowej na włoską, Pani przychody, które będą osiągnięte za pośrednictwem spółki cywilnej, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce w ramach zakładu położonego na terytorium Polski?

2. Czy na moment zmiany rezydencji na włoską, Pani udział we współwłasności łącznej składników związanych ze spółką cywilną, w postaci udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych, będzie podlegał opodatkowaniu z zastosowaniem podatku, o którym mowa w art. 30da u.p.d.o.f.?

Pani stanowisko w sprawie

Ad. 1

Po zmianie rezydencji podatkowej na włoską, Pani przychody, które będą osiągnięte za pośrednictwem spółki cywilnej, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce w ramach zakładu położonego na terytorium Polski.

Ad. 2

Na moment zmiany rezydencji na włoską, Pani udział we współwłasności łącznej składników związanych ze spółką cywilną, w postaci udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych, będzie podlegał opodatkowaniu z zastosowaniem podatku, o którym mowa w art. 30da u.p.d.o.f.

UZASADNIENIE stanowiska

Ad. 1

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli maja miejssce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całosci swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Artykuł 3 ust. 1a u.p.d.o.f. precyzuje, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ustęp 2a cytowanego artykułu stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Ustęp 2b pkt 3 u.p.d.o.f. określa, że za dochody (przychody osiągane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z: (...) działalności prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Zgodnie z art. 4a u.p.d.o.f. przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Artykuł 5a pkt 22 lit. a u.p.d.o.f. zawiera definicję pojęcia "zagraniczny zakład", zgodnie z którą oznacza to stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych (...) - chyba, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej.

Polsko - włoska Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, sporządzona w Rzymie dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374) ("DTT").

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. f DTT, określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Artykuł 5 ust. 1 DTT stanowi, że w rozumieniu niniejszej umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, poprzez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Zaś art. 5 ust. 2 DTT precyzuje, że określenie "zakład" obejmuje w szczególności: miejsce zarządzania; filię; biuro; zakład fabryczny; warsztat; kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych; budowę albo montaż, których okres prowadzenia przekracza 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 DTT, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i DTT wskazuje jako zakład, miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej na terytorium innego państwa. Warunkiem uznania takiego miejsca za zakład jest brak tymczasowego charakteru. Miejscem takim może być biuro, niezależnie od tytułu prawnego jaki przysługuje przedsiębiorstwu do wykorzystywanego lokalu.

Pani zdaniem, spółka cywilna, która zostanie zawiązana, spełni powyższą przesłankę, gdyż, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, spółka cywilna będzie dysponować zarówmo siedzibą, jak i biurem na terytorium Polski.

Kolejną przesłanką jest wykonywanie przez zakład działalności gospodarczej na terytorium Polski. W Pani ocenie ta przesłanka zostanie również spełniona, bowiem spółka cywilna będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie:

1.

wykonywania uprawmień wiaścicielskich;

2.

zarządzania posiadanymi aktywami;

3.

planowania inwestycji;

4.

analizy rynków kapitałowych;

5.

oceny możliwości inwestycyjnych;

6.

działalności inwestycyjnej;

7.

obrotu udziałami, akcjami, papierami wartościowymi oraz pochodnymi instrumentami finansowymi;

8.

realizacji praw wynikających z udziałów, akcji, papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Będzie Pani przebywała na terytorium Polski poniżej 183 dni w ciągu roku. Ponadto, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, spółka rozważa zatrudnienie pracowników lub współpracowników, którzy będą realizować bieżące zadania spółki.

Podsumowując, w Pani ocenie po zmianie rezydencji podatkowej na włoską będzie Pani podlegała w Polsce tylko ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W Pani ocenie, scenariusz opisany w ramach zdarzenia przyszłego jest wystarczający do przyjęcia, że dojdzie do powstania zagranicznego zakładu w Polsce, w postaci spółki cywilnej. W konsekwencji uważa Pani, że po zmianie rezydencji podatkowej na włoską, Pani przychody, które będą osiągnięte za pośrednictwem spółki cywilnej, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce w ramach zakładu położonego na terytorium Polski.

Analogiczną ocenę sytuacji przedstawia również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacjach indywidualnych wydanych w zbliżonych stanach faktycznych, np. sygn. 0112-KDIL2-2.4011.150.2022.i.AA oraz 0115-KDIT1.4011.630.2020.3.MT, 0113-KDIPT2-3.4011.118.2020.4.IR.

Ad. 2

Artykuł 30b ust. 1 u.p.d.o.d. stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wklad niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Wyjątek od powyższej regulacji wprowadza ust. 4 ww. artykułu, zgodnie z którym przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 30da ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega (...), zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Artykuł 30da ust. 3 u.p.d.o.f. określa, że w przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podlegają tylko składniki majątku stanowiące: ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, zwane dalej "majątkiem osobistym", jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez łącznie co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej.

Zgodnie z art. 30da ust. 1 u.p.d.o.f. podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi 19% podstawy opodatkowania - gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku; 3% podstawy opodatkowania - gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Zgodnie natomiast z ust. 5 cytowanego artykułu, opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w wyniku zmiany rezydencji podatkowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy składników majątku, które po zmianie rezydencji podatkowej pozostają związane z położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika, który zmienił rezydencję podatkową.

Polsko - włoska Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania (DTT).

Artykuł 13 ust. 2 DTT stanowi, że zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, lub z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego, należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania walnego zawodu, łącznie z zyskami, które zostaną osiągnięte przez przeniesienie własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Przekładając powyższe przepisy na przedstawione zdarzenie przyszłe, Polska, jako kraj Pani rezydencji przed zmianą rezydencji podatkowej na włoską, ma prawo opodatkowania dochodów ze zbycia lub umorzenia posiadanych przez Panią udziałów i akcji, nie związanych z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej.

Jedną z przesłanek do zaistnienia opodatkowania podatkiem od niezrealizowanych zysków jest zmiana rezydencji podatnika. System opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków opiera się jednak na założeniu, że podatek jest należny tylko w momencie, kiedy Polska, jako kraj rezydencji, w którym zyski z poszczególnych aktywów podlegałyby opodatkowaniu, utraci w myśl zarówmo lokalnych przepisów jak i prawa międzynarodowego, prawo do opodatkowania zysków z tych aktywów.

Powałane przepisy wyłączają wprost z opodatkowania podatkiem od niezrealizowanych zysków sytuacje, gdy aktywa objęte podatkiem pozostają związane z prowadzonym na terytorium Polski zagranicznym zakładem.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w chwili zmiany rezydencji podatkowej na włoską, będzie Pani prowadziła na terytorium Polski działalność gospodarczą przy wykorzystaniu spółki cywilnej. Wspólnicy spółki cywilnej będą posiadali w ramach współwłasności łącznej udziały i akcje w spółkach kapitałowych, których aktyw nie stanowią w części większej niż 50% nieruchomości położone na terytorium Polski.

Spółka cywilna będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w opisie zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z Pani stanowiskiem wyrażonym w odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1, fakt prowadzenia działalności na terytorium Polski, posiadania biura oraz personelu będzie wystarczający do uznania, że spółka będzie stanowiła dla Pani (jako wspólnika spółki cywilnej) zagraniczny zakład położony na terytorium Polski.

Zważywszy na brzmienie art. 13 ust. 2 polsko-włoskiej DTT, w sytuacji zbycia majątku ruchomego (w tym również akcji, udziałów i innych papierów wartościowych), posiadanych przez zagraniczny zakład, Polska, jako kraj położenia zakładu będzie miała prawo do opodatkowania zysku z tytułu zbycia lub umorzenia wspomnianych udziałów oraz akcji.

Potwierdza to również Komentarz do Modelowej Konwencji OECD, wskazując, że: Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w formie spółki lub innego porozumienia, która zgodnie z prawem podatkowym Umawiającego się Państwa jest traktowana jako transparentna podatkowo, to Państwo to, zgodnie z artykułem 13 ustęp 2, będzie mogło opodatkować w rękach niebędących rezydentami podatkowymi wspólników takiego podmiotu zyski uzyskane ze sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu położonego w tym Państwie, w tym zyski uzyskane ze zbycia samego przedsiębiorstwa.

Zważywszy zaś na brzmienie u.p.d.o.f. dochody z tytułu zbycia lub umorzenia udziałów i akcji będą podlegały w Polsce opodatkowaniu jako dochód z działalności gospodarczej, prowadzonej w ramach spółki cywilnej.

W konsekwencji faktu, że w myśl DTT oraz u.p.d.o.f. Polska nie utraci prawa do opodatkowania powyższych dochodów oraz zgodnie z art. 30da ust. 5 u.p.d.o.f., fakt zmiany rezydencji podatkowej na włoską przez podatnika nie spowoduje opodatkowania podatkiem od niezrealizowanych zysków w zakresie aktywów objętych współwłasnością łączną wynikającą ze spółki cywilnej.

Powyższe znajduje potwierdzenie również w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wydanych w zbliżonych stanach faktycznych, np. sygn. 0112-KDIL2-2.4011.150.2022.1.AA oraz 0115-KDIT1.4011.630.2020.3.MT, 0113-KDIPT2-3.4011.118.2020.4.IR.

W konsekwencji powyższego uważa Pani, że na moment zmiany rezydencji na włoską, Pani udział we współwłasności łącznej składników związanych ze spółką cywilną, w postaci udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych nie będzie podlegał opodatkowaniu z zastosowaniem podatku, o którym mowa w art. 30da u.p.d.o.f.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe. Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Dodatkowe informacje

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Panią w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości Pani stanowiska może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Natomiast odnośnie powołanych przez Panią interpretacji organu podatkowego - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl