0114-KDIP3-1.4011.236.2022.5.MG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.236.2022.5.MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 lutego 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ciążących na Spółce obowiązkach płatnika i obowiązkach informacyjnych związanych z wypłatą wynagrodzenia na rzecz wspólników z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych, o których mowa w art. 176 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 16 maja 2022 r. (data wpływu 19 maja 2022 r.) oraz pismem z 1 czerwca 2022 r. (data wpływu 7 czerwca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą Zarząd i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tym samym, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z późn. zm., dalej zwana: uCIT).

Spółka prowadzi działalność w zakresie tworzenia oraz dostarczania oprogramowania informatycznego do zarządzania finansami i monitorowania kosztów przedsiębiorstw, głównie z branży (...), jak również wykonywania szkoleń z zakresu korzystania z tego oprogramowania oraz posiłkowo bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - w tym prowadzenie szkoleń, prelekcji i wykładów z zakresu zarządzania finansami i pracownikami oraz monitorowania kosztów w biznesie.

Wspólnikami Spółki, są cztery osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wspólnicy Spółki, mogą pełnić funkcje w Zarządzie Spółki, a umowa Spółki nie zakazuje wspólnikom prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej, w tym świadczenia usług, zarówno na rzecz Spółki, jak i podmiotów trzecich.

Wobec faktu zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz braku dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także spodziewanego wzrostu kosztów świadczenia usług przez podmioty zewnętrzne, zarząd Spółki będzie proponował zmianę umowy Spółki oraz zobowiązanie obecnych wspólników Spółki do świadczenia na rzecz Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Podstawą prawną zobowiązania wspólnika do okresowych świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki jest art. 176 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm., dalej: "k.s.h."). Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych będzie dotyczyć wybranych lub wszystkich wspólników. Powtarzające się świadczenia na rzecz Spółki świadczone przez wspólników będą miały charakter czynności wykonanych dla Spółki, które są niezbędne w toku normalnej działalności. W skład powtarzających się świadczeń mogą wchodzić między innymi następujące czynności:

1)

monitorowanie i obsługa programów dofinansowań usług szkoleniowych i usług doradczych,

2)

projektowanie i przygotowywanie materiałów promocyjnych na rzecz Spółki,

3)

szkolenie pracowników Spółki z zakresu systemu należącego do Spółki,

4)

prowadzenie badań rynku oraz zbieranie opinii na temat Spółki od klientów,

5)

prowadzenie nadzoru i obsługa stron internetowych Spółki,

6)

prowadzenie nadzoru i obsługa mediów społecznościowych Spółki,

7)

projektowanie oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby Spółki także z użyciem narzędzi w postaci arkuszy kalkulacyjnych (tzw. Excel),

8)

windykacja należności, monitorowanie kondycji finansowej kontrahentów,

9)

prowadzenie rekrutacji i wprowadzania pracowników,

10)

czynności biurowe wysyłki i odbioru korespondencji, archiwizacja dokumentów,

11)

przygotowywanie i konserwacja pracowniczej infrastruktury technicznej,

12)

aktualizacja systemów operacyjnych,

13)

aktualizacja systemów informatycznych,

14)

wsparcie techniczne i obsługa pracowników Spółki.

Powyższe czynności zwane dalej; "PŚN".

Opisane wyżej czynności, mają być świadczone przez wspólników Spółki osobiście, w siedzibie Spółki, w stałych odstępach czasu - w ustalonych dniach miesiąca lub tygodnia, w zależności od ustalonego zakresu. Świadczenie wyżej wymienionych usług będzie miało charakter stały - wspólnik będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz Spółki w określonym zakresie, a Spółka będzie obowiązek świadczenia egzekwować. Świadczenie PŚN przez wspólnika nie będzie wiązać się z żadnym zaszeregowaniem w strukturach Spółki. W czasie, w którym wspólnik nie będzie wykonywał PŚN, wspólnik będzie mógł podejmować wszelkie inne aktywności, w tym w ramach własnej działalności gospodarczej, jak również będzie mógł w zakresie tej działalności gospodarczej świadczyć usługi o tożsamym lub innym niż PŚN zakresie - zarówno na rzecz osób trzecich, jak i Spółki.

Wynagrodzenie dla poszczególnych wspólników za PŚN zostanie określone w jednym z następujących wariantów:

1)

w stałej miesięcznej wysokości, przy czym wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o zakres usług oraz czasu niezbędnego do ich świadczenia,

2)

wedle stawki godzinowej za świadczone usługi, przy czym wspólnik będzie miał obowiązek do świadczenia usług w zakresie nie mniejszym niż wskazany w Umowie.

W przypadku, gdyby wspólnikowi przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe oraz w danym miesiącu wspólnik nie świadczył usług w pełnym zakresie, wynikającym z umowy Spółki, czy to z uwagi na sytuacje losowe, czy też inne przyczyny uniemożliwiające mu świadczenie usług, wynagrodzenie wspólnika zostanie stosunkowo obniżone. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o zakres świadczeń oraz ich częstotliwość, biorąc pod uwagę także takie czynniki, jak otoczenie rynkowe, czynniki makroekonomiczne czy wiedza, doświadczenie oraz unikalne umiejętności poszczególnych wspólników.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego:

W uzupełnieniu z 16 maja 2022 r. Spółka wskazała, że:

1) Część wspólników Spółki, którzy mają zostać zobowiązani do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, będą piastowali funkcję członków Zarządu Spółki (przy czym wybór Zarządu leży każdorazowo w gestii Walnego Zgromadzenia Wspólników). Inni wspólnicy lub wspólnik Spółki, którzy mają zostać zobowiązani do powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie będą piastowali żadnych funkcji Spółce, w tym nie będą członkami zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej. Pozostali wspólnicy lub wspólnik Spółki nie zostaną wcale zobowiązani do powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

2) Wspólnicy Spółki nie będą zatrudnieni w Spółce w żadnym charakterze, w tym na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Poszczególni wspólnicy mogą, w zależności od potrzeb Spółki, świadczyć usługi na jej rzecz w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych. Dokładny opis tego wątku znajduje się w odpowiedzi na tiret nr 3.

3) Wspólnicy Spółki mogą świadczyć na rzecz Spółki także usługi w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych. Usługi Wspólników świadczone w ramach prowadzonych działalności gospodarczych będą jednak miały inny przedmiot niż przedmiot powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Powyższe wynika w szczególności z faktu, że w ramach powtarzających się świadczeń niepieniężnych, Wspólnicy będą świadczyli we własnym imieniu bezpośrednio na rzecz Spółki, natomiast w ramach działalności gospodarczej, Wspólnicy będą w stanie świadczyć usługi w imieniu Spółki bezpośrednio na rzecz kontrahentów tejże Spółki - w ramach tzw. podwykonawstwa.

4) Pomiędzy Spółką a częścią wspólników Spółki, którzy mają zostać zobowiązani do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, będą istniały powiązania pozwalające na uznanie, że dany wspólnik wywiera znaczący wpływ w rozumieniu art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast pomiędzy Spółką a pozostałymi wspólnikami lub wspólnikiem Spółki, którzy mają zostać zobowiązani do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, nie będą istniały powiązania pozwalające na uznanie, że dany Wspólnik wywiera znaczący wpływ w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów. Natomiast pomiędzy Spółką a tą częścią wspólników lub wspólnikiem, którzy nie zostaną zobowiązani do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, nie będą istniały powiązania pozwalające na uznanie, że dany wspólnik wywiera znaczący wpływ w rozumieniu art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5) Wystąpienie powyższego zdarzenia przyszłego jest w obecnym stanie niepewne - uzależnione w szczególności od podjęcia przez Wspólników Spółki uchwały o zmianie umowy Spółki oraz jej skutecznego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W uzupełnieniu z 1 czerwca 2022 r. Spółka doprecyzowała, że:

1) Wykonywane czynności nie będą wykonywane pod kierownictwem Spółki, nie będą wykonywane w miejscu wyznaczonym przez Spółkę oraz nie będą wykonywane w dokładnym czasie wyznaczonym przez Spółkę. Zasady wykonywania czynności zostaną określone wprost w Umowie Spółki, gdzie zostaną wskazane okresy świadczenia oraz zakres i rodzaj czynności.

2) Wspólnik będzie zobowiązany do określonych świadczeń, które będzie mógł wykonywać zarówno osobiście, jak i z pomocą innych osób. Spółka, będąc swoistym Wierzycielem świadczeń, będzie zainteresowana jedynie, by świadczenia te były wykonywane z należytą starannością, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikającej z art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 472 Kodeksu Cywilnego.

3) Wspólnik będzie mógł powierzyć wykonywanie czynności osobie trzeciej, jak również będzie mógł wykonać je osobiście. Należy przy tym podkreślić, że zapisy Umowy Spółki będą wiązały obowiązek świadczeń z faktem posiadania udziałów, wobec czego Wspólnik będzie w tym zakresie ponosił odpowiedzialność wobec Spółki m.in. za brak świadczenia lub za świadczenie wykonane z nienależytą starannością.

4) Wspólnik, wykonując czynności, nie będzie podporządkowany nikomu w Spółce. Zakres i rodzaj wykonywanych czynności będzie określała wyłącznie Umowa Spółki, natomiast w zakresie nieokreślonym przez Umowę Spółki, Wspólnik będzie posiadał swobodę co do sposobu wykonania czynności.

5) Wspólnik, wykonując czynności, nie będzie od nikogo zależny. Zakres i rodzaj wykonywanych czynności będzie określała wyłącznie Umowa Spółki, natomiast w zakresie nieokreślonym przez Umowę Spółki, Wspólnik będzie posiadał swobodę.

6) Spółka będzie Wierzycielem świadczeń, a Wspólnik, jako Dłużnik świadczeń, będzie odpowiedzialny wobec Spółki za zachowanie należytej staranności przy świadczeniu. W istocie więc, ryzyko związane z niezachowaniem należytej staranności będzie ponosił Wspólnik, na podstawie czy to zapisów Umowy spółki, czy też przepisów prawa (art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 472 Kodeksu Cywilnego). Istnieje możliwość, że Umowa Spółki będzie wskazywać na możliwość żądania przez Spółkę kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie danych czynności. Za możliwością zastrzeżenia kary umownej w Umowie Spółki w oparciu o art. 2 k.c. w związku z art. 484 k.c. opowiada się doktryna (przykładowo: Bilewska K., Jastrzębski J., Kary umowne w umowach spółek kapitałowych i w umowach wspólników lub akcjonariuszy, Przegląd Prawa Handlowego, nr 2006/10/4-12).

7) Nikt nie będzie ponosił odpowiedzialności za poczynania Wspólnika wobec osób trzecich, gdyż czynności wykonywane przez Wspólnika na rzecz Spółki będą nakierowane bezpośrednio na Spółkę. Innymi słowy, Wspólnik będzie wykonywał czynności dla Spółki, nie będą to czynności na rzecz kontrahentów. Wspólnik będzie więc ponosił odpowiedzialność wobec Spółki na zasadach określonych w Umowie Spółki oraz przepisach prawa (art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 472 Kodeksu Cywilnego). Nie ma więc faktycznej możliwości, by Wspólnik ponosił wobec kontrahentów odpowiedzialność kontraktową za wykonywane czynności. Wspólnik może odpowiadać wobec kontrahentów tylko na zasadach ogólnych (art. 415 k.c.), przy czym w tym jest to całkowicie niezależne od faktu wykonywania czynności na rzecz Spółki - taka odpowiedzialność wynika wprost z mocy prawa i nie da się jej wyłączyć.

8) Umowa Spółki nie będzie określać miejsca, w którym Wspólnik będzie zobowiązany wykonywać czynności. W tym stanie, potencjalnie może istnieć sytuacja, w której Wspólnik wykona część świadczeń w miejscu generalnie kontrolowanym przez Spółkę. Powyższe nie uchybia jednak okoliczności, że co do zasady Wspólnik będzie posiadał całkowitą swobodę wyboru miejsca wykonywania czynności, które mogą, z uwagi na ich charakter, wymagać obecności w konkretnym miejscu. Przykładowo - należyte wykonywanie czynności rekrutacyjnych na rzecz Spółki będzie wymagało najprawdopodobniej kontaktu osobistego z kandydatem, który będzie mógł się odbyć w miejscu generalnie kontrolowanym przez Spółkę.

9) Umowa Spółki nie będzie określać sposobu wykonywania czynności, a jedynie zakres i rodzaj wykonywanych czynności. Umowa nie będzie określać także dokładnego czasu wykonywania czynności (przedziału godzinowego), a jedynie określenie poszczególnych okresów tych świadczeń.

10) Nikt nie będzie miał uprawnienia do instruowania Wspólnika odnośnie sposobu wykonywania czynności. Wspólnik będzie posiadał swobodę w tym zakresie. Ewentualne odstępstwa od tej swobody będą wynikały z istoty samej czynności lub też bezpośrednio z Umowy Spółki.

11) Wspólnik nie będzie posiadał ustalonych "godzin pracy"; "czasu przerw"; "urlopów". Wspólnik będzie miał określone wyłącznie okresy, w których ma nastąpić wykonywanie poszczególnych czynności. W zakresie organizacji wykonywania czynności, Wspólnik będzie posiadał swobodę ograniczoną jedynie koniecznością ich wykonywania w określonych w Umowie Spółki okresach.

12) Niepieniężny charakter czynności uniemożliwiać będzie określenie pożądanego rezultatu poszczególnych czynności (przykładowo w zakresie czynności rekrutacji czy czynności konserwacji sprzętu komputerowego). Tym samym, Wspólnik będzie odpowiadał za brak należytej staranności - odpowiedzialność w tym zakresie będzie wynikać z przepisów prawa. Istnieje możliwość, że Umowa Spółki będzie przewidywała rozwiązania na wypadek nienależytego wykonywania czynności ze strony wspólnika. Nie ma możliwości, by wspólnik otrzymywał wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do wykonywania czynności - w przypadku niewykonywania czynności, Wspólnik nie otrzyma za ten okres wynagrodzenia. Innymi słowy, Wspólnikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie tylko za czynności rzeczywiście wykonane.

13) Spółka nie udostępni Wspólnikowi materiałów czy urządzeń koniecznych do wykonywania czynności, przy czym istnieje możliwość, że Wspólnik będzie korzystał z poszczególnych materiałów czy urządzeń Spółki - wynika to z charakteru świadczeń. Przykładowo, nie ma możliwości należytego wykonania czynności szkolenia pracowników bez korzystania z systemu informatycznego Spółki czy broszur należących do Spółki, jak również nie ma możliwości wykonywania czynności konserwacji sprzętu komputerowego bez dostępu do tych urządzeń. W konsekwencji, o ile będzie to konieczne, przy wykonywaniu czynności Spółka będzie wręcz musiała udostępnić Wspólnikowi swoje materiały czy urządzenia.

14) Spółka nie będzie miała możliwości nakładania kar dyscyplinarnych. Narzędzia prawne umożliwiające Spółce dochodzenie należytej jakości wykonywanych czynności zostaną określone w Umowie Spółki lub będą wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego. Spółka zastrzega jednak, że Umowa Spółki może przewidywać karę umowną na wypadek niewykonania danych czynności, przy czym w takim wypadku, nie będzie to kara dyscyplinarna, a kara umowa w rozumieniu art. 484 kodeksu cywilnego. Za możliwością zastrzeżenia kary umownej w Umowie Spółki w oparciu o art. 2 k.c. w związku z art. 484 k.c. (vide odpowiedź na pytanie nr 6).

Pytania:

1) Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka będzie mogła zaliczyć wynagrodzenie wypłacane na rzecz wspólników z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych, o których mowa w art. 176 ustawy - Kodeks spółek handlowych, do kosztów uzyskania przychodów?

2) Czy w opisanym stanie faktycznym, Spółka będzie pełniła funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi, którzy będą świadczyć na rzecz Spółki powtarzające się świadczenia niepieniężne, o których mowa w art. 176 ustawy - Kodeks spółek handlowych, oraz czy będzie zobowiązana odprowadzać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy wspólników?

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 2

W opisanym stanie faktycznym, Spółka nie będzie pełniła funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla tych wspólników, którzy będą otrzymywali wynagrodzenie tytułem świadczonych na rzecz Spółki okresowych świadczeń niepieniężnych, o których mowa w art. 176 ustawy - Kodeks spółek handlowych, oraz nie będzie odprowadzała z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm., dalej: uPIT) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów,od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Źródła przychodów zostały wymienione enumeratywnie w art. 10 ust. 1 uPIT, wśród nich w pkt 9 zostały wymienione inne źródła. Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 uPIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użycie sformułowania "w szczególności" oznacza, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, wspólnik jest zobowiązany w umowie spółki do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, zgodnie z art. 176 k.s.h. Zgodnie z art. 176 S 1 k.s.h., jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Powołany wyżej przepis umożliwia tworzenie takich relacji miedzy wspólnikiem a spółka, które pozwolą im wzajemnie odnosić określone korzyści. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest indywidualny stosunek prawny, zawarty w umowie spółki, między spółką a wspólnikiem.

W ocenie Spółki, wynagrodzenie otrzymywane z tego tytułu przez wspólnika nie należy do żadnego ze źródeł dochodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt od 1 od 8 uPIT. W tym stanie, otrzymane przez wspólnika wynagrodzenie z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki będzie stanowić dla niego przychód z "innych źródeł", o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ustawy o PIT. Dochód ten będzie podlegał wykazaniu w zeznaniu rocznym i opodatkowaniu wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. W niniejszym przypadku nie będą przysługiwały koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy

Zgodnie z art. 42a ust. 1 uPIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że na Spółce nie ciąży obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń, czy pełnienie funkcji płatnika w odniesieniu do wypłacanego wspólnikom wynagrodzenia z tytułu okresowych świadczeń niepieniężnych. Na Spółce ciąży jedynie obowiązek wystawienia informacji o dochodach PIT-11. Spółka nie jest więc płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu, czyli nie jest obowiązana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku (zaliczki). Obowiązek rozliczenia podatku spoczywa więc wyłącznie na wspólniku otrzymującym takie wynagrodzenie.

Z powyższym stanowiskiem zgadzają się organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych. Przykładowo należy wskazać stanowiska:

1) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. IPPB2/4511-540/16-2/MG, w której uznał analogiczne stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe,

2) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP3-3.4011.244.2017.1.MS1, w której uznał analogiczne stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Pomimo zmiany przepisów uPIT, w ocenie Spółki, zaprezentowane stanowisko jest prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe, na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

1.

obliczenie,

2.

pobranie,

3. wpłacenie - podatku, zaliczki.

Jak stanowi art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej:

Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach. Niemniej jednak, w odniesieniu do licznych sytuacji zasada ta została wyłączona przez ustawodawcę przez nałożenie obowiązków płatnika na podmioty wypłacające podatnikowi (stawiające do dyspozycji podatnika) należności stanowiące jego dochody (przychody).

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) stanowi, że:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Źródła przychodów ustawodawca w sposób enumeratywny wyszczególnił w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, a wśród nich w pkt 9 zostały wymienione inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie sformułowania "w szczególności" oznacza, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka planuje zmianę umowy Spółki oraz zobowiązanie obecnych wspólników do świadczenia na rzecz Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Podstawą prawną zobowiązania wspólnika do okresowych świadczeń niepieniężnych będzie art. 176 ustawy - Kodeks spółek handlowych. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych będzie dotyczyć wybranych lub wszystkich wspólników. Powtarzające się świadczenia będą miały charakter czynności niezbędnych w toku normalnej działalności Spółki. Część wspólników, którzy będą zobowiązani do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, będzie piastowała funkcje członków Zarządu. Inni wspólnicy nie będą piastowali żadnych funkcji w Spółce. Wspólnicy nie będą zatrudnieni w Spółce w żadnym charakterze, w tym na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Poszczególni wspólnicy mogą świadczyć usługi na rzecz Spółki w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych. Usługi wspólników świadczone w ramach prowadzonych działalności gospodarczych będą miały inny przedmiot niż przedmiot powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Wykonywane przez wspólników czynności nie będą wykonywane pod kierownictwem Spółki, ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę. Wspólnik, wykonując czynności, nie będzie od nikogo zależny, będzie mógł powierzyć wykonywanie czynności osobie trzeciej. Wspólnik będzie w tym zakresie ponosił odpowiedzialność wobec Spółki m.in. za brak świadczenia lub za świadczenie wykonane z nienależytą starannością. Ryzyko związane z niezachowaniem należytej staranności będzie ponosił wspólnik, na podstawie czy to zapisów Umowy Spółki, czy też przepisów prawa, tj. art. 176 w zw. z art. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 472 Kodeksu cywilnego. Nikt nie będzie miał uprawnienia do instruowania wspólnika odnośnie sposobu wykonywania czynności. Wspólnik będzie posiadał swobodę w tym zakresie. Wspólnik nie będzie posiadał ustalonych "godzin pracy"; "czasu przerw"; "urlopów", będzie miał określone wyłącznie okresy, w których ma nastąpić wykonywanie poszczególnych czynności. Spółka nie będzie miała możliwości nakładania kar dyscyplinarnych. Spółka zastrzega, że Umowa Spółki może przewidywać karę umowną na wypadek niewykonania danych czynności. Wynagrodzenie dla poszczególnych wspólników zostanie określone w dwóch wariantach: w stałej miesięcznej wysokości, przy czym wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o zakres usług oraz czasu niezbędnego do ich świadczenia oraz według stawki godzinowej za świadczone usługi, przy czym wspólnik będzie miał obowiązek do świadczenia usług w zakresie nie mniejszym niż wskazany w Umowie. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o zakres świadczeń oraz ich częstotliwość, biorąc pod uwagę także takie czynniki, jak otoczenie rynkowe, czynniki makroekonomiczne czy wiedza, doświadczenie oraz umiejętności poszczególnych wspólników.

Na podstawie art. 176 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.):

§ 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.

§ 2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

§ 3. W przypadku określonym w § 1 zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, o której mowa w art. 182, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Powołany wyżej przepis umożliwia tworzenie takich relacji między wspólnikami a spółką, które pozwolą im wzajemnie odnosić określone korzyści. Dla spółki może to być pewność otrzymania w określonym czasie pewnych świadczeń, dla wspólników możliwość zbytu świadczeń i otrzymania wynagrodzenia. Wypłacenie wynagrodzenia jest niezależne od tego, czy spółka wykazuje zysk czy też nie.

Otrzymywane przez wspólników Spółki wynagrodzenie z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki będzie stanowić dla wspólników przychód z "innych źródeł", o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji wypłaty wynagrodzenia wspólnikom z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki, o których mowa w art. 176 ustawy - Kodeks spółek handlowych, stanowiących dla wspólników przychód z innych źródeł, na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek płatnika, tj. poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia, a tym samym odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu. Spółka będzie miała obowiązek wystawienia dla wspólników informacji PIT-11 o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok, w którym Spółka wypłaci wspólnikom wynagrodzenie z tego tytułu, na mocy art. 42a ww. ustawy.

Odnośnie powołanych przez Spółkę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że interpretacje te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcie w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy: - zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl