0114-KDIP3-1.4011.148.2020.1.MZ - Dokumentacja cen transferowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.148.2020.1.MZ Dokumentacja cen transferowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2020 r. (data wpływu 18 lutego 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych w odniesieniu do roku podatkowego 2020 i lat kolejnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych w odniesieniu do roku podatkowego 2020 i lat kolejnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej (dalej: "SpK"), która prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług doradczych.

SpK w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym rozpoczętym po 1 stycznia 2020 r. (dalej: "X") i w kolejnych latach będzie dokonywała transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Wśród wskazanych powyżej transakcji kontrolowanych występują transakcje usługowe oraz inne transakcje o charakterze jednorodnym, których wartość, pomniejszona o podatek VAT, przekraczać będzie w X kwotę 2 mln PLN. Wnioskodawca nie będzie wyznaczony do przekazania informacji o cenach transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK - do przekazania tej informacji zostanie wyznaczony inny podmiot z grona wspólników SpK.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w odniesieniu do X i kolejnych lat na gruncie przepisów u.p.d.o.f.:

a. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK z podmiotami powiązanymi,

b. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R), o której mowa w art. 23zf u.p.d.o.f., w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych w związku z transakcjami kontrolowanymi dokonywanymi przez SpK z podmiotami powiązanymi,

c. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu przez SpK lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y u.p.d.o.f.?

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przepisów u.p.d.o.f.:

a.

nie będzie on zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK z podmiotami powiązanymi;

b.

nie będzie on zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R), o której mowa w art. 23zf u.p.d.o.f., w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK z podmiotami powiązanymi;

c.

nie będzie on zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przez SpK, o którym mowa w art. 23y u.p.d.o.f.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 23m u.p.d.o.f. na gruncie regulacji dotyczących cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przez podmiot rozumie się m.in. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, natomiast przez podmioty powiązane rozumie się m.in. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub podmioty, na które znaczący wpływ wywiera ten sam inny podmiot.

Zgodnie natomiast z art. 23w u.p.d.o.f. podmioty powiązane zobowiązane są do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja sporządzana jest po przekroczeniu odpowiednich progów podatkowych, m.in. 2 mln zł w przypadku transakcji usługowych oraz innych. Progi dokumentacyjne ustalane są odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym oraz odrębnie dla strony kosztowej oraz przychodowej.

W myśl art. 23y u.p.d.o.f. podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Oświadczenie to składa i podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. W przypadku, gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji.

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351; dalej: "UOR") przez kierownika jednostki w przypadku spółki komandytowej rozumie się komplementariuszy prowadzących sprawy spółki.

Zgodnie z art. 23zf ust. 1 u.p.d.o.f. podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy.

Zgodnie natomiast z art. 23zf ust. 5 u.p.d.o.f. w przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle przepisów dotyczących cen transferowych obowiązujących od 1 tycznia 2019 r. oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, nie będzie on jako wspólnik SpK zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych odnośnie transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK z podmiotami powiązanymi. Na gruncie nowych przepisów, w związku faktem, że za podmiot powiązany może zostać uznana spółka niebędąca osobą prawną (np. spółka komandytowa), a w myśl art. 23w u.p.d.o.f. to na podmiocie powiązanym spoczywa obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, to SpK jako podmiot powiązany będzie zobowiązana do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle nowych przepisów dotyczących cen transferowych (art. 23zf u.p.d.o.f.) oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, nie będzie on zobowiązany do przekazania do Szefa KAS, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informacji o cenach transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonanych przez SpK w X z podmiotami powiązanymi - obowiązek taki będzie spoczywał jedynie na wyznaczonym do tego innym wspólniku SpK.

Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, mimo że wyznaczenie wspólnika do przekazania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych, to w przypadku złożenia takiej informacji przez wyznaczonego wspólnika, odnośnie transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK w X i kolejnych latach, pozostali wspólnicy (w tym Wnioskodawca) nie mają obowiązku składać odrębnie takiej informacji. Obowiązek ten będzie spoczywał wyłącznie na wyznaczonym wspólniku, a kwestię odpowiedzialności za niezłożenie informacji należy rozpatrywać odrębnie od obowiązku samego przedłożenia informacji.

W związku z faktem, że Wnioskodawca w świetle zdarzenia przyszłego nie będzie komplementariuszem SpK, to zgodnie z brzmieniem art. 23y u.p.d.o.f. oraz art. 3 ust. 1 pkt 6 UOR nie będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu przez SpK lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z brzmieniem art. 23y ust. 3 u.p.d.o.f. obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych spoczywa na kierowniku jednostki. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 6 UOR kierownikiem jednostki w przypadku spółki komandytowej jest komplementariusz prowadzący sprawy spółki.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, że stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2019 r. sygn. 0112-KDIL3-3.4011.226.2019.1.AM, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej (dalej: SpK). SpK w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym rozpoczętym po 1 stycznia 2020 r. (dalej: "X") i w kolejnych latach będzie dokonywała transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Wśród wskazanych powyżej transakcji kontrolowanych występują transakcje usługowe oraz inne transakcje o charakterze jednorodnym, których wartość, pomniejszona o podatek VAT, przekraczać będzie w X kwotę 2 mln PLN. Wnioskodawca nie będzie wyznaczony do przekazania informacji o cenach transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK - do przekazania tej informacji zostanie wyznaczony inny podmiot z grona wspólników SpK.

W związku z tym powstała wątpliwość dotycząca obowiązku sporządzenia przez Wnioskodawcę lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych w odniesieniu do roku podatkowego 2020 i lat kolejnych.

W odniesieniu do powyższych kwestii należy wskazać, że od 1 stycznia 2019 r. regulacje dotyczące cen transferowych zostały ujęte w Rozdziale 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodanym do tej ustawy na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.).

W art. 23m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarto definicje pojęć używanych w kolejnych artykułach Rozdziału 4b tej ustawy.

I tak - zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład.

Natomiast przez podmioty powiązane - zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 4 ww. ustawy - należy rozumieć:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

* ten sam inny podmiot lub

* małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład.

Ponadto - jak stanowi art. 23m ust. 1 pkt 6 tej ustawy - pod pojęciem "transakcji kontrolowanej" należy rozumieć identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Kwestie dotyczące dokumentacji cen transferowych zostały uregulowane w Oddziale 3 Rozdziału 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 23w ust. 1 ww. ustawy: podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Z powyższej regulacji wynika zatem, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy został nałożony na podmioty powiązane, które zdefiniowano w powołanym art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 23w ust. 2 ww. ustawy: lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

1.

10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

2.

10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

3.

2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

4.

2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Przy czym - zgodnie z art. 23w ust. 3 powoływanej ustawy - progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

1.

każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;

2.

strony kosztowej i przychodowej.

Jak wynika z art. 23y ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Celem ww. regulacji jest zobowiązanie podatników do składania do urzędu skarbowego w terminie do końca dziewiątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego oświadczenia, potwierdzającego sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Złożenie oświadczenia ma na celu zobowiązanie podatników do sporządzenia dokumentacji w tym terminie. Regulacja zawarta w ww. przepisie na stałe wydłuża termin na złożenie oświadczenia z 3 miesięcy do 9 miesięcy.

W myśl art. 23y ust. 2 ww. ustawy: w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:

1.

sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;

2.

ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Ponadto zgodnie z art. 23y ust. 3 powoływanej ustawy: oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym:

1.

oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji - w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki;

2.

nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Ww. regulacja wyraźnie wskazuje, że oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podpisuje kierownik jednostki - podmiotu zobowiązanego do sporządzenia tej dokumentacji, w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Przechodząc natomiast na grunt przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 351), należy wskazać, że - w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 tej ustawy - ilekroć w ustawie jest mowa o kierowniku jednostki - rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, albo osobę, o której mowa w art. 14 tej ustawy, która dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63).

Z ww. przepisu wynika zatem, że w przypadku spółki komandytowej za kierownika jednostki uważa się komplementariusza prowadzącego sprawy tej spółki.

Jednocześnie należy zauważyć, że oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 23y ust. 4 cyt. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podmioty powiązane:

1. obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub

2. realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 23z pkt 1 - przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Regulacja ta wprowadza obowiązek składania w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przez podmioty powiązane, zobowiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz krajowe podmioty powiązane zawierające transakcje kontrolowane z innym krajowym podmiotem powiązanym, informacji o cenach transferowych. Informacja ma formę elektroniczną, co ma za zadanie ułatwić podatnikom jej składanie oraz umożliwić efektywną analizę złożonych informacji przez właściwy organ.

Wprowadzona regulacja zastąpiła obowiązek składania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących między podmiotami powiązanymi na formularzu PIT-TP, prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R).

Stosownie do treści art. 23zf ust. 5 powoływanej ustawy: w przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.

Zatem w odniesieniu do spółek niemających osobowości prawnej podmiotem zobowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik takiej spółki - tzn. informacja ma być składana przez wspólnika za spółkę niemającą osobowości prawnej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych. Regulacja ta ma bowiem na celu zapewnienie, że informacja o cenach transferowych składana będzie również w odniesieniu do spółek niemających osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 23zf ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Odnosząc przedstawione powyżej przepisy prawa do opisanej sytuacji, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 2020 i lata kolejne na podstawie art. 23w ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek ten - zgodnie z treścią tego przepisu - spoczywa na podmiotach powiązanych. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca, to SpK w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będzie dokonywała transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ww. ustawy. Natomiast Wnioskodawca nie będzie występował w roli podmiotu powiązanego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co więcej - należy wskazać, że SpK będzie miała obowiązek składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie dyspozycji zawartej w art. 23y ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze regulację art. 23y ust. 3 tej ustawy, należy wskazać, że podpis pod tym oświadczeniem powinien złożyć kierownik jednostki, którym w przypadku SpK jest jej komplementariusz prowadzący sprawy spółki. Natomiast, jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca będzie w SpK pełnił funkcję jej komandytariusza.

Ponadto należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do przekazania informacji o cenach transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK, ponieważ - jak wskazano we wniosku - to nie on będzie wyznaczony do tego celu, tylko inny wspólnik tej spółki.

Reasumując - w odniesieniu do X i kolejnych lat na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

a. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK z podmiotami powiązanymi;

b. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R), o której mowa w art. 23zf ww. ustawy, w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych w związku z transakcjami kontrolowanymi dokonywanymi przez SpK z podmiotami powiązanymi;

c. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y powoływanej ustawy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl