0114-KDIP3-1.4011.141.2022.1.AC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.141.2022.1.AC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 stycznia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 25 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Od 1 marca 1989 r. rozpoczął Pan prywatną praktykę lekarską w zakresie ortopedii. Z tego tytułu do 31 grudnia 2003 r. opłacał Pan podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Od 1 stycznia 2004 r. wybrał Pan opodatkowanie przychodów z prywatnej praktyki lekarskiej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Tę formę opodatkowania kontynuował Pan do 30 czerwca 2020 r., kiedy to powiadomił Pan Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...) o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, od 1 lipca 2020 r., co związane było z zamiarem prowadzenia tak zwanego szpitala jednego dnia (np. planowana ilość zatrudnionych osób nie pozwalała na dalsze korzystanie z karty podatkowej). Dlatego w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. opłacał Pan podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. do dzisiaj spełnia Pan warunki do opodatkowania w formie karty podatkowej i w tej właśnie formie opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych prowadząc prywatną praktykę lekarską (z przyczyn niezależnych musiał Pan zaniechać działalność w zakresie prowadzenia tak zwanego szpitala jednego dnia).

W dniu 16 maja 2003 r. (akt notarialny Rep. A nr (...)) w ramach ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej nabył Pan wraz z żoną działki nr ewidencyjny 1 i 2 w miejscowości (...) stanowiące rolę o powierzchni 8832 m2 za cenę 23 000 zł.

Na działkach tych po uzyskaniu stosownych zezwoleń 18 maja 2006 r. rozpoczął Pan budowę " (...)" z zamiarem wykorzystania ich do działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia, którą wyżej nazwał Pan szpitalem jednego dnia.

Budowa została zakończona według dziennika budowy 9 listopada 2019 r. Decyzją (...) Inspektora Nadzoru Budowalnego w (...) od 7 stycznia 2020 r. została dopuszczona do użytkowania. Po zakończeniu budowy szpitala, wyposażeniu go w niezbędne sprzęty, zamierzał Pan uruchomić w nim działalność, powiadomił o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...) o utracie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej i od 1 lipca 2020 r. przeszedł Pan na zasady ogólne.

Wyżej wymienione działki i wybudowane na nich budynki i ich wyposażenie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych pod datą 1 lipca 2020 r. w wartości początkowej:

- działki nr 1, 2 - łącznie 24 756 zł

- budynek gospodarczy (niemieszkalny) - 169 599,00 zł

Ponadto do ewidencji środków trwałych pod datą 1 lipca 2020 r. wprowadzono wyposażenie o wartości początkowej łącznie 600 000 zł.

Poprzednio przed 1 lipca 2020 r. będąc opodatkowanym w formie karty podatkowej, nie miał Pan obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych czy ewidencji wyposażenia.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. od wartości początkowej ww. środków trwałych dokonał Pan odpisów amortyzacyjnych (odpis jednorazowy i metodą liniową) w ciężar kosztów działalności na łączną kwotę 641 044,89 zł.

Niestety z przyczyn niezależnych od Pana nie mógł Pan rozwinąć działalności szpitala jednego dnia, prowadził Pan w obiekcie szpitala w (...) prywatną praktykę, po dokonaniu stosowanych aktualizacji, dotyczących miejsc prowadzenia działalności i miejsca instalacji kasy rejestrującej.

W związku z tym, że z ważnych przyczyn nie udało się rozwinąć działalności szpitala jednego dnia zmuszony był Pan sprzedać nieruchomości w (...) (działki, budynki) wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. Nie było to łatwe, na terenie (...) ciężko było wyszukać nabywcę.

W końcu w dniu 11 października 2021 r. aktem notarialnym Rep. A Nr (...) sprzedał Pan działki o numerach 1 i 2 stanowiące inne tereny zabudowane o łącznej powierzchni 0,8832 ha wraz z zabudowaniami i wyposażeniem budynków za kwotę 1 950 000 zł (budynki wraz z wyposażeniem 1 890 000 zł, grunty 60 000 zł).

Podkreśla Pan, że sprzedaż nastąpiła w czasie, kiedy prowadził Pan prywatną praktykę lekarską będąc podatnikiem zryczałtowanego podatku podatkowego dochodowego w formie karty podatkowej (na wstępie szczegółowo opisał Pan okresy opodatkowania).

Sprzedaży ww. majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarcza dokonał Pan samodzielnie, ponieważ wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) ustanowiona została rozdzielność majątkowa między Panem a żoną z dniem 3 czerwca 2020 r., zaś zgodnie z umową o podział majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską (akt notarialny Rep. A Nr (...)) z 22 stycznia 2021 r. ww. sprzedany majątek przypadł Panu.

W 2021 r. opłacał Pan kartę podatkową według najwyższej stawki przewidzianej dla powyżej 96 godzin w miesiącu na świadczenie usług.

Pytanie

Czy sprzedaż ww. nieruchomości i ruchomości, dokonana w okresie opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej zrodzi po Pana stronie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych - poza karta podatkową od uzyskanego z tytułu sprzedaży tych składników majątkowych przychodu (dochodu) ?

Pana stanowisko w sprawie

Przychód (dochód) uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości i ruchomości w okresie, w którym był Pan opodatkowany kartą podatkową nie podlega odrębnemu opodatkowaniu, poza płaconą w tym okresie kartą podatkową.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 tejże ustawy, przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, będących między innymi środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Tak więc, przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiły w 2021 r. przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatnika ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 chyba, że podatnik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W przypadku Wnioskodawcy był to wniosek o opodatkowanie od 1 stycznia 2021 r. w formie karty podatkowej złożony na formularzu PIT- 16.

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania. W jej przypadku wysokość podatku nie jest uzależniona ani od wielkości uzyskiwanych przychodów (dochodów) ani od ponoszonych kosztów. Oczywiście ustawodawca określając wysokość stawek karty podatkowej zapewne szacował te przychody i koszty, niemniej we wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej nie żąda informacji o wysokości wytworzonych czy nabytych przez podatników środków trwałych, jak długo będą użytkowane, jaki będzie przychód z ich odpłatnego zbycia, czy będą zbyte odpłatnie.

Na podstawie wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej (i ewentualnie jego aktualizacji) corocznie wydawana jest decyzja o wysokości podatku, związana w przypadku Pana z ilością godzin w miesiącu przeznaczonych na świadczenie usług.

Jako opodatkowany kartą podatkową jest Pan zwolniony z prowadzenia ksiąg - a więc nie musi ewidencjonować i deklarować rzeczywistych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - dotyczy to również 2021 r., w którym nastąpiło zbycie przedmiotowych składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stawki karty podatkowej uwzględniają również podatek należny od przychodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych do działalności gospodarczej opodatkowanej w tej formie. Przepisy dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie przewidują odrębnego opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku.

Pogląd swój opiera Pan również na jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych zawartej między innymi w interpretacji nr 0113-KDIPT2-1.4011.152.2017.1.KW z 13 lipca 2017 r. Dyrektora KIS, nr 0115-KDIT3.4011.840.2019.2.DR z 20 sierpnia 2019 r. Dyrektora KIS i innych.

stwierdza Pan, że nie było jego celem obejście przepisów podatkowych lub optymalizacja podatkowa - gdyby nie wprowadził Pan ww. składników majątku do ewidencji środków trwałych i nie były związane z działalnością gospodarczą mógłby je Pan zbyć w 2021 r. bez podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy.

Zgodnie bowiem z linią orzecznictwa, pięcioletni termin, o którym mowa w ww. przepisie, nie może być liczony odrębnie dla nabycia własności gruntu oraz dla wybudowanych na tym gruncie budynku stanowiącego jego część składową. Bieg tego terminu liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto grunt na własność (16 maja 2003 r.).

Data wybudowania budynku nie ma znaczenia. Natomiast do zbycia ruchomości miałby zastosowanie sześciomiesięczny termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS prezentowanym w licznych interpretacjach żadnego znaczenia nie miałby również termin ustalenia rozdzielności majątkowej i data podziału majątku pomiędzy Panem i Pana żoną-decyduje bowiem data nabycia przez małżonków do majątku wspólnego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepisy art. 10 ust. 1 ww. ustawy wyraźnie rozróżniają źródła przychodów. Zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy: źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-d ww. ustawy

- źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy:

przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy:

Przychodem z działalności gospodarczej jest również przychód uzyskany z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a)

środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b)

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,

c)

składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do przepisu art. 14 ust. 2c ww. ustawy:

do przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

W świetle cytowanych powyżej przepisów zauważyć należy, że z istoty rozwiązań zawartych w ww. przepisach wynika, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy, stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy:

Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Opodatkowanie niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jest wyjątkiem od generalnej zasady opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast art. 23 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że:

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność wymienioną w punktach 1-11 tego przepisu.

Analiza przepisów art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzi do wniosku, że przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (za wyjątkiem osiąganych z enumeratywnie wymienionych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym źródeł), w przypadku podatnika, który złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, są opodatkowane zgodnie z formami określonymi w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, tj. na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność wymienioną w ust. 1 art. 23 cytowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Obliczanie podatku dochodowego jest w tym przypadku dokonywane w sposób uproszczony, bez ustalania podstawy opodatkowania, zgodnie z jej podstawową konstrukcją przyjętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość świadczenia podatkowego przy opodatkowaniu w tej formie wynika z treści przepisów prawa podatkowego.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej ustalany jest odrębnie na każdy rok podatkowy w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W konsekwencji, podatnicy ci nie muszą wykazywać również rzeczywistych przychodów z prowadzonej działalności. Stawki karty podatkowej zostały bowiem tak skalkulowane, że odpowiadają wysokości podatków przypadających od przeciętnych w skali kraju przychodów i dochodów osiąganych przy określonym stanie zatrudnienia w danym rodzaju i zakresie działalności oraz w danej grupie miejscowości.

W przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej, wysokość podatku nie jest uzależniona od wielkości uzyskiwanych przychodów, ani od ponoszonych kosztów. Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności i jest wypadkową przede wszystkim dwóch wielkości: po pierwsze liczby zatrudnionych osób (co mówi o wielkości przedsiębiorstwa) oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Tym samym stawki karty podatkowej uwzględniają również podatek należny od przychodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowanej w tej formie, jeżeli źródłem tych przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Bez znaczenia dla uznania przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych składników za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pozostaje okoliczność, że podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie prowadzą ewidencji (wykazu) środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia, skoro od obowiązku ich prowadzenia zwolnieni są na mocy ustawy. Jednocześnie nieprowadzenie tych ewidencji nie oznacza, że przychody uzyskane ze sprzedaży omawianych składników majątku nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z treści przytoczonych przepisów wynika zatem, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) używanych aktualnie w działalności, jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które pozostały po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja, prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Należy bowiem zauważyć, że opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których zalicza się również przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. opłacał Pan podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. do dzisiaj spełnia Pan warunki do opodatkowania w formie karty podatkowej i w tej właśnie formie opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych prowadząc prywatną praktykę lekarską.

W dniu 16 maja 2003 r. w ramach ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej nabył Pan wraz z żoną działki. Na działkach tych po uzyskaniu stosownych zezwoleń 18 maja 2006 r. rozpoczął Pan budowę " (...)" z zamiarem wykorzystania ich do działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia, którą wyżej nazwał Pan szpitalem jednego dnia. Decyzją (...) Inspektora Nadzoru Budowalnego w (...) od 7 stycznia 2020 r. została dopuszczona do użytkowania. Działki i wybudowane na nich budynki i ich wyposażenie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych pod datą 1 lipca 2020 r. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. od wartości początkowej ww. środków trwałych dokonał Pan odpisów amortyzacyjnych, które zaliczył w ciężar kosztów działalności. Z przyczyn niezależnych od Pana nie została rozwinięta działalności szpitala jednego dnia i w dniu 11 października 2021 r. aktem notarialnym sprzedał Pan działki wraz z zabudowaniami i wyposażeniem budynków. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika jednoznacznie, że sprzedana nieruchomość związana była z prowadzoną przez Pana pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że przychód z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w przypadku podatnika, który złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wszystkie przychody z tej działalności są opodatkowane zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepisy tej ustawy, dotyczące opodatkowania kartą podatkową, nie przewidują odrębnego opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku. Wobec tego przychody te nie podlegają opodatkowaniu innemu niż stawka karty podatkowej.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl