0114-KDIP3-1.4011.128.2023.1.AK - Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.128.2023.1.AK Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 1 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązku wystawienia informacji PIT-8C. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej także jako: Bank) jest bankiem krajowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe posiadającym wymagane prawem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej a także na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych w ramach funkcji "banku powierniczego" w rozumieniu art. 3 pkt 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Działalność maklerska prowadzona jest poprzez dedykowaną jednostkę organizacyjną w ramach Centrali Banku - A. (dalej jako "A.") a działalność powiernicza w ramach B. (jednostki również w ramach Centrali Banku, dalej jako "B.").

W ramach usług maklerskich i powierniczych wykonywanych przez A. i B. Bank prowadzi rachunki papierów wartościowych i rachunki derywatów m.in. na rzecz osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski, tj. podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, którzy posiadają miejsce zamieszkania na terytoriach państw, z którymi Polska posiada zawarte i obowiązujące umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: "Klienci zagraniczni"). Na rachunkach papierów wartościowych Klientów zagranicznych zapisane są papiery wartościowe lub pochodne instrumenty finansowe (derywaty). W wyniku obrotu papierami wartościowymi (realizacji zleceń kupna/sprzedaży) i realizacji praw z derywatów zapisanych na ww. rachunkach Klienci zagraniczni mogą uzyskiwać dochody, o których mowa w art. 30b ust. 1 i 2 ustawy o PIT.

Zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Polską a państwami miejsca zamieszkania Klientów zagranicznych (dalej jako: "DTT") dochody z art. 30b ust. 1-2 ustawy o PIT mogą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania Klienta zgodnie z art. 13 DTT "Zyski z przeniesienia własności majątku" (ang. Capital Gains). Art. 13 DTT oparty na Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku ogranicza możliwość opodatkowania zysków z przeniesienia majątku innego niż nieruchomości tylko do państwa, w którym osoba objęta umową ma miejsce zamieszkania.

Zdarzenie przyszłe nr 2

Wnioskodawca w ramach wykonywanych czynności bankowych udziela Klientom zagranicznych również kredytów (pożyczek), a także wydaje na ich rzecz karty kredytowe posiadając wobec tych klientów wierzytelności z tyt. należnych rat kredytowych (kapitał, odsetki) oraz naliczonych prowizji (opłat) - dalej łącznie jako "Wierzytelności". W praktyce mogą występować przypadki gdy w wyniku niewypłacalności Klientów zagranicznych Bank dokonuje restrukturyzacji zadłużenia z tyt. Wierzytelności umarzając część zobowiązań takich klientów. Ponadto, w odniesieniu do Wierzytelności zdarzają się przypadki gdy dochodzi do przedawnienia roszczeń Banku na zasadach przewidzianych w art. 117 i nst. ustawy - Kodeks cywilny (np. gdy kwot zadłużenia jest poniżej kosztów ich egzekucji i windykacja Wierzytelności byłaby dla Banku nieopłacalna).

W takich przypadkach powstaje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT, który jednocześnie na gruncie DTT stanowi "Inne dochody" (art. 21 Konwencji Modelowej OECD i najczęściej taki sam artykuł w DTT). Zgodnie z postanowieniami konwencji Modelowej OECD i DTT "inne dochody" (tutaj: przychody z innych źródeł z powyższych tytułów) podlegają opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania Klienta zagranicznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawiania informacji PIT-8C, obejmujących dochody Klientów zagranicznych, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT osiągane na transakcjach sprzedaży papierów wartościowych i realizacji praw z derywatów w przypadku, gdy na podstawie DTT dochody te mogą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania Klienta zagranicznego?

2. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawiania informacji PIT-11 na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy o PIT, obejmującej przychody z innych źródeł Klientów zagranicznych, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT wynikające z umorzenia lub przedawnienia wierzytelności w przypadku, gdy na podstawie DTT dochody te będą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania Klienta zagranicznego?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad.1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania przez Klienta zagranicznego dochodu z transakcji na papierach wartościowych i derywatów w przypadku, gdy dochody te mogą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania Klienta zagranicznego na podstawie DTT, Bank nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm., dalej PIT) "Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)". Artykuł 3 ust. 2b ustawy o PIT wskazuje natomiast, że za dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów uważa się w szczególności dochody z "papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających".

Artykuł 4a ustawy o PIT wskazuje jednak, że "art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska". W przypadku większości zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opartych o standard wyznaczany przez Modelową Konwencję OECD, art. 13 DTT ogranicza możliwość opodatkowania zysków z przeniesienia majątku innego niż nieruchomości tylko do państwa, w którym osoba objęta umową ma miejsce zamieszkania. Oznacza to, że dochody osiągnięte przez Klienta zagranicznego, które na podstawie DTT mogą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie jego miejsca zamieszkania, nie są objęte zakresem Ustawy o PIT. Klient zagraniczny, który zgodnie z DTT osiąga dochody podlegające opodatkowaniu tylko w państwie swojego miejsca zamieszkania, nie powinien być uznawany za podatnika o ograniczonym obowiązku podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy o PIT (nierezydenta).

Nie powstaje więc wobec niego obowiązek podatkowy oraz związane z obowiązkiem podatkowym obowiązki informacyjne. W konsekwencji, w odniesieniu do tego rodzaju dochodu Klienta zagranicznego (niepodlegającego opodatkowaniu na terytorium Polski) Dom Maklerski nie powinien mieć obowiązku sporządzania informacji PIT-8C. O braku konieczności sporządzenia informacji PIT-8C świadczy również a contrario art. 42 ust. 6 ustawy o PIT wskazujący wyjątek od reguły, że informacje podatkowe nie powinny zawierać dochodów niepodlegających opodatkowaniu na terytorium Polski. Zgodnie z wymienionym przepisem informacje IFT-1/IFT-1R w drodze wyjątku sporządzają również płatnicy podatku w przypadku, gdy "na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku". Art. 39 ust. 3 ustawy o PIT nakładający obowiązek wystawienia informacji PIT-8C nie zawiera takiego postanowienia, co potwierdza, że dochody niepodlegające opodatkowaniu w Polsce (ze względu na brak osiągnięcia na terytorium Polski bądź postanowienia właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) nie powinny być ujmowane w informacji PIT-8C.

Powyższe potwierdzają dotychczasowe rozstrzygnięcia organów podatkowych - przykładowo:

1)

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z 16 sierpnia 2018 r. o sygn. IPPB4/4511-670/16-5/JM ("W przypadku, gdy z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie wynikało, że dane świadczenie nie podlega opodatkowaniu w Polsce Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.")

2)

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 września 2020 r. o sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.576.2020.1.KS (" (...) jeśli z obowiązujących przepisów (w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) wynika, że dany przychód nie podlega opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w odniesieniu do takiego przychodu.")

3)

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2021 r. o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.396.2021.1.MG ("Reasumując, w przypadku uzyskania przez zagranicznego klienta Spółki dochodu z transakcji na papierach wartościowych, w przypadku, gdy z postanowień stosowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jednoznacznie będzie wynikało, że dochody te będą podlegały opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania zagranicznego klienta, Spółka nie będzie miała obowiązku wystawiania klientowi informacji PIT-8C").

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania przez Klienta zagranicznego dochodu z transakcji na papierach wartościowych lub derywatów w przypadku, gdy dochody te mogą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania Klienta zagranicznego na podstawie DTT, Bank nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Ad.2.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku wystawiania informacji PIT-11 na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy o PIT, obejmującej przychody z innych źródeł Klientów zagranicznych, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT wynikające z umorzenia lub przedawnienia Wierzytelności Klientów zagranicznych w przypadku, gdy na podstawie DTT dochody te będą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania takiego klienta.

Podobnie, jak w przypadku zdarzenia przyszłego nr 1, postanowienia DTT (najczęściej art. 21) w zakresie "Innych dochodów" wyłączają opodatkowanie powyższych przychodów z innych źródeł w Polsce. Tym samym Klient zagraniczny nie powinien być uznany podatnika o ograniczonym obowiązku podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy o PIT (nierezydenta).

Nie powstaje zatem wobec Klienta zagranicznego obowiązek podatkowy oraz związane z tym obowiązki informacyjne Banku polegające na sporządzeniu informacji PIT-11 na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy o PIT. PIT-11 powinien być wystawiony tylko w przypadku gdy zgodnie z postanowieniami DTT przychody nierezydentów wykazywane w tej informacji podlegają opodatkowaniu w Polsce. Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w wykładni systemowej wynikającej z art. 42 ust. 6 ustawy o PIT, tj. braku w art. 42a lub innym przepisie ustawy o PIT przepisu przewidującego obowiązek wystawiania informacji PIT-11 w sytuacji gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania danych dochód (przychód) nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy wydaje się w pełni uzasadnione.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

W odniesieniu do wskazanych przez Panią wyliczeń organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji tut. organu.

Odnosząc się do powołanych przez Państwa interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2023 r. poz. 259, dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl