0114-KDIP3-1.4011.1246.2021.2.BS, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0114-KDIP3-1.4011.1246.2021.2.BS - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.1246.2021.2.BS Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 grudnia 2021 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 12%.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 28 lutego 2022 r. (data wpływu 2 marca 2022 r).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca posiada na terytorium Polski nieograniczony obowiązek podatkowy, stosownie do art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "PIT"). Wnioskodawca prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w ramach której, świadczy usługi informatyczne polegające w przeważającej mierze na zarządzaniu projektami IT (Information technology - technika informatyczna, dalej: "IT"). Świadczone usługi w branży IT stanowią główny przedmiot prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i odpowiadają za około 98% jego przychodu. Pozostałe 2% przychodu Wnioskodawca uzyskuje z tytułu produkcji mebli i ich późniejszej sprzedaży

Wnioskodawca wskazane usługi IT dotyczące w szczególności zarządzaniem projektami IT świadczy na rzecz podmiotu trzeciego, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usługi. Określonym w umowie przedmiotem świadczenia usług przez Wnioskodawcę jest: świadczenie usług technicznych, głównie usługi oprogramowania i usługi outsourcingowe w sektorze technologii informatycznych (w tym także usługi w zakresie zarządzania projektami).

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalności gospodarcza związana z branżą IT została sklasyfikowana dla celów PKD jako:

a)

62.09 Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

b)

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

c)

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

d)

62.01 - Z Działalność związana z oprogramowaniem,

a dla celów PKWiU:

- 62.09.20.0 - Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

- 62.01.1 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych;

- 62 01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych;

- 62.02 - Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki;

- 62 03.1 - Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Działalność Wnioskodawcy związana z produkcją mebli polega na zakupie różnych materiałów (surowców), z których Wnioskodawca następnie własnoręcznie wykonuje meble w celu ich sprzedaży.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność związana z produkcją mebli została sklasyfikowana dla celów PKD jako: 31 09.Z - Produkcja pozostałych mebli, a dla celów PKWiU: - 31.09.1 - Pozostałe meble.

Zdarzenie przyszłe numer 1

Wnioskodawca od stycznia 2022 r. planuje zmienić formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej i opodatkować ją ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na postawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca zamierza skorzystać ze stawki 12% opodatkowania określonej w art. 12 ust. 2b) lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby w brzmieniu (obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r. tj.:

Artykuł 12. (Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych]

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

2b) 12% przychodów ze świadczenia usług: b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

Zdarzenie przyszłe numer 2

Przychody z tytułu produkcji i sprzedaży mebli Wnioskodawca zamierza opodatkować stawką 5,5% jako przychód z działalności wytwórczej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zdarzenie przyszłe numer 3

Ponadto Wnioskodawca, będący jednocześnie ojcem czworga małoletnich dzieci, wobec których wykonuje władzę rodzicielską wspólnie ze swoją małżonką, zamierza w roku podatkowym 2022 skorzystać z tzw. Ulgi 4+ wprowadzonej ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: "Nowy Ład"). Wskazana Ulga 4+ polegać będzie na tym, że w nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "PIT), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., do ustawy PIT dodany zostanie następujący przepis art. 21 ust. 1 pkt 153) o następującym brzmieniu:

Artykuł 21 (Zwolnienia przedmiotowe]

1. Wolne od podatku dochodowego są:

153)

przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Osiągnięte:

a)

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

b)

z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27. art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44-48.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Złożył Pan oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem w dniu 14 stycznia 2022 r.

Uzyskiwany przez Pana przychód nie przekracza limitu określonego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (zwaną dalej "Ustawa o ryczałcie").

Nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu oprócz wskazanej działalności.

Do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o ryczałcie.

Ponadto, informuje Pan, że uzyskuje przychody ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowania (PKWiU 62.01.01), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU 62.09.20) oraz związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) oraz ze prowadzi ewidencję przychodów, w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Następnie wskazuje Pan, że przedmiotem Pana wytwórstwa są głownie zestandaryzowane, powtarzalne meble według własnego projektu. Sporadycznie wykonuje Pan również meble na indywidualne zlecenie klienta.

Oznajmił Pan również, że w produkcji mebli korzysta z własnych materiałów i nie prowadzi działalności związanej z montażem mebli.

Pytanie

1. Czy Wnioskodawca przychód uzyskiwany ze świadczonych usług informatycznych polegających w szczególności na zarządzaniu projektami IT może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 12% jako przychód ze świadczenia usług określonych w art. 12 ust. 2b) lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w następującym brzmieniu (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r.)?

2. Czy Wnioskodawca przychód uzyskiwany z produkcji i sprzedaży mebli może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5.5% jako przychód z działalności wytwórczej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

3. Czy Wnioskodawca, który w 2022 r. będzie prowadził działalność gospodarczą i będzie korzystał z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadzie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, korzystając z Ulgi 4+ w jej pełnej wysokości na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT (w brzmieniu od 1 stycznia 2022 r.) będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego za rok podatkowy 2022 dopiero od wysokości nadwyżki przychodu przekraczającej ustawowy próg kwoty 85 528 zł, a przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę do wskazanego progu 85 528 zł będą wolne od podatku dochodowego?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 w zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W zakresie pytania Nr 2 i 3 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Pana stanowisko w sprawie

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1

Zdaniem Wnioskodawcy przychód uzyskiwany ze świadczonych usług informatycznych określonych w umowie o świadczenie usługi i polegających przede wszystkim na zarządzaniu projektami IT powinien podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 12%.

Zdaniem Wnioskodawcy prowadzona przez niego działalności we wskazanym zakresie, wpisuje się w usługi określone w art. 12 ust. 2b) lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi IT, określone w umowie o świadczenie usług jako: świadczenie usług technicznych, głównie usługi oprogramowania i usługi outsourcingowe w sektorze technologii informatycznych (w tym także usługi w zakresie zarządzania projektami) należy zakwalifikować do świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU 62.01 1), doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWIU 62.02) czy tez usług w związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62 03.1).

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy do świadczonych przez niego usług w branż IT zastosowanie będzie miała stawka opodatkowania wynosząca 12% na podstawie art. 12 ust. 2b) lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1.

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2.

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3.

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a.

prowadzenia aptek,

b.

uchylony

c.

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d.

- e. uchylony

e.

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4.

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5.

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a.

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b.

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W myśl art. 9 ust. 1c ww. ustawy:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320 oraz z 2021 poz. 1641), zwanej dalej "ustawą o CEIDG".

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy:

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 14% przychodów ze świadczenia usług:

a)

w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

b)

architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

c)

w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał Pan, że uzyskuje Pan przychody: ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU 62.01.01), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU 62.09.20) oraz związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) oraz że prowadzi ewidencję przychodów, w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia usług informatycznych opisanych we wniosku będą opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Pana w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU.

Tutejszy Organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl