0114-KDIP3-1.4011.114.2017.1.KS1, PIT w zakresie opodatkowania przychodów z uprawy i sprzedaży truskawek przez wnioskodawcę... - OpenLEX

0114-KDIP3-1.4011.114.2017.1.KS1 - PIT w zakresie opodatkowania przychodów z uprawy i sprzedaży truskawek przez wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 maja 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.114.2017.1.KS1 PIT w zakresie opodatkowania przychodów z uprawy i sprzedaży truskawek przez wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia z dnia 21 lutego 2017 r. (data wpływu 8 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z uprawy i sprzedaży truskawek przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z uprawy i sprzedaży truskawek przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowej.

We wniosku złożonym przez przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca, razem z trzema innymi osobami fizycznymi, polskimi rezydentami podatkowymi, planuje prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej (dalej: "Spółka"). Te cztery osoby fizyczne (dalej łącznie: "Wspólnicy"), czyli Wnioskodawca oraz trzech Zainteresowanych niebędących stronami, będą komandytariuszami spółki komandytowej. Komplementariuszem Spółki będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakładana Spółka będzie prowadziła działalność polegającą na uprawie i sprzedaży truskawek. Uprawa truskawek będzie prowadzona na dzierżawionym przez Spółkę gruncie. Truskawki będą hodowane pod tunelami foliowymi, które nie będą ogrzewane.

Spółka będzie prowadziła działalność rolniczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Spółka nie będzie prowadziła innej, pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wszyscy Wspólnicy będą uczestniczyli w tym samym zdarzeniu przyszłym, a więc będą Wspólnikami Spółki prowadzącej działalność rolniczą i w związku z tym składają wspólny wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przepisy ustawy o PIT stosuje się do przychodów z udziału w spółce komandytowej prowadzącej działalność rolniczą, uzyskiwanych przez wspólnika tej spółki, w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT?

Zdaniem Zainteresowanych, zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z udziału w spółce komandytowej prowadzącej działalność rolniczą, uzyskiwanych przez wspólnika tej spółki.

UZASADNIENIE stanowiska w sprawie

a. Sposób opodatkowania przychód spółki komandytowej.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż spółka komandytowa jest spółką osobową i nie posiada osobowości prawnej. Spółka komandytowa nie jest więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie jest również podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnikami podatku dochodowego od przychodów spółki komandytowej są wspólnicy spółki. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, "Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, (...) określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) (...)." Każdy ze wspólników spółki komandytowej jest więc, co do zasady, podatnikiem w stosunku do odpowiedniej części przychodu osiąganego przez spółkę komandytową.

b. Działalność rolnicza - wyłączenie z opodatkowania.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, działalnością rolniczą jest " (...) działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu; w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, (...)."

Przedstawiona w zdarzeniu przyszłym uprawa truskawek w tunelach pod folią będzie zawierać się w powyżej wskazanej definicji działalności rolniczej.

Jednocześnie opisana uprawa truskawek nie będzie zawierać się w definicji działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o PIT "Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym." Jak zostało wskazane w zdarzeniu przyszłym, uprawa truskawek będzie prowadzona pod tunelami foliowymi, które jednakże nie będą ogrzewane.

c. Przychody z udziału w Spółce - wyłączenie z opodatkowania

Przepisy ustawy o PIT nie będą więc stosowane do przychodów z działalności rolniczej prowadzonej przez Spółkę.

W związku z tym, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem PIT, tylko podatnikami są w odpowiedniej proporcji wspólnicy takiej spółki, to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów wspólników z udziału w spółce, jeżeli ta spółka prowadzi działalność rolniczą.

Oznacza to, że przychody Wspólników uzyskiwane z udziału w Spółce, prowadzącej działalność rolniczą, nie będą podlegały ustawie o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach Ministra Finansów. Wskazać można na interpretacją Ministra Finansów z 9 lipca 2013 r., nr ITPB1/415-434/13/MW, w której wskazano: "Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy, stwierdzić należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy istotne znaczenie ma to, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Spółka w której Wnioskodawca jest wspólnikiem prowadzi wyłącznie działalności rolniczą. W konsekwencji do przychodów z tej działalności zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."

Podobnie stwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 28 września 2011 r.: "(...) na gruncie przedmiotowej sprawy istotne znaczenie ma to, że nie prowadzi Pan działalności gospodarczej. Spółka w której jest Pan wspólnikiem prowadzi działalności rolniczą. W konsekwencji do przychodów z tej działalności zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym normy prawne dotyczące wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osoba prawną lub jej likwidacji dotyczą wyłącznie podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a więc nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Reasumując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie na dzień wystąpienia ze spółki lub jej likwidacji nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu."

Analogicznie w interpretacji Ministra Finansów z 14 marca 2008 r., nr ITPB1/415-754/07/MR: "przychody uzyskiwanie przez spółkę (komandytową - przyp. Wnioskodawcy) z działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie Tut. Organ wskazuje, iż aktualnie obowiązującą w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl