0114-KDIP3-1.4011.1077.2022.3.MG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.1077.2022.3.MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części nieprawidłowe i w części prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

- nieprawidłowe w części dotyczącej wypłaconych przez spółkę komandytową (przed przekształceniem w spółkę akcyjną) zaliczek na poczet udziału w zyskach spółki komandytowej za rok 2021 oraz braku obowiązku poboru podatku od tych zaliczek przez spółkę komandytową i spółkę akcyjną, jako płatnika;

- prawidłowe w części w której nie podlega opodatkowaniu przyszła wypłata przez spółkę akcyjną zysku wygenerowanego przez spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. na rzecz byłych komandytariuszy (obecnych wspólników spółki akcyjnej).

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 16 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z dokonaną przez spółkę komandytową przed przekształceniem wypłatą wspólnikom zaliczek na poczet udziału w zyskach Spółki za 2021 r. oraz planowaną przez spółkę przekształconą (spółę akcyjną) wypłatą zysków wypracowanych przez spółkę komandytową w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r.

Wniosek został uzupełniony pismem z 31 stycznia 2023 r. (data wpływu 31 stycznia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

(...) S.A.

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

(...) D. Z.

3) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

(...) Z. S.

4) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

(...) M. K

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Byli Komandytariusze są osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającymi w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Byli Komandytariusze do dnia 9 listopada 2021 r. byli komandytariuszami spółki komandytowej - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (...), KRS: (...), NIP: (...) (dalej: "Spółka komandytowa"). Komplementariuszem w Spółce komandytowej była z kolei spółka kapitałowa B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...).

Rokiem obrotowym Spółki komandytowej był rok kalendarzowy. Spółka komandytowa ewidencjonowała zdarzenia gospodarcze w oparciu o księgi rachunkowe, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)

Z perspektywy podatku dochodowego przychody i koszty uzyskania przychodów osiągane przez Spółkę komandytową za okres od początku jej funkcjonowania do dnia 30 kwietnia 2021 r. były przypisywane wspólnikom, zgodnie z posiadanym przez danego wspólnika udziałem w zysku Spółki komandytowej, i były tym samym opodatkowane podatkiem dochodowym na poziomie tych wspólników.

Powyższe związane było z faktem, iż wspólnicy Spółki komandytowej w oparciu o art. 12 ust. 2 Ustawy nowelizującej podjęli decyzję o odroczeniu momentu nabycia statusu podatnika CIT do dnia 1 maja 2021 r. W związku z powyższym Spółka komandytowa na dzień 30 kwietnia 2021 r. zamknęła księgi rachunkowe dla celów podatkowych, bez sporządzania sprawozdania finansowego na ten dzień oraz tym samym począwszy od 1 maja 2021 r. uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Pomiędzy 1 stycznia 2021 r. a 30 kwietnia 2021 r. Spółka komandytowa wypracowywała zysk, który nie został we wskazanym okresie wypłacony Wspólnikom. Powyższe było wynikiem reinwestowania środków pieniężnych przez Spółkę komandytową, która przeznaczała wypracowany zysk m.in. na bieżące finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, a nadto jej rozwój.

Wypracowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. zysk - mimo, że niewypłacony - uwzględniany był w podstawie opodatkowania wspólników i w przypadku Byłych Komandytariuszy podlegał na bieżąco w trakcie roku podatkowego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych poprzez zastosowanie przez Wspólników opodatkowania w formie liniowej jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej - zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT. Nadto, Byli Komandytariusze zgodnie z obowiązującymi przepisami wpłacali miesięczne zaliczki na podatek dochodowy według proporcji udziałów określonej w umowie spółki, a po zakończeniu roku podatkowego składali zeznanie roczne.

Z uwagi na znaczny rozwój Spółki komandytowej oraz ekspansję gospodarczą w czerwcu 2021 r. podjęto decyzję o dokonaniu przekształcenia Spółki komandytowej w spółkę akcyjną ("Przekształcenie"). W ślad za powyższym 27 lipca 2021 r. zarząd Spółki komandytowej działając na podstawie art. 557 § 1 i § 2 oraz art. 558 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("k.s.h." Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) sporządził plan przekształcenia, zgodnie z którym Spółka komandytowa zostanie przekształcona w trybie art. 551 k.s.h. w spółkę akcyjną.

Wpis powstałej z przekształcenia Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił z dniem 10 listopada 2021 r. W wyniku Przekształcenia wspólnicy Spółki komandytowej, w tym Byli Komandytariusze stali się akcjonariuszami Spółki akcyjnej. W efekcie Przekształcenia Spółka komandytowa zamknęła księgi rachunkowe na dzień 9 listopada 2021 r., a Spółka akcyjna otworzyła księgi rachunkowe na dzień 10 listopada 2021 r.

W okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r., tj. w okresie w którym Spółka komandytowa posiadała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych spółka ta wygenerowała stratę bilansową i podatkową. Jednocześnie, uwzględniając zysk wygenerowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. Spółka komandytowa wygenerowała zysk. Innymi słowy, zysk wygenerowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia był wyższy niż strata wygenerowana w okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. W bilansie Spółki komandytowej zysk za okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. był prezentowany po stronie pasywów w pozycji Zysk (strata) netto.

Jednocześnie, w okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. Byli Komandytariusze (stosownie do posiadanych udziałów) pobierali zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki komandytowej za rok 2021 r. Od tak dokonanej wypłaty na rzecz Byłych Komandytariuszy Spółka komandytowa i Spółka akcyjna w oparciu o art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz 41 ust. 4 ustawy o PIT pobrała 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Dokonane wypłaty zaliczek w bilansie Spółki komandytowej za okres od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. były prezentowane po stronie pasywów w pozycji Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).

Z kolei, w sprawozdaniu finansowym Spółki akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. kwota zysku wygenerowanego przez Spółkę komandytową za okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. prezentowana jest w bilansie po stronie pasywów w pozycji Zysk (strata) z lat ubiegłych. Do dnia sporządzenia niniejszego wniosku nie podjęto decyzji o formie rozdysponowania zysku przypadającego za ten okres.

Spółka akcyjna zamierza w przyszłości dokonać wypłaty zysków osiągniętych przez Spółkę komandytową za okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. Stosowne przyszłe uchwały Spółki w kwestii wypłaty zysku będą jasno precyzować, czy i w jakiej części wypłata jest finansowana ze środków pochodzących z zysków Spółki komandytowej. Żadna z dokonywanych wypłat nie będzie wiązała się ze zmniejszeniem ilości czy też wartości akcji w Spółce i nie wpłynie na poziom prawa do udziału w zyskach Spółki akcyjnej.

Celem usystematyzowania, Zainteresowani jeszcze raz przedstawiają ciąg wydarzeń opisany w niniejszym wniosku o interpretację:

1. Wypracowanie przez Spółkę komandytową zysku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

2. Zamknięcie ksiąg Spółki komandytowej dla celów podatkowych - 30 kwietnia 2021 r.

3. Uzyskanie przez Spółkę komandytową statusu podatnika CIT - 1 maja 2021 r.

4. Podjęcie przez Wspólników decyzji o dokonaniu Przekształcenia Spółki komandytowej - czerwiec 2021 r.

5. Sporządzenie planu przekształcenia - lipiec 2021 r.

6. Wygenerowanie straty bilansowej i podatkowej przez Spółkę komandytową w okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. oraz zysku w całym okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r.

7. Wypłata zaliczek na poczet zysku na rzecz Byłych Komandytariuszy - od maja 2021 r. do listopada 2021 r. oraz pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego przez Spółkę komandytową oraz Spółkę akcyjną.

8. Rejestracja Przekształcenia w KRS - 10 listopada 2022 r.

9. Wypłata Byłym Komandytariuszom przez Spółkę akcyjną zysków wygenerowanych w ramach Spółki komandytowej w okresie od 1 stycznia 2021 r. - 9 listopada 2021 r. Na skutek wypłaty obniżeniu ulegnie pozycja "zysk (strata) z lat ubiegłych".

Na moment sporządzania niniejszego wniosku o interpretację zrealizowane zostały pkt 1-8.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

a) Planowana wypłata stanowić będzie wypłatę dywidendy. Podstawą prawną do takiej wypłaty jest art. 347 § 1 oraz art. 348 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h.").

Z pierwszego z powołanych przepisów wynika, że akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Drugi z powołanych przepisów wskazuje, że kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Wobec powyższego, na kwotę dywidendy mogą się składać także kwoty niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. Do zysków niepodzielonych Strona i Zainteresowani zaliczają również zyski niepodzielone za okres sprzed przekształcenia Spółki komandytowej w Spółkę akcyjną. Z chwilą przekształcenia Spółka akcyjna weszła bowiem we wszystkie prawa i obowiązki przysługujące dotychczas Spółce komandytowej zgodnie z brzmieniem art. 553 § 1 k.s.h.

Na gruncie analizowanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wypłata dywidendy obejmować więc będzie niepodzielony zysk Spółki komandytowej wypracowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r.

Jednocześnie, jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Zainteresowanych we wniosku z dnia 16 listopada 2022 r. wypłata taka choć z perspektywy przepisów k.s.h. stanowić będzie dywidendę, to dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych nie może być kwalifikowana jako dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT w części w jakiej na dywidendę składają się zyski wypracowane przez Spółkę komandytową w okresie gdy była transparentna podatkowo.

Zainteresowani ponownie podkreślają, że prawidłowość takiego stanowiska potwierdzają w szczególności regulacje zawarte w art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, jak również ugruntowana praktyka interpretacyjna KIS wynikająca z powołanych we wniosku z dnia 16 listopada 2022 r. interpretacjach indywidualnych kontynuowana w kolejnych interpretacjach wydawanych w tożsamych stanach faktycznych np. interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2022 r. sygn. 0115 KDIT1.4011.640.2022.3.MR, w której wskazano, że:

"W związku z tym, przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powinno mieć wpływu na skutki podatkowe wypłaty wspólnikom zysków wypracowanych przed 1 stycznia 2021 r. (1 maja 2021 r.). Dla byłych już wspólników spółki komandytowej, aktualnie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie to obojętne podatkowo."

Podobnie, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2023 r. sygn. 0112-KDIL2-2.4011.873.2022.2.AC w uzasadnieniu stanowiska Dyrektora KIS wskazano:

"Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób wypracowany przed przekształceniem zysk będzie prezentowany w bilansie spółki przekształconej (czy będą to zobowiązania czy kapitały), nie ma znaczenia także data podjęcia uchwały w tym zakresie. Nadrzędne znaczenie ma bowiem art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej, który rozstrzyga kwestię wypłaty zysków wypracowanych na poziomie spółki transparentnej podatkowo."

b) W opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wniosku z dnia 16 listopada 2022 r. wskazano na str. 4, że w bilansie Spółki komandytowej zysk za okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. był prezentowany po stronie pasywów w pozycji Zysk (strata) netto. Wskazano również, że w sprawozdaniu finansowym spółki akcyjnej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. kwota zysku wygenerowanego przez Spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. prezentowana jest w bilansie po stronie pasywów w pozycji Zysk (strata) z lat ubiegłych. Do dnia sporządzenia wniosku o wydanie interpretacji nie podjęto decyzji o formie rozdysponowania zysku za ten okres. Oznacza to, że przypadający na okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. zysk nie został podzielony ani nie został odniesiony na inne kapitały, tj. podstawowy, zapasowy czy rezerwowy.

Tym samym, w przypadku podjęcia decyzji o wypłacie zysków przypadających na okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r., na który to zysk składa się zysk wypracowany od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. i strata wypracowana od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. zmniejszeniu ulegnie wartość pasywów bilansu w pozycji "Zysk (strata) z lat ubiegłych".

Celem uniknięcia wątpliwości Zainteresowani wyjaśniają, że Spółka komandytowa przed przekształceniem oraz Spółka akcyjna po przekształceniu sporządzają bilans zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z którym na pasywa składają się m.in.

A. Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

W konsekwencji, wypłata będzie skutkować obniżeniem kapitałów Spółki akcyjnej, ale nie będzie wiązała się z obniżeniem kapitału zapasowego ani rezerwowego, lecz zysku z lat ubiegłych.

c) Uprawnienie Zainteresowanych do uzyskania zysku wypracowanego przez Spółkę komandytową będzie wynikało z faktu uprzedniego posiadania prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej a podstawą prawną istnienia tego uprawnienia jest art. 553 § 1 k.s.h.

Jak stanowi § 1 powołanego przepisu Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Z kolei, w myśl § 3 tego przepisu wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Powyższa regulacja wprowadza zasadę sukcesji uniwersalnej w przypadku przekształcenia oraz kontynuacji składu osobowego wspólników spółki przekształcanej. Tym samym Byli komandytariusze zachowają prawo do pobrania zysku wygenerowanego przez Spółkę komandytową, z tą jedynie różnicą, że realizacja tego prawa odbywać się musi według przepisów właściwych dla Spółki akcyjnej, czyli na podstawie art. 347 § 1 oraz 348 § 1 k.s.h. Zgodnie z tymi przepisami uprawnienie do uzyskania zysku wypracowanego przez Spółkę komandytową wynikać będzie z uchwały o wypłacie dywidendy, która będzie obejmować zyski Spółki komandytowej, niepodzielone do dnia podjęciach uchwały o wypłacie dywidendy i wypracowane przed objęciem Spółki komandytowej opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych.

d) Tak, Strona oraz Zainteresowani będą w stanie wykazać, że wskazane we wniosku wypłaty będą dokonywane z tytułu niewypłaconych zysków uzyskanych przez Spółkę komandytową w okresie poprzedzającym opodatkowanie Spółki komandytowej podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ponadto Spółka wyjaśniła, że w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wskazano, że Byli Komandytariusze w okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. pobierali zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki komandytowej za 2021 r. i od tych wypłat Spółka komandytowa a po przekształceniu spółka akcyjna (z uwagi na fakt, że ostatnia zaliczka wypłacona została w listopadzie 2021 r. przed przekształceniem a pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego nastąpić ma do 20 dnia miesiąca następującego po wypłacie) pobrała zryczałtowany podatek dochodowy. Zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki komandytowej były niższe niż zysk wypracowany przez Spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 do 9 listopada 2021 r. Do chwili obecnej nie podjęto uchwały dotyczącej podziału zysku wypracowanego przez Spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r.

Dokonane wypłaty zaliczek w bilansie Spółki komandytowej za okres od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. prezentowano po stronie pasywów w pozycji Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).

Jednocześnie wyjaśniono, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Spółka komandytowa wygenerowała zysk, natomiast w okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. stratę podatkową i bilansową. Zważywszy na fakt, że zysk wygenerowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. był wyższy od straty wygenerowanej w okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. w całym okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. Spółka komandytowa wygenerowała zysk, który w bilansie Spółki komandytowej był prezentowany po stronie pasywów w pozycji Zysk (strata) netto).

Wskazując w treści wniosku, że do dnia sporządzenia wniosku nie podjęto decyzji o formie rozdysponowania zysku przypadającego za ten okres, Zainteresowani zamierzali wskazać, że zarówno zaliczki wypłacone na poczet zysku za rok 2021 r. jak i pozostała część zysku nie została objęta uchwałą o podziale tego zysku.

Celem pełnego zrozumienia stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Zainteresowani wyjaśnili, że:

1. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Spółka komandytowa wypracowała zysk.

2. W dniu 30 kwietnia 2021 r. Spółka komandytowa zamknęła księgi dla celów podatkowych.

3. W dniu 1 maja 2021 r. Spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT.

4. W okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. (dnia poprzedzającego przekształcenie Spółki komandytowej w Spółkę akcyjną) Spółka komandytowa odnotowała stratę.

5. W okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. wspólnicy Spółki komandytowej wypłacali zaliczki na poczet udziału w zysku za rok bieżący (2021) rok. Wysokość zaliczek była niższa niż zysk wypracowany przez Spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. pomniejszony o stratę Spółki komandytowej poniesione w okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. W związku z wypłatą zaliczek na poczet udziału w zysku, jakie miały miejsce w okresie od 1 maja 2021 r. do listopada 2021 r. odpowiednio Spółka komandytowa oraz Spółka akcyjna pobrały zryczałtowany podatek dochodowy.

6. W dniu 10 listopada 2021 r. nastąpiło przekształcenie Spółki komandytowej w Spółkę akcyjną. Do momentu przekształcenia wspólnicy Spółki komandytowej nie podejmowali uchwały o podziale zysku za okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. (faktycznie wygenerowanego w okresie do 30 kwietnia 2021 r. kiedy nastąpiło zamknięcie ksiąg dla celów podatkowych), wobec czego nie dokonali również podziału zysku w zakresie wypłaconych w okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. zaliczek na poczet udziału w zysku.

7. Po przekształceniu Spółka akcyjna nie podjęła uchwały o wypłacie dywidendy. Spółka akcyjna zamierza wypłacić dywidendę obejmującą również zyski niepodzielone z okresu sprzed przekształcenia, czyli zysk Spółki komandytowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r.

Przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe są aktualne również na dzień sporządzenia niniejszego pisma. Ponadto Zainteresowani wskazali, że przedmiotem sformułowanego pytania jest potwierdzenie neutralności (braku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych) wypłaty zysków wypracowanych przez Spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. zrealizowaną w części w formie zaliczek do dnia przekształcenia Spółki komandytowej w Spółkę akcyjną (czyli w okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r.) oraz przyszłej wypłaconej już przez Spółkę akcyjną, skutkującą brakiem obowiązku poboru tego podatku przez płatnika - odpowiednio przez Spółkę komandytową oraz Spółkę akcyjną.

Pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych, zgodnie z którym dokonana przed przekształceniem wypłata zaliczek na poczet udziału w zyskach Spółki komandytowej za rok 2021 oraz planowana po przekształceniu wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę komandytową w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. i opodatkowanych uprzednio przez wspólników Spółki komandytowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym odpowiednio Spółka komandytowa nie była i spółka akcyjna nie była i nie będzie zobowiązana do pobrania od takich wypłat 19-procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Zainteresowanych prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych, zgodnie z którym wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę komandytową i opodatkowanych uprzednio przez wspólników Spółki komandytowej, dokonana zarówno przed jak i po przekształceniu Spółki komandytowej w spółkę akcyjną nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym odpowiednio Spółka komandytowa nie była i Spółka akcyjna nie była i nie będzie zobowiązana do pobrania z tytułu dokonanej wypłaty 19-procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego.

W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe nie były podatnikami podatków dochodowych w Polsce - zarówno podatku dochodowego od osób prawnych, jak również podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółki komandytowe uznawane były za podmioty "transparentne podatkowo". Powyższe oznaczało, że opodatkowanie ich dochodów następowało na poziomie wspólników będących podatnikami podatku dochodowego w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o PIT (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r. przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Przy czym zgodnie z art. 3 pkt 26 ustawy o PIT przez spółkę niebędącą osobą prawną rozumiana była spółka inna niż określona w pkt 28. W myśl natomiast pkt 28 przez spółkę rozumiana była

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną (...),

b)

spółka kapitałowa w organizacji,

c)

spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie.

Artykuł 8 ust. 1 ustawy o PIT stanowił zatem o osobnym opodatkowaniu u każdego wspólnika przychodu z udziału w spółce niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Art. 8 ust. 2 ustawy o PIT stanowił natomiast, iż wymienione wyżej zasady opodatkowania przychodu stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Wprowadzenie tej regulacji było konsekwencją uznania, że tylko w odniesieniu do podatnika można mówić o osiągnięciu przychodu, poniesieniu wydatków będących lub niebędących kosztami uzyskania przychodów, uzyskaniu dochodu itd. Skoro spółki cywilna, jawna, partnerska i komandytowa nie były podatnikami, zasadniczo nie można mówić o ich przychodach czy dochodach. Takimi pojęciami można, co najwyżej posługiwać się w przenośni, mając na uwadze, że w odniesieniu do tych spółek podatnikiem podatku dochodowego był zawsze wspólnik.

Skonstruowanie norm art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT i posłużenie się w nich kryterium "prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną" ustawodawca stworzył zasadę obowiązku prowadzenia rozliczeń podatkowych związanych z samym faktem uczestnictwa w spółce niebędącej osobą prawną (bycia wspólnikiem takiej spółki). Ustawodawca nie uzależnił przy tym poziomu obciążeń podatkowych wynikających z udziału podatnika w spółce niebędącej osobą prawną od wartości rzeczywiście uzyskiwanych przez podatnika (wypłacanych podatnikowi) zysków z takiej spółki.

Z powyższego wynika zatem, że dochód każdego ze wspólników, rozumiany jako zysk z tytułu udziału w spółce komandytowej, winien być systematycznie opodatkowywany w ciągu roku (w stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r.). W tym zakresie nie ma znaczenia, czy zysk wypracowany przez spółkę komandytową został wypłacony wspólnikom.

Przekładając powyższe na analizowany stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, pełniąc zadość obowiązkom wynikającym z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT Byli Komandytariusze na bieżąco opodatkowywali zysk wypracowywany w ramach Spółki komandytowej. W konsekwencji począwszy od momentu założenia Spółki komandytowej Byli Komandytariusze obliczali podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłacając comiesięczne zaliczki z tego tytułu. Po zakończeniu roku podatkowego Byli Komandytariusze składali indywidualne zeznania podatkowe, wykazujące dochody z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną. Powyższe w sposób bezpośrednio oznacza, że zysk Spółki komandytowej, zgodnie z zasadami ustawy o PIT podlega opodatkowaniu w "czasie trwania" Spółki komandytowej jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej wspólników i nie podlega ponownemu opodatkowaniu w dacie jego podziału.

Zainteresowani zwracają nadto uwagę, że powyższe wynika również z podstawowej zasady wykładni systemowej w podatku dochodowym, zgodnie z którą, ta sama wartość nie może być dwukrotnie opodatkowana w stosunku do tej samej osoby. W oparciu o tę zasadę, opodatkowanie dochodów wspólnika spółki komandytowej, który z tego tytułu zapłacił już podatek dochodowy od osób fizycznych, powinno być w sytuacji jak przedstawiona we wniosku, neutralne podatkowo. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 22 maja 2002 r., sygn. akt K 6/02, OTKA 2002/3/33) i Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się, że podwójne opodatkowanie stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 84 i art. 217 Konstytucji RP (tak m.in. wyrok NSA z dnia 20 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2089/15).

Niezależnie od faktu, że zaprezentowane stanowisko Zainteresowanych wynika wprost z wykładni systemowej przepisów ustawy o PIT, znajduje ona dodatkowe potwierdzenie w regulacji intertemporalnej zawartej w Ustawie nowelizującej. W szczególności należy zwrócić uwagę na zawartą w jej art. 13 ust. 1 normę przejściową, zgodnie z którą do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle treści przywołanego art. 13 ust. 1 Ustawy nowelizującej, dochód Byłych Komandytariuszy uzyskany z udziału w Spółce komandytowej, osiągnięty przez Spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 r. - 30 kwietnia 2021 r. (a więc przed dniem, w którym Spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT), będzie podlegał przepisom dotychczasowym, tj. przepisom obowiązującym przed wejściem w życie Ustawy nowelizującej. Dla zastosowania w tym zakresie przepisów dotychczasowych kluczowe znaczenie ma data osiągnięcia przez Spółkę zysków wypłaconych Byłym Komandytariuszom. Przy czym sama data podjęcia decyzji o ich podziale oraz data ich faktycznej wypłaty nie są natomiast w tym kontekście istotne.

Powyższa intencja ustawodawcy znajduje również potwierdzenie w treści art. 13 ust. 3 Ustawy nowelizującej, zgodnie z którym zwolnienie z opodatkowania wypłaty zysków ze spółki komandytowej znajduje zastosowanie wyłącznie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej wypracowanych od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Ścisłe określenie zakresu zwolnienia do przychodów osiągniętych od dnia, w którym spółka komandytowa stanie się podatnikiem podatku dochodowego wskazuje na fakt, że zyski osiągnięte w okresie poprzedzającym ten dzień w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w momencie wypłaty - i z tej właśnie przyczyny nie istnieje konieczność (a nawet możliwość) obejmowania takich wypłat zwolnieniem.

Powyższe potwierdza także odpowiedź na interpelację nr 17270 w sprawie skutków podatkowych wypłaty zysków z lat poprzednich przez spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT w odpowiedzi na którą Minister Finansów potwierdził, że "zyski wypłacane przez spółkę komandytową w momencie posiadania przez nią statusu podatnika CIT, które to zostały wypracowane w okresie, gdy spółka nie była podatnikiem (czyli do końca 2020 r. lub do 30 kwietnia 2021 r. w przypadku gdy spółka odroczyła stosowanie przepisów), nie są ponownie opodatkowane podatkiem dochodowym".

Na zastosowanie przedmiotowej regulacji intertemporalnej nie wpływa również fakt, że z dniem 10 listopada 2021 r. na skutek wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców KRS Spółka komandytowa przekształciła się w Spółkę akcyjną. Taki wniosek wypływa z art. 93a § 1 w związku z § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej, z którego treści wynika, że na następcę prawnego podmiotu przekształcanego przechodzi również ogół praw i obowiązków podatkowych.

Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT za dochody z kapitałów pieniężnych uznaje się dywidendy i inne udziały w zyskach osób prawnych. Regulacja ta przypisuje tego typu dochody do źródła dochodów kapitałowych i jednocześnie uznaje dywidendy za jeden z rodzajów dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (w przeciwnym razie przepis nie mówiłby o "innych" dochodach z zysku osób prawnych). Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, który wskazuje definicję tych dochodów, za dochód/przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uważany jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także katalog przychodów wymieniony w tym przepisie. Kluczowe zatem dla uznania, że po stronie podatnika dochodzi do powstania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest uznanie, że podatnik uzyskał faktycznie dochód będący efektem podziału zysku osoby prawnej. Dotyczy to także dywidendy, która jak wskazano powyżej, jest jednym z dochodów w zyskach osób prawnych.

Tymczasem powyższy warunek nie jest spełniony w przypadku wypłaty przez spółkę kapitałową zysków wypracowanych jeszcze w czasie, gdy spółka ta była spółką komandytową niebędącą podatnikiem CIT. W takim bowiem przypadku, skoro wypłacane są zyski powstałe zanim spółka ta stała się podmiotem uznawanym za podmiot, którego zyski stanowią zyski osób prawnych w rozumieniu ustawy o PIT, to zyski te stanowią dochody z tytułu udziału w zysku podmiotu niebędącego osobą prawną. Tym samym nie mogą podlegać powyższej regulacji i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z tej perspektywy uznać należy, że określenie "dywidenda" używane w ustawie o PIT oznacza świadczenie polegające na wypłacie zysku wypracowanego w czasie, gdy podmiot go wypłacający był podatnikiem podatku dochodowego.

Innymi słowy - przekształcenie Spółki komandytowej w Spółkę akcyjną w żaden sposób nie wpływa na fakt, że wypłata zaliczek na poczet zysku (dokonana przez Spółkę komandytową oraz Spółkę akcyjną) oraz dokonany w przyszłości ostateczny podział zysku wygenerowanego przez Spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r., na który to zysk składa się zysk wygenerowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. oraz strata wygenerowana w okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. nie wiązała się i nie będzie wiązała się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że podlegający podziałowi zysk pochodzi z okresu, w którym Spółka komandytowa nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zainteresowani wskazują nadto, iż powyższe stanowisko zostało potwierdzone także m.in. w poniższych interpretacjach indywidualnych:

- interpretacja indywidualna z dnia 28 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.563.2021.2.PB dot. wypłaty zysków sp. komandytowej wypracowanych w okresie przed 1 maja 2021 r., po przekształceniu jej w sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, w której potwierdzono prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym Zdaniem zainteresowanych "kwoty Starych Zysków i Zysków 2021 wypłacone przez Spółkę działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (po przeprowadzonym przekształceniu), na podstawie podjętych uchwał nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku ich wypłaty na rzecz Wspólników będących osobami fizycznymi ani podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku ich wypłaty na rzecz Wspólnika będącego osobą prawną. Wypłata Starych Zysków i Zysków2021 będzie neutralna podatkowo. Na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika." Organ odstąpił od uzasadnienia.

- interpretacja indywidualna z dnia 28 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.160.2022.3.MS2 zgodnie z którą "wypłata zysków znajdujących się na kapitale zapasowym spółki komandytowo-akcyjnej (spółki przekształconej), które zostały wypracowane przez spółkę jawną (spółkę przekształcaną) i opodatkowane uprzednio przez wspólników tej spółki, nie będzie stanowiła dla Pana przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypłata zysków będzie dla Pana neutralna podatkowo wyłącznie w zakresie, w jakim kwota wypłaty lub jej część będzie pochodziła z zysków wygenerowanych w okresach, w których był Pan wspólnikiem Spółki jawnej opodatkowanej uprzednio podatkiem dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do Pana udziału w zysku tej Spółki".

- interpretacja indywidualna z dnia 21 lipca 2022 r., sygn. 0115-KDITI.4011.318.2022.1.MST), w której potwierdzono stanowisko Zainteresowanych, zgodnie z którym " (...) nie ma znaczenia forma prawna Spółki komandytowej w momencie podejmowania przez Wspólników uchwał. Nie ma też znaczenia forma prawna Spółki komandytowej w momencie wypłaty Wspólnikom Starych Zysków i Zysków 2021. Niezależnie bowiem od tego, czy Spółka Komandytowa wciąż będzie funkcjonowała jako spółka komandytowa, czy też przekształcona zostanie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - wypłacane przez nią Stare Zyski oraz Zyski 2021 będą pochodziły z okresu, w którym Spółka Komandytowa była podmiotem transparentnym podatkowo. Wypłatę tych kwot (bez względu na datę podjęcia uchwał oraz bez względu na datę wypłaty Starych zysków i Zysków 2021) w dalszym ciągu należy traktować jak wypłatę zysku wypracowanego przez spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, opodatkowanego już uprzednio przez wspólników takiej spółki.". Organ odstąpił od uzasadnienia.

- Interpretacja indywidualna z dnia 29 lipca 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.194.2022.2.k.p., w której organ stwierdził, że "Jednak ustawodawca zastrzegł, że dla wypracowanego dochodu z udziału w zyskach spółki komandytowej - przed zmianą jej statusu podatkowego - stosuje się zasady opodatkowania, które obowiązywały przed 1 stycznia 2021 r. Również połączenia spółki komandytowej ze spółkami z o.o. - w wyniku którego powstała spółka z o.o. - nie powinno mieć wpływu na skutki podatkowe wypłaty wspólnikowi zysku wypracowanego w okresie funkcjonowania spółki komandytowej. W ramach sukcesji uniwersalnej, która ma miejsce m.in. przy połączeniu spółek, zobowiązanie do wypłaty niewypłaconego zysku zostanie przejęte przez spółkę powstałą w wyniku połączenia. W związku z tym przypadający na Pana zysk spółki komandytowej, który powstał od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r., który zostanie wypłacony Panu definitywnie, przez podjęcie uchwały o podziale zysku, przez sp. z o.o. w roku 2022, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

- interpretacja indywidualna z dnia 22 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.111.2022.5, w której organ stwierdził, że "Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka Przekształcona (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) wstąpi zatem we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe Spółki Przekształcanej (spółki komandytowej), w tym w uprawnienia z zakresu wyłączenia z opodatkowania wypłaty zysków wypracowanych przed 1 maja 2021 r. (zysków zatrzymanych)".

Z regulacji intertemporalnych Ustawy nowelizującej oraz wydanych na jej gruncie powołanych wyżej interpretacji indywidualnych w istocie wynika wniosek, że wypłata zysków spółki komandytowej wypracowanych do momentu uzyskania przez nią statusu podatnika dochodowego od osób prawnych zawsze będzie neutralna na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wobec powyższego, jeżeli zyski, na poczet których wypłacono zaliczki oraz definitywnie podzielone w przyszłości zyski zostały osiągnięte przez Spółkę komandytową przed 1 maja 2021 r. (przed uzyskaniem przez Spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), to ich wypłata na rzecz Byłych Komandytariuszy będzie podlegała przepisom dotychczasowym niezależnie od daty podjęcia decyzji w sprawie ich wypłaty oraz niezależnie od daty ich faktycznej wypłaty.

Tym samym, skoro na wypracowany przez Spółkę komandytową zysk w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. składa się zysk wypracowany w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. oraz strata wygenerowana w okresie od 1 maja do 9 listopada 2021 r. to nie ulega wątpliwości, że źródłem wypłat zaliczek na poczet zysku oraz wypłat tytułem ostatecznego podziału zysku za okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. na podstawie stosownych uchwał podjętych w przyszłości przez Spółkę akcyjną będącą następcą prawnym Spółki komandytowej jest zysk wygenerowany przez Spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. czyli w okresie, w którym ta Spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując, prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych, zgodnie z którym wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę komandytową i opodatkowanych uprzednio przez wspólników Spółki komandytowej, dokonana zarówno przed jak i po przekształceniu Spółki komandytowej w spółkę akcyjną nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym odpowiednio Spółka komandytowa nie była i Spółka akcyjna nie była i nie będzie zobowiązana do pobrania z tytułu dokonanej wypłaty 19-procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku na wezwanie tut. organu Zainteresowani wyjaśnili, że zawarte we wniosku z dnia 16 listopada 2022 r. uzasadnienie stanowiska Zainteresowanych znajduje zastosowanie zarówno do kwestii kwalifikacji prawno-podatkowej zdarzenia jakim były wypłaty zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki komandytowej, jak i zdarzenia polegającego na przyszłej wypłacie zysków Spółki komandytowej dokonanej już przez spółkę akcyjną po przekształceniu.

W szczególności, na str. 9 wniosku z dnia 16 listopada 2022 r. w uzasadnieniu stanowiska Zainteresowanych wskazano, że:

"Z regulacji intertemporalnych Ustawy nowelizującej oraz wydanych na jej gruncie powołanych wyżej interpretacji indywidualnych w istocie wynika wniosek, że wypłata zysków spółki komandytowej wypracowanych do momentu uzyskania przez nią statusu podatnika dochodowego od osób prawnych zawsze będzie neutralna na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wobec powyższego, jeżeli zyski, na poczet których wypłacono zaliczki oraz definitywnie podzielone w przyszłości zyski zostały osiągnięte przez Spółkę komandytową przed 1 maja 2021 r. (przed uzyskaniem przez Spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), to ich wypłata na rzecz Byłych Komandytariuszy będzie podlegała przepisom dotychczasowym niezależnie od daty podjęcia decyzji w sprawie ich wypłaty oraz niezależnie od daty ich faktycznej wypłaty.

Tym samym, skoro na wypracowany przez Spółkę komandytową zysk w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. składa się zysk wypracowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. oraz strata wygenerowana w okresie od 1 maja do 9 listopada 2021 r. to nie ulega wątpliwości, że źródłem wypłat zaliczek na poczet zysku oraz wypłat tytułem ostatecznego podziału zysku za okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 listopada 2021 r. na podstawie stosownych uchwał podjętych w przyszłości przez Spółkę akcyjną będącą następcą prawnym Spółki komandytowej Jest zysk wygenerowany przez Spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. czyli w okresie, w którym ta Spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części nieprawidłowe i w części prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 1 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.):

Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

Stosownie do zapisu art. 4 § 1 pkt 1 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 551 § 1 i § 2 ww. ustawy:

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Jak stanowi art. 553 § 1 ww. ustawy:

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Zgodnie z art. 553 § 3 ww. ustawy:

Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione, a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta. W dniu przekształcenia wiadomo dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię podatkowej sukcesji praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Stosownie do art. 93a § 1 pkt 2 ww. ustawy:

Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W konsekwencji, jeśli przekształcenie spółki komandytowej w spółkę akcyjną zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, to spółka akcyjna wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanej spółki komandytowej.

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

Stosownie do art. 5a pkt 28 lit. c ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, w myśl art. 5a pkt 31 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c-e.

Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zostały określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również: (...)

Szerzej tę kategorię przychodów definiuje art. 24 ust. 5 ww. ustawy:

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (...)

Przepis ten wskazuje, że do omawianej kategorii dochodów (przychodów) są zaliczane dochody (przychody) "faktycznie uzyskane z tego udziału", a więc takie przychody, które:

- wynikają z posiadania prawa do udziału w zyskach osób prawnych, oraz

- zostały faktycznie (rzeczywiście) uzyskane.

Jednocześnie przepis wymienia niektóre konkretne rodzaje dochodów (przychodów), które są dochodami (przychodami) z udziałów w zyskach osób prawnych. Wyliczenie to ma charakter przykładowy - nie jest zamkniętym katalogiem dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych. Świadczy o tym treść wstępu do tego wyliczenia oraz użycie przez ustawodawcę określenia "w tym także".

Oznacza to, że faktycznie otrzymane dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będą podlegały opodatkowaniu nawet jeśli nie zostały wprost wymienione w katalogu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje obowiązek poboru podatku przez płatnika wyłącznie w ściśle określonych przypadkach (art. 30, 30a, 31, 33, 34, 35, 41 i 42e).

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Obowiązki płatnika dotyczą zatem m.in. wypłat (świadczeń) z tytułów określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, a więc z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Stosownie do art. 30a ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4.

Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach. Niemniej jednak, w odniesieniu do licznych sytuacji zasada ta została wyłączona przez ustawodawcę przez nałożenie obowiązków płatnika na podmioty wypłacające podatnikowi (stawiające do dyspozycji podatnika) należności stanowiące jego dochody (przychody).

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1 (czyli: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Zgodnie z art. 41 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c (spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), obowiązane są jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. (lub 1 maja 2021 r.) w systemie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem dochodowym od osób prawnych zmienił się status podatkowy spółek komandytowych.

Był to wynik nowelizacji przepisów wprowadzonej ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: "ustawa nowelizująca").

Na mocy art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy nowelizującej:

W przypadku spółek komandytowych oraz spółek jawnych, które z dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, w tym z tytułu objęcia (nabycia) i zbycia udziałów tej spółki, wystąpienia z tej spółki lub jej likwidacji, przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

Spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.:

- spółki komandytowe mieściły się w pojęciu "spółki niebędącej osobą prawną" z art. 5a pkt 26 ustawy;

- skutki podatkowe zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółek były przypisywane jej wspólnikom jako skutki podatkowe posiadania udziału w spółce niebędącej osobą prawną, stosownie do zasad określonych w art. 8 ust. 1-2 ustawy;

- spółki nie miały obowiązków płatnika w odniesieniu do wypłaty zysków na rzecz swoich wspólników - ten rodzaj należności nie był objęty żadnym z przepisów ustawy, który nakłada na określone podmioty obowiązki płatnika podatku (było to uzasadnione podatkowym charakterem takich wypłat).

Wypłaty zysku ze spółek niebędących osobami prawnymi (ustalane w stosunku odpowiadającym jego prawu do udziału w zysku tej spółki) niewątpliwie były otrzymaniem przez wspólnika przysporzenia majątkowego - określona kwota pieniężna była przenoszona z majątku spółki do majątku wspólnika. Niemniej jednak, ponieważ zysk osiągnięty przez spółkę niebędącą osobą prawną był wynikiem jej działalności, a działalność ta (tj. wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie mają miejsce w spółce w toku jej działalności) była na bieżąco opodatkowywana po stronie wspólników, wypłata zysku ze spółki niebędącej osobą prawną była traktowana na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako neutralna podatkowo. Rozwiązanie to było realizacją zasady zakazu podwójnego opodatkowania.

Na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe przestały być transparentne podatkowo. Uzyskały status spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji:

- wypłaty zysków z tego rodzaju spółek nie są już neutralne podatkowo i stanowią przychody ze źródła kapitały pieniężne jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy);

- spółki komandytowe mają obowiązki płatnika podatku w odniesieniu do wypłacanych na rzecz wspólników należności stanowiących przychody z udziału w zyskach osób prawnych (art. 41 ust. 4 ustawy).

Jednocześnie, z uwagi na istotny charakter zmian wprowadzonych w systemie opodatkowania spółek komandytowych i ich wspólników, ustawodawca przewidział przepisy o charakterze przejściowym.

I tak, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej:

Do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Oznacza to, że jeśli spółka komandytowa osiągnęła zyski przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to przysporzenia wspólników tej spółki z udziału w tych zyskach są rozliczane podatkowo na zasadach, jakie obowiązywały przed 1 stycznia 2021 r.

W sytuacji, gdy dojdzie do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę akcyjną - w ramach sukcesji uniwersalnej, która ma miejsce przy przekształceniu spółek - zobowiązanie do wypłaty zaległego zysku zostanie przejęte przez spółkę przekształconą. Po przekształceniu - następca prawny spółki komandytowej, czyli spółka akcyjna - zobowiązana jest do spełnienia tego zobowiązania wobec dotychczasowych wspólników spółki komandytowej.

Skoro do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, w sytuacji gdy zysk tej spółki został osiągnięty przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (a z taką sytuacją mamy do czynienia w sprawie), stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r., to w sytuacji gdy spółka przekształcona wypłaca wspólnikom zyski spółki komandytowej, powstałe przed 1 stycznia 2021 r., czy też 1 maja 2021 r., to wypłata ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólników spółki.

W konsekwencji przyszła wypłata przez spółkę akcyjną zysku wygenerowanego przez spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. na rzecz byłych komandytariuszy (obecnych wspólników spółki akcyjnej), nie będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym, jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy cytowanego powyżej art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej.

W tej części Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Natomiast podzielić nie można Państwa stanowiska w części dotyczącej neutralności wypłaconych przez spółkę komandytową (a więc przed przekształceniem w spółkę akcyjną) zysków w formie wypłacanych zaliczek na poczet udziału w zyskach spółki komandytowej za rok 2021, a tym samym braku obowiązku poboru podatku od tych zaliczek przez spółkę komandytową i spółkę akcyjną, jako płatnika.

Przychody uzyskane z dywidend i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które zostały określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, są przychodami z kapitałów pieniężnych i powstają w momencie ich faktycznego uzyskania przez podatnika.

Ustawodawca nie wymienił wśród przykładowych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych wypłaty zaliczek na poczet udziału w zysku spółki. Niemniej jednak wypłata tego rodzaju należności na rzecz wspólnika spółki jest traktowana jako faktyczne uzyskanie przychodu z udziału w zyskach takiej spółki. Wypłata zaliczki na poczet udziału w zyskach spółki powoduje więc powstanie przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem spółka komandytowa, która dokonuje wypłaty należności z tytułu udziału w zyskach spółki na rzecz wspólnika - osoby fizycznej, ma obowiązek poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W zaistniałej sytuacji należy wyraźnie odróżnić wypłacone przez spółkę komandytową w okresie od 1 maja 2021 r. do 9 listopada 2021 r. zaliczki na poczet udziału w zysku spółki komandytowej za 2021 r., podlegające opodatkowaniu jako przychód z tytułu działu w zyskach osób prawnych, wypłacane przez spółkę komandytową w okresie, w którym była już podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, od wypłaty byłym komandytariuszom przez spółkę akcyjną zysku wygenerowanego przez spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. (a więc niepodzielonych zysków spółki komandytowej, z okresu zanim uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), która nie podlega opodatkowaniu.

Tym samym, od tak dokonanej wypłaty na rzecz byłych komandytariuszy spółka komandytowa i spółka akcyjna w oparciu o art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowo pobrała 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Stanowisko Państwa w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych wskazać należy, że dotyczą one konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące, zatem nie mogą przesądzać o niniejszym rozstrzygnięciu. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

(...) Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), ul. (...), (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl