0114-KDIP3-1.4011.1024.2022.4.MK1, PIT w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i obowiązków płatnika związanych z... - OpenLEX

Nowość 0114-KDIP3-1.4011.1024.2022.4.MK1 - PIT w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i obowiązków płatnika związanych z podziałem spółki przez wydzielenie i objęciem przez wspólników udziałów w spółce przejmującej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.1024.2022.4.MK1 PIT w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i obowiązków płatnika związanych z podziałem spółki przez wydzielenie i objęciem przez wspólników udziałów w spółce przejmującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 4 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i obowiązków płatnika związanych z podziałem spółki przez wydzielenie i objęciem przez wspólników udziałów w spółce przejmującej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka komandytowa ("Spółka Dzielona") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz rezydentem podatkowym w Polsce, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka Dzielona powstała z przekształcenia ze spółki akcyjnej w 2007 r., przy czym jako spółka komandytowa podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych stała się 1 maja 2021 r. w związku ze zmianą przepisów. Rok podatkowy Spółki Dzielonej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Spółka Dzielona jest jednocześnie zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT.

A. Struktura organizacyjna i działalność Spółki Dzielonej

Wspólnikami Spółki Dzielonej są obecnie osoby fizyczne pełniące role komandytariuszy Spółki Dzielonej będące, z kilkoma mniejszościowymi wyjątkami, polskimi rezydentami podatkowymi i podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce oraz A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba prawna będąca polskim rezydentem podatkowym oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce (pełniąca obecnie rolę komplementariusza Spółki Dzielonej, "Spółka X.").

Spółka Dzielona jest spółką centralną (odpowiedzialną za funkcje strategiczne i holdingowe) grupy B. ("B." lub "Grupa B."), która prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług profesjonalnych obejmujących usługi (...). W ramach prowadzonej działalności B. współpracuje również z innymi firmami członkowskimi w obrębie globalnej sieci B. ("Sieć B.").

Działalność operacyjna B. wykonywana jest przez spółki operacyjne ("Spółki Operacyjne") odpowiedzialne za świadczenie profesjonalnych usług w zakresie linii usługowych B. Spółki Operacyjne są podmiotami zależnymi wobec Spółki Dzielonej.

Spółki Operacyjne obejmują, w szczególności, następujące podmioty (...) z Grupy B.: (...)

Spółka Dzielona posiada bezpośrednio udziały / jest wspólnikiem w powyższych Spółkach Operacyjnych (z wyjątkiem spółki C. spółka komandytowa dla której Spółka Dzielona jest wspólnikiem pośrednim). Spółka Dzielona jest również bezpośrednim udziałowcem / wspólnikiem innych spółek z Grupy B., które nie zajmują się świadczeniem usług na rzecz zewnętrznych klientów (a które pełnią rolę np. komplementariuszy lub nie prowadzą obecnie działalności) lub prowadzą ograniczony wycinek działalności Grupy B. (np. (...) koncentrującej się na świadczeniu usług (...)).

Jako strategiczny podmiot B. Spółka Dzielona pełni funkcje centralne (niezbędne dla działalności Spółek Operacyjnych) koncentrując się, w głównej mierze, na wykonywaniu, nabywaniu oraz koordynacji usług ("Usługi") na rzecz Spółek Operacyjnych, m.in. w następujących obszarach: (...)

Działalność Spółki Dzielonej na rzecz Spółek Operacyjnych w zakresie powyższych Usług obejmuje, w szczególności, świadczenie Usług potrzebnych do działalności (...) B. oraz do obsługi pozostałych linii biznesowych B. (tj. (...)).

W ramach prowadzonej działalności Spółka Dzielona zatrudnia obecnie około (...) pracowników oraz współpracuje z szerokim gronem kontrahentów / dostawców.

B. Plan rozdziału działalności Spółki Dzielonej

Na podstawie przeprowadzonej w trakcie 2022 r. z udziałem największych firm członkowskich Sieci B. weryfikacji strategicznych kierunków rozwoju Sieci B. na świecie stwierdzono, że podział na dwie odrębne, interdyscyplinarne organizacje powinien stworzyć najszersze możliwości wzrostu biorąc pod uwagę otoczenie gospodarcze i regulacyjne.

Mając na uwadze powyższe, pod rozwagę firm członkowskich B. na świecie, w tym Grupy B., poddano propozycję rozdzielenia działalności (...) od działalności (...) w ramach podmiotów należących do Sieci B. i wyodrębnienia działalności (...) z Sieci B. do nowej organizacji, która będzie mogła być notowana na uznanej międzynarodowo giełdzie ("Globalna Reorganizacja"). Zgodnie z założeniami Globalnej Reorganizacji, po dniu rozdzielenia działalności obie organizacje (tj. związane odpowiednio z działalnością (...) i działalnością (...)) powinny posiadać odrębnych właścicieli / udziałowców.

Organizacja związana z działalnością (...) będzie koncentrowała się na usługach (...)/ (...). Dla zapewnienia wysokiej jakości usług (...), organizacja ta będzie dysponowała także specjalistami z innych dziedzin, w tym np. (...) lub wycen. W związku z powyższym, oprócz usług stricte (...), organizacja ta może również, w pewnym zakresie, świadczyć usługi w innych dziedzinach. Niemniej, z uwagi na przeważający charakter usług (...), w niniejszym wniosku działalność tej organizacji będzie określana jako działalność (...) lub działalność związana z (...), a sama organizacja jako firma (...).

Chcąc przyłączyć się do Globalnej Reorganizacji zainicjowanej w ramach Sieci B., wspólnicy Grupy B., po odpowiednim głosowaniu, mogą podjąć decyzję o wydzieleniu ("Podział"; "Wydzielenie" lub "Transakcja") działalności Spółki Dzielonej związanej z obsługą działalności (...) do odrębnego podmiotu w Polsce, tj. spółki B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka Przejmująca" lub "Wnioskodawca").

Spółka Przejmująca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz rezydentem podatkowym w Polsce, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka Przejmująca jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce. Spółka Przejmująca nie posiada udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, a Spółka Dzielona nie jest wspólnikiem Spółki Przejmującej. Jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej jest A. sp. z o.o. będąca w dacie złożenia wniosku komplementariuszem Spółki Dzielonej.

Spółka Przejmująca nie prowadziła dotychczas istotnej działalności gospodarczej i została nabyta przez Spółkę X. na potrzeby przeprowadzenia Transakcji.

W celu przygotowania do procesu Wydzielenia podjęto działania związane z rozdzieleniem procesu świadczenia usług dla obydwu obszarów działalności (tj. obszaru działalności (...) oraz obszaru działalności (...)). W zakresie działań związanych z rozdzieleniem procesu świadczenia usług wsparcia oraz usług strategicznych dla działalności (...) oraz działalności (...) oraz w celu zapewnienia skutecznego przeprowadzenia Transakcji, w ramach Spółki Dzielonej powołano dwa odrębne działy biznesowe, tj.:

- dział W. ("Dział W." lub "Dział W.") zajmujący się świadczeniem Usług dedykowanych dla działalności (...) w ramach Grupy B.;

- dział D. ("Dział D." lub "Dział D.") zajmujący się świadczeniem Usług dedykowanych do obsługi pozostałych linii biznesowych w ramach Grupy B. (tj. usług (...)).

Powyższe wyodrębnienie wpisuje się również w otoczenie prawne oraz biznesowe przejawiające się wzrostem wymogów regulacyjnych w odniesieniu do działalności firm (...), jak również specyfiką świadczonych przez takie podmioty usług (...) i atestacyjnych dlatego też, biorąc pod uwagę harmonogram Globalnej Reorganizacji, zasadne było rozpoczęcie jego wdrażania jeszcze przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu Transakcji.

Zakładane jest, że proces wyodrębnienia działalności powyższych Działów zostanie zakończony przed dniem Podziału. W konsekwencji, działalność Spółki Dzielonej na rzecz Spółek Operacyjnych w zakresie wskazanych powyżej Usług będzie prowadzona w ramach dwóch odrębnych działów biznesowych (tj. Działu W. i Działu D.) jeszcze przed Wydzieleniem.

W przypadku implementacji Transakcji, przed Podziałem Spółka Dzielona zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie Spółki Dzielonej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest podyktowane wymogami prawnymi związanymi z dopuszczalnością dokonania podziału spółek wyłącznie przez spółki kapitałowe.

Po przekształceniu (przed Podziałem) Spółka Dzielona będzie w dalszym ciągu podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a w związku z przekształceniem zakres jego działalności nie ulegnie zmianie.

Biorąc pod uwagę opisany powyżej cel biznesowy Globalnej Reorganizacji, planowane jest przeprowadzenie Podziału w taki sposób, aby dotychczasowi komandytariusze Spółki Dzielonej będący osobami fizycznymi związanymi z działalnością (...) B. ("Wspólnicy (...)") nie posiadali po Podziale udziałów w Spółce Dzielonej (koncentrującej się na działalności (...) po dniu Wydzielenia), lecz objęli wyłącznie udziały w Spółce Przejmującej (skupiającej się na działalności (...) po Podziale).

Może się przy tym okazać, że po Przekształceniu Wspólnicy (...) będą dysponowali udziałami reprezentującymi wartość przekraczającą wartość działalności (...) B. W takim wypadku planowane jest, że przed Wydzieleniem część udziałów posiadanych przez Wspólników (...) zostanie zbyta na rzecz nowego udziałowca związanego docelowo z częścią (...) rozdzielonej organizacji - tj. osoby prawnej będącej rezydentem podatkowym w państwie Unii Europejskiej i podatnikiem podatku dochodowego w tym państwie ("Y.").

Dla kompletności, należy wskazać, że historycznie, przeważającą większość wkładów wnoszonych do Spółki Dzielonej przez wspólników Spółki Dzielonej stanowiły wkłady pieniężne (w tym wkłady wnoszone do Spółki Dzielonej w okresie, gdy posiadała ona status spółki akcyjnej, tj. przed przekształceniem w spółkę komandytową). Przy czym, w latach 2007-2008 wybrani wspólnicy Spółki Dzielonej dokonali aportu posiadanych udziałów w innych podmiotach (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością) na rzecz Spółki Dzielonej (tj. spółki komandytowej mającej wówczas status spółki osobowej, niebędącej podatnikiem CIT). Poza tymi wkładami niepieniężnymi wspólnicy dokonywali dalszych wkładów kapitałowych na rzecz Spółki Dzielonej w formie wkładów pieniężnych.

W zakresie struktury udziałowej Spółki Dzielonej na moment Podziału oczekuje się, że udziałowcami Spółki Dzielonej będą jak wskazano powyżej:

- w przeważającej większości, osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi i podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce (kilkadziesiąt osób),

- osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi za granicą (z uwagi na zmieniające się obowiązki zawodowe i mobilność na rynku usług (...) nie jest możliwe precyzyjne wskazanie liczby takich udziałowców na moment Podziału, przy czym szacuje się, że będą to ok. 3-4 osoby, posiadające łącznie nie więcej niż 10% udziałów Spółki Dzielonej),

- Spółka X., oraz

- Y. (w przypadku uprzedniego zbycia na rzecz Y. części udziałów przez osoby fizyczne będące wspólnikami Spółki Dzielonej związanymi z działalnością (...)).

Podsumowując, oczekuje się, że Podział obejmie wydzielenie działalności związanej z Działem W. do Spółki Przejmującej. Planowane jest, że po Podziale działalność Spółki Przejmującej skupiona będzie na działalności związanej z Działem W. przejętym od Spółki Dzielonej na rzecz Spółek Operacyjnych prowadzących działalność (...) lub mających status firmy (...). Analogicznie, oczekuje się, że po Wydzieleniu działalność Spółki Dzielonej skupiona będzie na działalności związanej z Działem D. na rzecz Spółek Operacyjnych prowadzących działalność (...) lub mających status firmy (...).

C. Perspektywa globalna

Odnosząc planowane Wydzielenie do Globalnej Reorganizacji zainicjowanej w ramach Sieci B. należy zauważyć, że procesy rozdziału mogą mieć różny przebieg oraz harmonogram w zależności od danej jurysdykcji w której działa Sieć B. W związku z powyższym, do momentu zakończenia globalnego rozdzielenia działalności (...) od działalności (...) w ramach podmiotów należących do Sieci B. i ostatecznego wyodrębnienia działalności (...) z Sieci B. do nowej organizacji, organizacje związane z działalnością (...) i działalnością (...) (nawet te które zostały rozdzielone na poziomie danego kraju) będą przejściowo funkcjonować w ramach jednej, dotychczasowej Sieci B. W konsekwencji, do dnia globalnego rozdzielenia obie ww. organizacje mogą potencjalnie posługiwać się nazwą B. oraz korzystać z globalnej infrastruktury Sieci B. i globalnych usługodawców ww. Sieci.

Docelowo spodziewane jest, że po implementacji globalnego rozdziału działalność (...) związana z Działem W. będzie prowadzona w analogiczny sposób, przy wykorzystaniu dotychczasowej nazwy B. Natomiast, po stronie działalności (...), która stanie się częścią odrębnej globalnej organizacji notowanej na giełdzie, oczekiwane są istotne zmiany (w tym, w szczególności inna nazwa, czego szczegóły na moment składania niniejszego wniosku nie są jeszcze znane).

W nawiązaniu do opisywanego Wydzielenia, należy zaznaczyć, że po planowanym Podziale (jednak przed finalizacją globalnego rozdziału działalności (...) i działalności (...)), każda organizacja (tj. związana odpowiednio z działalnością (...) i działalnością (...)) będzie odpowiedzialna za samodzielne kształtowanie zakresu świadczonych usług, treści dokonywanych publikacji czy informacji udostępnianych w ramach infrastruktury Sieci B.

Po Podziale, jak i po zakończeniu Globalnej Reorganizacji mogą wystąpić wzajemne transakcje pomiędzy rozdzielonymi organizacjami. W takim przypadku transakcje realizowane będą na zasadach właściwych dla odrębnych organizacji, tj. na zasadach rynkowych.

D. Główne założenia Transakcji

Ogólne założenia Transakcji odpowiadać powinny celom i ramom zdefiniowanym na poziomie Sieci B., określonym w globalnej umowie ramowej. W szczególności istotne będzie dotrzymanie terminów globalnych związanych z zakończeniem procesu oraz skuteczne rozdzielenie działalności zgodnie z umówionymi parametrami biznesowymi. Poszczególne kroki prawne na poziomie lokalnym będą definiowane i podejmowane przez Grupę B. na podstawie decyzji wspólników Grupy B. W celu zabezpieczenia przebiegu procesu zgodnie ze zdefiniowanym planem i terminami, mogą być zawierane dodatkowe umowy również na poziomie Grupy B. (tzw. lokalna umowa wdrożeniowa) i jej wspólników (tzw. umowa o współpracy partnerów).

Obecnie planowane jest, że Wydzielenie nastąpi stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych ("k.s.h."). W ramach Podziału część majątku Spółki Dzielonej, związana z Działem W., zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, co stanowić będzie podział przez wydzielenie. W zamian za przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą wybrani wspólnicy (udziałowcy) Spółki Dzielonej (tj. Wspólnicy (...) oraz Spółka X) otrzymają udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Zgodnie z obecnymi założeniami, ww. wspólnicy (udziałowcy) Spółki Dzielonej, którzy w wyniku Podziału otrzymają udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej po dniu Wydzielenia nie będą posiadali udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w związku tym, że udziały tych wspólników (udziałowców) w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej ulegną unicestwieniu wskutek Podziału. Z kolei, pozostali wspólnicy (udziałowcy) Spółki Dzielonej, tj. ci, którzy w wyniku Wydzielenia nie otrzymają udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, po Podziale pozostaną udziałowcami wyłącznie Spółki Dzielonej ("Wspólnicy Pozostający"), tj. Wspólnicy Pozostający będą posiadali udziały w Spółce Dzielonej, które posiadali przed Podziałem. W konsekwencji, na skutek Podziału właściciele (udziałowcy) organizacji związanej z (...) i organizacji związanej działalnością (...) zostaną efektywnie rozdzieleni, tj. po Podziale udziałowcami Spółki Dzielonej będą Wspólnicy Pozostający oraz potencjalnie Y., a udziałowcami Spółki Przejmującej będą Wspólnicy (...) oraz Spółka X.

W skutek Podziału udziałowcy Spółki Dzielonej nie otrzymają dodatkowych wypłat lub dopłat.

Zgodnie z założeniami Transakcji, wartość emisyjna udziałów przydzielonych Wspólnikom (...) oraz Spółce X. w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie będzie niższa od wartości rynkowej majątku Spółki Dzielonej związanego z Działem W., przenoszonego na Spółkę Przejmującą w ramach Podziału, ustalonej na dzień poprzedzający dzień Wydzielenia.

Ponadto, przyjęta przez Wspólników (...) oraz Spółkę X. dla celów podatkowych wartość udziałów przydzielonych przez Spółkę Przejmującą nie będzie wyższa niż wartość udziałów w Spółce Dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tych wspólników dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do Wydzielenia.

Dla celów podatkowych, Spółka Przejmująca przyjmie składniki majątkowe Spółki Dzielonej związane z Działem W., przenoszone na Spółkę Przejmującą w ramach Podziału w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki Dzielonej.

Dodatkowo, powyższe składniki majątkowe zostaną przypisane do działalności Spółki Przejmującej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym możliwe jest, że Spółka Przejmująca w związku z prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalnością będzie osiągać przychody i ponosić koszty zarówno w związku z transakcjami dokonywanymi z polskimi, jak i zagranicznymi rezydentami podatkowymi.

W myśl założeń Globalnej Reorganizacji, po Podziale udziałowcy Spółki Dzielonej (tj. Wspólnicy Pozostający) powinni dokonać przeniesienia udziałów w Spółce Dzielonej na rzecz innego podmiotu (tak aby docelowo nie być udziałowcem Spółki Dzielonej, lecz stać się akcjonariuszami spółki giełdowej na poziomie globalnym). Na moment składania niniejszego wniosku, nie są Państwu znane szczegóły dotyczące powyższej transakcji.

D.1. Sposób przeprowadzenia Transakcji

Planowane jest, że Podział nastąpi na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej. Zgodnie z wymogami art. 536 § 1 k.s.h., zarząd Spółki Dzielonej sporządzi pisemne sprawozdanie zawierające: uzasadnienie podziału, jego podstawy prawne i ekonomiczne, stosunek wymiany udziałów wraz z kryteriami ich podziału.

Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej związanej z Działem W., w tym, w szczególności, przez przeniesienie przypisanych do Działu W.: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ogółu praw i obowiązków w spółkach, umów związanych z działalnością Działu W. (w tym m.in. umów sprzedażowych i zakupowych), części środków pieniężnych alokowanych do Działu W., należności i zobowiązań związanych z działalnością prowadzoną w ramach Działu W.

W wyniku Podziału dojdzie także do przejścia części zakładu pracy Spółki Dzielonej związanego z Działem W., zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510; Kodeks Pracy), w wyniku którego Spółka Przejmująca stanie się z mocy prawa stroną w stosunkach pracy z pracownikami Spółki Dzielonej alokowanymi do Działu W.

W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast część majątku stanowiąca Dział D., wraz ze składnikami majątkowymi Spółki Dzielonej alokowanymi do tego Działu. W szczególności, w Spółce Dzielonej pozostaną: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, udziały / ogół praw i obowiązków w spółkach, umowy związane z działalnością Działu D. (w tym umowy sprzedażowe i zakupowe), część środków pieniężnych alokowanych do Działu D., należności i zobowiązania związane z działalnością prowadzoną w ramach Działu D. Pracownicy Spółki Dzielonej przypisani do Działu D. pozostaną pracownikami Spółki Dzielonej.

D.2. Specyfika działalności Działu W. i Działu D.

Odnosząc się do specyfiki Działu W. i Działu D., dla celów wewnątrzgrupowej sprawozdawczości zarządczej, budżetów, planów finansowych oraz celów organizacyjnych na moment Wydzielenia powyższe Działy będą funkcjonały jako odrębne jednostki organizacyjne w ramach Spółki Dzielonej, co będzie znajdować również formalne potwierdzenie w uchwale właściwych organów Spółki Dzielonej.

Na dzień Wydzielenia powyższy podział działalności Spółki Dzielonej pomiędzy Dział W. oraz Dział D. będzie znajdował również odzwierciedlenie w wewnętrznej dokumentacji Spółki Dzielonej, np. w schemacie organizacyjnym Spółki Dzielonej, zgodnie z którym Dział W. na moment Podziału będzie stanowił osobną jednostkę organizacyjną obejmującą odrębne od Działu D. zespoły w tym m.in. zespół (...) oraz innych obszarów wsparcia.

Odnosząc się do perspektywy zarządczej, na dzień Wydzielenia Dział W. będzie posiadał swój własny zespół kierowniczy, w którego skład będą wchodzić osoby odpowiedzialne odpowiednio za pełnienie zadań / świadczenie usług przez Dział W. Analogicznie będzie wyglądała sytuacja w zakresie Działu D., w którym w skład zespołu kierowniczego będą wchodzić osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań i świadczenie usług przypisanych do Działu D.

W celu realizacji swoich zadań, dla celów wewnętrznych, jeszcze przed Podziałem Spółka Dzielona dokona przypisania składników materialnych i niematerialnych (w tym m.in. przypisania powierzchni biurowej, komputerów, monitorów, telefonów komórkowych, samochodów osobowych, sprzętu technicznego, wyposażenia biurowego, oprogramowania komputerowego, licencji i baz danych) oraz odpowiednich zasobów kadrowych (w tym zespołów pracowników) odpowiednio do Działu W. i Działu D.

Na moment Podziału w skład Działu W. będą wchodzili pracownicy wykonujący zadania w zakresie ww. Działu w ramach wyodrębnionych zespołów, w szczególności: (...). Z kolei, Dział D. na moment Podziału będzie składał się z pracowników i zespołów wykonujących zadania przypisane specyficznie do Działu D.

Obecnie planowane jest, iż na moment Podziału wskazani wyżej pracownicy alokowani do Działu W. będą wykonywać zadania oraz pełnić obowiązki związane z Działem W. Analogicznie, na dzień Wydzielenia pracownicy przypisani do Działu D. będą wykonywać zadania i pełnić obowiązki dotyczące Działu D.

Ponadto, zgodnie z obecnymi oczekiwaniami, na moment Wydzielenia każdy z Działów będzie posiadać i podlegać procedurom wewnętrznym uwzględniającym specyfikę działalności realizowanej przez dany Dział, przypisanym odpowiednio do Działu W. oraz do Działu D.

Dla kompletności należy zaznaczyć, że do momentu zakończenia Globalnej Reorganizacji, w ramach Grupy B. będą funkcjonowały pewne zespoły zapewniające wzajemną koordynację, w tym w celu zapewnienia zgodności z wymogami niezależności (...) w Sieci B. oraz przeprowadzenia Transakcji bądź też pomocnicze zespoły techniczne (serwis IT).

Zgodnie z obecnymi założeniami, po Podziale działalność Spółki Dzielonej będzie ograniczać się do działalności związanej z Działem D. (z wyłączeniem działalności przyporządkowanej do Działu W., która zostanie wydzielona do osobnej spółki, tj. Spółki Przejmującej). Z kolei, po Wydzieleniu działalność Spółki Przejmującej będzie skupiać się na działalności alokowanej do Działu W.

E. Przedmiot Transakcji

Na dzień Wydzielenia wyodrębnione i przenoszone na rzecz Spółki Przejmującej składniki majątkowe, alokowane do Działu W. będą składać się, w szczególności, z następujących elementów:

1. Środków trwałych przypisanych do Działu W. (w tym m.in. komputerów, monitorów, telefonów komórkowych, samochodów osobowych, sprzętu technicznego oraz mebli i pozostałego wyposażenia biurowego).

Przed Podziałem Spółka Dzielona dokona wewnętrznej alokacji środków trwałych (w tym m.in. komputerów, monitorów, telefonów komórkowych, samochodów osobowych, sprzętu technicznego oraz mebli i pozostałego wyposażenia biurowego) wykorzystywanych w działalności przypisanej do Działu W. Planowane jest, że środki trwałe alokowane do Działu W. zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej.

Mogą wystąpić pojedyncze przypadki, w których dany składnik majątkowy (środek trwały), w związku z aktualną infrastrukturą techniczną, będzie tymczasowo współdzielony (np. serwer bądź infrastruktura sieciowa). W takim przypadku - w zakresie serwerów - dostępy do danych będą udzielone wyłącznie pracownikom Działu, którego te dane dotyczą (odpowiednio Działu W. lub Działu D.) przy jednoczesnym wyłączeniu dostępu do ww. danych dla pracowników drugiego Działu. Ponadto, w razie współdzielenia danego składnika majątkowego (środka trwałego) planowane jest dokonywanie bieżącej alokacji kosztów związanych z utrzymaniem takiego środka trwałego, jak również dokonywanymi odpisami amortyzacyjnymi, pomiędzy Dział W. i Dział D. na podstawie odpowiednich kluczy alokacji (po Podziale odpowiednio alokacji kosztów na Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Dzieloną, przy zapewnieniu odpowiednich tytułów prawnych dot. używania).

2. Powierzchni biurowej przypisanej do Działu W.

Na moment składania niniejszego wniosku Spółka Dzielona wynajmuje powierzchnię biurową w lokalizacjach w Polsce, gdzie Grupa B. prowadzi działalność biznesową (tj. w (...) oraz (...)). Część wynajmowanej powierzchni biurowej Spółka Dzielona (jako strategiczny podmiot B. pełniący funkcje centralne) wykorzystuje obecnie na własne potrzeby biznesowe, a pozostałą część udostępnia innym spółkom z Grupy dla prowadzenia ich działalności gospodarczej. W zamian za udostępnianie powierzchni biurowej Spółka Dzielona obciąża odpowiednie spółki z Grupy kosztami związanymi z wykorzystaniem udostępnionej im powierzchni biurowej na zasadach rynkowych poprzez refakturę części kosztów najmu ponoszonych przez Spółkę Dzieloną (tj. kosztów najmu powierzchni biurowej wykorzystywanej przez konkretne spółki z Grupy) na te spółki, w oparciu o odpowiedni klucz alokacji (w szczególności, wykorzystywaną powierzchnię biurową).

Mając na uwadze powyższe, planowane jest podjęcie rozmów z wynajmującymi powierzchnie biurowe na rzecz Spółki Dzielonej w celu prawnego rozdzielenia tytułów do tych powierzchni między Dział W. a Dział D. W miarę możliwości, zakładane jest zawarcie odrębnych umów najmu przed Podziałem lub odpowiednie aneksowanie istniejących umów najmu na podstawie których z dniem Podziału Spółka Przejmująca stanie się pełnoprawnym użytkownikiem / najemcą części powierzchni biurowej alokowanej do Działu W.

W szczególności, w przypadku umów najmu powierzchni biurowej dotyczących wyłącznie Działu W. oczekuje się, że na dzień Podziału zostaną one przeniesione na Spółkę Przejmującą w ramach tzw. sukcesji generalnej zgodnie z art. 531 k.s.h., tj. stroną tych umów w miejsce Spółki Dzielonej zostanie Spółka Przejmująca, bez konieczności uzyskiwania zgód kontrahentów Spółki Dzielonej na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z tych umów (przy czym, umowy najmu mogą przewidywać określone obowiązki notyfikacyjne w związku z planowanym Podziałem).

W pozostałym zakresie planowane jest zawarcie innych uzgodnień prawnych (dwustronnych lub trójstronnych), które zagwarantują Spółce Przejmującej tytuł prawny do korzystania z powierzchni biurowych alokowanych przed dniem Wydzielenia do Działu W. oraz zapewnią Spółce Przejmującej kontynuację użytkowania ww. powierzchni po Podziale.

Mając na uwadze powyższe zaznaczają Państwo, że zasadniczo powierzchnia biurowa niezbędna do realizacji działalności prowadzonej przez Dział W. będzie odrębna od powierzchni biurowej Działu D. Naturalnie, w związku z aktualną infrastrukturą techniczną (wynikającą również z faktu, że biura w których jest prowadzona działalność Grupy B. są własnością podmiotów trzecich) określone powierzchnie będą tymczasowo współdzielone (np. toalety, wejścia do biura, części korytarzy, kuchnie, recepcje czy centra konferencyjne). W takim przypadku planowane jest dokonywanie bieżącej alokacji kosztów najmu przestrzeni wspólnych pomiędzy Dział W. i Dział D. (po Podziale odpowiednio Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Dzieloną) na podstawie odpowiednich kluczy alokacji.

Tym samym, przed dniem Wydzielenia zarówno Dział W., jak i Dział D. (oraz przypisane im Spółki Operacyjne) będą dysponować alokowanymi powierzchniami biurowymi niezbędnymi do prowadzenia ich działalności biznesowej, a tym samym będą ponosić z tego tytułu przypisane do nich koszty.

Z tytułu udostępnienia powierzchni biurowej Spółkom Operacyjnym, Dział W. oraz Dział D. będą uzyskiwały odpowiednie przychody od tych Spółek Operacyjnych (na podstawie refaktury części kosztów ponoszonych odpowiednio przez Dział W. i Dział D. w związku z wykorzystaniem powierzchni biurowej przez Spółki Operacyjne).

3. Wartości niematerialnych i prawnych (w tym m.in. oprogramowania komputerowego, licencji oraz baz danych wykorzystywanych w działalności związanej z Działem W.) alokowanych do Działu W.

Przed Podziałem Spółka Dzielona dokona wewnętrznej alokacji wartości niematerialnych i prawnych (w tym m.in. oprogramowania komputerowego, licencji oraz baz danych) wykorzystywanych w działalności przypisanej do Działu W. Wartości niematerialne i prawne alokowane do Działu W. zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej.

4. Udziałów / ogółu praw i obowiązków w Spółkach Operacyjnych, zależnych od Spółki Dzielonej, posiadających licencje jako firmy (...) lub wspierających działalność (...) na poziomie Grupy B.

Przed Podziałem Spółka Dzielona dokona wewnętrznej alokacji udziałów w swoich spółkach zależnych, posiadających licencje jako firmy (...) lub wspierających działalność (...) na poziomie Grupy B. do Działu W. W związku z pełnieniem funkcji holdingowych przez Spółkę Dzieloną, wskutek Podziału Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki komandytariusza Z. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz udziałowca spółek innych niż operacyjne, których udziały zostały przypisane do Działu W.

Dla kompletności, należy zaznaczyć, że w przypadku zidentyfikowania pracowników zatrudnionych obecnie (tj. przed Podziałem) w Spółkach Operacyjnych niezwiązanych z działalnością (...), którzy docelowo mają wykonywać zadania na rzecz spółek przypisanych do Działu W., ww. pracownicy zostaną przeniesieni do właściwej spółki jeszcze przed planowanym Podziałem.

5. Umów zakupowych zawartych z kontrahentami Spółki Dzielonej, które dotyczą Działu W.

W zakresie umów zakupowych zawartych w ramach Sieci B., na chwilę obecną (tj. przed Podziałem) Spółka Dzielona korzysta m.in. z usług centralnych (w tym m.in. usług wsparcia strategicznego, administracyjnego, usług informatycznych, jak również licencji na oprogramowanie) świadczonych na poziomie globalnym B.

Oczekuje się, że na moment Podziału Spółka Dzielona będzie posiadała co do zasady zawarte odrębne umowy zakupu powyższych usług przez Dział W. oraz Dział D. W przypadku braku możliwości zawarcia odrębnej umowy na określone usługi, Spółka Dzielona będzie dokonywała bieżącej alokacji kosztów związanych z zakupem ww. usług centralnych (dla celów wewnętrznych) pomiędzy Dział W. i Dział D. na podstawie odpowiedniego klucza alokacji, w szczególności, w oparciu o typ świadczonych usług.

W zakresie perspektywy po Wydzieleniu, zgodnie z obecnymi założeniami, zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca (oraz odpowiednio ich Spółki Operacyjne) będą miały zapewniony tytuł prawny do współpracy z Siecią B. w celu zachowania uprawnienia do nabywania powyższych usług centralnych wykorzystywanych odpowiednio w działalności związanej z Działem W. i Działem D.

W zakresie pozostałych umów zakupowych, należy wskazać, że na dzień Podziału część umów zakupowych Spółki Dzielonej z kontrahentami będzie dotyczyć wyłącznie Działu W. (w związku z faktem zawarcia osobnych umów na zakup usług lub w wyniku aneksowania istniejących umów). Powyższe umowy mogą objąć m.in., umowy na świadczenie:

- usług (...) na potrzeby świadczenia usług strategicznych;

- pozostałych usług wsparcia (umowy zawarte z podmiotami trzecimi), obejmujących w szczególności:

- pomocnicze usługi księgowe (w tym m.in. zakładanie i aktualizację listy sprzedawców, wysyłanie faktur sprzedażowych, wprowadzanie faktur do systemu informatycznego, procesowanie rozliczeń, monitorowanie sald należności);

- usługi dostępu do sieci telekomunikacyjnej i dostawy sprzętu IT (w tym m.in. serwerów, komputerów i akcesoriów);

- usługi marketingu i komunikacji (w tym m.in. tworzenie treści i informacji prasowych oraz materiałów reklamowych i promocyjnych);

- usługi organizacji podróży;

- usługi kurierskie i pocztowe;

- usługi recepcyjne i biurowe.

W wyniku Podziału umowy zakupowe dotyczące wyłącznie Działu W. zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej w ramach tzw. sukcesji generalnej zgodnie z art. 531 k.s.h., tj. stroną tych umów w miejsce Spółki Dzielonej zostanie Spółka Przejmująca bez konieczności uzyskiwania zgód dostawców Spółki Dzielonej na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z tych umów (przy czym, umowy te mogą przewidywać określone obowiązki notyfikacyjne w związku z planowanym Podziałem).

W odniesieniu do umów zakupowych dotyczących zarówno Działu W., jak i Działu D., co do których nie będzie możliwości zawarcia dwóch odrębnych umów na moment Podziału Spółka Dzielona będzie dokonywała wewnętrznej alokacji kosztów i zobowiązań wynikających z tych umów zakupowych pomiędzy Dział W. i Dział D. (przy czym jeżeli wystąpią, będą to pomniejsze umowy). Wynik powyższej alokacji będzie przedstawiany w zestawieniu bilansowym oraz w rachunku zysków i strat sporządzanym dla wewnętrznych potrzeb sprawozdawczych Spółki Dzielonej, na podstawie danych z systemu finansowego Spółki Dzielonej, tj. koszty i zobowiązania wynikające z umów zakupowych dotyczące Działu W. będą odpowiednio alokowane do Działu W., a koszty i zobowiązania odnoszące się do Działu D. będą przypisywane na dzień Podziału do Działu D.

6. Umów sprzedażowych zawartych przez Spółkę Dzieloną, które dotyczą Działu W.

Dla potrzeb wewnętrznych, przed dniem Podziału Spółka Dzielona sporządzi zestawienie umów sprzedażowych (obejmujące, w szczególności, umowy na świadczenie usług na rzecz Spółek Operacyjnych będących głównym źródłem przychodów Spółki Dzielonej) ze wskazaniem Działu, którego dotyczy treść konkretnej umowy.

W zakresie umów sprzedażowych zawartych przez Spółkę Dzieloną planowane jest podjęcie rozmów z kontrahentami w celu prawnego rozdzielenia tytułów prawnych do tych umów pomiędzy Dział W. i Dział D. (lub odpowiednie aneksowanie istniejących umów sprzedażowych), tak aby w odniesieniu do umów związanych z Działem W. z dniem Podziału Spółka Przejmująca stała się stroną tych umów.

W szczególności, w przypadku umów sprzedażowych dotyczących wyłącznie Działu W. oczekuje się, że na dzień Podziału zostaną one przeniesione na Spółkę Przejmującą w ramach tzw. sukcesji generalnej zgodnie z art. 531 k.s.h., tj. stroną tych umów w miejsce Spółki Dzielonej zostanie Spółka Przejmująca, bez konieczności uzyskiwania zgód kontrahentów Spółki Dzielonej na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z tych umów (przy czym, umowy najmu mogą przewidywać określone obowiązki notyfikacyjne w związku z planowanym Podziałem).

W pozostałym zakresie planowane jest zawarcie innych uzgodnień prawnych (dwustronnych lub trójstronnych), które zagwarantują Spółce Przejmującej tytuł prawny do (kontynuacji) realizacji umów sprzedażowych przypisanych przed dniem Wydzielenia do Działu W.

7. Personelu przypisanego do Działu W., świadczącego usługi wsparcia w ramach następujących wyodrębnionych zespołów: (...)); wraz z prawami, obowiązkami, wierzytelnościami i zobowiązaniami wynikającymi z umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia zawartych w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej); w tym świadczeniami pracowniczymi dotyczącymi alokowanego personelu (np. z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), na podstawie których ww. osoby fizyczne świadczyły pracę lub wykonywały zlecenia związane z Działem W. w ramach Spółki Dzielonej

W ramach planowanego Podziału dojdzie do przeniesienia grupy pracowników przypisanych uprzednio do Działu W. do Spółki Przejmującej.

Niewykluczone, że po Podziale, Spółka Przejmująca będzie zatrudniała również dodatkowych pracowników w celu wspierania i usprawnienia działalności Działu W., dostosowania do przyszłego wzrostu organizacji i adresowania naturalnej rotacji pracowników (np. odejść). Przy czym, zatrudnienie kolejnych pracowników nie jest niezbędne do kontynuowania dotychczasowej działalności Działu W. (tj. możliwe będzie kontynuowanie działalności tego Działu, w dotychczasowym zakresie, w oparciu o personel przenoszony do Spółki Przejmującej w ramach Podziału).

8. Rachunków bankowych dedykowanych do Działu W. wraz ze środkami pieniężnymi do obsługi bieżących potrzeb biznesowych oraz zobowiązań tego Działu.

9. Umów dotyczących finansowania (wraz z przypisanymi należnościami oraz zobowiązaniami) Spółki Dzielonej związanych z działalnością Działu W.

O ile faktycznie będą występowały na dzień Podziału, zobowiązania wynikające z umów dotyczących finansowania Spółki Dzielonej (w tym, w szczególności, z zewnętrznych umów pożyczek bankowych lub z umów cash-poolingu, których stroną jest Spółka Dzielona), bezpośrednio związane z działalnością Działu W., zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą (w zakresie w jakim obowiązujące przepisy prawne będą pozwalały na przeniesienie poszczególnych pozycji).

10. Rozliczeń międzyokresowych dotyczących Działu W.

Na dzień Podziału Spółka Dzielona będzie dokonywała bieżącej alokacji rozliczeń międzyokresowych pomiędzy Dział W. i Dział D. na podstawie odpowiedniego klucza alokacji (w szczególności, w oparciu o typ usług), co będzie odpowiednio dokumentowane dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej. W konsekwencji, dzięki funkcjonowaniu powyższego mechanizmu, w momencie Podziału rozliczenia międzyokresowe Spółki Dzielonej będą, efektywnie, alokowane pomiędzy Dział W. i Dział D.

11. Zobowiązań i rezerw związanych z bieżącą działalnością Działu W., w zakresie w jakim ich przeniesienie będzie prawnie możliwe

O ile faktycznie będą występowały na dzień Podziału, rezerwy i zobowiązania, bezpośrednio związane z działalnością Działu W., zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą (w zakresie w jakim obowiązujące przepisy prawne będą pozwalały na przeniesienie poszczególnych pozycji bilansowych).

12. Ksiąg i dokumentów związanych z Działem W., w zakresie w jakim ich przeniesienie będzie prawnie możliwe

Przed Podziałem Spółka Dzielona dokona wewnętrznej alokacji ksiąg i dokumentów Spółki Dzielonej dotyczących Działu W. do ww. Działu. Na moment Wydzielenia księgi i dokumenty związane z Działem W. zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, w zakresie w jakim ich przeniesienie będzie prawnie możliwe. W pozostałym zakresie, po dniu Wydzielenia Spółka Przejmująca będzie posiadać dostęp do niezbędnych dla jej rozliczeń historycznych dokumentów Spółki Dzielonej (np. do historycznych deklaracji podatkowych).

Oczekuje się, że na dzień Wydzielenia wyodrębnione i pozostające w Spółce Dzielonej składniki majątkowe, alokowane do Działu D. będą składać się, w szczególności, z następujących elementów (z uwzględnieniem opisów powyżej, których Pan nie przywołuje ponownie ze względu na obszerny charakter niniejszego wniosku):

1. Środków trwałych przypisanych do D. (w tym m.in. komputerów, monitorów, telefonów komórkowych, samochodów osobowych, sprzętu technicznego oraz wyposażenia biurowego).

Przed Podziałem Spółka Dzielona dokona wewnętrznej alokacji środków trwałych (w tym m.in. komputerów, monitorów, telefonów komórkowych, samochodów osobowych, sprzętu technicznego oraz mebli i pozostałego wyposażenia biurowego) wykorzystywanych w działalności przypisanej do Działu D. Planowane jest, że środki trwałe alokowane do Działu D. pozostaną w Spółce Dzielonej.

2. Powierzchni biurowej przypisanej do Działu D.

W przypadku umów najmu powierzchni biurowej dotyczących wyłącznie Działu D. na dzień Podziału powierzchnie te pozostaną w Spółce Dzielonej.

W pozostałym zakresie planowane jest zawarcie innych uzgodnień prawnych (dwustronnych lub trójstronnych), które zagwarantują Spółce Dzielonej tytuł prawny do korzystania z powierzchni biurowych alokowanych przed dniem Wydzielenia do Działu D. oraz zapewnią Spółce Dzielonej kontynuację użytkowania ww. powierzchni po Podziale.

Mając na uwadze powyższe oraz jak wskazano we wcześniejszych punktach, zasadniczo powierzchnia biurowa niezbędna do realizacji działalności prowadzonej przez Dział D. będzie odrębna od powierzchni biurowej Działu W. Naturalnie, w związku z aktualną infrastrukturą techniczną (wynikającą również z faktu, że biura w których jest prowadzona działalność Grupy B. są własnością podmiotów trzecich) określone powierzchnie będą tymczasowo współdzielone (np. toalety, wejścia do biura, części korytarzy, kuchnie, recepcje czy centra konferencyjne). W takim przypadku planowane jest dokonywanie bieżącej alokacji kosztów najmu przestrzeni wspólnych pomiędzy Dział W. i Dział D. (po Podziale odpowiednio Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Dzieloną) na podstawie odpowiednich kluczy alokacji.

3. Wartości niematerialnych i prawnych (w tym m.in. oprogramowania komputerowego, licencji oraz baz danych wykorzystywanych w działalności związanej z Działem D.) alokowanych do Działu D.

Na dzień Podziału Spółka Dzielona będzie dokonywać wewnętrznej alokacji wartości niematerialnych i prawnych (w tym m.in. oprogramowania komputerowego, licencji oraz baz danych) wykorzystywanych w działalności przypisanej do Działu D. Wartości niematerialne i prawne alokowane do Działu D. po dniu Wydzielenia pozostaną w Spółce Dzielonej.

4. Udziałów / ogółu praw i obowiązków w spółkach zależnych Spółki Dzielonej przypisanych do Działu D.

5. Umów zakupowych zawartych z kontrahentami Spółki Dzielonej, które dotyczą Działu D.

6. Umów sprzedażowych zawartych przez Spółkę Dzieloną, które dotyczą Działu D.

7. Personelu przypisanego do Działu D., wykonującego zadania na rzecz ww. Działu w ramach wyodrębnionych zespołów wraz z prawami, obowiązkami, wierzytelnościami i zobowiązaniami wynikającymi z umów o pracę lub cywilnoprawnych umów zlecenia (zawartych w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej), w tym świadczeniami pracowniczymi dotyczącymi alokowanego personelu (np. z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), na podstawie których ww. osoby fizyczne świadczyły pracę lub wykonywały zlecenia związane z Działem D. w ramach Spółki Dzielonej.

Wnioskodawca zaznacza, iż niewykluczone, że po Podziale, Spółka Dzielona będzie zatrudniała również dodatkowych pracowników w celu wspierania i usprawnienia działalności Działu D., dostosowania do przyszłego wzrostu organizacji i adresowania naturalnej rotacji pracowników (np. odejść, urlopów macierzyńskich). Przy czym, zatrudnienie kolejnych pracowników nie jest niezbędne do kontynuowania dotychczasowej działalności Działu D. (tj. możliwe będzie kontynuowanie działalności tego Działu, w dotychczasowym zakresie, w oparciu o personel pozostający w Spółce Dzielonej po dniu Wydzielenia.

8. Rachunków bankowych dedykowanych do Działu D. wraz ze środkami pieniężnymi do obsługi bieżących potrzeb biznesowych oraz zobowiązań tego Działu.

9. Umów dotyczących finansowania Spółki Dzielonej związanych z działalnością Działu D.

O ile faktycznie będą występowały na dzień Wydzielenia, zobowiązania wynikające z umów dotyczących finansowania Spółki Dzielonej związane bezpośrednio z działalnością Działu D. pozostaną w Spółce Dzielonej.

10. Rozliczeń międzyokresowych dotyczących Działu D.

11. Rezerw i zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Działu D. Rezerwy i zobowiązania bezpośrednio związane z działalnością Działu D. pozostaną w Spółce Dzielonej.

12. Należności i zobowiązań podatkowych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę Dzieloną do dnia Podziału, określonych na moment Wydzielenia, w zakresie w jakim ich pozostanie w Spółce Dzielonej będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

13. Ksiąg i dokumentów związanych z Działem D. oraz dokumentacji historycznej związanej z działalnością Spółki Dzielonej.

F. Wyodrębnienie organizacyjne Działu W. oraz Działu D.

Wyodrębnienie Działu W. oraz Działu D. w strukturze Spółki Dzielonej na moment Podziału będzie znajdować wyraz w relacjach biznesowych Spółki Dzielonej ze Spółkami Operacyjnymi, gdzie usługi potrzebne dla działalności (...) B., jak również dla pozostałych linii (...) (tj. usług (...)) będą, co do zasady, przedstawiane jako osobne obszary działalności Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie obu Działów w ramach Spółki Dzielonej zostanie również odzwierciedlone w wewnętrznej dokumentacji Spółki Dzielonej (m.in. w schemacie organizacyjnym Spółki Dzielonej, zgodnie z którym Dział W. oraz Dział D. przed dniem Wydzielenia, jak i na dzień Wydzielenia będą stanowić osobne jednostki organizacyjne).

Dodatkowo, na moment Podziału dla celów wewnątrzgrupowej sprawozdawczości zarządczej, budżetów, planów finansowych oraz celów organizacyjnych Dział W. oraz Dział D. będą funkcjonować jako odrębne jednostki organizacyjne, co znajdzie potwierdzenie w uchwale właściwych organów Spółki Dzielonej.

Ponadto, na moment Podziału, każdy z Działów w uzasadnionym zakresie będzie posiadać i podlegać wybranym, osobnym procedurom wewnętrznym, związanym ze specyfiką działalności realizowanej przez dany Dział, przypisanym odpowiednio do Działu W. oraz do Działu D.

Na dzień Podziału Spółka Dzielona będzie dokonywać również alokacji (przypisania) składników majątkowych odpowiednio do Działu W. i Działu D. W szczególności, dla potrzeb wewnętrznych, Spółka Dzielona będzie dokonywać wewnętrznej alokacji odrębnie do Działu W. oraz do Działu D.:

- składników materialnych (w tym m.in. przypisanej powierzchni biurowej, komputerów, monitorów, telefonów komórkowych, samochodów osobowych, sprzętu technicznego, wyposażenia biurowego) oraz składników niematerialnych (w tym m.in. oprogramowania komputerowego, licencji oraz baz danych);

- udziałów / ogółu praw i obowiązków w spółkach zależnych Spółki Dzielonej;

- praw, obowiązków, przychodów, kosztów oraz należności i zobowiązań wynikających z umów zakupowych, sprzedażowych Spółki Dzielonej oraz z umów pożyczek;

- rachunków bankowych wraz ze środkami pieniężnymi.

Na moment Wydzielenia Dział W. i Dział D. będą posiadać również odrębne, alokowane zespoły pracowników, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, pełniące funkcje przypisane odpowiednio do Działu W. i Działu D. W szczególności, na moment Podziału do Działu W. przypisani będą pracownicy działający na rzecz ww. Działu w ramach następujących, wyodrębnionych zespołów: (...). Z kolei, do Działu D. (na moment Wydzielenia) przypisani będą pracownicy wykonujący zadania Działu D.

Obecnie oczekuje się, że na dzień Podziału pracownicy alokowani do Działu W. będą wykonywać zadania oraz pełnić obowiązki związane z Działem W. Analogicznie, planowane jest, iż na moment Wydzielenia pracownicy przypisani do Działu D. będą wykonywać zadania i pełnić obowiązki dotyczące Działu D.

Dodatkowo, z perspektywy zarządczej, na dzień Wydzielenia zarówno Dział W., jak i Dział D. będą posiadać swoje własne zespoły kierownicze. W skład kierownictwa Działu W. będą wchodzić osoby odpowiedzialne za pełnienie zadań i świadczenie usług alokowanych do ww. Działu. Z kolei, w skład kierownictwa Działu D. będą wchodzić osoby odpowiedzialne odpowiednio za wykonywanie zadań i świadczenie usług przypisanych do Działu D.

Poszczególne osoby wchodzące na moment Podziału w skład zespołów kierowniczych Działu W. i Działu D. mogą być jednocześnie członkami zarządu Spółki Dzielonej (po przekształceniu Spółki Dzielonej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

Oczekuje się, że wskutek Transakcji pracownicy Spółki Dzielonej, alokowani do Działu W., zostaną automatycznie, tj. w trybie art. 231 Kodeksu Pracy, w ramach przejścia części zakładu pracy, przeniesieni do Spółki Przejmującej. Po Podziale ww. pracownicy przypisani do Działu W. będą wykonywać tę samą pracę w ramach Spółki Przejmującej.

Po Wydzieleniu funkcje pracowników Działu W. oraz Działu D. będą rozdzielone - tj. pracownicy Spółki Dzielonej nie będą świadczyć pracy na rzecz Spółki Przejmującej. Analogicznie, pracownicy Spółki Przejmującej nie będą świadczyć pracy bezpośrednio na rzecz Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie Działu W. oraz Działu D. w strukturze Spółki Dzielonej na dzień Podziału będzie wyrażać się również w autonomii decyzyjnej powyższych Działów w zakresie przypisanej im działalności biznesowej. W szczególności, Dział W. będzie uprawniony do podejmowania decyzji gospodarczych, opracowywania i realizacji własnej strategii biznesowej dotyczącej tego Działu. Analogicznie, Dział D. będzie miał prawo do podejmowania decyzji gospodarczych, opracowywania i realizacji własnej strategii biznesowej w odniesieniu do Działu D.

G. Wyodrębnienie finansowe Działu W. oraz Działu D.

Wyodrębnienie Działu W. oraz Działu D. na moment Wydzielenia będzie znajdować odzwierciedlenie w strukturze przychodów obu Działów. W szczególności, podstawowe źródło przychodów operacyjnych Działu W. na moment Podziału będą stanowić przychody z tytułu świadczenia Usług potrzebnych dla działalności (...) B. Natomiast, podstawowe źródło przychodów operacyjnych Działu D. na moment Podziału będą stanowić przychody z tytułu świadczenia Usług dla pozostałych linii (...) (tj. usług (...)).

Podobnie w odniesieniu do przychodów finansowych, przychodem Działu W. będą, w szczególności, także dywidendy wypłacane przez Z. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub innych spółek przypisanych do działalności (...). Analogicznie, przychodem finansowym Działu D. będą, w szczególności, dywidendy wypłacane przez spółki przypisane do działalności (...).

Zgodnie z powyższym, na dzień Podziału główne źródła przychodów Działu W. związane będą bezpośrednio z działalnością przypisaną do tego Działu. Analogicznie, główne źródła przychodów Działu D. związane będą bezpośrednio z działalnością alokowaną do Działu D. (tj. nie z działalnością realizowaną przez Spółkę Dzieloną w ramach Działu W.).

Dodatkowo, na dzień Podziału Spółka Dzielona będzie sporządzać (dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej, na podstawie danych z systemu finansowego Spółki Dzielonej) osobne zestawienia bilansowe oraz rachunki zysków i strat odpowiednio dla Działu W. oraz dla Działu D., które będą wskazywać odrębnie: przychody, koszty, aktywa i zobowiązania alokowane do obu Działów.

Wyodrębnienie Działu W. oraz Działu D. będzie przejawiać się również na dzień Wydzielenia w osobnych rachunkach bankowych przypisanych do powyższych Działów, wraz ze środkami pieniężnymi do obsługi bieżących potrzeb biznesowych oraz zobowiązań każdego Działu. Osobne rachunki bankowe (wraz z alokowanymi środkami pieniężnymi) będą wykorzystywane na moment Podziału odpowiednio przez Dział W. i Działu D. do zaspokojenia bieżących potrzeb biznesowych każdego z Działów.

Dodatkowo, na dzień Wydzielenia Dział W. oraz Dział D. będą opracowywać osobne budżety oraz plany finansowe odpowiadające specyfice działalności realizowanej odpowiednio przez Dział W. i Działu D.

H. Wyodrębnienie funkcjonalne Działu W. oraz Działu D.

W odniesieniu do funkcji oraz działalności biznesowej Działu W. oraz Działu D., należy zaznaczyć, że na moment Podziału każdy Dział będzie realizować samodzielnie, odrębne zadania gospodarcze w ramach Spółki Dzielonej. W szczególności, Dział W. będzie odpowiadać za świadczenie Usług potrzebnych dla działalności (...) B.; natomiast, Dział D. będzie zajmować się świadczeniem Usług dla pozostałych linii (...) (tj. usług (...)).

Jak wskazano powyżej w opisie zdarzenia przyszłego, zarówno do Działu W., jak i do Działu D. na moment Podziału przypisane będą składniki majątkowe (w tym m.in. przypisane powierzchnie biurowe, komputery, monitory, telefony komórkowe, samochody osobowe, sprzęt techniczny, wyposażenie biurowe, oprogramowanie komputerowe, licencje i bazy danych) oraz osobne zespoły odpowiadające m.in. za finanse i księgowość, administrację, zakupy, czy marketing i komunikację. Każdy z Działów będzie posiadać również odrębny zespół kierowniczy odpowiedziany za dany Dział.

Jak wskazano powyżej, na moment Wydzielenia każdy z Działów będzie posiadać i podlegać w uzasadnionym zakresie wybranym, osobnym procedurom wewnętrznym, związanym ze specyfiką działalności realizowanej przez dany Dział, przypisanym odpowiednio do Działu W. oraz do Działu D. Dodatkowo, Dział W. oraz Dział D. będą ustalały na moment Podziału własne plany finansowe odpowiadające specyfice działalności gospodarczej prowadzonej przez każdy z Działów.

Reasumując powyższe, na dzień Wydzielenia oraz po planowanym Podziale (już w osobnych podmiotach, tj. Spółce Dzielonej oraz Spółce Przejmującej), zarówno Dział W., jak i Dział D. będą odrębnie planować, inicjować, kontrolować i realizować swoje działania gospodarcze, w tym, w szczególności, zawierać i realizować umowy z kontrahentami, jak również osiągać przychody przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu przypisanych pracowników i kadry kierowniczej.

Po Wydzieleniu Spółka Przejmująca będzie kontynuowała działalność Działu W., w oparciu o majątek tego Działu. Analogicznie, Spółka Dzielona będzie kontynuowała działalność Działu D., w oparciu o majątek tego Działu. Mając na uwadze powyższe Dział W. i Dział D. będą zarówno na dzień Podziału, jak również po Podziale zdolne do funkcjonowania jako odrębne podmioty realizujące określone zadania gospodarcze.

Wydzielenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, jego celem nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W odniesieniu do zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku równolegle zostały złożone wnioski w imieniu: A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka komandytowa - spółki dzielonej, A. spółka z o.o. - komplementariusza Spółki Dzielonej oraz wybranych komandytariuszy tj. następujących osób fizycznych: A.A., B.B., C.C., D.D., E.E., F.F., G.G., H.H. oraz I.I.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Przedmiotowy Wniosek został złożony w imieniu Państwa jako spółki przejmującej, nie zawiera zatem pytań odnoszących się do skutków podatkowych wynikających z podziału dla wspólnika (udziałowca) Spółki Dzielonej. W zakresie skutków podatkowych analizowanego zdarzenia przyszłego dla wspólników (udziałowców) Spółki Dzielonej wystąpiono z osobnymi wnioskami o interpretacje indywidualne.

Udziały w Spółce Dzielonej nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT bądź przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów.

W szczególności, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, udziały w Spółce Dzielonej zostały objęte przez wspólników w wyniku wniesienia wkładów kapitałowych na rzecz Spółki Dzielonej w formie wkładów pieniężnych lub w drodze aportu posiadanych udziałów w innych podmiotach (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością) na rzecz Spółki Dzielonej (tj. spółki komandytowej mającej wówczas status spółki osobowej, niebędącej podatnikiem CIT). Tym samym, udziały w Spółce Dzielonej nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT bądź przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów.

Ad 3

Uzupełniają Państwo wniosek poprzez dodanie pytania, poprzedzającego pytanie oznaczone we Wniosku nr 3, o następującej treści:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przejmowany na skutek Podziału majątek, związany z Działem W., jak i pozostający w Spółce Dzielonej majątek, związany z Działem D., będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT?

W związku z dodaniem powyższego, uzupełniają Państwo Wniosek o własne stanowisko w sprawie oceny prawnej dodanego zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie, w związku z zadaniem dodatkowego pytania, przeformułowali Państwo swoje stanowisko do dotychczasowego pytania nr 3 (aktualnie pytanie nr 4),

Pytania:

1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w związku z Podziałem po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w związku z Podziałem na Państwa Spółce jako spółce przejmującej nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?

3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przejmowany na skutek Podziału majątek, związany z Działem W., jak i pozostający w Spółce Dzielonej majątek, związany z Działem D., będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT?

4. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w związku z Podziałem na Państwa Spółce jako spółce przejmującej nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

5. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym na Państwa Spółce nie będzie ciążył obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z Podziałem?

Niniejsza interpretacja dotyczy rozstrzygnięcia w zakresie pytań nr 3 i 4 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. W części pytań nr 1 i 2 dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie pytania nr 5 dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 3

W Państwa ocenie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przejmowany na skutek Podziału majątek, związany z Działem W., jak i pozostający w Spółce Dzielonej majątek, związany z Działem D., będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT.

W myśl art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza "organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania".

Zwracają Państwo uwagę, że powyższa definicja jest tożsama z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT oraz na gruncie ustawy o PIT należy zatem rozumieć tak samo, a uznanie określonego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT będzie powodowało, iż zespół ten stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa także na gruncie ustawy o PIT.

Na gruncie ww. regulacji, w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, jak również orzecznictwo sądów administracyjnych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa są:

- istnienie zespołu składników majątkowych (w tym zobowiązań);

- wyodrębnienie organizacyjne zespołu tych składników w istniejącym przedsiębiorstwie;

- wyodrębnienie finansowe zespołu tych składników w istniejącym przedsiębiorstwie;

- wyodrębnienie funkcjonalne, czyli przeznaczenie tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych;

- wykazanie, że zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W celu wykazania, że dane składniki majątkowe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa konieczne jest odniesienie się do każdej z ww. przesłanek osobno. Należy zauważyć, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych wielokrotnie podkreślały, że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa nie jest suma poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz jest to pewien określony zespół tych składników. Tym samym, podstawowym wymogiem dla uznania zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowił on zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2022 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.502.2021.5.MT) wyjaśnił, że "zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest więc dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, nie jest sumą poszczególnych składników majątkowych należących do przedsiębiorstwa. Jest to wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół tych składników, zdolny do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze".

Mając na względzie powyższe, w Państwa ocenie, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przejmowany na skutek Podziału majątek, związany z Działem W., jak i pozostający w Spółce Dzielonej majątek, związany z Działem D., będą stanowiły na moment Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT.

W szczególności, Państwa zdaniem (mając na uwadze tożsamość definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT z definicją wskazaną w art. 5a pkt 4 ustawy o PIT) prawidłowość powyższego stanowiska (dotyczącą uznania Działu W. oraz Działu D. za zorganizowane części przedsiębiorstwa na dzień Podziału w rozumieniu ustawy o PIT) znajduje potwierdzenie w argumentacji opisanej szczegółowo we wniosku w ramach uzasadnienia do pytania 2.

Podkreślają Państwo, że Państwa zdaniem:

- Dział W. będzie stanowił (na dzień Podziału) zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, ponieważ:

- zostanie do niego przypisany zespół składników majątkowych, obejmujący również zobowiązania;

- będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej;

- będzie wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej;

- zespół składników majątkowych przypisany do Działu W. będzie przeznaczony do prowadzenia oraz realizacji określonych zadań gospodarczych związanych z działalnością (...) Grupy B. (odrębnych od zadań związanych z działalnością (...) Grupy B.);

- będzie zdolny do funkcjonowania jako samodzielne przedsiębiorstwo.

- Dział D. będzie stanowił (na dzień Podziału) zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, ponieważ:

- zostanie do niego przypisany zespół składników majątkowych, obejmujący również zobowiązania;

- będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej;

- będzie wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej;

- zespół składników majątkowych przypisany do Działu D. będzie przeznaczony do prowadzenia oraz realizacji określonych zadań gospodarczych związanych z działalnością (...) Grupy B. (odrębnych od zadań związanych z działalnością (...) B.);

- będzie zdolny do funkcjonowania jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Zgodnie z powyższym, stoją Państwo na stanowisku, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przejmowany na skutek Podziału majątek, związany z Działem W., jak i pozostający w Spółce Dzielonej majątek, związany z Działem D., będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT na dzień Wydzielenia.

Ad. 4

Państwa zdaniem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w związku z Podziałem na Państwa Spółce jako spółce przejmującej nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jedną z form reorganizacji przedsiębiorstw jest podział spółek handlowych regulowany przez przepisy k.s.h. Stosownie do postanowień art. 528 § 1 k.s.h., spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółki kapitałowe.

Natomiast, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną.

W myśl art. 531 § 5 k.s.h., z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o PIT należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika niewymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PIT, "dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest "dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem".

Natomiast, w myśl art. 24 ust. 5 pkt 7a ustawy o PIT, "dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także - w przypadku połączenia spółek lub spółek niebędących osobami prawnymi albo podziału spółek w innych przypadkach niż określone w pkt 7 - ustalona na dzień poprzedzający dzień połączenia lub podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej, nad wydatkami na nabycie lub objęcie odpowiednio udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 albo udziałów w spółce niebędącej osobą prawną; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie majątku spółki stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalone w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielonej z majątku spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem".

Z kolei, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) "z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych" pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

W myśl art. 41 ust. 4c ustawy o PIT, "spółka nabywająca udziały (akcje) w drodze wymiany, spółka przejmująca, spółka nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego odpowiednio w art. 24 ust. 5 pkt 7-8".

Z powyższego wynika zatem, że na gruncie ustawy o PIT powstanie dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku podziału przez wydzielenie - a w konsekwencji też istnienie obowiązku pobrania przez spółkę przejmującą jako płatnika, zryczałtowanego podatku od tego dochodu, uzależnione jest od uznania majątku przejmowanego oraz majątku pozostającego w spółce na skutek podziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 3 (pytanie dodane w ramach uzupełnienia) biorąc pod uwagę, że zarówno majątek przejmowany przez Spółkę Przejmującą na skutek Podziału, jak również majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa na gruncie art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, w analizowanym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 5 pkt 7a ww. ustawy. A contrario, art. 24 ust. 5 pkt 7 tej ustawy nie będzie miał zastosowania do Podziału.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o PIT, "w przypadku połączenia spółek lub podziału spółek, o którym mowa w ust. 5 pkt 7a, z zastrzeżeniem ust. 8da i 8db, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

1)

art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;

2)

art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;

3)

wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie".

Przy czym, w świetle art. 24 ust. 8da ustawy o PIT, "przepis ust. 8 ma zastosowanie wyłącznie, w przypadku gdy:

1)

spółka przejmująca majątek i spółka, której majątek jest przejmowany, są podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT;

2)

spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, a spółka, której majątek jest przejmowany, podlega opodatkowaniu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3)

spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, podlegającym opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, a spółka, której majątek jest przejmowany, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

Z kolei, stosownie do treści art. 24 ust. 8db ustawy o PIT, "przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli:

1)

udziały (akcje) wspólnika w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów lub

2)

przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału".

Ponadto, w myśl art. 24 ust. 19 ustawy o PIT, przepisu ust. 8 "nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów (...) podziału spółek (...) jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania".

Zwracają Państwo uwagę, że zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, zgodnie z art. 24 ust. 8da ustawy o PIT, ust. 8 tego przepisu znajdzie zastosowanie w analizowanym zdarzeniu przyszłym.

Z kolei, negatywne przesłanki o których mowa w art. 24 ust. 8db ustawy o PIT (wyłączające możliwość skorzystania z normy określonej w art. 24 ust. 8 ustawy o PIT) nie będą miały zastosowania w analizowanym Podziale.

W szczególności, udziały żadnego ze wspólników będących osobami fizycznymi w Spółce Dzielonej nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów, ani nie zostały przydzielone w wyniku łączenia lub podziału podmiotów. W tym zakresie, odnosząc się do perspektywy po przekształceniu Spółki Dzielonej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy zaznaczyć, że udziały wspólników będących osobami fizycznymi w Spółce Dzielonej zostaną objęte w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wkłady niepieniężne dokonywane w przeszłości przez niektórych wspólników były dokonywane jako wkłady do spółki osobowej, transparentnej podatkowo. Tym samym, nie spełniają one definicji objęcia w ramach wymiany udziałów, o której mowa w ustawie o PIT.

Dodatkowo, planowane jest, że przyjęta przez Wspólników (...) dla celów podatkowych wartość udziałów przydzielonych przez Spółkę Przejmująca nie będzie wyższa niż wartość udziałów w Spółce Dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tych wspólników dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do Wydzielenia.

Wskazują Państwo również, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Wydzielenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, jego celem nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Tym samym, art. 24 ust. 19 ustawy o PIT (wyłączający możliwość skorzystania z normy określonej w art. 24 ust. 8 tej ustawy) nie znajdzie zastosowania przy analizowanym Podziale.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że zarówno przejmowany na skutek Podziału majątek, związany z Działem W., jak i pozostający w Spółce Dzielonej majątek, związany z Działem D., będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, to Podział oraz objęcie przez Wspólników (...) udziałów w Spółce

Przejmującej nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie ww. wspólników podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment Podziału.

W szczególności, przychód o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7a ustawy o PIT, nie będzie podlegał opodatkowaniu na moment Podziału, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o PIT z uwagi na spełnienie warunków, o których mowa w art. 24 ust. 8da ustawy o PIT oraz brak spełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 8db i art. 24 ust. 19 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o PIT, opodatkowanie przychodu Wspólników (...), o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7a ustawy o PIT, zostanie odroczone do momentu odpłatnego zbycia udziałów Spółki Przejmującej przez tych wspólników.

Prawidłowość powyższego stanowiska Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

- z dnia 4 sierpnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.40.2018.15.RR;

- z dnia 3 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4011.374.2022.2.AS;

- z dnia 19 lipca 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.291.2022.1.MST;

- z dnia 14 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.436.2022.1.MG.

W konsekwencji, Państwa zdaniem w związku z Podziałem oraz objęciem przez Wspólników (...) udziałów w Spółce Przejmującej po stronie tych wspólników nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment Podziału.

W odniesieniu do Wspólników Pozostających należy zaznaczyć, że w związku z Podziałem ww. wspólnicy nie otrzymają udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (i po Podziale pozostaną wyłącznie udziałowcami Spółki Dzielonej). W konsekwencji, w związku z Wydzieleniem po stronie Wspólników Pozostających nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając na względzie, że, jak wskazano powyżej, planowany Podział nie będzie skutkował powstaniem dochodu (przychodu) w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7-8 ustawy o PIT, na Spółce Przejmującej nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 41 ust. 4c ustawy o PIT w związku z Wydzieleniem. Należy podkreślić, że planowany Podział nie będzie skutkował powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PIT po stronie Wspólnika (...) lub Wspólnika Pozostającego w odniesieniu do którego na Spółce Przejmującej mogłyby ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko Państwa znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Na zasadzie egzemplifikacji wskazać należy na:

- interpretację indywidualną z 1 czerwca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.104.2021.7.KS, gdzie organ podatkowy zaaprobował stanowisko podatnika stwierdzając, że: "w rezultacie planowany podział Spółki przez wydzielenie, zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., nie będzie skutkować dla Wspólników powstaniem przychodu podatkowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Oznacza to również, że Spółka Nowo Zawiązana jako spółka przejmująca nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 4c Ustawy o PIT",

- interpretację indywidualną z 14 czerwca 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.183.2021.5.MT, gdzie organ wskazał: "(...) podział przez wydzielenie nie będzie skutkował powstaniem po ich stronie - jako wspólników Spółki dzielonej - przychodu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych";

- interpretację indywidualna z 1 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.932.2020.1.MT, gdzie organ podatkowy podniósł: "(...) podział przez wydzielenie nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika Spółki dzielonej - przychodu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych";

- interpretację indywidualną z 20 sierpnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.344.2018.4.AK, w której wskazano: "że zarówno majątek pozostały w Spółce (Dzielonej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie wspólników na moment podziału spółki przez wydzielenie nie powstanie dochód (przychód) do opodatkowanie, a tym samym na Spółce Przejmującej nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Reasumując, Państwa zdaniem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w związku z Podziałem na Państwa Spółce jako spółce przejmującej nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Problematyka podziału spółek została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467).

Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 ww. ustawy:

Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych:

Podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

W myśl art. 529 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.

Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych):

Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału.

Zgodnie z art. 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe, na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

1.

obliczenie,

2.

pobranie,

3. wpłacenie - podatku, zaliczki.

Jak stanowi art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej:

Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach. Niemniej jednak, w odniesieniu do licznych sytuacji zasada ta została wyłączona przez ustawodawcę przez nałożenie obowiązków płatnika na podmioty wypłacające podatnikowi (stawiające do dyspozycji podatnika) należności stanowiące jego dochody (przychody).

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), wprowadza system poboru podatku przez płatnika w przypadkach wskazanych w Rozdziale 7: "Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników".

Jak wynika z przepisów przywołanego Rozdziału 7, ustawodawca ustanowił obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przez:

- określenie rodzaju podmiotu dokonującego wypłaty (realizacji) świadczeń na rzecz podatników, przy czym rodzaj podmiotu jest określany poprzez wskazanie jego formy organizacyjnej, jego statusu bądź roli, jaką podmiot ten pełni w relacji z podatnikiem oraz

- określenie kategorii przychodów (dochodów) w odniesieniu do których na ww. podmiotach ciążą obowiązki płatnika podatku.

Podstawowym warunkiem dla rozważań o obowiązkach płatnika jest jednak istnienie relacji, udzielający świadczenia (płatnik) - uzyskujący świadczenie (podatnik).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Pełen katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

a)

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b)

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c)

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

d)

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem;

W świetle natomiast pkt 7a powołanego przepisu:

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: w przypadku połączenia spółek lub spółek niebędących osobami prawnymi albo podziału spółek w innych przypadkach niż określone w pkt 7 - ustalona na dzień poprzedzający dzień połączenia lub podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej, nad wydatkami na nabycie lub objęcie odpowiednio udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 albo udziałów w spółce niebędącej osobą prawną; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie majątku spółki stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalone w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielonej z majątku spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem.

Wykładnia literalna ww. przepisów wskazuje, że:

1.

art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie gdy majątek spółki przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie i majątek pozostający w spółce nie stanowią (każde z osobna) zorganizowanych części przedsiębiorstwa,

2.

art. 24 ust. 5 pkt 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do podziału spółek w innych przypadkach niż określone w art. 24 ust. 5 pkt 7 tej ustawy (czyli np. w przypadku gdy majątek spółki przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie i majątek pozostający w spółce stanowią (każde z osobna) zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Dla oceny, czy część wydzielana i część pozostająca w Spółce są zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa, należy posłużyć się definicją z art. 5a pkt 4 ww. ustawy. Stosownie do tego przepisu:

Ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

- stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),

- jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,

- jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,

- mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej funkcjonującego przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Zatem samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego, jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym. Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności "widocznym z zewnątrz". Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne to przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (działalności gospodarczej w danym zakresie). Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Ponadto jest wymagane, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników. Przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

O tym, czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wątpliwości Państwa dotyczą m.in. ustalenia, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przejmowany na skutek Podziału majątek, jak i ten pozostający w Spółce Dzielonej, będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, a tym samym czy w związku z podziałem po Państwa stronie jako spółce przejmującej nie będą ciążyły obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że planowane jest dokonanie podziału przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej związanej z Działem W. i przeniesienie ww. majątku do Spółki Przejmującej. Podział przez wydzielenie nastąpi na podstawie art. 529 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Według informacji zawartych we wniosku: w celu przygotowania do procesu wydzielenia podjęto działania związane z rozdzieleniem procesu świadczenia usług dla obydwu obszarów działalności (tj. obszaru działalności (...) oraz obszaru działalności (...)). W zakresie działań związanych z rozdzieleniem procesu świadczenia usług wsparcia oraz usług strategicznych dla działalności (...) oraz działalności (...) oraz w celu zapewnienia skutecznego przeprowadzenia Transakcji, w ramach Spółki Dzielonej powołano dwa odrębne działy biznesowe, tj.:

a)

dział W. ("Dział W." lub "Dział W.") zajmujący się świadczeniem Usług dedykowanych dla działalności (...) w ramach Grupy B.;

b)

dział D. ("Dział D." lub "Dział D.") zajmujący się świadczeniem Usług dedykowanych do obsługi pozostałych linii biznesowych w ramach Grupy B. (tj. usług (...)).

Z opisu sprawy wynika, że wydzielany, jak i pozostały w spółce dzielonej majątek będzie wyodrębniony na wszystkich trzech płaszczyznach:

- organizacyjnej, tj. będzie przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwa realizujące te zadania; Dział W. oraz Dział D. na moment podziału będą funkcjonować jako odrębne jednostki organizacyjne. Znajdzie to potwierdzenie w uchwale właściwych organów Spółki Dzielonej. Obydwa Działy będą posiadać odrębne, alokowane zespoły pracowników z odpowiadającymi im kwalifikacjami, będą posiadać swoje własne zespoły kierownicze. Wyodrębnienie Działów będzie wyrażać się również w autonomii decyzyjnej tych działów. Jeszcze przed podziałem Spółka Dzielona dokona przypisania składników materialnych i niematerialnych odpowiednio do obydwu Działów.;

- finansowej, tj. na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji księgowej możliwe będzie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności do wyodrębnionych działalności. Na dzień podziału główne źródła przychodów obydwu Działów związane będą bezpośrednio z działalnością przypisaną do danego Działu. Na dzień podziału Spółka Dzielona będzie sporządzać osobne zestawienia bilansowe oraz rachunki zysków i strat odpowiednio dla obydwu Działów. Wyodrębnienie Działów będzie przejawiać się również na dzień wydzielenia w osobnych rachunkach bankowych przypisanych do powyższych Działów, wraz ze środkami pieniężnymi do obsługi bieżących potrzeb biznesowych oraz zobowiązań każdego Działu. Na dzień wydzielenia będą opracowywać osobne budżety oraz plany finansowe odpowiadające specyfice działalności realizowanej odpowiednio przez obydwa Działy.

- funkcjonalnej, tj. będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań gospodarczych, a gospodarczą niezależność tych jednostek wzmacniać będzie wyodrębnienie organizacyjne i finansowe.

Z uwagi na powyższe, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przejmowany na skutek Podziału majątek, związany z Działem W., jak i pozostający w Spółce Dzielonej, związany z Działem D. będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku gdy majątek spółki przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie i majątek pozostający w spółce stanowią (każde z osobna) zorganizowane części przedsiębiorstwa zastosowanie będzie miał przepis art. 24 ust. 5 pkt 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ww. ustawy:

W przypadku połączenia spółek lub podziału spółek, o którym mowa w ust. 5 pkt 7a, z zastrzeżeniem ust. 8da i 8db, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

1)

art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;

2)

art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;

3)

wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

W świetle art. 24 ust. 8da ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepis ust. 8 ma zastosowanie wyłącznie, w przypadku gdy:

1)

spółka przejmująca majątek i spółka, której majątek jest przejmowany, są podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2)

spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a spółka, której majątek jest przejmowany, podlega opodatkowaniu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3)

spółka przejmująca majątek jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, a spółka, której majątek jest przejmowany, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści art. 24 ust. 8db analizowanej ustawy:

Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli:

1)

udziały (akcje) wspólnika w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów lub

2)

przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

W myśl art. 24 ust. 19 ww. ustawy:

Przepisów ust. 8 i 8a oraz art. 21 ust. 1 pkt 109 nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 20 ww. ustawy:

Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 19 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W przedmiotowej sprawie zarówno Spółka Dzielona jak i Spółka Przejmująca są rezydentami podatkowymi w Polsce podlegającymi w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przeważającą większość wkładów wnoszonych do Spółki Dzielonej przez wspólników Spółki Dzielonej stanowiły wkłady pieniężne (w tym wkłady wnoszone do Spółki Dzielonej w okresie, gdy posiadała ona status spółki akcyjnej, tj. przed przekształceniem w spółkę komandytową). W latach 2007-2008 wybrani wspólnicy Spółki Dzielonej dokonali aportu posiadanych udziałów w innych podmiotach (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością) na rzecz Spółki Dzielonej (tj. spółki komandytowej mającej wówczas status spółki osobowej, niebędącej podatnikiem CIT). Poza tymi wkładami niepieniężnymi wspólnicy dokonywali dalszych wkładów kapitałowych na rzecz Spółki Dzielonej w formie wkładów pieniężnych.

Udziały wspólników w Spółce Dzielonej nie zostały zatem przydzielone w wyniku wymiany udziałów, ani łączenia lub podziału podmiotów. Ponadto przyjęta przez Wspólników (...) dla celów podatkowych wartość udziałów przydzielonych przez spółkę Przejmującą nie będzie wyższa niż wartość udziałów w Spółce Dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tych wspólników dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do Wydzielenia.

Z opisu sprawy wynika, że nie będą spełnione negatywne przesłanki dla zastosowania art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w ust. 8db art. 24 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Stosownie do art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Spółka nabywająca udziały (akcje) w drodze wymiany, spółka przejmująca, spółka nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego odpowiednio w art. 24 ust. 5 pkt 7-8.

Zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa odpowiednio w art. 24 ust. 5 pkt 7-8 oraz art. 30a ust. 1 pkt 13, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1.

Prawidłowe jest Państwa stanowisko, zgodnie z którym z uwagi na to, że zarówno przejmowany na skutek Podziału majątek, związany z Działem W., jak i pozostający w Spółce Dzielonej majątek, związany z Działem D., będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to Podział oraz objęcie przez wspólników udziałów w Spółce Przejmującej nie będzie skutkować powstaniem przychodu po ich stronie podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment Podziału. Państwa Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik na podstawie art. 41 ust. 4c ww. ustawy do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych wskazać należy, że dotyczą one konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące, zatem nie mogą przesądzać o niniejszym rozstrzygnięciu. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Należy dodatkowo wskazać, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, nie odnoszono się do kwestii wspólników pozostających w Spółce Dzielonej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanego przez Państwa w złożonym wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl