0114-KDIP2-2.4011.9.2020.2.SJ - PIT w zakresie preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4011.9.2020.2.SJ PIT w zakresie preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2020 r. (data nadania 24 stycznia 2020 r., data wpływu 24 stycznia 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 marca 2020 r. (data nadania 18 marca 2020 r., data wpływu 18 marca 2020 r.) na wezwanie nr 0114-KDIP2-2.4011.9.2020.1.SJ z dnia 11 marca 2020 r. (data nadania 11 marca 2020 r., data odbioru 12 marca 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX) w części dotyczącej:

* wytwarzanego i rozwijanego/ulepszanego oprogramowania - jest prawidłowe;

* wszelkich praw własności przemysłowej, w tym w szczególności do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego podczas realizacji usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2019 r. świadczy usługi badawczo-rozwojowe na rzecz polskiej firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) przy ul. (...), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta (...), za numerem KRS (...), numer NIP (...), w zakresie oprogramowania służącego do przetwarzania dużych ilości danych. Na podstawie zawartej umowy wnioskodawca sprzedaje majątkowe prawa autorskie do wytworzonego oprogramowania oraz wszelkie prawa własności przemysłowej w tym w szczególności do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego podczas realizacji usług, przysługujące wyłącznie firmie (...) Sp. z o.o., w cyklach miesięcznych na podstawie faktury VAT na usługi informatyczne. W ramach swojej działalności gospodarczej wnioskodawca opracowuje nowe i ulepszone produkty, procesy, usługi innowacyjne, które w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Do wytworzenia wymienionych punktów, wnioskodawca korzysta z najnowszych rozwiązań klasy (...) -języków programowania (...).

Wyżej wymienione technologie służą do implementacji zaawansowanych systemów rozwiązujących problemy biznesowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, z optymalizacją procesów rekrutacji nowych pracowników. Celem wytworzenia innowacyjnego oprogramowania, wnioskodawca regularnie zdobywa, poszerza i łączy interdyscyplinarną wiedzę z matematyki, statystyki, informatyki, ekonomii - i następnie stale wykorzystuje ją przy tworzeniu i rozwijaniu programów. Jednym z elementów swojej działalności rozwojowej wnioskodawca testuje rozwiązania prototypowe, usprawniające procesy biznesowe oraz udostępnia interfejsy dla użytkowników, dodaje nowe funkcjonalności, wdraża nowości i aktualizacje. Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wytwarzane oprogramowanie podlega ochronie prawnej na podstawie zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83). Przedmiotem umowy jest sprzedaż usług informatycznych o charakterze badawczo-rozwojowych, których efektem jest program komputerowy, w których cenie uwzględniona jest opłata za prawo do korzystania z własności intelektualnej Wnioskodawcy. Sprzedaż wymienionych praw następuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Oprogramowanie, o którym mowa, zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej spełniającej definicję zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a w związku z tym będzie wykazywał wymagane przepisami informacje w odrębnej ewidencji.

Pismem z dnia 18 lutego 2020 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje.

Czy autorskie prawo do programu komputerowego podlega ochronie prawnej z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231)?

Tak, autorskie prawo do programu komputerowego podlega ochronie prawnej z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Czy dochodem, który zamierza Pan opodatkować 5% stawką podatkową jest dochód ze sprzedaży wytworzonego przez Pana prawa własności intelektualnej (praw), czy dochód z takiego prawa uwzględniony w cenie świadczonej usługi informatycznej?

Dochodem, który Wnioskodawca zamierza opodatkować 5% stawką podatkową jest dochód z prawa własności intelektualnej (praw) uwzględniony w cenie świadczonej usługi informatycznej. Dochód z tego prawa stanowi 75% całości dochodów Wnioskodawcy z działalności informatycznej.

Od kiedy prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uzyskuje z tego tytułu dochody?

Od 01.01.2019 Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uzyskuję z tego tytułu dochody.

Czy przedmiotem zapytania jest stawka opodatkowania również "wszelkich praw własności przemysłowej, w tym w szczególności do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego podczas realizacji usług", które - zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego - podlegają sprzedaży spółce (...) Sp. z o.o.?

Przedmiotem zapytania jest stawka opodatkowania również "wszelkich praw własności przemysłowej, w tym w szczególności do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego podczas realizacji usług", a zapis ten wynika z umowy między Wnioskodawcą a spółką (...) Sp. z o.o.

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 4 jest twierdząca, to czy wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstałe podczas realizacji usług zostały zgłoszone do rejestracji przez Urząd patentowy; jeśli tak to czy posiada Pan prawo ochronne na wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy, udzielone przez Urząd Patentowy w formie decyzji stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286) oraz kiedy została wydana ta decyzja?

Dalsze postępowanie z wynalazkami, wzorami użytkowymi lub wzorami przemysłowymi, powstałymi podczas realizacji usług dla spółki (...) Sp. z o.o.., po przekazaniu spółce (...) Sp. z o.o. nie jest Wnioskodawcy znane.

Czy w przypadku, gdy rozwija Pan oprogramowanie - jest Pan właścicielem tego oprogramowania, współwłaścicielem czy użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z tego oprogramowania w celu rozwijania na podstawie umowy licencyjnej?

(...) Sp. z o.o. z chwilą wytworzenia utworu nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do wytworzonych utworów, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów.

Jeśli jest Pan użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z tego oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej to czy z umowy wynika, że zastrzeżono wyłączność korzystania przez Pana z tej licencji?

Nie dotyczy.

Jeśli na potrzeby rozwoju oprogramowania nie jest Pan właścicielem, współwłaścicielem czy użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z tego oprogramowania w celu rozwijania na podstawie umowy licencyjnej, to wniosek należy uzupełnić poprzez wskazanie:

* na jakiej podstawie następuje rozwój oprogramowania;

* czy w wyniku rozwoju oprogramowania, powstaje nowe prawo własności intelektualnej;

* czy Wnioskodawcy przysługują prawa autorskie do ulepszenia/modyfikacji oprogramowania, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Rozwój oprogramowania powstaje na podstawie umowy o świadczenie usług przez Wnioskodawcę na rzecz (...) Sp. z o.o.

Tak, w wyniku rozwoju oprogramowania powstaje nowe prawo własności intelektualnej.

Tak, Wnioskodawcy przysługują prawa autorskie do ulepszenia/modyfikacji oprogramowania, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Czy działania polegające na rozwoju oprogramowania zmierzają do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tego oprogramowania?

Działania polegające na rozwoju oprogramowania zmierzają do wytworzenia nowego oprogramowania, poprawy użyteczności albo funkcjonalności tego oprogramowania.

Czy odrębna ewidencja, którą Pan prowadzi, pozwala na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 przypadających na ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

Tak, pozwala.

Czy prowadzi Pan odrębną ewidencję, spełniającą warunki przedstawione w punkcie wyżej, od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP, tj. od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak, prowadzę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

1. Czy Wnioskodawca dochody ze sprzedaży usług i praw autorskich w zakresie tworzenia i rozwoju autorskiego oprogramowania może opodatkować preferencyjną stawką 5% podatku dochodowego?

2. Czy słusznym będzie zastosowanie stawki podatku dochodowego w wysokości 5% w rozliczeniu rocznym za 2019 r.?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Na podstawie opisanych informacji Wnioskodawca stoi na stanowisku iż:

1.

może zastosować stawkę 5% podatku dochodowego od osób fizycznych, do dochodów z opisanych wyżej prac badawczo-rozwojowych.

2.

może zastosować stawkę 5% w rozliczeniu rocznym za 2019 r. do dochodów z opisanych wyżej prac badawczo-rozwojowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX) w części dotyczącej:

* wytwarzanego i rozwijanego/ulepszanego oprogramowania - jest prawidłowe;

* wszelkich praw własności przemysłowej, w tym w szczególności do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego podczas realizacji usług - jest nieprawidłowe.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.): podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy: kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do

obrotu,

7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin

(Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8. autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Należy przyjąć, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca omawianej ustawy: wysokość kwalifikowanego dochodu

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa

własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

((a+b) x 1,3)/ (a+b+c+d)

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane

z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami (art. 30ca ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy: dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który chce skorzystać z ww. preferencji, jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Zgodnie bowiem z art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach

rachunkowych;

2.

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3.

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do art. 30cb ust. 2 ww. ustawy, podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 omawianej ustawy, w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Powyższe przepisy wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box. W tym zakresie wpisują się one w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", "Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki" oraz "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w obszarze innowacyjności. Znowelizowane przepisy mają prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste "zamknięcie" łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Należy także wskazać, że powyższe regulacje polegają na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które

są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box ma miejsce również w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) wynikającej z raportu nr 5 BEPS. Przewidziano także możliwość zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom, zarówno niepowiązanym, jak i powiązanym.

Należy podkreślić, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, bądź co bądź, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnik będzie miał możliwość stosowania niniejszej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację).

Odnosząc powyższe przepisy podatkowe do przedstawionego opisu sprawy w części dotyczącej oprogramowania, należy wskazać, że:

1. Wnioskodawca tworzy oprogramowanie podlegające ochronie wynikającej z art. 74 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz je rozwija;

2.

działania te następują w ramach prowadzonej bezpośrednio działalności badawczo-rozwojowej, spełniającej definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z pkt 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w szczególności działalności o charakterze twórczym podejmowanej w sposób systematyczny (tj. w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), której celem jest zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań,

3.

w wyniku rozwoju oprogramowania powstaje nowe prawo własności intelektualnej i Wnioskodawcy przysługują prawa autorskie do ulepszenia/modyfikacji oprogramowania, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

4.

działania Wnioskodawcy zmierzają do poprawy użyteczności oraz funkcjonalności oprogramowania;

5. Wnioskodawca prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, pozwalającą na ustalenia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 przypadających na ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu, która to ewidencja prowadzona jest od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia ww. prawa.

Należy także wskazać, że oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W celu poprawnego zastosowania preferencji IP Box wobec autorskiego prawa do programu komputerowego należy nadać mu znaczenia funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające, w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP Box, czyli Raportem OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z akapitem 34 tego Raportu, nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu. OECD wskazuje, że oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować przepisy o IP Box. OECD stwierdza także, że nie wszystkie jurysdykcje zapewniają ochronę patentową oprogramowania i dlatego wielu podatników, którzy wytwarzają oprogramowanie, musi posiadać prawa autorskie, zamiast polegać na ochronie patentowej. Włączenie oprogramowania chronionego prawem autorskim do definicji funkcjonalnie równoważnych kwalifikowanych IP zapewnia również, że różne traktowanie oprogramowania na mocy prawa patentowego różnych jurysdykcji nie ma wpływu na to, czy dochody z oprogramowania mogą korzystać z różnych regulacji IP Box.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być, zgodnie z wykładnią celowościową i kontekstualną (ww. Raport OECD), uznane za kwalifikowane IP w świetle rozszerzającej wykładni art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że jedynie dochód uzyskiwany w efekcie prac związanych z tworzeniem oraz rozwijaniem oprogramowania w sytuacji, gdy powstają nowe, odrębne od tego oprogramowania, utwory w postaci oprogramowania podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. nowe kwalifikowane prawa własności intelektualnej) kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP. To oznacza, że w tych przypadkach Wnioskodawca może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu według stawki 5%.

Dochód z odpłatnego zbycia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego, które to prawo stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone bądź rozwinięte/ulepszone (a w wyniku rozwoju/ulepszenia powstał nowy przedmiot prawa autorskiego) w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis, stwierdzić należy, że uzyskany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu odpłatnego przeniesienia na zleceniodawcę praw autorskich do:

* wytwarzanego przez Wnioskodawcę oprogramowania oraz

* powstałych w efekcie prac związanych z rozwijaniem i ulepszaniem oprogramowań, nowych odrębnych utworów podlegających ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. nowych kwalifikowanych praw własności intelektualnej) w postaci programów

w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, stanowi dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że Wnioskodawca może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu według stawki 5%, w tym również w rozliczeniu rocznym za 2019 r.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało zatem uznać za prawidłowe.

Nie można natomiast potwierdzić stanowiska Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania stawką 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu przeniesienia na rzecz zleceniodawcy "wszelkich praw własności przemysłowej, w tym w szczególności do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego podczas realizacji usług".

Katalog kwalifikowanych IP jest katalogiem enumeratywnym. Do tego katalogu włączono zarówno klasyczne prawa własności intelektualnej, w szczególności patenty oraz funkcjonalnie im odpowiadające prawa, które tak jak patent podlegają następczej kontroli merytorycznej w procesie rejestracji lub zgłoszenia przez Urząd Patentowy. Dotyczy to także prawa ochronnego na wzór użytkowy czy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Zatem tylko dwa kwalifikowane IP - prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz autorskie prawo do programu komputerowego, nie podlegają następczej kontroli merytorycznej w procesie rejestracji lub zgłoszenia przed Urzędem Patentowym, lecz podlegają jedynie formalnej ocenie spełnienia przesłanek uzyskania odpowiednich praw ochronnych.

Patent jest to prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy (szczegółowe zasady udzielania patentu regulują przepisy art. 24-75 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - Dz. U. z 2020 r. poz. 286). Patent trwa dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Ustawodawca wyróżnił cztery przesłanki zdolności patentowej: charakter techniczny rozwiązania, jego nowość, nieoczywistość (poziom wynalazczy) i stosowalność. Zasadnicze znaczenie w ocenie zdolności patentowej ma kryterium technicznego charakteru wynalazku, bowiem niestwierdzenie przez Urząd Patentowy tej przesłanki skutkuje uznaniem braku zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku i powoduje, iż dalszego badania nie prowadzi się, a ochrona patentowa jest wyłączona.

Przez wzór użytkowy należy rozumieć nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, które ma praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Użyteczność wzoru użytkowego oznacza, że wzór użytkowy pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów (art. 94 ustawy - Prawo własności przemysłowej). Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Wzór przemysłowy jest to natomiast nowa postać wytworu, czyli przedmiotu wytworzonego w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. Wzór przemysłowy posiada indywidualny charakter nadany mu przykładowo poprzez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu, a także przez ornamentację (art. 102 ust. 1 Prawo własności przemysłowej). Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy trwa dwadzieścia pięć lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy.

Z wniosku wynika, że na podstawie zawartej umowy Wnioskodawca sprzedaje nie tylko majątkowe prawa autorskie do wytworzonego oprogramowania, ale również wszelkie prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałe podczas realizacji usług.

Jednocześnie w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca nie wskazał, że posiada prawo ochronne na wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy. Wskazał jedynie, że "dalsze postępowanie z wynalazkami, wzorami użytkowymi lub wzorami przemysłowymi, powstałymi podczas realizacji usług dla Spółki, po przekazaniu Spółce, nie jest Wnioskodawcy znane.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca nie posiada prawa ochronnego na wskazany we wniosku wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy w momencie przeniesienia tych praw na Spółkę. Jak już wskazano w niniejszej interpretacji, katalog kwalifikowanych IP jest katalogiem enumeratywnym. Do tego katalogu włączono zarówno klasyczne prawa własności intelektualnej, w szczególności patenty oraz funkcjonalnie im odpowiadające prawa, które tak jak patent podlegają następczej kontroli merytorycznej w procesie rejestracji lub zgłoszenia przez Urząd Patentowy. Dotyczy to także prawa ochronnego na wzór użytkowy czy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Zatem, w przypadku wynalazku, wzoru użytkowego czy wzoru przemysłowego, aby mówić o kwalifikowanym IP, z którego dochód opodatkowany jest preferencyjną stawką 5%, niezbędne jest, aby - w przypadku wynalazku, wzoru użytkowego czy wzoru przemysłowego - osiągający taki dochód posiadał prawa ochronne. Można również zastosować stawkę 5% w przypadku ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku.

Z opisu sprawy wynika, że w momencie przeniesienia na Spółkę praw do wynalazku, wzoru użytkowego oraz wzoru przemysłowego Wnioskodawca nie posiada takich praw ochronnych ani nie złożył wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego - nie ma więc ani prawa, ani ekspektatywy tego prawa.

W związku z powyższym, nie można uznać, że Wnioskodawca w przypadku uzyskania wynagrodzenia za przeniesienie na Spółkę wynalazku, wzoru użytkowego czy też wzoru przemysłowego uzyskuje dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Niepodlegające odrębnej ochronie patenty, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe nie są kwalifikowanymi IP w rozumieniu art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu przeniesienia na Spółkę "wszelkich praw własności przemysłowej, w tym w szczególności do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego podczas realizacji usług" nie może zastosować preferencyjnej stawki 5%, w tym również w rozliczeniu rocznym za 2019 r. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Podsumowując, należy wskazać, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w tym do dochodów uzyskiwanych w 2019 r., w części dotyczącej:

* wytwarzanego i rozwijanego/ulepszanego oprogramowania - jest prawidłowe;

* wszelkich praw własności przemysłowej, w tym w szczególności do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego podczas realizacji usług - jest nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl