0114-KDIP2-2.4011.545.2022.1.IN - Przychód członka zarządu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4011.545.2022.1.IN Przychód członka zarządu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 5 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika w związku z wykorzystywaniem przez Prezesa Zarządu Spółki samochodu służbowego do celów prywatnych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Spółka udostępnia samochód służbowy Prezesowi Zarządu zatrudnionemu na podstawie cywilnoprawnej umowy o świadczenie usług zarządzania, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), która ma do Spółki zastosowanie w zakresie formy cywilno-prawnej zatrudnienia członka zarządu i przewiduje formę cywilnoprawną zatrudnienia jako jedyną dopuszczalną.

Prezes Zarządu nie mógł być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Umowa o świadczenie usług zarzadzania przewiduje możliwość wykorzystania przez Prezesa Zarządu samochodu służbowego również do celów prywatnych. Umowa o świadczenie usług zarządzania pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu brzmi w tym zakresie następująco: "Spółka powierza Zarządzającemu Samochód do celów służbowych z uprawnieniem do korzystania z Samochodu służbowego do celów prywatnych zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem korzystania z samochodów służbowych Spółki "A" sp. z o.o., zastosowanym odpowiednio. Za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych Zarządzający będzie płacił podatek dochodowy oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych od przychodu obliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z uwzględnieniem art. 11 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)."

W Spółce obowiązuje Regulamin korzystania z samochodów służbowych, przewidujący, że udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Spółką a korzystającym. Tankowanie samochodów służbowych może mieć miejsce jedynie na stacjach benzynowych znajdujących się na obszarze działalności Spółki. Prezes Zarządu nie zawarł ze Spółką umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Prezes Zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pytanie

Pytanie 1

Czy dojazd do miejsca zamieszkania i parkowanie samochodu służbowego poza siedzibą Spółki, w miejscu zamieszkania Prezesa Zarządu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem wykonywanej umowy, oznacza, że samochód jest używany przez Prezesa Zarządu na potrzeby realizacji zawartej umowy, a tym samym brak jest przychodu do opodatkowania?

Pytanie 2 (dotyczy zdarzenia przyszłego)

Czy w przypadku zawarcia przez Prezesa Zarządu ze Spółką umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, można będzie przyjąć, że za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych Prezes Zarządu będzie płacił podatek dochodowy oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych od przychodu stanowiącego ryczałt w wysokości 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie, gdyż jest to kwota odpowiadająca przychodowi z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych ustalona na podstawie cen rynkowych w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy o PIT, analogicznie do aktualnie obowiązującej stawki ryczałtu za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych dla pracowników (art. 12 ust. 2a ustawy o PIT)?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. stanu faktycznego i pytania nr 1

Zarówno z faktu pełnienia funkcji prezesa jednoosobowego zarządu jaki i z brzmienia umowy o świadczenie usług zarządzania wynika, że Prezes zarządu prowadząc sprawy jest w ciągłej dyspozycji 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Prezes zawiadamiany jest o awariach i innych zdarzeniach losowych (pożary) wymagających jego obecności na miejscu zdarzenia, bez względu na dzień tygodnia czy porę dnia. Ponadto Prezes sprawuje kontrolę jakości świadczonych przez Spółkę usług w zasobie własnym Spółki i zarządzanych wspólnot mieszkaniowych, na terenie gmin: (...), (...), (...), (...), (...), (...) oraz w mieniu komunalnym Gminy (...). Parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania jest uzasadnione opisanym wyżej charakterem wykonywanej umowy.

Spółka stoi na stanowisku, że w zakresie wykorzystania samochodu służbowego do celów służbowych mieści się również dojazd samochodem służbowym do miejsca zamieszkania i parkowanie samochodu służbowego poza siedzibą Spółki, w tym, w miejscu zamieszkania Prezesa Zarządu, ponieważ jest to uzasadnione charakterem wykonywanej umowy. Dojazd do miejsca zamieszkania to droga możliwie najkrótsza albo ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza. Ponadto, co do zasady, droga do pracy lub z pracy nie może zostać przerwana, chyba, że przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Celem statutowym Spółki jest budowa mieszkań na wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami zasobu własnego oraz nieruchomościami wchodzącymi w zasób komunalny Gminy (...). Zarówno realizacja procesów inwestycyjnych jak i bieżące zarządzanie istniejącym zasobem nieruchomości wiąże się z obowiązkiem stałego prowadzenia spraw spółki na terenie gmin: (...), (...), (...), (...) - bez ograniczenia czasowego. Z charakteru wykonywanych czynności wynika, że Prezes Zarządu pozostaje w ciągłej dyspozycji na wypadek awarii czy innych zdarzeń nagłych w Spółce. W ramach pełnionej funkcji Prezes przyjeżdża na miejsca zdarzeń w różnych porach, również nocnych, przez cały tydzień (łącznie z sobotami i niedzielami). Wymaga to jego szybkiej reakcji w przypadku, gdy Spółce zostaje zgłoszona np. awaria.

W ramach zawartej umowy Prezes ma do dyspozycji samochód służbowy, którym dojeżdża do obsługiwanych nieruchomości. Ponieważ Prezes Zarządu mieszka w pewnej odległości od siedziby Spółki, łatwiej jest mu parkować samochód pod domem, aby szybciej udać się na interwencję do obsługiwanej nieruchomości. Spółka uważa, że zarówno dojazd samochodem służbowym do miejsca zamieszkania Prezesa zarządu, jak i parkowanie tego pojazdu pod jego domem, nie będzie prowadziło do powstania przychodu do opodatkowania. Powyższe stanowisko Spółki poparte jest orzeczeniami organów podatkowych, które od dłuższego czasu prezentują stanowisko, zgodnie z którym zakres wykorzystywania samochodu determinuje istnienie przychodu. Jeżeli sposób korzystania jest uzasadniony charakterem wykonywanego zlecenia, zleceniobiorca nie będzie miał obowiązku zarówno określenia przychodu jak też potrącenia podatku (por. interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 czerwca 2015 r., nr IBPBII/1/4511-245/15/MK). W praktyce trudności sprawia odpowiedź na pytanie: kiedy jeszcze korzystanie z samochodu ma związek z realizacją zawartej umowy przez zleceniobiorcę, a kiedy jest już to cel prywatny. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt. 7/13) wskazał na trzy przesłanki determinujące istnienie przychodu. Wprawdzie orzeczenie to wydane zostało w odniesieniu do przychodów pracownika, ale obecna praktyka umożliwia stosowanie wskazanych w nim przesłanek również w stosunku do zleceniobiorców.

Trybunał wskazał, że kryteria pozwalające wyodrębnić te "inne nieodpłatne świadczenia" (w ogólności) spełniane przez przedsiębiorcę, które u zleceniodawców mogą być traktowane jako przychód w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT, są następujące:

- świadczenia zostały spełnione za zgodą zleceniobiorcy (korzystał z nich w pełni dobrowolnie);

- zostały one spełnione w jego interesie (a nie w interesie przedsiębiorcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść;

- korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W szczególności, przy korzystaniu z samochodów zleceniodawcy, należy uwzględnić przesłankę drugą. Jeżeli możliwe jest wykazanie, iż samochód był używany przez zleceniodawcę na potrzeby realizacji zawartej umowy, brak jest przychodu do opodatkowania. Jako przykład wskazać można np. dojazd do miejsca zamieszkania i parkowanie takiego pojazdu poza siedzibą zleceniodawcy, w miejscu zamieszkania zleceniobiorcy. Brak szczegółowych regulacji prawnych związanych z opodatkowaniem korzystania z samochodu służbowego przez zleceniobiorców niesie ze sobą istotne ryzyko podatkowe. Obciąża ono przede wszystkim zleceniodawców, którzy jako płatnicy są zobowiązani do poboru zaliczek na podatek. Z uwagi na trudności w ustaleniu, zakresu korzystania z samochodu służbowego do celów służbowych, uzasadnione jest niniejsze pytanie celem doprecyzowania stanu prawnego zarówno płatnika (Spółka) jak i podatnika (Prezes zarządu).

Ad. pytania nr 2 Wniosku

Udostępnienie samochodu służbowego może, zgodnie z umową o świadczenie usług zarzadzania nastąpić do celów prywatnych. W tym przypadku pojawi się po stronie Prezesa zarządu przychód, będący dodatkowym przychodem do opodatkowania. Wątpliwości co do zasad ustalania wysokości takiego przychodu u pracowników zostały wyeliminowane poprzez dodanie do art. 12 Ustawy o PIT kwot ryczałtowych, których wysokość uzależniona jest od pojemności silnika służbowego pojazdu. Niestety, analogicznych przepisów nie dodano do art. 13 Ustawy o PIT, który reguluje przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Tym samym w przypadku zleceniobiorców niezbędne jest wykazywanie przychodu z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych na podstawie cen rynkowych (art. 11 us.t 2 oraz 2a Ustawy o PIT). Przepisy podatkowe nie wskazują, jak należy taki przychód określać i co oznacza w tym wypadku "wartość rynkowa", pozostawiając tę decyzję podatnikom. Spółka planuje kalkulowanie przedmiotowego przychodu w sposób analogiczny do zasad ustalania wysokości takiego przychodu u pracowników.

Stanowisko Spółki jest następujące: W przypadku zawarcia przez Prezesa Zarządu ze Spółką umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, dopuszcza się ustalając podatek dochodowy oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych przyjęcie wysokości przychodu stanowiącego ryczałt w wysokości 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie, analogicznie do aktualnie obowiązującej stawki ryczałtu za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych dla pracowników (art. 12 ust. 2a ustawy o PIT).

W systemie prawnym Lex i innych źródłach znajduje się szereg analiz zagadnienia związanego z korzystaniem z samochodu służbowego dla celów prywatnych i rozliczeniem przychodu, jednak dla osób z tytułu powołania nie ma tam opisanych jednoznacznie określonych reguł, jak to jest wprost ustalone dla osób ze stosunku pracy. Cześć komentarzy i opinii prawnych wskazuje na stosowanie w drodze analogi zasad korzystania i rozliczania kwestii podatkowych dla osób działających na podstawie umowy zlecenia, powołania - jak dla osób ze stosunku pracy. Z informacji prawnych wynika, iż przychód może być ustalany na podstawie tzw. kilometrówki, ale może być to także przyjęta kwota ryczałtowa (miesięczna) oszacowana np. w oparciu o np. koszty najmu zbliżonego pojazdu w wymiarze, w jakim prezes zarządu określnej spółki korzysta z samochodu służbowego spalinowego do celów prywatnych. Co jest jednoznaczne, że wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie umowy przez Prezesa Zarządu "A" Sp. z o.o., zaliczane jest do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w przepisach art. 13 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT).

Na podstawie wskazanych przepisów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Jak natomiast wynika z ogólnej definicji przychodów, przychodami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów zalicza się nie tylko wynagrodzenie, ale także inne świadczenia w formie pieniężnej i niepieniężnej otrzymane w związku z pełnioną funkcją. Do świadczeń tych można zaliczyć także możliwość korzystania z samochodu służbowego osobowego do celów prywatnych. Wynagrodzenie, a także inne świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia, jeśli są związane z pełnioną na podstawie powołania funkcją członka zarządu powinny być zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w przepisach art. 13 pkt 7 Ustawy o PIT i wykazane w PIT-11.

Od 1 stycznia 2022 r. a następnie od 1lipca 2022 r. zmieniają się zasady co do rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne składka powinna być obliczana zarówno od kwoty wynagrodzenia, jaki i innych dodatkowych świadczeń (przychodów) uzyskiwanych przez osobę powołaną do pełnienia funkcji. Oznacza to, że w podstawie składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić nie tylko wynagrodzenie, ale także wartość innych dodatkowych świadczeń uzyskiwanych w związku z pełnioną na podstawie powołania funkcją, a zatem także przychód z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Prezes Zarządu "A" sp. z o.o. rozlicza podatek dochodowy na podstawie art. 13 pkt 7 Ustawy o PIT. Nie jest też przedsiębiorcą w ramach wykonywania przedmiotowej umowy i nie mają zastosowanie do Jego przychodu zasady z art. 14 czy art. 12 Ustawy o PIT. Biorąc pod uwagę zróżnicowane stanowiska prawne istniejące w systemie prawnym, mogą powstać w Spółce wątpliwości formalne dotyczące między innymi w jakiej wysokości i jakim sposobem będzie naliczany podatek dochodowy i stosowne składki, w tym czy wskazane w umowie o świadczenie usług zarządzania przepisy art. 11 ust. 2 i ust. 2a ustawy o PIT będą adekwatne do przedmiotowego statusu dochodów Zarządzającego (dochody z osobistej działalności).

Stanowisko Spółki jest zgodne z opinią zamieszczoną w systemie " Lex" - Paweł Ziółkowski: "W przypadku samochodów używanych przez członków zarządu niebędących pracownikami jest problem określenia sposobu rozliczania dochodów. W art. 12 ust. 2a-2c u.p.d.o.f. zostały określone zasady naliczania ryczałtu z tytułu używania auta do celów prywatnych, ale przepis ten dotyczy wyłącznie pracowników. Tymczasem członkowie zarządu działający na podstawie powołania (zlecenie), nie są pracownikami, a tym samym brak jest regulacji prawnej odnoszącej się do takiej sytuacji. W efekcie: w takim przypadku wciąż nie wiadomo, jak ustalać przychód z tytułu prywatnego użytku służbowego auta. Jednym z rozsądnych rozwiązań jest zastosowanie analogii do pracowników i naliczenie ryczałtu dla nich przewidzianego, ale organy podatkowe mogą mieć inne zdanie na ten temat". Jak wskazuje ekspert Paweł Ziółkowski, rozsądnym rozwiązaniem do rozliczania podatku dochodowego jest stosować do członków zarządu Spółek, którzy nie są zatrudni na podstawie kodeksu pracy, w drodze analogi zasady jak dla pracowników. W umowie menadżerskiej jest np. zapis o korzystaniu przez Zarządzającego z dni wolnych, czyli w pewien sposób podobnie jak jest z korzystaniem z urlopu przez pracowników. Obliczanie ryczałtu dla Zarządzającego w innej kwocie niż dla pracowników Spółki, przy takim samym rodzaju korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych, byłoby niekorzystne, powodowało nierówne traktowania danej osoby tylko z tego powodu, iż ma zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawowa sprawa jak obliczyć ten ryczałt, jakie dane przyjąć do wyliczenia, brak jest w tej kwestii wskazówek od ustawodawcy.

Kwota 400 zł miesięcznie ustalona przez ustawodawcę dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, powinna być stosowana również dla pozostałych zatrudnionych w Spółce, bez względu na formę zatrudnienia. W przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z dyskryminacją w zatrudnieniu ze względu na formę zatrudnienia. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych miałyby gorsze warunki w zakresie ryczałtu niż pracownicy, przy założeniu spełnienia tych samych warunków technicznych przez udostępnione samochody służbowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy:

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Według art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1)

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2)

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

3)

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4)

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W świetle powyższego, za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia "nieodpłatnego świadczenia". Dokonując więc wykładni gramatycznej, za "nieodpłatne świadczenie" uznać należy świadczenie "niewymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne". Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosowanie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 2 - działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

W analizowanej sprawie występują Państwo z wnioskiem jako płatnicy podatku dochodowego. Ciąży na Państwa Spółce obowiązek naliczania zaliczki na podatek dochodowy i przekazania jej w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrano - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby Państwa Spółki wykonuje swoje zadania, o czym stanowią niżej wymienione przepisy.

Stosownie do art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 omawianej ustawy:

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że:

- w Państwa Spółce zatrudniony jest Prezes Zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania,

- umowa ta, przewiduje możliwość korzystania przez Prezesa Zarządu samochodu służbowego również do celów prywatnych,

- w zawartej umowie pomiędzy Spółką, a Prezesem Zarządu wprowadzono zapis: "Spółka powierza Zarządzającemu Samochód do celów służbowych z uprawnieniami do korzystania z Samochodu służbowego do celów prywatnych zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem korzystania z samochodów służbowych Spółki "A" Spółka z o.o. zastosowanym odpowiednio. Za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych Zarządzający będzie płacił podatek dochodowy oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych od przychodu obliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z uwzględnieniem art. 11 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.",

- w Spółce obowiązuje Regulamin z korzystania samochodów służbowych,

- Prezes Zarządu nie zawarł ze Spółką umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych,

- Prezes Zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, a także zacytowane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że przychodem Prezesa Zarządu będzie nie tylko wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania, ale również otrzymane świadczenia niepieniężne w postaci udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pokrycie przez Państwa kosztów zakupu paliwa do tych celów. Dlatego też, dojazd do miejsca zamieszkania i parkowanie samochodu służbowego poza siedzibą Spółki w miejscu zamieszkania Prezesa zarządu będzie stanowiło dla niego przychód.

Dla Prezesa zarządu, który uzyska przychód z tytułu używania Państwa samochodu do celów prywatnych, przychód ten będzie zaliczany do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, o czym stanowi art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Tym samym są Państwo zobowiązani do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego z tytułu osiągniętego przychodu.

Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest również ustalenie wysokości wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego Prezesowi Zarządu z tytuły wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

W przypadku zawarcia przez Państwa umowy z Prezesem Zarządu o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, chcą Państwo doliczać do przychodu wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia z ww. tytułu, na zasadach wynikających z art. 12 ust. 2a i dalszych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1)

250 zł miesięcznie - dla samochodów:

a)

o mocy silnika do 60 kW,

b)

stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;

2)

400 zł miesięcznie - dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

Jednakże zaznaczyć należy, że ww. przepis, na który się Państwo powołują w sprawie ma zastosowanie w przypadku udostępnienia przez pracodawcę samochodu służbowego do celów prywatnych pracownikowi, a nie jak w przedmiotowym wniosku osobie, która jest związana z Państwa Spółką umową o zarządzanie. Wobec tego, w analizowanej sprawie ww. przepis nie ma zastosowania, ponieważ odnosi się jedynie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Jak stanowi art. 12 ust. 3 tejże ustawy:

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.

W myśl art. 12 ust. 4 ww. ustawy:

Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

W Państwa sprawie do analizowanego przypadku ma zastosowanie art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że:

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się: 4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępniania.

Wartość omawianego nieodpłatnego świadczenia należy ustalić na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu samochodów tej samej marki, modelu, rodzaju wyposażenia, z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia (rok produkcji auta, stan techniczny) oraz czasu i miejsca udostępnienia samochodu.

Udostępnianiem samochodów zajmują się wypożyczalnie i według cennika z tej lokalnej firmy przyjęte jest ustalanie wartości świadczenia. Jeśli paliwo do pojazdu używanego prywatnie również będzie finansowane przez Państwa spółkę, to będzie to dodatkowy przychód wyceniany według cen zakupu.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że zawarta z Prezesem Zarządu umowa nie jest umową o pracę, w związku z tym art. 12 ust. 2a nie ma zastosowania w Państwie sprawie. Dlatego w przypadku zawarcia przez Prezesa Zarządu z Państwa Spółka umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, nie będą mogli Państwo przyjąć, że za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych Prezesa Zarządu będzie płacił podatek dochodowy oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych od przychodu stanowiącego ryczałt w wysokości 400 zł miesięcznie. Powinni Państwo ustalać wartość pieniężną tego świadczenia na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnieniu samochodów tej samej marki, modelu, rodzaju wyposażenia, z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia (rok produkcji auta, stan techniczny) oraz czasu i miejsca udostępniania samochodu.

Wobec powyższego Państwa stanowisko w zakresie pytania numer 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl