0114-KDIP2-2.4011.390.2022.2.AP - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP2-2.4011.390.2022.2.AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4011.390.2022.2.AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 kwietnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 25 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 8 lipca 2022 r. (wpływ 13 lipca 2022 r.) oraz sprostowaniem z 29 lipca 2022 r. (wpływ 3 sierpnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca - Pan (...) - prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (...). Działalność ta polega w przeważającej mierze na sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach.

Wnioskodawca ma zamiar zmienić formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. W wyniku planowanych działań Wnioskodawcy, zawiązana zostanie spółka osobowa w formie spółki komandytowo-akcyjnej.

Spółka będzie z założenia spółką jednoosobową, tzn. Wnioskodawca będzie zarówno jedynym komplementariuszem, jak i jedynym akcjonariuszem Spółki.

W ramach wkładu do nowo powstałej Spółki Wnioskodawca wniesie w formie aportu całość składników majątkowych należących do prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej, w tym aktywa trwałe: pojazdy, sprzęt teleinformatyczny (serwery, laptopy), aktywa obrotowe w formie towarów, zobowiązania wobec dostawców, jak również całość kadry pracowniczej.

Wnoszony do Spółki zespół składników majątkowych jest wyodrębniony finansowo oraz organizacyjnie i funkcjonalnie. Wyodrębniony zespół składników majątkowych może funkcjonować - i funkcjonuje, jako osobne przedsiębiorstwo. Nie wystąpi wniesienie do Spółki jedynie pojedynczych składników majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca planuje dokonać aportu o jakim mowa we wniosku we wrześniu 2022 r.

Przedmiot aportu będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c., tj. będzie zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym w szczególności:

a)

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

b)

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

c)

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

d)

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

e)

koncesje, licencje i zezwolenia;

f)

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

g)

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

h)

tajemnice przedsiębiorstwa;

i)

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowo powstała spółka, która otrzyma aport w postaci przedsiębiorstwa przyjmie dla celów podatkowych składniki wchodzące w skład tego aportu w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Wnioskodawcy.

Spółka przejmująca majątek będzie podlegać opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub innym państwie wchodzącym w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Powodem przeprowadzenia wskazanych we wniosku działań jest dążenie Wnioskodawcy do zmiany formy prawnej prowadzonej przez siebie działalności z uwagi na skalę prowadzonej działalności gospodarczej, która uzasadnia zmianę formy prawnej działalności na podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również dążenie do podniesienia prestiżu prowadzonej firmy, z uwagi na to, że na rynku IT przedsiębiorstwa zorganizowane jako osoba prawna czy podmiot rejestrowy jest postrzegana przez kontrahentów i potencjalnych kontrahentów jako bardziej wiarygodna i pewna niż osoba fizyczna prowadząca jednoosobowa działalność gospodarczą. Dodatkowym argumentem jest osiągnięcie maksymalnej wartości limitów dla kredytów kupieckich udzielanych jednoosobowych działalności gospodarczych. Obecnie jest to 8,7 mln PLN netto, co przy rocznych obrotach na poziomie 60 mln w roku 2021 i planowanym ich zwiększeniu w 2022 o 15-20% jest czynnikiem mocno ograniczającym dalszy rozwój firmy w tym kierunku (brak możliwości zbudowania większych zapasów niż na okres 2 miesięcy, co przy obecnych zatorach logistycznych powoduje liczne problemy w płynności dostaw, mocne niezadowolenie odbiorców wynikające z braku możliwości zachowania płynności tychże, a w efekcie odpływ klienta). Z komunikacji płynącej od dostawców wynika jasno spore ryzyko ponoszone przez nich w tym zakresie (ubezpieczyciel zgodził się na przyznanie ww. limitu warunkując objęcie ubezpieczeniem tylko 80% jego wartości). W przypadku spółki wspomniane limity mogłyby być znacząco wyższe, zaś ryzyko ponoszone przez dostawcę niższe o ok. 10%. Bodźcem mającym znaczący wpływ jest również minimalizacja ryzyka ponoszonego przez właściciela przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem. Kwestia opodatkowania i jego wysokości nie jest zatem głównym ani jednym z głównych powodów i celów zamierzonej czynności.

Pytania

1. Czy aport w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, wnoszonej przez Wnioskodawcę do nowo powstałej spółki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca będzie zarówno jedynym komplementariuszem jak i jedynym akcjonariuszem, będzie stanowił wniesienie przedsiębiorstwa do Spółki o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT)?

2. Czy, w razie stwierdzenia, że aport w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, wnoszonej przez Wnioskodawcę do nowo powstałej spółki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca będzie zarówno jedynym komplementariuszem jak i jedynym akcjonariuszem, będzie stanowił wniesienie przedsiębiorstwa do Spółki o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę będzie wolny od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT wniesienie wkładu niepieniężnego m.in. do spółki w rozumieniu art. 5a pkt 28 ustawy o PIT powoduje powstanie przychodu podatkowego w wysokości wartości wniesionego wkładu określonej w statucie lub umowie spółki a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze. Jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie, albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT przewiduje jednak wyjątek, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody o jakich mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, oraz jeśli spółka lub spółdzielnia obejmująca wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład.

W myśl art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Przepisy kodeksu cywilnego i orzecznictwo narosłe na jego podstawie kładą główny nacisk na zorganizowanie (czynnik organizacyjny) i przeznaczenie (czynnik funkcjonalny) do prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa. Wynika to z art. 55 (1) k.c. wedle którego przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktualnie posiadane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej p.n.... składniki, są wyodrębnione organizacyjnie i funkcjonalnie i de facto funkcjonują jako samodzielne odrębne przedsiębiorstwo. Przedmiotem planowanego aportu będzie całość składników majątkowych należących do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w tym aktywa trwałe, aktywa obrotowe jak również całość kadry pracowniczej.

W konsekwencji Wnioskodawca uznaje, że w analizowanym przypadku aport jednoosobowej działalności przedsiębiorcy (Wnioskodawcy) będzie wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT.

Ad. 2.

Jako, że Spółka komandytowo-akcyjna, do której wniesiony zostanie aport opisany powyżej przyjmie do celów podatkowych składniki wchodzące w skład wnoszonego tytułem aportu przedsiębiorstwa w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład - przychód podatkowy uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Definicja przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). W myśl przywołanego przepisu:

Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.):

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1)

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)

koncesje, licencje i zezwolenia;

6)

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)

tajemnice przedsiębiorstwa;

9)

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo jest więc zespołem składników majątkowych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. "Zespół" to zbiór składników pomiędzy którymi istnieją powiązania, które pozwalają uznać go za funkcjonalną całość. Przeznaczeniem tego zespołu jest prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem powiązania pomiędzy jego elementami wynikają z funkcji pełnionych w działalności.

Wyliczenie składników przedsiębiorstwa zawarte w art. 551 Kodeksu cywilnego ma charakter otwarty (ustawodawca użył określenia "w szczególności"). Co więcej, wyliczenie to ma charakter ogólny, przykładowy w tym znaczeniu, że warunkiem istnienia przedsiębiorstwa nie jest posiadanie każdego z wymienionych w przepisie elementów. O tym, co w konkretnym przypadku wchodzi w skład przedsiębiorstwa podatnika - jako zespołu składników majątkowych przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej - decyduje specyfika działalności prowadzonej w oparciu o to przedsiębiorstwo. Oznacza to, że np. może istnieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, którego elementem nie są patenty, bo w ramach konkretnej prowadzonej działalności nie było potrzeby uzyskiwania czy nabywania przez przedsiębiorcę patentów.

W myśl art. 552 Kodeksu cywilnego:

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami umożliwiające kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

Dla oceny, czy przedmiotem transakcji zbycia dokonywanej przez podatnika jest przedsiębiorstwo, należy zatem kierować się ogólną definicją przedsiębiorstwa oraz uwzględniać indywidualne warunki prowadzenia działalności przez podatnika.

Nie ma wątpliwości, że w sytuacji, gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą zbywa (wnosi jako wkład do spółki) wszystkie składniki majątkowe które służyły prowadzeniu tej działalności, przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo. Wątpliwości pojawiają się, gdy podatnik wyłącza z transakcji zbycia (wniesienia aportem do spółki) składniki majątku, które stanowiły dotychczas element zespołu składników tworzących przedsiębiorstwo i pełniły w nim określone funkcje gospodarcze.

W doktrynie wskazuje się (uzasadniając to twierdzenie treścią art. 552 Kodeksu cywilnego), że wyłączenie niektórych składników przedsiębiorstwa podatnika z transakcji zbycia nie wyklucza przyjęcia, że mimo tego wyłączenia doszło do zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Warunkiem takiego uznania jest przejście na nabywcę takiego zespołu składników który umożliwia kontynuowanie działalności gospodarczej, prowadzeniu której służy przedsiębiorstwo. Innymi słowy, wyłączenie nie może dotyczyć elementów istotnych dla zachowania przedsiębiorstwa jako funkcjonalnie powiązanego zespołu składników, który jako całość umożliwia prowadzenie danej działalności gospodarczej.

Jak wskazano we wniosku, prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą i ma Pan zamiar zmienić formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. W wyniku planowanych działań, zawiązana zostanie spółka osobowa w formie spółki komandytowo-akcyjnej. W ramach wkładu do nowo powstałej Spółki wniesie Pan w formie aportu całość składników majątkowych należących do prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, w tym aktywa trwałe: pojazdy, sprzęt teleinformatyczny (serwery, laptopy), aktywa obrotowe w formie towarów, zobowiązania wobec dostawców, jak również całość kadry pracowniczej. Wnoszony do Spółki zespół składników majątkowych jest wyodrębniony finansowo oraz organizacyjnie i funkcjonalnie. Wyodrębniony zespół składników majątkowych może funkcjonować - i funkcjonuje, jako osobne przedsiębiorstwo. Nie wystąpi wniesienie do Spółki jedynie pojedynczych składników majątku przedsiębiorstwa.

Analiza tych informacji prowadzi do wniosku, że zespół składników, które będą przedmiotem wkładu do Spółki, stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc do kwestii opodatkowania wkładu do Spółki, należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy:

Źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 omawianej ustawy:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższy przepis wskazuje na pojęcie "spółki", przez którą - na podstawie art. 5a pkt 28 ww. ustawy - należy rozumieć:

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e)

spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 23 - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i spółka lub spółdzielnia otrzymująca wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład.

Stosownie do art. 24 ust. 23 ww. ustawy:

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 109 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy spółka przejmująca majątek podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Oznacza to, że jeżeli do spółki, w rozumieniu art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania. Muszą być jednak spełnione dwa warunki:

- spółka lub spółdzielnia otrzymująca wkład musi przyjąć dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład,

- spółka przejmująca majątek musi podlegać opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że zamierza Pan wnieść do Spółki wkład, który na moment wniesienia będzie stanowić przedsiębiorstwo. Nowo powstała spółka, która otrzyma aport w postaci przedsiębiorstwa przyjmie dla celów podatkowych składniki wchodzące w skład tego aportu w wartości wynikającej z Pana ksiąg podatkowych. Spółka przejmująca majątek będzie podlegać opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub innym państwie wchodzącym w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wobec powyższego dokonany przez Pana aport przedsiębiorstwa spełnia warunki uznania go za zwolnionego z opodatkowania. W sprawie znajdzie zatem zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednak zwrócić uwagę na treść art. 24 ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że:

Przepisów ust. 8 i 8a i art. 21 ust. 1 pkt 109 nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Stosownie do art. 24 ust. 20 ww. ustawy:

Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 19 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Z powyższego wynika, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie, gdy wniesienie wkładu niepieniężnego następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak więc, gdy warunek ten nie zostanie spełniony, zwolnienie nie ma zastosowania.

Jak wskazał Pan w opisie zdarzenia, powodem przeprowadzenia wskazanych we wniosku działań jest dążenie do zmiany formy prawnej prowadzonej przez Pana działalności z uwagi na skalę prowadzonej działalności gospodarczej, która uzasadnia zmianę formy prawnej działalności na podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również dążenie do podniesienia prestiżu prowadzonej firmy, z uwagi na to, że na rynku IT przedsiębiorstwa zorganizowane jako osoba prawna czy podmiot rejestrowy jest postrzegana przez kontrahentów i potencjalnych kontrahentów jako bardziej wiarygodna i pewna niż osoba fizyczna prowadząca jednoosobowa działalność gospodarczą. Dodatkowym argumentem jest osiągnięcie maksymalnej wartości limitów dla kredytów kupieckich udzielanych jednoosobowych działalności gospodarczych. Obecnie jest to 8,7 mln PLN netto, co przy rocznych obrotach na poziomie 60 mln w roku 2021 i planowanym ich zwiększeniu w 2022 o 15-20% jest czynnikiem mocno ograniczającym dalszy rozwój firmy w tym kierunku (brak możliwości zbudowania większych zapasów niż na okres 2 miesięcy, co przy obecnych zatorach logistycznych powoduje liczne problemy w płynności dostaw, mocne niezadowolenie odbiorców wynikające z braku możliwości zachowania płynności tychże, a w efekcie odpływ klienta). Z komunikacji płynącej od dostawców wynika jasno spore ryzyko ponoszone przez nich w tym zakresie (ubezpieczyciel zgodził się na przyznanie ww. limitu warunkując objęcie ubezpieczeniem tylko 80% jego wartości). W przypadku spółki wspomniane limity mogłyby być znacząco wyższe, zaś ryzyko ponoszone przez dostawcę niższe o ok 10%. Bodźcem mającym znaczący wpływ jest również minimalizacja ryzyka ponoszonego przez właściciela przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem. Kwestia opodatkowania i jego wysokości nie jest zatem głównym ani jednym z głównych powodów i celów zamierzonej czynności.

Mając powyższe na uwadze, opisane we wniosku działania zostały przez Pana przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a ich celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Może Pan zatem w przedstawionej sytuacji zastosować art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wniesienie przez Pana do Spółki wkładu w postaci zespołu składników stanowi wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 tej ustawy.

W związku z powyższym, Pana stanowisko w zakresie pytań nr 1 i nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Tytułem uwagi należy zauważyć, że weryfikacja ewentualnych przesłanek i celów wniesienia wkładu niepieniężnego jest możliwa dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego, które przeprowadzić może właściwy organ podatkowy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl