0114-KDIP2-2.4010.218.2022.2.PK, Wydatki na szkolenia jako koszt podatkowy - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji... - OpenLEX

0114-KDIP2-2.4010.218.2022.2.PK - Wydatki na szkolenia jako koszt podatkowy

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4010.218.2022.2.PK Wydatki na szkolenia jako koszt podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 2 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na szkolenia.

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest osobą prawną, posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie udzielania leasingu operacyjnego oraz finansowego samochodów osobowych i dostawczych, maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego oraz nieruchomości. Wnioskodawca posiada również rozległą sieć oddziałów rozlokowanych na terytorium całego kraju. Klientami Spółki są przede wszystkim spółki prawa handlowego bądź przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą z wykorzystaniem spółek osobowych bądź jednoosobowej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca współpracuje z pracownikami agencji pracy tymczasowej oraz zatrudnia własnych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (dalej razem jako: "Pracownicy"). Pracownicy agencji pracy tymczasowej wykonują pracę na rzecz i pod kierownictwem Spółki. Pełnią oni w Spółce funkcje zbliżone do pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. Traktowani są oni także na równi z pracownikami zatrudnionymi przez Spółkę na umowie o pracę, a tym samym Spółka nie stosuje dyskryminacji pracowników agencji pracy tymczasowej, która jest zakazana zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563 z późn. zm.; dalej: "ustawa o pracownikach tymczasowych").

Spółka współpracuje także z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które wykonują dla Spółki zadania wymagające specjalistycznej wiedzy, przykładowo w zakresie programowania, której nie posiadają Pracownicy (dalej: "Eksperci"). W przyszłości Spółka może poszerzać współpracę z Ekspertami, wchodząc we współpracę ze specjalistami z różnych obszarów kompetencji, Eksperci mają także prawo bądź w niektórych przypadkach obowiązek, wykonywać swoje zadania w lokalach Spółki, dzięki czemu mają możliwość korzystania z ułatwionego kontaktu z Pracownikami.

Spółka, jako podmiot działający w branży leasingowej, działa w restrykcyjnym otoczeniu regulacyjnym oraz jest szczególnie narażona na próby dokonywania wyłudzeń środków pieniężnych Spółki bądź inne nadużycia, które mogą prowadzić do utraty bądź uszczerbku w jej majątku. Spółka jest także narażona na próby przywłaszczenia przedmiotów leasingu przez jej klientów. Specyfika prowadzonej działalności gospodarczej sprawia więc, że do zawarcia transakcji z kontrahentami konieczne jest wykonanie określonych i ściśle sformalizowanych procedur weryfikacji zarówno klientów, jak i dostawców.

W celu prawidłowego wykonania procedur oraz wymagań Spółki konieczna jest znajomość ich aktualnego kształtu oraz wiedza o planowanych zmianach w zakresie procedur lub przepisów. Brak aktualizowania wiedzy przez Pracowników i Ekspertów dotyczącej procedur i wymogów Spółki, może skutkować niepoprawnym ich realizowaniem, a tym samym znacznymi stratami Spółki na skutek zrealizowania się wyżej wskazanych ryzyk.

Pracownicy i Eksperci (razem dalej jako: "Uczestnicy") po rozpoczęciu zatrudnienia/współpracy ze Spółką mogą zostać skierowani na szkolenia, w ramach których zdobywają wiedzę z zakresu m.in.:

- zasad BHP obowiązujących w Spółce;

- struktury organizacyjnej Spółki;

- polityki wynagradzania oraz benefitów oferowanych przez Spółkę;

- procedur sprzedażowych, administracyjnych oraz podatkowych Spółki;

- sylwetki Spółki i jej działalności na rynku;

- charakterystyki leasingu;

- wymogów compliance Spółki;

- systemów informatycznych Spółki;

- produktów i usług oferowanych przez Spółkę,

- (dalej łącznie jako: "Szkolenia początkowe")

W ramach Szkoleń początkowych Spółka przygotowuje Uczestników do pracy/współpracy w ramach jej struktur. Wiedza przekazywana na Szkoleniach początkowych dotyczyć będzie ogólnego zakresu wiedzy potrzebnego w opinii Spółki do prawidłowego wykonywania zadań przez Uczestników. W ramach Szkoleń początkowych mogą być przeprowadzane także inne szkolenia przeprowadzane po rozpoczęciu zatrudnienia/współpracy z Uczestnikami, których zakres wynika z obowiązków prawa, przedstawienia procedur, zasad działania Spółki, jak i zasad współpracy z nią i produktów Spółki. Szkolenia początkowe mogą także swoim zakresem obejmować inną wiedzę, która dotyczy działania spółki i zasad współpracy z nią, jej procedur oraz produktów, obowiązków wynikających z prawa, czy też bezpieczeństwa i która to w jej opinii jest konieczna, by móc rozpocząć pracę/współpracę w ramach jej struktur w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami obowiązującymi w Spółce.

Spółka przeprowadza także ponowne szkolenia Uczestników z całości lub części zakresu, którym objęte będą Szkolenia początkowe bądź z zakresu uzupełniającego wiedzę, która w opinii Spółki wymagana jest do pracy/współpracy Uczestników (dalej: "Szkolenia uzupełniające"). Przeprowadzenie takich szkoleń może wynikać m.in. ze zmian w tematach objętych Szkoleniami początkowymi, rozszerzenia Szkoleń początkowych o nowy zakres wiedzy, zmian w strategii Spółki, a tym samym aktualnej wiedzy m.in. o jej działalności, czy stosowanych procedurach, wprowadzenia nowych produktów przez Spółkę, zmian w regulacjach prawnych dotykających działalności Spółki bądź uznania przez Spółkę, że konieczne jest przypomnienie Uczestnikom całości lub części wcześniej przekazanej wiedzy.

Spółka organizuje także szkolenia kompetencyjne, których celem jest zwiększenie wiedzy merytorycznej bądź umiejętności miękkich Uczestników (dalej: "Szkolenia merytoryczne"). Szkolenia merytoryczne będą swoim zakresem obejmować poszerzenie m.in.:

- wiedzy wykorzystywanej przez Uczestników w ramach stosunku pracy/umowy o współpracę ze Spółką jak np. wiedzy księgowej, marketingowej, o stosowanych systemach, programistycznej, w zakresie sprzedaży, podatkowej, prawnej czy finansowej;

- wiedzy, którą Uczestnicy będą wykorzystywali w ramach przyszłych obowiązków, związanej np. z wdrażaną metodologią badania potrzeb klienta, tworzenia dedykowanych produktów;

- umiejętności językowych;

- umiejętności miękkich takich jak przykładowo umiejętność radzenia sobie ze stresem, czy umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, obowiązującego standardu obsługi klienta.

W zakres Szkoleń merytorycznych mogą wchodzić także szkolenia dotyczące innych dziedzin wiedzy potrzebnej Uczestnikom dla wykonywania przez nich zadań wynikających z zatrudnienia/współpracy. Sam zakres szkoleń dla Uczestników jest także związany z wykonywanymi przez nich zadaniami. Przykładowo szkolenia z wiedzy rachunkowej oferowane mogą być Uczestnikom, których zadaniem jest prowadzenie rachunkowości Spółki.

Szkolenia początkowe, Szkolenia uzupełniające oraz Szkolenia merytoryczne (dalej razem jako: "Szkolenia") dotyczyć będą zakresu wiedzy i umiejętności wykorzystywanych przez Uczestników w ramach stosunku pracy/umowy współpracy ze Spółką.

Powyższe Szkolenia będą mogły być zorganizowane przez Spółkę bądź zlecone wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.

Spółka wskazuje, że Szkolenia nie są przeprowadzane dla przedstawicieli klientów Spółki nabywających od niej towary oraz usługi w celu zachęcenia ich do zwiększenia zakupów. Celem Szkoleń nie jest bowiem kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki w stosunku do jej klientów. Szkolenia mają na celu przede wszystkim wdrożenie Uczestników w struktury Spółki, aktualizacji tej wiedzy bądź zwiększenie ich kompetencji, a tym samym przychodów Spółki.

Spółka nie może wykluczyć, że niektórzy z Uczestników mogą być klientami Spółki, przykładowo na skutek umożliwienia zakupu Pracownikom sprzętu komputerowego wycofywanego z użytku przez Spółkę, jednakże udział w Szkoleniach będzie możliwy dla Uczestników niezależnie od tego, czy są oni obecnymi lub potencjalnymi klientami. Spółka pragnie podkreślić, że organizacja Szkoleń nie będzie miała na celu budowania wizerunku Spółki u Uczestników jako jej klientów, a możliwość uczestnictwa w nich wynikać będzie ze stosunku pracy/współpracy.

Spółka, organizując Szkolenia, ponosi szereg wydatków, w tym wydatki konieczne do samego przeprowadzenia szkolenia, takie jak przykładowo:

- wynajem sal;

- wynajem sprzętu audiowizualnego;

- zakup pomocy dydaktycznych;

- zakup sprzętu koniecznego dla przeprowadzenia szkolenia;

- wynagrodzenie dla prowadzącego szkolenia;

- koszty szkolenia zewnętrznego w przypadku ich organizacji przez podmiot zewnętrzny.

Spółka ponosi także wydatki o charakterze pomocniczym, takie jak przykładowo:

- usługi transportowe;

- usługi hotelarskie;

- usługi cateringowe.

W przypadku organizacji Szkoleń przez podmioty zewnętrzne Spółka będzie otrzymywać faktury z tytułu m.in. wyżej wymienionych wydatków lub z tytułu kompleksowej usługi organizacji Szkoleń.

Wydatki poniesione w związku z organizacją ww. spotkań finansowane są ze środków obrotowych Spółki. Wydatki udokumentowane są fakturami lub rachunkami.

Pytania

1. Czy wydatki poniesione w związku z organizacją Szkoleń początkowych, Szkoleń uzupełniających oraz Szkoleń merytorycznych, jakie Wnioskodawca poniesie, w zakresie w jakim dotyczyć będą Uczestników, będą mogły zostać przez Wnioskodawcę zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?

2. Czy udział w Szkoleniach Pracowników oznacza powstanie przychodu u Pracownika skutkującego powstaniem obowiązku dla Wnioskodawcy obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy oraz powstaniem obowiązku wystawienia informacji PIT-11?

3. Czy udział w Szkoleniach Ekspertów oznacza powstanie przychodu u Ekspertów skutkującego powstaniem obowiązku dla Wnioskodawcy obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy oraz powstaniem obowiązku wystawienia informacji PIT-11?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W zakresie pytania Nr 2 i 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z ustawą o CIT oraz wydanym na jej podstawie orzecznictwem, by dany wydatek został zaklasyfikowany jako koszty uzyskania przychodu, musi on spełniać następujące cechy:

1.

wydatek musi być poniesiony przez podatnika;

2.

wydatek musi być definitywnie dokonany;

3.

wydatek musi mieć na celu uzyskanie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów;

4.

wydatek powinien mieć związek z działalnością gospodarczą podatnika;

5.

wydatek powinien być właściwie udokumentowany;

6.

wydatek nie może zostać wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W celu ustalenia czy wydatki poniesione w związku z organizacją Szkoleń spełniać będą warunki pozwalające na ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w zakresie Uczestników, konieczne jest ustalenie czy będą spełniały ww. warunki.

Zdaniem Spółki, wydatki poniesione na udział Uczestników w Szkoleniach spełniać będą wszystkie powyższe warunki, w szczególności poniesione wydatki nie będą znajdować się w grupie wydatków, których rozpoznanie jako koszt zostało wyłączone na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT.

(I) Pracownicy

Spółka podkreśla, że Szkolenia, w których uczestniczą Pracownicy, dotyczą tematów związanych z działalnością Spółki oraz dotyczą umiejętności lub wiedzy, którą Pracownicy wykorzystują lub planowane jest, że będą wykorzystywać w ramach stosunku pracy ze Spółką, bądź świadczenia pracy tymczasowej.

Szkolenia początkowe oraz Szkolenia uzupełniające dotyczą przede wszystkim przekazania lub aktualizacji podstawowej wiedzy o Spółce, bądź innej wiedzy, która w ocenie Spółki jest wymagana, by Pracownicy mogli w sposób skuteczny i poprawny wykonywać swoje obowiązki pracownicze oraz by poznali swoje prawa wynikające z pracy na rzecz Spółki. Dodatkowo w ramach Szkoleń początkowych przekazywana będzie wiedza o zasadach BHP, które Spółka musi przekazać Pracownikom obligatoryjnie zgodnie z art. 2373 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). W konsekwencji, w Państwa ocenie, Spółka, oferując Pracownikom bezpłatny udział w Szkoleniach początkowych oraz Szkoleniach uzupełniających, odnosi korzyści wynikające z prawidłowego wdrożenia Pracowników w jej struktury, dbania o aktualny stan wiedzy Pracowników o jej działalności oraz wypełniania obowiązków ustawowych dotyczących Pracowników.

Natomiast, podczas Szkoleń merytorycznych, Pracownicy będą mogli powiększyć swoją wiedzę oraz umiejętności miękkie w zakresie wykorzystywanym przez nich w pracy wykonywanej dla Spółki bądź w zakresie pracy, którą dany Pracownik będzie miał wykonywać po zmianie zakresu obowiązków lub stanowiska. W opinii Spółki, Pracownicy, wykorzystując wiedzę, którą zdobyli, uczestnicząc w Szkoleniach merytorycznych, będą bardziej efektywni, a tym samym Spółka będzie mogła potencjalnie osiągnąć większe przychody.

Wskazują Państwo także, że możliwość stałego doszkalania się przez Pracowników jest czynnikiem zwiększającym ich lojalność wobec Pracodawcy. Umożliwienie doszkalania się przez Pracowników zmniejsza więc też wydatki Spółki z tytułu rekrutacji nowych Pracowników oraz zmniejsza koszt utrzymywania wolnych wakatów.

Dodatkowo Spółka wskazuje, iż, oferując Pracownikom Szkolenia merytoryczne, wypełnia obowiązek ustawowy wynikający z art. 17 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym jest ona zobowiązana ułatwiać Pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W związku z powyższym, w Państwa ocenie, istnieć będzie ścisły związek celowościowy poniesienia przedmiotowych wydatków na zorganizowanie Szkoleń i można uznać, że zostaną one poniesione dla uzyskania przychodów, ich zachowania bądź ich zabezpieczenia. Jednocześnie Pracownicy nie będą uczestniczyć w Szkoleniach w roli kontrahentów Spółki, a tym samym takie wydatki nie będą mogły być zaklasyfikowane jako wydatki na reprezentację w rozumieniu art. 16 ust. 28 Ustawy o CIT.

Wskazują Państwo, że pracownicy tymczasowi często pełnią te same funkcje w strukturach Spółki, co pracownicy na umowach o pracę, a tym samym korzyści odnoszone z ich przeszkolenia są tożsame dla Spółki z korzyściami wynikającymi z przeszkolenia pracowników na umowach o pracę. W konsekwencji wydatki na przeszkolenie pracowników tymczasowych powinny być traktowane podatkowo analogicznie jak wydatki poniesione na przeszkolenie własnych pracowników.

Spółka wskazuje także, że, zgodnie z art. 15 ustawy o pracownikach tymczasowych, pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

Jednocześnie, według art. 16 ustawy o pracownikach tymczasowych, złamanie zakazu dyskryminacji, o którym mówi art. 15 ww. ustawy skutkować może roszczeniami odszkodowawczymi pracowników tymczasowych, których koszt ekonomiczny ostatecznie zostałby poniesiony przez Spółkę.

W konsekwencji inne traktowanie pracowników własnych oraz pracowników tymczasowych w zakresie możliwości uczestnictwa w fundowanych przez Spółkę Szkoleniach, mogłoby skutkować koniecznością wypłaty odszkodowań, które mogłyby zagrozić zachowaniu źródeł przychodów Spółki.

Dodatkowo wskazują Państwo, że zróżnicowanie skutków podatkowych wydatków poniesionych na rzecz pracowników własnych oraz pracowników tymczasowych, skutkowałoby swoistym ukaraniem Spółki za wykonywanie przez nią obowiązków narzuconych przez ustawę o pracownikach tymczasowych, co byłoby dyskryminacją podatkową podatników sumiennie wykonujących narzucone im przez prawo obowiązki. Traktowanie wydatków poniesionych na pracowników tymczasowych w sposób mniej korzystny podatkowo, byłoby także sprzeczne z wolą ustawodawcy, który poprzez wyżej wskazane uregulowania dążył do wyrównania sytuacji prawnej pracowników własnych przedsiębiorców oraz pracowników tymczasowych pracujących u danego przedsiębiorcy.

W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, że wydatki na uczestnictwo pracowników tymczasowych w Szkoleniach powinny zostać rozpoznane podatkowo na takich samych zasadach, jak wydatki na uczestnictwo jej własnych pracowników, a tym samym Spółka powinna mieć prawo rozpoznać je w kosztach uzyskania przychodu.

(II) Eksperci

Jak Spółka zaznaczyła w opisie stanu faktycznego niniejszego Wniosku, Eksperci, wykonując pracę wymagającą wiedzy specjalistycznej, muszą mieć wiedzę o charakterze działalności Spółki oraz uregulowaniach prawnych, w których ona funkcjonuje. Działalność Ekspertów jest więc ściśle związana z funkcjonowaniem Spółki w ramach przyjętego modelu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przeprowadzane szkolenia początkowe dla Ekspertów mają na celu przygotowanie ich do wykonywania swoich obowiązków poprzez przekazanie im podstawowej wiedzy, przykładowo o działalności Spółki, uregulowaniach prawnych w których Spółka funkcjonuje, czy procedurach Spółki. Wiedza, którą Spółka pragnie przekazać Ekspertom w trakcie Szkoleń początkowych i Szkoleń uzupełniających, jest w jej opinii niezbędna do wykonywania przez nich zleconych im obowiązków. Dodatkowo jest to głównie wiedza wewnętrzna Spółki, której Eksperci nie będą mogli mieć przed podpisaniem umów ze Spółką, a konieczność przekazania wiedzy z wykorzystaniem Szkoleń początkowych i Szkoleń uzupełniających wynika z uwarunkowań działalności gospodarczej Spółki. Wiedza uzyskania na Szkoleniach początkowych oraz Szkoleniach uzupełniających na skutek swojego wewnętrznego dla Spółki charakteru, w większości nie nadaje się także do wykorzystania przez Ekspertów w sytuacji wykonywania usług dla innych przedsiębiorstw.

Z perspektywy Spółki kluczowe jest informowanie Ekspertów z wykorzystaniem Szkoleń uzupełniających m.in. o aktualnych procedurach Spółki, zasadach działania w ramach jej organizacji, czy zasadach bezpieczeństwa. Spółka poprzez oferowanie Szkoleń uzupełniających, będzie miała na celu przede wszystkim dbanie o zachowanie aktualności wiedzy niezbędnej dla Ekspertów, by wykonywali oni poprawnie swoje funkcje w strukturach Spółki. Wiedza uzyskana na Szkoleniach uzupełniających na skutek swojego wewnętrznego dla Spółki charakteru, także w większości nie nadaje się do wykorzystania przez Podwykonawców w sytuacji wykonywania usług dla innych przedsiębiorstw, a samo szkolenie przeprowadzane będą przede wszystkim w interesie Spółki.

W związku z tym należy, w opinii Spółki, uznać, że wydatki poniesione przez Spółkę na organizację Szkoleń początkowych oraz Szkoleń uzupełniających dla Ekspertów są kluczowe by kontynuować działalność w ramach przyjętego przez nią modelu wykonywanej działalności gospodarczej, zapewniając odpowiednią jakość współpracy, bezpieczeństwa oraz wdrożenia Ekspertów.

Spółka może przeprowadzać także dla Ekspertów Szkolenia merytoryczne dotyczące poszerzenia wiedzy bądź umiejętności miękkich, w tym przykładowo szkolenia z zakresu wykorzystywanych systemów IT, nowych standardów rachunkowości, czy umiejętności radzenia sobie ze stresem. Szkolenia merytoryczne byłyby przeprowadzane w celu zwiększenia efektywności wykonywanych przez nich usług, a tym samym zwiększenia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów Spółki, np. poprzez efektywniejsze wykonywanie usług dla Spółki i uniknięcie błędów mogących skutkować konsekwencjami finansowymi dla Wnioskodawcy. Istnieje więc ścisły związek pomiędzy wypracowanym przez Spółkę przychodem, a merytoryczną wiedzą Ekspertów, na który wpływ mają organizowane szkolenia.

Jak wynika z powyższego, z punktu widzenia Spółki wydatki związane z udziałem Ekspertów w Szkoleniach są ponoszone przede wszystkim w celach umożliwienia poprawnego wykonywania obowiązków, aktualizowania wiedzy o Spółce, jej produktach oraz standardach wymaganych do wykonywania działalności w jej imieniu oraz zwiększenia wiedzy merytorycznej wykorzystywanej w działalności prowadzonej dla Spółki.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, wydatki na Szkolenia, jako ponoszone w celu osiągnięcia przychodów oraz zachowania ich źródła, spełniają warunki uznania za koszt uzyskania przychodów wyrażone w normie prawnej ujętej w art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT.

Zdaniem Spółki, wydatki ponoszone z tytułu udziału Ekspertów w Szkoleniach nie powinny być także zaklasyfikowane jako wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p."), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Oznacza to, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, a więc są racjonalnie i gospodarczo uzasadnione, a ich celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Muszą one zostać także prawidłowo udokumentowane.

Właściwa i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę:

- przeznaczenie wydatku - jego celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu, racjonalność i niezbędność oraz

- potencjalną możliwość, analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek, przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W kosztach uzyskania przychodów można więc ująć każdy wydatek, który spełnia następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z wniosku wynika, że Spółka, aby zapewnić Pracownikom oraz Ekspertom właściwą znajomość wewnętrznych procedur oraz wymagań firmy, a także podnosić ich kwalifikacje zawodowe i zwiększać wiedzę, również w zakresie, tzw. umiejętności miękkich, zapewnia Pracownikom i Ekspertom odpowiednie szkolenia. Są to szkolenia podnoszące posiadane kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia zwiększające poziom wiedzy ogólnej, zawodowej czy wiedzy o przedsiębiorstwie ww. grup.

Pod pojęciem "pracownicy" rozumieją Państwo także osoby zatrudniane w Spółce poprzez agencję pracy tymczasowej. Pracownicy agencyjni wykonują prace zbliżone do pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez Spółkę. Podkreślają Państwo, że nie zachodzi w związku z tym dyskryminacja, o której mowa w art. 15 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563 z późn. zm.).

Zatrudniają Państwo także tzw. Ekspertów, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wykonują dla Spółki zadania wymagające specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów.

Również pracownicy tymczasowi oraz Eksperci objęci są systemem szkoleń i mają do nich równy dostęp, co pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę.

Umożliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynika z art. 17 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.). Należy się również zgodzić, że możliwość stałego doszkalania się przez Pracowników jest czynnikiem zwiększającym ich zadowolenie z pracy na rzecz Spółki, a tym samym prawdopodobnie ich lojalność wobec pracodawcy, co może przyczyniać się do zmniejszenia wydatków, które Spółka mogłaby ponieść z tytułu rekrutacji nowych pracowników. Wskazują Państwo, że wśród szkoleń znajdują się również takie, które przekazują wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy w Spółce.

Uważają Państwo, że zarówno szkolenia zawodowe, jak i szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności uczestników są kosztami uzyskania przychodu. Zgodnie z przedstawioną argumentacją, Spółka finansuje pracownikom podnoszenie kwalifikacji, które są przez nich wykorzystywane do wykonywania aktualnych obowiązków lub umożliwią pracownikowi rozwój kariery zawodowej, zwiększając równocześnie zdolność Spółki do osiągania przychodów.

Wśród kosztów organizacji ww. szkoleń wymieniają Państwo, m.in.:

- wynajem sal,

- wynajem sprzętu audiowizualnego,

- zakup pomocy dydaktycznych,

- zakup sprzętu koniecznego do przeprowadzenia szkolenia,

- wynagrodzenie dla prowadzącego szkolenie,

- koszty szkolenia zewnętrznego w przypadku jego organizacji przez podmiot zewnętrzny.

Ponoszą Państwo także wydatki, tzw. o charakterze pomocniczym, m.in.:

- usługi transportowe,

- usługi hotelarskie,

- usługi cateringowe.

Wydatki ponoszone na rzecz pracowników co do zasady stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów, jeśli tylko spełniają wymóg art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Koszty pracownicze obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Zgodnie z art. 1031 § 1 Kodeksu Pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, zatrudniani Eksperci przed rozpoczęciem współpracy również muszą zapoznać się m.in. ze ściśle sformalizowanymi procedurami oraz zasadami struktur Spółki, bez czego niemożliwe jest należyte wykonywanie ich zobowiązań na rzecz Spółki. W trakcie trwania współpracy również konieczne jest uaktualnianie posiadanej przez Ekspertów wiedzy. Zwracają także Państwo uwagę na fakt, że wiedza przekazywana na szkoleniach ma głównie wewnętrzny charakter i w większości nie jest możliwe jej wykorzystanie w sytuacji świadczenia usług eksperckich dla innych przedsiębiorców.

Odnosząc treść cytowanych powyżej przepisów do opisu przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że wydatki na rzecz wskazanych we wniosku podwykonawców (Ekspertów), mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki.

Kolejną kwestią jest właściwe rozpoznanie kosztów, nazwanych przez Państwa, "pomocniczymi", tj. wydatków na usługi transportowe, hotelarskie i cateringowe. Wśród wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił - w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. - koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Mimo, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu "reprezentacja", to, zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą, uznaje się, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, dobrego obrazu jego firmy i działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Zatem reprezentacja jest to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów albo osoby trzeciej w celu wykreowania pozytywnego wizerunku podatnika, czyli działania o charakterze reprezentacyjnym podejmowane są w stosunku do podmiotów lub ich przedstawicieli zewnętrznych. Pojęcie "reprezentacji" nie obejmuje więc tych działań, które podejmowane są w stosunku do własnych pracowników. Zatem, wydatki poniesione przez Państwa na usługi cateringowe z przeznaczaniem ich dla uczestników szkolenia mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

W ten sam sposób, co koszty poniesione na usługi cateringowe w trakcie szkolenia, należy kwalifikować również koszty poniesione w związku z dowozem i zakwaterowaniem pracowników uczestniczących w wyjazdach szkoleniowych, jak również koszty poniesione w związku z usługą organizacji szkolenia na rzecz podmiotów zewnętrznych, uwzględnione w zawartej z tymi podmiotami umowie.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia tych wydatków (w szczególności związek pomiędzy ich poniesieniem a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu), do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Podsumowując, stwierdzić należy, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na szkolenia (początkowe, uzupełniające i merytoryczne) dla Pracowników i Ekspertów (Uczestnicy) spełniają przesłanki uznania ich za koszty uzyskania przychodów. Do tych wydatków nie znajdują zastosowania wyłączenia z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a u.p.d.o.p.

Wobec powyższego Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy, będącej przedmiotem interpretacji, pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.),

albo - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl