0114-KDIP2-2.4010.198.2021.2.AG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4010.198.2021.2.AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2021 r. (data wpływu 9 lipca 2021 r.) uzupełnionym pismem z 8 października 2021 r. (data nadania 8 października 2021 r., data wpływu 13 października 2021 r.) na wezwanie z 4 października 2021 r. Nr 0114-KDIP2-2.4010.198.2021.1.AG (data nadania 4 października 2021 r., data doręczenia 6 października 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych wskutek połączenia transgranicznego:

* w odniesieniu do akcji nabytych przez spółkę przejmowaną w wyniku likwidacji innej spółki - jest prawidłowe;

* w odniesieniu do akcji nabytych przez spółkę przejmowaną poprzez ich zakup na Giełdzie Papierów Wartościowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych wskutek połączenia transgranicznego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości osiąganych dochodów niezależnie od miejsca ich uzyskania.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest produkcja baterii i akumulatorów, sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodem 27.20 Z. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są między innymi:

* sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, kod PKD 45.31 Z,

* sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, kod PKD 45.32 Z,

* sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, kod PKD 45.40 Z,

* sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, kod PKD 46.77 Z,

* odzysk surowców z materiałów segregowanych, kod PKD 38.32 Z.

Spółka jest w posiadaniu pakietu 2.261.068 akcji w polskiej spółce A. S.A. z siedzibą w (...) (dalej: "A").

Spółka od października 2019 r. jest także właścicielem 100% udziałów w spółce B. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: "B"), będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

B. posiada pakiet akcji A. Do nabycia tych akcji doszło (1) w formie ich nabycia bezpośrednio przez B (14,69% ogólnej liczby akcji - 2.445.388 akcji) oraz (2) poprzez ich otrzymanie w wyniku likwidacji spółki zależnej B, tj. C Sp. z o.o., która była w posiadaniu 45,89% ogólnej liczby akcji (tj. 7.637.000 akcji) w A Po przeprowadzeniu likwidacji, Bod 2008 r. jest w posiadaniu łącznie 60,58% (tj. 10.082.388 = 2.445.388 + 7.637.000) akcji spółki A.

Wnioskodawca planuje dokonać transgranicznego połączenia ze spółką zależną B. W wyniku tego połączenia (w trybie tzw. połączenia przez przejęcie) B. przeniesie wszystkie swoje aktywa i pasywa na spółkę posiadającą jej udziały (tj. na Wnioskodawcę).

W przyszłości Wnioskodawca rozważa sprzedaż pakietu akcji w spółce A. nabytych wskutek przeprowadzonego połączenia.

Ponadto, Wnioskodawca pismem z 8 października 2021 r. uzupełnił wniosek o następujące wyjaśnienia:

Pełna nazwa podmiotu zagranicznego: (...)

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że B nie posiada numeru identyfikacji podatkowej wydanego przez państwo siedziby tego podmiotu, tj. Luksemburg. Spółka wskazuje, że B jest wpisany do Rejestru Spółek Handlowych w Luksemburgu pod numerem (...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. W jakiej wysokości Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia (całości lub części) akcji nabytych przez Wnioskodawcę wskutek połączenia - w odniesieniu do akcji nabytych przez B w wyniku likwidacji spółki C Sp. z o.o.?

2. W jakiej wysokości Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia (całości lub części) akcji A nabytych przez Wnioskodawcę wskutek połączenia - w odniesieniu do akcji nabytych przez B poprzez ich zakup na Giełdzie Papierów Wartościowych?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji A. nabytych przez Wnioskodawcę wskutek połączenia, a otrzymanych przez B w związku z likwidacją spółki C. Sp. z o.o., Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo pomniejszenia przychodu ze zbycia tych akcji o koszt jego uzyskania w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej akcji A. z dnia ich wydania na rzecz B w następstwie likwidacji spółki C. Sp. z o.o.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji A nabytych przez Wnioskodawcę wskutek połączenia, a nabytych przez B poprzez ich zakup na Giełdzie Papierów Wartościowych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo pomniejszenia przychodu ze zbycia tych akcji o koszt jego uzyskania w wysokości odpowiadającej wartości wydatku poniesionego przez B na nabycie akcji A powiększonych o wszelkie opłaty transakcyjne, takie jak np. koszt usług maklerskich.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

W zakresie Pytania 1:

W związku z planowanym transgranicznym połączeniem Wnioskodawcy oraz B, na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.; dalej: "Ordynacja podatkowa") na Wnioskodawcę przejdą wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego związane z działalnością B (sukcesja generalna). Zgodnie z art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Jednocześnie, zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, powyższy przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej.

Powyższe przepisy formułują sukcesję generalną na gruncie prawa podatkowego, tj. skutek w postaci wstąpienia przez dany podmiot w ogół praw i obowiązków innego podmiotu przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

Sukcesja podatkowa obejmuje zatem, co do zasady, wszelkie podatkowe konsekwencje zdarzeń prawnych, które zaistniały w spółce przejmowanej. Art. 93 Ordynacji podatkowej nie przewiduje, że zasada podatkowej sukcesji generalnej ma zastosowanie wyłącznie do łączenia się osób prawnych mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej. Należy zatem uznać, że przepisy dotyczące sukcesji podatkowej mogą znaleźć zastosowanie również w sytuacji transgranicznego połączenia spółek. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 sierpnia 2018 r. (sygn. III SA/Wa 3066/17) czy interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (np. interpretacja z 11 stycznia 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.463.2020.4.AC).

Zgodnie z art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT"), za przychody z zysków kapitałowych uważa się: inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, w tym:

a.

przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia,

b.

przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów.

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Regulacja ta wprowadza fundamentalną zasadę opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych, zgodnie z którą dopiero z chwilą sprzedaży papierów wartościowych ustala się koszty, które warunkują ich nabycie.

B. stała się właścicielem akcji w wyniku przekazania ich przez C. sp. z o.o. w ramach postępowania likwidacyjnego.

W praktyce istotną przesłanką zaliczenia poniesionego przez podatnika wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego między tym wydatkiem, a osiągniętym przychodem. Pojęcie wydatku w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT należy rozumieć szeroko, tzn. jako każde pomniejszenie aktywów podatnika. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, że artykuł ten dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika w formie pieniężnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w momencie likwidacji spółki C. sp. z o.o. (tj. w roku 2012), B (analogicznie Wnioskodawca, zgodnie z zasadą sukcesji podatkowej wyrażonej w art. 93 Ordynacji podatkowej) uzyskał przychód podatkowy na poziomie wartości rynkowej majątku likwidacyjnego - a zatem był uprawniony do rozpoznania kosztów przy odpłatnym zbyciu składników majątkowych wchodzących w skład majątku likwidacyjnego.

Przychód podlegający opodatkowaniu w sytuacji nabycia majątku likwidacyjnego stanowi wartość rynkowa otrzymywanych składników majątku, a zatem wartość ta powinna jednocześnie stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ewentualnego zbycia tych składników. W przeciwnym razie doszłoby do podwójnego opodatkowania tej samej wartości ekonomicznej - po raz pierwszy w momencie, w którym uzyskuje on przychód z tytułu otrzymania danych składników majątkowych, a po raz drugi w przypadku sprzedaży tych składników majątkowych, jeśli nie miałby prawa do pomniejszenia uzyskanego z tego tytułu przychodu o koszty.

Prawidłowość powyższego potwierdza ówczesne brzmienie art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (winno być: podatku dochodowym od osób prawnych - przyp. organu) (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) który stanowi, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się, w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. A zatem należy przyjąć, że sposób ten powinien zostać zastosowany także do ustalenia wartości podatkowej składników majątkowych, które nie są środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi. Brak jest zatem podstaw do różnicowania konsekwencji podatkowych dla różnie zakwalifikowanych składników majątkowych (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników) otrzymanych w wyniku jednego zdarzenia, jakim jest likwidacja osoby prawnej.

Powyższe stanowisko potwierdza również praktyka organów podatkowych. Przykładowo:

* zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPB3/423-389/12-2/PK1) wartość podatkowa składników innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne powinna zostać ustalona w wartości rynkowej z dnia nabycia przez podatnika;

* zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (sygn. IPPB3/423-57/12-3/PK1), w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Spółkę składnika majątku stanowiącego środek trwały lub wartość niematerialną i prawną otrzymanego w związku z likwidacją, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wartości początkowej nabytego środka trwałego, ustalonej na dzień jego nabycia, pomniejszonej o ewentualne odpisy amortyzacyjne oraz powiększonej o dokonane nakłady;

* zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2009 r. (sygn. IBPBI/2/423-1418/09/SD), w sytuacji ewentualnego zbycia (sprzedaży) w przyszłości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ustalona w powyższy sposób wartość początkowa tychże składników, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, stanowić powinna koszt uzyskania przychodów, uwzględniony w kalkulacji dochodu podlegającego CIT po stronie Wnioskodawcy z tytułu takiej transakcji;

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2011 r. nr IPPB3/423-655/11-2/DP stwierdził, że "przepis art. 16g ust. 1 pkt 5 znajdzie w pełni zastosowanie do ustalenia przez Wnioskodawcę wartości początkowej otrzymanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Będzie to wartość ustalona przez podatnika, nie wyższa jednak od wartości rynkowej. Sposób określania wartości początkowej, który został opisany powyżej, powinien zostać zastosowany przez Wnioskodawcę również do ustalenia wartości początkowej składników majątkowych, które nie są środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera w tym zakresie szczegółowych uregulowań, ale, jak słusznie wskazał Wnioskodawca, zasadę taką można uznać za słuszną w związku z interpretacją ogólnych przepisów w zakresie ustalania przychodów podatkowych i związanych z przychodami kosztów. Brak jest również podstaw do różnicowania konsekwencji podatkowych dla różnie zakwalifikowanych składników majątkowych (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników) otrzymanych w wyniku jednego zdarzenia jakim jest likwidacja osoby prawnej. Logicznym potwierdzeniem powyższej metodologii ustalenia wartości początkowej otrzymywanych składników majątkowych stanowiących majątek likwidacyjny będzie okoliczność, iż wartość poszczególnych składników majątku otrzymanego na skutek likwidacji spółki kapitałowej, ustalona w wartości rynkowej na moment otrzymania majątku stanowi, co do zasady, podstawę ustalenia przychodu z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego przez Spółkę. To właśnie bowiem wartość rynkowa otrzymywanych wszystkich składników spółki likwidowanej stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. w związku z art. 12 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.p. (w przewidywanym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie najprawdopodobniej zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 UPOOP).

Skoro to właśnie wartość rynkowa otrzymywanych składników (w tym składników innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu - wartość ta powinna jednocześnie stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ewentualnego zbycia tych składników";

* zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażonym w interpretacji z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. IPPB3/423-555/10-2/JG): "w przypadku, gdyby z jakiegoś powodu składniki Majątku zostały zakwalifikowane inaczej niż jako środki trwałe, kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży Majątku będzie ich wartość ustalona przez Spółkę na moment otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższa od wartości rynkowej";

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w rozstrzygnięciu z dnia 23 marca 2009 r. (sygn. IBPBI/2/423-335/09/PP) uznał on za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: "W konsekwencji wartość pozostałych składników majątkowych, w tym Nieruchomości, które nie będą stanowiły w Spółce środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ustalona powinna zostać dla celów podatkowych w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na moment otrzymania przez spółkę jako majątku likwidacyjnego".

Wobec tego za wydatek na nabycie akcji A należy uznać kwotę odpowiadającą wartości rynkowej tych akcji z dnia ich otrzymania przez B w wyniku likwidacji spółki C sp. z o.o., co potwierdza np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 lipca 2015 r. (sygn. IPTPB3/4510-147/15-2/PM).

Zgodnie z powyższymi rozważaniami, w związku z planowanym transgranicznym połączeniem Wnioskodawcy oraz B, Wnioskodawcy będą przysługiwały - w wyniku sukcesji generalnej - wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki łączących się spółek.

Zatem po przeprowadzeniu połączenia Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w momencie ewentualnego zbycia akcji A w wysokości wartości rynkowej akcji A na dzień ich otrzymania przez B w wyniku likwidacji spółki C sp. z o.o.

W zakresie Pytania 2:

Jak stwierdzono powyżej, w wyniku dokonania transgranicznego połączenia pomiędzy Wnioskodawcą oraz B dojdzie do sukcesji generalnej na gruncie art. 93 Ordynacji podatkowej. Sukcesja ta obejmie podatkowe konsekwencje zdarzeń prawnych, które zaistniały w spółce przejmowanej.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, B. nabył akcje A. w 2008 r. w wyniku transakcji zakupu tych akcji za posiadane przez luksemburską spółkę środki pieniężne.

Po dokonaniu transgranicznego połączenia to Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu tego nabycia w momencie sprzedaży akcji A. na rzecz osób trzecich.

Co więcej, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Oznacza to, iż o zakwalifikowaniu danego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodu decyduje rzeczywiste poniesienie wydatku w celu uzyskania przychodu (lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów) i niezakwalifikowanie tego wydatku do grupy wydatków nie uznanych za koszty uzyskania przychodów.

Z uwagi na wartość transakcji oraz szereg skomplikowanych aspektów prawnych, ekonomicznych i finansowych towarzyszących tego typu transakcjom, zlecenie przygotowania takiej transakcji i pośredniczenia w niej przez dom maklerski było działaniem celowym skierowanym na uzyskanie przychodu. Powierzenie dokonania takiej transakcji przez dom maklerski oraz jej wykonanie świadczy o istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskanym przychodem.

A zatem w sytuacji, gdy dojdzie do połączenia transgranicznego oraz późniejszego zbycia akcji A. to Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości poniesionego wydatku przez B. powiększonego o koszty usług maklerskich poniesionych przez B., a koszt ten będzie pomniejszał przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl