0114-KDIP2-2.4010.187.2021.2.RK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4010.187.2021.2.RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2021 r. (data wpływu 11 lipca 2021 r.), uzupełnionym pismem z 30 sierpnia 2021 r. (data nadania i data wpływu 30 sierpnia 2021 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP2-2.4010.187.2021.1.RK z 23 sierpnia 2021 r. (data nadania i data odbioru 24 sierpnia 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowana zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego, o którym mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do transakcji nabycia w 2020 r. usług produkcji suplementów diety od Podmiotu Powiązanego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

11 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowana zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego, o którym mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do transakcji nabycia w 2020 r. usług produkcji suplementów diety od Podmiotu Powiązanego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej zwany także "Spółką") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży suplementów diety. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym w Polsce, posiada siedzibę na terytorium RP). Spółka zawarła w 2020 r. transakcje ze spółką komandytową z siedzibą na terytorium RP będącą dla Spółki podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwany "Podmiotem Powiązanym").

Podmiot Powiązany świadczył na rzecz Spółki w szczególności usługi produkcji suplementów diety. Wartość transakcji pomiędzy Spółką a Podmiotem Powiązanym w 2020 r. przekroczyła wartość 2 000 000 zł. W 2020 r. Spółka uzyskała dochód podlegający opodatkowaniu (nie poniosła straty podatkowej), zaś wspólnicy Podmiotu Powiązanego nie ponieśli strat podatkowych w związku z prowadzoną działalnością Podmiotu Powiązanego. Ani Spółka ani Podmiot Powiązany nie korzystają ze zwolnienia, o których mowa w art. 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy transakcje zawierane w 2020 r. przez Spółkę z Podmiotem Powiązanym są zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcje zawierane w 2020 r. przez Spółkę z Podmiotem Powiązanym są zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie ustawy o CIT.

UZASADNIENIE (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193; dalej: "ustawa nowelizująca") zmieniono przepisy m.in. w zakresie cen transferowych. Od 1 stycznia 2019 r. zasady dokumentacji cen transferowych ujęte zostały w Rozdziale 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 11k ust. 1 ww. ustawy, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Lokalna dokumentacja cen transferowych, w myśl art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p., jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

- 10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

- 10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

- 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

- 2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., ilekroć w rozdziale 1a jest mowa o podmiotach powiązanych, oznacza to:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, stosownie do art. 11a ust. 2 u.p.d.o.p., rozumie się:

- posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

- udziałów w kapitale lub

- praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

- udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

- faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

- pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Transakcja kontrolowana to natomiast, zgodnie z definicją przedstawioną w art. 11a ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Ważnym celem wprowadzenia powyższych regulacji jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe przepisy wpisują się w pakiet działań legislacyjnych, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie podatków dochodowych tak, aby zapewnić powiązanie wysokości podatku, płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Zgodnie z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:

- zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

- nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,

- nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,

- nie poniósł straty podatkowej.

Ponadto art. 11a u.p.d.o.p. wprowadza definicję pojęć stosowanych na potrzeby stosowania przepisów Rozdziału 1a dotyczących cen transferowych.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład.

Zgodnie jednak z art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to:

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., ilekroć w rozdziale 1a jest mowa o podmiotach powiązanych, oznacza to:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Wnioskodawca, mając na uwadze treść przedstawionego stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów, stoi na stanowisku że transakcje zawierane przez Spółkę z Podmiotem Powiązanym są zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p.

Przepis art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. wprowadza zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

- nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,

- nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,

- nie poniósł straty podatkowej.

Ustawodawca wprowadzając zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych posłużył się pojęciem podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż z celowościowego punktu widzenia realizacja transakcji pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi, których dochód opodatkowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co do zasady, nie generuje ryzyka przerzucania dochodów i uniknięcia opodatkowania w Rzeczpospolitej Polskiej. Z kolei pod pojęciem podmiotów - na potrzeby stosowania przepisów Rozdziału 1a dotyczących cen transferowych - w art. 11a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład. W stanie faktycznym mamy do czynienia z następującymi podmiotami: osobą prawną z siedzibą na terytorium RP - Wnioskodawca, spółka komandytowa z siedzibą na terytorium RP - Podmiot Powiązany. Bezsprzecznie zatem wskazane w stanie faktycznym transakcje należy uznać za transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spełniona jest zatem przesłanka podstawowa pozwalająca na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p.

Ponadto w pkt 1 lit. a-c cyt. treści przepisu zostały wskazane, przesłanki negatywne, które po ich kumulatywnym spełnieniu umożliwiają podmiotom powiązanym (mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), które zawierają pomiędzy sobą transakcje kontrolowane, skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Pierwsza przesłanka negatywna, określa, że każdy z podmiotów powiązanych nie może należeć do kręgu podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku dochodowego określonych w art. 6 ustawy o CIT.

W art. 6 u.p.d.o.p. wskazano katalog zwolnień podmiotowych, który ma co do zasady charakter zamknięty. Należy mieć na uwadze, że zwolnienia podmiotowe mogą przysługiwać również na podstawie innych ustaw niż ustawy o CIT, co wynika z art. 40 u.p.d.o.p. Niemniej, każdy z krajowych podmiotów powiązanych, aby korzystać ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego nie może należeć do kręgu podmiotów zwolnionych na podstawie ustawy o CIT, tj. na podstawie art. 6 u.p.d.o.p.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 6 u.p.d.o.p. obejmuje m.in. Skarb Państwa Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co do zasady Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, niektóre fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, jednostki samorządu terytorialnego, itp. Podmioty należące do katalogu wskazanego w art. 6 u.p.d.o.p. są co do zasady zwolnione od podatku dochodowego w zakresie wszystkich dochodów niezależnie od ich źródła, wysokości, czy przeznaczenia.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka nie korzystała ze zwolnienia o którym mowa w art. 6 u.p.d.o.p. (Podmiot Powiązany nie mógł z niego korzystać, gdyż nie jest podatnikiem CIT).

W art. 17 u.p.d.o.p. uregulowano katalog zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. wolnymi od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dna 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r., poz. 650).

Tym samym, aby korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. należy spełniać dwie przesłanki:

- prowadzić działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, tj. na określonym, wyodrębnionym obszarze,

- prowadzić działalność na podstawie zezwolenia strefowego uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej.

W przedstawionym stanie faktycznym ani Spółka ani Podmiot Powiązany nie korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. wolnymi od podatku są dochody podatników uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.

Analogicznie, jak w przypadku dochodów zwolnionych w związku ze zezwoleniem strefowym, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., zwolniony od podatku dochodowego jest jedynie dochód na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

W przedstawionym stanie faktycznym ani Spółka ani Podmiot Powiązany nie korzystali ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p.

Trzecią przesłanką uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jest wymóg nieponiesienia straty podatkowej przez żaden z podmiotów powiązanych. W przedmiotowym przypadku ani Spółka ani Podmiot Powiązany ani wspólnicy Podmiotu Powiązanego nie ponieśli w 2020 r. straty podatkowej.

W konsekwencji, transakcje zawierane w 2020 r. przez Spółkę z Podmiotem Powiązanym są zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, dalej: "ustawa nowelizująca") zmieniono przepisy m.in. w zakresie cen transferowych. Od 1 stycznia 2019 r. zasady dokumentacji cen transferowych ujęte zostały w Rozdziale 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 11k ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Lokalna dokumentacja cen transferowych, w myśl art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p., jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

1.

10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

2.

10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

3.

2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

4.

2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową próg dokumentacyjny wynosi 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji (art. 11k ust. 2a u.p.d.o.p.)

W świetle art. 11k ust. 3 ww. ustawy progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

1.

każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;

2.

strony kosztowej i przychodowej.

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., ilekroć w rozdziale 1a jest mowa o podmiotach powiązanych, oznacza to:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, stosownie do art. 11a ust. 2 u.p.d.o.p., rozumie się:

1.

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: udziałów w kapitale lub

a.

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

b.

udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2.

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3.

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Transakcja kontrolowana to natomiast, zgodnie z definicją przedstawioną w art. 11a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

W art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. wskazano przesłanki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z tym przepisem, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a.

nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,

b.

nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,

c.

nie poniósł straty podatkowej.

Ważnym celem wprowadzenia powyższych regulacji jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe przepisy wpisują się w pakiet działań legislacyjnych, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie podatków dochodowych tak, aby zapewnić powiązanie wysokości podatku, płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (dalej zwany także "Spółką") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży suplementów diety. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym w Polsce, posiada siedzibę na terytorium RP). Spółka zawarła w 2020 r. transakcje ze spółką komandytową z siedzibą na terytorium RP będącą dla Spółki podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwany "Podmiotem Powiązanym").

Podmiot Powiązany świadczył na rzecz Spółki w szczególności usługi produkcji suplementów diety. Wartość transakcji pomiędzy Spółką a Podmiotem Powiązanym w 2020 r. przekroczyła wartość 2 000 000 zł. W 2020 r. Spółka uzyskała dochód podlegający opodatkowaniu (nie poniosła straty podatkowej), zaś wspólnicy Podmiotu Powiązanego nie ponieśli strat podatkowych w związku z prowadzoną działalnością Podmiotu Powiązanego. Ani Spółka ani Podmiot Powiązany nie korzystają ze zwolnienia, o których mowa w art. 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy transakcje zawierane w 2020 r. przez Spółkę z Podmiotem Powiązanym są zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii ustalenia, czy po spełnieniu przesłanek wymienionych wyłącznie w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, transakcje zawierane w roku podatkowym 2020 pomiędzy Wnioskodawcą a Podmiotem Powiązanym (spółką komandytową) są wyłączone z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych wskazać należy, że wszystkie podmioty (tj. Wnioskodawca i Podmiot Powiązany) biorące udział w transakcjach kontrolowanych będących przedmiotem niniejszego wniosku mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto ani Spółka ani Podmiot Powiązany nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 u.p.d.o.p. oraz ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a u.p.d.o.p.

Warunkiem dotyczącym zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych, ujętym w art. 11n pkt 1 lit. c u.p.d.o.p. jest również fakt, aby żaden z podmiotów powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję. Skoro zatem jak wynika z wniosku, Wnioskodawca uzyskał dochód podlegający opodatkowaniu w roku podatkowym 2020 (Spółka nie poniosła straty podatkowej), zaś wspólnicy Podmiotu Powiązanego nie ponieśli strat podatkowych w roku 2020 w związku z prowadzoną działalnością Podmiotu Powiązanego, to w takiej sytuacji transakcje zawierane z Podmiotem Powiązanym w 2020 r. mające charakter jednorodny, polegające na nabyciu suplementów diety, podlegają zwolnieniu z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 lit. a-c) u.p.d.o.p., ponieważ warunki zawarte w tym przepisie zostały spełnione w odniesieniu do Wnioskodawcy i Podmiotu Powiązanego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, co do braku obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji nabycia w 2020 r. od Podmiotu Powiązanego usług produkcji suplementów diety jako transakcji o charakterze jednorodnym, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl