0114-KDIP2-2.4010.185.2020.2.AM - Rozliczenia CIT w związku z obrotem i używaniem form produkcyjnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4010.185.2020.2.AM Rozliczenia CIT w związku z obrotem i używaniem form produkcyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lipca 2020 r. (data wpływu 14 lipca 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 lipca 2020 r. (data nadania 15 lipca 2020 r., data wpływu 21 lipca 2020 r.) oraz pismem z dnia 2 października 2020 r. (data nadania (2 października 2020 r., data wpływu 2 października 2020 r.) na wezwanie nr 0114-KDIP2-2.4010.185.2020.1.AM z dnia 25 września 2020 r. (data nadania 25 września 2020 r., data doręczenia 25 września 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* dokonywania odpisów amortyzacyjnych od opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym form produkcyjnych - jest prawidłowe;

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z utrzymaniem (maintenance) form produkcyjnych - jest prawidłowe;

* momentu powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu przeniesienia prawa własności form na rzecz Grupy - jest prawidłowe;

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej form produkcyjnych w związku z przeniesieniem prawa własności form na rzecz Grupy - jest prawidłowe;

* ustalenia jaki kurs waluty obcej powinna zastosować Spółka, w celu ustalenia wartości uzyskanego przychodu w związku z przeniesieniem prawa własności form na rzecz Grupy - jest prawidłowe;

* braku powstania przychodu w związku z używaniem form produkcyjnych przez Spółkę po przejściu prawa własności na Grupę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2020 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym form produkcyjnych, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z utrzymaniem (maintenance) form produkcyjnych, niezamortyzowanej wartości początkowej form produkcyjnych w związku z przeniesieniem prawa własności form na rzecz Grupy, momentu powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu przeniesienia prawa własności form na rzecz Grupy, ustalenia jaki kurs waluty obcej powinna zastosować Spółka, w celu ustalenia wartości uzyskanego przychodu w związku z przeniesieniem prawa własności form na rzecz Grupy, braku powstania przychodu w związku z używaniem form produkcyjnych przez Spółkę po przejściu prawa własności na Grupę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

A. S.A. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań szklanych. Spółka należy do międzynarodowej grupy podmiotów (dalej: Grupa), która jest wiodącym producentem opakowań bezpośrednich do preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, kosmetyków i wielu innych zastosowań.

Wnioskodawca na podstawie ogólnej umowy ramowej oraz umów dodatkowych, zawartych pomiędzy podmiotami z Grupy a kontrahentami (dalej: Grupa) oraz na podstawie nowych zamówień na wyroby gotowe, w przypadku form 15040/15003B, 15041/15022B oraz 35091C rozpoczął, a przypadku formy 35091D rozpocznie produkcję na rzecz dwóch podmiotów z Grupy: NV (Belgia) - sprzedaż bezpośrednia oraz B. S.A. (Hiszpania) za pośrednictwem podmiotu powiązanego C. S.A.

Sprzedaż za pośrednictwem C. S.A. odbywa się na podstawie odrębnej umowy.

Stosownie do ogólnej umowy ramowej, produkcja odbywać się będzie przy użyciu form zakupionych przez Spółkę, a Grupa zobowiązała się (jak to zostało nazwane w umowie) do "amortyzacji formy przez okres 3 lat poprzez doliczanie do ceny produktów określonej kwoty". Warunki każdego zamówienia, obejmującego produkcję konkretnych wyrobów gotowych, zostaną każdorazowo sprecyzowane w dodatkowych umowach (których wzór został określony w ogólnej umowie ramowej i stanowi jej załącznik).

W związku z powyższym, zostały zawarte następujące umowy dodatkowe:

1.

z dnia 6 czerwca 2018 r. dotyczące formy 15040/15003B/SUSPENSION 2 TE CAP,

2.

z dnia 6 czerwca 2018 r. dotyczące formy TE CAP/15041/15022B,

3.

z dnia 22 maja 2019 r. dotyczące formy 8ML TE BOTTLE/ Z35091C,

4.

z dnia 22 maja 2019 r. dotyczące formy 8ML TE BOTTLE/35091D.

Umowy dodatkowe dotyczą zamówień obejmujących produkcję butelek i zakrętek.

Grupa planuje podpisać z Grupą kolejne umowy.

Ad. 1) 15040/15003B/SUSPENSION 2 TE CAP (w trakcie pracy nad formą zmianie uległa nazwa formy)

* wartość formy produkcyjnej to 325.000 EUR,

* koszty związane z amortyzacją formy, przez okres 3 lat albo do czasu zafakturowania 120 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) oraz koszty utrzymania (maintenance) przez okres 4 lat albo do czasu zafakturowania 160 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) wliczone są w cenę formy

* do podstawowej ceny wyrobów gotowych doliczana będzie kwota 1,35 EUR/1000 szt. wyrobów gotowych za pierwsze 120 mln szt.,

* koszty utrzymania formy po 4 latach albo po zafakturowaniu 160 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) pokrywać będą podmioty z Grupy,

* strony ustaliły, że forma zostanie zamortyzowana po zafakturowaniu i opłaceniu 90 mln szt. wyrobów gotowych (dalej jako: próg) - jednak Spółka wskazuje, że w jej ocenie jest to błędny zapis, a forma zostanie zamortyzowana po zafakturowaniu i opłaceniu 120 mln szt. wyrobów gotowych (wówczas wartość sztuk sprzedawanych w podwyższonej cenie i wartość, po której forma zostanie zamortyzowana będą zbieżne, tak jak jest to w przypadku pozostałych umów dodatkowych). Wskazać należy, że jest to tylko postanowienie umowne, bowiem Spółka wskazała, że całkowite koszty zakupu formy są wyższe od wartości sprzedaży i przeniesienie prawa własności odnośnie tej właśnie formy na Grupę nastąpi ze stratą dla Spółki. Jest to sytuacja wyjątkowa przyczynami jej powstania jest zmiana specyfikacji dla formy 15040/15003B. oraz rozpoczęcie współpracy pomiędzy stronami na nowych zasadach,

* prawo własności formy przejdzie na Grupę w momencie przekroczenia progu,

* strony umowy przewidują również możliwość przejścia prawa własności formy na Grupę w przypadku realizacji opcji wykupu formy, już po rozpoczęciu produkcji z wykorzystaniem tej formy - w tym przypadku Grupa zapłaci na rzecz Spółki określoną w dodatkowej umowie kwotę, wynikającą z następującego wzoru: 325.000 EUR - 1,35 x ilość zafakturowanych i opłaconych sztuk wyrobów gotowych /1000. Zatem kwota ta jest różnicą pomiędzy wartością formy a wartością zafakturowanych i opłaconych wyrobów gotowych. W przypadku realizacji opcji wykupu, po rozpoczęciu produkcji. Spółka wystawi na Grupę fakturę dokumentującą transakcję sprzedaży formy. Spółka wskazuje, że w takim przypadku forma może zostać wywieziona z terytorium Polski lub też pozostać w Polsce (od tego uzależniona będzie stawka podatku VAT zastosowana przez Spółkę),

* Spółka dostarczy minimum 40 mln szt. wyrobów gotowych rocznie,

* jeżeli Grupa nie odbierze od Spółki 120 mln szt. wyrobów gotowych w ciągu 3 lat (tj. ilość ta nie zostanie zafakturowana i opłacona), wówczas powinien zapłacić na rzecz Spółki określoną w umowie dodatkowej kwotę, wynikającą z następującego wzoru: 325.000 EUR - 1,35 x ilość zafakturowanych i opłaconych sztuk wyrobów gotowych /1000. Zatem kwota ta jest różnicą pomiędzy wartością formy a wartością zafakturowanych i opłaconych wyrobów gotowych. W takiej sytuacji, Spółka wystawi na rzecz Grupy fakturę korygującą do ostatniej faktury dokumentującej dostawę wyrobów gotowych,

* Grupa powinna pisemnie potwierdzić rozpoczęcie produkcji na rzecz podmiotów wchodzących w jej skład.

Ad. 2) TE CAP/15041/15022B: (w trakcie pracy nad formą zmianie uległa nazwa formy)

* wartość formy produkcyjnej to 325.000 EUR,

* koszty związane z amortyzacją formy, przez okres 3 lat albo do czasu zafakturowania 90 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) oraz koszty utrzymania (maintenance) przez okres 4 lat albo do czasu zafakturowania 120 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) wliczone są w cenę formy

* do podstawowej ceny wyrobów gotowych doliczana będzie kwota 3,61 EUR/1000 szt. wyrobów gotowych za pierwsze 90 mln szt.,

* koszty utrzymania formy po 4 latach albo po zafakturowaniu 120 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) pokrywać będą podmioty z grupy,

* strony ustaliły, że forma zostanie zamortyzowana po zafakturowaniu i opłaceniu 90 mln szt. wyrobów gotowych (dalej jako: próg),

* prawo własności formy przejdzie na Grupę w momencie przekroczenia progu.

* strony umowy przewidują również możliwość przejścia prawa własności formy na Grupę w przypadku realizacji opcji wykupu formy, już po rozpoczęciu produkcji z wykorzystaniem tej formy - w tym przypadku Grupa zapłaci na rzecz Spółki określoną w umowie dodatkowej kwotę, wynikającą z następującego wzoru: 325.000 EUR - 3,61 x ilość zafakturowanych i opłaconych sztuk wyrobów gotowych /1000. Zatem kwota ta jest różnicą pomiędzy wartością formy a wartością zafakturowanych i opłaconych wyrobów gotowych. W przypadku realizacji opcji wykupu, po rozpoczęciu produkcji, Spółka wystawi na Grupę fakturę dokumentującą transakcję sprzedaży formy. Spółka wskazuje, że w takim przypadku forma może zostać wywieziona z terytorium Polski lub też pozostać w Polsce (od tego uzależniona będzie stawka podatku VAT zastosowana przez Spółkę),

* Spółka dostarczy minimum 30 mln szt. wyrobów gotowych rocznie,

* jeżeli Grupa nie odbierze od Spółki 90 mln szt. wyrobów gotowych w ciągu 3 lat, (tj. ilość ta nie zostanie zafakturowana i opłacona), wówczas powinien zapłacić na rzecz Spółki określoną w umowie dodatkowej kwotę, wynikającą z następującego wzoru: 325.000 EUR - 3,61 x ilość zafakturowanych i opłaconych sztuk wyrobów gotowych Z1000. Zatem kwota ta jest różnicą pomiędzy wartością formy a wartością zafakturowanych i opłaconych wyrobów gotowych. W takiej sytuacji, Spółka wystawi na rzecz Grupy fakturę korygującą do ostatniej faktury dokumentującej dostawę wyrobów gotowych,

* Grupa powinna pisemnie potwierdzić rozpoczęcie produkcji na jego rzecz.

Ad. 3) 8ML TE BOTTLE/35091C:

* wartość formy produkcyjnej to 111 672 EUR,

* koszty związane z amortyzacją formy, przez okres 3 lat albo do czasu zafakturowania 60 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) oraz koszty utrzymania (maintenance) przez okres 4 lat albo do czasu zafakturowania 80 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) wliczone są w cenę formy

* do podstawowej ceny wyrobów gotowych doliczana będzie kwota 1,87 EUR/1000 szt. wyrobów gotowych za pierwsze 60 mln szt.,

* koszty utrzymania formy po 4 latach albo po zafakturowaniu 80 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) pokrywać będą podmioty z grupy,

* strony ustaliły, że forma zostanie zamortyzowana po zafakturowaniu i opłaceniu 60 mln szt. wyrobów gotowych (dalej jako: próg),

* prawo własności formy przejdzie na Grupę w momencie przekroczenia progu,

* strony umowy przewidują również możliwość przejścia prawa własności formy na Grupę w przypadku realizacji opcji wykupu formy, już po rozpoczęciu produkcji z wykorzystaniem tej formy - w tym przypadku Grupa zapłaci na rzecz Spółki określoną w umowie dodatkowej kwotę, wynikającą z następującego wzoru: 111.672 EUR - 1,87 x ilość zafakturowanych i opłaconych sztuk wyrobów gotowych /1000. Zatem kwota ta jest różnicą pomiędzy wartością formy a wartością zafakturowanych i opłaconych wyrobów gotowych. W przypadku realizacji opcji wykupu, po rozpoczęciu produkcji, Spółka wystawi na Grupę fakturę dokumentującą transakcję sprzedaży formy. Spółka wskazuje, że w takim przypadku forma może zostać wywieziona z terytorium Polski lub też pozostać w Polsce (od tego uzależniona będzie stawka podatku VAT zastosowana przez Spółkę),

* Spółka dostarczy minimum 20 mln szt. wyrobów gotowych rocznie,

* jeżeli Grupa nie odbierze od Spółki 60 mln szt. wyrobów gotowych w ciągu 3 lat, (tj. ilość ta nie zostanie zafakturowana i opłacona), wówczas powinien zapłacić na rzecz Spółki określoną w umowie dodatkowej kwotę, wynikającą z następującego wzoru: 111.672 EUR - 1,87 x ilość zafakturowanych i opłaconych sztuk wyrobów gotowych Z1000. Zatem kwota ta jest różnicą pomiędzy wartością formy a wartością zafakturowanych i opłaconych wyrobów gotowych. W takiej sytuacji, Spółka wystawi na rzecz Grupy fakturę korygującą do ostatniej faktury dokumentującej dostawę wyrobów gotowych,

* Grupa powinna pisemnie potwierdzić rozpoczęcie produkcji na jego rzecz.

Ad. 4) 8ML TE BOTTLE/35091D:

* wartość formy produkcyjnej to 111.672 EUR,

* koszty związane z amortyzacją formy, przez okres 3 lat albo do czasu zafakturowania 60 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) oraz koszty utrzymania (maintenance) przez okres 4 lat albo do czasu zafakturowania 80 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) wliczone są w cenę formy

* do podstawowej ceny produktów doliczana będzie kwota 1,87 EUR/1000 szt. wyrobów gotowych za pierwsze 60 mln szt.,

* koszty utrzymania formy po 4 latach albo po zafakturowaniu 80 mln szt. wyrobów gotowych (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) pokrywać będą podmioty z grupy,

* strony ustaliły, że forma zostanie zamortyzowana po zafakturowaniu i opłaceniu 60 mln szt. wyrobów gotowych (dalej jako: próg),

* prawo własności formy przejdzie na Grupę w momencie przekroczenia progu,

* strony umowy przewidują również możliwość przejścia prawa własności formy na Grupę w przypadku realizacji opcji wykupu formy, już po rozpoczęciu produkcji z wykorzystaniem tej formy-w tym przypadku Grupa zapłaci na rzecz Spółki określoną w umowie dodatkowej kwotę, wynikającą z następującego wzoru: 111.672 EUR - 1,87 x ilość zafakturowanych i opłaconych sztuk wyrobów gotowych /1000. Zatem kwota ta jest różnicą pomiędzy wartością formy a wartością zafakturowanych i opłaconych wyrobów gotowych. W przypadku realizacji opcji wykupu po rozpoczęciu produkcji, Spółka wystawi na Grupę fakturę dokumentującą transakcję sprzedaży formy. Spółka wskazuje, że w takim przypadku forma może zostać wywieziona z terytorium Polski lub też pozostać w Polsce (od tego uzależniona będzie stawka podatku VAT zastosowana przez Spółkę),

* Spółka dostarczy minimum 20 min szt. wyrobów gotowych rocznie,

* jeżeli Grupa nie odbierze od Spółki 60 min szt. produktu w ciągu 3 lat, (tj. ilość ta nie zostanie zafakturowana i opłacona), wówczas powinien zapłacić na rzecz Spółki określoną w umowie dodatkowej kwotę, wynikającą z następującego wzoru: 111.672 EUR - 1,87 x ilość zafakturowanych i opłaconych sztuk wyrobów gotowych /1000. Zatem kwota ta jest różnicą pomiędzy wartością formy a wartością zafakturowanych i opłaconych wyrobów gotowych. W takiej sytuacji, Spółka wystawi na rzecz Grupy fakturę korygującą do ostatniej faktury dokumentującej dostawę wyrobów gotowych,

* strony umowy przewidują również możliwość zrealizowania opcji wykupu przed rozpoczęciem produkcji przez Spółkę - w tym przypadku Spółka wystawi na Grupę fakturę dokumentującą transakcję sprzedaży formy. Spółka wskazuje, że w takim przypadku forma może zostać wywieziona z terytorium Polski lub też pozostać w Polsce (od tego uzależniona będzie stawka podatku VAT zastosowana przez Spółkę),

* Grupa powinna pisemnie potwierdzić rozpoczęcie produkcji na jego rzecz.

Wnioskodawca wskazuje, że w wyjątkowych sytuacjach (tak jest w przypadku formy opisanej w pkt 1), może zdarzyć się, iż przeniesienie prawa własności formy na Grupę nastąpi ze stratą dla Spółki. Muszą jednak zachodzić ważne okoliczności, np. mające wpływ na kontynuację biznesu.

Z umów dodatkowych (z dnia 6 czerwca 2018 r. oraz 22 maja 2019 r.) wynika, że formy będą używane do produkcji wyrobów gotowych na rzecz podmiotów z Grupy.

W wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest użycie formy do produkcji dla innych klientów Spółki za pisemną zgodą Grupy. Ze względu na specyfikę wyrobów Spółka nie planuje skorzystania z tej opcji.

Formy opisane w pkt 1-4) znajdują się już w Spółce. Na moment składania niniejszego wniosku Grupa potwierdziła rozpoczęcie produkcji przez Spółkę, przy użyciu form 15040/15003B, 15041/15022B oraz 35091C. Jednakże, według Spółki data zatwierdzenia przez Grupę rozpoczęcia produkcji z wykorzystaniem form nie ma znaczenia. Ważna jest data rozpoczęcia produkcji i sprzedaży wyrobów z dodatkowymi kosztami, którą uznaję się za datę rozpoczęcia 3-letniego okresu rozliczeniowego wynikającego z umów dodatkowych, a także data wprowadzenia form do ewidencji środków trwałych. Dokument OT (będący dokumentem przyjęcia nowego środka trwałego):

* dla formy 15040/15003B został sporządzony z datą 01.04.2020 i forma została wprowadzona do ewidencji środków trwałych w miesiącu kwietniu, a dokonywanie odpisów amortyzacyjnych nastąpiło od maja 2020 r.;

* dla formy 15041/15022B został sporządzony z datą 29.05.2020 ale forma została wprowadzona do ewidencji środków trwałych w miesiącu czerwcu (z uwagi na późniejsze otrzymanie tego dokumentu przez dział księgowości), a dokonywanie odpisów amortyzacyjnych nastąpiło od lipca 2020 r.;

* dla formy 35091C został sporządzony z datą 31.05.2020 ale forma została wprowadzona do ewidencji środków trwałych w miesiącu czerwcu (z uwagi na późniejsze otrzymanie tego dokumentu przez dział księgowości), a dokonywanie odpisów amortyzacyjnych nastąpiło od lipca 2020 r.

Forma 35091D jest poddawana dalszym modyfikacjom w celu dostosowania jej do wymogów klienta.

Dodatkowo, na chwilę obecną nie wiadomo, czy formy po zakończeniu produkcji zostaną w Polsce czy zostaną przetransportowane do Grupy. Spółka dokumentować będzie sprzedaż wyrobów gotowych fakturą, na której w związku z przenoszeniem własności form na Grupę, zostaną wyszczególnione elementy składowe świadczenia wraz z informacją na temat wartości tych elementów, część dotycząca formy zostanie wykazana w pozycji "dodatkowe koszty - udział w formie".

Spółka wskazuje, że formę opisaną w pkt 1, 2) oraz 3) amortyzuje oraz formy z pkt 4) zamierza amortyzować zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o CIT i stosownie do wykazu stawek amortyzacyjnych stawką amortyzacji 14%.

Ani w ogólnej umowie ramowej, ani w umowach dodatkowych nie wskazano, że w związku z przeniesieniem prawa własności do form po ustalonym w umowie terminie, Spółka zobowiązana będzie do wystawienia odrębnej faktury. Wobec tego, Spółka nie zamierza dokumentować tej czynności odrębną fakturą. Jedynie w sytuacji zrealizowania przez Grupę opcji wykupu, zarówno przed jak i po rozpoczęciu produkcji, Spółka zamierza wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż formy. Faktury z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, a tym samym i płatności za te wyroby gotowe dokonywane będą w walucie obcej, tj. EUR.

Wnioskodawca wskazuje, że opisane powyżej formy 15040/15003B, 15041/15022B oraz 35091C, spełniają a forma 35091D będzie spełniać warunki uznania ich za środek trwały zgodnie z przepisami ustawy o CIT.

Ponadto pismem z dnia 2 października 2020 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe o następujące informacje:

1. NV (Belgia) posiada siedzibę na terytorium Królestwa Belgii. Podmiotowi temu został nadany numer identyfikacyjny na potrzeby podatku od wartości dodanej o numerze (...).

B S.A. (Hiszpania) posiada siedzibę na terytorium Królestwa Hiszpanii. Podmiotowi temu został nadany numer identyfikacyjny na potrzeby podatku od wartości dodanej o numerze (...).

2. Wnioskodawca będzie używał form produkcyjnych po przejściu własności na Grupę na podstawie umowy powierzenia. Zgodnie z umowami Wnioskodawca może wykorzystywać formy tylko do produkcji wyrobów na rzecz podmiotów z Grupy wymienionych w umowie ramowej, z wyjątkiem sytuacji i w zakresie, w jakim zostanie to zatwierdzone na piśmie przez Grupę. Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać form do produkcji na rzecz innych podmiotów poza wymienionymi w umowie ramowej.

3. Przewidywany okres używania form produkcyjnych obejmuje wykonanie od 5 do 10 milionów wtrysków. Jest on uzależniony od technologii, konstrukcji wyrobu, użytych materiałów jak również ilości wykonanej produkcji. W związku z tym szacuje się, że przewidywany okres używania zakupionych form produkcyjnych wyniesie od 5 do 10 lat.

4. Dokonywane płatności za przeniesienie własności form będą, co do zasady, definitywne. Ewentualny zwrot środków będzie następował na podstawie faktury korygującej, jedynie w sytuacji, kiedy - na podstawie uznanej przez Wnioskodawcę reklamacji - okaże się, że sprzedawane wyroby gotowe nie były pełnowartościowe lub nie spełniały wymaganych parametrów.

5. Dopóki nie zostaną spełnione przesłanki, wskazane we wniosku o interpretację, dotyczące sprzedaży określonej puli wyrobów gotowych lub przekroczenia limitu czasowego, koszty utrzymania form ponoszone będą przez Wnioskodawcę i stanowić one będą element kalkulacyjny ceny towarów gotowych. Natomiast po spełnieniu się ww. przesłanek, Wnioskodawca będzie ponosił koszty utrzymania form, którymi następnie będzie obciążał kontrahenta na podstawie wystawianych faktur.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawca uprawniony będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym form produkcyjnych, zgodnie z przepisami ustawy o CIT?

2. Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki związane z utrzymaniem (maintenance) form zarówno do czasu przeniesienia własności form na Grupę, jak i po tym zdarzeniu (przez okres roku lub wyprodukowania 40 mln sztuk wyrobów gotowych/30 mln sztuk wyrobów gotowych/20 mln sztuk wyrobów gotowych (w zależności od formy) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu?

3. W którym momencie powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód w związku z przeniesieniem prawa własności form na rzecz Grupy?

4. Czy Spółka, w związku z przeniesieniem prawa własności form na rzecz Grupy, uprawniona będzie do ujęcia w kosztach uzyskania przychodu niezamortyzowaną wartość początkową form?

5. Jaki kurs waluty obcej powinna zastosować Spółka, w celu ustalenia wartości uzyskanego przychodu w związku z przeniesieniem prawa własności form na rzecz Grupy?

6. Czy w związku z używaniem form produkcyjnych przez Spółkę już po przejściu prawa własności na Grupę, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych?

Zdaniem Wnioskodawcy.

1. Spółka uprawniona będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym form produkcyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, dalej: "ustawa o CIT").

2. Ponoszone przez Spółkę wydatki związane z utrzymaniem (maintenance) form zarówno do czasu przeniesienia własności formy na Grupę, jak i po tym zdarzeniu (przez okres roku lub wyprodukowania 40 mln sztuk wyrobów gotowych/30 mln sztuk wyrobów gotowych/20 mln sztuk wyrobów gotowych (w zależności od formy) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu.

3. Przychód powstawać będzie, w zależności od sposobu przeniesienia prawa własności form na Grupę:

a.

w przypadku osiągnięcia progu - każdorazowo wraz z powstaniem przychodu z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, które będą produkowane z wykorzystaniem przedmiotowych form, czyli z każdą fakturą lub zapłatą częściową za daną partię wyrobów gotowych;

b.

w przypadku realizacji opcji wykupu po rozpoczęciu produkcji - w momencie sprzedaży formy, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze: wydanie formy, wystawienie faktury za sprzedaż formy czy też uregulowanie należności z tytułu sprzedaży formy,

c.

w przypadku realizacji opcji wykupu przed rozpoczęciem produkcji, w przypadku formy opisanej w pkt 4 - w momencie sprzedaży formy, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze: wydanie formy, wystawienie faktury za sprzedaż formy czy tez uregulowanie należności z tytułu sprzedaży formy,

d.

w przypadku nieodebrania określonej ilości sztuk wyrobów gotowych - przychód powstawał będzie w momencie właściwym dla powstania przychodu z tytułu sprzedaży ostatniej partii wyrobów gotowych, w stosunku do których sprzedaży wystawiona będzie faktura korygująca (ostatniej partii wyrobów gotowych).

4. Spółka, w związku z przeniesieniem prawa własności form na rzecz Grupy, uprawniona będzie do ujęcia w kosztach uzyskania przychodu niezamortyzowaną wartość początkową form, w zależności od sposobu przeniesienia prawa własności form na Grupę:

a.

w przypadku osiągnięcia progu - w momencie osiągnięcia określonych w umowach dodatkowych progów,

b.

w przypadku realizacji opcji wykupu po rozpoczęciu produkcji - w momencie sprzedaży formy, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze: wydanie formy, wystawienie faktury czy też uregulowanie należności z tytułu sprzedaży formy,

c.

w przypadku realizacji opcji wykupu przed rozpoczęciem produkcji, w przypadku formy opisanej w pkt 4 - w momencie sprzedaży formy, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze: wydanie formy, wystawienie faktury za sprzedaż formy czy też uregulowanie należności z tytułu sprzedaży formy,

d.

w przypadku nieodebrania określonej ilości sztuk wyrobów gotowych - w momencie właściwym dla powstania przychodu z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, w stosunku do których sprzedaży wystawiona będzie faktura korygująca (ostatniej partii wyrobów gotowych), tj. w zależności od tego co wystąpi pierwsze wystawienie faktury za sprzedaż wyrobów gotowych czy też uregulowanie należności.

5. W związku z powstaniem przychodu z tytułu sprzedaży formy Spółka, w celu ustalenia wartości przychodu powinna zastosować kurs średni waluty obcej (w tym przypadku EUR) ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień:

a.

wystawienia faktury z tytułu dostawy danej partii wyrobów gotowych - w przypadku gdy przychód powstawać będzie w dniu wystawienia takiej faktury, lub

b.

dzień uregulowania należności z tytułu dostawy danej partii wyrobów gotowych - w przypadku gdy przychód powstawać będzie w dniu zapłaty, lub

c.

wydania formy - w przypadku gdy przychód powstawać będzie w dniu wydania formy produkcyjnej.

* W związku z używaniem form produkcyjnych przez Spółkę już po przejściu prawa własności na Grupę, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ad. 1

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c ustawy o CIT, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1.

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2.

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3. inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT, zwane środkami trwałymi.

Zatem, aby dany składnik majątku był uznany za środek trwały musi:

* stanowić własność lub współwłasność podatnika,

* zostać nabyty lub wytworzony we własnym zakresie przez podatnika,

* być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,

* przewidywany okres jego używania musi być dłuższy niż rok,

* być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT i art. 17a pkt 1 ustawy o CIT.

W ocenie Wnioskodawcy, nie ma przeciwskazań aby Spółka, do czasu przejścia prawa własności form na Grupę, dokonywała odpisów amortyzacyjnych od wartości tych form. Spółka wskazuje, że forma produkcyjna spełnia wyżej wymienione warunki do uznania jej za środek trwały, a przede wszystkim do czasu przeniesienia prawa własności na Grupę, jest jej własnością.

Zgodnie z umową, Grupa zobowiązała się do "amortyzacji formy przez okres 3 lat (1/3 wartości przez rok), poprzez doliczanie do ceny produktów określonej kwoty" - tj. pokrywania kosztów zużycia formy w wyniku wykonywania produkcji. Wskazać należy, że pokrycie tych kosztów nie jest tożsame z pokrywaniem kosztów amortyzacji w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego, ponieważ wysokość wypłacanych z tego tytułu środków zależna będzie od liczby sztuk wyrobów gotowych wytworzonych z użyciem formy (jak zostało wskazane do podstawowej ceny produktów doliczana będzie kwota 1,35 EUR/1000 szt. wyrobów gotowych za pierwsze 120 mln szt. / 3,61 EUR/1000 szt. produktu za pierwsze 90 mln szt./1,87 EUR/1000 szt. wyrobów gotowych za pierwsze 60 mln szt. w zależności od rodzaju formy), a nie od okresu wykorzystywania tejże formy. Ponadto, w ocenie Spółki to postanowienie umowne nie stanowi o możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Grupę. Dokonywanie tych odpisów amortyzacyjnych uwarunkowane jest między innymi posiadaniem prawa własności, a to właśnie Spółka będzie właścicielem form przez wskazany w umowach dodatkowych oraz ogólnej umowie ramowej okres czasu.

Wskazać należy, że prawo własności zostanie odroczone, zatem takich odpisów z pewnością nie będzie mogła dokonywać Grupa, na co zwrócił uwagę np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2016 r., nr ITPB3/4510- 446/16-1/AW: "Przenosząc powyższe wyjaśnienia na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że skoro składnik majątku nie stanowi własności (bądź współwłasności) Spółki, nie może być uznany za środek trwały podlegający amortyzacji. Zastrzeżenie prawa własności - do czasu całkowitej spłaty zobowiązania z tego tytułu - powoduje, że składnik majątku nie będzie mógł być uznany za środek trwały w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji amortyzowany stosownie do tych unormowań".

Natomiast możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Spółkę do czasu przeniesienia prawa własności formy na Grupę potwierdza np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2013 r., nr ILPB4/423-440/12-8/DS. Organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie z którym: "będzie Ona mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego w postaci linii produkcyjnej - do chwili przeniesienia własności linii produkcyjnej na rzecz kontrahenta".

Wobec powyższego, w ocenie Spółki uprawniona ona będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedstawionych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym form produkcyjnych, zgodnie z przepisami ustawy o CIT.

Ad. 2

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

* pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

* nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,

* być właściwie udokumentowany.

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Spółkę na utrzymanie form (maintenance), zarówno do czasu przeniesienia własności formy na Grupę, jak i po tym zdarzeniu (przez okres roku lub wyprodukowania 40 mln sztuk wyrobów gotowych/30 mln sztuk wyrobów gotowych/20 mln sztuk wyrobów gotowych w zależności od formy), mogą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodu.

Spółka bez poniesienia tych wydatków, które są związane z bieżącą eksploatacją form produkcyjnych, nie mogłaby wyprodukować umówionej liczby wyrobów gotowych, a tym samym wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych.

Wskazać należy, że wydatki te nie stanowią kosztów bezpośrednio związanych z przychodami. Ich poniesienie nie jest wprost niezbędne do osiągnięcia konkretnych przychodów, a ich wartości nie można alokować do wartości odpowiadających im przychodów. Będą natomiast stanowiły pośrednie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, zgodnie z którym "Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą".

Poniesienie przez Spółkę tych wydatków związane jest z ogółem działalności Wnioskodawcy, tj. z bieżącą eksploatacją jej środków trwałych albo odtwarzaniem funkcjonalności środków trwałych, a po przeniesieniu prawa własności stanowią one wydatki eksploatacyjne (wynikające z utrzymania form), ale związane z działalnością Spółki.

Wobec powyższego, ponoszone przez Spółkę wydatki związane z utrzymaniem (maintenance) form zarówno do czasu przeniesienia własności formy na Grupę, jak i po tym zdarzeniu (przez okres roku lub wyprodukowania 40 mln sztuk wyrobów gotowych/30 mln sztuk wyrobów gotowych/20 mln sztuk wyrobów gotowych w zależności od formy) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.

Ad. 3

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o CIT za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast za datę powstania przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT uważa się (z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3c-3g oraz 3j-3m), dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Wobec tego, o momencie powstania przychodu decyduje to, które z wyżej wymienionych zdarzeń zachodzi pierwsze.

W umowach dodatkowych, opisanych w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wskazano, że prawo własności form może przejść na Grupę w następujących przypadkach:

a.

osiągnięcia progu, tj. zgodnie z brzmieniem zapisów umownych: zafakturowaniu i opłaceniu określonej w danej umowie dodatkowej ilości wyrobów gotowych (odpowiednio 120 mln szt. w przypadku umowy opisanej w pkt

1)

/ 90 mln szt. w przypadku umowy opisanej w pkt

2)

/ 60 mln szt. w przypadku umów opisanych w pkt

3)

i 4)).

Jednakże.

w ocenie Wnioskodawcy, dla momentu przeniesienia prawa własności form, w tym wariancie, znaczenie będzie miał tylko moment zafakturowania danej partii wyrobów gotowych. Zatem, dla przeniesienia prawa własności formy na rzecz Grupy nie ma znaczenia brak zapłaty za daną fakturę;

b.

realizacji opcji wykupu - w tej sytuacji przed osiągnięciem określonego progu, Grupa zdecyduje się na wykup formy (np. po dwóch latach produkcji), wówczas Grupa zapłaci na rzecz Spółki określoną w umowie dodatkowej kwotę, będącą różnicą pomiędzy wartością form a wartością zafakturowanych i opłaconych wyrobów gotowych;

c.

realizacji opcji wykupu przed rozpoczęciem produkcji przez Spółkę (w przypadku formy opisanej w pkt 4));

d.

nieodebrania przez Grupę w ciągu 3 lat określonej ilości sztuk wyrobów gotowych (umówiona ilość sztuk nie zostanie zafakturowana i opłacona). W tym przypadku Grupa zapłaci na rzecz Spółki określoną w umowie dodatkowej kwotę, będącą różnicą pomiędzy wartością formy a wartością zafakturowanych i opłaconych wyrobów gotowych.

ad. a) osiągnięcie progu

W umowie dodatkowej zawarto postanowienie, zgodnie z którym do podstawowej ceny produktów doliczana będzie kwota 1,35 EUR/1000 szt. wyrobów gotowych za pierwsze 120 mln szt./3,61 EUR/1000 szt. wyrobów gotowych za pierwsze 90 mln szt./1,87 EUR/1000 szt. wyrobów gotowych za pierwsze 60 mln szt. (w zależności od rodzaju formy), a własność formy przejdzie na Grupę dopiero po czasie - zatem o momencie powstania przychodu z pewnością nie będzie decydował dzień wydania formy.

W ocenie Wnioskodawcy, przychód powstawać będzie każdorazowo wraz z powstaniem przychodu z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, które będą produkowane z wykorzystaniem przedmiotowych form, z każdą fakturą lub zapłatą częściową za daną partię wyrobów gotowych w zależności od tego, co przy rozliczaniu danej partii nastąpi pierwsze.

ad. b) realizacja opcji wykupu, po rozpoczęciu produkcji

W ocenie Wnioskodawcy, w tym przypadku przychód powstanie w momencie sprzedaży formy, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze, wydanie formy, wystawienie faktury za sprzedaż formy czy też uregulowanie należności z tytułu sprzedaży formy.

ad. c) realizacja opcji wykupu, przed rozpoczęciem produkcji (w przypadku formy opisanej w pkt 4))

W ocenie Wnioskodawcy, w tym przypadku przychód powstanie w momencie sprzedaży formy, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze: wydanie formy, wystawienie faktury za sprzedaż formy czy też uregulowanie należności z tytułu sprzedaży formy.

ad. d) nieodebranie określonej ilości sztuk wyrobów gotowych

Zdaniem Wnioskodawcy, w takim przypadku przychód powstawał będzie w momencie właściwym dla powstania przychodu z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, w stosunku do których sprzedaży wystawiona będzie faktura korygująca (ostatniej partii wyrobów gotowych). Zatem, analogicznie jak w przypadku opisanym w pkt a), przychód powstawać będzie wraz z powstaniem przychodu z tytułu sprzedaży ostatniej partii wyrobów gotowych, które będą produkowane z wykorzystaniem przedmiotowych form, czyli z fakturą lub zapłatą częściową za daną (ostatnią) partię wyrobów gotowych w zależności od tego, co przy rozliczaniu danej partii nastąpi pierwsze.

Ad. 4

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

a.

nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

b.

nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,

c. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu ta czas ich poniesienia.

Z przepisu tego wynika, że wydatki poniesione na nabycie środków trwałych nie stanowią dla nabywcy kosztów uzyskania przychodu przy ich nabyciu. Są one natomiast kosztem uzyskania przychodu w momencie ich odpłatnego zbycia, w wysokości pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Wobec tego, kosztem podatkowym jest wówczas niezamortyzowana część wartości początkowej środka trwałego.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku przeniesienia prawa własności form na rzecz Grupy, będzie on uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu niezamortyzowanej części wartości początkowej tych form. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m in. w interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 czerwca 2017 r., nr 0112-KDIL5.4010.36.2017.2.KS: "Niezamortyzowane do momentu odpłatnego zbycia wydatki na nabycie, wytworzenie we własnym zakresie i ulepszenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanową koszt podatkowy w momencie uzyskania przychodu z tytułu ich zbycia. Skutek taki zachodzi bez względu na to, kiedy wydatki zostały poniesione. Powyższe oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych oraz gruntów zalicza się:

* wydatki na ich nabycie, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami;

* wartość niezamortyzowaną, którą jest wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów)".

Zgodnie ze zdaniem Spółki wyrażonym w uzasadnieniu do pytania nr 3 przychód z tytułu przeniesienia prawa własności form produkcyjnych powstawać będzie:

a.

w przypadku osiągnięcia progu - każdorazowo wraz z powstaniem przychodu z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych wyprodukowanych z wykorzystaniem przedmiotowych form, czyli z każdą fakturą z tytułu sprzedaży danej partii wyrobów gotowych lub zapłatą należności z tytułu danej partii wyrobów gotowych, w zależności od tego co przy rozliczaniu danej dostawy nastąpi pierwsze. Wobec tego, w ocenie Wnioskodawcy ujęcie w kosztach podatkowych niezamortyzowanej wartości początkowej form możliwe będzie dopiero po osiągnięciu odpowiedniego progu określonego dla każdej z form w umowach dodatkowych, tj.:

1.

dla formy 15040/15003B/SUSPENSION 2 TE CAP - osiągnięcie progu 120 mln szt.,

2.

dla formy TE CAP/15041/15022B- osiągnięcie progu 90 mln szt.,

3.

dla formy 8ML TE BOTTLEZ /35091C - osiągnięcie progu 60 mln szt.,

4.

dla formy 8ML TE BOTTLE/ Z35091D - osiągnięcie progu 60 mln szt.

Zgodnie z brzmieniem zapisów umownych, prawo własności w związku z osiągnięciem progu przejdzie na Grupę po zafakturowaniu i opłaceniu określonej w danej umowie dodatkowej ilości wyrobów gotowych (odpowiednio 120 mln szt. w przypadku umowy opisanej w pkt 1)/ 90 mln szt. w przypadku umowy opisanej w pkt 2)/ 60 mln szt. w przypadku umów opisanych w pkt 3) i 4)). Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, dla momentu przeniesienia prawa własności form, w tym wariancie, znaczenie będzie miał tylko moment zafakturowania danej partii wyrobów gotowych.

Zatem, dla przeniesienia prawa własności formy na rzecz Grupy nie ma znaczenia brak zapłaty za daną fakturę.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy dopiero w momencie osiągnięcia progów i udokumentowania wszystkich dokonanych na rzecz podmiotów z Grupy (w ramach zawartej umowy dodatkowej) dostaw wyrobów prawo własności form w całości przejdzie na Grupę.

Zatem w tym momencie, Spółka uprawniona będzie do ujęcia w kosztach podatkowych niezamortyzowanej wartości początkowej form produkcyjnych.

a. w przypadku realizacji opcji wykupu po rozpoczęciu produkcji - w momencie sprzedaży formy, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze: wydanie formy, wystawienie faktury za sprzedaż formy czy też uregulowanie należności z tytułu sprzedaży formy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie powstania przychodu ze sprzedaży formy, który powstawał będzie w sposób ww. opisany, Spółka uprawniona będzie do ujęcia w kosztach podatkowych niezamortyzowanej wartości początkowej form produkcyjnych.

b. w przypadku realizacji opcji wykupu przed rozpoczęciem produkcji - w momencie sprzedaży formy, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze: wydanie formy, wystawienie faktury za sprzedaż formy czy też uregulowanie należności z tytułu sprzedaży formy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie powstania przychodu ze sprzedaży formy, który powstawał będzie w sposób ww. opisany, Spółka uprawniona będzie do ujęcia w kosztach podatkowych niezamortyzowanej wartości początkowej form produkcyjnych.

c. w przypadku nieodebranie określonej ilości sztuk wyrobów gotowych - przychód powstawał będzie w momencie właściwym dla powstania przychodu z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, w stosunku do których sprzedaży wystawiona będzie faktura korygująca (ostatniej partii wyrobów gotowych). Przychód powstanie, w zależności od tego co wystąpi pierwsze: wystawienie faktury za sprzedaż wyrobów gotowych czy tez uregulowanie należności.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie powstania przychodu ze sprzedaży formy, który powstawał będzie w sposób opisany w pkt a), b), c), d). Spółka uprawniona będzie do ujęcia w kosztach podatkowych niezamortyzowanej wartości początkowej form produkcyjnych.

Ad. 5

Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy o CIT "przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu".

W ocenie Wnioskodawcy, przychód wynikający z przeniesienia prawa własności formy powstawać będzie, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w uzasadnieniu do pytania nr 3, tj.:

a.

w przypadku osiągnięcia umownego progu - każdorazowo wraz z powstaniem przychodu z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych które będą produkowane z wykorzystaniem przedmiotowych form, czyli z każdą fakturą lub zapłatą częściową za daną partię wyrobów gotowych;

b.

w przypadku realizacji opcji wykupu po rozpoczęciu produkcji - w momencie sprzedaży formy, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze: wydanie formy, wystawienie faktury za sprzedaż formy czy też uregulowanie należności z tytułu sprzedaży formy.

c.

w przypadku realizacji opcji wykupu przed rozpoczęciem produkcji - w momencie sprzedaży formy, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze: wydanie formy, wystawienie faktury za sprzedaż formy czy też uregulowanie należności z tytułu sprzedaży formy.

d.

w przypadku nieodebranie określonej ilości sztuk wyrobów gotowych - przychód powstawał będzie w momencie właściwym dla powstania przychodu z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, w stosunku do których sprzedaży wystawiona będzie faktura korygująca (ostatniej partii wyrobów gotowych). Przychód powstanie, w zależności od tego co wystąpi pierwsze, wystawienie faktury za sprzedaż wyrobów gotowych czy też uregulowanie należności.

W takich przypadkach, Spółka do ustalenia wartości tego przychodu powinna przyjąć kurs średni waluty obcej (w tym przypadku EUR) ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z:

* ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury z tytułu dostawy danej partii wyrobów gotowych - w przypadku gdy przychód powstawać będzie w dniu wystawienia takiej faktury, lub

* ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uregulowania należności z tytułu dostawy danej partii wyrobów gotowych - w przypadku gdy przychód powstawać będzie w dniu zapłaty, lub

* ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wydania formy - w przypadku gdy przychód powstawać będzie w dniu wydania formy produkcyjnej (w ocenie Spółki, jest to możliwe jedynie w przypadkach opisanych w pkt b) oraz c).

Ad. 6

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT przychodami są w szczególności "wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie".

W okresie od przejścia własności form do czasu zakończenia produkcji przez Spółkę na rzecz podmiotów z Grupy, Spółka używać będzie przedmiotowych form do produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych tylko dla Grupy.

Analizując kwestię ewentualnego powstania w tym przypadku przychodu z nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego, można wesprzeć się analogią do znanej w obrocie gospodarczym umowy tzw. toolingu, na podstawie której strony umowy obowiązane są do spełnienia ekwiwalentnych świadczeń na rzecz drugiej strony. Jedna ze stron udostępnia środek trwały (np. maszynę, formę) lub narzędzia bez konieczności ponoszenia opłat za udostępnienie, natomiast druga strona obowiązana jest do wykorzystywania ich wyłącznie w celu wytwarzania wyrobów gotowych na rzecz tego kontrahenta. Ponadto, zobowiązana jest m.in. do używania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, zasadami i wymogami prawidłowej eksploatacji.

Podstawową cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, że podmiot otrzymujący wskazane świadczenie nie jest zobowiązany do wykonania żadnego świadczenia o charakterze wzajemnym. Podkreślił to m.in. NSA w wyroku z 23 maja 2014 r. (sygn. akt II FSK 1557/12).

W ocenie Wnioskodawcy, w analizowanym przypadku, po stronie Spółki nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń ani przychód ze świadczeń częściowo odpłatnych, z uwagi na wystąpienie świadczeń ekwiwalentnych - z jednej strony Grupa udostępnił/udostępni Spółce formy, ale z drugiej strony Spółka zobowiązała się do dostarczenia na rzecz Grupy wyrobów gotowych o indywidualnych cechach i parametrach, dokładnie sprecyzowanych w umowach dodatkowych oraz zaniechania produkcji przy użyciu form na rzecz innych kontrahentów. Stanowisko to znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 września 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-267/15/AK:

"Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że świadczeniom Kontrahentów, polegających na udostępnieniu Spółce Urządzeń oraz zapłacie ceny za Towary, odpowiadają ekwiwalentne świadczenia Wnioskodawcy objawiające się, między innymi, w dokonywaniu dostaw Elementów o wysokiej jakości konieczności podjęcia dodatkowych czynności (np. ubezpieczenia na własny koszt Środków Pracy), czy stosowaniu ograniczeń wskazanych w treści Porozumień. Należy więc podkreślić, że przekazanie Spółce Urządzeń jest obowiązkiem Kontrahentów, a jego wykonanie w niniejszej sprawie warunkuje możliwość dokonywania dostaw Towarów przez Spółkę".

Powyższe potwierdza również Minister Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie z dnia 6 kwietnia 2018 r. nr 7136 (DD5.054.3.2018.KSM): "jeżeli korzystanie przez podatnika z udostępnionych mu nieodpłatnie rzeczy lub praw jest warunkiem koniecznym do wykonania określonych świadczeń, na rzecz podmiotu użyczającego te rzeczy lub prawa, to w takiej sytuacji u podatnika tego me wystąpi w tym zakresie przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń Przykładem takiej relacji gospodarczej jest tzw. umowa toolingu, na podstawie której kontrahent nieodpłatnie udostępnia urządzenia w ramach świadczenia wzajemnego".

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy w związku z używaniem form produkcyjnych przez Spółkę już po przejściu prawa własności na Grupę, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń ani świadczeń częściowo odpłatnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl