0114-KDIP2-2.4010.156.2024.4.AS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4010.156.2024.4.AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymanym dofinansowaniem z NCBR na realizację zadania przez powołane do tego Konsorcjum w postaci wybudowania X i przekazania do eksploatacji Użytkownikowi (...). Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 4 czerwca 2024 r. (data wpływu 6 czerwca 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: "Wnioskodawca", "Spółka") mająca siedzibę w Polsce i podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości uzyskiwanych dochodów w Polsce. Wnioskodawca specjalizuje się w (...). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Spółka jest jednym z (...) członków Konsorcjum powołanego w celu zawarcia umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: "umowy z NCBiR") na realizację (...). Celem Prac B+R było (...).

Nadmienić należy, że złożenie przez NCBiR zamówienia na realizację Prac B+R stanowi część realizowanego przez NCBiR projektu (...) i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach (...), zgodnie z umową o dofinansowanie (...).

Na podstawie zawartej umowy z NCBiR, Wnioskodawca zobowiązał się m.in. do przeprowadzenia usług badawczo-rozwojowych w postaci prac badawczo-rozwojowych (dalej: "Prac B+R"), przeniesienia wyników tych prac do skali 1:1 w postaci (...) oraz do przeniesienia na NCBiR pełni praw własności intelektualnej do Wyników Prac B +R. Prace zostały podzielone na 3 etapy i obejmowały:

Etap I obejmował prowadzenie prac badawczo-rozwojowych potwierdzających hipotezę badawczą o rynkowej wykonalności X.

Etap II obejmował kontynuację prac badawczo-rozwojowych z Etapu I i służył przeniesieniu wyników prac teoretycznych do postaci X. W ramach tego etapu Konsorcjum wybudowało X i przekazało go Użytkownikowi do eksploatacji.

Etap III polega z kolei na ocenie parametrów X oraz eksploatacji, obserwacji i optymalizacji X przez członków Konsorcjum, Użytkownika i NCBiR.

Pod pojęciem X należy rozumieć zmodernizowany w ramach przeprowadzonych Prac B+R system (...). Wybudowanie X było niezbędne do prawidłowej realizacji głównego przedmiotu umowy z NCBiR, tj. przeprowadzenia Prac B+R. Informacje zawarte w Regulaminie przeprowadzenia postępowania (...) o udzielenie zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe w ramach przedsięwzięcia " (...) wskazują, że: (...).

Z powyższego opisu prac wynika, że X stanowi wytwór działań badawczo-rozwojowych, jednakże na dalszych etapach prowadzonych działań (Etap III) - w dalszym ciągu jest przedmiotem tych prac, gdyż następujące po jego wytworzeniu procedury nadal skupiają się wokół niego.

Utworzone przez Konsorcjum złożone z (...) spółek, z uwagi na brak wniesienia do łącznej ich umowy wkładów, a tym samym z uwagi na brak majątku wspólnego, nie tworzy spółki cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm., co przekłada się na brak współwłasności łącznej w zakresie wytworzonych przez poszczególne podmioty elementów X. W efekcie to każdy z Konsorcjantów, w tym Wnioskodawca, w zakresie w jakim, w ramach przydzielonych mu zadań badawczych, wykonał określone prace, stał się właścicielem danego elementu X na moment jego wytworzenia.

Zgodnie z postanowieniami umowy z NCBiR, X po jego stworzeniu stał się własnością Użytkownika, tj. spółki celowej powołanej przez członków Konsorcjum. X stał się własnością Użytkownika w dniu przekazania na rzecz NCBiR raportu z wybudowania i przekazania do eksploatacji Użytkownikowi X. Z harmonogramu podejmowanych prac wynika, że pomiędzy datą wytworzenia a datą przeniesienia własności na Użytkownika, w myśl harmonogramu przedsięwzięcia, nie upłynął przewidywany roczny okres używania.

Zgodnie z umową z NCBiR, obowiązkiem NCBiR była zapłata za realizację Prac B+R (w częściach po każdym zakończonym etapie). Wynagrodzenie z NCBiR jest przekazywane na odrębny rachunek bankowy utworzony przez lidera Konsorcjum, którym nie jest Wnioskodawca, po zrealizowaniu poszczególnych etapów prac. Wynagrodzenie należne każdemu z Konsorcjantów, zgodnie z podziałem ustalonym w ramach umowy wykonawczej do umowy konsorcjum, na podstawie faktur VAT wystawionych liderowi Konsorcjum przez każdego z Konsorcjantów, jest przekazywane na rachunek bankowy każdego z nich. W umowie z NCBiR nie przewidziano odrębnego, poza wynagrodzeniem podstawowym za realizację Prac B+R, wynagrodzenia za wybudowanie X oraz za przeniesienie praw do wyników Prac B+R.

Z informacji zawartych w regulaminie przeprowadzenia postępowania (...) o udzielenie zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe w ramach przedsięwzięcia (...) wynika, że wynagrodzenie wypłacane Konsorcjum nie stanowi pomocy publicznej, przy czym zamówienie realizowane w ramach Umowy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach (...), zgodnie z umową o dofinansowanie (...).

Od ponoszonych wydatków Wnioskodawca odliczał podatek VAT.

W zakresie natomiast kosztów uzyskania przychodów wskazać należy, że do momentu otrzymania wynagrodzenia od NCBiR na swój rachunek bankowy, Wnioskodawca nie miał pewności czy otrzyma ustalone wynagrodzenie. Zgodnie bowiem z zapisami umowy z NCBiR, w przypadku gdy NCBiR nie dysponuje środkami finansowymi na rachunku bankowym, umożliwiającymi zapłatę na rzecz Konsorcjum pełnej wysokości wynagrodzenia, a wynika to z okoliczności niezależnych i niezawinionych przez NCBiR, NCBiR może dokonać na rzecz Konsorcjum płatności w niższej wysokości lub w całości dokonać płatności dopiero po ustaniu ww. okoliczności.

Bilansowe Wnioskodawca kwalifikował koszty do rozliczeń międzyokresowych kosztów (czynnych). Podatkowo natomiast uznawał je za koszty bezpośrednio związane z przychodami, a więc zaliczane w koszty uzyskania przychodów w momencie osiągnięcia przychodów z którymi są związane.

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego

Jako uczestnik Konsorcjum Wnioskodawca wykonał:

a)

instalację (...) wraz z instalacjami pomocniczymi.

b)

system (...)

c)

przebudowę (...).

Ww. czynności/zadania Wnioskodawca wykonywał na rzecz NCBiR.

Członkowie Konsorcjum świadczyli sobie nawzajem usług i otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia. Wzajemne rozliczenia były udokumentowane fakturą VAT.

Środki finansowe, jakie otrzymał Wnioskodawca będąc uczestnikiem Konsorcjum za pośrednictwem Lidera, stanowią zapłatę za świadczenie konkretnych usług/dostawę towarów przez Wnioskodawcę jako uczestnika Konsorcjum na rzecz NCBiR.

Bezpośrednim beneficjentem wykonanych przez Wnioskodawcę prac i pozostałych członków Konsorcjum w ramach umowy z NCBiR jest NCBiR.

Właścicielem wypracowanych rezultatów przedsięwzięcia, w tym praw do wyników B+R oraz wybudowanego X, są poszczególni uczestnicy Konsorcjum, w tym Wnioskodawca, w zakresie w jakim w ramach przydzielonych im zadań badawczych, wykonali określone prace.

"Otrzymane wynagrodzenie za realizację prac B+R", o którym mowa w pytaniu 1, odnosi się do zapłaty za wykonane przez Wnioskodawcę prace badawczo-rozwojowe w ramach umowy Konsorcjum z NCBiR i na rzecz NCBiR.

Wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o założenia budżetowe realizowanego projektu. Wysokość wynagrodzenia była uzależniona od zadań badawczych powierzonych poszczególnym uczestnikom Konsorcjum i ich wartości.

Całość przedsięwzięcia finansowana była ze środków NCBiR, z wyłączeniem kosztów ogólnych i kosztów zarządu.

Środki otrzymane przez Spółkę od NCBiR za pośrednictwem Lidera mogły być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań określonych w przedsięwzięciu. Nie mogły być przeznaczone na inną prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność.

Jedyne rozliczenia, jakie były dokonywane w trakcie realizacji przedsięwzięcia, dotyczyły wypłaty przez NCBIR środków pieniężnych w postaci zaliczek na rachunek bankowy Lidera i przekazanie (w odpowiedniej części) tych zaliczek na rachunki bankowe uczestników Konsorcjum.

W przypadku nieotrzymania środków finansowych od NCBiR nie realizowalibyśmy tego przedsięwzięcia.

W przypadku niezrealizowania kolejnych etapów przedsięwzięcia i w konsekwencji wypowiedzenia umowy przez NCBiR, Konsorcjum nie jest obowiązane do zwrotu wynagrodzenia wypłaconego za wcześniejsze już zrealizowane i pozytywnie ocenione etapy.

Wnioskodawca odpowiada za prawidłowość przedmiotu zamówienia w zakresie w jakim wykonywał przypisane mu zadania. W zakresie obowiązków reklamacyjnych i gwarancyjnych Wnioskodawca odpowiada za wykonane przez siebie zadania.

Głównym celem umowy zawartej z NCBiR była realizacja prac B+R, przeniesienie praw do wyników prac B+R na rzecz NCBiR, udzielenie NCBiR licencji niewyłącznej w zakresie (...) oraz przyznanie NCBiR uprawnień do udziału w przychodzie z komercjalizacji Wyników Prac B+R i przychodzie z komercjalizacji (...) w ramach (...).

Wybudowanie X i przeniesienie do niego opracowanego w ramach Prac B+R rozwiązania było pobocznym przedmiotem umowy.

Pobocznym elementem umowy zawartej z NCBiR było wykonanie X.

Elementem umowy zawartej z NCBiR było przekazanie X do spółki celowej.

Każdy z uczestników Konsorcjum w zakresie, w jakim, w ramach przydzielonych mu zadań badawczych, wykonał określone prace, stał się właścicielem danego elementu X na moment jego wytworzenia. W związku z przekazaniem X, Wnioskodawca przeniósł prawo do rozporządzania X jak właściciel na rzecz spółki celowej.

Przekazanie X na rzecz Użytkownika stanowiło czynność pomocniczą do realizacji Prac B+R. Było to niezbędne do wykonania umowy łączącej Konsorcjum z NCBiR.

Przekazanie X nie może stanowić celu samego sobie. Przekazanie X służyło tylko do prawidłowego wykonania prac badawczo-rozwojowych na rzecz NCBiR. Opracowane w ramach prac badawczo-rozwojowych rozwiązanie musiało zostać przeniesione do rzeczywistości poprzez wybudowanie X.

X po zakończeniu przedsięwzięcia będzie wykorzystywany do (...) przez Użytkownika, tj. spółkę celową powołaną przez członków Konsorcjum.

Przeniesienie praw do wyników prac B+R na rzecz NCBiR stanowiło element umowy z NCBiR na wykonanie prac B+R.

Przeniesienie praw do wyników prac B+R na rzecz NCBiR było głównym przedmiotem umowy, obok realizacji tych prac. Przeniesienie praw do wyników prac B+R na rzecz NCBiR było zatem niezbędne do wykonania usługi w postaci realizacji zawartej umowy z NCBiR.

Przeniesienie praw do wyników prac B+R nie może stanowić celu samego w sobie. Bez realizacji prac B+R nie mogłoby dojść do przeniesienia wyników tych prac.

Wnioskodawca realizował prace B+R bezpośrednio na rzecz NCBiR.

Jako uczestnik konsorcjum Wnioskodawca dysponował prawami do wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykonanych przez siebie prac B+R w ramach umowy z NCBiR.

Wnioskodawca przeniósł posiadane prawa do prac badawczo-rozwojowych na rzecz NCBiR we własnym zakresie.

W rezultacie przeniesienia praw do wyników prac B+R na rzecz NCBiR nie utraciliśmy prawa do korzystania z nich, z uwagi, że NCBiR nabył niewyłączne prawa do wyników B+R.

Nie dokonywaliśmy sprzedaży świadczeń na rzecz Lidera Konsorcjum. Wnioskodawca dokonał jedynie sprzedaży Liderowi części materiałów niezbędnych do budowy (...).

Na pytanie nr 30 odpowiedzi udzielić może jedynie Lider Konsorcjum. Wnioskodawca nie posiada wiedzy na temat odsprzedaży świadczeń dokonywanej przez Lidera Konsorcjum. Ponadto Wnioskodawca zauważa, że treść pytania nr 30 jest niezrozumiała, sugerująca, że Lider odsprzedawał świadczenia, które były nabywane przez Wnioskodawcę.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją umowy z NCBiR, w części realizowanej przez Wnioskodawcę były wystawiane na Wnioskodawcę.

Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją umowy z NCBiR były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca samodzielnie realizował jako całość następujące świadczenia:

a)

instalację (...) wraz z instalacjami pomocniczymi,

b)

system (...).

Świadczenie w postaci przebudowy (...) do (...) było realizowane wspólnie z innym członkiem Konsorcjum będącym właścicielem X.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymało środki na realizację prac B+R z budżetu państwa.

W ramach prac B+R, w tym wybudowania X Wnioskodawca ponosi następujące wydatki: (...).

Całość ponoszonych wydatków w ramach prac B+R, tj. wybudowania X jest finansowana z otrzymanego finansowania, z wyłączeniem kosztów (...).

Spółka nie wprowadziła wybudowanego X do ewidencji środków trwałych.

Wartość początkową ustala się w stosunku do środków trwałych. W ocenie Wnioskodawcy, X nie spełnia warunków do uznania go za środek trwały, w związku z czym nie została ustalona jego wartość początkowa. Niemniej, Wnioskodawca wskazuje, że wartość X przekracza 10 000 zł.

Pytania

1. Czy otrzymane wynagrodzenie za realizację Prac B+R podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w zakresie w jakim ponoszone wydatki służą do realizacji Prac B+R?

3. Czy przekazanie przez Wnioskodawcę praw do Wyników Prac B+R na rzecz NCBiR oraz przekazanie X na rzecz Użytkownika stanowi odrębną, od czynności realizowania umowy z NCBiR, czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?

4. Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę (wypłacone przez NCBiR) stanowi przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT?

5. Czy wydatki ponoszone na prace B+R w ramach umowy z NCBiR, w tym wybudowanie X, stanowią koszt uzyskania przychodu?

6. Czy Wnioskodawca ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacji od wybudowanego X?

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytania nr 4-6 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiocie podatku od towarów i usług (pytania nr 1-3) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Państwa stanowisko w sprawie

Ad pytanie 4.

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie otrzymane przez Wykonawcę (wypłacone przez NCBiR) stanowi przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT").

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Ustawa o CIT stawia dwa warunki, których spełnienie wiąże się z zastosowaniem zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.

Po pierwsze, wypłacającym środki pieniężne musi być agencja wykonawcza, a po drugie źródłem środków, które agencja wypłaca, musi być budżet państwa.

NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a więc pierwszy warunek jest niewątpliwie spełniony.

W zakresie natomiast drugiego warunku wskazać należy, że złożenie przez NCBiR zamówienia na realizację Prac B+R stanowi część realizowanego przez NCBiR projektu (...) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach (...) zgodnie z umową (...).

Rozważając charakter środków pieniężnych, o których mowa w cytowanym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, należy odnieść się do ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 tego aktu ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. I tak, stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d i pkt 6 oraz w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98. (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.Urz.UE. L 347 z 20.12.2013, str. 549), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013", po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

W świetle przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące m.in. z Unii Europejskiej, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Aktualne stanowisko organów podatkowych potwierdza powyższą wykładnię.

Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 20 września 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.533.2023.1.AA wskazał, że: "uzyskana przez Pana pomoc na pokrycie poniesionych przez Pana kosztów, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie stanowi dla Pana przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro uzyskana pomoc nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, tym samym nie podlega zwolnieniu z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Tożsame stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął w interpretacji z dnia 29 grudnia 2023 r. nr 0112-KDIL2-2.4011.726.2023.2.AA. Organy podatkowe potwierdzają możliwość zastosowania zwolnienia w stosunku do środków otrzymywanych od NCBiR zgadzając się ze środki " (...) na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przekazane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w zakresie w jakim agencja otrzymała środki na ten cel z budżetu państwa, korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT" (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 lipca 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.172.2018.1.ŚS).

Mając powyższe na względzie wynagrodzenie otrzymane przez Wykonawcę (wypłacone przez NCBiR) stanowi przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.

Ad pytanie 5.

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na prace B+R w ramach umowy z NCBiR, w tym na wybudowanie X, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z m.in. z kwot otrzymanych od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Z uwagi, że Wnioskodawca otrzymuje od NCBiR wynagrodzenie, które jako przychód jest zwolniony z podatku dochodowego, nie może traktować wydatków ponoszonych na prace B+R, w tym na wybudowanie X.

Taki stan rzeczy jest potwierdzany w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r" sygn. akt III SA/Wa 3272/14: "Jeżeli zatem zwrot wydatków sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 48 i 53 u.p.d.o.p. powoduje wyłączenie z kosztów przychodów odpowiedniej części wydatków (...) to skutek w postaci obowiązku wyłączenia z kosztów (korekty kosztów) powstaje z chwilą dokonania refundacji tych wydatków, w rozliczeniu za okres, w którym zwrot wydatków (refundacja, dofinasowanie) nastąpił. Bez tego zwrotu (dofinansowania) podatnik nie miał i nie ma obowiązku zmniejszenia kosztów (...)".

Oznacza to, że otrzymanie poszczególnych części wynagrodzenia z NCBiR wiąże się z wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów wydatków odpowiadających otrzymanemu wynagrodzeniu, tj. wydatków związanych z Etapem, za który otrzymane jest wynagrodzenie w postaci zaliczki. Analogiczna sytuacja dotyczy pozostałej części wynagrodzenia wypłacanej po odbiorze poszczególnych Etapów.

Mając powyższe na względzie wydatki ponoszone na prace B+R, w tym na wybudowanie X, nie stanowią koszt uzyskania przychodu.

Ad pytanie 6.

W ocenie Wnioskodawcy nie ma on obowiązku dokonywania odpisów amortyzacji od wybudowanego X.

Definicja środka trwałego zawarta została w art. 16a ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1)

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2)

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3)

inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych jest w związku z powyższym możliwe wówczas, gdy środek trwały jest kompletny i zdatny do użytku w dacie przekazania go do użytkowania i został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

X stanowi wytwór działań badawczo-rozwojowych, jednakże na dalszych etapach prowadzonych działań - w dalszym ciągu jest przedmiotem tych prac, gdyż następujące po jego wytworzeniu procedury nadal skupiają się wokół niego.

Wskazać należy, że definicja środka trwałego, wskazuje, iż środkami trwałymi są obiekty stanowiące własność lub współwłasność podatnika. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego w momencie wytworzenia X, jego właścicielem był każdy z Konsorcjantów w zakresie w jakim, w ramach przydzielonych mu zadań badawczych, wykonał określone prace. Następnie własność X została przeniesiona na Użytkownika. Oznacza to, że Wnioskodawca przestał być właścicielem X.

Nie został także spełniony drugi z warunków uznania obiektu za środek trwały - przewidywany okres używania dłuższy niż rok.

Z harmonogramu podejmowanych prac wynika, że pomiędzy datą wytworzenia a datą przeniesienia własności na Użytkownika, w myśl harmonogramu przedsięwzięcia nie upłynął wskazany w treści definicji środka trwałego przewidywany roczny okres używania.

Powyższe, potwierdza także NSA w wyroku z dnia 23 sierpnia 2022 r., sygn. akt II FSK 3142/19, gdzie w podobnym stanie faktycznym stwierdza, iż: "Spółka prezentując swoje stanowisko stwierdziła, że prototyp będzie wykorzystywany w prowadzonej przez nią działalności badawczo-rozwojowej, bo pozwoli jej na wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy w celu efektywnego planowania produkcji (...) oraz tworzenia ulepszonych produktów ((...) o udoskonalonych parametrach). Zauważyć jednakże należy, że przedmiotem działalności badawczo-rozwojowej, o którą pytała spółka, nie było stworzenie ulepszonych produktów (...), ale, jak sama spółka podała w opisie stanu faktycznego - opracowanie prototypu. Prace z etapu drugiego i trzeciego miały na celu sprawdzenie, czy stworzony w etapie pierwszym prototyp spełnia założone cele. Prototyp w etapie drugim i trzecim nie służył zatem osiągnięciu celu działalności badawczo-rozwojowej, a nadal był przedmiotem tej działalności. Sprawdzano na tych etapach poprawność jego działania Słusznie przyjął zatem organ interpretujący i sąd pierwszej instancji, że prototyp nie stanowił on środka trwałego, o którym mowa w art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p. To on był celem działalności badawczo-rozwojowej, a nie narzędziem do jego osiągnięcia tego celu".

Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonywania odpisów amortyzacji od wybudowanego X.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy skutków podatkowych jedynie dla Państwa i nie wywołuje skutków dla pozostałych uczestników Konsorcjum.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Nawiązując się do przywołanych przez Państwa wyroków sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Natomiast organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się orzecznictwem sądowo-administracyjnym i wydanymi rozstrzygnięciami, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl