0114-KDIP2-1.4011.243.2021.2.KS - Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (IP BOX)

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4011.243.2021.2.KS Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (IP BOX)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 września 2021 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (IP BOX). Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 6 grudnia 2021 r. (data wpływu 9 grudnia 2021 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą..., działalność związana jest z tworzeniem, modyfikowaniem i ulepszaniem programów komputerowych. Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy opłacany jest na zasadach podatku liniowego. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca w trakcie wykonywanych prac zajmuje się tworzeniem nowych i innowacyjnych koncepcji/funkcjonalności, poprzez projektowanie i tworzenie kodów lub ich części (tj. programów komputerowych).

Do zakresu czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach opisanych powyżej prac polegających na tworzeniu nowych koncepcji zalicza się:

* Tworzenie i ulepszanie architektury aplikacji, a w związku z tym programów komputerowych, będących ich częściami składowymi.

* Wymyślanie i tworzenie od podstaw programów komputerowych spełniających specyficzne wymagania użytkowników.

* Opracowywanie algorytmów stanowiących podstawę aplikacji, a także ich ulepszanie.

* Tworzenie i wprowadzanie rozwiązań mających na celu automatyzację i poprawę procesów technicznych, przykładowo tworzenie programów komputerowych umożliwiających automatyczne sprawdzanie jakości kodu, czy wykonywanie testów automatycznych sprawdzających czy aplikacja spełnia założenia biznesowe.

Kod źródłowy jest przetrzymywany w prywatnym repozytorium. Ze względu na klauzulę poufności Wnioskodawca nie może podać szczegółów tej aplikacji (oprogramowania). Wytworzone kody źródłowe (utwory) stanowią przejaw własnej twórczości intelektualnej.

Każdorazowo, zarówno przy tworzeniu, rozwijaniu czy też ulepszaniu tego programu powstaje utwór, który jest chroniony prawem autorskim. Całość podlega ochronie prawnej na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podobnie jak w przypadku innych programów komputerowych. Następnie te prawa za wynagrodzeniem przekazywane są na kontrahenta - spółkę z o.o. Tak więc, w ramach tej współpracy tworzone są kwalifikowane prawa własności intelektualnej w postaci programów komputerowych.

Należy wskazać, że jest to proces ciągły i każdorazowo dokonywane jest przeniesienie praw własności do wytworzonego, ulepszanego lub rozwijanego programu. Tworzenie, jak i dalsze ulepszenia czy też rozwijanie programu następuje w wyniku działań badawczo-rozwojowych, gdzie również każdorazowo powstają nowe utwory (kody) objęte ochroną prawną z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca sprzedając wytworzony przez siebie program komputerowy, przekazuje całość praw majątkowych na spółkę, z którą współpracuje, za wynagrodzeniem, na tworzone rozwiązania, ale również rozwijanie i ulepszanie programu.

Wnioskodawca prowadzi osobną ewidencję spełniającą wymogi określone w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Utwory tworzone w ramach prowadzonej działalności są nowe i innowacyjne. Wnioskodawca rozwija (ulepsza) program lub programy komputerowe wytworzone przez siebie. Rozwijanie (ulepszanie) programów polega na wytworzeniu kodu, którego Wnioskodawca jest autorem i przekazuje do niego prawa autorskie. Każdorazowo przy tworzeniu, rozwijaniu czy też ulepszaniu tego programu powstaje utwór, który jest chroniony prawem autorskim.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca nie czuje się kompetentny do kwalifikowania prowadzonej przez siebie działalności jako działalności badawczo-rozwojowej, spełniającej wymogi ustawowe zawarte w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "u.p.d.o.f."). Zakwalifikowanie działalności Wnioskodawcy jako działalności badawczo-rozwojowej (zgodnie z art. 5 pkt 38 u.p.d.o.f.) jest elementem pytania postawionego we wniosku i zdaniem Wnioskodawcy leży w kompetencji organu podatkowego. Wnioskodawca może jedynie przypuszczać czy spełnia określone w przepisach przesłanki, co uczynił obszernie opisując swoje domniemania w części Wniosku zatytułowanej "IV. Stanowisko Wnioskodawcy oraz uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy".

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że postawione przez Organ wymaganie do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej wynikającą z art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f., stanowi, jak zakłada Wnioskodawca, nieumyślne przerzucenie na Wnioskodawcę ciężaru rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych z pojęciem zawartym w przepisach prawa podatkowego. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 sierpnia 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 2047/15) prawo Organu do wezwania o uzupełnienie stanu faktycznego nie oznacza możliwości wymagania od podatnika lub płatnika ubiegającego się o interpretację, aby to on sam rozstrzygnął w takiej formie wątpliwości interpretacyjne związane z pojęciem zawartym w przepisach prawa podatkowego.

Na analogiczne rozstrzygnięcie, już w podobnym do analizowanego przypadku, wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 12 maja 2021 r. (sygn. akt I SA/G1 482/21):

"To, czy w danych okolicznościach sprawy podejmowane czynności mieszczą się w pojęciu działalności badawczo-rozwojowej, czy też nie, należy do organu, który przepis ten będzie stosował (interpretował), a nie do strony, która jedynie wskazuje własne stanowisko i wątpliwości w tej sprawie. Organ nie może przerzucać ciężaru dokonania prawidłowej wykładni tego pojęcia na Wnioskodawcę. Organ nie może domagać się od Wnioskodawcy podania jako stanu faktycznego, czy zdarzenia przyszłego czegoś co w istocie należy do sfery prawnej, a więc takiej, która tyczy obowiązków organu wydającego indywidualne interpretacje."

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca wyjaśnia, że prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu, rozwijaniu/ulepszaniu programów komputerowych od lutego 2015 r. Prace prowadzone przez Wnioskodawcę polegają na tworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu programu, mają twórczy charakter, ponieważ służą tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży po stronie Wnioskodawcy. Tworzony, rozwijany i ulepszany program, stanowi oryginalny wytwór twórczej pracy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego Prace wykonywane przez Wnioskodawcę obejmują wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i programowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Działalność ta przyczynia się do tworzenia, rozwoju i ulepszania informatycznego systemu wspomagania działalności, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu najnowszych technologii wytwarzania oprogramowania, a także z matematyki, algorytmiki i informatyki. Prace nad programem mają charakter systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), z nastawieniem na rozwój i ulepszanie programu, w oparciu o sesje analityczne przeprowadzane z obecnymi i przyszłymi użytkownikami systemu.

Pierwszy dochód do którego Wnioskodawca ma zamiar zastosować preferencyjną 5% stawkę podatku został osiągnięty w styczniu 2019 r.

Jeśli Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do opodatkowania uzyskiwanych ze sprzedaży wytworzonego przez niego programu komputerowego, a także jego rozwijania i ulepszania, do którego każdorazowo przekazywane są prawa własności intelektualnej, stawką podatku 5% zgodnie z art. 30ca ust. 1 u.p.d.o.f., to Wnioskodawca chciałby zastosować tę stawkę podatku od 2019 r. do momentu obecnego oraz kontynuować jej stosowanie przez cały przyszły okres, w którym podatnik spełniać będzie konieczne do jej zastosowania kryteria.

Wnioskodawca zamierza, pod warunkiem uzyskania pozytywnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, stosować preferencyjną 5% stawkę podatku do dochodów związanych z wytwarzaniem oraz rozwijaniem/ulepszaniem programów komputerowych, powstałych w toku prowadzonej przez niego działalności o charakterze badawczo-rozwojowym.

Prace wykonywane przez Wnioskodawcę, w związku z wytwarzaniem, rozwijaniem/ulepszaniem programów komputerowych, obejmują wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i programowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Działalność ta przyczynia się do tworzenia, rozwoju i ulepszania informatycznego systemu wspomagania działalności, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu najnowszych technologii wytwarzania oprogramowania, a także z matematyki, algorytmiki i informatyki. Wnioskodawca, pragnie podkreślić, iż zakres pytań zawartych we Wniosku dotyczy tylko i wyłącznie działalności opisanej powyżej.

Wnioskodawca w toku prowadzonej działalności, poza działaniami opisanymi we Wniosku, wykonuje również inne czynności, w toku których nie dochodzi do wytworzenia utworu, który podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Czynności te nie mają również charakteru badawczo-rozwojowego. Wnioskodawca jest świadom tego, że dochody uzyskiwane z tego typu działalności nie mogą być objęte preferencyjną 5% stawką podatku w konsekwencji czego zakres pytań zawartych we Wniosku nie obejmuje tej części działalności. Wnioskodawca, na żadnym etapie swojej działalności, nie planuje stosować 5% stawki podatku do niekwalifikowanych dochodów, w tym dochodów z działań, które nie mają charakteru badawczo-rozwojowego.

W celu ustalenia jaka część całkowitego dochodu przypada na tego typu działania, a jaka na działalność twórczą, Wnioskodawca prowadzi osobną ewidencję spełniającą wymogi określone w art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f.

Wytwarzany i rozwijany lub ulepszany przez Wnioskodawcę program komputerowy lub jego części, o których mowa we Wniosku, stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, są wyrazem własnej twórczości intelektualnej Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ulepsza istniejącego już oprogramowania autorstwa innych osób.

W przypadku kiedy Wnioskodawca ulepsza/rozwija program komputerowy, każdorazowo jest właścicielem tego programu komputerowego.

Działania Wnioskodawcy polegające na wytwarzaniu, rozwijaniu/ulepszaniu programów komputerowych są ukierunkowane na poprawę ich użyteczności lub funkcjonalności.

Wytwarzane przez Wnioskodawcę utwory (programy komputerowe) niekiedy stanowią nową funkcjonalność, która jest implementowana do istniejącego już oprogramowania wytworzonego uprzednio przez Wnioskodawcę, doprowadzając tym samym do zwiększenia użyteczności tego oprogramowania, a niekiedy stanowią samodzielnie funkcjonujące oprogramowania, które nie wymagają ich dalszego łączenia w integralną całość, czasem również kilka utworów (programów komputerowych) współdziałając ze sobą tworzy jedno integralne oprogramowanie. Wszystkie efekty prac Wnioskodawcy są natomiast programami komputerowymi podlegającymi ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wytwarzany i rozwijany lub ulepszany przez Wnioskodawcę program komputerowy lub jego części, o których mowa we Wniosku, stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, są wyrazem własnej twórczości intelektualnej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca ponosi całkowite ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultaty oraz wykonywanie przez niego, w toku prowadzenia działalności gospodarczej, czynności.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą współpracującym z Kontrahentem na podstawie umowy o świadczenie usług (umowa B2B), w związku z czym, nie wykonuje działalności pod niczyim kierownictwem, ani w miejscu lub czasie wyznaczonym przez Kontrahenta.

Zgodnie z treścią Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box (dalej: "Objaśnienia IP Box"), wydanych przez Ministerstwo Finansów: "(...) twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika" Tym samym, innowacyjność w kontekście przepisów dotyczących ulgi IP Box powinna być rozpatrywana w skali danego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z takim podejściem Wnioskodawca spełnia warunek innowacyjności, bowiem w toku działań będących przedmiotem Wniosku opracowuje on nowe lub ulepszone produkty, procesy lub usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej Wnioskodawcy lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań funkcjonujących u Wnioskodawcy. Zdecydowanie nie można tych działań Wnioskodawcy określić jako odtwórczych bądź rutynowych, powielających dotychczasowe rozwiązania Wnioskodawcy.

Wnioskodawca w toku swojej działalności wytwarza, rozwija/ulepsza, programy komputerowe w taki sposób, że rezultatem jego działań jest powstanie nowych praw własności intelektualnej. Nowe prawa własności intelektualnej powstające w wyniku działalności Wnioskodawcy mogą przyjąć formę kodów źródłowych, skryptów, architektury, schematów baz danych, a także dokumentacji projektowej lub technicznej.

Dochód Wnioskodawcy, o którym mowa we Wniosku, wynikający z umowy o świadczenie usług z Kontrahentem jest osiągany z tytułu wykonania usługi, polegającej na stworzeniu lub rozwinięciu/ulepszeniu programu komputerowego. Wynagrodzenie, które otrzymuje Wnioskodawca za wykonywane zgodnie z umową usługi obejmuje każdorazowo przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonych w związku z umową utworów, które po zapłacie tego wynagrodzenia, stają się własnością Kontrahenta.

Wnioskodawca prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, o której mowa w art. 30cb ust. 2 w zw. z 30cb ust. 1 u.p.d.o.f., od 1 stycznia 2019 r. Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja spełnia wszystkie wymagane przepisami warunki, tj. pozwala m.in.:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

2)

ustalić przychody, koszty uzyskania przychodów i dochody (straty) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu,

4)

ustalić łączny dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz

5)

ustalić dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

W przypadku prac, których rezultatem jest wytworzenie / rozwinięcie / ulepszenie programu komputerowego prowadzi szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f. od 1 stycznia 2019 r. Zatem:

a)

dla prac, które zostały rozpoczęte po 1 stycznia 2019 r., ewidencja prowadzona jest od momentu poniesienia pierwszego kosztu,

b)

dla prac, które zostaną rozpoczęte w przyszłości, ewidencja będzie prowadzona od momentu poniesienia pierwszego kosztu, zaś

c)

dla prac, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2019 r. ewidencja, ze względu na brak odpowiedniej szczegółowości, prowadzona jest dla kosztów poniesionych dopiero od początku 2019 r.

Na prawidłowość podejścia, o którym mowa w pkt c powyżej zwrócił uwagę Minister Finansów w Objaśnieniach IP Box:

"W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. ponosili koszty związane z kwalifikowanym IP, gdzie przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, a którzy na podstawie prowadzonej ewidencji nie mogą ustalić wysokości kosztów poniesionych w ramach tej działalności, na potrzeby stosowania przepisów o IP Box mogą przyjąć ich wartość z roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2018 r."

Wnioskodawca ustalając wynagrodzenie za swoją pracę stosuje zasadę ceny rynkowej.

Z chwilą uzyskania pozytywnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o którą wnioskował podatnik, a która odnosi się do możliwości skorzystania z ulgi IP Box, tj. z chwilą potwierdzenia możliwości korzystania z 5% stawki podatku dochodowego w odniesieniu do kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w toku prowadzonej przez niego działalności, Wnioskodawca będzie obliczał tzw. wskaźnik nexus zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 30ca ust. 4 u.p.d.o.f. celem ustalenia dochodu opodatkowanego preferencyjnie.

Pytanie

Czy dochody uzyskiwane ze sprzedaży wytworzonego przez Wnioskodawcę programu komputerowego, a także jego rozwijania i ulepszania, do którego każdorazowo przekazywane są prawa własności intelektualnej, Wnioskodawca może opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5%, na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wytwarzanych przez niego programów komputerowych.

Niniejszym Wnioskodawca pragnie przedstawić swoje stanowisko, jak również uzasadnienie dla swoich twierdzeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest między innymi autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Analizując powyższe, stwierdzić należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają, że w celu możliwości skorzystania przez podatnika z przywileju zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania, muszą zostać spełnione równocześnie dwa warunki:

1)

przedmiot ochrony jest wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, oraz

2)

prawo własności intelektualnej podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Dodatkowo art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza wymóg prowadzenia odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dającej możliwość przypisania poszczególnych kosztów i przychodów do konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co w konsekwencji pozwoli na ustalenie kwalifikowanego dochodu mającego podlegać opodatkowaniu stawką 5%.

Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Z kolei badania naukowe (badania podstawowe i badania aplikacyjne) oraz prace rozwojowe winny być zgodnie z art. 5a pkt 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumiane zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl tych przepisów, badania naukowe są działalnością obejmującą:

a.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

b.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

c.

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub programów komputerowych, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny Wnioskodawca uważa, że spełnia kryteria działalności badawczo-rozwojowej, tj. prac rozwojowych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aktywności wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają trzy ważne cechy takowej działalności:

1.

prace prowadzone przez Wnioskodawcę polegają na tworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu programu, mają twórczy charakter, ponieważ służą tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży po stronie Wnioskodawcy. Tworzony, rozwijany i ulepszany program, stanowi oryginalny wytwór twórczej pracy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego,

2.

prace wykonywane przez Wnioskodawcę obejmują wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i programowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Działalność ta przyczynia się do tworzenia, rozwoju i ulepszania informatycznego systemu wspomagania działalności, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu najnowszych technologii wytwarzania oprogramowania, a także z matematyki, algorytmiki i informatyki,

3.

prace nad programem mają charakter systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), z nastawieniem na rozwój i ulepszanie programu, w oparciu o sesje analityczne przeprowadzane z obecnymi i przyszłymi użytkownikami systemu.

Mając na uwadze definicję ustawową, niewątpliwie należy zgodzić się ze stwierdzeniem, iż działalność badawczo-rozwojowa musi cechować się twórczym charakterem. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Z wyżej przywołanych przepisów wynika również, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób, a także mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Odnosząc się do powyższego wyliczenia, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż stoi na stanowisku zgodnie z którym, efekty prowadzonych przez niego prac rozwojowych mają zdecydowanie twórczy charakter. Efekty jego prac stanowią wytwór jego intelektu o oryginalnym charakterze, i prowadzą do powstania niewystępujących dotąd rozwiązań wykorzystywanych następnie w procesie tworzenia aplikacji, która w zdecydowany sposób różni się od aplikacji występujących dotąd w praktyce gospodarczej, bądź też w znaczącym stopniu różnią się od dotychczas wykorzystywanych przez Wnioskodawcę rozwiązań. Zdecydowanie nie można tych działań Wnioskodawcy określić jako odtwórczych bądź rutynowych, powielających dotychczasowe rozwiązania Wnioskodawcy. Każdorazowo, efekty prac stanowią przejaw kreatywności, przyjmując formę nowych lub ulepszonych algorytmów, prototypów itp.

Co więcej, działalność Wnioskodawcy prowadzona jest również w sposób systematyczny. Każdy projekt posiada ustalony, cel oraz etapy. Konsekwentnie więc, owe czynności mają charakter zaplanowany, uporządkowany i wynikają z konkretnego planu. Prace wykonywane przez Wnioskodawcę mają określony cel stawiany przed ich rozpoczęciem. Jest nim stworzenie nowego programu komputerowego lub ulepszenie dotychczas istniejącego. Proces tworzenia lub rozwijania programu jest starannie planowany, a jego rozpoczęcie, czas realizacji, sposób osiągnięcia danego efektu-określone i odpowiednio dokumentowane. W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, czy też systemów.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca wytwarza lub ulepsza program komputerowy bezpośrednio przez działalność o charakterze twórczym, prowadzoną w sposób systematyczny, tj. metodyczny i uporządkowany, stale poszerzając zasoby swojej wiedzy bądź też bazując na wiedzy dotychczasowej do tworzenia nowych zastosowań. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i programowania, w celu tworzenia nowych zastosowań, nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Wnioskodawca zwraca również uwagę, iż na tożsame kryteria dla działalności badawczo-rozwojowej zwraca uwagę Minister Finansów w wydanych przez siebie Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r., dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box (dalej: "Objaśnienia IP Box"), tj. na konieczność spełnienia takich kryteriów jak:

1)

twórczość,

2)

systematyczność, oraz

3)

zwiększenie zasobów wiedzy bądź wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie w jakim twierdzi on, iż realizowane przez niego działania spełniają przesłanki do uznania ich za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać za prawidłowe. Należy też w tym miejscu wskazać, że Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2020 r. o sygnaturze 0113-KDIPT2-2.4011.252.2020.2.MK, rozpatrując podobną sytuację, uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe: "Działalność, którą Wnioskodawca prowadzi należy kwalifikować do działalności badawczo-rozwojowej, bowiem zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, która jest podejmowana w sposób systematyczny, a jej celem jest zwiększanie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Przez prace rozwojowe (art. 5a pkt 39 oraz pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 4 pkt 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), należy rozumieć działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług."

Programy komputerowe nie podlegają w Polsce ochronie patentowej, nie są więc wynalazkami. Są jednak objęte ochroną jako utwory na podstawie prawa autorskiego. W doktrynie prawa autorskiego przyjmuje się różne kazuistyczne podejścia do definicji pojęcia "autorskie prawo do programu komputerowego". Wspólną ich cechą jest wskazanie, że część chronioną prawem stanowi w szczególności kombinacja komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego i kodu wynikowego.

Podstawą przyznania ochrony prawnej programowi komputerowemu jest stwierdzenie faktu, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej danego autora lub autorów) ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w tym w szczególności utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych kwalifikuje programy komputerowe jako utwory będące przedmiotem jego ochrony i to już z momentem ich wytworzenia, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych.

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest w opisywanym tutaj przypadku program komputerowy, który został wytworzony przez Wnioskodawcę samodzielnie, w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy w myśl przywołanych wyżej przepisów przysługują mu prawa autorskie do programu wytwarzanego, rozwijanego i ulepszanego przez Wnioskodawcę w toku prowadzonej przez niego działalności. Biorąc pod uwagę powyższe, utwory wytwarzane przez Wnioskodawcę, powinno się w jego opinii zaliczyć do kwalifikowanych praw własności intelektualnej, na podstawie art. 30 ca ust. 2p. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2020 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.606.2020.3.MJ) analizując podobną sytuację, stwierdził, że stanowisko podatnika w części dotyczącej uznania praw autorskich do utworów za kwalifikowane IP oraz możliwości zastosowania 5% stawki do dochodów osiąganych z kwalifikowanych IP jest prawidłowe: "Reasumując, Utwór wytworzony przez Wnioskodawcę w ramach Umowy jest kwalifikowanym IP w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca był uprawniony do zastosowania 5% stawki podatku dochodowego do dochodów osiąganych z kwalifikowanych IP wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych na podstawie Umowy w zeznaniu rocznym za 2019 r. i będzie mógł zastosować ww. stawkę w zeznaniach rocznych za 2020 r. oraz lata kolejne (przy założeniu, że jego sytuacja i obowiązujące prawo nie zmienią się w istotnym zakresie)."

Stanowisko Wnioskodawcy jakoby ulepszanie i rozwijanie programów komputerowych również stanowiło utwór postrzegany jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w myśl wyżej przywołanych przepisów, zdaje się potwierdzać Minister Finansów, który w wydanych przez siebie Objaśnieniach IP Box wskazuje iż: "(...) rozwinięcie lub ulepszenie przedmiotu ochrony oznacza w szczególności rozbudowanie, poszerzenie zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP, niezależnie od tego, czy podatnik uzyskał dodatkową ochronę na to rozwinięcie lub ulepszenie. Decydującym determinantem jest tutaj aspekt faktyczny rozumiany jako rozwinięcie lub ulepszenie istniejącego kwalifikowanego IP w dowolnej postaci, o ile działania te prowadzą do poprawy użyteczności albo funkcjonalności już istniejącego kwalifikowanego IP. Takie rozumienie wynika wprost z użycia słowa "ulepszonego": ulepszać zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN oznacza "zmienić coś tak, żeby stało się bardziej użyteczne lub funkcjonalne". W dalszej części objaśnień IP Box Minister Finansów wskazuje również, że: "(...) "rozwijanie" i " ulepszanie" należy rozumieć jako ogół prac badawczo-rozwojowych podatnika, skutkujących poszerzeniem zakresu funkcjonalnego albo użyteczności kwalifikowanego IP, co może dalej skutkować, między innymi, możliwością wdrożenia lub znalezienia nowych zastosowań dla kwalifikowanego IP."

Podsumowując, zarówno przy wytwarzaniu, rozwijaniu jak i ulepszaniu programu komputerowego, dla zleceniobiorców wskazanych w przedstawionej sytuacji powstaje kod (utwór), który podlega ochronie prawnej na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto program zostaje wytworzony w ramach działalności badawczo-rozwojowej i dotyczy wytwarzania innowacyjnego programu, do którego przekazywane jest prawo własności intelektualnej.

Mając na względzie powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przysługuje mu prawo do opodatkowania dochodu z tego tytułu stawką 5%, zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej, Wnioskodawca spełnia swój obowiązek wynikający z art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję pozwalającą wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej i zawierającą wszystkie inne elementy określone w art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), zgodnie z którą:

przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy: ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

1.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

2.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: badania naukowe są działalnością obejmującą:

1.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy: prace rozwojowe są działalnością obejmującą:

nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wtedy, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

W celu stwierdzenia, czy Pan prowadzi działalność badawczo-rozwojową, trzeba przeprowadzić analizę przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazane w art. 5a pkt 38-40 ww. ustawy).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Najważniejsze jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

1.

działalność Pana związana jest z tworzeniem/rozwijaniem/ulepszaniem oprogramowania,

2.

prace wykonywane przez Pana, w związku z wytwarzaniem, rozwijaniem/ulepszaniem programów komputerowych, obejmują wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i programowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług,

3.

działalność Pana przyczynia się do tworzenia, rozwoju i ulepszania informatycznego systemu wspomagania działalności, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu najnowszych technologii wytwarzania oprogramowania, a także z matematyki, algorytmiki i informatyki,

4.

wytwarza/rozwija/ulepsza Pan Oprogramowania, będące wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, będące wyrazem własnej twórczości intelektualnej Wnioskodawcy,

5.

prace nad wytwarzaniem/rozwijaniem/ulepszaniem programów mają charakter systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), z nastawieniem na rozwój i ulepszanie programu,

6.

twierdzi Pan, że każdorazowo, zarówno przy tworzeniu, rozwijaniu czy też ulepszaniu programu powstaje utwór, który jest chroniony na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

7.

w ramach współpracy z Kontrahentem każdorazowo przenosi Pan za wynagrodzeniem prawa własności do wytworzonego, ulepszanego lub rozwijanego programu,

8.

od 1 stycznia 2019 r. prowadzi Pan na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową Ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o PIT.

Zatem, działalność Pana polegająca na tworzeniu/rozwijaniu/ulepszaniu oprogramowania komputerowego stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sprawie możliwość skorzystania przez Pana z tzw. ulgi Innovation Box, wyjaśniam:

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Pojęcie "kwalifikowane prawo własności intelektualnej" zostało wyjaśnione w art. 30ca ust. 2 ustawy. W myśl tego przepisu:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8.

autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Kolejno art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do art. 30ca ust. 4 tej ustawy:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a+b)x 1,3

a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a-prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b-nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit.d. od podmiotu niepowiązanego.

c-nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d-nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Natomiast art. 30ca ust. 5 ww. ustawy stanowi:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 przywołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Na podstawie art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Stosownie do art. 30cb ust. 3 cytowanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Przepisy wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box.

W ramach tych rozwiązań podatnik może opodatkować preferencyjną 5% stawką podatkową swoje dochody z praw własności intelektualnej. Warunkiem jest, aby:

* podatnik był właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem tych praw lub posiadał prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i

* prawa te były chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Prawa takie są zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Podatnik może również skorzystać z ulgi Innovation Box jeśli zakupi kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa powyżej, a następnie poniesie koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Do ulgi Innovation Box kwalifikuje się:

* dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

* dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również,

* dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania jest wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy.

Stosowanie ulgi jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z korzystaniem z ulgi wiążą się jednak, szczególne obowiązki po stronie podatników - w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji, która pozwala na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnicy nie prowadzący ksiąg rachunkowych mogą spełnić wymóg dotyczący takiej ewidencji przez sporządzanie kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP. Zestawienie to powinno obejmować wydatki od początku działalności badawczo-rozwojowej prowadzącej do wytworzenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Zestawienie to powinno być sporządzane przez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Należy je sporządzać na podstawie zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki.

Oprogramowanie definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Artykuł 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmi:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Oznacza to, że IP Box, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Przedstawił Pan informację, z których wynika, że:

1.

tworzy, rozwija i ulepsza Pan oprogramowanie w ramach indywidualnej działalności gospodarczej,

2.

tworzy, rozwija i ulepsza Pan oprogramowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych spełniających definicje wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,

3.

wytwarzane, rozwijane i ulepszane przez Pana oprogramowanie jest wyrazem Pana własnej twórczości intelektualnej,

4.

wytwarzane, rozwijane i ulepszane przez Pana oprogramowanie podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

5.

w ramach współpracy z Kontrahentem każdorazowo przenosi Pan za wynagrodzeniem prawa własności do wytworzonego, ulepszanego lub rozwijanego programu,

6.

prowadzi Pan odrębną ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sposób zapewniający wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz w sposób pozwalający na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu od 1 stycznia 2019 r.

Autorskie prawo do oprogramowania komputerowego wytwarzane, rozwijane i ulepszane przez Pana w ramach Pana działalności badawczo-rozwojowej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód ze zbycia tego prawa jest kwalifikowanym dochodem w rozumieniu art. 30ca ust. 4 w związku z art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Może Pan opodatkować kwalifikowane dochody z tego tytułu za 2019 i lata następne według 5% stawki podatku dochodowego. Może Pan skorzystać z tej ulgi w zeznaniach rocznych. Jeśli Pana sytuacja i obowiązujące prawo nie zmienią się, będzie Pan mógł skorzystać z omawianej preferencji także w zeznaniach za kolejne lata podatkowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

* zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl