0114-KDIP2-1.4011.179.2022.2.MR - Ustalenie możliwości rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4011.179.2022.2.MR Ustalenie możliwości rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 14 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem 25 marca 2022 r. (data wpływu 31 marca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca od dnia 2 lutego 2022 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą " (...)". Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej "Ustawa PIT") i zamierza rozliczać się na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej "Ustawa").

Wnioskodawca nie spełnia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 6 ust. 4 pkt 1 oraz 8 ust. 1 Ustawy, tj. w poprzednim roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze swojej działalności, w wysokości przekraczającej 2.000.000,00 euro.

Wnioskodawca nie opłaca podatku w formie karty podatkowej oraz nie korzysta, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Wnioskodawca nie osiąga, ani w części, ani w całości przychodów z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane jedną stawką, jednakże w przyszłości nie wyklucza, że będą mogły pojawić się przychody opodatkowane innymi stawkami zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca prowadzi ewidencję przychodów w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Na wystawianych fakturach opisana jest usługa oraz nazwa firmy z którą związana jest wykonana usługa. Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu świadczenia usług o charakterze nadzorczym, kontrolnym i koordynacyjnym.

Do zakresu usług wykonywanych przez Wnioskodawcę należy:

1)

nadzorowanie i koordynacja działań marketingowych przedsiębiorstwa wykonywanych przez różne działy i doradztwo w tym zakresie, w szczególności poprzez weryfikację poprawności materiałów marketingowych i promocyjnych (w tym w zakresie poprawności merytorycznej i zgodności z polityką marketingową przedsiębiorstwa oraz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa) i treści publikowanych w portalach internetowych, prasie branżowej (tradycyjnej i elektronicznej) oraz własnej stronie internetowej przedsiębiorstwa i mediach społecznościowych, nadzór nad działaniami w zakresie marketingu kryzysowego i budowania oferty przedsiębiorstwa w oparciu o analizę trendów rynkowych

2)

nadzorowanie i wsparcie w zakresie przygotowania, uruchomienia i zakończenia projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo, w szczególności poprzez współpracę z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa i koordynację ich działań,

3)

nadzorowanie budżetu, rachunkowości i kosztów, zamówień, planowanie czasu pracy i pozostałych warunków działania, koordynacji prac podwykonawców oraz kontrolowaniu jakości przy prowadzonych przez przedsiębiorstwo projektach

4)

nadzorowanie i koordynacja działań w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej przedsiębiorstwa, w tym z uwzględnieniem nadzorowania prawidłowości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo praw własności intelektualnej, weryfikacja aktualności dokumentacji technicznej i jej prawidłowości merytorycznej.

5)

prowadzenie projektów wdrożeniowych narzędzi usprawniających pracę pracowników przedsiębiorstwa i ich rozwijanie, w tym w szczególności kontroli nad działaniem oprogramowania do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) oraz nadzorowanie danych wprowadzonych do niego przez pracowników przedsiębiorstwa

6)

nadzorowanie i koordynacja prowadzonych przez przedsiębiorstwo szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych Wnioskodawca uzyskuje zryczałtowane wynagrodzenie za dane usługi w oparciu o fakturę wystawioną na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Uzupełnienie stanu faktycznego

1. Wnioskodawca wskazał, że z prowadzonej działalności rozlicza się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i nie rozliczał się dotychczas na zasadach odmiennych;

2. Wnioskodawca wskazał, że nie złożył właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wybór zryczałtowanego podatku jako formy opodatkowania nastąpił w momencie rejestracji działalności gospodarczej tj. w dniu 1 lutego 2022 r. wraz z wypełnieniem wniosku o wpis do CEIDG;

3. Wnioskodawca pierwszy przychód z działalności wskazanej we wniosku, co do której istnieje zamiar opodatkowania 8,5% zryczałtowaną stawką podatku miał miejsce na podstawie faktury wystawionej w dniu 7 marca 2022 r., której przedmiotem była sprzedaż z dnia 28 lutego 2022 r.;

4. Wnioskodawca wskazał, że poza prowadzoną działalnością gospodarczą nie uzyskuje innych dochodów podlegających opodatkowaniu;

5. Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzi on działalność usługową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Dodatkowo Wnioskodawca podkreślił, że wskazane pytanie Organu dotyczy stanu prawnego, a nie faktycznego, a w rezultacie odpowiedź na to pytanie powinna zostać potraktowana przez Organ jako uzupełnienie stanu prawnego;

6. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających w całości lub częściowo czynnościom, które wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy;

7. Zdaniem Wnioskodawcy usługi, które wykonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej można zakwalifikować do usług doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 74.90.19.0) lub jako usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń (PKWiU 74.90.12.0).

Wnioskodawca wskazał, że odpowiedź na to pytanie nie jest dla Organu zobowiązująca. Organ w oparciu o przedstawiony stan faktyczny powinien sam przyporządkować opisane usługi do odpowiedniego kodu PKWiU. W związku z powyższym odpowiedź na to pytanie Organ winien traktować jako uzupełnienie stanu prawnego, a nie faktycznego. Powyższe stanowisko potwierdza m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. I FSK 358/19, w którym wskazane zostało, że użyte w treści art. 14b § 3 o.p. zwroty "zaistniały stan faktyczny" czy "zdarzenie przyszłe" należy rozumieć, jako wyczerpujące przedstawienie przez wnioskodawcę danego zdarzenia, faktu lub czynności, które mają istotne znaczenie dla oceny możliwości zastosowania prawa podatkowego. Od przedstawienia tych zdarzeń, faktów lub czynności odróżnić trzeba ich kwalifikację prawną. Taką kwalifikacją (oceną) jest także ich zaklasyfikowanie z punktu widzenia PKWiU. Dlatego nie jest uprawnione stanowisko, że taka klasyfikacja powinna zostać przedstawiona we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie jako stanowisko własne wnioskodawcy, lecz wyłącznie w opisie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Dodatkowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 marca 2021 r., sygn. I FSK 134/19 wskazał iż przyjęcie, że symbol PKWiU stanowi element jedynie stanu faktycznego wniosku o interpretację (...) skutkowałoby związaniem organu interpretacyjnego wskazaniem wnioskodawcy w tym zakresie, co w istocie przekreślałoby w niektórych przypadkach sens interpretacji, bowiem organ interpretacyjny, nie mogąc wskazać prawidłowej klasyfikacji statystycznej opisanej we wniosku usługi (towaru), musiałby podzielić stanowisko wnioskodawcy w tej kwestii, a co zatem idzie - w kwestii sposobu opodatkowania oraz stawki podatku, a także, że zakwalifikowanie towaru albo usługi do konkretnego grupowania PKWiU może być przedmiotem indywidualnej interpretacji podatkowej. Zbieżny pogląd miał również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 kwietnia 2021 r., sygn. I FSK 1489/18, gdyż wskazał w nim, że nie ma uzasadnionych podstaw prawnych, aby także klasyfikacja statystyczna, przez którą identyfikowany jest obowiązek podatkowy wyłączona była z przedmiotu interpretacji wydawanej na podstawie art. 14b o.p. Zakwalifikowanie towaru albo usługi do konkretnego grupowania PKWiU może być w związku z tym przedmiotem indywidualnej interpretacji podatkowej. Ponadto, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. II FSK 2986/20 wyraźnie zaznaczył, że uzależnianie wydania interpretacji od podania symbolu PKWiU nie znajduje oparcia w przepisach prawa.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że nie wystąpił z wnioskiem do GUS o nadanie numeru PKWIU, gdyż odpowiedź GUS nie jest w żaden sposób zobowiązująca, a stanowi jedynie opinię. Jednym z celów złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji jest skorzystanie z jej waloru ochronnego, którego nie uzyskałaby występując z wniosek do GUS;

8. Zdaniem Wnioskodawcy nie uzyskuje (uzyska) on przychodów z tytułu świadczenia usług obejmujących: przetwarzanie danych (PKWiU ex 63.11.1), prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73), jednakże odpowiedź na to pytanie należy potraktować jako uzupełnienie stanu prawnego, a nie faktycznego. We wniosku Wnioskodawca wskazał konkretne czynności, które wykonuje i to Organ powinien stwierdzić jak je należy zakwalifikować;

9. Zdaniem Wnioskodawcy nie uzyskuje (uzyska) on przychodów z tytułu świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2). oprogramowania komputerowego pobieranego z intenetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, jednakże odpowiedź na to pytanie należy potraktować jako uzupełnienie stanu prawnego, a nie faktycznego. We wniosku Wnioskodawca wskazał konkretne czynności, które wykonuje i to Organ powinien stwierdzić jak je należy zakwalifikować;

10. Zdaniem Wnioskodawcy uzyskuje on przychody, które mogą być zakwalifikowane do przychodów z działalności usługowej, dla których ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje stawkę wynoszącą 8.5% tj. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu

powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a. Ustawy). Dodatkowo Wnioskodawca podkreślł, że wskazane pytanie Organu dotyczy stanu prawnego, a nie faktycznego, a w rezultacie odpowiedź na to pytanie powinna zostać potraktowana przez Organ jako uzupełnienie stanu prawnego;

11. Wnioskodawca prowadzi ewidencję przychodów w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. Ponadto: "Na wystawianych fakturach opisana jest usługa oraz nazwą firmy, z którą związana jest wykonana usługa". W związku z powyższym Wnioskodawca prowadzi ewidencję przychodów, w której możliwe będzie określenie przychodu z każdego rodzaju działalności opodatkowanej różnymi stawkami, jeżeli taka sytuacja występuje/wystąpi;

Pytania

1. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę opisane w stanie faktycznym z tytułu świadczenia opisanych usług będą opodatkowane 8.5% stawką ryczałtu?

2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna, to jaka jest prawidłowa stawka ryczałtu dla opisanych przychodów?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, reguluje ona opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 Ustawy, użyte w ustawie określenie "pozarolnicza działalność gospodarcza" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Natomiast, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 ustawy o PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 Ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów. Należy wskazać, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 Ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy, opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 Ustawy.

Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że do działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę nie mają zastosowania wyłączenia znajdujące się w art. 8 Ustawy.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 Ustawy i wynosi:

1.

15% przychodów ze świadczenia usług reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73), (art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. o) oraz przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, (art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. m),

2.

8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a)

Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę można zakwalifikować jako pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane, oznaczone kodem PKWiU 74.90.19.0 lub jako usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń oznaczone kodem PKWiU 74.90.12.0.

Należy dodać, że w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, usługi te nie zostały przyporządkowane do żadnej konkretnej stawki.

Mając na względzie przytoczony stan faktyczny należy również wskazać, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie polegają na bezpośrednim świadczeniu usług o charakterze marketingowym. Usługi, które świadczy Wnioskodawca w zakresie prowadzonej polityki marketingowej mają charakter nadzorczy, kontrolny i koordynacyjny, natomiast swoim zakresem obejmują badanie zgodności działań marketingowych z polityką marketingową spółki. W związku z tym niezasadne będzie przyporządkowanie opisanym usługom kodów PKWiU związanych z marketingiem.

Ponadto, w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny można wskazać, że usługi które świadczy Wnioskodawca obejmują nadzór, kontrolę i koordynację poszczególnych pionów działalności przedsiębiorstwa oraz prowadzenie projektów i doradztwo wymagające specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W związku z tym niezasadne jest również opodatkowanie opisanych wyżej usług 15% stawką przychodu, przewidzianą w dla usług reklamowych (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. o Ustawy) oraz dla usług doradztwa związanych z zarządzaniem (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m Ustawy).

Mając na uwadze przytoczone wyżej okoliczności, należałoby wskazać, że nie przewidziano innego rodzaju działalności, który odpowiadałby opisowi działalności gospodarczej przedstawionemu przez Wnioskodawcę. Zatem właściwą stawką podatku dla aktywności zarobkowej Wnioskodawcy powinna być stawka 8.5% przychodu.

Ponadto, uwzględniając opisane powyżej uregulowania prawne oraz mając na względzie przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że Ustawa nie zawiera wyłączenia z tej formy opodatkowania usług, które będzie świadczył Wnioskodawca, polegających na świadczeniu usług o charakterze doradztwa naukowego. Stawką właściwą dla opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej opisanej w stanie faktycznym będzie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy, stawka wynosząca 8,5% przychodu.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 lutego 2021 r. sygn. akt 0114- KDIP3-2.4011.744.2020.3.JM oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 maja 2018 r. sygn. akt 0114-KDIP3-1.4011.136.2018.1.IF.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.): ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 tej ustawy: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Stosownie do art. 6 ust. 4 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1.

w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a.

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b.

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,

2.

rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych, tj. wyłączeń, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1.

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2.

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3.

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

- prowadzenia aptek,

- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4.

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5.

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

- samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

- w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

- samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W świetle z art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 3 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 cytowanej ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stosownie do art. 9 ust. 1c ww. ustawy:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320 oraz z 2021 poz. 1641), zwanej dalej "ustawą o CEIDG".

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy:

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Artykuł 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 15% przychodów ze świadczenia usług reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73), (art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. o) oraz przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, (art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. m),

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Zakwalifikowanie przez podatnika wykonywanej działalności do odpowiedniego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług stanowi podstawę do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku, gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym, że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 10%;

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

1.

prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2.

z prowadzonej działalności rozlicza się Pan w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i nie rozliczał się Pan dotychczas na zasadach odmiennych;

3.

w roku podatkowym 2022 pierwszy przychód, który Pan chce opodatkować 8.5% stawką ryczałtu powstał w marcu 2022 r.;

4. Pana przychody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyły w 2021 r. kwoty 2 000 000 euro;

5. Pana zdaniem uzyskuje Pan przychody, które mogą być zakwalifikowane do przychodów z działalności usługowej, dla których ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje stawkę wynoszącą 8.5% tj. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a. Ustawy);

6. Pana zdaniem Wnioskodawcy usługi, które wykonuje Pan w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej można zakwalifikować do usług doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 74.90.19.0) lub jako usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń (PKWiU 74.90.12.0);

7. Zdaniem Pana nie uzyskuje (uzyska) Pan przychodów z tytułu świadczenia usług obejmujących: przetwarzanie danych (PKWiU ex 63.11.1), prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),

8. Pana zdaniem nie uzyskuje Pan (uzyska) przychodów z tytułu świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2). oprogramowania komputerowego pobieranego z intenetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;

9.

nie występują u Pana przesłanki negatywne, o których mowa w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

10.

poza przychodami określonymi we wniosku nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychody, które będzie Pan uzyskiwać w 2022 r. ze świadczenia usług, które obejmują nadzór, kontrolę i koordynację poszczególnych pionów działalności przedsiębiorstwa oraz prowadzenie projektów i doradztwo wymagające specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa - będą stanowić przychody z działalności usługowej, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Tym samym, stanowisko Pana jest prawidłowe.

W związku z faktem, że na pytanie oznaczone we wniosku nr 1 udzielono odpowiedzi pozytywnej, tym samym rozpatrzenie pytania nr 2 stało się bezprzedmiotowe.

Dodatkowe informacje

Interpretacja dotyczy: - stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ta interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Pana w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Tutejszy Organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl