0114-KDIP2-1.4010.83.2023.3.KW - Ulga na robotyzację

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.83.2023.3.KW Ulga na robotyzację

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 9 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wydatek poniesiony na nabycie części składowych do wytworzenia obiektów służących do obsługi robotów, stanowi kwalifikowany koszt uzyskania przychodów poniesionych na robotyzacje - co uprawniać będzie Spółkę do odliczenia kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 29 marca 2023 r. (data wpływu 31 marca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest spółką komandytową, a jej dochody są w całości opodatkowane w Polsce, zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego na terytorium RP.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Wnioskodawca, jako spółka komandytowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W swojej działalności gospodarczej Wnioskodawca, zajmuję się głównie obróbką mechaniczną elementów metalowych, produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, czy m.in. zamków i zawiasów - zaliczając się jednoznacznie do sektora przemysłowego polskiej gospodarki.

W skutek rozwoju prowadzonej działalności, Wnioskodawca zainteresował się automatyzacją własnych procesów produkcyjnych dokonując zakupu nowych robotów przemysłowych, zgodnych z ich ustawową charakterystyką z art. 38eb ust. 3 u.p.d.o.p.

Następnie, Wnioskodawca poniósł we własnym zakresie koszty przystosowania przedmiotowych robotów do użytkowania w firmie nabywając dobra materialne służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodziła interakcja człowieka z robotem przemysłowym.

Nabyte dobra materialne w postaci części służących do budowy stołów, osłon, obrotników itp., zostały przez Wnioskodawcę wykorzystane do konstrukcji ww. wymienionych obiektów i stanowią one integralny element inwestycji w robotyzację dokonanej przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca chcę upewnić się, czy wydatek poniesiony na nabycie części służących do wytworzenia we własnym zakresie obrotników, obudów, stołów itp. do obsługi robotów - stanowi koszt uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację.

Wnioskodawca nie zalicza przy tym do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzacje - wydatków na robocze dostosowanie przedmiotowych części/elementów.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

1. Czy w latach podatkowych, których zamierzacie Państwo skorzystać z ulgi na robotyzację osiągnęli/ osiągną Państwo dochód z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych, czy też Państwo ponieśli/ poniosą stratę?

Tak - we wskazanym okresie Wnioskodawca uzyskał dochód z innych źródeł niż z zysków kapitałowych. Spółka nie poniosła i zakłada, że nie poniesie straty podatkowej.

2. Czy uzyskują Państwo dochody z działalność gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) bądź z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a cyt. ustawy) jeżeli tak, to czy wskazane we wniosku roboty są związane z tą działalnością?

Spółka nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ani z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a cyt. ustawy).

3. Czy wskazane w treści wniosku koszty nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym?

Koszty wskazane w treści wniosku nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie i nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

4. W jakim okresie (kiedy) wprowadzą Państwo do ewidencji środków trwałych robota przemysłowego, o którym mowa we wniosku i od kiedy rozpoczną Państwo dokonywanie jego amortyzacji podatkowej?

Spółka wprowadzi robota przemysłowego o którym mowa we wniosku do ewidencji środków trwałych i rozpocznie dokonywanie jego amortyzacji podatkowej w okresie - od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego który rozpocznie się w 2026 r.

5. Czy rozliczają Państwo/będą rozliczać dokonywane od Robota odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.)?

Tak, Spółka będzie rozliczać dokonywane przez niego odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.).

6. Czy dokument nabycia przez Państwa wskazanych we wniosku robotów przemysłowych zawiera informacje, że nabyciu podlega "robot przemysłowy"?

Faktury dokumentujące transakcje nabycia robotów przemysłowych zawierają informacje o nazwach produktowych robotów przemysłowych w brzmieniu: (...).

7. Wg jakiego symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) zostały przez Państwa zaklasyfikowane wskazane we wniosku środki trwałe (Roboty przemysłowe) w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych? Czy zostaną one zaklasyfikowane jako określone pod symbolem 489 "Roboty", czy też jako inne urządzenia-jakie?

Wskazane we wniosku środki trwałe zostały zaklasyfikowane dla powyższego jako KŚT 48900 - roboty przemysłowe.

8. Czy robot, który Państwo nabyliście: a) to robot automatycznie sterowalny, programowalny, wielozadaniowy i stacjonarny lub mobilny, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadający właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych?

Tak b) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania?

Tak c) połączony jest z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów?

Nie d) monitorowany jest za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń? - jakich?

Tak jest monitorowany za pomocą kamer monitoringu.

e) zintegrowany jest z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym?

Nie f) posiada maszyny i urządzenia peryferyjne, funkcjonalnie z nimi związane? Czy też ww. robot jest elementem robotów przemysłowych?

Tak, posiada urządzenie peryferyjne tj. Źródło spawalnicze tps 3201.

g) jeżeli ww. robot jest elementem robotów przemysłowych proszę podać ich rodzaj, tj. co to są za maszyny/urządzenia?

Jest elementem celi spawalniczej

9. W jaki sposób, wskazany we wniosku automatyczny robot przyczyni się do zwiększenia produktywności i konkurencyjności na rynku, zabezpieczenia przed ewentualnymi brakami kadrowymi, a tym samym do zagwarantowania płynności procesu produkcyjnego?

Wskazany we wniosku automatyczny robot przyczyni się do wskazanego poprzez:

- zapewnienie powtarzalności procesu produkcyjnego

- brakiem obowiązków do wykonywania szkoleń specjalistycznych stanowiskowych dla pracownika - możliwość zatrudnienia np. niewykwalifikowanych pracowników zamiast wykwalifikowanych spawaczy.

- zmniejszeniem ilości wybrakowanych detali produkcyjnych

- zwiększeniem ilości wytwarzanych detali w tym samym czasie

- szybszą adaptacją w ramach wdrażania nowych procesów produkcyjnych.

Pytanie

Czy wydatek poniesiony na nabycie części składowych do wytworzenia obiektów służących do obsługi robotów, stanowi kwalifikowany koszt uzyskania przychodów poniesionych na robotyzacje - co uprawniać będzie Wnioskodawcę do odliczenia kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie miała prawo odliczyć od podstawy opodatkowania, wydatki poniesione na zakup materiałów służących do wytworzenia we własnym zakresie części w postaci obrotników, obudów, stołów itp. służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotami przemysłowymi, na zasadach określonych art. 38eb.u.p.d.o.p.

Na podstawie art. 38eb. ust. 1 podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Ustawodawca, za koszty uzyskania przychodów poniesionych na robotyzacje uznaje - zgodnie z art. 38eb.u.p.d.o.p. ust. 2 pkt 1 koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)

robotów przemysłowych,

b)

maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)

maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, zasłony), czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe)

d)

maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)

urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

Na podstawie tak określonego stanu prawnego, przesłanką do odliczenia przez podatnika od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, jest zaistniały stan faktyczny w którym: - podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, ponosi wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na nabycie fabrycznie nowych maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwu pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na nabycie części służących wytworzeniu, w tym wytworzeniu we własnym zakresie stołów, obudów, obrotników itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację - w znaczeniu innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, a służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym.

Wnioskodawca, dokonując kwalifikacji wydatków poniesionych na nabycie części służących we własnym zakresie stołów, obudów, obrotników itp. do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, kieruje się literalnym brzmieniem ustawy tj. uznaje pierwszeństwo wykładni językowej w procesie stosowania ustaw podatkowych.

Ustawodawca, zawierając w art. 38eb. ust. 2 definicje legalną kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację - nadał przedmiotowym kosztom swoiste znaczenie prawne w postaci kosztów nabycia fabrycznie nowych enumeratywnie wymienionych dóbr.

Nie odnajdując w normie z art. 38eb. ust. 2 terminów o określonym znaczeniu prawnym czy specjalistycznym (poza terminem robotów przemysłowych), normie tej powinno zostać przypisane takie znaczenie jakie posiada ona w języku potocznym. Tzn., że za koszt uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację uznaje się koszt nabycia fabrycznie nowych rzeczy, a funkcjonalnie spełniających określone zadania.

Zgodnie ze Słownikiem Jeżyka Polskiego SJP termin "fabryczny" oznacza produkowany, wykonany w fabryce. Ustawodawca, przypisuje więc możliwość zaliczenia jako koszt uzyskania przychodów poniesionych na robotyzacje wydatków poniesionych na zakup wyprodukowanych w fabryce i nowo powstałych przedmiotów, których celem nabycia jest zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym.

Nabywane przez Wnioskodawcę części spełniać będą, więc ustawowe rozumienie nabywanych rzeczy z art. 38eb. ust. 2 pkt 1 lit. c u.p.d.o.p. Wnioskodawca nabywać będzie fabrycznie nowe rzeczy funkcjonalnie związane z posiadanymi już robotami przemysłowymi.

Części te, jako fabrycznie nowe rzeczy będą wykorzystywane do wytwarzania we własnym zakresie stołów, obrotników i obudów służących zadaniom z przytaczanego przepisu.

Ich zakup będzie:

a)

funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi

b)

służący zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy

c)

dokonany wobec stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym

Słuszność przytoczonej argumentacji płynącej z literalnego brzmienia ustawowego zapisu o uldze na robotyzacje, Wnioskodawca uzasadnia również znanymi opinii publicznej celami, dla których przedmiotowa ulga została wprowadzona. Ustawodawca w uzasadnieniu tej regulacji, jednoznacznie kieruje jak najszersze skorzystanie z tej ulgi do sektora przemysłowego, którego do Wnioskodawca jest reprezentantem. Wskazuje na ogromne zapotrzebowanie i szanse jakie robotyzacja stwarza dla polskiej gospodarki.

W opinii Wnioskodawcy - jedyną przesłanką uniemożliwiającą zaliczenie przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów poniesione na robotyzację byłaby niemożność określenia tych wydatków, jako inwestycji w sektor robotyzacji. Nie mniej takie stanowisko jest zdecydowanie błędne, gdyż:

1.

nie ma oparcia w ustawie - ustawa wprost wskazuje na możliwość zaliczenia w koszty w szczególności np. "barier (ogrodzenia, osłony)", które nie muszą być produkowane przez szeroko pojęty sektor robotyzacji

2.

produkcja we własnym zakresie stołów, obrotników, obudów itp. do obsługi robotów przemysłowych stanowić będzie o redukcji kosztów, pozwalając Wnioskodawcy na zwiększenie nakładów na robotyzacje

3.

inwestycja w sektor robotyzacji ma bardzo ogólne rozumienie, zdaniem wnioskodawcy wydatkując na przedmiotowe części dokonuje on inwestycji w sektor robotyzacji.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatek poniesiony na nabycie części do wytworzenia we własnym zakresie obiektów służących do obsługi robotów, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów poniesionych na robotyzacje, co uprawniać go będzie do odliczenia kwoty stanowiącej 50% ww. kosztów, jako kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., wprowadzono przepisy mające zdynamizować rozwój gospodarczy kraju poprzez system ulg podatkowych. Należy do nich m.in. tzw. "ulga na robotyzację" mająca na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcie transformacji cyfrowej.

Regulacje dotyczącą tej ulgi zawiera dodany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587., dalej: "u.p.d.o.p.") art. 38eb, który w ust. 1 stanowi, że:

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Według art. 38eb ust. 2 u.p.d.o.p.:

za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)

koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)

robotów przemysłowych,

b)

maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)

maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)

maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)

urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)

koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)

koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)

opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

W świetle art. 38eb ust. 3 u.p.d.o.p.:

Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)

wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)

jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)

jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)

jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

W myśl art. 38eb ust. 4 u.p.d.o.p.:

Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1)

jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2)

pozycjonery jedno-i wieloosiowe;

3)

tory jezdne;

4)

słupowysięgniki;

5)

obrotniki;

6)

nastawniki;

7)

stacje czyszczące;

8)

stacje automatycznego ładowania;

9)

stacje załadowcze lub odbiorcze;

10)

złącza kolizyjne;

11)

efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a)

nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

b)

obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Stosownie do art. 38eb ust. 5 u.p.d.o.p.:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Zgodnie natomiast z art. 38eb ust. 6 u.p.d.o.p.:

Podatnik, który zbył środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 przed końcem okresu ich amortyzacji, a w przypadku umowy leasingu, o którym mowa w art. 17f - przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych na podstawie ust. 1.

Artykuł 38eb ust. 7 u.p.d.o.p. stanowi zaś, że:

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Stosownie do art. 38eb ust. 8 u.p.d.o.p.:

W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację stosuje się odpowiednio przepisy art. 18d ust. 3k, 5, 5a, 6, ust. 8 zdanie pierwsze i drugie.

Zgodnie zaś z art. 18d ust. 3k u.p.d.o.p.:

Do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.

W myśl art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.:

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z treści art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p. wynika, że:

Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Z powyższych przepisów wynika, że ulga polega na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie może przekroczyć 50% wysokości kosztów. Ulga została wprowadzona na 5 lat i obejmuje wydatki, które będą poniesione na robotyzację w latach 2022-2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022. W podatku dochodowym od osób prawnych odliczenie ma zastosowanie do kosztów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka zajmuje się głownie obróbką mechaniczną elementów metalowych, produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, czy m.in. zamków i zawiasów - zaliczając się jednoznacznie do sektora przemysłowego polskiej gospodarki. W skutek rozwoju prowadzonej działalności, Spółka zainteresowała się automatyzacją własnych procesów produkcyjnych dokonując zakupu nowych robotów przemysłowych. Następnie, Spółka poniosła we własnym zakresie koszty przystosowania przedmiotowych robotów do użytkowania w firmie nabywając dobra materialne służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodziła interakcja człowieka z robotem przemysłowym. Nabyte dobra materialne w postaci części służących do budowy stołów, osłon, obrotników itp., zostały przez Spółkę wykorzystane do konstrukcji ww. obiektów i stanowią one integralny element inwestycji w robotyzację dokonanej przez Spółkę. Spółka nie zalicza przy tym do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzacje - wydatków na robocze dostosowanie przedmiotowych części/elementów. Spółka uzyskała dochód z innych źródeł niż z zysków kapitałowych. Spółka nie poniosła i zakłada, że nie poniesie straty podatkowej. Spółka nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ani z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a cyt. ustawy). Koszty wskazane w treści wniosku nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie i nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Spółka wprowadzi robota przemysłowego o którym mowa we wniosku do ewidencji środków trwałych i rozpocznie dokonywanie jego amortyzacji podatkowej w okresie - od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego który rozpocznie się w 2026 r. Spółka będzie rozliczać odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Faktury dokumentujące transakcje nabycia robotów przemysłowych zawierają informacje o nazwach produktowych robotów przemysłowych w brzmieniu: (...). Wskazane we wniosku środki trwałe zostały zaklasyfikowane jako KŚT 48900 - roboty przemysłowe. Jest to robot automatycznie sterowalny, programowalny, wielozadaniowy i stacjonarny lub mobilny, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadający właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych. Robot wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania. Robot nie jest połączony z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów. Robot jest monitorowany za pomocą kamer monitoringu. Nie jest zintegrowany z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym. Robot posiada urządzenie peryferyjne tj. Źródło spawalnicze tps 3201. Wskazany we wniosku automatyczny robot przyczyni się do wskazanego poprzez:

- zapewnienie powtarzalności procesu produkcyjnego

- brakiem obowiązków do wykonywania szkoleń specjalistycznych stanowiskowych dla pracownika - możliwość zatrudnienia np. niewykwalifikowanych pracowników zamiast wykwalifikowanych spawaczy.

- zmniejszeniem ilości wybrakowanych detali produkcyjnych

- zwiększeniem ilości wytwarzanych detali w tym samym czasie

- szybszą adaptacją w ramach wdrażania nowych procesów produkcyjnych.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy wydatek poniesiony na nabycie części składowych do wytworzenia obiektów służących do obsługi robotów, stanowi kwalifikowany koszt uzyskania przychodów poniesionych na robotyzacje - co uprawniać będzie Wnioskodawcę do odliczenia kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p.:

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

W myśl art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p.:

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1)

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2)

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W myśl art. 16f ust. 1 u.p.d.o.p.:

Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.:

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Natomiast jak stanowi art. 16g ust. 3 ww. ustawy,

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z wyżej powołanych przepisów wynika, że w przypadku środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., którą stanowi cena nabycia wskazana w art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p.

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że przepis art. 38eb ust. 1 u.p.d.o.p. pozwala na ponadnormatywne odliczenie maksymalnie 50% odpisów amortyzacyjnych, w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu u.p.d.o.p. Ponadnormatywne odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do tych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu w trakcie obowiązywania ulgi. Zatem, podatnik może skorzystać z tego odliczenia, co do zasady, wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych od zakupionych robotów.

Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Możliwość skorzystania z tej ulgi należy wiązać z momentem poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Ulga dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

W przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. fabrycznie nowych aktywów spełniających przesłanki określone w art. 38eb u.p.d.o.p. przez Wnioskodawcę osiągającego dochód z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych - odpisy amortyzacyjne dokonane w latach 2022-2026 od tych środków trwałych (robotów) będą podlegały rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Ponadto należy wskazać, że użyte w przepisie art. 38eb ust. 2 ustawy CIT pojęcie "fabrycznie nowy" nie zostało zdefiniowane w ustawie CIT ani w innych przepisach prawa podatkowego. W związku z powyższym zasadnym jest dokonanie analizy tego pojęcia w oparciu o jego znaczenie słownikowe. Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego PAN: "fabryczny" to "taki, który został zrobiony w fabryce", natomiast "nowy" oznacza "taki, który został wyprodukowany niedawno i nie jest zniszczony wcześniejszym używaniem przez kogoś".

Opierając się zatem o słownikowe znaczenie sformułowania "fabrycznie nowy", ulga na robotyzację dotyczyć będzie robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń oraz innych rzeczy, które nie były wcześniej przez kogokolwiek używane (eksploatowane i amortyzowane). W takim znaczeniu fabrycznie nowy środek trwały to wytworzony (wyprodukowany) przez fabrykę (zakład przemysłowy) środek trwały, który przed nabyciem nie był w jakiejkolwiek formie używany. Nie ma zasadniczego znaczenia, w jaki sposób środek ten został nabyty. Musi to być fabrycznie nowy środek trwały, co oznacza, że powinien on pochodzić bezpośrednio od producenta lub od podmiotów pośredniczących w obrocie takimi środkami. Za fabrycznie nowe środki trwałe można również uznać nabyte od innych zbywców, w przypadku, gdy uprzednio nie były używane (eksploatowane).

W związku z powyższym - zdaniem Organu - wykorzystywanie przez sprzedawcę robotów, maszyn i urządzeń oraz innych rzeczy do celów demonstracyjnych/wystawowych oznacza, że były one przez niego używane. W konsekwencji ich zakup nie stanowi kosztów nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych lub innych środków trwałych w rozumieniu art. 38eb ust. 2 pkt 1 ustawy CIT. W oparciu o powyższe oraz zasadę powszechności opodatkowania, ulga na robotyzację, o której mowa w art. 38eb ust. 1 ustawy CIT, w zakresie kosztów nabycia tego typu maszyn nie będzie przysługiwać.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że roboty przemysłowe jakie nabyła Spółka nie wpisują się w definicję robota przemysłowego, o której mowa w art. 38eb ust. 3 u.p.d.o.p. w zw. z art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. a, a w konsekwencji, ich zakup nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu poniesionego na robotyzację uprawniającego Spółkę do odliczenia od podstawy podatku, ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 u.p.d.o.p., kwoty stanowiącej 50% tego kosztu uzyskania przychodu poniesionego na robotyzację.

Jak już wyżej wskazano, zgodnie z art. 38eb ust. 3 u.p.d.o.p. przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie cztery kategorie warunków wymienionych dalej w tym przepisie. W Państwa przypadku, nie zostały spełnione dwa z czterech warunków wymienionych ww. przepisie. W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo jednoznacznie, że roboty, które Państwo nabyliście nie są połączone z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów oraz nie są zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Ponadto, w uzupełnieniu wniosku wskazaliście Państwo także, że z faktur dokumentujących nabycie ww. robotów przemysłowych wynika, że część z nich to roboty powystawowe. W związku z powyższym, w stosunku do części robotów, które Państwo nabyli nie została też spełniona przesłanka, o której mowa w art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit.a.

Tym samym, skoro roboty, które Państwo nabyli nie spełniają przesłanek o których mowa w art. 38eb ust. 3 u.p.d.o.p. w zw. z art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. a to wydatek poniesiony na nabycie części składowych do wytworzenia obiektów służących do obsługi ww. robotów, które nie wpisują się w definicję robota przemysłowego, o której mowa w art. 38eb ust. 3 u.p.d.o.p. w zw. z art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. a, nie stanowi kwalifikowanego kosztu uzyskania przychodów poniesionego na robotyzację.

Tym samym, Spółka nie będzie mogła skorzystać z ulgi na robotyzację.

Zatem, Państwa stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...),. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2023 r. poz. 259, dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) albo

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651ze zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl