0114-KDIP2-1.4010.81.2023.2.OK - Wypłata przez spółkę komandytową zysku wygenerowanego przed statusem podatnika CIT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.81.2023.2.OK Wypłata przez spółkę komandytową zysku wygenerowanego przed statusem podatnika CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

2 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 25 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy po wyborze przez Spółkę Przekształconą opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, wypłata na rzecz wspólników zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym oraz wykazanych na kontach zobowiązań spółki (z czasów, gdy spółka komandytowa była transparentna podatkowo), będzie wiązać się dla Spółki Przekształconej z powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

Pan Ł. R.

2) Zainteresowani niebędący stroną postępowania:

Pan K. N.

X. sp. z o.o. sp.k.

Opis zdarzenia przyszłego

Ł. R. (PESEL: (...)) (dalej: Zainteresowany będący stroną postępowania) jest komplementariuszem X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS (...), dalej: Spółka Przekształcana lub Spółka) z siedzibą w (...), która powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej z dniem 31 października 2014 r. W spółce komplementariuszami oprócz Zainteresowanego będącego stroną postępowania są K. N. (PESEL: (...)) oraz osoba prawna X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: (...)). K. N. oraz Spółka to Zainteresowani niebędący stroną postępowania.

Co więcej, w Spółce występuje dwóch komandytariuszy: Y. sp. z o.o. (KRS: (...)) oraz Z. sp. z o.o. (KRS: (...)).

Wszyscy Zainteresowani podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka z dniem 1 maja 2021 r., na mocy art. 2 w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123; dalej: ustawa Nowelizująca), uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedmiotem przeważającej aktywności gospodarczej Spółki Przekształcanej jest prowadzenie działalności pozostałych agencji transportowych (kod PKD: 52.29.Z). Jedna z ważniejszych gałęzi działalności Spółki polega na zapewnieniu Klientom optymalnych rozwiązań logistycznych, skupiających się wokół transportu produktów sektora medycznego oraz dóbr wysokowartościowych.

Wspólnicy Spółki planują w 2023 r. przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółkę Przekształconą), które odbędzie się w trybie przewidzianym przez art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, a w związku z planowanym przekształceniem spółka zamknie i otworzy księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT).

Niewykluczone, że Spółka Przekształcona zdecyduje się na wybór opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, zgodnie z rozdziałem 6b ustawy o CIT.

Planuje się, że na dzień przekształcenia Spółki w sp. z o.o. w jej bilansie zostaną wykazane m.in. następujące pozycje:

1.

zgromadzone na kapitale zapasowym niepodzielone zyski z lat ubiegłych, tj. osiągnięte przed 1 maja 2021 r., gdy spółka komandytowa była transparentna podatkowo. Zyski te były na bieżąco opodatkowane przez wspólników spółki komandytowej i przypisane do nich w odpowiedniej proporcji do posiadanych udziałów w zyskach.

2.

zysk bieżący, wygenerowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia przekształcenia.

3.

zyski z lat ubiegłych przekazane na mocy podjętych do dnia przekształcenia uchwał do wypłaty odpowiednim wspólnikom i wykazane w kontach zobowiązań spółki, tj. zyski z lat ubiegłych osiągnięte przed 1 maja 2021 r., gdy spółka komandytowa była transparentna podatkowo.

Niewykluczone, że po przekształceniu sp.k. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną podjęte uchwały o wypłacie części zysku z lat ubiegłych (zgromadzonego na moment przekształcenia na kapitale zapasowym spółki, w szczególności zysk osiągnięty przez sp.k., gdy była transparentna podatkowo). Zainteresowani pragną zaznaczyć, że uchwały te będą jasno precyzować, jakie dokładnie zyski będą wypłacane, z jakiego okresu oraz w kwotach przypisanych do odpowiednich wspólników (spółka prowadzi w tym zakresie szczegółową analitykę na odpowiednich kontach).

Dodatkowo po dniu przekształcenia planowana jest wypłata zysków przekazanych przed dniem przekształcenia na podstawie podjętych uchwał na zobowiązania.

Pytania

1. Czy wypłata przez Spółkę Przekształconą zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym oraz wykazanych na kontach zobowiązań Spółki będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego po stronie byłych wspólników spółki komandytowej (którym wypłacane będą przypisane do nich zyski z czasów, gdy sp.k. była transparentna podatkowo)?

2. Czy Spółka Przekształcona będzie mieć obowiązek jako płatnik do obliczenia, poboru i zapłaty zryczałtowanego podatku od dywidendy w imieniu byłych wspólników spółki komandytowej którym wypłacane będą przypisane do nich zyski z czasów, gdy sp.k. była transparentna podatkowo (zgromadzone na kapitale zapasowym oraz wykazane na kontach zobowiązań spółki)?

3. Czy po wyborze przez Spółkę Przekształconą opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, wypłata na rzecz wspólników zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym oraz wykazanych na kontach zobowiązań spółki (z czasów, gdy sp. k była transparentna podatkowo), będzie wiązać się dla Spółki Przekształconej z powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28m ustawy o CIT?

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast odpowiedź na pytania nr 1 i 2 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 3

W ocenie Zainteresowanych wypłaty zysków zgromadzonych na kapitałach zapasowych oraz wykazanych na kontach zobowiązań Spółki Przekształconej nie będą wiązać się z powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek dla Spółki Przekształconej.

Zgodnie z art. 28m ust. 1 ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:

1)

wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

a.

do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub

b.

na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);

2)

wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);

3)

wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);

4)

nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) - w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

5)

sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) - w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;

6)

wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).

W myśl art. 28m ust. 3 ustawy o CIT przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

1)

kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2)

świadczenia wykonane na rzecz:

a.

fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,

b.

trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3)

nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4)

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym, jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5)

wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6)

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7)

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8)

wydatki na reprezentację;

9)

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10)

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11)

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12)

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Stosownie do art. 28m ust. 4 ustawy o CIT do ukrytych zysków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się:

1)

wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;

2)

wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku;

3)

w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

4)

w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

5)

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Przywołany wyżej art. 28m ust. 1 ustawy o CIT zawiera zamknięty katalog dochodów, które podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. Do tych dochodów ustawa o CIT zalicza: (1) dochód z tytułu podzielonego zysku, (2) dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, (3) dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, (4) dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku, (5) dochód z tytułu zysku netto, (6) dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz (7) dochód z tytułu ukrytych zysków, przez które rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanego stanu faktycznego, należy zauważyć, że wypłata na rzecz wspólników Spółki Przekształconej zysków osiągniętych przez spółkę komandytową (w okresie, gdy ta była transparentna podatkowo) nie będzie spełniała przesłanek do uznania za którąkolwiek z kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. W szczególności wspomniane wypłaty nie będą dokonywane z zysków wypracowanych w okresie opodatkowania ryczałtem. Nie będą także stanowiły wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą ani nie będą spełniały definicji nieujawnionej operacji gospodarczej lub ukrytego zysku. Ponadto wypłaty będące przedmiotem niniejszego Wniosku nie sposób będzie uznać za dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku lub dochód z tytułu zysku netto.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli Spółka Przekształcona będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w formie ryczałtu od dochodów spółek, wypłata po dniu przekształcenia z kapitału zapasowego oraz ze zobowiązań na rzecz wspólników Spółki Przekształconej zysków osiągniętych przez Spółkę Przekształcaną (w okresie, gdy to sp.k. była transparentna podatkowo) nie będzie podlegała opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek po stronie Spółki Przekształconej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na podstawie art. 28j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, dalej: "ustawa o CIT"), opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, tj. podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli spełnia łącznie w każdym okresie opodatkowania ryczałtem pozostałe warunki określone w przepisie art. 28j ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 28m ust. 1 ustawy o CIT,

opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:

1)

wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

a)

do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub

b)

na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);

2)

wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);

3)

wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);

4)

nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) - w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

5)

sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) - w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;

6)

wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).

Stosownie do art. 28m ust. 2 ustawy CIT,

przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (podzielonego zysku).

Przepis art. 28m ust. 3 ustawy o CIT stanowi, że

przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

1)

kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2)

świadczenia wykonane na rzecz:

a)

fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,

b)

trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3)

nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4)

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5)

wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6)

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7)

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8)

wydatki na reprezentację;

9)

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10)

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11)

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12)

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

W myśl art. 28m ust. 4 ustawy CIT,

do ukrytych zysków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się:

1)

wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;

2)

wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a)

w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b)

w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

3)

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowany niebędący stroną postępowania jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, która powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej z dniem 31 października 2014 r. W spółce komplementariuszami oprócz Zainteresowanego będącego stroną postępowania jest osoba fizyczna oraz osoba prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W Spółce występuje dwóch komandytariuszy: dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wszyscy Zainteresowani podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka z dniem 1 maja 2021 r. uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Wspólnicy Spółki planują w 2023 r. przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbędzie się w trybie przewidzianym przez art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, a w związku z planowanym przekształceniem spółka zamknie i otworzy księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niewykluczone, że Spółka Przekształcona zdecyduje się na wybór opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Planuje się, że na dzień przekształcenia Spółki w sp. z o.o. w jej bilansie zostaną wykazane m.in. następujące pozycje:

1.

zgromadzone na kapitale zapasowym niepodzielone zyski z lat ubiegłych, tj. osiągnięte przed 1 maja 2021 r., gdy spółka komandytowa była transparentna podatkowo. Zyski te były na bieżąco opodatkowane przez wspólników spółki komandytowej i przypisane do nich w odpowiedniej proporcji do posiadanych udziałów w zyskach.

2.

zysk bieżący, wygenerowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia przekształcenia.

3.

zyski z lat ubiegłych przekazane na mocy podjętych do dnia przekształcenia uchwał do wypłaty odpowiednim wspólnikom i wykazane w kontach zobowiązań spółki, tj. zyski z lat ubiegłych osiągnięte przed 1 maja 2021 r., gdy spółka komandytowa była transparentna podatkowo.

Niewykluczone, że po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną podjęte uchwały o wypłacie części zysku z lat ubiegłych (zgromadzonego na moment przekształcenia na kapitale zapasowym spółki, w szczególności zysk osiągnięty przez spółkę komandytową, gdy była transparentna podatkowo). Zainteresowani pragną zaznaczyć, że uchwały te będą jasno precyzować, jakie dokładnie zyski będą wypłacane, z jakiego okresu oraz w kwotach przypisanych do odpowiednich wspólników (spółka prowadzi w tym zakresie szczegółową analitykę na odpowiednich kontach).

Dodatkowo po dniu przekształcenia planowana jest wypłata zysków przekazanych przed dniem przekształcenia na podstawie podjętych uchwał na zobowiązania

Z wniosku wynika, że Państwa wątpliwości w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 3) dotyczą kwestii ustalenia, czy po wyborze przez Spółkę Przekształconą opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, wypłata na rzecz wspólników zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym oraz wykazanych na kontach zobowiązań spółki (z czasów, gdy spółka komandytowa była transparentna podatkowo), będzie wiązać się dla Spółki Przekształconej z powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że przywołany wyżej art. 28m ust. 1 ustawy o CIT zawiera zamknięty katalog dochodów, które podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. Do tych dochodów ustawa o CIT zalicza:

- dochód z tytułu podzielonego zysku,

- dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat,

- dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

- dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku,

- dochód z tytułu zysku netto,

- dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych,

- dochód z tytułu ukrytych zysków, przez które co do zasady rozumie się wszelkie świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanego przypadku, należy stwierdzić, że wypłata Zainteresowanemu będącego stroną postępowania - panu Ł. R. oraz Zainteresowanemu niebędącego stroną postępowania - panu K. N. zysków z działalności spółki przekształcanej (spółki komandytowej) przez spółkę przekształconą (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) nie będzie spełniała przesłanek do uznania za którąkolwiek z kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. W szczególności zyski z działalności spółki przekształcanej nie będą zyskiem netto wypracowanym w okresie opodatkowania ryczałtem. Nie będą także stanowiły wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą ani nie będą spełniały definicji nieujawnionej operacji gospodarczej lub ukrytego zysku. Ponadto wypłatę zysków z działalności spółki przekształcanej nie sposób będzie uznać za dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku lub dochód z tytułu zysku netto.

Mając na uwadze powyższe, po wyborze przez Spółkę Przekształconą opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, wypłata na rzecz wspólników zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym oraz wykazanych na kontach zobowiązań spółki (z czasów, gdy spółka komandytowa była transparentna podatkowo), nie będzie wiązać się dla Spółki Przekształconej z powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Mając na uwadze powyższe, Państwa stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, że stanowisko Zainteresowanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznano za prawidłowe w sytuacji, gdy spółka przekształcona będzie w stanie ponad wszelką wątpliwość udokumentować, że wskazane we wniosku wypłaty, dokonywane są/będą tytułem niewypłaconych zysków uzyskanych przez spółkę przekształconą w okresie poprzedzającym opodatkowanie tej spółki w formie ryczałtowej.

Wskazać także należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena, czy spółka przekształcona spełnia warunki do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Pan Ł. R. (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.),

albo - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.),

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl