0114-KDIP2-1.4010.62.2022.1.OK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.62.2022.1.OK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 26 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wypłacanej w transzach dywidendy.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

X. S.A. (dalej jako: Spółka lub Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku VAT, podlegającym na terytorium Polski obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Na dzień 20 czerwca 2022 r. Spółka posiadała 50% udziałów w Y. sp. z o.o. (dalej jako: Y.), spółce będącej czynnym podatnikiem podatku VAT, podlegającym na terytorium Polski obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Drugim udziałowcem posiadającym 50% udziałów w Y. na dzień 20 czerwca 2022 r. był Z. sp. z o.o., spółka będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, podlegającym na terytorium Polski obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka:

- na dzień 20 czerwca 2022 r. posiadała wskazane powyżej 50% udziałów w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 2 lat, a posiadanie to wynikało z tytułu własności.

- na dzień 20 czerwca 2022 r. podlegała i podlega nadal w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzystała i nadal nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W dniu 20 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Y. podjęło Uchwałę Nr (...) (dalej jako: Uchwała) w przedmiocie wypłaty dywidendy z zysków wypracowanych i zatrzymanych w latach ubiegłych. Zgodnie z Uchwałą przeznaczono łącznie na dywidendę kwotę 3.353.752,07 zł do wypłaty w następujących terminach:

- kwota w wysokości 2.353.752,07 zł płatna w dniu 20 czerwca 2022 r.;

- kwota w wysokości 1.000.000,00 zł płatna w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Y. wypłaciła pierwszą transzę dywidendy w łącznej kwocie 2.353.752,07 zł na rzecz X. i Z.

Od tak wypłaconej dywidendy nie pobrano podatku CIT ze względu na spełnienie przesłanek zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Po wypłacie pierwszej transzy dywidendy (2.353.752,07 zł), a przed wypłatą drugiej transzy dywidendy (1.000.000,00 zł) doszło do zbycia wszystkich udziałów w Y. przez X. i Z.

Pytanie

Czy dywidenda określona w przedstawionej w stanie faktycznym Uchwale, wypłacona częściowo na rzecz Wnioskodawcy w ramach pierwszej transzy i podlegająca wypłacie do 31 grudnia 2022 r. w ramach drugiej transzy, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy dywidenda określona w przedstawionej w stanie faktycznym Uchwale, wypłacona częściowo na rzecz Wnioskodawcy w ramach pierwszej transzy i podlegająca wypłacie do 31 grudnia 2022 r. w ramach drugiej transzy, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT").

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a (m.in. dywidendy), f oraz j, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1)

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1. jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3)

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;

4)

spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W myśl art. 22 ust. 4d ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

1)

jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;

2)

w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:

a)

własności,

b)

innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Stosownie do art. 22 ust. 4a ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3 nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Ponadto w myśl art. 22 ust. 4b ustawy o CIT zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3. przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3 nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2 jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

W odniesieniu do pierwszej transzy dywidendy ww. warunki należy uznać za spełnione, bowiem:

1) Y. (podmiot wypłacający dywidendę) jest spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) Wnioskodawca (podmiot uzyskujący dywidendę) jest spółką podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym cd całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3) Wnioskodawca na dzień podjęcia Uchwały posiadał nie mniej niż 10% udziałów w Y. Nie mniej niż 10% udziałów w Y. Wnioskodawca posiadał również w momencie wypłaty pierwszej transzy dywidendy przez Y.;

4) Wnioskodawca nie korzystał i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

5) posiadanie przez Wnioskodawcę udziałów w Y. wynikało z tytułu własności i trwało nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.

Z kolei w odniesieniu do drugiej transzy dywidendy w ocenie Wnioskodawcy analogicznie warunki wynikające z art. 22 ust. 4 i n. ustawy o CIT również zostały spełnione, z tym że odrębnego odniesienia się wymaga kwestia sprzedaży udziałów w Y. przez Wnioskodawcę przed wypłatą drugiej transzy dywidendy.

Z literalnego brzmienia art. 22 ust. 4 i n. ustawy o CIT, w szczególności z brzmienia art. 22 ust. 4a ustawy o CIT, nie wynika, czy możliwość zastosowania zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT występuje w dniu powstania przychodu z tytułu dywidendy, tj. w dniu jej wypłaty (stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o CIT przychód z tytułu dywidendy powstaje na zasadzie kasowej) w sytuacji, w której na moment wypłaty dywidendy udziałowiec nie posiada udziałów w podmiocie wypłacającym dywidendę, niemniej jednak posiadał te udziały na moment podjęcia uchwały o podziale zysku w formie wypłaty dywidendy.

W ocenie Wnioskodawcy, dokonując wykładni ww. zwolnienia należy przede wszystkim uwzględnić przepisy wynikające z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2022 poz. 1467 z późn. zm., dalej jako: k.s.h.).

Stosownie do art. 191 § 1 k.s.h. wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1 k.s.h. Jednocześnie w myśl art. 193 § 1 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Zasadniczo zatem, z chwilą powzięcia uchwały przez zgromadzenie wspólników o podziale zysku w formie wypłaty dywidendy u wspólników powstaje roszczenie względem spółki o wypłatę stosownych kwot pieniężnych. Jak wskazał SN w wyroku z dn. 4 września 2014 r., sygn. II CSK 776/13 (pisownia oryginalna): "Ogólne prawo majątkowe do zysku konkretyzuje, w wierzytelność przysługującą osobie, która w dniu dywidendy (art. 193 § 1 k.s.h.) legitymowała się ze skutkiem wobec spółki (art. 187 § 1 k.s.h.) określoną liczbą udziałów".

Z powyższego wynika zatem, że sprzedaż udziałów po powstaniu roszczenia o wypłatę dywidendy pozostaje bez wpływu na istnienie tego roszczenia. Za sprzedażą udziałów nie idzie bowiem zmiana podmiotu uprawnionego do otrzymania dywidendy oraz podmiotu zobowiązanego do jej wypłaty.

Ponadto należy podkreślić, że zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT jest wynikiem implementacji Dyrektywy Rady z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (90/435/EWG), a obecnie Dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. U.UE.L.2011.345.8 z późn. zm., dalej jako Dyrektywa). W Preambule do Dyrektywy wskazano, że: "Celem niniejszej dyrektywy jest zwolnienie dywidend i innych zysków podzielonych wypłacanych przez spółki zależne ich spółkom dominującym z podatku potrącanego u źródła dochodu oraz wyeliminowanie podwójnego opodatkowania takiego dochodu na poziomie spółki dominującej. Konsolidacja spółek różnych państw członkowskich może okazać się konieczna dla stworzenia w ramach Unii warunków analogicznych do warunków rynku wewnętrznego oraz w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania tego rynku wewnętrznego. Takie operacje nie powinny być utrudniane przez ograniczenia, niedogodności lub zakłócenia wynikające w szczególności z przepisów podatkowych państw członkowskich. Stąd też niezbędne jest, w odniesieniu do konsolidacji spółek różnych państw członkowskich, określenie zasad opodatkowania, które są neutralne z punktu widzenia konkurencji, aby umożliwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do wymogów rynku wewnętrznego, zwiększyć ich produktywność oraz zwiększyć ich siłę konkurencyjną na poziomie międzynarodowym". W ocenie Wnioskodawcy, ewentualne pozbawienie beneficjenta dywidendy, który spełnił warunki zwolnienia na moment powstania roszczenia, ze względu na późniejsze zbycie udziałów, będzie stanowiło naruszenie Dyrektywy.

Dodatkowo dokonując wykładni art. 22 ust. 4a ustawy o CIT, który nakłada na beneficjenta warunek posiadania udziałów w sposób nieprzerwany przez okres dwóch lat, należy uwzględnić także wykładnię systemową, w szczególności relację art. 22 ust. 4a ustawy o CIT do art. 22 ust. 4b ustawy o CIT. Skoro bowiem ustawodawca dopuścił sytuację, w której nieprzerwany okres posiadania udziałów może upłynąć po uzyskaniu przychodu (art. 22 ust. 4b ustawy o CIT), to tym bardziej warunek ten należy uznać za spełniony w sytuacji, w której wymóg ten jest spełniony na moment powstania roszczenia.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca spełnia materialnoprawne przesłanki do zastosowania zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT również względem drugiej transzy dywidendy płatnej w terminie do 31 grudnia 2022 r. Bez wpływu na ten fakt pozostaje kwestia zbycia udziałów w Y. przez Wnioskodawcę w okresie po podjęciu Uchwały. Z chwilą podjęcia Uchwały u Wnioskodawcy powstało bowiem roszczenie o wypłatę dywidendy, w tym w szczególności roszczenie o wypłatę drugiej transzy dywidendy. Roszczenia tego Wnioskodawca nie został w żaden sposób pozbawiony z chwilą sprzedaży udziałów w Y.

Podsumowując, zarówno względem dywidendy wpłaconej częściowo na rzecz Wnioskodawcy w formie pierwszej transzy, jak i w odniesieniu do drugiej transzy dywidendy podlegającej wypłacie na rzecz Wnioskodawcy do dn. 31 grudnia 2022 r., znajdzie zastosowanie zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Pogląd o możliwości zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT w sytuacji, w której po podjęciu uchwały o podziale zysku i jednocześnie przed faktyczną wypłaty dywidendy doszło do zbycia udziałów przez beneficjenta dywidendy, znajduje swoje potwierdzenie także w interpretacjach organów podatkowych, co potwierdzają interpretacje indywidualne:

"wydane przez Dyrektora KIS: z dn. 1 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.47.2020.3.AK; z dn. 28 lutego 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.596.2019.2.JKU oraz z dn. 27 marca 2017 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.33.2017.1.PW;

"wydana przez Dyrektora IS w Warszawie z dn. 24 września 2015 r., sygn. IPPB5/4510-588/15-4/MK.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl