Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 maja 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.56.2020.7.JF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 800, z późn. zm.) w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 12 lutego 2020 r. (data wpływu 12 lutego 2020 r.) uzupełnione pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. (data nadania 17 kwietnia 2020 r., data wpływu 17 kwietnia 2020 r.) na wezwanie z dnia 9 kwietnia 2020 r., Nr 0114-KDIP4-2.4012.72.2020.2.MC oraz Nr 0114-KDIP2-1.4010.56.2020.3.JF (data nadania 10 kwietnia 2020 r., data odbioru 11 kwietnia 2020 r.) oraz uzupełnione pismem z dnia 7 maja 2020 r. (data nadania 7 maja 2020 r., data wpływu 7 maja 2020 r.) na wezwanie z dnia 6 maja 2020 r., Nr 0114-KDIP4-2.4012.72.2020.4.MC oraz Nr 0114-KDIP2-1.4010.56.2020.6.JF (data nadania 6 maja 2020 r., data odbioru 7 maja 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Lider prawidłowo uwzględnia w przychodach podatkowych jedynie swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji, pomimo, że faktura zbiorcza będzie opiewała na całość przedmiotu kontraktu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Lider prawidłowo uwzględnia w przychodach podatkowych jedynie swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji, pomimo, że faktura zbiorcza będzie opiewała na całość przedmiotu kontraktu.

We wniosku złożonym przez: * Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

A. Sp. z o.o.; * Zainteresowanych niebędących stroną postępowania:

B. Sp. z o.o.; * Zainteresowanych niebędących stroną postępowania:

C. Sp. z o.o.

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firmy A. Sp. z o.o. oraz spółka D. założyły konsorcjum reprezentowane na zewnątrz przez A. Sp. z o.o. - Lidera konsorcjum w celu wyprodukowania i dostarczenia dla E. (dalej E.) z siedzibą w (...), (...) jednostek nadzoru, które będą następnie użytkowane w różnych krajach Unii Europejskiej.

E. na podstawie Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich, załączonego do Traktatu, podpisanego w Brukseli 8 kwietnia 1965 (OJ nr. 152 13 czerwca 1967), jest podmiotem zwolnionym ze wszelkich obciążeń podatkowych, w tym od podatku od towarów i usług.

Oprócz obu konsorcjantów w realizacji zadania inwestycyjnego będą uczestniczyć także podwykonawcy i poddostawcy. Umowa konsorcjum i umowa z podwykonawcami precyzyjnie określa podział obowiązków oraz kwotę wynagrodzenia przypadającego na każdego z konsorcjantów oraz podwykonawców i poddostawców z tytułu wykonania swojego zadania w ramach przedmiotowego kontraktu. Obaj konsorcjanci, podwykonawcy i poddostawcy są podatnikami VAT w kraju, w którym są rezydentami. Z E. podpisze umowę wyłącznie Lider konsorcjum.

Umowa konsorcjalna i umowy z podwykonawcami i poddostawcami będą przewidywały, że każdy z Członków konsorcjum, podwykonawcy i poddostawcy pozostają właścicielami swojej części przedmiotu umowy do chwili odbioru całego przedmiotu umowy przez Końcowego Użytkownika.

Każdy z konsorcjantów, podwykonawców i poddostawców udziela również we własnym zakresie gwarancji na swoją część przedmiotu umowy. Faktury zbiorcze i specyfikacje, stanowiące załącznik Nr 1 do tych faktur, będą określały wartość współwłasności przedmiotu umowy, przypadające na każdego konsorcjantów, podwykonawców i poddostawców.

Przewiduje się następujący sposób rozliczeń: każdy z Członków konsorcjum oraz każdy z podwykonawców i poddostawców, oprócz Lidera konsorcjum wystawia fakturę w Euro (waluta kontraktu) na swoją część przedmiotu umowy, adresowaną bezpośrednio na Zamawiającego i przesyła ją do Lidera. Lider konsorcjum wystawia na podstawie tych faktur cząstkowych fakturę zbiorczą, uwzględniając również swoją część przedmiotu umowy. Wszystkie faktury są fakturami z zerową stawką VAT.

Zamawiający otrzymuje tylko fakturę zbiorczą od Lidera konsorcjum wraz z załącznikiem (specyfikacją), wskazującym jaka część faktury przypada na każdy z podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

Każdy z Członków konsorcjum otrzyma od E. certyfikat, potwierdzający zwolnienie podmiotowe dostaw i usług, realizowanych dla tej instytucji. Lider i Członek konsorcjum, podwykonawcy i poddostawcy w przychodach podatkowych ewidencji sprzedaży VAT uwzględnią tylko swoją część przedmiotu umowy wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji. Opisane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 9 kwietnia 2020 r. Nr 0114-KDIP4-2.4012.72.2020.2.MC oraz Nr 0114-KDIP2-1.4010.56.2020.3.JF (data nadania 10 kwietnia 2020 r., data odbioru 11 kwietnia 2020 r.), tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na pytania w wystosowanym wezwaniu w następujący sposób:

1. Jaką konkretnie rolę (funkcję) w ramach opisanego we wniosku zadania inwestycyjnego pełnią poszczególni Zainteresowani niebędący stroną postępowania, tj. D., B. Sp. z o.o., F. Sp.o.o., G. S.A., C. Sp. z o.o., tak aby z opisu sprawy jednoznacznie wynikało jakich konkretnie skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy złożony wniosek w odniesieniu do poszczególnych Zainteresowanych niebędących stroną postępowania.

We wniosku wyraźnie zostały określone role (funkcje) każdego z wymienionych podmiotów, tj. - Konsorcjum:

* A. Sp. z o.o. - Lider konsorcjum - odpowiedzialny za całość projektu, koordynator, integrator;

* D. - Członek konsorcjum - odpowiedzialny za system optoelektroniczny (firma została wykreślona z listy zainteresowanych, ponieważ jest podatnikiem innego kraju Unii Europejskiej).

- Podwykonawcy i poddostawcy:

* B. Sp. z o.o. - podwykonawca, producent zabudowy;

* G. S.A. - poddostawca, producent map elektronicznych (firma została wykreślona z listy zainteresowanych);

* F. Sp. z o.o. poddostawca, autoryzowany (...) (firma została wykreślona z listy zainteresowanych);

* C. Sp. z o.o. - poddostawca, producent sejsmicznych detektorów ruchu.

Skutki podatkowe:

A. wystawia fakturę zbiorczą ze stawką VAT "0". D. jako podmiot z Bułgarii wystawia fakturę cząstkową ze stawką VAT "0", co nie wymaga interpretacji i w związku z tym firma D. została wykreślona z listy podmiotów zainteresowanych. Interpretacji wymaga wystawienie przez poddostawcę (C. Sp. z o.o.) i podwykonawcę (B. Sp. z o.o.) faktur cząstkowych, ze stawką VAT "0". Interpretacji wymaga także (w zakresie podatku dochodowego) uznanie, że faktura zbiorcza nie jest przychodem A., a stanowi sumę przychodów wszystkich uczestniczących podmiotów, które wystawiają faktury cząstkowe.

2. Kim są poszczególne podmioty biorące udział w zadaniu inwestycyjnym będącym przedmiotem wniosku, tj. Lider konsorcjum, członkowie konsorcjum, podwykonawcy, poddostawcy,

Odpowiedź identyczna, jak powyżej, tj. odnośnie pytania nr 1).

3. Jakie podmioty założyły konsorcjum reprezentowane na zewnątrz przez Lidera.

W pierwszym zdaniu opisu zdarzenia przyszłego wniosku jest napisane, że konsorcjum składa się z 2 podmiotów: A. Sp. z o.o. - Lidera konsorcjum i D. - Członka konsorcjum.

4. Pomiędzy jakimi podmiotami została zawarta umowa nazwana we wniosku "umową z podwykonawcami".

Nigdzie we wniosku nie jest napisane, że zostały zawarte umowy z podwykonawcami i poddostawcami. Umowy dopiero zostaną zawarte po uzyskaniu interpretacji indywidualnej. Od niej zależy treść tych umów. Umowy zostaną zawarte pomiędzy A. i podwykonawcą - firmą B. Sp. z o.o. oraz poddostawcą - firmą C. Sp. z o.o.

5. Na czym konkretnie polega oraz w jaki sposób jest realizowane zadanie inwestycyjne będące przedmiotem wniosku - należy szczegółowo opisać czego dotyczy przedmiotowe zadanie inwestycyjne, do dokonania jakich czynności zobowiązane jest konsorcjum, co dokładnie jest przedmiotem konsorcjum.

W pierwszym zdaniu opisu zdarzenia przyszłego wniosku jest napisane: "(...) w celu wyprodukowania i dostarczenia dla E. (dalej E.) z siedzibą w (...), (...) jednostek nadzoru, które będą następnie użytkowane w różnych krajach Unii Europejskiej".

6. Na jakich zasadach Lider konsorcjum oraz członkowie konsorcjum, uczestniczą w zadaniu inwestycyjnym będącym przedmiotem wniosku (jaką pełnią rolę w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym).

Odpowiedź taka jak w pyt. Nr 1) z tym, że jest jeden Członek konsorcjum.

7. Na jakich zasadach podwykonawcy i poddostawcy, uczestniczą w zadaniu inwestycyjnym będącym przedmiotem wniosku (jaką pełnią rolę w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym).

Firma B. Sp. z o.o. jest podwykonawcą, a firma C. Sp. z o.o. poddostawcą. Odpowiedź taka, jak w pyt. Nr 1).

8. Do wykonania jakich konkretnie czynności na podstawie umowy konsorcjum zobowiązani są Lider konsorcjum oraz członkowie konsorcjum.

Jeden członek konsorcjum (nie członkowie) - odpowiedź taka, jak w pyt. Nr 1).

9. Do wykonania jakich konkretnie czynności na podstawie "umowy z podwykonawcami" zobowiązani są podwykonawcy oraz poddostawcy.

Odpowiedź taka jak w pyt. Nr 1).

10. Na czyją rzecz - każdy z podmiotów biorących udział w zadaniu inwersyjnym, tj. Lider konsorcjum, członkowie konsorcjum, podwykonawcy, poddostawcy - wykonuje poszczególne czynności.

Tak jak opisano we wniosku każdy z podmiotów wykonuje poszczególne czynności na rzecz E.

11. Na czyją rzecz członkowie konsorcjum, podwykonawcy oraz poddostawcy przenoszą prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, w szczególności należy wskazać czy podmioty te przenoszą prawo do rozporządzania towarem na Lidera konsorcjum czy bezpośrednio na zamawiającego.

Tak jak opisano we wniosku każdy z podmiotów przenosi prawo do rozporządzania towarem jako właściciel na E.

12. W jaki sposób - zgodnie z umową konsorcjum oraz "umową z podwykonawcami" - są wystawiane faktury dokumentujące czynności wykonane w ramach zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem wniosku przez poszczególne podmioty,

Tak jak dokładnie opisano we wniosku. Członek konsorcjum, podwykonawca i poddostawca wyszczególnieni w niniejszym wniosku wystawiają faktury cząstkowe ze stawką VAT 0% na E. W fakturach tych jako płatnik jest wskazany Lider konsorcjum. Lider konsorcjum tworzy fakturę zbiorczą, uwzględniając w niej oprócz faktur cząstkowych również swoją część zadania inwestycyjnego. Po otrzymaniu od E. zapłaty za fakturę zbiorczą realizuje całą zapłatę podmiotom za ich faktury cząstkowe.

13. Który z podmiotów (ewentualnie czy wszyscy) ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość dostarczanego przedmiotu zamówienia, kto odpowiada w zakresie obowiązków reklamacyjnych, gwarancyjnych.

Każdy za swoją część, tak jak to zostało opisane we wniosku.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że produkt jest dostarczany w miejsce wskazane przez Lidera konsorcjum i instalowany w pojeździe. Odbiorcą produktu jest E. Podwykonawca/poddostawca wystawia cząstkową fakturę VAT ze stawką 0% na E., wskazując w niej Lidera jako płatnika i przesyłają do Lidera. Lider tworzy fakturę zbiorczą i wysyła ją do E. Po otrzymaniu z E. środków, całość kwot należnych Członkowi konsorcjum, podwykonawcy i poddostawcy Lider przesyła do wystawcy faktury bez prawa do jakichkolwiek potrąceń. Lider uwzględnia w swojej księgowości wyłącznie przychody związane ze swoją częścią udziału w inwestycji.

Ad. pyt. V. Wyjaśnienie czy intencją Zainteresowanych jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%.

Tak i jest to dokładnie opisane we wniosku.

Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu wskazał, że interpretacja dotyczy faktu, że to właśnie Lider konsorcjum wystawi fakturę zbiorczą i na jego konto wpłyną wszystkie środki wynikające z faktur cząstkowych.

Pozostaje wątpliwość, czy Organ podatkowy nie uzna całości faktury zbiorczej za przychód Lidera konsorcjum podlegający pod opodatkowanie podatkiem dochodowym, podczas gdy właściwy przychód stanowi tylko ta część faktury zbiorczej, która obejmuje czynności wykonywane przez Lidera.

Wniosek o interpretację w zakresie podatku dochodowego dotyczy wyłącznie Lidera konsorcjum.

Firma D. nie wymaga jako podmiot zagraniczny interpretacji zarówno z zakresu podatku VAT, ponieważ i tak wystawia fakturę eksportową ze stawką VAT 0%, jak również z zakresu podatku dochodowego, ponieważ wystawia wyłącznie fakturę cząstkową.

Poza tym firma D. rozlicza się przed swoimi bułgarskimi organami podatkowymi. W związku z powyższym nie powinna być jednym z wnioskodawców.

Ponadto Wnioskodawca pismem z dnia 23 kwietnia 2020 r. (data wpływu 23 kwietnia 2020 r.) złożył dodatkowe wyjaśnienia wskazując, że:

W przypadku podmiotów gospodarczych, których usługi korzystają ze zwolnienia z podatku VAT (np. firmy ubezpieczeniowe) inne podmioty, tj. płatnicy VATu zobowiązane są do wystawiania im faktur obejmujących VAT w obowiązującej stawce, a podmioty te nie mają prawa do odliczenia tego podatku. W takim przypadku VAT stanowi koszt dla podmiotów zwolnionych z VATu i nie ma podstaw do wystawienia takiemu podmiotowi faktury bez uwzględnienia obowiązującej stawki VAT.

Jednakże w przypadku E. sytuacja jest specyficzna albowiem jest to podmiot, który korzysta z tzw. "immunitetu z VAT". E. w oparciu o Protokół w sprawie przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich, stanowiący załącznik do Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., korzysta z pełnego zwolnienia podmiotowego z VAT.

E. uzyskując "immunitet VAT" wymaga, aby wszystkie podmioty świadczące usługi na rzecz E. wystawiały na rzecz E. faktury VAT ze wskazaniem stawki VAT 0%. E. posiada Certyfikat o zwolnieniu E. z VATu i Akcyzy na terenie całej Unii Europejskiej.

Na podstawie obowiązujących przepisów oraz statusu E. żaden podmiot świadczący usługi na rzecz E. nie może mu wystawić faktury obejmującej VAT.

Ponadto z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 6 maja 2020 r., Nr 0114-KDIP4-2.4012.72.2020.4.MC oraz Nr 0114-KDIP2-1.4010.56.2020.6.JF (data nadania 6 maja 2020 r., data odbioru 7 maja 2020 r.), tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Pismem z dnia 7 maja 2020 r. Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na pytania w wystosowanym wezwaniu poprzez:

I.

wyczerpujące przedstawienie zdarzenia przyszłego, do którego ma się odnieść tut. Organ tak aby zawierało wszystkie okoliczności istotne z punktu widzenia przepisów, których interpretacji oczekują Zainteresowani poprzez:

1.

wskazanie co konkretnie stanowi przedmiot zamówienia (kontraktu), jakie elementy są dostarczane przez Lidera, podwykonawcę i poddostawcę,

2.

wskazanie jaką część zadania inwestycyjnego wykonuje Wnioskodawca na rzecz E.? Do wykonania jakich czynności jest zobowiązany na podstawie zawartej umowy? czy Lider przenosi prawo do rozporządzania towarem w postaci specjalnych przewoźnych jednostek nadzoru?

3.

precyzyjne wskazanie czy B. Sp. z o.o. - podwykonawca, producent zabudowy dokonuje wyłącznie dostawy zabudowy specjalnych przewoźnych jednostek nadzoru czy też dokonuje tej dostawy wraz z montażem? Należy wskazać kto i gdzie montuje tą zabudowę,

4.

precyzyjne wskazanie czy C. Sp. z o.o. - poddostawca, producent sejsmicznych detektorów ruchu realizując swoją część przedmiotu zamówienia dokonuje wyłącznie dostawy towaru w postaci sejsmicznych detektorów ruchu czy też dostawy wraz z montażem. Należy wskazać kto i gdzie montuje ww. towary,

5.

wskazanie czy E. jest instytucją Unii Europejskiej lub organem utworzonym przez Unię Europejską, do którego ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864)4, z późn. zm.),

6.

wskazanie czy E. posiada przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, jeżeli tak należy wskazać:

a.

czy towary/usługi dostarczone przez Lidera, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do Lidera, będą dostarczane na rzecz tego przedstawicielstwa,

b.

czy towary/usługi dostarczone przez podwykonawcę, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do podwykonawcy, będą dostarczane na rzecz tego przedstawicielstwa,

c.

czy towary/usługi dostarczone przez poddostawcę, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do poddostawcy, będą dostarczane na rzecz tego przedstawicielstwa,

7.

wskazanie czy towary/usługi dostarczone przez Lidera, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do Lidera, będą wykorzystywane przez E. do celów służbowych E.,

8.

wskazanie czy towary/usługi dostarczone przez podwykonawcę, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do podwykonawcy, będą wykorzystywane przez E. do celów służbowych E.,

9.

wskazanie czy towary/usługi dostarczone przez poddostawcę, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do poddostawcy, będą wykorzystywane przez E. do celów służbowych E.,

10.

wskazanie E. nabędzie towary/usługi będące przedmiotem zamówienia na własny użytek, czy też E. odsprzedaje nabyte towary/usługi,

11.

wskazanie czy Lider, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.),

12.

wskazanie świadectwo zwolnienia z podatku VAT będzie potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium E. posiada przedstawicielstwo,

13.

wskazanie czy Lider, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać zamówienie dotyczące towarów/usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo zwolnienia z podatku VAT,

14.

wskazanie czy podwykonawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.),

15.

wskazanie czy świadectwo zwolnienia z podatku VAT będzie potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium E. posiada przedstawicielstwo,

16.

wskazanie czy podwykonawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać zamówienie dotyczące towarów/usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo zwolnienia z podatku VAT,

17.

wskazanie czy poddostawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.),

18.

wskazanie czy świadectwo zwolnienia z podatku VAT będzie potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium E. posiada przedstawicielstwo,

19.

wskazanie czy poddostawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać zamówienie dotyczące towarów/usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo zwolnienia z podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. A.I.1)

A. jako Lider Konsorcjum razem z podmiotem prawa bułgarskiego firmą D. wygrała przetarg ogłoszony przez E. dotyczący zamówienia i dostawy 30 przewoźnych jednostek nadzoru. W ramach realizowanego zamówienia Konsorcjum jest zobowiązane do przygotowania przedmiotu zamówienia w postaci stworzenia na bazie pojazdu bazowego przewoźnej jednostki nadzoru. Zamówienie realizowane jest przez Członka konsorcjum D. i Wnioskodawcę A. oraz jej podwykonawcę i poddostawców (w tym nie zgłoszonych jako podmioty zainteresowane).

W załączeniu Wnioskodawca przedstawia szczegółowe warunki przetargu, ogłoszonego przez E. w formie wyciągu z oryginalnego ogłoszenia o przetargu w postaci wydruku oraz informuję, że Konsorcjum A.- D. wygrało i uzyskało zamówienie w zakresie (...), czyli jednej z trzech części przetargu.

Części współwłasności są przypisane następująco:

* Lider konsorcjum odpowiada i otrzymuje wynagrodzenie za obsługę przetargu i kontraktu, dostawę i instalację map elektronicznych, koordynację procesu produkcyjnego, zapewnienie i kontrolę jakości i terminów dostaw, dostawę okablowania specjalistycznego, organizację procesu badań produktu przez akredytowane laboratorium zewnętrzne, przygotowanie dokumentacji technicznej i szkoleniowej, przeprowadzenie szkoleń użytkowników, instruktorów i służb serwisowych, dostawę towaru do Zamawiającego, rozdysponowanie zapłaty otrzymanej od Zamawiającego na każdy z podmiotów uczestniczących w zadaniu inwestycyjnym, obsługę serwisową swojej części przedmiotu zamówienia, zawarcie umów z Członkiem konsorcjum, podwykonawcą i poddostawcami (w tym nie występującymi jako Strony zainteresowane niniejszą interpretacją);

* Podwykonawca B. dostarcza, montuje, udziela gwarancji i zapewnia serwis gwarancyjny na wyspecyfikowane w ich ofercie stanowiącej zał. Nr 2 do niniejszego wyjaśnienia produkty i usługi, wszystkie te elementy są montowane w zakładzie B. i dostarczane bezpośrednio na miejsce wskazane we E., przy czym przy odbiorze Wnioskodawca uczestniczy w całej procedurze wyłącznie jako akceptant. Podmiotem uprawnionym do ostatecznego odbioru przedmiotu dostawy jest E.

* Poddostawca C. dostarcza sejsmiczne detektory ruchu nie wymagające montażu, ponieważ działają autonomicznie, przeprowadza pomiary ich skuteczności, udziela na nie gwarancji i zapewnia serwis gwarancyjny bezpośrednio do odbiorcy, to jest E.

Ad. A.I.2)

Część zadania wykonywanego przez Wnioskodawcę jest taka, jak w pkt Ad. A.I.1) Lider konsorcjum nie przenosi prawa na E., a każdy z wykonawców w swoim zakresie przenosi prawo do rozporządzania swoją częścią współwłasności, które to części stanowią współwłasność zaimplementowaną w produkcie pod nazwą "przewoźna jednostka nadzoru".

Ad. A.1.3)

Odpowiedź taka, jak w Ad. A. 1.1)

Ad. A.I.4)

Odpowiedź taka, jak w Ad. 1.1.1)

Ad. A.I.5)

E. jest Europejską (...). E. w oparciu o Protokół w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich stanowiący załącznik do Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. korzysta z pełnego zwolnienia podmiotowego z VAT.

Ad. A.I.6)

E. posiada swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach Unii Europejskiej z tym, że Kwatera Główna znajduje się pod adresem E. (...).

a. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany na rzecz Zamawiającego w Polsce, a po procedurze odbioru już jako własność E. będzie na koszt Lidera dostarczony do wyznaczonych przez E. miejsc ich użytkowania w celu ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej do kilku krajów - członków Unii Europejskiej, tak jak to zostało opisane we wniosku;

b. Odbiorcą towarów i usług jest Zamawiający, a nie jego przedstawicielstwa;

c. Identycznie jak w ppkt b).

Ad. A.I.7)

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez Lidera będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych.

Ad. A.I.8)

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez podwykonawcę będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych.

Ad. A.I.9)

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez poddostawców będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych.

Ad. A.I.10)

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. będzie przeznaczona na własny użytek E. lub jego przedstawicielstw w krajach Unii Europejskiej.

Ad. A.I.11)

Zarówno Lider i Członek konsorcjum, jak i podwykonawca i poddostawcy będą posiadać taki certyfikat.

Ad. A.I.12)

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terytorium Polski, jak również dostawy będą dokonywane na terytorium Polski, E. dostarczy zainteresowanym podmiotom potwierdzony certyfikat odnoszący się do podmiotowego zwolnienia z VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi.

Ad. A.I.13)

Zamówienie wraz ze specyfikacją stanowiącą jego integralną część zostało już udzielone w postaci podpisanej z E. umowy ramowej, a zakres obowiązków wynikających z tej specyfikacji został przydzielony konkretnemu podwykonawcy i poddostawcom. Nie zostały jedynie podpisane umowy pomiędzy Liderem, podwykonawcą i poddostawcami wyłącznie ze względu na przeciągający się proces procedowania interpretacji indywidualnej.

Ad. A.I.14)

Podobnie jak w pkt Ad. A.I.13)

Ad. A.1.15)

Podobnie jak w pkt Ad. A.1.12)

Ad. A.I.16)

Podobnie jak w pkt Ad. A.1.13)

Ad. A.I.17); 18) i 19)

Podobnie jak w przypadku Lidera i podwykonawcy.

Ad. B. 1)

1. Podanie, czy Konsorcjum, o którym mowa w przedmiotowym wniosku, stanowi wspólne przedsięwzięcie w ramach art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

Tak.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że działając jako Lider zamierza realizować przedmiot opisanego w niniejszym piśmie zamówienia publicznego wspólnie z Członkiem konsorcjum, podwykonawcą oraz poddostawcami. Wszelkie działania w ramach realizowanego zamówienia będą podejmowane przez poszczególne zobowiązane do tego podmioty, tj. każdy z zaangażowanych podmiotów będzie realizował zmówienie we własnym zakresie i dostarczał je bezpośrednio do E., co ostatecznie złoży się na całość przedmiotu zamówienia. Przedmiot umowy jako całość ostatecznie stanowi przewoźną jednostkę nadzoru. Zamówienia realizowane są etapami i E. decyduje, ile przewoźnych jednostek nadzoru zamawia jednocześnie. Zamówienie E. może opiewać na jedną lub więcej jednostek nadzoru. Lider i Członek konsorcjum, jak również podwykonawca i poddostawcy realizują swoje zadania po otrzymaniu zamówienia od E.

Ostatecznym odbiorcą przewoźnej jednostki nadzoru jest E. E. jest stroną jednak wyłącznie umowy z Liderem, ale jest poinformowana o fakcie wykorzystania podwykonawcy i poddostawców przy realizacji przedmiotu umowy, jak również zna treść umowy konsorcjum, a odpowiedzialność Lidera i Członka konsorcjum jest solidarna wobec E.

Umowa konsorcjum i umowa z podwykonawcą precyzyjnie określa podział obowiązków oraz kwotę wynagrodzenia przypadającego na każdego z konsorcjantów oraz podwykonawcę i poddostawców z tytułu wykonania swojego zadania w ramach przedmiotowego kontraktu. Obaj konsorcjanci, podwykonawca i poddostawcy są podatnikami VAT w kraju, w którym są rezydentami. Umowa konsorcjalna i umowy z podwykonawcą i poddostawcami będą przewidywały, że każdy z Członków konsorcjum, podwykonawca i poddostawcy pozostają właścicielami swojej części przedmiotu umowy do chwili odbioru całego przedmiotu umowy przez Końcowego Użytkownika. Każdy z konsorcjantów, podwykonawca i poddostawcy udzielają również we własnym zakresie gwarancji na swoją część przedmiotu umowy.

Wniosek o interpretację został złożony celem potwierdzenia przyjętych rozliczeń w zakresie realizowanego zamówienia. Wnioskodawca chce uzyskać potwierdzenie czy analizowany przez niego scenariusz jest poprawny.

Każdy z Członków konsorcjum, podwykonawca i poddostawcy, oprócz Lidera konsorcjum wystawia fakturę w Euro (waluta kontraktu) na swoją część przedmiotu umowy, adresowaną bezpośrednio na Zamawiającego, ale wskazującą Lidera Konsorcjum jako płatnika i przesyła ją do Lidera. Lider konsorcjum wystawia na podstawie tych faktur cząstkowych fakturę zbiorczą, uwzględniając również swoją część przedmiotu umowy. Wszystkie faktury są fakturami z zerową stawką VAT. Zamawiający otrzymuje tylko fakturę zbiorczą od Lidera konsorcjum wraz z załącznikiem (specyfikacją), wskazującym jaka część faktury przypada na każdy z podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

Ponadto Wnioskodawca sformułował ostatecznie treść pytań mających być przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz uzupełnił stanowisko.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 maja 2020 r.):

1. Czy obaj Członkowie konsorcjum, będą postępowali prawidłowo, wystawiając faktury cząstkowe VAT ze stawką "0" bezpośrednio na Zamawiającego na swoją część przedmiotu kontraktu, gdzie oryginał dokumentu pozostanie u Lidera konsorcjum, Zamawiający otrzyma tylko fakturę zbiorczą a Członek konsorcjum otrzyma płatność wyłącznie za pośrednictwem Lidera Konsorcjum?

2. Czy podwykonawca i poddostawcy będą postępowali prawidłowo wystawiając faktury cząstkowe VAT ze stawką "0" bezpośrednio na Zamawiającego na swoją część przedmiotu kontraktu, gdzie oryginał dokumentu pozostanie u Lidera konsorcjum, Zamawiający otrzyma tylko fakturę zbiorczą a podwykonawca i poddostawcy otrzymają środki za pośrednictwem Lidera?

3. Czy Lider będzie postępował prawidłowo, księgując fakturę zbiorczą, uwzględniając w przychodach podatkowych i ewidencji sprzedaży VAT jedynie swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji, pomimo, że faktura zbiorcza będzie opiewała na całość przedmiotu kontraktu?

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie numer 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytań numer od 1 do 3 dotyczących podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązującego stanu prawnego, postępowanie opisane w zapytaniu o wydaniu interpretacji będzie prawidłowe. Interpretacja indywidualna Nr IPPP3/443-348/14-3/18/S/KE wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie podobnego zapytania, ale dotycząca wyłącznie relacji pomiędzy konsorcjantami bez podwykonawców i poddostawców potwierdziła prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. Ponieważ jednak relacje pomiędzy uczestniczącymi w realizacji zadania inwestycyjnego podmiotami będą identyczne, tj. żaden z konsorcjantów, podwykonawców, ani poddostawców nie przekaże na rzecz któregokolwiek z uczestników projektu prawa własności na swoją część współwłasności, a jedynym ostatecznym odbiorcą będzie E., zwolniony z podatków od towarów i usług, to również w tym przypadku postępowanie takie zdaniem wnioskodawcy powinno zostać uznane za prawidłowe.

Zdaniem Wnioskodawcy powinien on księgować w swoich księgach rachunkowych wyłącznie przychody związane z czynnościami własnymi i wyłącznie od nich naliczać podatek dochodowy.

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem wnioskodawcy opartym na wcześniej już wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 24 stycznia 2018 r. interpretacji indywidualnej Nr IPPP3/443-348/14-3/18/S/KE w sprawie podobnego zapytania, przyjęte stanowisko będzie prawidłowe, tj.

1. W przypadku konsorcjantów dopuszczalne będzie wystawienie przez Członka konsorcjum faktury ze stawką VAT "0" na podstawie określonego stanu faktycznego, albowiem Członek konsorcjum nie będzie przenosił własności realizowanych zadań na Lidera (Wnioskodawcę), a ostatecznym odbiorcą i podmiotem, na który zostanie przeniesiona własność przedmiotu zamówienia będzie E. jako ostateczny odbiorca. Skoro zatem drugi Członek konsorcjum przekaże swoją część zamówienia bezpośrednio do E., jak również udzieli gwarancji na zrealizowaną przez siebie część zamówienia bezpośrednio do E., a E. jako agencja Unii Europejskiej jest podmiotem podmiotowo zwolnionym z VAT to uznać należy, iż wystawienie faktury ze stawką VAT "0" przez Członka konsorcjum w zastosowanym schemacie jest prawidłowe.

2. W przypadku podwykonawcy i poddostawców dopuszczalne będzie wystawienie przez podwykonawcę lub odpowiednio przez poddostawców faktury ze stawką VAT "0" na podstawie określonego stanu faktycznego albowiem taki poddostawca lub podwykonawcy na podstawie umowy zawartej z Liderem konsorcjum nie będzie przenosił własności realizowanych zadań na Lidera (Wnioskodawcę), a ostatecznym odbiorcą i podmiotem na który zostanie przeniesiona własność przedmiotu zamówienia będzie E. jako ostateczny odbiorca. Skoro zatem podwykonawca/poddostawcy przekaże swoją część zamówienia bezpośrednio do E., jak również udzieli gwarancji na zrealizowaną przez siebie część zamówienia bezpośrednio do E., a E. jako agencja Unii Europejskiej jest podmiotem podmiotowo zwolnionym z VAT to uznać należy, iż wystawienie faktury ze stawką VAT "0" przez takiego poddostawcę/podwykonawców w zastosowanym schemacie jest prawidłowe.

3. W ocenie Wnioskodawcy Lider działając jedynie jako pośrednik pomiędzy Członkiem konsorcjum, podwykonawcą i poddostawcami będzie działał prawidłowo księgując fakturę zbiorczą, uwzględniając w przychodach podatkowych i ewidencji sprzedaży VAT jedynie swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji, albowiem Lider konsorcjum nie jest dostawcą, a jedynie reprezentantem dla Członka konsorcjum oraz podwykonawcy i poddostawców w zakresie realizowanego zamówienia. Całość zamówienia jest realizowana przez poszczególne podmioty bezpośrednio do E.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy Lider prawidłowo uwzględnia w przychodach podatkowych jedynie swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji, pomimo, że faktura zbiorcza będzie opiewała na całość przedmiotu kontraktu - jest prawidłowe.

Umowa konsorcjum jest umową gospodarczą, co najmniej dwóch przedsiębiorców, zawartą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, dla odniesienia wspólnych korzyści, przy solidarnym ponoszeniu ryzyka. Zawarcie umowy o wspólne przedsięwzięcie gospodarcze - "umowy konsorcjum" nie ma na celu powstania nowego swoistego podmiotu gospodarczego, lecz stanowi porozumienie istniejących stron w zakresie realizacji wspólnego celu gospodarczego. Wspólne przedsięwzięcia charakteryzuje to, że dwóch lub więcej wspólników przedsięwzięcia jest związanych ustaleniami umownymi oraz, że owe ustalenia umowne ustanawiają sprawowanie współkontroli. Działalność wykonywana w ramach wspólnego przedsięwzięcia może być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, jednakże do uznania takiej działalności za wspólne przedsięwzięcie wystarczy jednokrotne jej wykonanie, nie musi to być więc działalność nastawiona na wykonanie w sposób powtarzający się.

Celem zawiązania konsorcjum jest najczęściej wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy, logistyczny, techniczny lub organizacyjny przekracza możliwości jednego podmiotu. Ponieważ prawo nie wyszczególnia umowy konsorcjum, należy ona do tzw. umów nienazwanych. Konsorcjum zwykle nie jest spółką prawa handlowego, nie ma własnej osobowości prawnej, nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, nie musi więc być rejestrowane, nie musi mieć odrębnej nazwy ani też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli działaniach nie związanych z konsorcjum), a w działaniach konsorcjum realizują wspólną politykę finansową objętą porozumieniem.

Zgodnie z cywilistyczną zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiał się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. Umowa konsorcjum, jak już wskazano wyżej, należy do tzw. umów nienazwanych. Strony takiej umowy korzystając z powyższej zasady swobody umów mogą dowolnie ułożyć swój stosunek zobowiązaniowy, tzn. mogą dowolnie określać wzajemne prawa i obowiązki, i o ile nie jest to sprzeczne z właściwością stosunku zobowiązaniowego, z zasadami współżycia społecznego mogą traktować zawartą umowę jako nieuregulowaną przepisami kodeksu cywilnego umowę konsorcjum. Zatem dla uznania konsorcjum za wspólne przedsięwzięcie nie jest konieczne aby umowa, która konsorcjum to zawiązuje określała procentowy udział konsorcjantów we wspólnym przedsięwzięciu.

Najprostszą formą konsorcjum może być wspólnie kontrolowana działalność - związek firm powołany zostaje do zaoferowania podmiotom trzecim wspólnego wykonania zadania, z jasno określonym podziałem obowiązków w zakresie realizacji tego zadania, z których poszczególni konsorcjanci wywiązują się na własny koszt. Lider konsorcjum jest umocowany do podpisywania umowy gospodarczej w imieniu konsorcjum, a rozliczenia gospodarcze z zamawiającym, w tym fakturowanie sprzedaży, prowadzone są przez Lidera. Pozostałe firmy wystawiają faktury liderowi konsorcjum i w ten sposób ostatecznie uczestniczą w zyskach wspólnego przedsięwzięcia. Tego typu konsorcjum nie wymaga własnej księgowości, a jego działalność jest sumą działań jego uczestników, które to działania a więc uzyskiwane przychody, ponoszone koszty, podejmowane zobowiązania, itp. rejestrowane są w ich księgach i sprawozdaniach finansowych.

Należy zauważyć, że konsorcjum stanowi określony w umowie sposób uregulowania rozliczeń pomiędzy podmiotami tworzącymi konsorcjum oraz wprowadza zasady, którymi strony powinny kierować się w swoich kontaktach, zwłaszcza z zamawiającym. Przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum powinni dokonywać podziału kosztów, czy przychodów zgodnie z ustaleniami wynikającymi z porozumienia między uczestnikami konsorcjum, np. według zawartej umowy. Rozliczenia pomiędzy konsorcjantami są sprawą wewnętrzną i pozostają poza sferą rozliczeń z zamawiającym.

Wskazać należy, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p.") nie definiuje wspólnego przedsięwzięcia. Określa jedynie sposób rozliczania przychodów i kosztów uczestników wspólnego przedsięwzięcia, np. w formie konsorcjum. Podatnikami podatku dochodowego w konsorcjum są jego poszczególni wspólnicy, zgodnie z zasadą, określoną w art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W myśl art. 5 ust. 1a. Przychody z zysków kapitałowych, przypisane wspólnikowi na podstawie ust. 1, zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła.

W myśl art. 5 ust. 2 u.p.d.o.p., zasady wyrażone w ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Przepisy te ustalają nadrzędne zasady rozliczeń podatkowych dokonywanych między podmiotami biorącymi udział we wspólnym przedsięwzięciu. Ponieważ podmioty współuczestniczące w konsorcjum należy traktować jak podwykonawców w ramach umowy konsorcjum, każdy z nich ponosi swoje koszty i osiąga przychody związane z kontraktem.

Przechodząc do oceny stanowiska Zainteresowanego będącego stroną postępowania w zakresie skutków uczestnictwa w konsorcjum jakie wynikają dla Zainteresowanego będącego stroną postępowania, jako członka tego konsorcjum będącego Liderem należy stwierdzić, że w sprawie znajdą zastosowanie przepisy art. 5 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. Jak wynika z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, konsorcjum spełnia bowiem kryteria do uznania go za wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu powyższych przepisów.

Jednocześnie, podział kosztów, czy przychodów powinien nastąpić zgodnie z ustaleniami wynikającymi z porozumienia między uczestnikami konsorcjum (według zawartej umowy). Jak wcześniej wskazano, określenie wielkości udziału konsorcjanta we wspólnym przedsięwzięciu nie musi być dokonane procentowo. Dopuszczalne jest określenie wielkości udziału na zasadzie zadaniowej. Rozliczenia pomiędzy podmiotami (fakturowanie, refakturowanie, wystawianie not księgowych) powinno być dokonywane w sposób umożliwiający właściwe i nie budzące wątpliwości określenie kosztów i przychodów podatkowych dla poszczególnych spółek (członków konsorcjum) realizujących projekt - udokumentowane zgodnie z zasadami wystawiania dowodów księgowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 t.j.).

Stosownie do art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zatem przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa. Wskazać jednak należy, że w sytuacji, w której Lider przekazuje część aktywów, takich jak np. środki pieniężne innemu podmiotowi nie będąc uprawnionym do dysponowania tymi aktywami, ich wartość nie może być traktowana jako przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro działalność gospodarcza prowadzona przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania w ramach zawiązanego konsorcjum stanowi wspólne przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 5 u.p.d.o.p., to tym samym przychodami Zainteresowanego będącego stroną postępowania (Lidera konsorcjum) będą wyłącznie przychody przypadające na Zainteresowanego będącego stroną postępowania zgodnie z zapisami wynikającymi z zawartych umów/porozumień w ramach zawiązanego konsorcjum. Pozostała kwota wynikająca z faktury wystawionej na rzecz E. przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania - Lidera konsorcjum - jako należna innej spółce tworzącej konsorcjum lub będącej podwykonawcą/poddostawcą, nie będzie stanowić przychodu Lidera konsorcjum. Kwoty wynikające z tych faktur, które następnie zostaną przekazane przez Lidera konsorcjum innemu członkowi konsorcjum (w tym podwykonawcom/poddostawcom), nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Lider konsorcjum, także w przychodach podatkowych zobowiązany będzie uwzględnić tylko swoją część przychodu wynikającą z przedmiotu umowy wyszczególnionej w załączonej do faktury specyfikacji.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz dotyczy tylko problematyki będącej ściśle przedmiotem pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych postawionego przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Treść pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji. W związku z powyższym, tut. Organ nie odniósł się do kwestii możliwości wystawiania faktur zbiorczych i ich ewidencjonowania w ewidencji VAT, kwestie te zostaną rozstrzygnięte w zakresie podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl