Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 stycznia 2019 r.
Kwestia korzystania z mocy ochronnej wynikającej z poszczególnych interpretacji podatkowych uzyskanych przed utworzeniem PGK.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.515.2018.1.MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 10 grudnia 2018 r. (data wpływu 18 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po utworzeniu PGK, Zainteresowani będą mogli korzystać z mocy ochronnej wynikającej z poszczególnych interpretacji podatkowych na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej uzyskanych przed utworzeniem PGK:

* w części dotyczącej interpretacji z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych - jest nieprawidłowe,

* w części dotyczącej interpretacji z zakresu innych podatków (np. podatku od towarów i usług czy podatku dochodowego od osób fizycznych) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po utworzeniu PGK, Zainteresowani będą mogli korzystać z mocy ochronnej wynikającej z poszczególnych interpretacji podatkowych na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej uzyskanych przed utworzeniem PGK.

We wniosku złożonym przez: * Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

X S.A.: reprezentowana przez XXX; * Zainteresowanego niebędący stroną postępowania:

Y S.A.

* Zainteresowanego niebędący stroną postępowania:

Z S.A.

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcy przystąpili do umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: "PGK") w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT").

Spółką dominującą w PGK w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT jest X S.A. (dalej "X", lub "Spółka dominująca").

Umowa o utworzeniu PGK została zgłoszona do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i zarejestrowana, zgodnie z art. 1a ust. 4 ustawy o CIT.

Wnioskodawcy spełniają i będą spełniać warunki niezbędne do utworzenia i utrzymania statusu PGK o których mowa w art. 1a ust. 2 ustawy o CIT, tj.:

1.

w skład PGK wchodzić będą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną pozostające w związkach kapitałowych,

2.

przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze Spółek będzie wyższy niż 500 000 zł

3. Spółka dominująca będzie w bezpośrednim posiadaniu przynajmniej 75% udziałów w kapitale zakładowym każdej z pozostałych spółek zależnych wchodzących w skład PGK,

4. Spółki tworzące PGK (z wyjątkiem Spółki dominującej) nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,

5. Spółki tworzące PGK nie będą posiadać zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (na moment utworzenia PGK),

6. PGK nie będzie rozszerzone o inne spółki w trakcie jej istnienia,

7. Spółki tworzące PGK nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,

8. Spółki tworzące PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK,

9. PGK osiągnie za każdy rok podatkowy swojego istnienia, dochodowość na poziomie co najmniej 2%.

W przypadku, gdyby doszło do zmiany w umowie o utworzeniu PGK lub w kapitałach zakładowych spółek tworzących PGK, Spółka dominująca zgłosi ww. zmiany naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Wnioskodawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, zgodnie z art. 1a ust. 8 ustawy o CIT.

Założenie PGK planowane jest na okres 3 lat podatkowych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. Rok podatkowy w PGK obejmie okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

Wnioskodawcy posiadają interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydane na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej.

Planowane utworzenie PGK nie ma wpływu na stan faktyczny w uzyskanych przed utworzeniem PGK interpretacji podatkowych.

W związku z planowanym utworzeniem PGK powstała wątpliwość czy Wnioskodawcy dalej mogą korzystać z funkcji gwarancyjnej uzyskanych przed utworzeniem PGK interpretacji podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po utworzeniu PGK, Wnioskodawcy będą mogli korzystać z mocy ochronnej wynikającej z poszczególnych interpretacji podatkowych na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej uzyskanych przed utworzeniem PGK?

Stanowisko Zainteresowanych, po utworzeniu PGK, będą oni mogli korzystać z mocy ochronnej wynikającej z poszczególnych interpretacji podatkowych na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej uzyskanych przed utworzeniem PGK.

Utworzenie PGK, a wpływ na stan faktyczny przedstawiony w posiadanych interpretacjach.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Istotą procesu wydawania interpretacji indywidualnej jest kwalifikacja prawna sytuacji faktycznej, w której znajduje się lub też może znaleźć się wnioskodawca (B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski, "Ordynacja podatkowa Komentarz", Wyd. TNOiK, Toruń 2007, s. 77-78).

Ochrona przysługuje wnioskodawcy, o ile stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony we wniosku odpowiada rzeczywistości. Rzetelne przedstawienie stanu faktycznego leży więc przede wszystkim w interesie wnioskodawcy ubiegającego się o stosowną interpretację przepisów podatkowych.

Zgodnie z prezentowanym w orzecznictwie podejściem "stan faktyczny przedstawiony we wniosku konstytuuje przedmiotowy zakres sprawy o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, a przez to i zakres (samej) udzielonej interpretacji" (Wyrok NSA z 27 maja 2015 r., sygn. II FSK 1201/13).

Jeśli więc istnienie PGK wpływałoby na stan faktyczny wskazany w interpretacjach indywidualnych, posiadane dokumenty mogłyby przestać stanowić element ochrony pozycji podatkowej Wnioskodawców.

Jednakże w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy stosują te same przepisy, które były przedmiotem interpretacji podatkowych wydanych przed utworzeniem PGK. W ustawie o CIT przewidziane są przepisy szczególne dla PGK w zakresie:

1. Ustalania dochodu i straty w PGK, zgodnie z art. 7a ustawy o CIT.

2. Zasad ustalania roku podatkowego spółek tworzących PGK, zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT.

3. Sposobu kalkulacji limitu kosztów finansowania dłużnego w PGK, zgodnie z art. 15c ust. 2, 11, 15 oraz 19 ustawy o CIT,

4. Sposobu kalkulacji limitu kosztów usług niematerialnych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w PGK, zgodnie z art. 15e ust. 3, 13 oraz 14 ustawy o CIT.

5. Wyłączenia możliwości stosowania obniżonej, 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych w odniesie do PGK, na podstawie art. 19 ust. 1b ustawy o CIT

6. Sposobu kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków w odniesieniu do PGK, zgodnie z art. 24c ustawy o CIT.

W przypadku innych kwestii regulowanych przepisami ustawy o CIT, nie ma wpływu fakt czy dany podmiot jest członkiem PGK. W związku z powyższym, Wnioskodawcy są zdania, że skoro stosują przepisy na podstawie których zostały wydane interpretacje podatkowe i na które nie ma wpływu istnienie PGK, interpretacje takie powinny dalej pełnić funkcję gwarancyjną dla Wnioskodawców.

Interpretacje z zakresu CIT.

Z punktu widzenia ekonomicznego, podmioty działające w ramach grupy kapitałowej często funkcjonują i są zarządzane jako pewna całość. Polskie prawo podatkowe odpowiada na tę sytuację poprzez stworzenie możliwości wspólnego opodatkowania podmiotów z jednej grupy kapitałowej podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: "CIT"), pod warunkiem spełnienia wskazanych w ustawie wymogów.

W art. 1a oraz art. 7a ustawy o CIT została przewidziana możliwość wspólnego określania podstawy opodatkowania oraz określenia podatku dla spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej. Niemniej, utworzenie PGK wywołuje skutki jedynie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Utworzenie PGK nie powoduje powstania nowego tworu gospodarczego. Spółki uczestniczące w PGK z punktu widzenia prawa nadal pozostają odrębnymi podmiotami działającym we własnym imieniu i na własną rzecz. Każda ze Spółek po utworzeniu PGK nadal będzie samodzielnie prowadzić odrębną działalność gospodarczą.

Ustawa o CIT w art. 7a uwzględnia powyższe uwarunkowania PGK. Wskazana regulacja w ust. 1 stanowi:

W podatkowych grupach kapitałowych dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę uzyskanych z danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów. Jeżeli za rok podatkowy suma strat poniesionych z danego źródła przychodów przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej przekracza sumę dochodów uzyskanych z tego źródła, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej poniesioną ze źródła przychodów. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3.

Powyższe oznacza, że wynik podatkowy PGK stanowią zsumowane wyniki poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Spółki te - choć nie dokonują indywidualnego rozliczenia podatku dochodowego tak jak miało to miejsce przed utworzeniem PGK - nadal obowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, definiowania i ustalania uzyskanych przychodów oraz poniesionych wydatków, w tym przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów na gruncie CIT. Po zakończeniu roku podatkowego każda z nich, zgodnie z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT, ustala swój zysk (albo stratę). Suma wyników poszczególnych spółek tworzących PGK daje ostateczny efekt na poziomie grupy.

Wnioskodawcy, zawracają uwagę iż zagadnienia rozstrzygane w interpretacjach indywidualnych uzyskanych przez nich dotyczą konkretnych transakcji/zdarzeń wykonywanych przez poszczególnych Wnioskodawców, które mogą być specyficzne dla danego podmiotu w związku z tym nie będą dotyczyły wszystkich podmiotów planujących utworzyć PGK.

Jeżeli sposób rozliczeń spółek z PGK determinowany jest przez interpretacje indywidualne uzyskane przed przystąpieniem do PGK, to wówczas zastosowanie się do ich treści powinno być objęte funkcją gwarancyjną tych interpretacji.

W związku z powyższym skoro poszczególne spółki tworzące PGK samodzielnie ustalają swój wynik podatkowy, powinny stosować się do indywidualnych interpretacji z zakresu podatku CIT uzyskanych przed utworzeniem PGK na dotychczasowych zasadach. Zdaniem Wnioskodawców samo założenie PGK nie zmienia stanu faktycznego przedstawionego w uzyskanych interpretacjach indywidualnych na tyle aby straciły one moc ochronną.

Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawców, że uczestnicy w obrębie PGK zachowują autonomię w kalkulowaniu wyniku podatkowego, w tym autonomię co do swobodnego decydowania o metodach rozpoznawania określonych zdarzeń w sytuacji, gdy ustawodawca pozostawia wybór, są interpretacje Ministra Finansów w zakresie analogicznych zagadnień, w tym przykładowo interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2011 r. (sygn. IPPB5/423-496/11-2/IŚ). Minister Finansów potwierdził w niej, że "Każda ze spółek wchodzących w skład PGK, którą będzie współtworzyła Spółka powinna określić samodzielnie przychody i koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego, a zatem ewentualny wybór istniejących rozwiązań podatkowych w zakresie różnic kursowych i amortyzacji powinien odbywać się samodzielnie przez każdą wchodzącą w skład PGK spółkę z osobna."

Zdaniem Wnioskodawców, tak długo, jak interpretacja indywidualna nie zostanie zmieniona, spółka wchodząca w skład grupy powinna móc stosować się do takich interpretacji i korzystać z ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się do takiej interpretacji na podstawie przepisów art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej.

Interpretacje podatkowe z zakresu przepisów innych niż CIT.

PGK nie rodzi konsekwencji na gruncie podatków innych niż CIT, ani przepisy innych ustaw podatkowych nie odnoszą się do instytucji podatkowej grupy kapitałowej. W konsekwencji, utworzenie PGK nie powinno mieć wpływu na rozliczenia innych podatków (np. podatku od towarów i usług czy podatku dochodowego od osób fizycznych).

Dlatego, Wnioskodawcy są zdania, że mogą oni korzystać z funkcji gwarancyjnej interpretacji podatkowych wydanych w zakresie innych podatków niż podatek CIT ponieważ instytucja PGK nie ma pływu na obowiązki i prawa Wnioskodawców w zakresie innych podatków.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawcy są zdania, że po utworzeniu PGK, będą mogli korzystać z mocy ochronnej wynikającej z poszczególnych interpretacji podatkowych na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej uzyskanych przed utworzeniem PGK.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawcy wnoszą o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy po utworzeniu PGK, Wnioskodawcy będą mogli korzystać z mocy ochronnej wynikającej z poszczególnych interpretacji podatkowych na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej uzyskanych przed utworzeniem PGK

* w części dotyczącej interpretacji z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych - jest nieprawidłowe,

* w części dotyczącej interpretacji z zakresu innych podatków (np. podatku od towarów i usług czy podatku dochodowego od osób fizycznych) - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej "podatkowymi grupami kapitałowymi".

W myśl art. 1a ust. 2 u.p.d.o.p., podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

a.

przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 500 000 zł,

b.

jedna ze spółek, zwana dalej "spółką dominującą", posiada bezpośredni 75% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej "spółkami zależnymi", która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,

c.

spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,

d.

w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;

2.

umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, zwana dalej "umową":

a.

została zawarta przez spółkę dominującą i spółki zależne, w formie aktu notarialnego, na okres co najmniej 3 lat podatkowych,

b.

została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;

3.

po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto:

a.

nie korzystają ze zwolnień podatkowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a oraz ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,

b.

w przypadku dokonania transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej, nie ustalają lub nie narzucają warunków różniących się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3;

4.

podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach - w wysokości co najmniej 2%.

Ponadto, w myśl art. 1a ust. 3 u.p.d.o.p., umowa musi zawierać co najmniej:

1.

wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego;

2.

informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek;

3.

określenie czasu trwania umowy;

4.

(uchylony);

5.

określenie przyjętego roku podatkowego.

Artykuł 1a ust. 4 u.p.d.o.p. stanowi, że umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę dominującą do właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej oraz składania sprawozdań finansowych przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową.

Zgodnie z art. 1a ust. 5 u.p.d.o.p., naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej formie naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4.

W myśl art. 1a ust. 8 u.p.d.o.p., spółka, o której mowa wyżej, obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, wszelkie zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących podatkową grupę kapitałową - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

PGK, jako podatnik, ma prawo ubiegania się o wydanie dla niej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Jak wynika z wyżej powołanego przepisu interpretacja wydawana jest w indywidualnej sprawie m.in. konkretnego podatnika. Interpretacja indywidualna posiada wymiar ochronny. Stosownie bowiem do art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę (art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1.

zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

2.

skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

W myśl art. 14n § 1 pkt 1a Ordynacji podatkowej, przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem grupy, na wniosek spółki planującej utworzenie tej grupy, w zakresie działalności tej podatkowej grupy kapitałowej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że X S.A. jako spółka dominująca wraz z pozostałymi Zainteresowanymi przystąpili do umowy o utworzeniu PGK. Umowa o utworzeniu PGK została zgłoszona do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i zarejestrowana na okres 3 lat podatkowych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Rok podatkowy w PGK obejmie okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Zainteresowani posiadają własne interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydane na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej uzyskane przed utworzeniem PGK. W związku z planowanym utworzeniem PGK Zainteresowani powzięli wątpliwość, czy będzie w dalszym ciągu przysługiwała im ochrona wynikająca z interpretacji indywidulanych otrzymanych przed utworzeniem PGK.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że ustawodawca wprowadza instytucję podatkowej grupy kapitałowej, tj. grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, mających osobowość prawną, które w przypadku łącznego spełnienia warunków z art. 1a ust. 2 u.p.d.o.p., uzyskują status odrębnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto PGK to pojęcie funkcjonujące na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jakim posługuje się ustawodawca w celu zdefiniowania struktury organizacyjnej szczególnego rodzaju i o szczególnym przeznaczeniu, posiadającej podmiotowość podatkową. Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest odrębnym od Wnioskujących Spółek podmiotem prawa podatkowego funkcjonującym na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozliczania podatku dochodowego PGK dokonuje wyznaczona w umowie spółka. Zaliczki na podatek oraz sam podatek rozlicza się na podstawie dochodu podatkowego obliczonego jako różnica między sumą przychodów i kosztów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy podmiotów. Podkreślić jednak należy, że z chwilą zarejestrowania PGK powstaje nowy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych. Istotą PGK jest odebranie podmiotowości podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych poszczególnym spółkom wchodzącym w jej skład.

Należy także podkreślić, że ustawodawca w ww. art. 14n § 1 pkt 1a Ordynacji podatkowej wyraźnie wskazuje, iż przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio wyłącznie w przypadku zastosowania się przez podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem grupy, na wniosek spółki planującej utworzenie tej grupy, w zakresie działalności tej podatkowej grupy kapitałowej.

Tym samym, nowo zawiązana PGK, jako nowy podatnik nie będzie objęta ochroną jaką dają wydane na wniosek innego podatnika (wnioskujących Spółek) indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawców przyjmujące że dopóki interpretacja indywidualna z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych nie zostanie zmieniona, spółka wchodząca w skład grupy powinna móc stosować się do takich interpretacji i korzystać z ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się do takiej interpretacji na podstawie przepisów art. 14k i art. 14m jest w tej części nieprawidłowe.

W odniesieniu do możliwości korzystania z mocy ochronnej wynikającej z poszczególnych interpretacji podatkowych na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej uzyskanych przez Spółki tworzące PGK przed utworzeniem PGK z zakresu innych podatków (np. podatku od towarów i usług czy podatku dochodowego od osób fizycznych) należy podkreślić, że PGK to pojęcie funkcjonujące na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jakim posługuje się ustawodawca w celu zdefiniowania struktury organizacyjnej szczególnego rodzaju i o szczególnym przeznaczeniu, odbierająca podmiotowość podatkową w podatku dochodowym od osób prawnych poszczególnym spółkom wchodzącym w jej skład, przy jednoczesnym zachowaniu ich podmiotowości prawnej oraz podatkowej w zakresie pozostałych podatków. Podatnikiem innych podatków, w tym podatku od towarów i usług czy podatku dochodowego od osób fizycznych pozostają nadal poszczególne spółki tworzące PGK.

Tym samym Zainteresowani mogą korzystać z funkcji gwarancyjnej interpretacji podatkowych wydanych w zakresie innych podatków niż podatek dochodowy od osób prawnych ponieważ instytucja PGK nie ma wpływu na obowiązki i prawa Zainteresowanych w zakresie innych podatków.

W związku z powyższym stanowisko Zainteresowanych w tej części należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu Stroną postępowania przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl