0114-KDIP2-1.4010.379.2018.1.JS - Kwalifikacja przychodów osiąganych przez spółkę z przenoszenia na rzecz klientów praw majątkowych lub/oraz udzielania im licencji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.379.2018.1.JS Kwalifikacja przychodów osiąganych przez spółkę z przenoszenia na rzecz klientów praw majątkowych lub/oraz udzielania im licencji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2018 r. (data wpływu 6 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji osiąganych przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji osiąganych przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Spółka jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą działającym w branży IT, którego głównym obszarem działalności jest tworzenie oprogramowania w najnowszych technologiach. Spółka dostarcza i będzie dostarczać swoim klientom usługi wdrażania oraz integracji systemów informatycznych poprzez tworzenie kompleksowych rozwiązań IT.

Wnioskodawca w swojej ofercie posiada produkty, które poprawiają efektywność działania przedsiębiorstw. Spółka oferuje swoim klientom przede wszystkim rozwiązania informatyczne pozwalające na usprawnienie procesu sprzedażowego, podniesienia standardu obsługi klienta, tworzenie efektywniejszych kampanii reklamowych, etc. Przykładowym produktem skierowanym do przedsiębiorstw jest platforma S, optymalizująca procesy sprzedażowe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi, które w szczególności polegają na:

1.

tworzeniu i wdrażaniu dedykowanego oprogramowania komputerowego;

2.

integrowaniu i wdrażaniu programów komputerowych;

3.

udzielaniu wsparcia technicznego;

4.

doradztwie i wsparciu merytorycznym z zakresu IT oraz wdrażanych aplikacji lub systemów informatycznych;

5.

prowadzeniu szkoleń z zakresu IT, w tym związanych z obsługą oferowanych rozwiązań informatycznych;

6.

dostarczaniu instrukcji oraz dokumentacji technicznej.

Wnioskodawca, obok tworzenia oprogramowania IT oraz jego sprzedaży, wdrożenia oraz integracji z dotychczasowo używanym oprogramowaniem klienta:

1.

przenosi i będzie przenosić na swoich klientów autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne związane z wdrażanym lub integrowanym oprogramowaniem/systemem (dalej: "Prawa majątkowe"), tj. Prawa majątkowe do utworów wytworzonych przez Wnioskodawcę w wyniku prac wykonywanych na rzecz klientów; lub/oraz

2.

udziela i będzie udzielać licencji na wykorzystywanie dedykowanych produktów (dalej: "Licencje").

Prawa majątkowe oraz Licencje nie stanowią u Spółki wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o CIT i nie podlegają amortyzacji podatkowej.

Wartość przekazywanych Praw majątkowych oraz udzielanych Licencji jest i będzie wliczona w cenę świadczonej usługi IT, niemniej jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których cena przeniesienia Praw majątkowych/udzielonych Licencji jest i będzie rozliczana na zasadzie oddzielnego wynagrodzenia. Jednakże, niezależnie od sposobu ujęcia bądź wyodrębnienia ceny za przekazane Prawa majątkowe/udzielone Licencje od ceny za usługę, w znacznej części zawartych umów z klientami towarzyszy i będzie towarzyszyć odpłatne przeniesienie Praw majątkowych/udzielenie Licencji.

Spółka w zakresie wytwarzania Praw majątkowych i Licencji korzysta i będzie korzystała z personelu (dalej: "Personel") pozostającego w relacji z Wnioskodawcą na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, włączając w to stosunek pracy, jak i wszelkie umowy cywilnoprawne (w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że w ramach umów zawartych z Personelem, na Spółkę przenoszone są odpłatnie majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne do wytworzonych utworów, niemniej jednak takie nabycie praw majątkowych przez Spółkę ma charakter pochodny. Spółka w ramach prowadzonej działalności nie odsprzedaje i nie będzie odsprzedawać praw majątkowych pochodnie nabytych od innych podmiotów, np. Personelu lub ewentualnie innych podmiotów i/lub nie będzie udzielać na nie (sub)licencji, a jedynie wytwarza i będzie wytwarzać nowe prawa majątkowe we własnym zakresie (i przy współpracy Personelu), które będą stanowić produkty podlegające sprzedaży na rzecz jej klientów.

W wyniku świadczonych usług IT, w tym również sprzedaży produktów (wytworzonych przez Spółkę programów komputerowych/rozwiązań IT), Wnioskodawca osiąga i będzie osiągał przychody podlegające opodatkowaniu CIT. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których Spółka dokona sprzedaży samego oprogramowania komputerowego, jednak w znakomitej większości przypadków dochodzi do świadczenia kompleksowych usług, w tym m.in. wdrożenia oprogramowania, wsparcia technicznego, doradztwa, czy przeprowadzenia szkoleń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na gruncie zaprezentowanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przychody osiągane przez Spółkę z prowadzonej działalności gospodarczej, powinny być uznane przez Wnioskodawcę w całości za przychody z innych źródeł przychodów w rozumieniu art. 7 ustawy o CIT (w szczególności przychody te nie powinny być uznane za przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ustawy o CIT)?

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie zaprezentowanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, prawidłowe jest stanowisko, że przychody osiągane przez Spółkę z prowadzonej działalności gospodarczej, powinny być w całości uznane przez Wnioskodawcę za przychody z innych źródeł przychodów w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm., dalej: ustawy o CIT), (w szczególności przychody te nie powinny być uznane za przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ustawy o CIT).

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175, dalej: "ustawa zmieniająca").

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie natomiast do art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że od 2018 r. w ustawie o CIT przychody podatników zostały rozdzielone na dwa źródła:

1.

z zysków kapitałowych oraz

2.

z innych źródeł.

Istotą wprowadzonych zmian jest zatem wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i oddzielenie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu od pozostałych dochodów uzyskiwanych przez podatników CIT. Celem zmian było wyeliminowanie sytuacji, w których podatnik obniżałby dochód z działalności operacyjnej o straty poniesione na transakcjach finansowych, które powstawać mogą właśnie np. na skutek zbycia ze stratą praw nabytych.

Wydzielając odrębne źródło przychodów - z zysków kapitałowych, ustawodawca zamieścił w ustawie o CIT katalog, w którym określił listę przychodów zaliczanych do tego źródła. W myśl omawianego przepisu, do przychodów z zysków kapitałowych, zalicza się:

1.

przychody z udziału w zyskach osób prawnych (...);

2.

przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wkładu niepieniężnego;

3.

inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 (...);

4.

przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;

5.

przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych;

6.

przychody:

a.

z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych,

b.

z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych,

c.

z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego inwestowania,

d.

z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze dotyczącej praw, o których mowa w lit. a-c,

e.

ze zbycia praw, o których mowa w lit. a-c.

Niewątpliwym jest, że art. 7b ust. 1 ustawy o CIT, wskazuje konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych, co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie są zaliczane do tej kategorii przychodów.

Jednocześnie, wskazany powyżej przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT wprost odnosi się do art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, tj. do kategorii praw stanowiących dla podatnika "wartości niematerialne i prawne". Co natomiast istotne, w znowelizowanym ustawą zmieniającą art. 16b ust. 1 ustawy o CIT podkreślono, że dla uznania danego prawa za wartość niematerialną i prawną konieczne jest jego nabycie od innego podmiotu.

W myśl tej regulacji, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

1.

autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

2.

licencje,

3.

prawa określone w ustawie z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,

4.

wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Wskazane powyżej odwołanie przepisu art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT do art. 16b ustawy tj. do kategorii praw stanowiących dla podatnika "wartości niematerialne i prawne", które to wartości są kreowane u podatnika wyłącznie poprzez nabycie danego prawa, zdaniem Spółki, oznacza, że do kategorii przychodów z zysków kapitałowych nie zalicza się przychodów z Praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie oraz udzielonych Licencji do korzystania z oprogramowania/systemów komputerowych wytworzonych we własnym zakresie, nie stanowiących wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT.

Jak zostało opisane w okolicznościach stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi, które w szczególności polegają na:

1.

tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania komputerowego;

2.

integrowaniu i wdrażaniu programów komputerowych;

3.

udzielaniu wsparcia technicznego;

4.

doradztwie i wsparciu merytorycznym z zakresu IT oraz wdrażanych aplikacji lub systemów informatycznych;

5.

prowadzeniu szkoleń z zakresu IT, w tym związanych z obsługą oferowanych rozwiązań informatycznych;

6.

dostarczaniu instrukcji oraz dokumentacji technicznej.

Ponadto, Wnioskodawca obok tworzenia oprogramowania, jego sprzedaży, wdrożenia oraz integracji z dotychczasowo używanym oprogramowaniem klienta:

1.

przenosi i będzie przenosić na klientów Prawa majątkowe lub/oraz

2.

udziela i będzie udzielać Licencji.

Spółka w zakresie wytwarzania oprogramowania komputerowego/praw majątkowych korzysta i będzie korzystała z Personelu. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w ramach umów zawartych z Personelem, na Spółkę przenoszone są odpłatnie majątkowe prawa autorskie do wytworzonych utworów, niemniej takie nabycie praw majątkowych przez Spółkę ma charakter pochodny. Spółka w ramach prowadzonej działalności nie odsprzedaje i nie będzie odsprzedawać praw majątkowych pochodnie nabytych od innych podmiotów, np. Personelu lub ewentualnie innych podmiotów i/lub nie będzie udzielać na nie (sub)licencji, a jedynie wytwarza i będzie wytwarzać nowe prawa majątkowe we własnym zakresie (i przy współpracy Personelu), które będą stanowić produkty podlegające sprzedaży na rzecz jej klientów.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że w tak przedstawionej sytuacji dochodzi do stworzenia utworów w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), w odniesieniu do których podmiotem autorskich praw majątkowych jest Wnioskodawca. Zgodnie z przedstawionymi okolicznościami stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, występują sytuacje, w których Wnioskodawca przenosi na rzecz klientów Prawa majątkowe lub/oraz udziela im Licencji.

Wartość przekazywanych Praw majątkowych oraz udzielanych Licencji jest i będzie wliczona w cenę świadczonej na rzecz klienta usługi, niemniej jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których cena przeniesienia Praw majątkowych/udzielonych Licencji jest i będzie rozliczana na zasadzie oddzielnego wynagrodzenia. Jednakże, niezależnie od sposobu ujęcia bądź wyodrębnienia ceny za przekazane Prawa majątkowa/udzielone Licencje od ceny za usługę, w znacznej części zawartych umów z klientami towarzyszy i będzie towarzyszyć odpłatne przeniesienie Praw majątkowych/udzielenie Licencji.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie stworzonych przez Wnioskodawcę autorskich Praw majątkowych lub udzielenie do nich Licencji, stanowi w istocie zbycie praw wytworzonych we własnym zakresie, niestanowiących wartości niematerialnych i prawnych. Wskazane we wniosku Prawa majątkowe i Licencje, nie mieszczą się bowiem w katalogu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, w związku z czym przychody z ich zbycia nie stanowią przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT. Przedmiotowe transakcje dotyczące Praw majątkowych i Licencji nie skutkują zatem powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w powołanej regulacji. Otrzymane z tego tytułu przychody powinny bowiem zostać rozpoznane jako przychody z innych źródeł (tj. z działalności operacyjnej Spółki).

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że przekazywane Prawa majątkowe oraz udzielanie Licencji są bezpośrednio powiązane z uzyskaniem przychodów z innego źródła (przychodów operacyjnych), choćby ze względu na fakt, że tworzenie oprogramowania na rzecz klientów jest podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, na gruncie zaprezentowanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, prawidłowe jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, że przychody osiągane przez Spółkę z prowadzonej działalności gospodarczej, powinny być uznane przez Wnioskodawcę w całości za przychody z innych źródeł przychodów w rozumieniu art. 7 ustawy o CIT (w szczególności przychody te nie powinny być uznane za przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ustawy o CIT).

Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszych interpretacjach indywidualnych, które dotyczyły zbliżonych stanów faktycznych. Przykładem takich interpretacji są:

* interpretacja indywidualna z 5 lipca 2018 r., (znak: 0114-KDIP2-2.4010.210.2018.1.AG),

* interpretacja indywidualna z 2 lipca 2018 r. (znak: 0114-KDIP2-2.4010.212.2018.1.AS);

* interpretacja indywidualna z 21 czerwca 2018 r. (znak: 0114-KDIP2-2.4010.172.2018.2.AG);

* interpretacja indywidualna z 21 czerwca 2018 r. (znak: 0111-KDIB2-1.4010.137.2018.l.MJ).

Podsumowując, wskazać należy, że przeniesienie na klientów Praw majątkowych oraz udzielanie Licencji do produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę nie będzie skutkowało uzyskaniem przychodu z zysków kapitałowych, przede wszystkim dlatego, że do tej kategorii przychodów nie zalicza się przychodów z praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie, nie stanowiących wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT.

Niezależnie od powyższego, Spółka pragnie podnieść, że zgodnie z ogłoszonym projektem z 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r., przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT ma brzmieć "z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych oraz praw wytworzonych przez podatnika".

Uzasadniając przedmiotową zmianę, Projektodawca wskazał, że "Zmiana ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z kwalifikowaniem do określonego źródła przychodów w podatku CIT przychodów z tytułu uzyskiwanych z praw wytworzonych przez podatników we własnym zakresie (z tytułu korzystania z tych praw lub ich zbycia). Po wprowadzeniu zmiany jednoznacznie przychody te nie będą klasyfikowane do przychodów z zysków kapitałowych, lecz do przychodów "operacyjnych", co odpowiada ich charakterowi (przychody te zasadniczo podstawowymi przychodami firm np. z branży IT tworzących programy komputerowe). Z kolei klasyfikacja tych przychodów do określonego źródła jest istotna w świetle możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową".

W ocenie Spółki, powyższe dodatkowo potwierdza, że również w stanie prawnym obowiązującym obecnie, przychody osiągane przez Spółkę z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z przenoszenia na rzecz klientów Praw majątkowych lub/oraz udzielania im Licencji powinny być w całości uznane przez Wnioskodawcę za przychody z innych źródeł przychodów w rozumieniu art. 7 ustawy o CIT (w szczególności przychody te nie powinny być uznane za przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ustawy o CIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych w uzasadnieniu własnego stanowiska interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że wiążą one w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl