0114-KDIP2-1.4010.297.2023.2.MR1 - Ulga na innowacyjnych pracowników

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 lipca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.297.2023.2.MR1 Ulga na innowacyjnych pracowników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe a w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy:

* Spółka ma i będzie miała prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do pomniejszenia Zaliczek PIT w dowolnym miesiącu przypadającym po złożeniu Zeznania (jednak nie później niż w ostatnim miesiącu tego roku podatkowego) o kwotę Ulgi na innowacyjnych pracowników należną za miesiąc przypadający po złożeniu Zeznania, która nie została odliczona bezpośrednio w miesiącu, za który Spółka uzyska prawo do skorzystania z niej, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (Opcja 1);

* w związku z posiadanym aktywem B+R oraz występowaniem Specjalistów B+R, Spółka ma i będzie miał prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do rozliczenia Ulgi na innowacyjnych pracowników za dany rok podatkowy w drodze wystąpienia o zwrot nadpłaty na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej z tytułu nadpłaconych Zaliczek PIT w związku z nie potrąceniem ich na bieżąco we wpłaconych Zaliczkach PIT, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, przed zakończeniem roku podatkowego (Opcja 2) lub po zakończeniu roku podatkowego (Opcja 3);

* Spółka po złożeniu Zeznania za dany rok podatkowy, będzie miał prawo do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników za miesiące przypadające przed złożeniem Zeznania, jak i w miesiącu złożenia Zeznania, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego;

* Spółka na zasadach określonych w art. 18db ustawy o CIT, będzie miała prawo pomniejszenia Zaliczek PIT Specjalistów B+R również za ostatni miesiąc roku podatkowego?

Uzupełnili go Państwo w odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 10 lipca 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej rozwija m.in. platformę przeznaczoną dla przedsiębiorstw z branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych, która umożliwia wprowadzanie innowacji i rozwój firm ubezpieczeniowych. Platforma technologiczna oferowana przez Spółkę łączy trzy elementy - przetwarzanie podstawowe, gromadzenie i analizę danych oraz komunikację cyfrową.

Produkty bazodanowe i analityczne (...) pozwalają ubezpieczycielom na bardziej efektywne zarządzanie danymi i analizę informacji podnoszącą trafność decyzji. Portale cyfrowe (...) to z kolei gama produktów, które umożliwiają cyfrową sprzedaż, serwis i obsługę szkód na rzecz ubezpieczających, agentów i innych uczestników cyklu ubezpieczeniowego.

W ramach działalności w Polsce, Spółka wprowadza innowacje do platformy (...) dostosowane do pojawiających się na rynku potrzeb za pośrednictwem zespołu badawczo-rozwojowego, zajmującego się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

W związku z powyższym Spółka realizuje i będzie realizować w przyszłości działalność badawczorozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: "Działalność B+R"), z tytułu której ponosi m.in. koszty kwalifikowane wymienione w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT. Na tej podstawie Spółka korzysta i będzie korzystać w przyszłości z ulgi badawczo-rozwojowej, odliczając koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (dalej: "ulga B+R").

W celu realizacji Działalności B+R Spółka zatrudnia i będzie zatrudniać w przyszłości pracowników na podstawie umów o pracę (dalej: "Specjaliści B+R"). W związku z tym Spółka odprowadza i będzie odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dla tych pracowników zgodnie z art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm., dalej: "ustawa o PIT") i w konsekwencji zobowiązany był, jest i będzie do obliczania i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku, wskazanych w art. 18db ust. 2 ustawy o CIT, na zasadach wynikających z przepisów ustawy o PIT (dalej: "Zaliczki PIT"). W tym kontekście składa i będzie składał deklarację PIT-4R.

Przyjęty w Spółce rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 sierpnia do 31 lipca. Dla przykładu rok podatkowy 2022 trwa od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. Jednocześnie ulga B+R do odliczenia za rok podatkowy 2021 przewyższyła kwotę uzyskanego dochodu i w konsekwencji część ulgi B+R pozostanie do odliczenia w latach kolejnych, zgodnie z art. 18d ust. 8 ustawy o CIT (dalej: "aktywo B+R"). Dodatkowo, Spółka przewiduje, że w kolejnych latach podatkowych również generowane będzie aktywo B+R w związku z tymi okolicznościami lub z powodu wystąpienia potencjalnej straty finansowej.

Spółka w październiku 2022 r. złożyła zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT (dalej: "Zeznanie") za rok podatkowy 2021 i w przyszłości również zamierza dopełnić tego obowiązku terminowo.

Z uwagi na powyższe, Spółka wystąpiła z wnioskiem wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18db ustawy o CIT (dalej: "Ulga na Innowacyjnych Pracowników"). Spółka w tym zakresie uzyskała stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "DKIS") w dniu (...). (...), które potwierdziło następujące kwestie:

* Spółka, stosownie do treści art. 18db ustawy o CIT, będzie uprawniona do pomniejszania kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w art. 18db ust. 2 ustawy o CIT, o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej Spółkę w roku podatkowym 2021 już bezpośrednio po miesiącu następującym po miesiącu złożenia zeznania za rok podatkowy 2021, czyli w roku kalendarzowym 2022;

* Spółka przez ogólny czas pracy dla potrzeb określenia Kosztów Zatrudnienia na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT ma rozumieć czas pracy, w jakim pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;

* Spółka, stosownie do treści art. 18db ustawy o CIT, będzie uprawniona do pomniejszania w całości kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w art. 18db ust. 2 ustawy o CIT niezależnie od ilości czasu pracy przeznaczanego na Działalność B+R przez danego pracownika w danym miesiącu, z zachowaniem warunków określonych w treści art. 18db ust. 3.

Wnioskodawca, pomimo potwierdzenia prawidłowości swojego stanowiska w zakresie możliwości skorzystania z Ulgi na Innowacyjnych Pracowników przez DKIS, z różnorodnych przyczyn nie pomniejszył Zaliczek PIT Specjalistów B+R na podstawie art. 18db ustawy o CIT. W związku z powyższym, Spółka rozważa zastosowanie następujących scenariuszy:

1. Opcja 1 - potrącenie kwoty Zaliczek PIT do zapłacenia w danym miesiącu o należną Ulgę na innowacyjnych pracowników za miesiące poprzedzające ten miesiąc, ale w których z niej faktycznie nie skorzystała (w tym samym roku podatkowym, czyli np. wysokość odliczenia niewykorzystana faktycznie w marcu za luty, zostałaby wykorzystana w płatności Zaliczek PIT w kwietniu), lub

2. Opcja 2 - wystąpienie o zwrot nadpłaty na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej z tytułu Zaliczek PIT za miesiące, za które Spółka uzyskała prawo do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników, ale z niego wówczas nie skorzystała w płaconych na bieżąco Zaliczkach PIT, przed końcem roku podatkowego, lub

3. Opcja 3 - wystąpienie o zwrot nadpłaty na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej z tytułu Zaliczek PIT za miesiące, za które Spółka uzyskała prawo do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników, ale z niego wówczas nie skorzystała w płaconych na bieżąco Zaliczkach PIT, po zakończeniu roku podatkowego.

Ponadto, Wnioskodawca rozważa możliwość rozliczenia Ulgi na innowacyjnych pracowników w odniesieniu do Zaliczek PIT Specjalistów B+R na oba powyższe sposoby (Opcja 1 i 2) za miesiące danego roku podatkowego, które poprzedzają złożenie Zeznania za poprzedni rok podatkowy, a dla których spełnione byłyby warunki do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników.

Co więcej, Wnioskodawca chciałby uzyskać potwierdzenie czy normy zawarte w art. 18db mają również zastosowanie do ostatniego miesiąca danego roku podatkowego (w przypadku roku podatkowego 2022 r. Spółki, do lipca 2023 r.), tj. czy Spółka będzie miała prawo do pomniejszenia Zaliczek PIT Specjalistów B+R również za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Końcowo Spółka pragnie wskazać, że:

* spełnia warunki do korzystania z ulgi B+R wskazane w art. 18d ustawy o CIT i korzysta z tej ulgi,

* spełni warunki określone w art. 18db ustawy o CIT do skorzystania z Ulgi na Innowacyjnych Pracowników,

* zaliczki na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy, pobrane od dochodu (przychodu) osób fizycznych będących Specjalistami B+R pochodzą z tytułu:

* stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;

* wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

* praw autorskich

* przez osoby fizyczne rozumie osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

* pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% lub

* przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.

* nie jest zakładem pracy chronionej, zatrudniającym osoby niepełnosprawne,

* nie utraciła statusu zakładu pracy chronionej w okresie ostatnich 5 lat,

* nie przysługuje jej zwrot podatkowy z tytułu poniesienia straty lub osiągnięcia dochodu niższego niż kwota przysługującego jej odliczenia w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego

Pismem z dnia 7 lipca 2023 r. doprecyzowali Państwo wniosek w następującym zakresie:

Spółka oświadcza, iż nie uzyskuje oraz nie będzie uzyskiwać przychodów z zysków kapitałowych, a w razie ich potencjalnego uzyskania nie zamierza korzystać z odliczenia w ramach tzw. ulgi na innowacyjnych pracowników (która została określona w art. 18db ustawy o CIT) w stosunku do tych przychodów.

Spółka oświadcza, iż prowadzi działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe, które podejmowane są w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, poprzez tworzenie nowych, bądź ulepszonych, innowacyjnych rozwiązań informatycznych i oprogramowania, od dnia rozpoczęcia działalności, tj. od dnia 12 lutego 2012 r.

Spółka również podkreśla, że w poprzednim roku finansowym korzystała z tzw. ulgi B+R (określonej w art. 18d ustawy o CIT), co zostało wykazane m.in. we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz w zeznaniu rocznym.

Spółka wskazuje, iż korzysta z tzw. ulgi na innowacyjnych pracowników od miesiąca listopada 2022 r., tj. od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Spółka złożyła zeznanie określone w art. 27 ustawy o CIT i zamierza z niej korzystać w następnych latach podatkowych.

Spółka wyjaśnia, iż wypłata wynagrodzenia za ostatni miesiąc roku podatkowego, tj. lipiec 2023 r. oraz pobór z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie miała miejsce w lipcu 2023 r., tj. zaliczki będą pobrane podczas obecnego roku podatkowego Spółki, tj. trwającego od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Pytania

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka ma i będzie miała prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do pomniejszenia Zaliczek PIT w dowolnym miesiącu przypadającym po złożeniu Zeznania (jednak nie później niż w ostatnim miesiącu tego roku podatkowego) o kwotę Ulgi na innowacyjnych pracowników należną za miesiąc przypadający po złożeniu Zeznania, która nie została odliczona bezpośrednio w miesiącu, za który Spółka uzyska prawo do skorzystania z niej, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (Opcja 1)?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z posiadanym aktywem B+R oraz występowaniem Specjalistów B+R, Spółka ma i będzie miał prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do rozliczenia Ulgi na innowacyjnych pracowników za dany rok podatkowy w drodze wystąpienia o zwrot nadpłaty na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej z tytułu nadpłaconych Zaliczek PIT w związku z nie potrąceniem ich na bieżąco we wpłaconych Zaliczkach PIT, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, przed zakończeniem roku podatkowego (Opcja 2) lub po zakończeniu roku podatkowego (Opcja 3)?

3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka po złożeniu Zeznania za dany rok podatkowy, będzie miała prawo do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników za miesiące przypadające przed złożeniem Zeznania, jak i w miesiącu złożenia Zeznania, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego?

4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie którym Spółka na zasadach określonych w art. 18db ustawy o CIT, będzie miała prawo pomniejszenia Zaliczek PIT Specjalistów B+R również za ostatni miesiąc roku podatkowego?

Państwa stanowisko w sprawie

1. Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka ma i będzie miał prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do pomniejszenia Zaliczek PIT w dowolnym miesiącu przypadającym po złożeniu Zeznania (jednak nie później niż w ostatnim miesiącu tego roku podatkowego) o kwotę Ulgi na innowacyjnych pracowników należną za miesiąc przypadający po złożeniu Zeznania, która nie została odliczona bezpośrednio w miesiącu, za który Spółka uzyska prawo do skorzystania z niej, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (Opcja 1).

2. Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w związku z posiadanym aktywem B+R oraz występowaniem Specjalistów B+R, Spółka ma i będzie miała prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do rozliczenia Ulgi na innowacyjnych pracowników za dany rok podatkowy w drodze wystąpienia o zwrot nadpłaty na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej z tytułu nadpłaconych Zaliczek PIT w związku z nie potrąceniem ich na bieżąco we wpłaconych Zaliczkach PIT, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. Jednocześnie zdaniem Spółki, ma ona prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty zarówno przed zakończeniem roku podatkowego (Opcja 2), jak i po zakończeniu roku podatkowego (Opcja 3)

3. Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka po złożeniu Zeznania za dany rok podatkowy, będzie miał prawo do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników za miesiące przypadające przed złożeniem Zeznania, jak i w miesiącu złożenia Zeznania, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

4. Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka ma prawo do pomniejszenia Zaliczek PIT Specjalistów B+R również za ostatni miesiąc roku podatkowego.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania

Przepisy odnośnie Ulgi na Innowacyjnych Pracowników

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 28 ustawy o CIT w zw. z art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, prace rozwojowe oznaczają prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, dalej: "Prawo o SWiN"). Tym samym, prace rozwojowe na gruncie ustawy o CIT oznaczają działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Natomiast zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Z kolei zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. stanowi, że za koszty kwalifikowane uznaje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Wreszcie zgodnie z art. 18d ust. 8 i 9 ustawy o CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1 ustawy o CIT. Przepisu art. 18d ust. 8 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 18da ustawy o CIT.

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: "ustawa Zmieniająca") wprowadzono do ustawy o CIT art. 18db, zgodnie z którym podatnicy posiadający nierozliczoną w roku poprzednim ulgę B+R będą mogli odliczyć Zaliczki PIT Specjalistów B+R, z tytułu:

* stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

* wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

* praw autorskich.

Zgodnie z art. 18db ust. 3 ustawy o CIT osobami fizycznymi, od których zaliczek na PIT można dokonać odliczenia są osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

* pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% lub

* przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.

Stosownie do art. 18db ust. 4 ustawy o CIT przedmiotowe pomniejszenie kwot wskazanych w art. 18db ust. 2 ustawy o CIT, przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy Zmieniającej, pomniejszenie, o którym mowa w art. 18d ust. 3d-f oraz w art. 18ea-ef ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą Zmieniającą stosuje się do wydatków poniesionych po 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy Zmieniającej, pomniejszenie, o którym mowa w art. 18db ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą Zmieniającą, stosuje się po raz pierwszy w 2023 r. Natomiast zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy Zmieniającej podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2022 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2021 r. - pomniejszenie, o którym mowa w art. 18db ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą Zmieniającą stosuje się po raz pierwszy w roku podatkowym rozpoczynającym się bezpośrednio po tym roku.

Ponadto, zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1-2 Ordynacji podatkowej, za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku oraz podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Na mocy art. 75 § 2 Ordynacji podatkowej, uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. Płatnik lub inkasent jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony podatek nie został pobrany od podatnika. Natomiast w świetle art. 75 § 3, jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania (deklaracji), to podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Spółka ma i będzie miała prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do pomniejszenia Zaliczek PIT w dowolnym miesiącu przypadającym po złożeniu Zeznania (jednak nie później niż w ostatnim miesiącu tego roku podatkowego) o kwoty Ulgi na innowacyjnych pracowników za wcześniejsze miesiące, dla których spełnione zostały warunki z art. 18db ustawy o CIT, a za które Spółka faktycznie nie skorzystała z uprawnienia.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w ocenie Spółki, Wnioskodawca składając Zeznanie za rok podatkowy 2021 w październiku 2022 r., w listopadzie 2022 r. posiadając aktywo B+R nabył prawo do rozliczenia Ulgi na innowacyjnych pracowników. Spółka jednakże nie zawsze dokonywała na bieżąco pomniejszenia podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego Zaliczek PIT Specjalistów B+R. Z uwagi na posiadanie prawa do skorzystania z mechanizmu, o którym mowa w art. 18db ustawy o CIT, w związku ze spełnieniem wszystkich warunków, Spółka stoi na stanowisku, że obowiązujące przepisy zezwalają na pomniejszenie Zaliczek PIT (podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego) w kolejnych miesiącach danego roku podatkowego.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca pragnie wskazać, że o ile spełnione zostały ustawowe przesłanki niezbędne do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników (tj. podatnik deklaruje kwotę kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o CIT nieodliczoną w ramach ulgi B+R w poprzednich latach podatkowych oraz podatnik poniósł stratę podatkową albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o CIT), to zgodnie z art. 18db ust. 4 ustawy o CIT, skorzystanie z Ulgi na innowacyjnych pracowników możliwe jest w miesiącu następującym kolejno po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie podatkowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy te wskazują najwcześniejszy moment, w którym można skorzystać z Ulgi na innowacyjnych pracowników w danym roku podatkowym. Kluczowy więc jest w kontekście niniejszego pytania art. 18db ust. 1 ustawy o CIT, który przyznaje prawo do pomniejszenia zaliczek odprowadzanych przez podatnika będącego płatnikiem zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepis ten zaś nie wprowadza żadnych dyspozycji, ani ograniczeń czasowych.

W tym kontekście warto zwrócić zatem uwagę na ostatnią część art. 18d ust. 4 ustawy o CIT: "do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie". W ocenie Wnioskodawcy, przepis ten ogranicza potencjalnych beneficjentów Ulgi na innowacyjnych pracowników co do miesięcy, za które można skorzystać z odliczenia, tj. stanowi jednoznaczne potwierdzenie, iż mechanizm Ulgi na innowacyjnych pracowników jest bezpośrednio związany z całym rokiem podatkowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, zapis ten nie wprowadza jednak konieczności korzystania z tej preferencji na bieżąco, tylko jedynie wskazuje na jej roczny charakter. Albowiem, w kolejnym roku, po złożeniu kolejnego zeznania, pod warunkiem spełnienia poszczególnych warunków określonych w przepisach, możliwe jest dalsze korzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników.

Co więcej, w odniesieniu do Ulgi na innowacyjnych pracowników widnieje następujący fragment: "W projekcie przyjęto zasadę, że prawo do odliczenia przysługuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik złożył swoje zeznanie, w którym rozliczył dochody z działalności gospodarczej. Podatnik ma prawo stosować to odliczenie do końca roku podatkowego.".

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów jak i celowość przepisu mającego wprowadzić preferencję podatkową dla podatników zajmujących się działalnością innowacyjną, podatnik ma prawo na skorzystanie z omawianej preferencji (w związku z posiadanym aktywem B+R oraz występowaniem Specjalistów B+R) najpóźniej w ostatnim miesiącu tegoż roku podatkowego, w którym złożono Zeznanie za poprzedni rok podatkowy (począwszy od 2022 r.). Inne ograniczenia w korzystaniu z tej preferencji nie wynikają z przepisów ustawy o CIT i byłyby sprzeczne z celem wprowadzenia tej ulgi.

W konsekwencji, skoro w żadnym z przepisów nie został narzucony konkretny miesiąc, w którym należy pomniejszyć Zaliczki PIT za okres realizowania Działalności B+R przez co najmniej 50% miesięcznego czasu pracy danego Specjalisty B+R w danym miesiącu (a jedynie najwcześniejszy), podatnik ma wybór, w ocenie Wnioskodawcy, w którym miesiącu dokonać pomniejszenia Zaliczek PIT w związku z okolicznościami określonymi w art. 18db ustawy o CIT.

Wnioskodawca pragnie również końcowo zauważyć, że ograniczenie możliwości obniżania Zaliczek PIT o Ulgę na innowacyjnych pracowników tylko w miesiącu, za który nabyło się prawo do tej ulgi mimo faktycznego z niej nie skorzystania, byłoby nie tylko bezpodstawnym ograniczeniem stosowania Ulgi na innowacyjnych pracowników w praktyce, ale też nie miałoby żadnego wytłumaczenia z perspektywy ograniczania nadużyć. Należy bowiem zauważyć, że przepisy w zupełności wyłączają możliwość skorzystania z ulgi wbrew jej mechanizmowi, wprowadzając ograniczenie, że kwota odliczenia nie może przekroczyć kwot Zaliczek PIT do odprowadzenia dla, w przypadku Spółki, Specjalistów B+R, jak również zgromadzonego aktywa B+R.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma on prawo do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników w dowolnym miesiącu roku podatkowego podatnika począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył Zeznanie, w odniesieniu do miesięcy do końca tegoż roku podatkowego, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. Innymi słowy, zdaniem Spółki, w praktyce po złożeniu Zeznania, podatnik może wybrać dowolny miesiąc, w którym faktycznie skorzysta z uprawnienia nabytego za dany miesiąc - pod warunkiem, że ten miesiąc wypadł przed końcem roku podatkowego.

Końcowo, Wnioskodawca pragnie zauważyć, że powyżej opisana możliwość została już potwierdzona przez DKIS m.in. w interpretacji indywidualna z dnia 2023 r., 0111-KDIB1-3.4010.717.2022.2.AN.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, Spółka ma i będzie miał prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do pomniejszenia Zaliczek PIT w dowolnym miesiącu przypadającym po złożeniu Zeznania (jednak nie później niż w ostatnim miesiącu tego roku podatkowego) o kwotę Ulgi na innowacyjnych pracowników należną za miesiąc przypadający po złożeniu Zeznania, która nie została odliczona bezpośrednio w miesiącu, za który Spółka uzyska prawo do skorzystania z niej, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (Opcja 1).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z posiadanym aktywem B+R oraz występowaniem Specjalistów B+R, Spółka ma i będzie miał prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do rozliczenia Ulgi na innowacyjnych pracowników w dowolnym miesiącu następującym po złożeniu Zeznania za dany rok podatkowy. Co więcej, w ocenie, Wnioskodawcy, Spółka będzie miała do tego prawo również w drodze wystąpienia o zwrot nadpłaty z tytułu nadpłaconych Zaliczek PIT wynikających z realizacji Działalności B+R przez Specjalistów B+R, w miesiącach przypadających po złożeniu Zeznania w przypadku nieskorzystania w danym miesiącu z tej ulgi na bieżąco, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w przypadku spełnienia wszystkich warunków z art. 18db ustawy o CIT i nieskorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników "na bieżąco", tj. w miesiącu, w którym zgodnie z art. 18db ust. 1 ustawy o CIT możliwe było pomniejszenie kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym za miesiąc, w którym zaistniałyby warunki określone w art. 18db ustawy o CIT, w szczególności w ust. 3, Wnioskodawca rozważa złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w wysokości należnego pomniejszenia Zaliczek PIT za ten miesiąc.

W ocenie Spółki, znajdą tu bowiem zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej dot. zwrotu nadpłaconego podatku. Wynika to z tego, że Ulga na innowacyjnych pracowników podlega tym samym zasadom co inne mechanizmy określone w ustawie o CIT, w tym inne ulgi podatkowe, w zakresie których możliwe jest uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku. Tym samym, zmniejszenie Zaliczek PIT Specjalistów B+R w ramach Ulgi na innowacyjnych pracowników możliwe jest w praktyce m.in. poprzez wystąpienie o zwrot nadpłaty z tytułu nadpłaconych Zaliczek PIT na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Przykładowo, zdaniem Wnioskodawcy, uregulowana w art. 18db ustawy CIT Ulga na innowacyjnych pracowników powinna być analogicznie stosowana do powiązanej z nią ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT. Zgodnie z ugruntowaną praktyką Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w odniesieniu do ulgi B+R, w przypadku nieskorzystania z preferencji pomimo spełnienia ustawowych przesłanek skorzystania z niej w pierwotnie złożonym zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługuje możliwość otrzymania zwrotu nadpłaty na podstawie złożonego wniosku o stwierdzenie nadpłaty zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej po dokonaniu stosownej korekty tegoż zeznania podatkowego.

O ile przesłanką do złożenia wspomnianego wniosku, w przypadku ulgi B+R może być zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych z lat przeszłych, o tyle w przypadku Ulgi na innowacyjnych pracowników, zdaniem Spółki, przesłanką będzie nieskorzystanie z preferencji za miesiące, w których zapłacono standardową wysokość Zaliczek PIT Specjalistów B+R - pomimo posiadania aktywa B+R. Zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Spółka posiada (i może posiadać) aktywo B+R, które stanowi nieodliczoną przez Spółka kwotę kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R. Zgodnie z ustawą o CIT, wartość aktywa B+R może zostać wykorzystane przez podatnika (Spółka) do pomniejszenia kwoty podlegającej zapłacie na rachunek urzędu skarbowego z tytułu Zaliczek PIT. Jak wynika z opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Spółka sporządziła oraz złożyła właściwe deklaracje podatkowe dotyczące potrącanych Zaliczek PIT, a w przyszłości Wnioskodawca dopełni formalności w tym zakresie. Na podstawie danych dotyczących zaangażowania Specjalistów B+R w Działalność B+R, Spółka identyfikuje Specjalistów B+R. Tym samym, warunek konieczny do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników należy uznać za spełniony.

Biorąc pod uwagę powyższe, brak jest przeszkód do wystąpienia przez Spółka do zwrotu nadpłaty z tytułu nadpłaconych Zaliczek PIT Specjalistów B+R. W myśl Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik zakwestionuje zasadność pobrania podatku lub jego wysokość, jest on uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. Brak jest zaś na gruncie ustawy o CIT i Ordynacji podatkowej jakichkolwiek przepisów wyłączających lub ograniczających taką możliwość.

Powyższa możliwość wynika integralnie z prawa do dokonania korekty zeznania podatkowego z tytułu korzystania z ulgi B+R, tj. preferencji ściśle powiązanej z Ulgą na innowacyjnych pracowników (w obu ulgach realizacja i stopień zaangażowania w Działalność B+R warunkują możliwość i zakres skorzystania z preferencji).

W ocenie Wnioskodawcy, nie sposób się zgodzić ze stanowiskiem przeciwnym. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż mechanizm Ulgi na innowacyjnych pracowników jest rozwiązaniem wywołującym wyłącznie wpływ w zakresie rozwiązań przewidzianych w ustawie o CIT, w ramach której Spółka jest podatnikiem podatku. Powyższe zostało bezpośrednio potwierdzone przez DKIS, który podkreślał, że: "ulga na innowacyjnych pracowników prowadzi wyłącznie do zwolnienia podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (pełniącego rolę płatnika zaliczek oraz zryczałtowanego podatku) z obowiązku wpłaty pobranych środków z wynagrodzeń/świadczeń pracowników do urzędu skarbowego. (...) Środki zaoszczędzone w wyniku pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT mogą zostać przez Państwa w dowolny sposób rozdysponowane na prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą." (Interpretacja indywidualna z dnia 9 marca r., 0111-KDIB2-1.4010.24.2022.2.MR).

Stąd też, Wnioskodawca spełniając warunki do stosowania Ulgi na innowacyjnych pracowników będzie miał możliwość zastosowania zwolnienia w podatku dochodowego od osób prawnych, w ramach którego pełni rolę podatnika. Skoro zatem, przewidziana preferencja dotyczy wyłącznie podatku dochodowego od osób prawnych, to podatnik będzie uprawniony do podejmowania wszelkich czynności w tym zakresie, w tym w szczególności do składania korekt oraz wniosków o stwierdzenia nadpłaty.

Tym samym, w sytuacji, w której Spółka nie stosuje wspomnianego mechanizmu na bieżąco, wówczas zostanie pozbawiona możliwości odzyskania swoich środków pieniężnych, które w ocenie DKIS mogą być dysponowane w dowolny sposób przez podatnika (po spełnieniu warunków do stosowania Ulgi na innowacyjnych pracowników). Dlatego też, dane środki stanowić będą podatek nienależnie zapłacony, w rozumieniu przepisów ogólnych Ordynacji podatkowej.

Biorąc również pod uwagę, iż DKIS potwierdził możliwość pomniejszania Zaliczek PIT w wybranym przez siebie okresie (w ramach danego roku podatkowego), wykluczenie możliwości skutecznego dochodzenia zwrotu nienależnie zapłaconych Zaliczek PIT wywołałoby sytuację, w której podatnicy nie mieliby pewności co do stosowania prawa w tym zakresie.

Albowiem, tego rodzaju wykładnia stwarzałaby uwarunkowania, w których podatnik w momencie nie rozliczenia Zaliczek PIT na bieżąco (co i istotne art. 18db ustawy o CIT i jakakolwiek inna ustawa podatkowa nie narzucają na podatnika takiego obowiązku) byłby pozbawiony możliwości odzyskania swoich środków pieniężnych, które są mu należne po spełnieniu warunków przewidziany w regulacjach dot. Ulgi na innowacyjnych pracowników.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę ogólne regulacje Ordynacji podatkowej, które umożliwiają złożenie korekt deklaracji podatkowych (w szczególności CIT-8) do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok, Spółka będzie miała prawo do wystąpienia o zwrot podatku z ww. tytułu przed końcem danego roku podatkowego oraz po jego zakończeniu.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w związku z posiadanym aktywem B+R oraz występowaniem Specjalistów B+R, Spółka ma i będzie miał prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do rozliczenia Ulgi na innowacyjnych pracowników za dany rok podatkowy w drodze wystąpienia o zwrot nadpłaty na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej z tytułu nadpłaconych Zaliczek PIT w związku z nie potrąceniem ich na bieżąco we wpłaconych Zaliczkach PIT, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, zarówno przed zakończeniem, jak i po zakończeniu roku podatkowego (Opcja 2 oraz Opcja 3).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3

Zdaniem Spółki, po złożeniu Zeznania za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w związku z nabywaniem prawa do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników w miesiącach danego roku podatkowego poprzedzających złożenie ww. Zeznania, Wnioskodawca będzie mógł potrącić w na bieżąco odprowadzanych Zaliczkach na PIT (Opcja 1) lub wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w trybie Ordynacji podatkowej (Opcja 2 oraz Opcja 3), zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe wynika z tego, że w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych art. 18db Ustawy o CIT w miesiącach poprzedzających złożenie Zeznania również za te miesiące tego roku podatkowego, podatnik nabywa prawo do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników. Sam zaś wybór metody skorzystania z tej ulgi za te miesiące (Opcja 1 i Opcja 2) jest przedmiotem pytań 1 i 2 niniejszego wniosku.

Zgodnie bowiem z art. 18db ust. 2 ustawy o CIT, Ulga na innowacyjnych pracowników przysługuje do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

1)

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;

2)

wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

3)

praw autorskich,

tj. w przypadku Wnioskodawcy - zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego - Specjalistów B+R, czyli pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czy współpracowników współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy zgodnie z art. 18db ust. 3 ustawy o CIT realizowali Działalność B+R przez co najmniej 50% swojego czasu pracy w danym miesiącu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w myśl art. 18db ust. 4 ustawy CIT, uprawnienie do pomniejszenia przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, do końca roku podatkowego, w którym złożono to zeznanie. Pozostałe przepisy art. 18db ustawy CIT tj. 18db ust. 5-6 ustawy CIT określają przypadki, kiedy pomniejszenie nie ma zastosowania oraz skutki utraty prawa do odliczenia.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że po nabyciu prawa do rozliczenia Ulgi na innowacyjnych pracowników w związku z posiadanym aktywem B+R, możliwe jest korzystanie z niej. W tym kontekście samo złożenie Zeznania jest warunkiem umożliwiającym techniczne korzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników, jako że czynność ta pozwala ustalić faktyczną wysokość aktywa B+R do odliczenia na podstawie art. 18db ust. 1 ustawy o CIT. Natomiast w odniesieniu do miesięcy danego roku poprzedzających złożenie Zeznania kluczowe jest spełnienie warunków do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników, a następnie odniesienie się do wysokości posiadanego aktywa B+R.

Zdaniem Wnioskodawcy sam zapis, że uprawnienie przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, oznacza, że przed złożeniem Zeznania Spółka nie może dokonać faktycznego odliczenia Ulgi na innowacyjnych pracowników. Przepis ten jest logicznym dopełnieniem całego mechanizmu, w którym bez ustalenia wysokości aktywa B+R nie można ustalić, czy ma się w ogóle możliwość skorzystania z tej ulgi. Natomiast przepis ten nie oznacza, że nie można skorzystać z tej ulgi za wcześniejsze miesiące. W konsekwencji, na gruncie ustawy o CIT nie ma przeciwwskazań by móc skorzystać z Ulgi na innowacyjnych pracowników za miesiące danego roku poprzedzające miesiąc następujący po złożeniu Zeznania za rok poprzedzający dany rok podatkowy, pod warunkiem spełnienia warunków korzystania z tej ulgi, tj. w przypadku Spółki posiadania aktywa B+R zgodnie ze złożonym Zeznaniem oraz wykazanie, że spełnione zostały warunki do obniżenia Zaliczek PIT w stosunku do Specjalistów B+R.

Wnioskodawca pragnie ponadto zwrócić uwagę, że za przedstawioną interpretacją przemawiają również ogólne zasady dokonywania korekt składanych zeznań podatkowych, ponieważ na gruncie Ordynacji podatkowej w związku z odpowiednimi przepisami ustawy o CIT możliwe jest skorygowanie zeznania podatkowego np. poprzez wykazanie ulgi podatkowej niewykazanej w pierwotnie składanym zeznaniu podatkowym. Mimo niewykazania ulgi podatkowej w pierwotnie złożonym zeznaniu podatkowym podatnicy są uprawnieni do skorygowania zeznania podatkowego i wykazania należnej im ulgi podatkowej. Wówczas właściwy organ podatkowy po otrzymaniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty dokonuje zwrotu nadpłaconego podatku lub zaliczenia go na poczet przyszłych płatności podatku.

W tym kontekście nie można również pominąć sytuacji podatnika, który nie wykazałby w pierwotnie złożonym zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych w uldze B+R w wysokości uprawniającej go do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników w roku złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy, a zrobiłby to dopiero późniejszym czasie w skorygowanym zeznaniu podatkowym. Przy interpretacji odmiennej niż przedstawiona przez Wnioskodawcę, taki podatnik, nie mogąc w późniejszym terminie po dokonanej korekcie skorzystać z Ulgi na innowacyjnych pracowników za okres sprzed dokonania korekty, byłby bezpodstawnie dyskryminowany, w sytuacji gdy przepisy dot. Ulgi na innowacyjnych pracowników, a w szczególności art. 18db ust. 1 w związku z ust. 4 ustawy o CIT wskazują, że do skorzystania z tej ulgi w danym roku trzeba wykazać jak w przypadku Spółki aktywo B+R w Zeznaniu składanym za poprzedni rok podatkowy.

Podkreślenia wymaga zatem fakt, że biorąc pod uwagę art. 18db ust. 1 i 4 w związku z ust. 6 ustawy o CIT, Ulga na innowacyjnych pracowników jest mechanizmem rocznym. W myśl ust. 6 podatnik jest zobowiązany do dokonania odpowiednich korekt w zeznaniu za rok, w którym skorzystał z odliczenia, i w którym złożył zeznanie za wcześniejszy rok podatkowy. Skoro wszelkie obowiązki związane z ulgą zamykają się w obrębie jednego roku podatkowego, to tym bardziej z tym rokiem związane są również uprawnienia - tu do odliczenia za miesiące roku podatkowego poprzedzające złożenie zeznania za poprzedni rok podatkowy.

Jednocześnie należy podkreślić, że stosując reguły wykładni językowej, którą należy stosować w pierwszej kolejności w procesie ustalania treści normy prawnej, przepisy nie wskazują, aby możliwość pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 ustawy o CIT o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym miała mieć miejsce tylko bezpośrednio w miesiącu, w którym dane Zaliczki PIT powinny zostać odprowadzone oraz za jakie miesiące Zaliczki PIT mogą zostać pomniejszone.

Mając na celu określenie okresu, za który podatnik ma prawo pomniejszać Zaliczki PIT w związku z rozliczeniem, o którym mowa w art. 18db ustawy o CIT, należy się odwołać do pozostałych dyrektyw wykładni. W myśl wykładni funkcjonalnej, która odwołuje się do wartości i celów prawodawcy celem wprowadzenia wspomnianego mechanizmy była: "Potrzeba wsparcia polskich przedsiębiorców ze strony państwa dodatkowymi zachętami fiskalnymi związanymi z działalnością innowacyjną (obok obowiązujących: ulgi na działalność B+R oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej IP Box) wynika z zachodzących, nieustannych zmian w międzynarodowym otoczeniu biznesowym wymuszających wzrost nakładów na badania i rozwój, a także coraz silniejszej globalnej konkurencji, rosnących kosztów, wzrostu fuzji różnych technologii, krótszego cyklu ich życia i zwiększonego w związku z tym tempa innowacji.". Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, głównym i jedynym celem wprowadzenia Ulgi na innowacyjnych pracowników była chęć zapewnienia potrzebnego wsparcia przedsiębiorcom w wyniku zachodzących zmian w międzynarodowym otoczeniu biznesowym., tj. celem ustawodawcy podczas wprowadzenia art. 18db było jedynie określenie warunków udzielenia wspomnianej Ulgi a nie wprowadzenie ram czasowych w ramach roku podatkowego, co do których miałaby zastosowanie (tj. co do zasady, od następnego miesiąca do złożenia zeznania podatkowego czyli wyłącznie do 3 kwartałów danego roku podatkowego).

W kontekście "rocznego" charakteru Ulgi na innowacyjnych pracowników warto również zwrócić uwagę na konieczność prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, a jednocześnie na cel ulgi jakim jest promowanie działalności innowacyjnej. Działalność badawczo-rozwojowa musi być prowadzona w sposób systematyczny i ciągły, co jest rozumiane m.in. jako bez wyraźnych (powtarzanych cyklicznie i celowo) przerw czasowych. Nielogiczne, w ocenie Wnioskodawcy, byłoby zatem twierdzenie, że wobec konieczności systematycznego prowadzenia działalności badawczorozwojowej i na jej podstawie rozliczania ulgi B+R, z kolei już uprawnienie do korzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników po spełnieniu warunków nie przysługiwałoby w odniesieniu do części miesięcy roku podatkowego.

Powodowałoby to bowiem sytuację, w której podatnik prowadzący działalność badawczo-rozwojową w sposób ciągły przez wiele lat, który ponosił stratę albo osiągał dochód niższy od kwoty przysługującego mu w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d (ulga badawczo-rozwojowa), nie będzie mógł skorzystać z preferencji przewidzianej w art. 18db w sposób pełny.

Albowiem, zakładając hipotetyczną sytuację, iż podatnik nabywa uprawnienia do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników w następujących po sobie latach, zgodnie z aktualnym stanowiskiem DKIS z każdym rokiem nie będzie mógł skorzystać z preferencji z tego tytułu, w miesiącach pomiędzy zakończeniem roku podatkowego a miesiącu w którym złożył Zeznanie. W przypadku Spółki oznacza to, że wykluczona jest możliwość pomniejszenia Zaliczek CIT za miesiące lipiec 2022 r., sierpień 2022 r. i wrzesień 2022 r. (w przypadku, gdy pobrane Zaliczki PIT zostały przekazane na rachunek bankowy urzędu skarbowego w miesiącu następującym po miesiącu ich pobrania).

Wskazana sytuacja stoi w sprzeczności z podstawowymi założeniami ulgi badawczo-rozwojowej oraz Ulgi na innowacyjnych pracowników, tj. ukształtowaniem ich jako mechanizmów rocznych. Dodatkowo skoro DKIS potwierdził możliwość pomniejszania Zaliczek PIT w wybranym przez siebie okresie (w ramach danego roku podatkowego) niezasadne jest ograniczenie Ulgi na innowacyjnych pracowników jedynie do trzech kwartałów danego roku podatkowego, w szczególności, iż żaden przepis z ustawy o CIT nie określa wprost, że Ulga na innowacyjnych pracowników przysługuje wyłącznie za ww. okres.

Zdaniem Spółki, ustawodawca określając regulacje zastosowania wspomnianej preferencji określił jako podstawowy warunek złożenia Zeznania, z uwagi na to, iż w pierwszej kolejności podatnik ma za zadanie ustalić, czy w jego przypadku powstało aktywo B+R. Nie oznacza to jednak, że okres, w którym podatnik powinien dokonać tej analizy (domyślnie miesiące od końca roku podatkowego do miesiąca, w którym zostanie złożone Zeznanie) nie powinien zostać uwzględniony w ramach pomniejszenia Zaliczek PIT na podstawie art. 18db ustawy o CIT.

Końcowo Wnioskodawca pragnie ponadto zauważyć, że ustawa o CIT nie zawiera przepisów zabraniających odliczenia za miesiące poprzedzające złożenie Zeznania, gdy już to Zeznanie zostanie złożone. Takie działanie nie spowoduje również skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości wyższej niż należna, ponieważ wciąż zastosowanie znajdą podstawowe ograniczenia, tj. odliczenie nie będzie mogło przekroczyć wysokości aktywa B+R oraz odliczenie nie będzie mogło przekroczyć Zaliczek PIT naliczonych dla Specjalistów B+R. Nie można więc mówić o nadużyciu przepisów o Uldze na innowacyjnych pracowników czy jej nieuprawnionym rozszerzeniu, podczas gdy za to będzie możliwe uczynienie zadość celowi jej wprowadzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka po złożeniu Zeznania za dany rok podatkowy, będzie miał prawo do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników na podstawie Opcji 1, Opcji 2 lub Opcji 3 za miesiące przypadające przed złożeniem Zeznania, jak i w miesiącu złożenia Zeznania, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4

Zgodnie z art. 38 ustawy o PIT (dotyczący m.in. Zaliczek PIT), płatnicy (w tym Wnioskodawca) mają obowiązek przekazania pobranych Zaliczek PIT na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego.

Oznacza to, że płatnicy w tym zakresie mają dowolność co do wyboru terminu przesłania Zaliczek PIT, które są wyłącznie ograniczone terminem końcowym. Dlatego też Wnioskodawca ma ustawową możliwość przekazania pobranych Zaliczek PIT jeszcze w miesiącu ich pobrania, tj. w miesiącu wcześniejszym niż ten, który jako termin końcowy określa ustawa o PIT.

Biorąc pod uwagę kwestie formalne, określone w ustawie o PIT co do obowiązków płatników, należy uznać, iż mogą zostać one hipotetycznie spełnione w pełni przed końcem roku podatkowego, z którego dniem wygasa możliwość korzystania z opisanej preferencji, tj. zostaną pobrane Zaliczki PIT oraz powstanie możliwość do przekazania pobranych Zaliczek PIT na rachunek urzędu skarbowego.

W odniesieniu do przepisów art. 18db ust. 1 ustawy CIT podatnicy (będący również płatnikami PIT), którym przysługiwać będzie uprawnienie w zw. z Ulgą na innowacyjnych pracowników, tj. pomniejszenie Zaliczek PIT, nie są zobowiązani do ich przekazywana na rachunek urzędu skarbowego. Oznacza to, iż dopuszczona została przez ustawodawcę sytuacja (biorąc pod uwagę art. 18db ustawy o CIT oraz przepisy regulujące obowiązki pracodawcy jako płatnika w ustawie o PIT), w której dla określenia okresu za które pobrane zostały Zaliczki PIT istotny jest sam moment ich pobrania, nie zaś moment przekazania na rachunek urzędu skarbowego, z uwagi na fakt, iż do niego faktycznie nie dojdzie (podczas stosowania Ulgi na innowacyjnych pracowników).

W ocenie Spółki, której rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 sierpnia do 31 lipca, istnieje możliwość przekazania na rachunek urzędu skarbowego pobranych w lipcu Zaliczek PIT w tym samym miesiącu, tj. przed końcem roku podatkowego. Jednakże z uwagi na korzystanie z preferencji przewidzianych w art. 18db ustawy o CIT, Wnioskodawca nie będzie do tego zobowiązany, tj. otrzyma również możliwość pomniejszenia Zaliczek PIT w miesiącu kończącym dany rok podatkowy, tj. lipcu.

Co więcej, należy podkreślić, iż art. 18db ust. 4 ustawy o CIT określa, że uprawnienie z tyt. ulgi na innowacyjnych pracowników przysługuje do końca roku podatkowego i jednocześnie nie zostało w ustawie określone wprost za ile lub za które miesiące podatnik będzie miał prawo do pomniejszenia Zaliczek PIT na tej podstawie.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka ma prawo do pomniejszenia Zaliczek PIT Specjalistów B+R również za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe a w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587., dalej: "u.p.d.o.p.", "ustawa o CIT"):

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p.,

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1.

Powyższe oznacza, że w przypadku gdy podatnik poniósł stratę ze swojej działalności albo osiągnął dochód niższy niż przysługujące odliczenie z tytułu ulgi B+R, ma prawo przenieść na kolejne 3 (w stanie prawnym obowiązującym w 2016 r.) lata bądź 6 lat (w stanie prawnym obowiązującym od 2017 r.) koszty kwalifikowane w celu ich późniejszego uwzględnienia w zeznaniu rocznym, obniżając tym podstawę opodatkowania.

Należy jednak pamiętać, że nieskorzystanie z prawa do odliczenia ulgi B+R w ciągu trzech lat, jak w przypadku 2016 r., oraz w latach kolejnych w ciągu sześciu kolejnych lat podatkowych następujących po roku, w którym prawo to zostało nabyte, będzie oznaczało utratę prawa do ulgi B+R. Będzie to miało miejsce np. w sytuacji, gdy podatnik będzie ponosił stratę podatkową przez cały okres posiadania prawa do ulgi B+R lub gdy osiągnie dochody jedynie z zysków kapitałowych, w przypadku których odliczenie ulgi B+R nie przysługuje.

W myśl natomiast art. 18d ust. 9 u.p.d.o.p.,

przepisu ust. 8 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 18da.

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., wprowadzono przepisy mające zdynamizować rozwój gospodarczy kraju poprzez system ulg podatkowych. Należy do nich m.in. tzw. "ulga na innowacyjnych pracowników".

Regulacje dotyczącą tej ulgi zawiera dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18db, który w ust. 1 stanowi, że

podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Zgodnie z art. 18db ust. 2 u.p.d.o.p.,

Przepis ust. 1 ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 32 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

1)

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;

2)

wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

3)

praw autorskich.

Zgodnie z art. 18db ust. 3 u.p.d.o.p.,

przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 2, rozumie się osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

1)

pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% lub

2)

przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.

Zdaniem tut. Organu kryterium 50% czasu pracy wskazane w art. 18db ust. 3 odnosi się wyłącznie do uwzględnienia danego pracownika w uldze. Czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej nie wpływa na wysokość potrącanej zaliczki w podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 18db ust. 4 u.p.d.o.p.,

uprawnienie do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.

W myśl art. 18db ust. 5 u.p.d.o.p.,

przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania do:

1)

zaliczek przekazywanych na zasadach określonych w art. 38 ust. 2-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2)

podatnika, któremu przysługuje kwota określona w art. 18da.

Zgodnie z art. 18db ust. 6 u.p.d.o.p.,

jeżeli podatnik utracił prawo do odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dolicza kwoty poprzednio odliczone w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym utracił to prawo.

Ulga umożliwia płatnikowi zmniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników wskazanych w art. 18db ust. 3 u.p.d.o.p., o kwotę nieodliczonych wydatków kwalifikowanych. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn nieodliczonych wydatków kwalifikowanych i obowiązującej danego podatnika stawki podatku dochodowego.

Ad. 1

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Ad. 2

Odnosząc się do Państwa wątpliwości w zakresie pytania nr 2, należy powołać treść art. 67 ust. 2 i 3 ww. ustawy z 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi:

pomniejszenie, o którym mowa w art. 26eb ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 18db ustawy zmienianej w art. 2, stosuje się po raz pierwszy w 2023 r.

w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2022 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2021 r., pomniejszenie, o którym mowa w art. 18db ustawy zmienianej w art. 2, stosuje się po raz pierwszy w roku podatkowym rozpoczynającym się bezpośrednio po tym roku.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz cytowany powyżej art. 18db ust. 4 u.p.d.o.p., prawo do odliczenia przysługuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie podatkowe, w którym rozliczył dochody z działalności gospodarczej, do końca roku podatkowego.

Ponadto, zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm., dalej: "Ordynacja podatkowa"),

za nadpłatę uważa się kwotę:

1)

nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;

2)

podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

Na mocy art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej,

jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

W tym miejscu należy wskazać, że w opisanej sytuacji nie można mówić o nadpłaconych Zaliczkach PIT, Wnioskodawca pobrał bowiem Zaliczki w prawidłowej wysokości. Fakt, że nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia o którym mowa w art. 18db u.p.d.o.p., nie upoważnia go do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Ponadto, zgodnie z treścią powołanego art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej, w sytuacji zakwestionowania zasadności pobrania czy też wysokości zobowiązania podatkowego, to podatnik ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. W omawianej sprawie Spółka, jako płatnik nie będzie zatem mogła skorzystać z uprawnienia uregulowanego w 75 § 1 Ordynacji podatkowej.

Nie można zatem zgodzić się z twierdzeniem Spółki w zakresie pytania nr 2, że związku z posiadanym aktywem B+R oraz występowaniem Uprawnionych Specjalistów B+R, Spółka ma i będzie miał prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT, do rozliczenia Ulgi na innowacyjnych pracowników za dany rok podatkowy w drodze wystąpienia o zwrot nadpłaty na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej z tytułu nadpłaconych Zaliczek PIT, w związku z nie potrąceniem ich na bieżąco we wpłaconych Zaliczkach PIT, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, przed zakończeniem roku podatkowego (Opcja 2) lub po zakończeniu roku podatkowego (Opcja 3).

Ad. 3

Odnosząc się do Państwa wątpliwości w zakresie pytania nr 3, należy powołać treść art. 18db ust. 4 u.p.d.o.p., w myśl którego,

uprawnienie do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.

Z literalnego brzmienia 18db ust. 4 u.p.d.o.p. wynika, że prawo do pomniejszenia kwot podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p., przysługuje podatnikowi począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie.

Nie można tym samym zgodzić się z Państwa stanowiskiem, że Spółka po złożeniu Zeznania za dany rok podatkowy, będzie miała prawo do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników za miesiące przypadające przed złożeniem Zeznania, jak i w miesiącu złożenia Zeznania, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Zaznaczenia w tym miejscu wymaga, że w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się pierwszeństwo wykładni językowej nad pozostałymi rodzajami wykładni, tj. systemową i celowościową. Tylko w wyjątkowych sytuacjach wolno odstąpić od literalnego brzmienia przepisu, w szczególności, gdy językowe dyrektywy interpretacyjne nie pozwalają z danego tekstu prawnego wyinterpretować jednoznacznej normy postępowania lub gdy wykładnia językowa pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią innych norm. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2014 r., II FSK 1077/12, wykładnia językowa konkretnego przepisu prawa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice. Próba dokonania wykładni, która byłaby sprzeczna z językowym znaczeniem przepisu prawa byłaby naruszeniem zasady praworządności. Językowe znaczenie przepisu prawa wyznacza bowiem granice dopuszczalnej wykładni, gdyż "formuła słowna jest (...) granicą wszelkiego dopuszczalnego sensu, jakiego możemy poszukiwać w tekście przepisów prawa" (zob. wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2000 r., III SA 3055/09, "Monitor Podatkowy" 2001, nr 4; również R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Warszawa 1995, s. 101-102). Nie ma w szczególności konieczności potrzeby sięgania po argumenty celowościowe wtedy, gdy już po zastosowaniu reguł znaczeniowych albo metody językowej i dyrektyw systemowych uda się osiągnąć właściwy wynik wykładni, to jest ustalić pozbawione cech niedorzeczności znaczenie interpretowanej normy (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2007 r., III CZP 94/06, OSNC 2007, nr 7-8, poz. 95 i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1998 r., I CKN 664/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 7). Jeżeli przepis prawa jest jednoznaczny w swej warstwie językowej, nie zachodzi potrzeba, ani możliwość, stosowania innych metod wykładni. W innych przypadkach ustalenie treści normy prawnej zawartej w gramatycznym sformułowaniu przepisu prawa może wymagać odwołania się do dalszych metod wykładni, np. wykładni systemowej wewnętrznej lub zewnętrznej. Metodami wykładni systemowej czy celowościowej nie można wykroczyć poza ramy możliwych znaczeń interpretowanego przepisu wynikające z jego wykładni gramatycznej. Wykładnia przepisu dokonana z naruszeniem tej zasady stanowi już wykładnię contra legem, a więc prowadzi do naruszenia przepisu podlegającego interpretacji.

Ad. 4

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest ustalenie, czy Spółka będzie uprawniona do zastosowania art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p. i pomniejszenia zaliczek na PIT Specjalistów B+ R za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 18db ust. 4 u.p.d.o.p.:

uprawnienie do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że jeżeli Spółka złoży zeznanie CIT-8 w październiku 2023 r., to uprawnienie do pomniejszenia zaliczek, o którym mowa w art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p., będzie jej przysługiwało od miesiąca listopada 2023 r. (tj. od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Spółka złożyła CIT-8).

Z cytowanego powyżej art. 18db ust. 4 u.p.d.o.p. wynika, że Ulgę można stosować do końca roku podatkowego.

Z kolei, z ww. przepisu art. 18db ust. 2 ustawy o p.d.o.p., wynika że art. 18db ust. 1 ustawy o CIT " (...) ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 32 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych od dochodów (przychodów osób fizycznych (...)".

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że norma wynikająca z art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

Spółka wyjaśnia, iż wypłata wynagrodzenia za ostatni miesiąc roku podatkowego, tj. lipiec 2023 r. oraz pobór z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie miała miejsce w lipcu 2023 r., tj. zaliczki będą pobrane podczas obecnego roku podatkowego Spółki, tj. trwającego od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Tym samym, w 2023 r. wynagrodzenia za lipiec wypłacone w lipcu 2023 r. będą ostatnimi wynagrodzeniami w 2023 r., w stosunku do których Spółka będzie uprawniona do zastosowania Ulgi.

W konsekwencji, Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania pomniejszenia, o którym mowa w art. 18db ustawy o CIT, w stosunku do wynagrodzeń za miesiąc lipiec 2023 r. wypłaconych Pracownikom w lipcu 2023 r. oraz w stosunku do których także w lipcu została pobrana z tego tytułu zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym w sytuacji gdy za ostatni miesiąc roku podatkowego wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie wypłacone w tym miesiącu oraz w tym też miesiącu zostaną pobrane z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie) za prawidłowe należy uznać Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 4, że Spółka ma prawo do pomniejszenia Zaliczek PIT Specjalistów B+R również za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Reasumując, Państwa stanowisko zgodnie z którym:

* Spółka ma i będzie miała prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do pomniejszenia Zaliczek PIT w dowolnym miesiącu przypadającym po złożeniu Zeznania (jednak nie później niż w ostatnim miesiącu tego roku podatkowego) o kwotę Ulgi na innowacyjnych pracowników należną za miesiąc przypadający po złożeniu Zeznania, która nie została odliczona bezpośrednio w miesiącu, za który Spółka uzyska prawo do skorzystania z niej, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (Opcja 1), należy uznać za prawidłowe;

* Spółka ma i będzie miała prawo na podstawie art. 18db ustawy o CIT do rozliczenia Ulgi na innowacyjnych pracowników za dany rok podatkowy w drodze wystąpienia o zwrot nadpłaty na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej z tytułu nadpłaconych Zaliczek PIT w związku z nie potrąceniem ich na bieżąco we wpłaconych Zaliczkach PIT, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, przed zakończeniem roku podatkowego (Opcja 2) lub po zakończeniu roku podatkowego (Opcja 3), należy uznać za nieprawidłowe;

* Spółka będzie miała prawo do skorzystania z Ulgi na innowacyjnych pracowników za miesiące przypadające przed złożeniem Zeznania, jak i w miesiącu złożenia Zeznania, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, należy uznać za nieprawidłowe;

* Spółka na zasadach określonych w art. 18db ustawy o CIT, będzie miała prawo pomniejszenia Zaliczek PIT Specjalistów B+R również za ostatni miesiąc roku podatkowego w sytuacji gdy za ostatni miesiąc roku podatkowego wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie wypłacone w tym miesiącu oraz w tym też miesiącu zostaną pobrane z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

* Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

* Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że wydana interpretacja odnosi się ściśle do przedmiotu pytań. Inne kwestie wynikające z własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji Podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

W odniesieniu do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i/lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl