0114-KDIP2-1.4010.263.2022.2.MW - Tworzenie, rozwijanie lub ulepszanie oprogramowania jako działalność badawczo-rozwojową opodatkowane stawką 5%

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.263.2022.2.MW Tworzenie, rozwijanie lub ulepszanie oprogramowania jako działalność badawczo-rozwojową opodatkowane stawką 5%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

- prowadzona przez Spółkę działalność polegająca na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 24d ust. 2 w zw. z art. 4a pkt 26 i 28 u.p.d.o.p. i w związku z tym dochody z nią związane mogą zostać opodatkowane stawką 5% - w wyniku skorzystania przez Spółkę z tzw. ulgi IP BOX - jest prawidłowe;

- w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przeniesienie majątkowych praw autorskich do oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) stworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego w ramach świadczonych usług programistycznych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi sprzedaż KPWI (o których mowa w art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p.) w rozumieniu art. 24d ust. 7 pkt 2 UPDDOP i tym samym możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego kwalifikowanego dochodu z KPWI, wyliczonego zgodnie z art. 24d u.p.d.o.p. - jest prawidłowe;

- na potrzeby kalkulacji wskaźnika Nexus, o którym mowa w art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p., koszty usług świadczonych przez Kontraktorów z tytułu wytworzenia przez nich komponentów oprogramowania komputerowego (programu komputerowego lub jego części) wykorzystywanego do świadczenia usług przez Spółkę, należy kwalifikować jako koszty poniesione na nabycie wyników prac rozwojowych związanych z KPWI od podmiotu niepowiązanego, a więc koszty kwalifikowane do lit. b tego wskaźnika - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (IP BOX). Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 20 lutego 2023 r. (wpływ z tego samego dnia).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

A. sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.") podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów.

W ramach swojej działalności gospodarczej, Wnioskodawca wytwarza dla usługobiorców (m.in. zagranicznych podmiotów z Grupy (...) zlecających wykonanie określonych prac programistycznych) różnorakie usługi informatyczno-programistyczne polegające m.in. na tworzeniu nowego oprogramowania lub części oprogramowania.

Usługi informatyczno-programistyczne świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz jego usługobiorców są realizowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii wytwarzania oprogramowania. Są one świadczone w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

W celu wykonania zleconych usług Spółka zatrudnia - na podstawie umów o pracę - specjalistów z branży IT, w tym zwłaszcza programistów (dalej: "Pracownicy"), którzy byli i pozostają odpowiedzialni za stworzenie, rozwijanie, oraz systematyczne ulepszanie oprogramowania. Spółka pragnie wskazać, że w pracach polegających na tworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu oprogramowania Spółka może również korzystać ze wsparcia zewnętrznych dostawców o wysokich kompetencjach tzw. freelancerów (dalej: "Kontraktorzy"), którzy zawierają ze Spółką umowy o współpracę (tzw. kontrakty B2B). Co istotne zarówno wskazani powyżej Pracownicy, jak i Kontraktorzy wykorzystują posiadane kompetencje, wiedzę i umiejętności oraz własną kreatywną pracę do opracowywania i tworzenia nowych i modyfikowania istniejących funkcjonalności.

Co istotne Kontraktorzy - współpracujący z Wnioskodawcą na podstawie kontraktów B2B - nie są/nie będą podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. Co więcej żaden z Pracowników ani Kontraktorów samodzielnie nie tworzy odrębnego oprogramowania. Każdy nowy projekt realizowany przez Spółkę wymaga skompletowania niezbędnego zespołu składającego się z kilku osób. W skład zespołu, w zależności od posiadanych kompetencji, mogą wchodzić zarówno Pracownicy, jak i Kontraktorzy. Z tytułu wytworzonego oprogramowania wszelkie prawa majątkowe przysługują Spółce.

W tym miejscu należy również wskazać, że realizując zlecone prace programistyczne Pracownicy, jak i Kontraktorzy wykorzystują zdobytą wiedzę a także poszerzają jej zasób oraz umiejętności - w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, tak aby móc tę wiedzę i umiejętności wykorzystać do tworzenia oprogramowania dostarczanego usługobiorcom (tj. projektowania, opracowywania innowacyjnych rozwiązań programistycznych) oraz jego ulepszania i rozwijania.

W efekcie prac realizowanych przez Wnioskodawcę powstają autorskie prawa do programu komputerowego stanowiące kwalifikowane prawa własności intelektualnej (dalej: "KPWI") w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p., podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.; dalej: "PrAutU"). Takiej samej ochronie podlegają części tworzonego przez Wnioskodawcę oprogramowania (np. fragmenty tworzonego kodu źródłowego). Zgodnie z zawieranymi umowami o świadczenie usług informatycznych i programistycznych Wnioskodawca jest obowiązany przenieść majątkowe prawa autorskie do stworzonych programów komputerowych (nie tylko nowo tworzonych, ale również ulepszonych, istniejących funkcjonalności) na usługobiorców. Zważywszy na fakt, że z tego tytułu nie przysługuje mu odrębne wynagrodzenie należy uznać, że wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do tych programów komputerowych zawiera się w cenie usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

W przypadkach gdy dochodzi do przeniesienia majątkowych praw autorskich, przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje kod źródłowy.

Spółka zamierza skorzystać z tzw. ulgi IP BOX. W tym celu konieczne jest wyodrębnienie dochodu z KPWI podlegającego preferencyjnej stawce opodatkowania (5%). Spółka zamierza wyodrębnić dochód z KPWI (tj. autorskiego prawa do programu komputerowego) - tj. dochód ze sprzedaży tych praw w rozumieniu art. 24d ust. 7 pkt 2 u.p.d.o.p. - w taki sposób, że wartość wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich do tworzonego, rozwijanego lub ulepszanego oprogramowania będzie określana na podstawie ewidencji czasowej stwierdzającej ilość godzin poświęconych na stworzenie określonego programu komputerowego. Tym samym Spółka planuje określić wynagrodzenie za przeniesienie na usługobiorców majątkowych praw autorskich do programów komputerowych na zasadzie obliczenia czasu poświęconego przez Wnioskodawcę na wytwarzanie danego programu komputerowego. Wobec tego otrzymywane przez Wnioskodawcę należności będą przychodem z tytułu sprzedaży majątkowych praw autorskich do programu komputerowego, stanowiących KPWI.

W związku z powyższym Spółka oczekuje potwierdzenia, czy prowadzona przez nią działalność polegająca na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania komputerowego (lub jego części) na podstawie umów o świadczenie usług programistycznych stanowi działalność badawczo-rozwojową związaną z generowaniem kwalifikowanego dochodu z KPWI podlegającego opodatkowaniu z wykorzystaniem stawki 5% (ustalanego - dla poszczególnych KPWI - jako iloczyn dochodu z danego KPWI osiągniętego w roku podatkowym (począwszy od roku 2022 i w kolejnych latach podatkowych) i wskaźnika Nexus obliczonego według wzoru zawartego w treści art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p.).

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

W piśmie uzupełniającym z 20 lutego 2023 r. (data wpływu tego samego dnia), wskazali Państwo, że:

Pytanie nr 1

Czy podejmowane przez Państwa prace w ramach prowadzonej przez Państwa działalności w zakresie tworzenia, rozwijania lub ulepszania oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) były/są/będą badaniami naukowymi w rozumieniu art. 4 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), tj. czy były to:

- badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

- badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług owych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

ODPOWIEDŹ: Podejmowane przez Spółkę prace w ramach prowadzonej działalności w zakresie tworzenia, rozwijania lub ulepszania oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) nie były, nie są oraz nie będą badaniami naukowymi w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), tj.:

- badaniami podstawowymi rozumianymi jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

- badaniami aplikacyjnymi rozumianymi jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Pytanie nr 2

Czy podejmowane przez Państwa prace w ramach prowadzonej przez Państwa działalności w zakresie tworzenia, rozwijania lub ulepszania oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) były/są/będą pracami rozwojowymi w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. czy Spółka w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług?

ODPOWIEDŹ: Podejmowane przez Spółkę prace w ramach prowadzonej działalności w zakresie tworzenia, rozwijania lub ulepszania oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) były, są oraz będą pracami rozwojowymi w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574). Polegają one bowiem na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych/oprogramowania do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów/procesów/usług. Jednocześnie Spółka jest świadoma tego, że prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów/procesów/usług (także wówczas gdy te zmiany mają charakter ulepszeń).

Pytanie nr 3

Czy wszystkie prace związane z tworzeniem/rozwijaniem/ulepszaniem przez Spółkę oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) były/są/będą działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny i nie stanowiły/nie stanowią/nie będą stanowić:

a)

rutynowych i okresowych zmian,

b)

czynności wdrożeniowych w zakresie opracowywanych już produktów i usług,

c)

produkcji seryjnej/produkcji komercyjnej/bieżącej działalności Spółki,

d)

działalności wspomagającej/pomocniczej, wykraczającej poza zakres prac B+R,

e)

czynności:

i.

testowania produktu/produktów,

ii. wykonanie badań produktu/produktów,

iii. oceny produktu/produktów,

iv. bądź innych tego typu prac, dokonywanych już po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych,

f)

czynności serwisowych,

g)

promowania ulepszeń i automatyzacji dokonywanych i dokonanych już w Spółce,

h)

czynności mających wyłącznie charakter pośredniej działalności wspomagającej/pomocniczej, wykraczające poza zakres prac badawczo-rozwojowych,

i)

innych prac spoza prac B+R?

Wskazać należy, że etap wdrożenia produktu/usługi rozumiany już jako uruchomienie produkcji, uruchomienie produkcyjne systemu itp. nie stanowi działalności badawczo-rozwojowej. Rozumiany w ten sposób etap wdrożenia produktu/usługi jest to moment, który rozpoczyna już proces produkcji, który nie ma charakteru twórczego mającego na celu tworzenie, projektowanie nowej bądź ulepszonej wersji produktu/usługi itd.

ODPOWIEDŹ: Prace związane z tworzeniem, rozwijaniem lub ulepszaniem przez Wnioskodawcę oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) były, są oraz będą działalnością twórczą, tj. działalnością nastawioną na tworzenie unikatowych rozwiązań programistycznych. Ponadto jak wskazano w odpowiedziach do pytań oznaczonych nr 1 oraz nr 2 działalność Spółki w zakresie tworzenia, rozwijania lub ulepszania oprogramowania nie obejmuje badań naukowych (obejmuje prace rozwojowe). Prace w ramach działalności twórczej prowadzone są w sposób systematyczny, tj. uporządkowany, zaplanowany i metodyczny, ponadto nie stanowiły, nie stanowią i zgodnie z aktualnymi planami rozwoju Spółki nie będą stanowić:

a)

rutynowych i okresowych zmian,

b)

czynności wdrożeniowych w zakresie opracowywanych już produktów i usług,

c)

produkcji seryjnej/produkcji komercyjnej/bieżącej działalności Spółki,

d)

działalności wspomagającej/pomocniczej, wykraczającej poza zakres prac B+R,

e)

czynności:

i.

testowania produktu/produktów,

ii. wykonanie badań produktu/produktów,

iii. oceny produktu/produktów,

iv. innych tego typu prac, dokonywanych już po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych,

f)

czynności serwisowych,

g)

promowania ulepszeń i automatyzacji dokonywanych i dokonanych już w Spółce,

h)

czynności mających wyłącznie charakter pośredniej działalności wspomagającej/pomocniczej, wykraczające poza zakres prac badawczo-rozwojowych,

i)

innych prac spoza prac B+R?

Jeżeli którekolwiek z prac wskazanych powyżej jako prace spoza zakresu działalności badawczo-rozwojowej wystąpiły/występują/będą występować, były/są/będą traktowane jako niemieszczące się w katalogu prac rozwojowych.

Pytanie nr 4

Czy podejmowane przez Spółkę prace programistyczne związanych z tworzeniem / rozwijaniem lub ulepszaniem oprogramowania (programu komputerowego lub jego części), które noszą znamiona działalności badawczo-rozwojowej dotyczyły/dotyczą/będą dotyczyć zastosowania praktycznie nowych / unikalnych / innowacyjnych rozwiązań, które cechują się zupełną nowością / innowacyjnością w skali Państwa działalności gospodarczej, a charakter tych prac stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej)?

ODPOWIEDŹ: Prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza obejmuje tworzenie, rozwijanie lub ulepszanie innowacyjnych rozwiązań programistycznych. Usługi świadczone przez Spółkę polegają m.in. na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania (celem stworzenia nowych bądź rozwinięcia/ulepszenia istniejących funkcjonalności/aplikacji/ modułów). Oprogramowanie (programy komputerowe lub ich części), które jest efektem prac Spółki, stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. W ramach prac Spółka wykonuje m.in. czynności polegające na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań, odróżniających się od tych już funkcjonujących na rynku, które nie są związane ze standardowymi, rutynowymi i okresowymi zmianami w oprogramowaniu. Oprogramowanie wytwarzane przez Spółkę jest przejawem indywidualnej działalności - jest ono wytwarzane przez Spółkę z wykorzystaniem rozwiązań, które wypracowane zostały w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy prowadzone przez Spółkę prace nie były/nie są/nie będą innowacyjne, Spółka nie kwalifikowała/nie kwalifikuje/nie będzie kwalifikowała tych prac jako działalności badawczo-rozwojowej.

Pytanie nr 5

Czy działania Spółki polegające na rozwinięciu/ulepszeniu oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) zmierzają/zmierzały/będą zmierzały do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tych programów/oprogramowań?

ODPOWIEDŹ: Prowadząc działalność, której celem jest rozwinięcie bądź ulepszenie oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) Spółka zmierzał/zmierza i będzie zmierzała do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tych programów komputerowych. Pracownicy Spółki - prowadząc prace programistyczne - wykorzystują posiadaną wiedzę oraz permanentnie dążą do jej poszerzania oraz zdobywania nowych umiejętności koniecznych do rozwijania/ulepszania oprogramowania. Należy w tym miejscu wskazać, że usługi oferowane przez Spółkę polegają nie tylko na tworzeniu nowych aplikacji, ale również na opracowaniu nowych rozwiązań lub funkcjonalności do istniejących już programów w celu poprawy ich użyteczności, rozwijania ich i dostawania do nowych potrzeb klienta.

Pytanie nr 6

Czy oprogramowania (programy komputerowe lub ich części), których Spółka była/jest/będzie "twórcą":

a)

zawsze odznaczają się i będą odznaczać, w okresie którego dotyczy wniosek, rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem?

b)

zawsze są i będą kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej?

c)

nie są i nie będą efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny?

d)

nie są/nie będą jedynie "techniczną", a są/będą "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez zleceniodawcę?

ODPOWIEDŹ: Oprogramowania (programy komputerowe lub ich części), których Spółka była/jest/będzie "twórcą" i do których Spółka zamierza stosować ulgę IP Box zawsze:

a)

odznaczają się i będą odznaczać - w okresie którego dotyczy wniosek - oryginalnym i twórczym charakterem;

b)

są i będą kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej - nawet jeżeli Wnioskodawca będzie rozwijał istniejące już oprogramowania, efektem prac będzie powstanie nowej wartości niematerialnej;

c)

nie są i nie będą efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

d)

nie są/nie będą jedynie "techniczną", a są/będą "twórczą" realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez zleceniodawcę. Zlecenia, które wymagają/będą wymagały zastosowania jedynie "technicznej" strony projektu, a nie będą "twórcze" podlegać będą wyłączeniu z zastosowania ulgi IP Box.

Pytanie nr 7

Jakie konkretnie "programy komputerowe" Spółka wytworzyła lub wytwarza?

ODPOWIEDŹ: Prowadząc działalność gospodarczą Spółka wykonuje dla zleceniodawców (m.in. zagranicznych podmiotów zlecających wykonanie prac programistycznych) m.in. usługi programistyczne polegające na tworzeniu nowego oprogramowania (programów komputerowych lub ich części). Część prac polega zarówno na przygotowaniu i opracowaniu programów komputerowych, na długofalowym działaniu na rzecz opracowania i wdrożenia konkretnych aplikacji czy wprowadzeniu nowych funkcjonalności do już istniejących programów komputerowych.

Z uwagi na bardzo dużą ilość tworzonych przez pracowników Spółki (w każdym roku podatkowym) programów komputerowych (w tym aplikacji) Spółka wskazuje przykładowe programy, które zostały wytworzone w ramach prac rozwojowych realizowanych przez pracowników Spółki: (...).

Pytanie nr 8

Czy nabycie usług świadczonych przez Kontraktorów, zgodnie z zawartymi umowami o współpracę tzw. kontrakty B2B stanowi/będzie stanowiło nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, czy wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

ODPOWIEDŹ: Żaden z Pracowników ani Kontraktorów samodzielnie nie tworzy/nie będzie tworzyć odrębnego oprogramowania. Każdy nowy projekt realizowany przez Spółkę wymaga/będzie wymagać skompletowania niezbędnego zespołu składającego się z kilku osób (tzw. zespołu projektowego). W skład zespołu projektowego - w zależności od posiadanych kompetencji - mogą wchodzić zarówno Pracownicy jak i Kontraktorzy.

Z uwagi na powyższe nabycie usług świadczonych przez Kontraktorów nie stanowi/nie będzie stanowiło nabycia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (dalej: "KPWI"), które należałoby zakwalifikować do lit. d wskaźnika nexus. Za takim rozumieniem przemawia fakt, że poszczególni Kontraktorzy nie pracują/nie będą pracować samodzielnie nad stworzeniem gotowego KPWI, lecz - w ramach zespołów projektowych tworzonych przez Spółkę-pracują/będą pracować nad poszczególnymi elementami tworzonego oprogramowania (mogą współpracować w tym celu z pracownikami Spółki celem stworzenia KPWI). Podsumowując nabywanie usług od Kontraktorów stanowi/będzie stanowiło nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z KPWI od podmiotów niepowiązanych, które należy zaklasyfikować do lit. b nexusa.

Pytanie nr 9

Czy w przypadku, gdy będą przez Państwa nabywane wyniki prac badawczo-rozwojowych, to wówczas będą one wykorzystane przez Państwa w prowadzonej działalności noszącej znamiona działalności badawczo-rozwojowej w celu wytworzenia/rozwinięcia/ulepszenia oprogramowania lub jego części, o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym?

ODPOWIEDŹ: Nabywając wyniki prac badawczo-rozwojowych od podmiotów niepowiązanych Spółka czyni to i będzie to czyniła w celu wytworzenia/rozwinięcia/ ulepszenia oprogramowania (programów komputerowych lub ich części). Prace programistyczne związane z tworzeniem/rozwijaniem/ulepszaniem oprogramowania (programu komputerowego lub jego części), które noszą znamiona działalności badawczo-rozwojowej, charakteryzują się/będą się charakteryzować wysokim stopniem złożoności i wymagają/będą wymagać zaangażowania zespołu, którego członkowie posiadają różnego rodzaju kompetencje.

Pytanie nr 10

Czy w przypadku, gdy będą Państwo nabywać kwalifikowane prawa własności intelektualnej, to wówczas będą je Państwo ulepszać/rozwijać i tym samym powstanie nowe kwalifikowane IP (oprogramowanie/program komputerowy lub jego część) podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i dopiero tak ulepszone/rozwinięte kwalifikowane IP będzie przedmiotem sprzedaży opisanym w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym?

ODPOWIEDŹ: Z uwagi na fakt, że Spółka jest dostawcą wytworzonego przez nią oprogramowania, Wnioskodawca nie przewiduje nabywania KPWI ("gotowego IP"). Jeżeli jednak nastąpiłoby nabycie "gotowego IP", byłoby ono wykorzystywane do utworzenia nowego KPWI (koszt nabycia KWPI byłby jednakże zakwalifikowany do lit. d wskaźnika nexus).

Pytanie nr 11

Czy sposób "przeniesienia" każdego z majątkowych praw autorskich do stworzonych programów komputerowych (zarówno nowo tworzonych, jak również ulepszonych, istniejących funkcjonalności) następuje zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

ODPOWIEDŹ: Spółka potwierdza, że przeniesienie majątkowych praw autorskich do stworzonych przez Spółkę programów komputerowych (zarówno nowo tworzonych, jak również ulepszonych, istniejących funkcjonalności) następuje w zgodzie z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509; dalej: "PrAutU"), w tym w szczególności z zachowaniem wymogów art. 41 oraz art. 53 PrAutU.

Na marginesie powyższych rozważań podkreślili Państwo, że w odniesieniu do wyników prac rozwojowych realizowanych na rzecz Spółki przez niepowiązanych z nią Kontraktorów, Spółka nabywa prawa autorskie do efektów ich prac (niestanowiących "gotowego IP" - o czym jest mowa powyżej) w zgodzie z wymogami przewidzianymi PrAutU.

Pytanie nr 12

Co potwierdza przeniesienie tych praw oraz uiszczoną za nie opłatę?

ODPOWIEDŹ: Przeniesienie praw autorskich następuje na podstawie umowy o przeniesienie praw autorskich (zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) - chyba że Spółka zawrze z klientem umowę o korzystanie z utworu (tzw. umowę licencyjną). Z treści zawieranych umów (bądź zleceń do umów o charakterze ramowym) wynika wysokość wynagrodzenia przysługującego Spółce z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do programów komputerowych bądź wysokość opłat licencyjnych. Klienci dokonują płatności (uiszczają opłaty) na rzecz Spółki na podstawie prawidłowo wystawianych przez nią faktur dokumentujących wykonane przez Wnioskodawcę usługi.

Pytanie nr 13

Czy i od kiedy Spółka prowadzi w ramach swoich ksiąg rachunkowych ewidencję zapewniającą wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w sposób pozwalający na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 24d ust. 4 ustawy o CIT, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu (ewidencję, o której mowa w art. 24e ustawy o CIT), tj. czy ewidencja prowadzona jest "na bieżąco", tj. od początku realizacji działalności zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego IP, z którego dochody zamierza Pan opodatkować 5% stawką podatku?

ODPOWIEDŹ: Obecnie posiadana ewidencja zapewnia możliwość wyodrębnienia przychodów i kosztów uzyskania przychodów (a w konsekwencji dochodu/straty) przypadających na każde KPWI - w sposób pozwalający na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 24d ust. 4 ustawy o CIT, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. Tym samym posiadana ewidencja powinna zostać uznana za ewidencję, o której mowa w art. 24e ustawy o CIT (istniejącą ewidencję można określić jako prowadzoną od początku realizacji działalności zmierzającej do wytworzenia KPWI).

W tym miejscu należy jednak jednoznacznie wskazać, że żaden przepisów ustawy o CIT (w tym zwłaszcza art. 24e) nie wymaga, aby ta ewidencja była prowadzona na bieżąco. Na tę okoliczność wskazał chociażby Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 28 października 2022 r. (sygn. akt I SA/Bk 350/22), który to wyrok został wydany w odniesieniu do przepisów ustawy o PIT, aczkolwiek treściowo odpowiadających przepisom ustawy o CIT w zakresie ulgi IP Box. W treści wyroku Sąd wskazał, że: "(...) zgadza się z dominującym poglądem funkcjonującym w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych, zgodnie z którym nie ma podstaw do uznania, że warunkiem uznania ewidencji za prawidłową w rozumieniu art. 30cb ustawy o PIT jest jej prowadzenie "na bieżąco", to jest prowadzenie jej już od początku okresu, za który podatnik chce następnie skorzystać z ulgi podatkowej IP Box oraz dokonywanie w niej zapisów w sposób sukcesywny. Taki warunek nie wynika ani z literalnego brzmienia art. 30cb tej ustawy, ani z celu, jakiemu ma służyć ewidencja (zob. np. wyroki: WSA w Warszawie z dnia 10 marca 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 2360/20, WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Go 78/21, WSA w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2021 r. sygn. akt I SA/Sz 854/21, WSA w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2021 r. sygn. akt I SA/Po 695/21, WSA w Łodzi z dnia 3 marca 2022 r. sygn. akt I SA/Łd 996/21, WSA we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2020 r. sygn. akt I SA/Wr 1037/21). W podobnym stanie faktycznym orzekał też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - wyrok z dnia 21 września 2022 r. sygn. akt I SA/Bk 205/22".

Na marginesie powyższych rozważań Spółka pragnie wskazać, że programy komputerowe nieobjęte ewidencją nie są/nie będą uwzględnione w kalkulacji ulgi IP Box.

Pytanie nr 14

Czy opodatkowanie preferencyjną stawką zastosują Państwo wyłącznie do kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

ODPOWIEDŹ: Spółka potwierdza, że zastosuje preferencyjną stawkę CIT (5%) wyłącznie do kwalifikowanych dochodów z KPWI, a wszelkie pozostałe dochody niebędące kwalifikowanymi dochodami z KPWI zostaną opodatkowane według podstawowej stawki CIT (19%).

Pytanie nr 15

Czy w latach następnych działalność gospodarcza będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach?

ODPOWIEDŹ: Spółka potwierdza, że planuje prowadzenie działalności na tych samych zasadach w przyszłości.

Pytania

1. Czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność polegająca na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 24d ust. 2 w zw. z art. 4a pkt 26 i 28 u.p.d.o.p. i w związku z tym dochody z nią związane mogą zostać opodatkowane stawką 5% - w wyniku skorzystania przez Spółkę z tzw. ulgi IP BOX?

2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przeniesienie majątkowych praw autorskich do oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) stworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego w ramach świadczonych usług programistycznych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi sprzedaż KPWI (o których mowa w art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p.) w rozumieniu art. 24d ust. 7 pkt 2 UPDDOP i tym samym możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego kwalifikowanego dochodu z KPWI, wyliczonego zgodnie z art. 24d u.p.d.o.p.?

3. Czy na potrzeby kalkulacji wskaźnika Nexus, o którym mowa w art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p., koszty usług świadczonych przez Kontraktorów z tytułu wytworzenia przez nich komponentów oprogramowania komputerowego (programu komputerowego lub jego części) wykorzystywanego do świadczenia usług przez Wnioskodawcę, należy kwalifikować jako koszty poniesione na nabycie wyników prac rozwojowych związanych z KPWI od podmiotu niepowiązanego, a więc koszty kwalifikowane do lit. b tego wskaźnika?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona przez niego działalność polegająca na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 24d ust. 2 w zw. z art. 4a pkt 26 i 28 u.p.d.o.p. i w związku z tym dochody z nią związane mogą zostać opodatkowane stawką 5% - w wyniku skorzystania przez Spółkę z tzw. ulgi IP BOX.

UZASADNIENIE stanowiska Ad. 1

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p. przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

W ust. 2 art. 7 u.p.d.o.p. ustawodawca przesądził, że dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem (...) art. 24d (...), jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl przywołanego powyżej art. 24d ust. 1 u.p.d.o.p., podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z KPWI wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 24d ust. 2 u.p.d.o.p., KPWI stanowi:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Dochodem (stratą) z KPWI jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata) ustalony zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, że u.p.d.o.p. uzależnia możliwość skorzystania z preferencyjnej 5% stawki CIT m.in. od tego, czy dane KPWI:

- podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska oraz

- wytworzone, rozwinięte lub ulepszone zostało w ramach prowadzonej działalności przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencyjnej, 5% stawki CIT od dochodu z KPWI jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwijaniem lub ulepszeniem KPWI, co stanowi wyraz realizacji zasady Nexus.

W myśl art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., ilekroć w ustawie mowa jest o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że aby działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika uznana została za badawczo-rozwojową, spełnione muszą zostać określone przesłanki.

Po pierwsze, działalność ta musi mieć charakter twórczy. Oznacza to, że działalność badawczo-rozwojowa powinna być nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru.

Po drugie, działalność badawczo-rozwojowa powinna obejmować badania naukowe lub prace rozwojowe. Pojęcia te uregulowane zostały w art. 4a pkt 27 i 28 u.p.d.o.p. Pomijając znaczenie pojęcia badania naukowe (które to badania nie są realizowane przez Wnioskodawcę) należy wskazać, że w definicji prac rozwojowych wskazano, iż oznaczają prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.; dalej: "PSWN"). Zgodnie z tym przepisem, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Po trzecie, działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Najbardziej właściwą definicją systematyczności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Słowo systematycznie może odnosić się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Po czwarte, działalność badawczo-rozwojowa musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Jak wynika z powyższego, definicja działalności badawczo-rozwojowej przyjęta na potrzeby u.p.d.o.p. rozróżnia dwa rodzaje aktywności:

i. badania naukowe oraz

ii. prace rozwojowe.

Zdaniem Wnioskodawcy niewątpliwym jest, że działalność przez niego prowadzona w ramach wytwarzania, rozwijania lub ulepszania KPWI ma charakter działalności badawczo-rozwojowej obejmującej prace rozwojowe, o której mowa w art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 u.p.d.o.p.

Segment działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę związanej z wytwarzaniem, rozwijaniem lub ulepszaniem oprogramowania (programów komputerowych), obejmuje wykorzystanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy przyczynia się zatem do tworzenia, rozwoju lub ulepszania innowacyjnych rozwiązań.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają m.in. na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania (celem stworzenia nowych bądź rozwinięcia/ulepszenia istniejących funkcjonalności). Oprogramowanie (programy komputerowe lub ich części), które jest efektem prac Wnioskodawcy, stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. W ramach prac Wnioskodawca wykonuje m.in. czynności polegające na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań, odróżniających się od tych już funkcjonujących na rynku, które nie są związane ze standardowymi, rutynowymi i okresowymi zmianami w funkcjonalności aplikacji. Oprogramowanie wytwarzane przez Wnioskodawcę jest rezultatem jego własnej indywidualnej działalności - jest ono wytwarzane przez Wnioskodawcę z wykorzystaniem rozwiązań, które wypracowane zostały w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Prace prowadzone są przez Wnioskodawcę w sposób systematyczny i uporządkowany, mający na celu osiągnięcie planowanego rezultatu.

Efektem działań Wnioskodawcy jest i będzie stworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie oprogramowania (programu komputerowego lub jego części), które - zgodnie z art. 74 ust. 1 PrAutU - podlega ochronie takiej jak utwory literackie.

Mając na względzie powyższe okoliczności należy wskazać, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność polegająca na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 24d ust. 2 w zw. z art. 4a pkt 26 i 28 u.p.d.o.p. i w związku z tym dochody z nią związane mogą zostać opodatkowane stawką 5% - w wyniku skorzystania przez Spółkę z ulgi IP BOX.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przeniesienie majątkowych praw autorskich do oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) stworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego w ramach usług programistycznych świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi sprzedaż KPWI (o których mowa w art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p.) w rozumieniu art. 24d ust. 7 pkt 2 UPDDOP i tym samym możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego z tego tytułu kwalifikowanego dochodu z KPWI, wyliczonego zgodnie z art. 24d u.p.d.o.p.

UZASADNIENIE stanowiska Ad. 2

Jak zostało przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w celu skorzystania z tzw. ulgi IP BOX Spółka zamierza wyodrębnić dochód z KPWI, który - przy uwzględnieniu wskaźnika Nexus - będzie stanowił kwalifikowany dochód z KPWI podlegający opodatkowaniu z wykorzystaniem 5% stawki CIT.

W ocenie Spółki dochód z KPWI, który należy wyodrębnić w przypadku przenoszenia majątkowych praw autorskich do programów komputerowych na podstawie umów o świadczenie usług programistycznych, powinien być utożsamiany z dochodem ze sprzedaży KPWI, o którym mowa w art. 24d ust. 7 pkt 2 u.p.d.o.p. Wyodrębnienie dochodu ze sprzedaży KPWI (tj. dochodu ze sprzedaży autorskiego, majątkowego prawa do programu komputerowego) powinno się - zdaniem Wnioskodawcy - odbywać w taki sposób, że wartość wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich do tworzonego, rozwijanego lub ulepszanego oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) będzie określana na podstawie ewidencji czasowej stwierdzającej ilość godzin poświęconych na stworzenie określonego programu komputerowego lub jego części. Tym samym Spółka planuje określić wynagrodzenie za przeniesienie na usługobiorców majątkowych praw autorskich do programów komputerowych na zasadzie obliczenia czasu poświęconego przez Wnioskodawcę na wytwarzanie danego programu komputerowego. Wobec tego otrzymywane przez Wnioskodawcę należności będą przychodem z tytułu sprzedaży majątkowych praw autorskich do programu komputerowego, stanowiących KPWI.

Mając na względzie powyższe okoliczności należy wskazać, że w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przeniesienie majątkowych praw autorskich do oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) stworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego w ramach usług programistycznych świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi sprzedaż KPWI (o których mowa w art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p.) w rozumieniu art. 24d ust. 7 pkt 2 UPDDOP i tym samym możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego z tego tytułu kwalifikowanego dochodu z KPWI, wyliczonego zgodnie z art. 24d u.p.d.o.p.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, na potrzeby kalkulacji wskaźnika Nexus, o którym mowa w art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p., koszty usług świadczonych przez Kontraktorów z tytułu wytworzenia przez nich komponentów oprogramowania komputerowego (programu komputerowego lub jego części) wykorzystywanego do świadczenia usług przez Spółkę należy kwalifikować jako koszty poniesione na nabycie wyników prac rozwojowych związanych z KPWI od podmiotu niepowiązanego, a więc koszty kwalifikowane do lit. b tego wskaźnika.

UZASADNIENIE stanowiska Ad. 3

W ramach kosztów wskazanych do rozliczenia tzw. ulgi IP BOX Spółka planuje uwzględnić zakup wyników prac rozwojowych od Kontraktorów i ująć wskazane koszty w lit. b wskaźnika Nexus. Zgodnie z art. 24d ust. 3 u.p.d.o.p. wskaźnik Nexus jest obliczany według następującego wzoru: (a+b)*1.3 / (a+b+c+d). W ww. wzorze poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a)

prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej;

b)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d poniżej, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.;

c)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.;

d)

nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W ocenie Spółki usługi świadczone przez Kontraktorów nie prowadzą do wytworzenia odrębnego KPWI w rozumieniu art. 24d u.p.d.o.p. W rezultacie nie zostaną zaliczone jako litera "d" wskaźnika Nexus. Jak wspomniano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Kontraktorzy wchodzą w skład zespołów projektowych i biorą udział w realizacji określonej części prac wyznaczonych przez Spółkę. Nie dochodzi natomiast do sytuacji, w których dany Kontraktor samodzielnie prowadzi prace koncepcyjne, wykonawcze i wdrożeniowe prowadzące do wytworzenia zdatnego do użycia oprogramowania.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, koszty usług świadczonych przez Kontraktorów nie stanowią wynagrodzenia za nabycie KPWI - są jednakże kosztem poniesionym na nabycie wyników prac rozwojowych (o charakterze twórczych) niezbędnych do wytworzenia poszczególnych elementów służących usłudze świadczonej przez Spółkę na rzecz usługobiorców. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

- z 21 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.223.2020.1.AW określającej, że " (...) koszty bezosobowe oraz Koszty B2B ponoszone na rzecz Zewnętrznych usługodawców z tytułu wytworzenia przez nich komponentu Produktu należy kwalifikować jako koszty poniesione na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, inne niż wymienione w lit. d tego wskaźnika, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc koszty kwalifikowane do kategorii "b" tego wskaźnika";

- z 20 grudnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.463.2019.2.APO, w której wskazano, że: "zasadnym jest uznanie, że koszty wynikające z Umów B2B dot. osób współpracujących ze Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinny zostać ujęte w lit, "b", jeśli współpracownicy są/będą podmiotami niepowiązanymi ze Spółką, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p., lub w lit. c, w sytuacji gdy współpracownicy są/będą podmiotami powiązanymi ze Spółką, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie pytań nr 1-3 jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, dalej: "ustawy o CIT"):

ilekroć w ustawie jest mowa o: działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 ustawy o CIT:

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 ustawy o CIT:

ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Należy wskazać, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). Na podstawie regulacji wprowadzonych ww. ustawą zmieniającą, do systemu prawa podatkowego implikowano przepisy dotyczące preferencyjnego rozwiązania w podatkach dochodowych - tzw. Innovation Box.

Powyższe zmiany wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej. W tym zakresie wpisują się one w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", "Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki" oraz "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w obszarze innowacyjności. Znowelizowane przepisy mają prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste "zamknięcie" łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Regulacje dotyczące stosowania opisanej powyżej ulgi zostały odzwierciedlone w art. 24d-24e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 24d ust. 1 ustawy o CIT:

podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, w myśl art. 24d ust. 2 ww. ustawy, są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8. autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 24d ust. 3 ustawy o CIT:

podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Sposób obliczenia wysokości kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zawarty jest w art. 24d ust. 4. Zgodnie z treścią tego przepisu:

wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru (wskaźnik nexus):

(a + b)*1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a.

prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b.

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3,

c.

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

d.

nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Stosownie do art. 24d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1 (art. 24d ust. 6 ww. ustawy).

Natomiast, zgodnie z art. 24d ust. 7 ustawy o CIT:

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata) ustalony zgodnie z art. 7 ust. 2:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 24d ust. 8 ustawy o CIT:

do ustalenia dochodów, o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 11c stosuje się odpowiednio.

Od 1 stycznia 2022 r. do ustawy CIT wprowadzono przepis art. 24d ust. 9a (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), z którego wynika, że:

od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podatnik może odliczyć koszty kwalifikowane określone w art. 18d ust. 2-3b, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa, przy czym przepisy art. 18d ust. 1 zdanie drugie i ust. 3c-9 stosuje się odpowiednio.

Obowiązki podatników podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 24d zostały określone w art. 24e ww. ustawy, który stanowi, że:

podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 24d są obowiązani:

1.

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej;

2.

prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3.

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 24d ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4.

dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5.

dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy o CIT:

w przypadku gdy na podstawie ewidencji rachunkowej nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 19.

Ad. 1

Odnosząc powyższe przepisy na grunt analizowanej sprawy należy wskazać, że aby stwierdzić, czy działalność Wnioskodawcy spełniała przesłanki działalności badawczo-rozwojowej, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicje wskazane w art. 4a pkt 26-28 u.p.d.o.p.).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano):

przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności - badania naukowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na podkreślone wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które pomimo ulepszenia istniejących procesów lub usług z uwagi na brak innowacyjnego charakteru (rutynowość) nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem, twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Po drugie, z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem, słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Pamiętać trzeba, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematycznie prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.). Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Podkreślić, w tym miejscu należy, że przepisy o działalności badawczo-rozwojowej należy interpretować ściśle. Zatem, tylko te działania podatnika można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej, które wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., co oznacza, że aktywność podatnika winna być nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym (które nie mają odtwórczego charakteru), związanych z postępem naukowym, czy technologicznym.

Z opisu sprawy wynika, iż prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza obejmuje tworzenie, rozwijanie lub ulepszanie innowacyjnych rozwiązań programistycznych. Usługi świadczone przez Spółkę polegają m.in. na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania (celem stworzenia nowych bądź rozwinięcia/ulepszenia istniejących funkcjonalności/aplikacji/ modułów). Oprogramowanie (programy komputerowe lub ich części), które jest efektem prac Spółki, stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Prace w ramach działalności twórczej prowadzone są w sposób systematyczny, tj. uporządkowany, zaplanowany i metodyczny, W ramach prac Spółka wykonuje m.in. czynności polegające na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań, odróżniających się od tych już funkcjonujących na rynku, które nie są związane ze standardowymi, rutynowymi i okresowymi zmianami w oprogramowaniu. Oprogramowanie wytwarzane przez Spółkę jest przejawem indywidualnej działalności - jest ono wytwarzane przez Spółkę z wykorzystaniem rozwiązań, które wypracowane zostały w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W sytuacji gdy prowadzone przez Spółkę prace nie były/nie są/nie będą innowacyjne, Spółka nie kwalifikowała/nie kwalifikuje/nie będzie kwalifikowała tych prac jako działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż prowadzona przez Spółkę działalność polegająca na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT w zw. z art. 24d ust. 2 i w związku z tym dochody z nią związane mogą zostać opodatkowane stawką 5% - w wyniku skorzystania przez Spółkę z tzw. ulgi IP BOX.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Ad. 2

Przechodząc do Państwa wątpliwości dotyczących ustalenia, czy przeniesienie majątkowych praw autorskich do oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) stworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego w ramach świadczonych usług programistycznych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi sprzedaż KPWI (o których mowa w art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p.) w rozumieniu art. 24d ust. 7 pkt 2 UPDDOP i tym samym możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego kwalifikowanego dochodu z KPWI, wyliczonego zgodnie z art. 24d u.p.d.o.p., Organ wskazuje, że dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży produktu lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia "programu komputerowego" oraz brak w świetle polskiego prawa precyzyjnego określenia zakresu "autorskiego prawa do programu komputerowego". Praktyka stosowania tego pojęcia na świecie potwierdza, że ze względu na dynamiczny rozwój nowych technologii, w których programy komputerowe zajmują kluczową pozycję, nie da się ustalić wyczerpującej i niezmiennej definicji tego pojęcia oraz uniknąć rozbieżności (wyrok irlandzkiego sądu II instancji z 1995 r. w sprawie News Datacom Ltd. versus Satellite Decoding Systems, (1995) FSR 201 oraz wyrok australijskiego sądu I instancji z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie Powerflex Services Pty Ltd v Data Access Corporation, (1997) FCA 490; 37 IPR 436). Należy zatem odwołać się w tym względzie do przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, dalej: "Ustawa o prawie autorskim"):

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy:

przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Stosownie do art. 1 ust. 2 pkt 1 Ustawy o prawie autorskim:

w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Szczególne postanowienia dotyczące praw autorskich do programu komputerowego zawierają art. 74 ust. 1 i następne ustawy o prawie autorskim.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 tej ustawy:

programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej danego autora lub autorów), ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. O ocenie charakteru indywidualnej pracy twórczej nie decydują postanowienia umowy, ale rzeczywisty wkład pracy każdego z twórców programu komputerowego, co podlega każdorazowo odrębnej ocenie. Doktryna prawa autorskiego przyjmuje różne podejścia do definiowania pojęcia "autorskiego prawa do programu komputerowego", które wskazują, że część chronioną prawem jest w szczególności kombinacja komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego i kodu wynikowego. Pozaustawowa definicja pojęcia "autorskie prawo do programu komputerowego" w sposób uzasadniony nawiązuje zatem do terminologii informatycznej, dostosowywanej następnie do potrzeb dalszej analizy prawnej dobra niematerialnego jakim jest program komputerowy. Fundamentem informatycznego rozumienia programu komputerowego jest samo pojęcie "programu", czyli zapisanego przy pomocy wybranego języka programowania algorytmu rozwiązania określonego zadania. Zatem, program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Reasumując, pojęcie "program komputerowy" nie powinno być rozumiane wąsko lecz szeroko. Program komputerowy obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs.

W celu poprawnego zastosowania preferencji IP Box wobec autorskiego prawa do programu komputerowego należy nadać mu znaczenia funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające, w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP Box, czyli Raportem OECD BEPS Plan Działania Nr 5. Zgodnie z akapitem 34 tego Raportu, copyrighted software, nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu. OECD wskazuje, że oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować przepisy o IP Box. OECD stwierdza także, że nie wszystkie jurysdykcje zapewniają ochronę patentową oprogramowania i dlatego wielu podatników, którzy wytwarzają oprogramowanie, musi posiadać prawa autorskie, zamiast polegać na ochronie patentowej. Włączenie oprogramowania chronionego prawem autorskim do definicji funkcjonalnie równoważnych kwalifikowanych IP zapewnia również, że różne traktowanie oprogramowania na mocy prawa patentowego różnych jurysdykcji nie ma wpływu na to, czy dochody z oprogramowania mogą korzystać z różnych regulacji IP Box.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być, zgodnie z wykładnią celowościową i kontekstualną (ww. Raport OECD), uznane za kwalifikowane IP w świetle rozszerzającej wykładni art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Z opisu sprawy wynika, że tworzenie, rozwijanie lub ulepszanie oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) jest związane z prowadzoną przez Państwa działalnością badawczo-rozwojowej. W efekcie prac realizowanych przez Spółkę powstają autorskie prawa do programu komputerowego stanowiące kwalifikowane prawa własności intelektualnej (dalej: "KPWI") w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p., podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.; dalej: "PrAutU"). Takiej samej ochronie podlegają części tworzonego przez Spółkę oprogramowania (np. fragmenty tworzonego kodu źródłowego). Zgodnie z zawieranymi umowami o świadczenie usług informatycznych i programistycznych Spółka jest obowiązana przenieść majątkowe prawa autorskie do stworzonych programów komputerowych (nie tylko nowo tworzonych, ale również ulepszonych, istniejących funkcjonalności) na usługobiorców. W przypadkach gdy dochodzi do przeniesienia majątkowych praw autorskich, przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje kod źródłowy. Ostatecznie w uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że przeniesienie praw autorskich następuje na podstawie umowy o przeniesienie praw autorskich (zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) - chyba że Spółka zawrze z klientem umowę o korzystanie z utworu (tzw. umowę licencyjną). Z treści zawieranych umów (bądź zleceń do umów o charakterze ramowym) wynika wysokość wynagrodzenia przysługującego Spółce z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do programów komputerowych bądź wysokość opłat licencyjnych. Klienci dokonują płatności (uiszczają opłaty) na rzecz Spółki na podstawie prawidłowo wystawianych przez nią faktur dokumentujących wykonane przez Wnioskodawcę usługi. Zatem dochodem z wytworzonego, ulepszanego, rozwijanego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej są/będą dochody osiągnięte przez Spółkę ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej na rzecz klienta bądź dochody uzyskane z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że obecnie posiadana przez Spółkę ewidencja zapewnia możliwość wyodrębnienia przychodów i kosztów uzyskania przychodów (a w konsekwencji dochodu/straty) przypadających na każde KPWI - w sposób pozwalający na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 24d ust. 4 ustawy o CIT, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. Spółka wskazała także, że istniejącą ewidencję można określić jako prowadzoną od początku realizacji działalności zmierzającej do wytworzenia KPWI, zaś programy komputerowe nieobjęte ewidencją nie są/nie będą uwzględnione w kalkulacji ulgi IP Box.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa, opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, oraz przyjmując za Spółką, że istniejącą ewidencję można określić jako prowadzoną od początku realizacji działalności zmierzającej do wytworzenia KPWI, zaś programy komputerowe nieobjęte ewidencją nie są/nie będą uwzględnione w kalkulacji ulgi IP Box, stwierdzić należy, iż przeniesienie majątkowych praw autorskich do oprogramowania (programu komputerowego lub jego części) stworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego w ramach usług programistycznych świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o przeniesienie praw autorskich, stanowi sprzedaż KPWI (o których mowa w art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p.) w rozumieniu art. 24d ust. 7 pkt 2 u.p.d.o.p. i tym samym możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego z tego tytułu kwalifikowanego dochodu z KPWI, wyliczonego zgodnie z art. 24d udop.

Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Ad. 3

Wątpliwości Spółki przedstawione w pytaniu oznaczonym nr 3 dotyczą ustalenia, czy na potrzeby kalkulacji wskaźnika Nexus, o którym mowa w art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p., koszty usług świadczonych przez Kontraktorów z tytułu wytworzenia przez nich komponentów oprogramowania komputerowego (programu komputerowego lub jego części) wykorzystywanego do świadczenia usług przez Spółkę, należy kwalifikować jako koszty poniesione na nabycie wyników prac rozwojowych związanych z KPWI od podmiotu niepowiązanego, a więc koszty kwalifikowane do lit. b tego wskaźnika.

Należy wskazać, że zgodnie z wyjaśnieniami OECD w akapicie 39 Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5, istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych IP. Celem nexusa jest uzależnienie wielkości dochodu podlegającego preferencyjnemu opodatkowaniu od zakresu wykonywanych prac badawczo-rozwojowych przez podatnika we własnym zakresie.

Ponadto zgodnie z Objaśnieniami Ministerstwa Finansów z 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX (akapit nr 114-116)

- "Do kosztów, o których mowa we wskaźniku nexus podatnik może zaliczyć między innymi wszelkie poniesione należności związane z zatrudnieniem pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym między innymi składki na ubezpieczenie społeczne, a także poniesione należności z tytułów umowy zlecenia lub umowy o dzieło" (pkt 114).

- "Podatnik będzie miał również prawo uwzględnić we wskaźniku nexus koszty związane z zawarciem umowy cywilno-prawnej z podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (np. umowy B2B). W przypadku takiej umowy nabyta usługa (wynik prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP) będzie ujęta w literze b wzoru nexus o ile podmiot, z którym zawarta jest umowa nie jest podmiotem powiązanym. W przypadku podmiotów powiązanych koszty nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych należy ująć w literze c wzoru nexus. Dodatkowo, jeżeli w wyniku wykonania umowy dojdzie do przeniesienia prawa własności intelektualnej pomiędzy podmiotami, wówczas koszty, októrych mowa wyżej, należy ująć w literze d wzoru nexus" (pkt 115).

- "Jeżeli pracownik zatrudniony przez podatnika realizuje działalność badawczo-rozwojową to wówczas należy uznać, że poniesione przez pracodawcę wydatki w tym zakresie mogą zostać zaliczone do kosztów, o których mowa w lit. a wzoru nexus, tj. do kosztów faktycznie poniesionych przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP" (pkt 116).

Podkreślić należy, że podejście nexus koncentruje się na wykazaniu związku między:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem/rozwojem/ ulepszeniem kwalifikowanych IP w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej,

- kwalifikowanymi IP,

- dochodami uzyskanymi z kwalifikowanych IP.

Wskazać należy, że ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu jakim jest kalkulacja tego wskaźnika i nie zmienia zasad traktowania kosztów dla innych celów, w tym do obliczania dochodu, który jest przemnażany przez ten wskaźnik.

Z opisu sprawy wynika, iż w pracach polegających na tworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu oprogramowania Spółka może korzystać ze wsparcia zewnętrznych dostawców o wysokich kompetencjach tzw. freelancerów (dalej: "Kontraktorzy"), którzy zawierają ze Spółką umowy o współpracę (tzw. kontrakty B2B). Kontraktorzy współpracujący ze Spółką na podstawie kontraktów B2B - nie są/nie będą podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. W uzupełnieniu wniosku Spółka doprecyzowała, że nabycie usług świadczonych przez Kontraktorów nie stanowi/nie będzie stanowiło nabycia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (dalej: "KPWI"), które należałoby zakwalifikować do lit. d wskaźnika nexus. Poszczególni Kontraktorzy nie pracują/nie będą pracować samodzielnie nad stworzeniem gotowego KPWI, lecz - w ramach zespołów projektowych tworzonych przez Spółkę-pracują/będą pracować nad poszczególnymi elementami tworzonego oprogramowania (mogą współpracować w tym celu z pracownikami Spółki celem stworzenia KPWI). Spółka jednoznacznie wskazała, iż nabycie usług od Kontraktorów stanowi/będzie stanowiło nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z KPWI od podmiotów niepowiązanych, które należy zaklasyfikować do lit. b nexusa. Ponadto nabywając wyniki prac badawczo-rozwojowych od podmiotów niepowiązanych Spółka czyni to i będzie to czyniła w celu wytworzenia/rozwinięcia/ ulepszenia oprogramowania (programów komputerowych lub ich części). Z uwagi na fakt, że Spółka jest dostawcą wytworzonego przez nią oprogramowania, to nie przewiduje nabywania KPWI ("gotowego IP"). Jeżeli jednak nastąpiłoby nabycie "gotowego IP", byłoby ono wykorzystywane do utworzenia nowego KPWI (koszt nabycia KWPI byłby jednakże zakwalifikowany do lit. d wskaźnika nexus).

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy na tle przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że ponoszone przez Spółkę koszty nabycia usług świadczonych przez Kontraktorów (osób współpracujących na zasadach B2B) z tytułu wytworzenia przez nich komponentów oprogramowania komputerowego (programu komputerowego lub jego części) winny zostać ujęte w literze "b" wzoru nexus, tj. jako koszty faktycznie poniesione przez podatnika na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP od podmiotów niepowiązanych.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 3 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia oraz

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że pytania przedstawione przez Państwa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko Państwa sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań). Zatem, inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, nie objęte pytaniami, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądowych, wskazać należy, że dotyczą one konkretnych, indywidualnych spraw podatnika. Zostały wydane w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie mogą one zatem przesądzać o niniejszym rozstrzygnięciu. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;70

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl