0114-KDIP2-1.4010.23.2023.2.MR - Ulga na innowacyjnych pracowników

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.23.2023.2.MR Ulga na innowacyjnych pracowników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe, w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z tzw. ulgi na innowacyjnych pracowników jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 stycznia 2023 r., wpłynął Państwa wniosek z 10 stycznia 2023 r., o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia:

1.

czy będą Państwo uprawnieni do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn skumulowanej z lat poprzednich kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT,

2.

czy będą Państwo uprawnieni do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za grudzień o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej Spółkę w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT,

3.

w przypadku uznania za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w zakresie pytania nr 1, czy będą Państwo uprawnieni do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za styczeń o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej Spółkę w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT, w tym poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Opis stanu zdarzenia przyszłego

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym wchodzącym w skład międzynarodowej Grupy (...) (dalej: "Grupa"), (...) na rynku technologii (...) oferuje pozostałym podmiotom Grupy kompleksowe rozwiązania i usługi związane z (...). Spółka prowadzi działalność gospodarczą, z której osiąga przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W kontekście rozpatrywanego zagadnienia istotnym jest, że rok podatkowy Spółki pokrywa się rokiem kalendarzowym.

Wnioskodawca prowadzi szereg projektów mających na celu wspieranie rozwoju produktów oferowanych klientom przez inne spółki z Grupy, w zakresie technologii i produktów (...). Spółka prowadzi zaawansowane badania mające na celu opracowanie nowych produktów i usług w zakresie najnowszych technologii (...) (dalej: "prace B+R").

Wnioskodawca realizuje prace B+R w oparciu o strukturę złożoną z poszczególnych działów B+R, z których każdy prowadzi badania i prace rozwojowe dotyczące odrębnej technologii i jest dodatkowo podzielony na zespoły tematyczne odpowiedzialne za realizację bardziej szczegółowych zadań badawczych. Wnioskodawca realizuje część projektów B+R we współpracy z uczelniami wyższymi. Wnioskodawca posiada rozbudowaną infrastrukturę badawczo-rozwojową obejmującą w szczególności pomieszczenia laboratoryjne wyposażone w zaawansowaną aparaturę badawczą.

Po wprowadzeniu do Ustawy o CIT ulgi badawczo-rozwojowej w 2016 r., Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidulanej prawa podatkowego, w którym poprosiła o potwierdzenie, że wykonywane przez nią prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi B+R. Spółka argumentowała, że w ramach prowadzonej działalności zwiększa wiedzę lub wykorzystuje dotychczasową w celu wytworzenia nowych lub ulepszenia istniejących produktów, a podejmowane przez nią działania są prowadzone w sposób systematyczny. Efektem prac z zakresu badań i rozwoju Spółki są nowe funkcjonalności zarówno w postaci (...) oraz realizowane są pionierskie prace nad nowymi standardami dla branży (...) Jak wskazała we wniosku o interpretację Spółka, opracowane przez nią rozwiązania w zakresie (...) noszą cechy innowacyjności co najmniej w skali Polski.

W oparciu o złożony przez Spółkę wniosek, dnia (...) Dyrektor Izby Skarbowej w (...) wydał na rzecz Wnioskodawcy interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego nr (...), w której zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Spółkę, stwierdzając tym samym, że Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową, co uprawnia ją do zastosowania ulgi B+R.

Wartym nadmienienia jest fakt, że Spółka co roku odnawia status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2474).

Realizacja prac B+R jest możliwa dzięki zasobom personalnym, jakimi dysponuje Spółka. Wnioskodawca zatrudnia w Polsce na podstawie umowy o pracę ponad (...) pracowników-specjalistów z zakresu (...) zaangażowanych w działalność B+R w ramach trzech głównych ośrodków badawczych znajdujących się w (...). Większość pracowników zatrudnionych w zespołach zajmujących się pracami B+R to osoby z wyższym wykształceniem, systematycznie podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich, szkoleniach oraz udział w projektach badawczo-rozwojowych przy współpracy z uczelniami wyższymi.

Pracownicy wykonujący pracę przy realizacji działalności badawczo-rozwojowej monitorują czas pracy poświęcony w danym miesiącu na prace B+R. Na koniec każdego okresu pracownicy zaangażowani w realizację działalności badawczo-rozwojowej raportują i w przyszłości będą raportować ilość czasu poświęconego na prace B+R w ogólnym czasie pracy.

Wnioskodawca rozpoznaje jako koszty kwalifikowane poniesione wydatki na należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PIT), oraz sfinansowane przez niego składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Poza kosztami związanymi z wynagrodzeniem oraz składkami publicznoprawnymi, Spółka rozpoznaje również koszty kwalifikowane z tytułu nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Od momentu wprowadzenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową Spółka rok rocznie ponosiła koszty kwalifikowane w wysokości generującej kwotę odliczenia przewyższającą osiągnięty przez nią dochód.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. do Ustawy o CIT został wprowadzony art. 18db regulujący tzw. ulgę na innowacyjnych pracowników, która przyznaje podatnikowi będącemu płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskującemu przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, prawo do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Z powodu rok rocznego ustalania przez Spółkę kwoty odliczenia przekraczającej osiągany przez Spółkę dochód, Spółka zamierza skorzystać z wprowadzonej z początkiem 2022 r. ulgi na innowacyjnych podatników.

Obowiązujące w Spółce zasady wypłaty wynagrodzenia przewidują, że zapłata wynagrodzenia powinna zostać dokona do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest wypłacane. Korzystając z rozwiązań przewidzianych przepisami Ustawy o PIT, pobrane z wypłaconego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawca przekazuje na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je pobrano.

Ponadto, na przestrzeni lat 2016-2021, tj. od momentu wprowadzenia do Ustawy o CIT ulgi na działalność badawczo-rozwojową do zakończenia poprzedniego roku podatkowego (zakończonego 31 grudnia 2021 r.), z powodu osiągania dochodu nie pozwalającego na całkowite wykorzystanie kwoty przysługującego Spółce odliczenia, Wnioskodawca skumulował na podstawie art. 18d ust. 8 Ustawy o CIT znaczą wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu. Z uwagi na to, że wskazana nadwyżka kosztów kwalifikowanych nie będzie w praktyce możliwa do rozliczenia w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (art. 18d Ustawy o CIT), ponieważ Spółka rok rocznie rozpoznaje koszty kwalifikowane w wysokości przewyższającej wysokość osiąganego dochodu, Spółka rozważa skorzystanie ze skumulowanej w poprzednich latach kwoty nieodliczonej wartości kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 18d Ustawy i CIT w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników (art. 18db Ustawy o CIT).

Pytania

1. Czy Spółka będzie uprawniona do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn skumulowanej z lat poprzednich kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT?

2. Czy Spółka będzie uprawniona do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za grudzień o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej ją w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT?

3. W przypadku uznania za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w zakresie pytania nr 1, czy Spółka będzie uprawniona do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za styczeń o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej ją w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT, w tym poprzez złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty?

Państwa stanowisko w sprawie

1. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn skumulowanej z lat poprzednich kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT.

2. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za grudzień o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej ją w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT.

3. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w zakresie pytania nr 1 za prawidłowe, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za styczeń o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej ją w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT, w tym poprzez złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki

Zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Stosownie do art. 18d ust. 8 Ustawy o CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1.

Należy przy tym zauważyć, że przepisu art. 18d ust. 8 Ustawy o CIT zdanie drugie i trzecie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 18da (tak art. 18d ust. 9 Ustawy o CIT).

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w celu polepszenia otoczenia fiskalnego dla podmiotów prowadzących innowacyjną działalność, z dniem 1 stycznia 2022 r. do Ustawy o CIT została wprowadzona tzw. ulga na innowacyjnych pracowników.

W myśl art. 18db ust. 1 Ustawy o CIT, podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

W art. 18db ust. 2 Ustawy o CIT Ustawodawca dookreślił zaliczki na podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy, do których może znaleźć zastosowanie ulga na innowacyjnych pracowników. Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu, pomniejszenie, o którym mowa w art. 18db ust. 1 Ustawy o CIT ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

1.

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;

2.

wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

3.

praw autorskich.

Przez osoby, o których mowa w art. 18db ust. 2 Ustawy o CIT, rozumie się osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

1.

pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% lub

2.

przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50% (tak art. 18db ust. 3 Ustawy o CIT).

Co istotne, stosowanie do art. 18db ust. 4 Ustawy o CIT, uprawnienie do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1d, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Ad. 1

W przypadku poniesienia straty za rok podatkowy albo osiągnięcia dochodu niższego od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d Ustawy o CIT, przepis art. 18db ust. 1 Ustawy o CIT przyznaje podatnikowi będącemu płatnikiem podatku dochodowego i uzyskującemu przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, uprawnienie do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Przepis art. 18db ust. 1 Ustawy o CIT odwołuje się do pojęcia kwoty nieodliczonej wynikającej z prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, która powstaje w sytuacji poniesienia przez podatnika straty podatkowej lub osiągnięcia dochodu w wysokości niższej od kwoty przysługujących mu odliczeń. Zgodnie z art. art. 18d ust. 8 zdanie drugie Ustawy o CIT kwota nieodliczona podlega kumulacji i jest dostępna do wykorzystania przez podatnika w kolejno następujących po sobie sześciu latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Powyższe oznacza, że przez sześć kolejnych lat podatkowych do dyspozycji podatnika prowadzącego działalność badawczo-naukową przysługują nieodliczone koszty kwalifikowane. W każdym z sześciu następujących kolejno po sobie lat podatkowych podatnik posiada do dyspozycji pełną pulę kosztów kwalifikowanych - tj. zarówno tych, które zostały wcześniej poniesione, a nie zostały odliczone oraz tych, które zostały wygenerowane w latach następnych.

Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że pośród organów podatkowych oraz przedstawicieli piśmiennictwa nie ma wątpliwości, że podatnikowi przysługuje prawo do wykorzystania w pierwszej kolejności tych kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione najwcześniej, a zatem stanowiących kwotę nieodliczoną. Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 5 lutego 2021 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.519.2020.1.APO, a także w komentarzu do Ustawy o CIT pod tytułem "Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz" pod red. K. Gila, A. Obońskiej, A. Wacławczyka i A. Walter, Warszawa 2019.

Wobec wprowadzenia ulgi na innowacyjnych pracowników, która jest ściśle skorelowana z ulgą na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, przed podatnikami zaistniała możliwość wykorzystania całej kwoty nieodliczonej w poprzednim roku podatkowym, przez którą, w oparciu o powyższe ustalenia, należy rozumieć całą, skumulowaną przez okres 6 lat podatkowych kwotę nieodliczonych kosztów kwalifikowanych. Warto bowiem zauważyć, że to właśnie cała kwota skumulowanych, dotychczas nieodliczonych kosztów kwalifikowanych jest dostępna przy ustalaniu podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 Ustawy o CIT.

Tym samym należy przyjąć, że Spółka jest uprawniona do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn całkowitej kwoty nieodliczonej, skumulowanej na podstawie art. 18d ust. 8 Ustawy o CIT i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Przestawionej powyżej tezie nie przeciwstawia się przepis art. 67 ust. 2 Ustawy Polski Ład, zgodnie z którym pomniejszenie, o którym mowa art. 18db Ustawy o CIT, stosuje się po raz pierwszy w 2023 r. Z brzmienia przepisu wynika, że 2023 r. jest pierwszym rokiem, w którym podatnik jest uprawniony do zastosowania ulgi, nie stanowi on natomiast, że 2023 r. jest pierwszy rokiem, za który można stosować ulgę. Przedmiotowy przepis odnosi się do sytuacji, w której po raz pierwszy podatnik jest uprawniony do wykorzystania kwoty nieodliczonej, która została ustalona w roku podatkowym poprzedzającym rok 2023 - powyższe wynika z konstrukcji ulgi na innowacyjnych podatników, która wymaga wystąpienia kwoty nieodliczonej w poprzednim roku podatkowym.

Końcowo Spółka pragnie wskazać na jedną z naczelnych zasad systemu podatkowego, wyrażoną w art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą w przypadku występowania niedających się usunąć wątpliwości należy orzekać na korzyść podatnika (z łac. in dubio pro tributario). W ocenie Wnioskodawcy, w niniejszym zakresie literalna wykładnia przepisów prowadzi do zaprezentowanego w stanowisku Wnioskodawcy wniosku, a co za tym idzie, możliwości uwzględniania narosłych i nieodliczonych w żadnej postaci kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej określone w art. 18d Ustawy o CIT za lata 2016-2021. Niemniej z uwagi na złożenie niniejszego wniosku Spółka pragnie rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie interpretacji niniejszego zagadnienia prawnego oraz potwierdzenia zaprezentowanego stanowiska w tym przypadku.

Ad. 2

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, że ulga na innowacyjnych pracowników jest adresowana do prowadzących działalność badawczo-rozwojową podatników będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy ci powinni osiągać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Aby móc skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników podatnicy ci powinni ponieść stratę za rok podatkowy albo osiągnąć dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d Ustawy o CIT.

Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem art. 18db ust. 4 Ustawy o CIT, uprawnienie do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego przysługuje do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "CIT - 8").

Przedmiotowy przepis uprawnia do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za grudzień o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej ją w danym roku podatkowym. Wniosek ten płynie z literalnej wykładni art. 18db ust. 4 Ustawy o CIT, który to przyznaje prawo do skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników do końca roku, w którym został złożony CIT-8.

Zatem pomimo wypłacenia wynagrodzenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za grudzień po zakończeniu roku podatkowego, nie ulega wątpliwości, że są to świadczenia dotyczące pracy lub usług świadczonych w grudniu, to jest w okresie, za który zgodnie z art. 18db ust. 4 Ustawy o CIT Spółce przysługuje uprawnienie do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia. Przyjęcie odmiennego podejścia we wskazanej sprawie, w ocenie Wnioskodawcy, prowadziłoby do niemożności pełnego skorzystania z dyspozycji art. 18db ust. 4 Ustawy o CIT oraz zawężającej interpretacji prawa do skorzystania z niniejszego rozwiązania. Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że w przypadku każdego podmiotu pełniącego role płatnika PIT moment rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy w rozumieniu kasowym, za ostatni miesiąc roku podatkowego, przypadnie za każdym razem po dacie zakończenia roku podatkowego takiego podmiotu.

Uwzględniając przedstawioną wyżej analizę, Wnioskodawca jest zdania, że konstrukcja ulgi na innowacyjnych pracowników określona w art. 18db ust. 1 w zw. z ust. 4 Ustawy o CIT jednoznacznie uprawnia Spółkę do rozliczenia w ramach niniejszej ulgi także zaliczek na PIT pobranych od wynagrodzenia należnego pracownikom za grudzień niezależnie od faktycznego terminu do jakiego powinna zostać wpłacona zaliczka do urzędu skarbowego.

Ad. 3

U podstaw wprowadzenia ulgi na innowacyjnych pracowników leżała chęć poprawy pozycji przedsiębiorców-pracowników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i z powodu poniesienia straty, czy też osiągnięcia dochodu niższego od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d nie skonsumowali pełnej kwoty odliczenia, o czym w sposób wyraźny stanowi uzasadnienie do projektu Ustawy Polski Ład w poniższym fragmencie odnoszącym się do ulgi na innowacyjnych pracowników:

"potrzeba wsparcia polskich przedsiębiorców ze strony państwa dodatkowymi zachętami fiskalnymi związanymi z działalnością innowacyjną (obok obowiązujących: ulgi na działalność B+R oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej IP Box) wynika z zachodzących, nieustannych zmian w międzynarodowym otoczeniu biznesowym wymuszających wzrost nakładów na badania i rozwój, a także coraz silniejszej globalnej konkurencji, rosnących kosztów, wzrostu fuzji różnych technologii, krótszego cyklu ich życia i zwiększonego w związku z tym tempa innowacji".

Realizacji powyższych celów ma służyć ulga na innowacyjnych pracowników, która została wprowadzona do porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wynikająca z art. 18db ust. 4 Ustawy o CIT zasada stanowi, że uprawnienie do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym został złożony CIT-8. Wyrażona w tym przepisie zasada, w ocenie Spółki, ma znaczenie w przypadku pierwszego roku podatkowego w którym rozpoczynane jest korzystanie ze wskazanego rozwiązania. Konieczne jest bowiem wyznaczenie jasnego momentu, w którym podatnik zna wielkość nieodliczonych kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 18d Ustawy o CIT. Należy jednak podkreślić, że dyspozycja wskazanego przepisy określa w sposób precyzyjny, że samo prawo do pomniejszenia zaliczek lub zryczałtowanego podatku powstaje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym został złożony CIT-8. Z niniejszej dyspozycji natomiast nie wynika, jakoby odwoływałaby się ona do konkretnej zaliczki ustanawiając wyraźną granicę, które zaliczki mogą podlegać pomniejszeniu, a które nie mogą być pomniejszone w ramach wskazanej ulgi.

Zatem zdaniem Spółki przedmiotowa regulacja ma na celu ustalenie, że w poprzednim roku podatkowym podatnik nie zdołał skonsumować w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową całej wysokości odliczenia powstałej w wyniku poniesienia kosztów kwalifikowanych. Dzięki temu możliwym jest efektywne rozpoczęcie korzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników określonej w art. 18db Ustawy o CIT bowiem znana jest wysokość nieodliczonych kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi, o której mowa w art. 18d Ustawy o CIT. Niemniej jednak, w przypadku, w którym wobec skumulowania w ciągu 6 ostatnich lat podatkowych na podstawie art. 18d ust. 8 Ustawy o CIT podatnik posiadając kwotę nieodliczoną kosztów powinien być uprawniony do skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników niezależenie od faktu złożenia CIT-8 za kolejne lata korzystania z ulgi, ponieważ nawet bez złożenia CIT-8 podatnik ma wiedzę, że przysługuje mu kwota nieodliczona, z której może skorzystać w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników.

Przekładając powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy i nakreślonego stanu faktycznego, Wnioskodawca jest zdania, że ma prawo pomniejszyć zaliczki na podatek PIT i/lub zryczałtowany podatek PIT od wynagrodzenia styczniowego pracowników kwalifikujących się do ulgi, o której mowa w art. 18db Ustawy o CIT o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej ją w danym roku podatkowym, gdyż na ten moment dysponuje kwotą nieodliczoną na podstawie art. 18d Ustawy o CIT. Prawo to, zdaniem Spółki, materializować się może także w postaci wystąpienia z wniosku o stwierdzenie nadpłaty w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższą argumentację - kierując się zarówno literalną wykładnią przepisów dotyczących ulgi na innowacyjnych pracowników, a także tezami zawartymi w wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacjach indywidulanych oraz stanowiskami przedstawicieli piśmiennictwa w podobnych zagadnieniach prawnych, zasadnym jest przyjęcie, że:

1. Spółka będzie uprawniona do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn skumulowanej z lat poprzednich kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej ją w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT,

2. Spółka będzie uprawniona do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za grudzień o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej ją w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT,

3. Spółka będzie uprawniona do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za styczeń o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej ją w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT, w tym poprzez złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

W świetle przywołanych argumentów Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione stanowiska i rozumienie treści przepisów prawa podatkowego są prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w w zakresie ustalenia:

1.

czy będą Państwo uprawnieni do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn skumulowanej z lat poprzednich kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT, w zakresie nieodliczonych kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej:

- w roku 2016 - jest nieprawidłowe,

- w latach 2017-2021 - jest prawidłowe.

2.

czy będą Państwo uprawnieni do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za grudzień o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej ją w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT - jest nieprawidłowe.

3.

czy będą Państwo uprawnieni do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za styczeń o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej Spółkę w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT, w tym poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18db ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm. dalej: "u.p.d.o.p., ustawa o CIT") dotyczącym ulgi na innowacyjnych pracowników:

podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Zgodnie z art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.:

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Stosownie do art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2021 r.:

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Zgodnie z art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p.

W myśl art. 18d ust. 9 u.p.d.o.p.:

Przepisu ust. 8 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 18da ustawy o CIT.

Stosownie do art. 18db ust. 1 ustawy o p.d.o.p.:

podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Z kolei, zgodnie z art. 18db ust. 2 ustawy o p.d.o.p.:

przepis ust. 1 ustawy o p.d.o.p. ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

1.

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;

2.

wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

3.

praw autorskich.

W myśl art. 18db ust. 3 ustawy o p.d.o.p.:

przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 2, rozumie się osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

1)

pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% lub

2)

przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.

Stosownie do art. 18db ust. 4 ustawy o p.d.o.p.:

uprawnienie do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.

Zgodnie z art. 18db ust. 5 ustawy o p.d.o.p., przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania do:

1)

zaliczek przekazywanych na zasadach określonych w art. 38 ust. 2-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2)

podatnika, któremu przysługuje kwota określona w art. 18da ustawy o p.d.o.p.

W świetle brzmienia powyższych przepisów, należy wskazać, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., podatnicy podatku dochodowego (będący płatnikami) prowadzący działalność badawczo-rozwojową, który ze względu na stratę lub niski dochód nie mogli w całości lub w części odliczyć w ramach ulgi B+R wydatków kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p., poniesionych w danym roku, są uprawnieni do pomniejszenia kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (oraz zryczałtowany podatek dochodowy) przekazywanych na rachunek urzędu skarbowego z tytułu przychodów (dochodów) osiąganych przez pracowników z tytułu przychodów (dochodów) osiąganych m.in. ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych.

Tym samym, dla podatnika możliwość skorzystania z powyższego uprawnienia uwarunkowana jest spełnieniem następujących przesłanek:

- podatnik deklaruje kwotę kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 2-3 ustawy o p.d.o.p. nieodliczoną w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (art. 18d ustawy o p.d.o.p.) w poprzednich latach podatkowych oraz

- podatnik poniósł stratę podatkową albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o p.d.o.p.

Ad. 1

Państwa wątpliwości w zakresie pytania nr 1 dotyczą ustalenia, czy będą Państwo uprawnieni do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn skumulowanej z lat poprzednich kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT.

Wskazać należy, że ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub, których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwalała na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Ustawa wprowadza zatem rozwiązanie, zgodnie z którym podatnik będący płatnikiem, który prowadzi działalność B+R będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, czy też praw autorskich, koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

W konsekwencji przedsiębiorca, który jest płatnikiem będzie mógł pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy pobrane od dochodów z tytułu stosunku pracy czy też wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w przypadku, gdy jego pracownik / usługodawca jest bezpośrednio zaangażowany w działalność B+R i, którego czas pracy przeznaczony na realizację działalność B+R lub czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalność B+R wynosi w co najmniej 50% ogólnego czasu pracy/wykonania usługi.

Ponadto, wskazać należy, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

1.

podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

2.

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p.,

3.

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p.,

4.

ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu u.p.d.o.p.,

5.

podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględnione w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów,

6.

w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

7.

podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

8.

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w u.p.d.o.p.,

9.

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że prowadzą Państwo działalność badawczo-rozwojową, co uprawnia Państwa do zastosowania ulgi B+R. Ponadto, na przestrzeni lat 2016-2021, tj. od momentu wprowadzenia do Ustawy o CIT ulgi na działalność badawczo-rozwojową do zakończenia poprzedniego roku podatkowego (zakończonego 31 grudnia 2021 r.), z powodu osiągania dochodu nie pozwalającego na całkowite wykorzystanie kwoty przysługującego Spółce odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 8 Ustawy o CIT skumulowali Państwo znaczą wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu. Z uwagi na to, że wskazana nadwyżka kosztów kwalifikowanych nie będzie w praktyce możliwa do rozliczenia w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (art. 18d Ustawy o CIT), ponieważ Spółka rok rocznie rozpoznaje koszty kwalifikowane w wysokości przewyższającej wysokość osiąganego dochodu, rozważają Państwo skorzystanie ze skumulowanej w poprzednich latach kwoty nieodliczonej wartości kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 18d Ustawy i CIT w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników (art. 18db Ustawy o CIT).

W Państwa ocenie mają Państwo możliwość uwzględniania narosłych i nieodliczonych w żadnej postaci kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej określonych w art. 18d Ustawy o CIT za lata 2016-2021.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości należy ponownie przywołać treść art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., zgodnie z którym odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub/albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno:

- następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia, (dla roku 2016)

- następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia, (w latach 2017-2021)

- następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p. (od roku 2022).

Powyższe oznacza, że w przypadku gdy podatnik poniósł stratę ze swojej działalności albo osiągnął dochód niższy niż przysługujące odliczenie z tytułu ulgi B+R, ma prawo przenieść na kolejne 3 lata bądź 6 lat koszty kwalifikowane w celu ich późniejszego uwzględnienia w zeznaniu rocznym, obniżając tym podstawę opodatkowania.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują kwestii kolejności dokonywania odliczeń kosztów kwalifikowanych, które nie zostały odliczone w roku ich poniesienia z uwagi na wystąpienie straty albo nieosiągnięcie przez podatnika dochodów w wystarczającej wysokości. Zatem, ustawodawca pozostawił podatnikowi dowolność w powyższej kwestii, z zachowaniem warunku, że odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe lub sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Zasadnym zatem jest przyjęcie, że jeżeli w danym roku podatkowym podatnikowi przysługuje na podstawie art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., prawo do odliczeń kosztów działalności badawczo-rozwojowej poniesionych zarówno w danym roku jak i latach poprzednich to może on podjąć decyzję o kolejności dokonywania tych odliczeń, przy spełnieniu wymagań, o których mowa w tym przepisie, w szczególności 3-letniego lub 6-letniego limitu czasowego, w zależności od brzmienia art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p.

Należy jednak pamiętać, że nieskorzystanie z prawa do odliczenia ulgi B+R w ciągu trzech lat, jak w przypadku 2016 r., oraz w latach kolejnych w ciągu sześciu kolejnych lat podatkowych następujących po roku, w którym prawo to zostało nabyte, będzie oznaczało utratę prawa do ulgi B+R. Będzie to miało miejsce np. w sytuacji, gdy podatnik będzie ponosił stratę podatkową przez cały okres posiadania prawa do ulgi B+R lub gdy osiągnie dochody jedynie z zysków kapitałowych, w przypadku których odliczenie ulgi B+R nie przysługuje.

Reasumując, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy będą Państwo uprawnieni do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn skumulowanej z lat poprzednich kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT, w zakresie nieodliczonych kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej:

- w roku 2016 - jest nieprawidłowe,

- w latach 2017-2021 - jest prawidłowe.

Ad. 2

Państwa wątpliwości w zakresie pytania nr 2 dotyczą ustalenia, czy będą Państwo uprawnieni do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za grudzień o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej Spółkę w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT.

Regulacje dotyczącą tzw. ulgi na innowacyjnych pracowników zawiera art. 18db, który w ust. 1 stanowi, że:

podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Z przepisów dotyczących tzw. ulgi na innowacyjnych pracowników wynika, że ulga określona w art. 18db u.p.d.o.p., jest adresowana do podatników podatku dochodowego (będących płatnikami), którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i ze względu na stratę lub niski dochód nie mogli w całości lub w części odliczyć w ramach ulgi B+R wydatków kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p., poniesionych w danym roku.

Z kolei, zgodnie z art. 18db ust. 2 ustawy o p.d.o.p.:

przepis ust. 1 ustawy o p.d.o.p. ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

4.

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;

5.

wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

6.

praw autorskich.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że zatrudniają Państwo w Polsce na podstawie umowy o pracę ponad (...) pracowników-specjalistów z zakresu technologii (...) zaangażowanych w działalność B+R. Obowiązujące w Spółce zasady wypłaty wynagrodzenia przewidują, że zapłata wynagrodzenia powinna zostać przez Państwa dokona do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest wypłacane. Korzystając z rozwiązań przewidzianych przepisami Ustawy o PIT, pobrane z wypłaconego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 38 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, przekazują Państwo na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je pobrano.

Tym samym, wskazać należy, że wynagrodzenie za grudzień będzie wypłacone będzie wypłacone w styczniu (do 10 stycznia) kolejnego roku, zatem pobór zaliczki na podatek dochodowy nastąpi również w styczniu kolejnego roku.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 18db ust. 2 ustawy o p.d.o.p., wynika że art. 18db ust. 1 ustawy o CIT " (...) ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 32 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych od dochodów (przychodów osób fizycznych (...)".

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że norma wynikająca z art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

Biorąc po uwagę powyższe, błędne jest przez Państwa powiązanie prawa do odliczenia w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników, w okresie określonym w art. 18db ust. 4 ustawy o p.d.o.p., z miesiącami w których świadczona była praca.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy będą Państwo uprawnieni do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za grudzień o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej Spółkę w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT, należy uznać za nieprawidłowe.

Ad. 3

Odnosząc się do zadanego we wniosku pytania nr 3, w zakresie ustalenia, czy będą Państwo uprawnieni do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za styczeń o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej Spółkę w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT, w tym poprzez złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty, powołać należy powołać treść art. 67 ust. 2 i 3 ww. ustawy z 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi:

pomniejszenie, o którym mowa w art. 26eb ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 18db ustawy zmienianej w art. 2, stosuje się po raz pierwszy w 2023 r.

w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2022 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2021 r., pomniejszenie, o którym mowa w art. 18db ustawy zmienianej w art. 2, stosuje się po raz pierwszy w roku podatkowym rozpoczynającym się bezpośrednio po tym roku.

Wskazać należy, że ulga na innowacyjnych pracowników dotyczy tych, którzy nie mogli w poprzednim roku w pełni skorzystać z ulgi B+R, bo np. ponieśli stratę lub wysokość ich dochodu z działalności gospodarczej była niższa od kwoty przysługujących im odliczeń z tytułu B+R. Odliczenia dokonuje się po zeznaniu za poprzedni rok - ten, w którym powstała nieodliczona część ulgi B+R.

Biorąc pod uwagę powyższe, prawo do odliczenia przysługuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie podatkowe, w którym rozliczył dochody z działalności gospodarczej, do końca roku podatkowego. Zatem, koszty nieodliczone w danym roku w ramach ulgi B+R (koszty kwalifikowane) odlicza się w zeznaniach za kolejne sześć lat podatkowych (art. 18d ust. 8 ustawy o CIT, mając również na uwadze brzmienie tego artykułu obowiązujące w poszczególnych latach).

Dzięki uldze na innowacyjnych pracowników podatnicy, jako płatnicy, mogą zmniejszyć kwotę zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia bądź praw autorskich). Warunkiem jest to, aby zatrudnieni poświęcali takiej aktywności co najmniej 50 proc. swojego czasu pracy.

Tym samym, niewykorzystaną za poprzedni rok kwotę ulgi B+R odlicza się od bieżących zaliczek na PIT od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników. Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że tzw. ulga na innowacyjnych pracowników prowadzi wyłącznie do zwolnienia podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (pełniącego rolę płatnika zaliczek oraz zryczałtowanego podatku) z obowiązku wpłaty pobranych środków z wynagrodzeń / świadczeń pracowników do urzędu skarbowego. Tym samym podmiot korzystający z ulgi na innowacyjnych pracowników, nie jest zwolniony z obowiązku poboru zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, lecz wyłącznie z obowiązku ich odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Wskazać należy, że uprawnienie do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego przysługuje podatnikowi (płatnikowi) począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym został złożony CIT-8. W praktyce więc podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli skorzystać z tej preferencji najwcześniej w lutym, pod warunkiem że zeznanie CIT-8 złożą już w styczniu. Z ulgi na innowacyjnych pracowników wynika również, że ww. ulga uprawnia wyłącznie do zwolnienia podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (pełniącego rolę płatnika zaliczek oraz zryczałtowanego podatku) z obowiązku wpłaty pobranych środków z wynagrodzeń / świadczeń pracowników. Tym samym, odwołuje się ona do konkretnej zaliczki ustanawiając wyraźną granicę, które zaliczki mogą podlegać pomniejszeniu, a które nie mogą być pomniejszone w ramach wskazanej ulgi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą, z której osiąga przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W kontekście rozpatrywanego zagadnienia istotnym jest, że rok podatkowy Spółki pokrywa się rokiem kalendarzowym. Z powodu rok rocznego ustalania przez Spółkę kwoty odliczenia przekraczającej osiągany przez Spółkę dochód, Spółka zamierza skorzystać z wprowadzonej z początkiem 2022 r. ulgi na innowacyjnych podatników.

Biorąc pod uwagę powyższe, określony przepisem art. 18db ust. 4 ustawy CIT okres, w którym możliwe jest zastosowanie pomniejszenia z tytułu ulgi na innowacyjnych pracowników, tj. począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, (...) dotyczy każdego roku podatkowego, w którym wnioskodawca zamierza korzystać z odliczenia. Dopiero po złożeniu zeznania rocznego za poprzedni rok podatkowy możliwe jest korzystanie z ulgi na innowacyjnych pracowników.

Zatem, Państwa stanowisko, iż będą Państwo uprawnieni do skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników niezależnie od złożenia CIT-8 za kolejne lata korzystania z ulgi, ponieważ nawet bez złożenia CIT-8 mają Państwo wiedzę, że spółce przysługuje kwota nieodliczona, jest nieprawidłowe.

To, czy będą Państwo uprawnieni do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pobranych z wynagrodzenia za styczeń o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej Państwa w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db ustawy CIT, będzie zależało od miesiąca złożenia zeznania CIT-8. Jeśli wypłata wynagrodzenia za styczeń nastąpi w lutym, a zeznanie CIT-8 zostanie złożone w styczniu, będzie Państwu przysługiwało prawo do ulgi.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej opis sprawy i powyższe przepisy, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy będą Państwo uprawnieni do skorzystania z pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych z wynagrodzenia za styczeń o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej Spółkę w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18db Ustawy o CIT, w tym poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty - jest nieprawidłowe.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Przedmiotem niniejszej interpretacji, nie była ocena, czy przysługuje Państwu tzw. ulga na innowacyjnych pracowników. Kwestia ta została przyjęta jako element zdarzenia przyszłego.

Należy zaznaczyć, że pytania przedstawione przez Państwa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznaczają zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko Państwa sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Zatem, inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, nie objęte pytaniami, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.)

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl