0114-KDIP2-1.4010.228.2020.5.KS - Rozliczenia CIT w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 września 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.228.2020.5.KS Rozliczenia CIT w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2020 r. (data wpływu 3 lipca 2020 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2020 r. (data nadania 25 września 2020 r., data wpływu 25 września 2020 r.) na wezwanie z dnia 15 września 2020 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.228.2020.4.KS, 0112-KDIL2-2.4011.503.2020.5.AA, 0112-KDIL1-1.4012.280.2020.6.AR (data nadania 15 września 2020 r., data doręczenia 22 września 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej w zakresie oceny skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z o.o. zgodnie z art. 5841 i następne k.s.h., o których mowa w pytaniach 1 - 4 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2020 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie oceny skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z o.o. zgodnie z art. 5841 i następne k.s.h.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - osoba fizyczna z miejscem zamieszkania w Polsce, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi w podatku dochodowym od osób fizycznych ("podatek PIT") w Polsce ("Wnioskodawca") prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług ("podatek VAT").

Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest działalność produkcyjna określona w PKD pod kodem 10.71.Z - Produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Wnioskodawca prowadzi działalność produkcyjną w zakładzie w A ("Działalność Cukiernicza"), w którym to zakładzie produkowane są oferowane przez Wnioskodawcę produkty. W ramach Działalności Cukierniczej jest prowadzona działalność transportowa, obejmującą transport drogowy, morski i przeładunek towarów. Działalność transportowa prowadzona jest jednak jedynie na własny użytek Wnioskodawcy, tzn. jest wykorzystywana tylko do transportu towarów wyprodukowanych w ramach Działalności Cukierniczej (Wnioskodawca nie świadczy usług transportowych na rzecz podmiotów trzecich).

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza obejmuje też działalność związaną z realizacją projektów budowlanych, wznoszeniem budynków mieszkaniowych, kupnem i sprzedażą nieruchomości mieszkaniowych oraz wynajmem nieruchomości na rzecz osób trzecich ("Działalność Deweloperska 1"). Wnioskodawca jest właścicielem jednej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w B. Ostatnia inwestycja mieszkaniowa została zakończona przez Wnioskodawcę. Obecnie w ramach Działalności Deweloperskiej 1 są wynajmowane dwa lokale zlokalizowane w C.

Przed rozpoczęciem prowadzenia Działalności Cukierniczej w zakładzie w A, Wnioskodawca prowadził działalność cukierniczą w zakładzie w B. Tym niemniej, w związku z inwestycją w A, cała Działalność Cukiernicza została skupiona w zakładzie w A. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać zakład w B do prowadzenia działalności związanej z nieruchomościami, polegającej na wynajmie powierzchni zakładu lub innego wykorzystania go dla celów realizacji działalności deweloperskiej, np. budowa i sprzedaży lub wynajem lokali mieszkalnych lub użytkowych ("Działalność Deweloperska 2"). Na moment składania niniejszego wniosku, Wnioskodawca jest w trakcie finalizacji negocjacji pierwszej umowy najmu części nieruchomości. Wnioskodawca planuje również nawiązanie współpracy z zewnętrznymi agencjami nieruchomości, które miałyby świadczyć usługi w zakresie wynajmu pozostałej części powierzchni przedmiotowej nieruchomości.

Wnioskodawca prowadzi Działalność Cukierniczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ("SSE") na podstawie zezwolenia z dnia listopada 2015 r. ("Zezwolenie 1") oraz zezwolenia z grudnia 2016 r. ("Zezwolenie 2"). Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy, określonym w Zezwoleniu 1, jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie SSE, w zakresie wyrobów piekarskich i cukierniczych i określonych w pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: 10.71 - pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka, 10.72 - suchary i herbatniki, konserwowane wyroby ciastkarskie i ciasta, 10.82 - kakao, czekolada i wyroby cukiernicze. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy, określonym w Zezwoleniu 2 jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, w zakresie wyrobów piekarskich i cukierniczych i określonych w pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: 10.71 - pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka; 10.72 - suchary i herbatniki, konserwowane wyroby ciastkarskie i ciasta; 10.82 - kakao, czekolada i wyroby cukiernicze; 38.11.5 - odpady, inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu.

Zezwolenie 1 określa cztery warunki prowadzenia działalności w ramach SSE:

1.

poniesienie na terenie SSE nakładów inwestycyjnych w wysokości nominalnej (przed dyskontowaniem) co najmniej... zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.,

2.

zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie SSE, po dniu uzyskania Zezwolenia 1, co najmniej... pracowników i osiągnięcie na dzień 31 grudnia 2020 r. stanu zatrudnienia w wysokości co najmniej... pracowników i utrzymanie ww. poziomu zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2023 r.

3.

zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.,

4.

przestrzeganie Regulaminu SSE i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania SSE.

Zezwolenie 2 określa cztery następujące warunki prowadzenia działalności w ramach SSE:

1.

poniesienie na terenie SSE nakładów inwestycyjnych w wysokości nominalnej (przed dyskontowaniem) co najmniej... zł w terminie do 31 grudnia 2021 r.,

2.

zwiększenie zatrudnienia kształtującego się na poziomie... pracowników poprzez zatrudnienie na terenie SSE, co najmniej... nowych pracowników i osiągnięcie łącznego stanu zatrudnienia w wysokości, co najmniej... pracowników na dzień 31.12 2021 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie, co najmniej... pracowników do dnia 31 grudnia 2024 r.,

3.

zakończenie inwestycji w terminie do 31 grudnia 2021 r.,

4.

przestrzeganie Regulaminu SSE i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Strefy. Wszystkie te warunki prowadząc swą jednoosobową działalność gospodarczą Wnioskodawca spełnia, bądź zapewni ich spełnienie zgodnie z terminami zawartymi w Zezwoleniu 1 i 2.

Ponieważ prowadzenie działalności w dotychczasowej formie prawnej niesie zbyt duże ryzyko majątkowe dla Wnioskodawcy lub jego rodziny oraz może być niezrozumiałe dla kontrahentów Wnioskodawcy ze względu na wielkość działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza uporządkować strukturę prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i rozdzielić prowadzone przez siebie obszary biznesowe (tj. biznes deweloperski i biznes cukierniczy) poprzez:

* przeniesienie Działalności Deweloperskiej 1 do istniejącej spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest Wnioskodawca, a komplementariuszem spółka z o.o. w której Wnioskodawca oraz małżonek Wnioskodawcy posiadają po 50% udziałów;

* utworzenie spółki komandytowej, w której komandytariuszem będzie Wnioskodawca, a komplementariuszem spółka z o.o. w której Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów i przeniesienie Działalności Deweloperskiej 2 do tej spółki komandytowej;

* przekształcenie Wnioskodawcy (Działalności Cukierniczej) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym celu, Wnioskodawca zamierza w kolejnych etapach podjąć następujące kroki:

1.

wniesienie aportem przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("ZCP") - Działalności Deweloperskiej 1 (m.in. gruntu niezabudowanego, lokali wynajmowanych przez Wnioskodawcę oraz innych składników majątkowych i niemajątkowych wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do prowadzenia tej działalności) do istniejącej spółki komandytowej z siedzibą w Polsce ("Spółka Komandytowa I"), w której komandytariuszem jest Wnioskodawca a komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce ("Spółka z o.o. I"), w której Wnioskodawca posiada 50% udziałów, natomiast pozostałe 50% udziałów jest własnością małżonka Wnioskodawcy.

2.

utworzenie spółki komandytowej z siedzibą w Polsce ("Spółka Komandytowa II"), w której komandytariuszem będzie Wnioskodawca, oraz wniesienie aportem przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działalności Deweloperskiej 2 (m.in. gruntów, budynku wynajmowanego / przeznaczonego pod wynajem oraz innych składników majątkowych i niemajątkowych wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do prowadzenia tej działalności), a komplementariuszem będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce ("Spółka z o.o. II"), w której Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów.

3.

po wniesieniu aportu Działalności Deweloperskiej 1 w formie ZCP do Spółki Komandytowej I oraz po wniesieniu aportem Działalności Deweloperskiej 2 w formie ZCP do Spółki Komandytowej II, nastąpi przekształcenie, w trybie art. 584 (1) i następne ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych ("k.s.h."), jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy ("Przedsiębiorca Przekształcany") w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce ("Spółka z o.o. III"), której jedynym wspólnikiem będzie Wnioskodawca. Spółka z o.o. III będzie kontynuowała Działalność Cukierniczą prowadzoną przez Wnioskodawcę na podstawie Zezwoleń.

Wskazane wyżej działania mają na celu zachowanie ciągłości prawnej Przedsiębiorcy Przekształcanego ze względu na sukcesję prawną i podatkową, oraz w konsekwencji możliwość kontynuowania Działalności Cukierniczej na podstawie uzyskanych Zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE. W innym przypadku, tj. przykładowo wniesienia aportem Działalności Cukierniczej w formie ZCP do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie doszłoby do sukcesji uniwersalnej (prawnej i podatkowej), co oznaczałoby utratę prawa do prowadzenia działalności na podstawie Zezwoleń, utratę dofinansowania z funduszy europejskich i obowiązek spłacenia zaciągniętych kredytów, co uniemożliwiłoby dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Działanie Wnioskodawcy polegające na zmianie formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną na dwie spółki komandytowe i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest standardową decyzją biznesową podejmowaną przez przedsiębiorców w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej w kilku odmiennych obszarach (tutaj sektor deweloperski oraz sektor cukierniczy), rozszerzania działalności, a w szczególności zaciągania zobowiązań kredytowych związanych z jedną z nich, które nie mają związku z pozostałymi zakresami działalności.

W zakres składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem do Spółki Komandytowej I będą wchodziły w szczególności przynależne Działalności Deweloperskiej 1: (i) grunt przeznaczony pod zabudowę, (ii) lokale wynajmowane przez Wnioskodawcę, (iii) należności i zobowiązania wynikające z umów zawartych z kontrahentami, (iv) umowy najmu z kontrahentami, (v) tajemnice przedsiębiorstwa (m.in. lista kontrahentów, terminy obowiązywania oraz informacje dotyczące odnawiania umów, sposób rozliczeń z najemcami, stosowane formy zabezpieczenia umów, zakres stosowanych przez Wnioskodawcę ulg/rabatów), (vi) wyodrębnione księgi i dokumenty związane z prowadzoną Działalnością Deweloperską 1. W zespół składników wnoszonych aportem będą wchodziły wszystkie składniki majątku wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia Działalności Deweloperskiej 1, oraz nie będzie wchodzić żaden składnik materialny lub niematerialny wykorzystywany do prowadzenia Działalności Deweloperskiej 2 oraz Działalności Cukierniczej.

W zakres składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem do Spółki Komandytowej II będą wchodziły w szczególności przynależne Działalności Deweloperskiej 2: (i) grunty zabudowane, (ii) zobowiązania oraz potencjalne należności wynikające z umów zawartych z kontrahentami dotyczących nieruchomości będących przedmiotem najmu, (iii) umowa lub umowy najmu z kontrahentami (umowa lub umowy najmu mogą być też zawarte po dacie aportu), (iv) wyodrębnione księgi i dokumenty związane z prowadzoną Działalnością Deweloperską 2. W zespół składników wnoszonych aportem będą wchodziły wszystkie składniki majątku wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia Działalności Deweloperskiej 2 oraz nie będzie wchodzić żaden składnik materialny lub niematerialny wykorzystywany do prowadzenia Działalności Deweloperskiej 1 lub Działalności Cukierniczej.

W konsekwencji planowanych do podjęcia kolejnych kroków przez Wnioskodawcę:

1.

składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia Działalności Deweloperskiej 1, niezwiązane z Działalnością Deweloperską 2 i Działalnością Cukierniczą, będą przedmiotem aportu do Spółki Komandytowej I;

2.

składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia Działalności Deweloperskiej 2, niezwiązane z Działalnością Cukierniczą i Działalnością Deweloperską 1, będą przedmiotem aportu do Spółki Komandytowej II;

3. Spółka z o.o. III jako sukcesor prawny Wnioskodawcy będzie właścicielem wszystkich środków trwałych stanowiących majątek przekształconego przedsiębiorstwa, w tym tych które zostały zakupione po wydaniu Zezwolenia 1 i 2, wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do Działalności Cukierniczej:

4. Spółka z o.o. III będzie sukcesorem Zezwolenia 1 i 2 posiadanego przez Wnioskodawcę.

Nakłady inwestycyjne związane z realizacją inwestycji opisanej powyżej były ponoszone w zakładzie w A. Tym samym, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w związku z przeniesieniem nieruchomości, w której zlokalizowany był stary zakład cukierniczy, nie zostanie dokonane zbycie jakichkolwiek składników majątku stanowiących koszty kwalifikowane, poniesione w związku z realizacją zezwoleń strefowych opisanych powyżej.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że w zakresie pytań będących przedmiotem wniosku Wnioskodawca uzyskał pozytywne interpretacje podatkowe w roku 2017. Tym niemniej, w związku ze zmianą stanu faktycznego polegającą w szczególności na wyodrębnieniu Działalności Deweloperskiej 2, Wnioskodawca ponownie prosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego stanowiska.

W zakresie analogicznym do pytania 1 Wnioskodawca otrzymał w roku 2017 interpretację o sygnaturze 1462-IPPB1.4511.1164.16.1.KS oraz 1462-IPPB3.4510.1085.2016.1.MS.

W zakresie pytań analogicznych do pytań 2-4 Wnioskodawca otrzymał w roku 2017 interpretację o sygnaturze 1462-IPPB3.4510.1085.2016.1.MS.

W zakresie pytań analogicznych do pytań 5-7 Wnioskodawca otrzymał w roku 2017 interpretację o sygnaturze 1462-IPPP2/4512.942.2016.1.MT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. III, dokonane zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h. jest neutralne w podatku dochodowym od osób prawnych ("podatek CIT") i podatku dochodowym od osób fizycznych ("Podatek PIT")?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. III, dokonanego zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h., będzie występować tzw. kontynuacja amortyzacji, tj. Spółka z o.o. III będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę i uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę?

3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. III, dokonanego zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h., Spółka z o.o. III będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku CIT wydatków (kosztów) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, które podlegają ujęciu w kosztach uzyskania przychodu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych i dotyczących przychodu w podatku CIT powstałego po dniu przekształcenia?

4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Spółka z o.o. III, powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), dokonanego zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h., będąca z tytułu pełnej sukcesji (art. 584 (2) § 1 k.s.h. i art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej), następcą prawnym owej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym Zezwolenia 1 i Zezwolenia 2 na działanie w SSE, będzie mogła korzystać ze zwolnienia dochodów osiągniętych w SSE w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Spółka z o.o. III, powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), dokonanego zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h. będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach lub zmniejszenia kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu faktur korygujących otrzymanych przez nią po dniu przekształcenia, a wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy przed dniem przekształcenia, odnoszących się do sprzedaży dokonanej przez nich przed dniem przekształcenia i wskazującej jako nabywcę towaru lub usługi Wnioskodawcę (jeśli przed dniem przekształcenia Wnioskodawca nie odliczy kwoty podatku VAT naliczonego) bez obowiązku skorygowania notą korygującą danych przedsiębiorcy przekształcanego (Wnioskodawcy), do tak otrzymanych faktur (faktur korygujących) otrzymanych przez Spółkę z o.o. III po dniu przekształcenia?

6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku otrzymania przez Spółkę z o.o. III powstałą na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), dokonanego zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h., po dniu przekształcenia, potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania w podatku VAT, wystawionej przed dniem przekształcenia przez Wnioskodawcę, Spółce z o.o. przysługiwać będzie prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w podatku VAT w rozliczeniu za okres otrzymania potwierdzenia?

7. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Spółka z o.o. III, powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), dokonanego zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h. będzie miała prawo do wystawiania faktur korygujących sprzedaż, dokonaną przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, zmniejszającą podstawę opodatkowania podatkiem VAT - w przypadku gdy przyczyna korekty powstała w dacie wystawienia faktury pierwotnej (błędy) albo zwiększającą lub zmniejszającą podstawę opodatkowania podatkiem VAT gdy powód korekty zaistniał po dniu przekształcenia (zwrot towarów, udzielony upust, rabat)?

8. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. III, dokonane zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h. spowoduje przejście (sukcesję) wszystkich praw i obowiązków wynikających z należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym, w przypadku gdy przed dniem przekształcenia Wnioskodawca jako przedsiębiorca przekształcany wystąpi o zwrot tej nadwyżki?

Przedmiotem interpretacji jest rozstrzygnięcie dotyczące pytań nr 1 - 4 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i Ordynacji podatkowej.

W pozostałym zakresie tj. w zakresie pytania nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie pytań 5 - 8 dot. podatku od towarów i usług sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, iż przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. III, dokonane zgodnie z art. 584 (1) i następne ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) jest neutralne w podatku CIT, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej ustawa o CIT.

Zgodnie z art. 551 § 5 k.s.h., przedsiębiorca będący osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą), w tym spółkę z o.o. (art. 4 § 1 pkt 2) k.s.h.).

Jak wynika z art. 584 (1) § 1 k.s.h. (winno być: art. 584 (1) k.s.h.) "przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z CEIDG". Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, przy czym spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 584 (1) § 2 k.s.h.).

Przekształcany przedsiębiorca staje się z dniem przekształcenia m.in. wspólnikiem spółki przekształconej (art. 584 (1) § 3 k.s.h.), a także odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za swoje zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, powstałe przed dniem przekształcenia - przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia (art. 584 (13) k.s.h.).

Jak wynika z art. 93a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Przepis ten stosuje się też do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 93d Ordynacji podatkowej) - w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej (art 93e Ordynacji podatkowej).

Artykuł 12 ustawy o CIT, określający co jest przychodem, nie stanowi, iż przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. III, dokonane zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h. jest zdarzeniem, które powoduje powstanie przychodu po stronie tego przedsiębiorcy albo po stronie jednoosobowej spółki kapitałowej, w którą ten przedsiębiorca się przekształca.

Należy zatem podkreślić, iż samo przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową, w tym spółkę z o.o., jest czynnością neutralną w podatku dochodowym, tj. na skutek samego przekształcenia nie powstaje: (i) przychód ani (ii) koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym - tak też w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 listopada 2011 r. (nr IPPB1/415-745/11-2/EC).

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. III, dokonanego zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h., będzie występować tzw. kontynuacja amortyzacji, tj. Spółka z o.o. III będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę i uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca uważa, iż w przypadku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową występuje tzw. kontynuacja amortyzacji, tj. spółka kapitałowa: (i) kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez przedsiębiorcę oraz (ii) uwzględnia dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez przedsiębiorcę. W konsekwencji Spółka z o.o. powstała na skutek przekształcenia Wnioskodawcy, będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę oraz uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b ustawy o CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem art. 16g ust. 2-14 ustawy o CIT, uważa się w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową:

a.

wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,

b.

wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (w podatku dochodowym) w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane.

Także, jak wynika z art. 16g ust. 12 ustawy o CIT "przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z (art. 16g) ust. 1 pkt 3)-5) (...) stosuje się odpowiednio art. 14 (ustawy o CIT)."

Wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową będzie więc: (i) wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne bądź (ii) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane - o ile wartość ta bez uzasadnionej przyczyny nie będzie znacznie odbiegała od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw.

Nadto, zgodnie z art. 16g ust. 9 w zw. z ust. 18 ustawy o CIT, w razie m.in. przekształcenia formy prawnej, dokonywanej na podstawie odrębnych przepisów (tj.m.in.k.s.h.), co do zasady wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podmiotu przekształcanego - o ile z odrębnych przepisów (w tej sprawie art. 584 (1) § 1 k.s.h.) wynika, że podmiot powstały z przekształcenia wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego.

Jak wskazano w art. 16h ust. 3 ustawy o CIT podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9 ustawy o CIT, powstałe m.in. z przekształcenia dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7 ustawy o CIT.

Zatem, w przypadku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową występuje tzw. kontynuacja amortyzacji, tj. spółka kapitałowa powstała na skutek przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcany oraz uwzględnia dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez poprzednika prawnego (art. 16h ust. 3d w zw. z art. 16h ust. 3 oraz w zw. z art. 16g ust. 9 ustawy o CIT).

W konsekwencji Spółka z o.o. III powstała na skutek przekształcenia Wnioskodawcy, będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę oraz uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. III, dokonanego zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h., Spółka z o.o. III będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku CIT wydatków (kosztów) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, które podlegają ujęciu w kosztach uzyskania przychodu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych i dotyczących przychodu w podatku CIT powstałego po dniu przekształcenia.

Kosztami uzyskania przychodów w podatku CIT są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT). Należy wskazać, iż możliwość uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym podatnika podatku CIT wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT jest elementem konstrukcyjnym tego podatku, a więc prawo to nie powinno być w żaden sposób ograniczane.

Dodatkowo, art. 15 ust. 1w ustawy o CIT stanowi, iż "w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku ustala się na podstawie wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień przekształcenia." Natomiast, art. 15 ust. 1x ustawy o CIT stanowi, iż "w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w (art. 15) ust. 1w, przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową za koszt uzyskania przychodu uważa się:

1.

wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

2.

wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych."

Tym samym, w przypadku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, spółka przekształcona ma możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku CIT kosztóww.ydatków poniesionych przez jednoosobowego przedsiębiorcę (będącego podatnikiem podatku PIT) przed dniem przekształcenia, ujętych w ewidencjach rachunkowych tego przedsiębiorcy, ale które podlegają ujęciu jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym dopiero po dniu przekształcenia. Wniosek taki można też wyciągnąć wnioskując z przeciwieństwa - ze stanowiska NSA wyrażonego w wyroku z dnia 4 listopada 2014 r. (sygn. akt II FSK 3079/12) w którym wskazano, iż "skoro wydatki z tytułu usług transportowych stanowiłyby koszt spółki zbywającej, a wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez nią nie jest uznawane za następstwo prawne przez żaden przepis (Ordynacji podatkowej), to nie można wywodzić, iż spółka wstąpiła w prawa do poniesienia tego kosztu za udziałowca wnoszącego aport." Tym samym w przypadku, gdy w Ordynacji podatkowej ustanowione jest - dla danego przekształcenia - następstwo prawne, np. w sytuacji przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, wówczas należy uznać, iż podmiot przekształcony ma możliwość ujęcia we własnym rozliczeniu podatkowym wydatków poniesionych przez podmiot przekształcany.

W związku z tym, w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. III, spółka ta będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku CIT wydatków (kosztów) poniesionych przed dniem przekształcenia, które podlegają ujęciu w kosztach uzyskania przychodu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych i dotyczących przychodu powstałego po dniu przekształcenia.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Spółka z o.o. III, powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy, dokonanego zgodnie z art. 584 (1) i następne k.s.h., będąca z tytułu pełnej sukcesji (art. 584 (2) § 1 k.s.h. i art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej), następcą prawnym owej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym Zezwolenia na działanie w SSE, będzie mogła korzystać ze zwolnienia dochodów osiągniętych w SSE w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

W związku z dokonanym przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. III:

1. Spółka z o.o. III pozostanie podmiotem Zezwolenia 1 i 2 na działanie w SSE (zostanie podpisany stosowny aneks do treści Zezwolenia) i będzie kontynuowała prowadzenie działalności na terenie SSE;

2. Spółka z o.o. III jako kontynuator prawny (tak na gruncie prawa prywatnego, jak i prawa publicznego) przedsiębiorcy przekształconego (Wnioskodawcy), stanie się właścicielem wszystkich środków trwałych stanowiących majątek przekształconego przedsiębiorstwa, w tym tych, które zostały zakupione po wydaniu Zezwolenia 1 i 2 i są zlokalizowane w SSE, stanowiących koszty kwalifikowane dla celów zwolnienia podatkowego;

3. Spółka z o.o. III, zgodnie z zasadą kontynuacji, stanie się pracodawcą wszystkich pracowników obecnie zatrudnionych przez Wnioskodawcę w zakładzie produkcyjnym w A;

4. Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki z o.o. III.

Ponadto, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ("ustawa o SSE") nie ma odrębnego zastrzeżenia, by przedsiębiorca posiadający zezwolenie działał w niezmienionej formie prawnej. Należy wskazać, że zezwolenie uprawniające do korzystania z pomocy publicznej udzielane jest przedsiębiorcom. Przedsiębiorcą zaś - w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Mając na uwadze przekształcenie Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w jednoosobową Spółkę z o.o. III, dla przyjęcia zwolnienia dochodów od podatku CIT uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia 1 i 2, nie ma znaczenia sposób powstania osoby prawnej, czy też to, który z podmiotów poniósł nakłady inwestycyjne i zwiększył zatrudnienie. Znaczenie ma tylko to, czy przedsiębiorca działa w SSE na podstawie ważnego Zezwolenia 1 i 2 i osiąga dochody pochodzące z SSE.

To oznacza, że zarówno obecnie prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza Wnioskodawcy, jak i następnie Spółka z o.o. III posiadać będzie status przedsiębiorcy, gdyż zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE otrzymuje przedsiębiorca, bez względu na to jaką formę organizacyjno-prawną działalności reprezentuje.

W dalszej kolejności podnieść należy, iż wydane na rzecz Wnioskodawcy Zezwolenie 1 i 2 nie zawiera żadnych zastrzeżeń lub ograniczeń, z których wynikałoby, że w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. III (w trybie art. 551 § 5 k.s.h. oraz art. 584 (2) k.s.h.), powstała w wyniku przekształcenia Spółka z o.o. III nie może być podmiotem (beneficjentem) Zezwolenia.

Sama treść ustawy o SSE, a konkretnie art. 19 ust. 3 ustawy o SSE stanowi natomiast, że zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

1.

zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub

2.

rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub

3.

nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki, lub

4.

wystąpił z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia albo ograniczenie zakresu lub przedmiotu działalności określonego w zezwoleniu.

Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że planowane dokonanie przeniesienia starego zakładu w B do Spółki Komandytowej II nie będzie stanowiło zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność Cukiernicza na dzień złożenia wniosku prowadzona jest bowiem w całości w zakładzie w A. Jednocześnie, w ramach wydzielenia Działalności Deweloperskiej 2 nie zostaną przeniesione żadne aktywa nabyte w ramach realizacji inwestycji i stanowiące koszty kwalifikowane inwestycji w oparciu o otrzymane Zezwolenia.

Przekształcenie podmiotu, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE w trybie przepisów k.s.h., nie zostało zatem wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy o SSE, jako jedna z przesłanek uzasadniających cofnięcie zezwolenia.

Artykuł 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT stanowi, że: "wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem (art. 17) ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami."

Artykuł 17 ust. 4-6 ustawy o CIT stanowią, że

"

4. Zwolnienie, o którym mowa w (art. 17) ust. 1 pkt 34 i 34a (ustawy o CIT), przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w (art. 17) ust. 1 pkt 34 (ustawy o CIT), lub uchylenia decyzji o wsparciu, o której mowa w ust. 1 pkt 34a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku na zasadach określonych w ust. 6.

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z cofniętego zezwolenia albo z uchylonej decyzji o wsparciu, w terminie właściwym do rozliczenia zaliczki za pierwszy okres przypadający do wpłaty zaliczki, o którym mowa w art. 25, następujący po miesiącu, w którym wystąpią te okoliczności, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim miesiącu roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. Kwotę podatku należnego do zapłaty stanowi:

1.

podatek niezapłacony od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w cofniętym zezwoleniu albo w uchylonej decyzji o wsparciu - jeśli podatnik korzystał z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 albo 34a, wyłącznie w ramach jednego zezwolenia albo wyłącznie w ramach jednej decyzji, lub

2.

kwotę w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w zezwoleniu lub w tej uchylonej decyzji o wsparciu - jeśli podatnik korzystał z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 albo 34a, w ramach więcej niż jednego zezwolenia lub w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu albo w ramach zezwolenia lub zezwoleń i decyzji o wsparciu."

Zdaniem Wnioskodawcy, osoba prawna, osiągająca dochody ze źródła zlokalizowanego w SSE, prowadząca działalność w tej strefie na podstawie ważnego zezwolenia ma zatem prawo wykazać te dochody jako zwolnione od podatku CIT (oczywiście do pewnej wysokości / limitu). Natomiast kwota (wysokość / limit) owego dochodu, który będzie podlegał zwolnieniu od podatku CIT, jest odrębnie szczegółowo wyliczana przez podatnika (i podlega kontroli także organów podatkowych), co pozostaje bez znaczenia dla przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Dla ww. przepisu, nie ma również znaczenia, sposób powstania osoby prawnej lub który z podmiotów (w rozumieniu prawa gospodarczego i / lub cywilnego i / lub podatkowego) poniósł nakłady inwestycyjne i zwiększył zatrudnienie. Ma znaczenie tylko to, że podmiot prawny działa w SSE na podstawie ważnego zezwolenia i ma dochody z tej strefy pochodzące.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, skoro:

1. Spółka z o.o. III, na mocy zasady kontynuacji wyrażonej w przepisach k.s.h. oraz Ordynacji podatkowej, będzie kontynuatorem prawnym działalności gospodarczej Wnioskodawcy i pozostanie w szczególności podmiotem Zezwolenia 1 i 2 wydanego wcześniej dla jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy,

2. Spółka z o.o. III będzie kontynuowała - na niezmienionych warunkach - prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie SSE i będzie osiągała dochody ze źródła przychodów zlokalizowanego w SSE,

3. przekształcenie podmiotu działającego w SSE nie jest jedną z przesłanek wymienionych w ustawie o SSE skutkujących utratą zezwolenia,

to przy założeniu spełnienia warunków określonych w Zezwoleniu 1 i 2, Spółka z o.o. III - powstała wskutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), który jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskała Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE i korzysta z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT) także będzie korzystać z powyższej ulgi w podatku CIT (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT).

Wskazany pogląd znajduje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach podatkowych, m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 czerwca 2012 r. (nr: IBPBI/2/423-285/12/JD).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie oceny skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z o.o. zgodnie z art. 5841 i następne k.s.h., o których mowa w pytaniach 1 - 4 - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i Ordynacji podatkowej w zakresie pyt. 1 - 4.

Końcowo należy wskazać, że:

1.

obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325),

2.

obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406),

3.

obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).

Powyższe pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie.

Ponadto, dodać należy, że interpretacja stanowi wyłącznie odpowiedź na zadane pytania w kontekście przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy, inne kwestie nieobjęte pytaniem, nie podlegały ocenie.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl