0114-KDIP2-1.4010.219.2018.1.JS - Wydatki związane z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów jako koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.219.2018.1.JS Wydatki związane z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów jako koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 maja 2018 r. (data nadania 24 maja 2018 r., data wpływu 1 czerwca 2018 r.) na wezwanie z dnia 16 maja 2018 r. (data nadania 16 maja 2018 r., data doręczenia 17 maja 2018 r.) Nr 0114-KDIP2-1.4010.109.2018.3.JS i Nr 0114-KDIP3-3.4011.224.2018.3.JM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania za koszty kwalifikowane, w myśl art. 18d ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy wydatków związanych z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

1. Ogólna charakterystyka działalności Spółki.

Sp. z o.o. (dalej jako: Spółka, Wnioskodawca) jest jednym z wiodących na rynku krajowym producentów systemów do drzwi, bram i okiennic przesuwnych i składanych, działającym od 1991 r. Spółka oferuje również swoje produkty na rynkach wielu państw europejskich. Do niedawna Spółka działała pod nazwą X. Sp. z o.o., a zmianie uległa jedynie nazwa Spółki.

Od 2003 r. Spółka jest częścią międzynarodowej Grupy, lidera światowej produkcji profesjonalnych systemów przesuwnych lekkich i ciężkich. Spółka ma w swoim dorobku przełomowe dla polskiego rynku produkty - m.in. jako pierwsza w Polsce wprowadziła w przeszłości do sprzedaży system do drzwi przesuwnych do samodzielnego montażu. Spółka stawia na pierwszym miejscu jakość i funkcjonalność swoich wyrobów, dlatego też większość produktów Spółki objęta jest 25-letnią gwarancją oraz spełnia najbardziej rygorystyczne europejskie normy jakości (jak np. normy dotyczące żywotności systemów przesuwnych na 100.000 cykli użycia).

Kompleksowa oferta produktów Spółki obejmuje w szczególności:

* Systemy do drzwi przesuwnych (np. mechanizmy jednoczesnego przesuwu drzwi szklanych, systemy do drzwi przesuwnych ze sterowaniem automatycznym, systemy do przesuwnych drzwi przejściowych z mechanizmem samoczynnego łagodnego zamykania drzwi);

* Systemy do przesuwnych drzwi w szafach i zabudowach wnęk;

* Systemy do drzwi składanych;

* Systemy do okiennic (np. systemy napędowe do okiennic rozwieranych - siłowniki z ramionami, systemy do okiennic przesuwanych);

* Poręcze i balustrady - komponenty do samodzielnego montażu poręczy i balustrad;

* Systemy przemysłowe (np. elementy do przemysłowych bram przesuwnych, systemy do przemysłowych drzwi przesuwnych);

* Systemy transportu technologicznego podwieszanego.

Spółka jest małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r" poz. 1829 z późn. zm.; dalej jako: ustawa o SDG), tj. Spółka jest przedsiębiorcą zatrudniającym w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych średniorocznie więcej niż 10 pracowników i mniej niż 50 pracowników (Spółka zatrudnia ok. 50 osób) oraz osiągającym w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 2 milionów Euro oraz nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów Euro. Spółka nie wyklucza, że jej kwalifikacja w ramach ustawy o SDG może zmienić się z małego na średniego przedsiębiorcę.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.; dalej jako: ustawa o p.d.o.p.) oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.; dalej jako: ustawa o rachunkowości). Ponadto, Spółka nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Rok podatkowy Spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

2. Specyfika branży oraz cel działalności kwalifikowanej jako badawczo-rozwojowa

Spółka działa przede wszystkim w branży systemów drzwi przesuwnych. Ze względu na wysoką konkurencyjność branży, rosnące oczekiwania klientów oraz dynamiczny rozwój technologii - aby sprostować wymaganiom rynkowym, Spółka od wielu lat w sposób ciągły prowadzi prace, które kwalifikuje jako badawczo-rozwojowe.

Prace kwalifikowane przez Spółkę jako badawczo-rozwojowe mają na celu w szczególności (1) zmiany lub ulepszenia istniejących produktów Spółki m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych możliwych dzięki najnowszym technologiom; (2) opracowywanie nowych produktów, w których nowe rozwiązania całkowicie zastępują rozwiązania stosowane w produktach dotychczasowych.

Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona przez Spółkę, realizowana w szczególności w formach opisanych powyżej, ma również wymierny efekt w postaci uzyskiwanych praw ochronnych - w szczególności, Spółka składa w Urzędzie Patentowym wnioski o zastrzeżenia na wzory użytkowe. Na chwilę obecną, Spółka jest w trakcie rejestracji praw ochronnych dla ponad 16 wzorów użytkowych i posiada już chronionych 7 wzorów użytkowych.

3. Organizacja działalności kwalifikowanej jako badawczo-rozwojowa

Działalność kwalifikowana przez Spółkę jako badawczo-rozwojowa jest prowadzona w ramach Działu R&D (Research & Development, tj. Badawczo-Rozwojowy). Wyodrębnienie Działu R&D jako odrębnej komórki organizacyjnej zostało dokonane wg. kryterium faktycznego, tj. ze względu na faktyczny zakres obowiązków pracowników zaangażowanych w działalność kwalifikowaną przez Spółkę jako badawczo-rozwojowa. Ponadto, wyodrębnienie Działu R&D jest stosowane dla celów rachunkowych, jak również wynika z niektórych form raportowania grupowego. Dział R&D prowadzi działalność w sposób ustawiczny (ciągły).

Na chwilę złożenia niniejszego wniosku, w ramach Działu R&D zatrudnione są 4 osoby na stanowiskach projektowych (w przyszłości liczba pracowników Działu R&D może ulec zmianie).

Ponadto, na chwilę złożenia niniejszego wniosku w ramach Działu R&D Spółka prowadzi współpracę z podmiotem zewnętrznym - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Podmiot współpracujący). W ramach tej współpracy, Wnioskodawca nabywa usługi związane ze wsparciem działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Dział R&D. W szczególności, Prezes Zarządu Podmiotu Współpracującego pełni w Spółce funkcję koordynatora (dyrektora) Działu R&D w pełnym wymiarze czasu. Podmiot współpracujący nie jest jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.; dalej jako: ustawa o zasadach finansowania nauki). Spółka korzysta także z konsultacji z naukowcami Y. oraz innych instytucji.

Dział R&D Spółki posiada własne pomieszczenie Laboratorium, w którym w szczególności testowane są wszystkie nowe produkty/zmieniane lub ulepszane produkty/nowe rozwiązania techniczne. Na moment złożenia niniejszego wniosku planowane jest znaczne unowocześnienie Laboratorium, co powinno pozwolić m.in. na wystawianie przez Spółkę własnych certyfikatów bezpieczeństwa produktów.

4. Standardowy proces badawczo-rozwojowy w Spółce - metoda wyodrębnienia projektowego

Co do zasady, standardowy proces badawczo-rozwojowy w Spółce faktycznie przebiega według następującego schematu:

1.

Spółka na bieżąco gromadzi i analizuje wiedzę o aktualnych potrzebach i tendencjach rynkowych. Wiedzę tę Spółka gromadzi na wiele sposobów, a w szczególności: (1) gromadząc informacje i opinie swoich Klientów o potrzebnych zmianach w oferowanych produktach/zapotrzebowaniu na nowe produkty/sugestiach dotyczących zmian stosowanych rozwiązań technicznych - gromadzenie informacji i opinii tego rodzaju następuje w szczególności za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Spółki; (2) śledząc trendy rynkowe - analizując produkty oferowane przez inne podmioty z branży, światowe tendencje stosowanych rozwiązań technicznych itp.; (3) na podstawie pomysłów własnych Spółki, w szczególności wstępnych pomysłów Działu R&D.

2.

Po wstępnym wyselekcjonowaniu pomysłu/pomysłów w sposób opisany w pkt 1, odbywają się konsultacje Działu R&D odpowiedzialnego za prowadzone prace badawczo-rozwojowe z klientami/handlowcami/pracownikami Spółki/innymi pomysłodawcami przedmiotu prac badawczo-rozwojowych.

3.

Na podstawie opisanych w pkt 2 wstępnych konsultacji, podejmowana jest decyzja o przeprowadzeniu (przede wszystkim w ramach Działu R&D) research'u: w szczególności research'u technicznego - polegającego na wstępnej ocenie możliwości Spółki w zakresie wprowadzenia projektowanych rozwiązań technicznych, oraz research'u rynkowego - polegającego w szczególności na ocenie, czy rozwiązania podobne do projektowanych rozwiązań technicznych są już oferowane na rynku.

4.

Po przeprowadzeniu opisanego w pkt 2 wstępnego research'u. Dział R&D w porozumieniu z innymi komórkami Spółki dokonuje selekcji pomysłów, które zostają skierowane do przeprowadzenia dalszych analiz pod kątem badawczo-rozwojowym.

5.

Następnie, w ramach Działu R&D przeprowadzany jest pogłębiony research zarówno w zakresie możliwości technicznych Spółki, jak i uwarunkowań rynkowych. Na tej podstawie sporządzana jest specyfikacja projektowa oraz Wstępny szkic Projektowy, opisujący podstawowe założenia danego projektu badawczo-rozwojowego, wraz z szacunkami dotyczącymi kosztów realizacji danego projektu i jego opłacalności.

6.

Na podstawie Wstępnego Szkicu Projektowego dokonywana jest decyzja o zatwierdzeniu danego projektu i skierowaniu do realizacji prac badawczo-rozwojowych, bądź też decyzja o odrzuceniu danego projektu (decyzję w tym zakresie podejmują uprawnione organy Spółki).

7.

W dalszej kolejności w ramach Działu R&D prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad skierowanymi do realizacji projektami. W szczególności, Dział R&D tworzy modele/projekty zmienionych lub ulepszonych produktów/nowych produktów/nowych rozwiązań technicznych, w tym elektroniczne modele komputerowe przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania.

8.

Kolejnym etapem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Dział R&D w ramach danego projektu jest budowa modeli prototypowych 3D na podstawie wcześniej zaprojektowanych modeli komputerowych. Przy budowie modeli prototypowych 3D wykorzystywana jest w szczególności drukarka 3D należąca do Spółki, jak również usługi (w szczególności drukowania 3D) nabywane od podmiotów zewnętrznych.

9.

Następnym etapem projektu badawczo-rozwojowego są przeprowadzane przez Dział R&D testy modeli prototypowych 3D, w szczególności pod kątem spełniania wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i innych.

10.

Po zaakceptowaniu danego modelu prototypowego 3D, Dział R&D zleca narzędzie do wykonania partii prototypowej produkcyjnej.

11.

Po wykonaniu prototypu dokonywane są analizy i testy wykonanego elementu. W zależności od ich wyników, wykonywane są poprawki na wykonanych narzędziach lub też wykonywane jest nowe narzędzie lub też jest narzędzie jest kierowane do produkcji.

12.

Po wykonaniu ostatecznej wersji formy, zdatnej do wykonywania produktu seryjnego, następuje akceptacja nowego produktu/zmienionego lub ulepszonego produktu/nowego rozwiązania technicznego. Nowe produkty/zmienione lub ulepszone produkty/nowe rozwiązania techniczne w produkcji seryjnej są wykonywane częściowo lub całkowicie przez podwykonawców produkujących elementy konstrukcyjne.

13.

Po wprowadzeniu nowego produktu/zmienionego lub ulepszonego produktu/nowego rozwiązania technicznego - w celu sprawdzenia poprawności zakończonego procesu badawczo-rozwojowego dokonywane są badania poszczególnych partii produktów pod kątem spełniania wymaganych parametrów.

Jak częściowo zaznaczono powyżej, na poszczególnych etapach prowadzenia prac kwalifikowanych jako badawczo-rozwojowe z różnych względów może być podejmowana decyzja o przerwaniu danego projektu przed jego zakończeniem, tj. bez osiągnięcia finalnego rezultatu. Takie postępowanie jest w pełni zgodne ze stosownymi postanowieniami Podręcznika Frascati 2015 (OECD 2015, Frascati Manuał 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and lnnovation Activities, OECD Publishing, Paris; dostępny pod adresem: http:// dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en):To be uncertain about the final outcome (uncertain)".

Przedstawiona powyżej charakterystyka procesu badawczo-rozwojowego odnosi się do procesu standardowego - w zależności od projektu, tj. projektowanego rozwiązania technicznego, typu tworzonego/ulepszanego lub zmienianego produktu itp. - proces badawczo-rozwojowy może różnić się od opisanego powyżej (np. może nie przewidywać tworzenia prototypów). Niemniej jednak, co do zasady dla wszystkich projektów badawczo-rozwojowych Spółka prowadzi stosowną dokumentację, na którą mogą składać się w szczególności: (1) wstępne szkice projektowe; (2) akcepty projektów; (3) pełna dokumentacja techniczna; (4) akcepty gotowych produktów; (5) innego rodzaju dokumenty i formularze projektowe.

W podsumowaniu powyższego, należy zatem stwierdzić, że Spółka stosuje metodę wyodrębnienia projektowego prowadzonej działalności kwalifikowanej przez Spółkę jako badawczo-rozwojowa, tj. poszczególna działalność Działu R&D kwalifikowana jako badawczo-rozwojowa jest prowadzona, co do zasady w ramach odrębnych projektów badawczo-rozwojowych.

Ponadto, prace kwalifikowane jako badawczo-rozwojowe, prowadzone w ramach poszczególnych projektów badawczo-rozwojowych, mają charakter prac prowadzonych regularnie (co do zasady aż do zakończenia danego procesu badawczo-rozwojowego). Prowadzone przez Spółkę w ramach projektów badawczo-rozwojowych prace badawczo-rozwojowe nie mają charakteru działań mających na celu wprowadzanie okresowych, nieznaczących zmian wprowadzanych w oferowanych produktach, natomiast każdorazowo są nakierowane na zastosowanie nowych rozwiązań w już oferowanych produktach lub też na stworzenie nowych produktów.

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości w ww. standardowym procesie badawczo-rozwojowym mogą być wprowadzane zmiany. Niemniej jednak, zmiany te nie będą modyfikowały w sposób zasadniczy charakteru standardowego procesu badawczo-rozwojowego oraz stosowanego modelu wyodrębnienia projektowego prowadzonej działalności kwalifikowanej jako badawczo-rozwojowa.

5. Rezultaty prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

Jak wspomniano we wcześniejszej części niniejszego wniosku, w szerokim ujęciu prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez Spółkę mają na celu w szczególności: (1) zmiany lub ulepszania istniejących produktów Spółki m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych możliwych dzięki najnowszym technologiom; (2) opracowywanie nowych produktów, w których nowe rozwiązania całkowicie zastępują rozwiązania stosowane w produktach dotychczasowych.

Przykładowo, w 2017 r. Spółka zakończyła lub jest w trakcie realizacji następujących projektów w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych:

* nowy system do szaf wnękowych lub wolno stojących z nowymi rozwiązaniami technicznymi m.in. w zakresie domykacza i wózków, unikatowy w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku,

* nowy system parkowania drzwi przesuwnych,

* nowy system do szaf wnękowych dla płyt o dużej grubości,

* nowoczesny system do gablot, bibliotek i szaf wystawowych,

* nowy system przesuwny posiadający unikalne rozwiązania wózków dolnych i górnych,

* opracowanie nowego rodzaju domykacza stosowanego w systemach przesuwnych (wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym),

* system drzwi przejściowych dla osób niepełnosprawnych,

* nowy rustykalny system do drzwi przesuwnych.

6. Pracownicy Działu R&D

Jak zaznaczono w punkcie 3 na chwilę złożenia niniejszego wniosku w ramach Działu R&D zatrudnione są 4 osoby na stanowiskach projektowych - pracownicy Działu R&D są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (dalej jako: Pracownicy Działu R&D).

Spółka zawarła z Pracownikami Działu R&D stosowne aneksy do umów o pracę potwierdzające, że zostali oni zatrudnieni w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, jak również wskazujące na zakres obowiązków służbowych obejmujący m.in. (1) zadania zlecone przy prowadzonych przez Spółkę jako pracodawcę badaniach mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. (2) zadania zlecone przy prowadzonych przez Spółkę jako pracodawcę pracach rozwojowych mających na celu wykorzystanie wiedzy do planowania produkcji oraz tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, (3) inne zadania zlecone w związku z prowadzoną przez Spółkę jako Pracodawcę działalnością badawczo-rozwojową.

Spółka wdrożyła również system ewidencjonowania czasu pracy Pracowników Działu R&D realizujących działalność badawczo-rozwojową. Wdrożona ewidencja czasu pracy (dalej jako: Ewidencja czasu pracy) pozwala m.in. na określenie dla każdego Pracownika Działu R&D:

A. ogólnego czasu pracy pracownika w danym miesiącu - w godzinach (liczba godzin obecności w pracy),

B. czasu przeznaczonego w danym miesiącu na pracę w ramach poszczególnych projektów badawczo-rozwojowych wraz ze zbiorczym wskazaniem projektów badawczo-rozwojowych, na których dany Pracownik Działu R&D wykonywał pracę - w godzinach (liczba godzin pracy poświęconych na działalność badawczo-rozwojową),

C. czasu przeznaczonego w danym miesiącu na realizację zadań innych niż te realizowane w ramach projektów badawczo-rozwojowych - w godzinach,

D. okresu przebywania w danym miesiącu na zwolnieniu lekarskim, urlopie lub innej nieobecności.

Poprzez podzielenie czasu przeznaczonego w danym miesiącu na pracę w ramach poszczególnych projektów badawczo-rozwojowych (B.) przez ogólny czas pracy pracownika w danym miesiącu (A.) - w ramach prowadzonej Ewidencji czasu pracy Spółka jest w stanie ustalić, w jakiej proporcji (w procentach) czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Niezależnie od prowadzonej Ewidencji czasu pracy, ze względu na charakter zadań Pracowników Działu R&D, co do zasady cały ich czas pracy jest poświęcony na pracę na poszczególnych projektach badawczo-rozwojowych (fakt ten znajduje odzwierciedlenie w prowadzonej Ewidencji czasu pracy).

Spółka wdrożyła prowadzenie powyższej Ewidencji czasu pracy za poszczególne miesiące 2017 r., jak również ma zamiar prowadzić tę ewidencję w następnych latach.

Zgodnie z założeniami, Ewidencja czasu pracy będzie prowadzona w sposób systematyczny za okresy miesięczne dla poszczególnych Pracowników Działu R&D.

7. Koszty prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

Spółka ponosi koszty związane z funkcjonowaniem Działu R&D, w ramach którego prowadzone są opisane w ramach niniejszego wniosku prace kwalifikowane przez Spółkę jako badawczo-rozwojowe. Poniżej Spółka przedstawia najważniejsze kategorie i charakterystykę ponoszonych kosztów związanych z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi, które w ocenie Spółki są istotne z punktu widzenia niniejszego wniosku.

Jednocześnie, Spółka pragnie zauważyć, że koszty poniesione przez Spółkę w ramach poniższych kategorii nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie ani nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Równocześnie, w stosunku do kosztów poniższych kategorii, które będą ponoszone w przyszłości, zakresem zdarzenia przyszłego zgodnie z założeniem Spółki należy objąć koszty poniższych kategorii jedynie w takiej części, w jakiej nie zostaną Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie ani nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

A. Wynagrodzenia Pracowników Działu R&D - stosunek pracy

Jak zaznaczono w punktach 3 i 6, Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę Pracowników Działu R&D. Z tytułu stosunku pracy Spółka ponosi koszty wynagrodzeń tych pracowników. W praktyce, Pracownicy Działu R&D otrzymują lub mogą otrzymywać w przyszłości następujące świadczenia składające się na przychód danego Pracownika Działu R&D:

1. Wynagrodzenia zasadnicze (pieniężne) wynikające z zawartych z Pracownikami Działu R&D umów o pracę, w tym w szczególności

* wynagrodzenia zasadnicze za okres wykonywania pracy,

* wynagrodzenia za okres pozostawania na urlopie wypoczynkowym przyznawanym Pracownikom Działu R&D zgodnie z przepisami art. 152 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.; dalej jako: k.p.).

2. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedzielę, święta, dni wolne od pracy i w porze nocnej (pieniężne) - przyznawane na podstawie przepisów k.p.

3. Ekwiwalent za urlop - ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, przyznawany na podstawie art. 171 § 1 k.p. w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ekwiwalent urlopowy wypłacany jest pracownikom wyłącznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

4. Premie, bonusy i nagrody (pieniężne) - premie, bonusy i nagrody mogą mieć charakter uznaniowy, jak również mogą być przyznawane zgodnie z postanowieniami umów o pracę lub regulaminu wynagradzania. W szczególności, Spółka przewiduje, że możliwe jest przyznawanie następujących premii, bonusów i nagród:

* premie uznaniowe/wynikające z umów lub regulaminu - Pracownikom Działu R&D mogą zostać przyznane premie wynikające z zawartych umów o pracę/ regulaminu wynagradzania bądź też przekraczające wysokość premii wynikającą z umów o pracę/ regulaminu wynagradzania,

* premie okolicznościowe (pieniężne) - kategoria ta obejmuje w szczególności premie gwiazdkowe i inne premie świąteczne,

* bonusy uznaniowe (pieniężne) - Pracownikom Działu R&D mogą być przyznawane bonusy, takie jak: bonusy okresowe (bonus roczny, bonus kwartalny itp.), bonusy wakacyjne itp.

* nagrody okolicznościowe (pieniężne lub rzeczowe) - Pracownikom Działu R&D mogą być przyznawane uznaniowo nagrody okolicznościowe, jak np. nagrody jubileuszowe, nagrody za szczególne osiągnięcia itp.

5. Dodatki - Pracownikom Działu R&D mogą być przyznawane w szczególności dodatki rzeczowe przekazywane w formie bonów, kart przedpłaconych, paczek świątecznych bądź innych świadczeń podobnego rodzaju. Wybór formy dodatku należy do Spółki jako Pracodawcy. W wyjątkowych przypadkach dodatki mogą mieć formę pieniężną.

6. Wynagrodzenia wypłacane pracownikom na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy:

* wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - zgodnie z regulacją art. 92 k.p., Spółka jako pracodawca ma obowiązek wypłacania pracownikom wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 roku życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (w wysokości 80% wynagrodzenia), lub też wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży, jak również poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów (w wysokości 100% wynagrodzenia). Za okres niezdolności pracownika do pracy przekraczający wskazane powyżej terminy, pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako: ZUS),

* wynagrodzenia za dni wolne na opiekę nad dzieckiem - zgodnie z art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym,

* wynagrodzenia za czas zwolnienia w celu oddania krwi - na podstawie § 12 w zw. z § 16 Rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1632 z późn. zm.), pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, a za czas takiego zwolnienia pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia obliczonego, jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

7. Odprawy:

* emerytalno-rentowe - są to jednorazowe odprawy pieniężne, które przysługują pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Obowiązek wypłaty odprawy emerytalno-rentowej nakłada na Spółkę jako pracodawcę art. 921 k.p.,

* z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika oraz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia - odprawy wypłacane byłym pracownikom na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 z późn. zm.).

8. Diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - pracownik odbywający podróż służbową, co do zasady otrzymuje dietę na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, wydanych dla pracowników sfery budżetowej (na chwilę złożenia niniejszego wniosku jest to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Pracownik może otrzymać zaliczkę na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Pracownikom przysługuje również zwrot uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych podczas podróży służbowej. Pracownikowi, któremu w związku z odbywaniem podróży służbowej nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku za nocleg, przysługuje ryczałt na zasadach określonych w ogólnych przepisach, obowiązujących pracowników sfery budżetowej.

9. Innego rodzaju świadczenia zapewniane przez Spółkę jako pracodawcę - kategoria ta może obejmować w szczególności:

* pakiety medyczne - Spółka może finansować Pracownikom Działu R&D indywidualne usługi abonamentowe prywatnej opieki medycznej,

* karty abonamentowe - Spółka może finansować dla Pracowników Działu R&D karty abonamentowe uprawniające do wstępu do obiektów sportowych (np. karty Multisport).

Te z wymienionych powyżej składników wynagrodzenia ze stosunku pracy, które są faktycznie przyznawane przez Spółkę danemu Pracownikowi Działu R&D w danym roku i które powinny być wykazywane zgodnie z odrębnymi przepisami podatkowymi, są wykazywane na sporządzanych przez Spółkę jako płatnika deklaracjach podatkowych. Są zatem traktowane jako przychody Pracowników Działu R&D ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.; dalej jako: ustawa o p.d.o.f.) i wliczane do podstawy opodatkowania Pracowników Działu R&D, chyba że objęte są zwolnieniem z opodatkowania.

W stosunku do składających się na wynagrodzenie Pracownika Działu R&D świadczeń z powyższego katalogu, traktowanych jako Przychody Pracownika Działu R&D ze stosunku pracy - Spółka jako płatnik oblicza, pobiera i odprowadza składkę emerytalną, składkę rentową, składkę chorobową w części finansowanej przez Pracowników Działu B&R oraz oblicza, pobiera i odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne - chyba, że stosowne odrębne przepisy przewidują zwolnienie z oskładkowania.

B. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Działu R&D opłacane przez pracodawcę - stosunek pracy

Spółka ponosi wydatki związane z zatrudnieniem Pracowników Działu R&D (opisane w pkt A powyżej) - dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w części finansowanej przez Spółkę jako pracodawcę. Jako pracodawca, Spółka finansuje w części przypadającej na Spółkę następujące składki:

a.

składka emerytalna,

b.

składka rentowa,

c.

składka wypadkowa,

d.

składka na Fundusz Pracy,

e.

składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

C. Umowy zlecenia/umowy o dzieło związane z działalnością badawczo-rozwojową - wynagrodzenia

W ramach prowadzonych przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych, Spółka nie wyklucza również zatrudnienia w przyszłości współpracowników (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) na podstawie innych niż umowa o pracę tytułów zatrudnienia, tj. umów zlecenia oraz umów o dzieło (dalej jako: Współpracownicy Działu R&D).

Spółka zakłada, że w przypadku zatrudnienia w przyszłości Współpracowników Działu R&D na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, związanego z pracami kwalifikowanymi przez Spółkę jako badawczo-rozwojowe:

* Spółka będzie dokonywała przyporządkowania poszczególnych umów zlecenia/umów o dzieło do poszczególnych prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych, z którymi związana będzie dana umowa zlecenia/umowa o dzieło, o ile takie wyodrębnienie będzie możliwe, lub też

* Spółka będzie ogólnie opisywała związek zawartych umów o dzieło zlecenia/umów o dzieło (np. w formie adnotacji na umowie) z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, o ile przypisanie do konkretnych projektów badawczo-rozwojowych nie będzie możliwe.

Ponadto, o ile zadania w ramach danej umowy zlecenia/ umowy o dzieło będą tylko częściowo związane z prowadzoną działalnością kwalifikowaną jako badawczo-rozwojowa, Spółka będzie prowadziła ewidencję czasu przeznaczonego na realizację zadań w tym zakresie, w sposób analogiczny do opisanego w pkt 6 dla Pracowników Działu R&D. Na podstawie tej ewidencji możliwe będzie określenie, w jakiej proporcji (w procentach) czas przeznaczony na realizację zadań związanych z prowadzoną działalnością kwalifikowaną jako badawczo-rozwojowa pozostaje w ogólnym czasie realizacji zadań przez współpracownika w danym miesiącu.

W przypadku zawarcia w przyszłości umów zlecenia/umów o dzieło, Spółka może ponosić w szczególności koszty wynagrodzeń brutto Współpracowników Działu R&D zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło.

D. Umowy zlecenia/umowy o dzieło związane z działalnością badawczo-rozwojową - składki na ubezpieczenia społeczne

W związku z opisanym powyżej możliwym zatrudnieniem w przyszłości w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Współpracowników Działu R&D (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) na podstawie innych tytułów niż umowa zlecenia/ umowa o dzieło - Spółka może również ponosić wydatki związane z zatrudnieniem Współpracowników Działu R&D wymienionych w pkt C na podstawie innego tytułu prawnego niż umowa o pracę, tj. umów zlecenia/umów o dzieło w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako zleceniodawcę/ zamawiającego. Jako zleceniodawca/zamawiający, Spółka może finansować w części przypadającej na Spółkę następujące składki:

a.

składka emerytalna,

b.

składka rentowa,

c.

składka wypadkowa.

E. Koszty usług wykonywanych przez Podmiot współpracujący

Jak zaznaczono we wcześniejszej części wniosku. Spółka prowadzi (i zamierza prowadzić w przyszłości) również współpracę z Podmiotem współpracującym - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach tej współpracy, Wnioskodawca nabywa usługi związane ze wsparciem działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Dział R&D świadczone przez Prezesa Zarządu Podmiotu współpracującego. Prezes Zarządu Podmiotu współpracującego pełni w Spółce funkcję koordynatora (dyrektora) Działu R&D.

W związku z powyższym, Spółka regularnie ponosi koszty zakupu usług wsparcia działalności badawczo-rozwojowej od Podmiotu współpracującego.

F. Koszty surowców/materiałóww.yposażenia/zbliżone związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową

W związku z prowadzoną przez Dział R&D działalnością kwalifikowaną jako badawczo-rozwojowa Spółka ponosi (i będzie ponosić w przyszłości) również następujące koszty:

* koszty zakupu drobnego oprzyrządowania Działu R&D, jak np. koszty elementów do budowy stołów technicznych, koszty płyt do budowy stołów laboratoryjnych, koszty sterowników do pomieszczeń Laboratorium itp.;

* koszty związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń Działu R&D oraz drobne bieżące koszty funkcjonowania Działu R&D, w tym np. koszty wizytówek, koszty artykułów biurowych, koszty artykułów gospodarczych itp.;

* koszty materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jak np. koszty filamentów i innych materiałów do drukarki 3D wykorzystywanej w pracach projektowych itp.;

* koszty surowców i materiałów zużywanych do prac badawczo-rozwojowych w ramach poszczególnych projektów prowadzonych przez Dział R&D, w tym materiały i surowce zużywane do prac testowych, budowy modeli prototypowych, jak np. elementy mocujące, rolki, gry precyzyjne, elementy do stanowisk testów zderzeniowych, akcesoria do budowy stanowisk pneumatycznych, wiertła, elementy do testowania systemów płaskownikowych itp.

Zużywane do celów działalności badawczo-rozwojowej surowce i materiały ww. kategorii można podzielić na dwie kategorie:

a.

surowce i materiały nabywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności, które są składowane w ramach ogólnego magazynu i mogą być pobierane zarówno przez Dział R&D dla celów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, jak również mogą być zużywane przez inne komórki Spółki;

b.

surowce i materiały nabywane przez Spółkę na potrzeby Działu R&D, które są wykorzystywane co do zasady wyłącznie w prowadzonych przez Dział R&D pracach badawczo-rozwojowych. Tego rodzaju surowce i materiały są zwykle składowane w ramach ogólnego magazynu, natomiast pobierane co do zasady wyłącznie przez Dział R&D.

Przyporządkowanie surowców/materiałóww.yposażenia/zbliżonych do działalności badawczo-rozwojowej Działu R&D jest możliwe dzięki przypisaniu tych kosztów w systemie księgowym Spółki do Miejsca Powstawania Kosztów (MPK) dedykowanego Działowi R&D.

G. Koszty nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także nabycie wyników badań naukowych

Spółka dostrzega konieczność wspierania wewnętrznie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych ekspercką wiedzą naukową, jaką dysponują przedstawiciele nauki. W związku z tym Spółka nie wyklucza, że w przyszłości rozwinie współpracę z jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W takim wypadku, Spółka zawrze stosowne umowy (np. ramowe umowy o współpracy) z jednostkami naukowymi. Na podstawie zawartych umów Spółka może ponosić w przyszłości koszty zakupu ekspertyz, opinii, usług doradczych lub zbliżonych, jak również nabywać wyniki badań naukowych od tych jednostek naukowych.

H. Koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności badawczo-rozwojowej/wykonania prac przez podmioty trzecie.

Ze względu na ograniczone możliwości organizacyjno-finansowe, w niektórych przypadkach Spółka w ramach prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych może korzystać usługowo z aparatury podmiotów trzecich w postaci maszyn i urządzeń. Przykładowo, Spółka ponosiła lub może ponosić w przyszłości

a.

koszty związane z zakupem usług udostępnienia/najmu/zbliżonych dotyczących korzystania z maszyn i urządzeń wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych, albo też

b.

koszty nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie, np. wytworzenia/wydruku elementów w technologii 3D na danej maszynie/urządzeniu, wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych.

Zarówno zakup ww. usług udostępnienia/najmu/zbliżonych dotyczących korzystania z maszyn i urządzeń, jak i zakup ww. usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie będzie dokonywany od podmiotów niebędących podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o p.d.o.p.

I. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Spółka dokonała zakupu maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe, które są wykorzystywane przez Dział R&D Spółki w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej i może dokonywać tego rodzaju zakupów środków trwałych w przyszłości.

Na chwilę obecną jest to w szczególności drukarka 3D, której Spółka jest właścicielem i która została zakupiona na potrzeby Działu R&D oraz jest wykorzystywana co do zasady wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (ze względu na funkcje, do których jest wykorzystywana drukarka 3D, praktycznie nie ma możliwości zastosowania jej w realizacji innych zadań, niż prowadzone przez Spółkę prace kwalifikowane jako badawczo-rozwojowe).

Zakupione przez Spółkę środki trwałe są (i będą w przyszłości) przedmiotem amortyzacji. Odpisy z tytułu zużycia tych środków trwałych (odpisy amortyzacyjne) są (i będą w przyszłości) przez Spółkę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych ustawą o p.d.o.p., zgodnie z przyjętymi przez Spółkę metodami amortyzacji podatkowej.

Wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej działalności kwalifikowanej jako badawczo-rozwojowa środki trwałe (zarówno na chwilę obecną, jak i w przyszłości) można podzielić na dwie kategorie:

a.

środki trwałe, które co do zasady są wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności kwalifikowanej jako badawczo-rozwojowa (jak np. ww. drukarka 3D),

b.

środki trwałe, które w istotnym stopniu mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności kwalifikowanej jako badawczo-rozwojowa, natomiast mogą być również wykorzystywane do innej działalności.

Ponadto, Spółka nie wyklucza nabycia w przyszłości wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W szczególności, Spółka zakłada, że może nabywać licencje na programy komputerowe, kwalifikowane jako wartości niematerialne i prawne, wykorzystywane np. przy pracach projektowych w ramach prowadzonych przez Dział R&D projektów badawczo-rozwojowych opisanych w niniejszym wniosku.

Zakupione przez Spółkę w przyszłości wartości niematerialne i prawne będą przedmiotem amortyzacji. Odpisy z tytułu zużycia tych wartości niematerialnych i prawnych będą przez Spółkę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych ustawą o p.d.o.p. zgodnie z przyjętymi przez Spółkę metodami amortyzacji podatkowej.

Spółka zakłada, że możliwe będzie podzielenie wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności kwalifikowanej jako badawczo-rozwojowa na dwie kategorie:

a.

wartości niematerialne i prawne, które co do zasady będą wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności kwalifikowanej jako badawczo-rozwojowa.

b.

wartości niematerialne i prawne, które w istotnym stopniu mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności kwalifikowanej jako badawczo-rozwojowa, natomiast mogą być również wykorzystywane do innej działalności.

J. Koszty uzyskania i utrzymania patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych

Jak zaznaczono we wcześniejszej części wniosku, poszczególne prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez Spółkę mają również wymierne skutki (w przypadku zakończenia prac badawczo-rozwojowych wynikiem pozytywnym) w postaci uzyskiwanych praw ochronnych - w szczególności, Spółka składa w Urzędzie Patentowym wnioski o zastrzeżenia na wzory użytkowe. Spółka zakłada, że w przyszłości może również zastrzegać w Urzędzie Patentowym patenty na wynalazki.

W związku z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów/praw ochronnych na wzory użytkowe/praw z rejestracji wzorów przemysłowych Spółka ponosiła (lub może ponosić w przyszłości) w szczególności następujące koszty:

a.

koszty przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b.

koszty opłat związanych z dokonaniem zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim zagranicznym organie,

c.

koszty związane z postępowaniami przed Urzędem Patentowym RP lub odpowiednim zagranicznym organem, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

d.

koszty odparcia zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym RP, jak i odpowiednim zagranicznym organie,

e.

koszty opłat okresowych, opłat za odnowienie, tłumaczeń oraz dokonywania innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

8. Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej profil działalności Spółki, charakterystykę prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, opis funkcjonującego w ramach Spółki Działu R&D oraz charakterystykę kategorii kosztów związanych z funkcjonowaniem Działu R&D - Spółka rozważa skorzystanie z tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, określonej w art. 18d-e ustawy o p.d.o.p. Spółka planuje zastosować ulgę na działalność badawczo-rozwojową za 2018 r. i w tym celu złożyć stosowne załączniki do deklaracji rocznej w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8), jak również Spółka planuje stosować ulgę na działalność badawczo-rozwojową w kolejnych latach.

Ponadto, w związku z tym, że Spółka co do zasady wdrożyła procedury dotyczące zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową również za 2017 r., w przypadku uzyskania w odpowiedzi na niniejszy wniosek o interpretację indywidualną potwierdzenia stanowiska Spółki w formie pozytywnej interpretacji indywidualnej - Spółka rozważa zastosowanie ulgi na działalność badawczo-rozwojową również w rozliczeniu za 2017 r. W takim przypadku, jeżeli interpretacja indywidualna zostanie wydana dla Spółki już po terminie złożenia przez Spółkę deklaracji rocznej CIT-8 za 2017 r. (tj. po dniu 31 marca 2018 r.) - Spółka rozważa zastosowanie ulgi na działalność badawczo-rozwojową za 2017 r. w formie stosownej korekty deklaracji rocznej CIT-8 za 2017 r. oraz uzupełnienia deklaracji rocznej o załącznik CIT-BR.

W związku powyższym, Spółka pragnie potwierdzić prawidłowość modelu wdrożenia i stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową przez Spółkę.

9. Wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową

Spółka wyodrębnia koszty kwalifikowane związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową w prowadzonej ewidencji rachunkowej w następujący sposób. Stosowany przez Spółkę system księgowy umożliwia wyodrębnienie dla poszczególnych kategorii kosztów odrębnych stanowisk kosztów, tj. MPK - miejsc powstawania kosztów (dalej jako: MPK) - dla poszczególnych kategorii kosztów.

Spółka utworzyła odrębne MPK dla Działu R&D. Wyodrębnienie MPK dla Działu R&D pozwala na przyporządkowanie do Działu R&D i wyodrębnienie w ramach tego MPK wszystkich kosztów związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, w szczególności na kontach zespołu 4.

Spółka zakłada, że na podstawie wyodrębnionych w ramach MPK kosztów Działu R&D - w przypadku zakwalifikowania danych kategorii kosztów jako kosztów kwalifikowanych objętych zakresem ulgi na działalność badawczo-rozwojową - prawidłowe jest dokonanie po zakończeniu danego roku podatkowego w ramach odrębnej ewidencji kalkulacji wysokości kosztów objętych ulgą na działalność badawczo-rozwojową i na tej podstawie określenie wysokości kosztów kwalifikowanych za dany rok, objętych zakresem ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Wysokość kosztów kwalifikowanych wynikająca z MPK Działu R&D, ostatecznie skalkulowana w tej odrębnej ewidencji, powinna być uwzględniana w rocznej kalkulacji CIT Spółki (w przejściu z wyniku bilansowego na wynik podatkowy - jako określona kwota do odliczenia od podstawy opodatkowania), co następnie znajdzie odzwierciedlenie w rocznej deklaracji CIT-8 Spółki wraz z załącznikiem CIT-BR.

Pismem z dnia 24 maja 2018 r. (data wpływu 1 czerwca 2018 r.) Wnioskodawca doprecyzował przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, wskazując, że we wniosku o interpretację przedstawił charakter prowadzonej działalności kwalifikowanej przez Spółkę jako badawczo-rozwojowa, sposób jej prowadzenia, jak również rezultaty. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki - do pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 - działalność Spółki wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Dodatkowo, Spółka potwierdza, że jej działalność opisana we wniosku o interpretację polega na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych i ulepszonych produktów, procesów i usług.

Kategoria źródła przychodów: "przychody z zysków kapitałowych" została wprowadzona do ustawy o p.d.o.p. począwszy od 1 stycznia 2018 r. W związku z tym, że pytanie Spółki dotyczy zdarzenia przyszłego, w tym całego 2018 r. (rozliczenie ulgi na działalność badawczo-rozwojową po zakończeniu roku podatkowego), który jest w trakcie, Spółka zakłada, że w 2018 r. może osiągnąć również przychody z zysków kapitałowych.

Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 141 z późn. zm.).

We wniosku o interpretację Spółka wskazała, że jest małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.). W związku z późn. zm. prawnymi w okresie między złożeniem wniosku o interpretację, a otrzymaniem wezwania, tj. tym, że obecnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.; dalej jako: ustawa - Prawo przedsiębiorców) - Spółka informuje, że jest małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, tj. Spółka jest przedsiębiorcą zatrudniającym w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych średniorocznie więcej niż 10 i mniej niż 50 pracowników (Spółka zatrudnia ok. 50 osób) oraz osiągającym w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat obrotowych roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 2 milionów Euro oraz nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów Euro.

Spółka nie wyklucza, że w najbliższych latach jej kwalifikacja może się zmienić z małego na średniego przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o p.d.o.p. "Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej".

Wnioskodawca wskazuje, że we wniosku o interpretację indywidualną Spółka wprost wskazała, że wyodrębnia (i będzie wyodrębniać) koszty kwalifikowane związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową w prowadzonej ewidencji rachunkowej w następujący sposób. Stosowany przez Spółkę system księgowy umożliwia wyodrębnienie dla poszczególnych kategorii kosztów odrębnych stanowisk kosztów, tj. MPK - miejsc powstawania kosztów (dalej jako: MPK) - dla poszczególnych kategorii kosztów. Spółka utworzyła odrębne MPK dla Działu R&D. Wyodrębnienie MPK dla Działu R&D pozwala na przyporządkowanie do Działu R&D i wyodrębnienie w ramach tego MPK wszystkich kosztów związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, w szczególności na kontach zespołu 4.

Jednocześnie, Spółka zauważa, że pytanie 23 we wniosku o interpretację dotyczy potwierdzenia prawidłowości takiego wyodrębnienia.

Ponoszone przez Spółkę wydatki będące przedmiotem pytań, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R, będą przez Spółkę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów danego roku.

Ponoszone wydatki będące przedmiotem pytań Spółka planuje odpisać od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono.

Spółka wskazuje, że jak wskazano we wniosku o interpretację, Spółka prowadzi współpracę z podmiotem zewnętrznym - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Podmiot współpracujący). W ramach tej współpracy, Wnioskodawca nabywa usługi związane ze wsparciem działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Dział R&D. Podmiot współpracujący nie jest jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.; dalej również jako: ustawa o zasadach finansowania nauki). W uzupełnieniu powyższych informacji, Spółka wskazuje, że prowadzi współpracę z Podmiotem współpracującym na podstawie umowy o współpracy. Zgodnie z postanowieniami umownymi, przedmiotem tej umowy jest "stała współpraca przy projektowaniu, konstruowaniu, wdrażaniu do produkcji nowych rozwiązań, modernizacji i unowocześnianiu istniejących rozwiązań wg. założeń Spółki jako zleceniodawcy". Prezes Zarządu Podmiotu Współpracującego pełni w Spółce funkcję koordynatora (dyrektora) Działu R&D w pełnym wymiarze czasu.

Podmiot współpracujący nie wykonuje dla Spółki wyłącznie czynności związanych z działalnością B+R w Spółce, natomiast przeważająca część wykonywanych przez Podmiot współpracujący usług jest związana z działalnością B+R w Spółce.

Wnioskodawca doprecyzowuje, że jak wskazano we wniosku o interpretację, Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę Pracowników Działu R&D. Z tytułu stosunku pracy, Spółka wypłaca pracownikom Działu R&D wynagrodzenia.

Przedmiotem pytania Spółki są wynagrodzenia ponoszone z tytułu stosunków pracy pracowników Spółki zatrudnionych do realizacji prac badawczo-rozwojowych będące należnościami ze stosunku pracy, tj. należności ze stosunku pracy. Jednocześnie, Spółka pragnie wskazać, że w kwestii klasyfikacji wypłacanych należności jako należności ze stosunku pracy Spółka zawarła we wniosku o interpretację odrębne pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dalej Wnioskodawca doprecyzowuje, iż jak wskazano we wniosku ze względu na charakter zadań Pracowników Działu R&D, co do zasady cały ich czas pracy jest poświęcany na pracę na poszczególnych projektach badawczo-rozwojowych (fakt ten znajduje odzwierciedlenie w prowadzonej Ewidencji czasu pracy). W związku z powyższym, Spółka stwierdza, że personel wykonujący prace badawczo-rozwojowe nie wykonuje wyłącznie czynności w ramach realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast personel wykonujący prace badawczo-rozwojowe wykonuje co do zasady czynności w ramach realizacji działalności badawczo-rozwojowej, tj. czynności innego rodzaju mogą być wykonywane przez Personel R&D w nieznacznym zakresie, w zależności od zapotrzebowania. Czas poświęcony na czynności w ramach realizacji działalności badawczo-rozwojowej znajduje odzwierciedlenie w prowadzonej ewidencji czasu pracy.

W ramach prowadzonych przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych, Spółka nie wyklucza również zatrudnienia w przyszłości współpracowników (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) na podstawie innych niż umowa o pracę tytułów zatrudnienia, tj. umów zlecenia oraz umów o dzieło (dalej również jako: Współpracownicy Działu R&D).

Spółka zakłada, że w przypadku zatrudnienia w przyszłości Współpracowników Działu R&D na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, związanego z pracami kwalifikowanymi przez Spółkę jako badawczo-rozwojowe:

1. Spółka będzie dokonywała przyporządkowania poszczególnych umów zlecenia/umów o dzieło do poszczególnych prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych, z którymi związana będzie dana umowa zlecenia/umowa o dzieło, o ile takie wyodrębnienie będzie możliwe, lub też

2. Spółka będzie ogólnie opisywała związek zawartych umów o dzieło zlecenia/umów o dzieło (np. w formie adnotacji na umowie) z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, o ile przypisanie do konkretnych projektów badawczo-rozwojowych nie będzie możliwe.

Ponadto, o ile zadania w ramach danej umowy zlecenia/umowy o dzieło będą tylko częściowo związane z prowadzoną działalnością kwalifikowaną jako badawczo-rozwojowa, Spółka będzie prowadziła ewidencję czasu przeznaczonego na realizację zadań w tym zakresie, w sposób analogiczny do opisanego dla Pracowników Działu R&D. Na podstawie tej ewidencji możliwe będzie określenie, w jakiej proporcji (w procentach) czas przeznaczony na realizację zadań związanych z prowadzoną działalnością kwalifikowaną jako badawczo-rozwojowa pozostaje w ogólnym czasie realizacji zadań przez współpracownika w danym miesiącu.

Spółka stwierdza, że może w przyszłości zatrudniać na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło, w zależności od umowy i charakteru działań danego współpracownika: (1) współpracowników wykonujących wyłącznie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, oraz (2) współpracowników wykonujących jedynie częściowo usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

O ile zadania w ramach danej umowy zlecenia/umowy o dzieło będą tylko częściowo związane z prowadzoną działalnością kwalifikowaną jako badawczo-rozwojowa, Spółka będzie prowadziła ewidencję czasu przeznaczonego na realizację zadań w tym zakresie, w sposób analogiczny do ewidencji prowadzonej dla Pracowników Działu R&D.

Niniejszym Spółka pragnie doprecyzować, że dla celów prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej planuje w przyszłości zatrudniać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Oprócz tego, jak wskazano we wniosku o interpretację, Spółka zatrudnia dla celów prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę.

W związku z przeformułowanymi pytaniami Nr 14 i Nr 15, Spółka ponosiła lub będzie ponosić koszty następującego rodzaju:

a.

koszty zakupu niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (koszty drobnego oprzyrządowania) w postaci koszty elementów do budowy stołów technicznych, koszty płyt do budowy stołów laboratoryjnych, koszty sterowników do pomieszczeń Laboratorium.

b.

koszty związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń Działu R&D oraz drobne bieżące koszty funkcjonowania Działu R&D w postaci kosztów wizytówek, kosztów artykułów biurowych, kosztów artykułów gospodarczych.

c.

koszty materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej w postaci kosztów materiałów do drukarki 3D wykorzystywanej w pracach projektowych.

d.

koszty surowców i materiałów zużywanych do prac badawczo-rozwojowych (prace testowe, budowa modeli prototypowych) w ramach poszczególnych projektów realizowanych przez Dział R&D w postaci kosztów elementów mocujących, rolek, rur precyzyjnych, elementów do stanowisk testów zderzeniowych, akcesoriów do budowy stanowisk pneumatycznych, wierteł, elementów do testowania systemów płaskownikowych.

Natomiast, wskazując, jakie konkretnie składniki mieszczą się pod pojęciem: koszty zakupu drobnego oprzyrządowania Działu R&D, koszty związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń Działu R&D oraz drobne bieżące koszty funkcjonowania Działu R&D, Spółka doprecyzowuje, że są to:

* koszty zakupu drobnego oprzyrządowania - to koszty zakupu niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej w postaci kosztów elementów do budowy stołów technicznych, kosztów płyt do budowy stołów laboratoryjnych, kosztów sterowników do pomieszczeń Laboratorium,

* koszty związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń Działu R&D oraz drobne bieżące koszty funkcjonowania Działu R&D - to koszty wizytówek, koszty artykułów biurowych, koszty artykułów gospodarczych.

Ponadto, jak wskazano we wniosku o interpretację, Spółka ponosiła lub będzie ponosić następujące koszty, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o p.d.o.p.:

a.

koszty nabycia usług udostępnienia/najmu dotyczących korzystania z maszyn i urządzeń wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych, albo też

b.

koszty nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie w postaci kosztów wytworzenia/wydruku elementów w technologii 3D na danej maszynie/ urządzeniu, wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych.

Zarówno zakup ww. usług udostępnienia/najmu dotyczących korzystania z maszyn i urządzeń, jak i zakup ww. usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie będzie dokonywany od podmiotów niebędących podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o p.d.o.p.

Spółka zauważa, że prawidłowość kwalifikacji ww. kosztów jako kosztów, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o p.d.o.p. jest przedmiotem pytania nr 17 we wniosku o interpretację.

Spółka wskazuje również, że Spółka ponosiła lub będzie ponosić następujące koszty, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy o p.d.o.p.:

a.

koszty nabycia usług udostępnienia/najmu dotyczących korzystania z maszyn i urządzeń wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych, albo też

b.

koszty nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie w postaci kosztów wytworzenia/wydruku elementów w technologii 3D na danej maszynie/ urządzeniu, wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych.

Zarówno zakup ww. usług udostępnienia/najmu dotyczących korzystania z maszyn i urządzeń, jak i zakup ww. usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie będzie dokonywany od podmiotów niebędących podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o p.d.o.p.

Spółka zauważa, że prawidłowość kwalifikacji ww. kategorii kosztów jako kosztów, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy o p.d.o.p. jest przedmiotem pytania Nr 18 we wniosku o interpretację.

Spółka ponosiła lub będzie ponosić następujące koszty, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o p.d.o.p., tj. koszty związane z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów/praw ochronnych na wzory użytkowe praw z rejestracji wzorów przemysłowych:

a.

koszty przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b.

koszty opłat związanych z dokonaniem zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim zagranicznym organie,

c.

koszty związane z postępowaniami przed Urzędem Patentowym RP lub odpowiednim zagranicznym organem, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

d.

koszty odparcia zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym RP, jak i odpowiednim zagranicznym organie

e.

koszty opłat okresowych, opłat za odnowienie, tłumaczeń oraz dokonywania innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Pismem z dnia 24 maja 2018 r. Wnioskodawca ostatecznie sformułował treść pytań oznaczonych we wniosku Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 i 19 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz Nr 3 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych mających być przedmiotem interpretacji indywidualnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., za koszty kwalifikowane objęte zakresem tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o p.d.o.p., Spółka powinna uznać wymienione w opisie zdarzenia przyszłego koszty związane z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów/praw ochronnych na wzory użytkowe/praw z rejestracji wzorów przemysłowych (pytanie Nr 19)?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 19 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast w zakresie pozostałych pytań w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., za koszty kwalifikowane objęte zakresem tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o p.d.o.p., Spółka powinna uznać wymienione w opisie zdarzenia przyszłego koszty związane z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów/praw ochronnych na wzory użytkowe/praw z rejestracji wzorów przemysłowych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości uznania za koszty kwalifikowane, w myśl art. 18d ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p. wydatków związanych z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych - jest prawidłowe.

Stan prawny do 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi" (art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p.).

W myśl art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r. kosztami kwalifikowanymi są koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:

a.

przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b.

prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione do momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c.

odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d.

opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Ponadto, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.).

W myśl art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p., prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku, gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3;

2.

w przypadku pozostałych podatników:

a.

50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

b.

30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3.

W myśl art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p.).

Zgodnie z art. 18e u.p.d.o.p., podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

Stan prawny od 1 stycznia 2018 r.

Jednocześnie, należy zaznaczyć, że art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2201) od 1 stycznia 2018 r., zostały wprowadzone zmiany do art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które odnoszą się do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p., podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane uznaje się koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a.

przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b.

prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c.

odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d.

opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.).

Natomiast zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650), kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

W myśl art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p.).

Zgodnie z art. 18e u.p.d.o.p., podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że: "(...) poszczególne prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez Spółkę mają również wymierne skutki (w przypadku zakończenia prac badawczo-rozwojowych wynikiem pozytywnym) w postaci uzyskiwanych praw ochronnych w szczególności, Spółka składa w Urzędzie Patentowym wnioski o zastrzeżenia na wzory użytkowe. Spółka zakłada, że w przyszłości może również zastrzegać w Urzędzie Patentowym patenty na wynalazki. (...) Spółka ponosiła lub będzie ponosić następujące koszty, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o p.d.o.p., tj. koszty związane z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych:

a.

koszty przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b.

koszty opłat związanych z dokonaniem zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim zagranicznym organie,

c.

koszty związane z postępowaniami przed Urzędem Patentowym RP lub odpowiednim zagranicznym organem, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

d.

koszty odparcia zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym RP, jak i odpowiednim zagranicznym organie,

e.

koszty opłat okresowych, opłat za odnowienie, tłumaczeń oraz dokonywania innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (...)."

Natomiast w uzasadnieniu własnego stanowiska ad. 19 Wnioskodawca wskazał, że: "(...) prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., za koszty kwalifikowane objęte zakresem tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o p.d.o.p., Spółka powinna uznać wymienione w opisie zdarzenia przyszłego koszty związane z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów/praw ochronnych na wzory użytkowe/praw z rejestracji wzorów przemysłowych."

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, stwierdzić należy, że wymienione w opisie zdarzenia przyszłego wydatki, ponoszone przez Spółkę, a które będą dotyczyć kosztów związanych z uzyskaniem lub utrzymaniem patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p. będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy koszt kwalifikowany, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 19 należy więc uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl