0114-KDIP2-1.4010.16.2022.3.KS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.16.2022.3.KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 16 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisu art. 17 ust. 6a i 6b w zw. z art. 11c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 października 2022 r. (data wpływu 14 paździrnika 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także: (...), Wnioskodawca, Spółka, Firma) posiada siedzibę w (...).

Spółka prowadzi działalność w zakresie:

1. Produkcja opakowań z papieru oraz wielowarstwowe:

- torebki

- worki - rozpoczęcie produkcji w 2019 r.

2. Zadruk papieru metodą fleksograficzną.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w (...) roku. W (...) roku Spółka została przekształcona z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu (...) czerwca 2017 r. Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej także: SSE). W wyniku realizacji rozpoczętego w 2017 r. projektu wybudowania nowego zakładu na terenie SSE w (...) w 2019 r. Firma rozpoczęła produkcję worków papierowych.

Produkcja tych opakowań jest produkcją kilkuetapową. Etapami produkcji są: cięcie papieru, zadruk papieru, zadruk karty dennej, zadruk kartki wentylowej. Do wyprodukowania worka może być więc konieczne użycie kilku półproduktów:

- zadrukowany papier pierwszej warstwy,

- zadrukowany papier - kartka denna,

- zadrukowany papier - kartka wentylowa,

- papier cięty.

W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystywania mocy produkcyjnych, niektóre półprodukty są przesuwane pomiędzy częścią zakładu nieobjętą SSE a częścią objętą SSE i odwrotnie. W celu wyliczenia dochodu dla części strefowej i pozastrefowej Spółka dokonuje rozliczeń transakcji (przesunięcia półproduktów) pomiędzy jednostką strefową i pozastrefową na zasadach jak między podmiotami niezależnymi dokonując wyceny półproduktów - na następujących zasadach:

1. Zadrukowany papier - przesunięcia półproduktów odbywają się w średniej miesięcznej cenie sprzedaży zadrukowanego papieru (wyrób gotowy) do polskich kontrahentów niepowiązanych.

2. Papier cięty - przesunięcia półproduktów odbywają się w średniej miesięcznej cenie zakupu papieru powiększonej o koszty:

a. Bezpośrednie i pośrednie cięcia papieru,

b. Proporcjonalnie do przerobu koszty ogólnoprodukcyjne,

c. Proporcjonalnie do przerobu koszty ogólnozakładowe.

W piśmie z 10 października Wnioskodawca ostatecznie sformułował treść pytania i własne stanowisko w sprawie.

Pytanie

Czy dokonując wyceny półproduktów podczas ich przesunięć w opisany w stanie faktycznym sposób Spółka dla celów rozliczenia podatkowego podatku CIT, w szczególności dla wyliczenia zwolnienia od podatku dochodowego przysługującego Wnioskodawcy w ramach jego działalności prowadzonej w zakresie i na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, może i powinna zastosować przepisy art. 17 ust. 6a i 6b w związku z odpowiednio stosowanym art. 11c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej także: ustawa o CIT).

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy dla wyliczenia zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego mu w ramach jego działalności prowadzonej w zakresie i na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670 z późn. zm.) może i powinien on stosować wskazane w zadanym powyżej pytaniu przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm. dalej: "ustawa o CIT"), tj. art. 17 ust. 6a i 6b w związku z odpowiednio stosowanym art. 11c tej ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Powyższy przepis stosuje się, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4-6d ustawy o CIT. Zgodnie z art. 17 ust. 4 tej ustawy zwolnienia podatkowe, w powyższym zakresie przysługują podatnikowi wyłącznie odpowiednio z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w zezwoleniu.

Ustęp 6a ww. artykułu stanowi zaś, że w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej określonym w zezwoleniu, działalność prowadzoną na terenie strefy wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w zezwoleniu.

Jednocześnie ust. 6b wspomnianego artykułu zobowiązuje podatnika działającego w SSE, by przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego na podstawie zezwolenia za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 6a, przepisy rozdziału 1a oddziału 2 ustawy o CIT stosował odpowiednio do transakcji między tą jednostką organizacyjną a pozostałą częścią przedsiębiorstwa podatnika.

Zgodnie więc z przepisem art. 11c ustawy o CIT, do m.in. którego odpowiedniego stosowania zobowiązuje art. 17 ust. 6b tej ustawy, podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Odpowiednie stosowanie ww. przepisu rozdziału 1a oddziału 2 ustawy o CIT trzeba więc w ocenie Spółki rozumieć w ten sposób, że przy rozliczeniach pomiędzy jednostką organizacyjną działającą w SSE na podstawie zezwolenia a pozostałą częścią przedsiębiorstwa podatnika (spoza SSE) należy stosować warunki takie, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Mamy więc do czynienia z pewną fikcją prawną, która traktuje działalność prowadzoną przez Spółkę w SSE oraz poza SSE jako prowadzoną przez dwa niezależne podmioty, które dodatkowo obowiązane są ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Mając na względzie powyższe przepisy Spółka wyraża swoje przekonanie, że nie tylko może, ale i powinna stosować wskazane w zadanym powyżej, przeformułowanym pytaniu przepisy art. 17 ust. 6a i 6b w związku z art. 11c ustawy o CIT oraz ustalać rozliczenia pomiędzy jednostką organizacyjną prowadzoną przez Spółkę w SSE a pozostałą częścią przedsiębiorstwa na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Przyjęty przez nią techniczny sposób prowadzenia tych rozliczeń pozostaje w gestii Spółki, z uwzględnieniem jej specyfiki, istotne jest jednak to, by spełniał on powyższe warunki dla transakcji między jednostką organizacyjną działającą w SSE a pozostałą częścią przedsiębiorstwa Spółki.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i/lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl