0114-KDIP2-1.4010.155.2021.2.OK - Oświadczenie spółki jawnej wyłączające status podatnika CIT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.155.2021.2.OK Oświadczenie spółki jawnej wyłączające status podatnika CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 21 kwietnia 2021 r. (data wpływu 21 kwietnia 2021 r.) uzupełnionym pismem z 19 lipca 2021 r. (data nadania 19 lipca 2021 r., data wpływu 19 lipca 2021 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 28 czerwca 2021 r. znak 0114-KDIP2-1.4010.155.2021.1.OK (data nadania 28 czerwca 2021 r., data odbioru 12 lipca 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka jawna w sposób prawidłowy dokonała złożenia Informacji, tym samym Wnioskodawca uzyskując z niej dochody będzie je rozliczał zgodnie w treścią art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy CIT jako podmiotu transparentnego podatkowo - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka jawna w sposób prawidłowy dokonała złożenia Informacji, tym samym Wnioskodawca uzyskując z niej dochody będzie je rozliczał zgodnie w treścią art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy CIT jako podmiotu transparentnego podatkowo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą na terytorium Polski (dalej: "Wnioskodawca"), będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: "Spółka jawna"). Spółka jawna powstała wskutek przekształcenia spółki komandytowej (dalej: "Spółka komandytowa" lub "Spółka przekształcana"), na podstawie art. 551 i nast. w zw. z art. 581 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.; dalej: "k.s.h.").

Spółka jawna w terminie 14 dni od dnia dokonania jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonała obowiązku wynikającego z art. 1 ust. 3 pkt 1a Ustawy CIT, tj. złożyła informację o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej Spółki jawnej (dalej: "Informacja"). Spółka jawna złożyła informację na urzędowych formularzach według określonego wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (dalej: "Rozporządzenie o wzorze informacji"), tj. na formularzu CIT-15J wraz załącznikami CIT/JW. Spółka jawna złożyła Informację do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Spółki jawnej oraz dla każdego podatnika osiągającego dochody ze Spółki jawnej. Spółka jawna powstała wskutek przekształcenia Spółki komandytowej.

W trakcie trwania procedury przekształceniowej Spółki komandytowej (między momentem sporządzenia planu przekształcenia a podjęciem uchwały o przekształceniu) w Spółkę jawną doszło do zmiany w składzie wspólników Spółki komandytowej. Wskutek wskazanej zmiany, wspólnikami Spółki komandytowej nie były wyłącznie osoby fizyczne. Dodatkowo, wraz ze zmianą w składzie wspólników Spółki komandytowej, doszło do zmiany udziału w zysku Spółki komandytowej. Zgodnie z Odpowiedzią Ministerstwa Finansów z dnia 15 lutego 2021 r. na interpelację poselską nr 18645 sygn. DD5.054.8.2021 (opubl. sejm.gov.pl) (dalej: "Odpowiedź na interpelację") "W konsekwencji, jeżeli spółka jawna powstaje w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego, w tym np. spółki komandytowej, to wówczas wspomnianą informację powinna złożyć w terminie: 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia spółki - jeżeli w trakcie przekształcenia innej spółki w spółkę jawną doszło do zmiany wspólników takiej przekształcanej spółki lub praw wspólników do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia), (...).".

Tym samym, Wnioskodawca powziął wątpliwości czy z uwagi na zmianę wśród wspólników Spółki komandytowej w trakcie trwania procedury przekształceniowej w Spółkę jawną, Spółka jawna w sposób prawidłowy złożyła Informację, zgodnie z Odpowiedzią na interpelację, tj. w terminie 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia Spółki komandytowej w Spółkę jawną. Wspólnicy Spółki komandytowej w uchwale o przekształceniu w Spółkę jawną postanowili o niezamykaniu ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień rejestracji przekształcenia w Spółkę jawną w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. zachowana została kontynuacja prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wnioskodawca pismem z dnia 19 lipca 2021 r. uzupełnił opis stanu faktycznego o następujące informacje:

Spółka jawna powstała z przekształcenia ze Spółki komandytowej została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 31 marca 2021 r.

Spółka jawna powstała z przekształcenia ze Spółki komandytowej z dniem 7 kwietnia 2021 r. złożyła informację, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do właściwych Urzędów Skarbowych ze względu na siedzibę Spółki jawnej oraz podatników osiągających dochody z takiej spółki na formularzu CIT-15J oraz załączników do tego formularzu CIT/JW.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jawna w sposób prawidłowy dokonała złożenia Informacji, tym samym Wnioskodawca uzyskując z niej dochody będzie je rozliczał zgodnie w treścią art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy CIT jako podmiotu transparentnego podatkowo?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jawna w sposób prawidłowy dokonała złożenia Informacji, tym samym pozostaje podmiotem transparentnym podatkowo, a Wnioskodawca uzyskiwane z niej dochody będzie rozliczał zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 i ust. 2 Ustawy CIT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1a Ustawy CIT, przepisy tej ustawy mają również zastosowanie do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a. przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), lub

b. aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników - do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 5 Ustawy CIT, spółka jawna posiada status podatnika odpowiednio od pierwszego dnia roku obrotowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1a lit. a, albo od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, o których mowa w ust. 3 pkt 1a lit. b, do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru. Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 2b Ustawy CIT, w przypadku uzyskania statusu podatnika przez spółkę jawną pierwszy rok podatkowy tej spółki trwa od dnia, w którym spółka uzyskała ten status, do końca przyjętego przez tę spółkę roku obrotowego.

Zgodnie z przepisami k.s.h., a dokładniej art. 556 k.s.h., do przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową wymaga się: sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami, powzięcia uchwały o przekształceniu spółki; określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją; dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej. Tym samym, sporządzenie i przyjęcie przez wspólników spółki przekształcanej planu przekształcenia inicjuje rozpoczęcie procedury przekształceniowej. Na podstawie art. 555 § 1 k.s.h., w związku z art. 251 § 1 k.s.h., spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru (wpis konstytutywny). Tym samym, Spółka jawna powstała w momencie wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W tym miejscu należy także powołać przepisy ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej jednostka, co do zasady, zamyka księgi rachunkowe. Jednakże zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 1 tej ustawy można nie zamykać ksiąg rachunkowych m.in. w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową. Wspólnicy Spółki komandytowej w uchwale o przekształceniu w Spółkę jawną postanowili o niezamykaniu ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień rejestracji przekształcenia w Spółkę jawną w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. zachowana została kontynuacja prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na niezamknięcie przez Spółkę komandytową ksiąg rachunkowych, Spółka jawna kontynuuje rok obrotowy zapoczątkowany przez spółkę komandytową. W takiej sytuacji Spółka jawna rozpocznie "swój" pierwszy rok obrotowy dopiero po zakończeniu roku rozpoczętego przez Spółkę komandytową. Tym samym Spółka jawna, po zarejestrowaniu będzie miała czas na zgłoszenie informacji o wspólnikach osiągających z niej zysk. Zdaniem Wnioskodawcy, niemożliwym w takiej sytuacji byłoby dokonanie informacji o wspólnikach Spółki jawnej przed rozpoczęciem roku obrotowego, bowiem musiałoby to nastąpić jeszcze w roku 2020 r., na moment kiedy przez wspólników Spółki komandytowej nie zostały podjęte działania w celu rozpoczęcia procedury przekształceniowej.

Dodatkowo, przed rozpoczęciem roku obrotowego (tj. 2020 r.), przepisy nowelizacji Ustawy o CIT nie weszły w życie, tym samym niemożliwym było dokonanie zawiadomienia przed rozpoczęciem roku obrotowego. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na Rozporządzenie o wzorze informacji. Formularz CIT-15J wprost wskazuje na dane spółki jawnej. W poz. Nr 1 należy wskazać nr NIP spółki jawnej, w części B należy wskazać dane spółki jawnej, w części D osobę reprezentującą spółkę jawną. Tym samym, zgodnie z formularzem CIT-15J opublikowanym Rozporządzeniem o wzorze informacji, należy wskazać dane spółki jawnej - tym samym nie ma możliwości wskazania danych podmiotu działającego pod inną formą prawną - skoro bowiem formularz wprost wskazuje na dane spółki jawnej.

Tak jak Wnioskodawca wspomniał powyżej, na podstawie art. 555 § 1 k.s.h., w związku z art. 251 § 1 k.s.h., spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru (wpis konstytutywny). Tym samym, dopiero w dacie wpisu przekształcenia w spółkę jawną, spółka jawna powstaje i ma możliwość dokonania prawidłowego zgłoszenia na formularzu CIT-15J wraz z załącznikami. Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy Ustawy CIT zawierają lukę w tym zakresie, bowiem nie określają sytuacji w przypadku powstania podmiotu wskutek przekształcenia. Skoro bowiem ustawa nie przewiduje wyjątków, to nie można ich tworzyć. Dodatkowo, Ustawa o CIT nie wskazuje w jakim terminie spółka jawna powstała wskutek przekształcenia powinna złożyć informację. Zdaniem Wnioskodawcy, spółka jawna powstała wskutek przekształcenia, w przypadku gdy w ramach przekształcenia na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości nie są zamykane księgi podmiotu przekształcanego, nie może wypełnić obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a Ustawy CIT, bowiem spółka jawna nie istniała przed rozpoczęciem jej roku obrotowego. Dodatkowo, zgodnie z treścią Odpowiedzi na interpelację: "W konsekwencji, jeżeli spółka jawna powstaje w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego, w tym np. spółki komandytowej, to wówczas wspomnianą informację powinna złożyć w terminie: - 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia spółki - jeżeli w trakcie przekształcenia innej spółki w spółkę jawną doszło do zmiany wspólników takiej przekształcanej spółki lub praw wspólników do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia), (...)". W niniejszej sprawie, plan przekształcenia Spółki komandytowej w Spółkę jawną został przyjęty w dniu 1 lutego 2021 r. (dalej: "Plan przekształcenia"). Plan przekształcenia wskazywał wprost na planowane zmiany wśród wspólników Spółki przekształcanej. Z uwagi na wydaną w dniu 15 lutego 2021 r. Odpowiedzią na interpelację, która co prawda nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa ani wiążącej wykładni przepisów prawa, wspólnicy Spółki przekształcanej, a w efekcie i Spółka jawna, zgodnie z konstytucyjną zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa, postanowili o złożeniu Informacji w terminie 14 dni od dnia wpisu przekształcenia w Spółkę jawną, bowiem tak jak wspomniano, w trakcie trwania procedury przekształceniowej zainicjowanej przyjęciem w dniu 1 lutego 2021 r. Planu przekształcenia, doszło do zmiany wśród wspólników Spółki przekształcanej oraz do zmiany udziału wspólników w zysku Spółki komandytowej. Z literalnego brzmienia Odpowiedzi na interpelację wprost wynika, że jeżeli w trakcie przekształcenia innej spółki w spółkę jawną doszło do zmiany wspólników takiej przekształcanej spółki, to spółka jawna ma 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia w spółkę jawną na dokonanie informacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, złożenie wymaganej informacji jest czynnością, która ma charakter czysto techniczny i ma na celu jedynie poinformowanie właściwego urzędu skarbowego, o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej. Istotą tej informacji tj. wskazanej w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a Ustawy CIT, jest to, aby Urząd Skarbowy posiadał informacje o podmiotach posiadających udział w zysku spółki jawnej. Powyższe stwierdzenie znajduje poparcie w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej Ustawę CIT. W uzasadnieniu tym wskazano bowiem wprost, że "założeniem proponowanych regulacji nie jest jednak nałożenie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym na spółki jawne przez generalne nadanie im statusu "podatnika podatku dochodowego", lecz zapewnienie możliwości weryfikacji prawidłowości rozliczeń w tym podatku przez będących podatnikami tego podatku wspólników takich spółek (bezpośrednich i pośrednich). (...) Podstawowym celem wprowadzenia tych przepisów jest zatem uszczelnienie polskiego systemu podatkowego przez skuteczniejsze egzekwowanie już istniejącego i wynikającego z aktualnych przepisów obowiązku podatkowego oraz faktyczna realizacja akceptowanej również przez inne ustawodawstwo podatkowe zasady, iż dochody powinny podlegać opodatkowaniu w miejscu/w kraju, w którym były rzeczywiście wypracowane". Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do kuriozalnych wniosków - sprzecznych z zasadą racjonalnego ustawodawcy - tj., że każda powstała w wyniku przekształcenia lub nowopowstała spółka jawna, uzyskiwałaby status podatnika podatku dochodowego i podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W przypadku spółek jawnych powstałych w wyniku przekształcenia, nie jest możliwe złożenie przez te spółki informacji przed rozpoczęciem ich roku obrotowego, bowiem takiego zgłoszenia musiałaby dokonać spółka komandytowa. W przedmiotowej sprawie takiego zgłoszenia spółka komandytowa musiałaby dokonać już w 2020 r., a więc przed podjęciem pierwszej czynności związanej z zainicjowaniem procedury przekształcenia. Powoduje to, że na gruncie obecnych przepisów, każda spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia, uzyskiwałaby status podatnika podatku dochodowego i podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Takie rozumienie przepisów prowadziłoby do różnicowania podmiotów, które nie miałoby żadnego uzasadnienia oraz podstaw i skutkowało podziałem podmiotów na takie, które powstały przed dniem 31 stycznia 2021 r. oraz na takie, które powstały po dniu 31 stycznia 2021 r. Zarówno spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia, której rok obrotowy już trwa, jak i spółka jawna, która rozpocznie nowy rok, nie jest w stanie złożyć przed rozpoczęciem swojego roku obrotowego wymaganej informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki. Takie rozumienie przepisu jest zatem wprost sprzeczne z zasadą "Impossibilium nulla obligatio est", w myśl której nikt nie jest zobowiązany do wykonania rzeczy niemożliwych. Ponadto, Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że swoboda ustawodawcy w kształtowaniu materialnych treści prawa podatkowego jest w swoisty sposób równoważona istnieniem po stronie ustawodawcy obowiązku szanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności szanowania zasad przyzwoitej legislacji (orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 24 maja 1994 r., sygn. K. 1/94 oraz z 18 października 1994 r., sygn. K 2/94). Jednocześnie, zgodnie z poglądem doktryny (Banaszak B.; "Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - komentarz"; wyd. 2; Warszawa 2012), na treść zasady demokratycznego państwa prawnego składają się m.in.: zasada zaufania obywateli do państwa; zasada przyzwoitej legislacji oraz zasada ochrony praw nabytych i interesów w toku. Przy czym, zasada przyzwoitej legislacji obejmuje między innymi wymóg dostatecznej określoności przepisów, które powinny być formułowane w sposób precyzyjny i jasny oraz poprawny pod względem językowym. Wymóg jasności oznacza obowiązek tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw. Związana z jasnością precyzja przepisu winna przejawiać się w konkretności nakładanych obowiązków i przyznawanych praw, tak by ich treść była oczywista i pozwalała na ich wyegzekwowanie. Zasady poprawnej legislacji obejmują również podstawowy, z punktu widzenia procesu prawotwórczego, etap formułowania celów, które mają zostać osiągnięte przez ustanowienie określonej normy prawnej, (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 grudnia 2009 r.; sygn. K 5/08).

Z tego powodu - zdaniem Wnioskodawcy - nie budzi wątpliwości, że w omawianym stanie faktycznym Spółka jawna prawidłowo złożyła Informację, tj. w terminie 14 dni od dnia wpisu przekształcenia Spółki komandytowej w Spółkę jawną, a tym samym Spółka jawna nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo warto wskazać, że Spółka przekształcana oraz Spółka jawna powstała wskutek przekształcenia zastosowały się do treści Odpowiedzi na interpelację, tj. z uwagi na zmianę w składzie wspólników w trakcie trwania procedury przekształcenia, Spółka jawna dokonała Informacji w terminie 14 dni od dnia wpisu przekształcenia w Spółkę jawną. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka jawna w sposób prawidłowy dokonała złożenia Informacji, tym samym pozostaje podmiotem transparentnym podatkowo, tj. nieopodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ: - zastosowała się do Odpowiedzi na interpelację, - księgi Spółki przekształcanej nie zostały zamknięte na dzień poprzedzający dzień rejestracji przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. zachowana została kontynuacja prowadzenia ksiąg rachunkowych, w związku z czym nie nastąpiło otwarcie ksiąg spółki jawnej i rozpoczęcie jej roku obrotowego i niemożliwe było złożenie informacji przed otwarciem jej ksiąg i rozpoczęciem roku obrotowego, - spółka jawna powstaje dopiero w momencie wpisu w KRS, tym samym nie ma wcześniejszej możliwości działania (nie ma tutaj formy "w organizacji" tak jak np. w przypadku spółek kapitałowych), - formularz KRS-15J opublikowany w Rozporządzeniu o wzorze informacji wprost wskazuje na dane spółki jawnej - tym samym nie pozwala na dokonanie zgłoszenia przez podmiot działający pod inną formą prawną, - w przedmiotowej sprawie, od momentu zainicjowania procedury przekształcenia (co miało miejsce dnia 1 lutego 2021 r. w momencie przyjęcia Planu przekształcenia) do dnia wpisu Spółki jawnej doszło do zmiany wśród wspólników Spółki przekształcanej oraz do zmiany udziału w zysku Spółki przekształcanej, - przepisy ustawy o CIT nie przewidują rozwiązań szczególnych, wprost odnoszących się do spółek jawnych powstałych wskutek przekształcenia, dlatego względem spółek jawnych powstałych wskutek przekształcenia powinna mieć zastosowania wykładnia "In dubio pro tributario", tj. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika - bowiem Ustawa CIT nie wskazuje wprost na terminy w jakich spółki jawne powstałe wskutek przekształcenia powinny dokonywać informacji. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy Spółka jawna dopełniła terminowo obowiązku Informacji, tym samym pozostaje podmiotem transparentnym podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego zakresie ustalenia, czy Spółka jawna w sposób prawidłowy dokonała złożenia Informacji, tym samym Wnioskodawca uzyskując z niej dochody będzie je rozliczał zgodnie w treścią art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy CIT jako podmiotu transparentnego podatkowo - jest prawidłowy.

W myśl art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: ustawa CIT, u.p.d.o.p.), przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a. przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), lub

b. aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników - do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Przy czym w myśl art. 21 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123, dalej: ustawa nowelizująca), pierwszą informację, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a ustawy zmienianej w art. 2, spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, składa w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

1.

1 stycznia 2021 r. - w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.;

2.

rozpoczęcia działalności - w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Jeżeli przed przekazaniem pierwszej informacji, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a ustawy zmienianej w art. 2, nastąpi zmiana w składzie podatników, pierwszą aktualizację informacji, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. b ustawy zmienianej w art. 2, składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., chyba że termin do jej złożenia przypada później (art. 21 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy nowelizującej, w przypadku niezłożenia zgodnie z ust. 1 albo 2 informacji, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 2, spółka jawna uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.

W myśl natomiast art. 1 ust. 4 ustawy CIT, informacja, o której mowa w ust. 3 pkt 1a, zawiera:

1.

imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:

a.

wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,

b.

podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;

2.

nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Zgodnie zaś z art. 1 ust. 5 ustawy CIT, spółka jawna posiada status podatnika odpowiednio od pierwszego dnia roku obrotowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1a lit. a, albo od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, o których mowa w ust. 3 pkt 1a lit. b, do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika zatem, że spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, jest zobowiązana do złożenia informacji, przed rozpoczęciem roku obrotowego, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki. Zobowiązana jest także do składania aktualizacji informacji, o której mowa w ww. art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a, w przypadku zmian w składzie ich wspólników/podatników, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia takich zmian. Jednocześnie, w przypadku niezłożenia takiej informacji spółka uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych od pierwszego dnia roku obrotowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1a lit. a, albo od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, o których mowa w ust. 3 pkt 1a lit. b, do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru (art. 1 ust. 5 ustawy CIT).

Powyższe przepisy dotyczą także nowopowstających spółek jawnych oraz spółek jawnych powstałych w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego, które chciałyby zachować status podmiotów podatkowo transparentnych, to jest podmiotów, w przypadku których opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają tylko wspólnicy takiego podmiotu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą na terytorium Polski. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, która powstała wskutek przekształcenia spółki komandytowej. Spółka jawna w terminie 14 dni od dnia dokonania jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego złożyła informację o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej Spółki jawnej, na formularzu CIT-15J wraz załącznikami CIT/JW.

W trakcie trwania procedury przekształceniowej Spółki komandytowej (między momentem sporządzenia planu przekształcenia a podjęciem uchwały o przekształceniu) w Spółkę jawną doszło do zmiany w składzie wspólników Spółki komandytowej. Wskutek wskazanej zmiany, wspólnikami Spółki komandytowej nie były wyłącznie osoby fizyczne. Dodatkowo, wraz ze zmianą w składzie wspólników Spółki komandytowej, doszło do zmiany udziału w zysku Spółki komandytowej.

Spółka jawna powstała z przekształcenia ze Spółki komandytowej została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 31 marca 2021 r. Spółka jawna powstała z przekształcenia ze Spółki komandytowej z dniem 7 kwietnia 2021 r. złożyła informację, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do właściwych Urzędów Skarbowych ze względu na siedzibę Spółki jawnej oraz podatników osiągających dochody z takiej spółki na formularzu CIT-15J oraz załączników do tego formularzu CIT/JW.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy Spółka jawna w sposób prawidłowy dokonała złożenia Informacji, tym samym Wnioskodawca uzyskując z niej dochody będzie je rozliczał zgodnie w treścią art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy CIT jako podmiotu transparentnego podatkowo.

Mając na uwadze powyższe uregulowania w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że, jeżeli spółka jawna powstaje w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego, w tym np. spółki komandytowej, to wówczas informację, o której mowa w ww. art. 1 ust. 3 pkt 1a, powinna złożyć w terminie:

* 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia spółki - jeżeli w trakcie przekształcenia innej spółki w spółkę jawną doszło do zmiany wspólników takiej przekształcanej spółki lub praw wspólników do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia), lub

* przed dniem rejestracji przekształcenia spółki - jeżeli w trakcie przekształcenia innej spółki w spółkę jawną nie doszło do zmiany wspólników takiej przekształcanej spółki lub praw wspólników do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia); w tym przypadku informację taką zobowiązana byłaby złożyć spółka przekształcana.

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej Ustawodawca wyraźnie wskazał, iż "założeniem proponowanych regulacji nie jest nałożenie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym na spółki jawne przez generalne nadanie im statusu podatnika podatku dochodowego, lecz zapewnienie możliwości weryfikacji prawidłowości rozliczeń w tym podatku przez będących podatnikami tego podatku wspólników takich spółek (bezpośrednich i pośrednich)."

W uzasadnieniu tym Ustawodawca wskazał również: "podstawowym celem wprowadzenia tych przepisów jest zatem uszczelnienie polskiego systemu podatkowego przez skuteczniejsze egzekwowanie już istniejącego i wynikającego z aktualnych przepisów obowiązku podatkowego oraz faktyczna realizacja akceptowanej również przez inne ustawodawstwa podatkowe zasady, iż dochody powinny podlegać opodatkowaniu w miejscu/w kraju, w którym były rzeczywiście wypracowane."

Z art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy CIT wynika, że informację o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki - spółka jawna składa przed rozpoczęciem roku obrotowego. Ponadto powinna złożyć aktualizację informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników

Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217), księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3:

1.

na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym,

2.

na początek każdego następnego roku obrotowego,

3.

na dzień zmiany formy prawnej,

W myśl art. 12 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3-3d, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 6 ustawy CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Zatem zamknięcie ksiąg rachunkowych prowadzi do zakończenia roku obrotowego podatnika.

Przy czym zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Z powyższego przepisu wynika zatem uprawnienie przysługujące przekształcającym się spółkom osobowym (m.in. spółce komandytowej przekształcającej się w spółkę jawną), w zakresie zamknięcia (bądź też nie) ksiąg rachunkowych.

Wskazać należy, iż rozpoczęcie pierwszego roku obrotowego przedsiębiorcy będącego spółką jawną nie jest tożsame z datą rejestracji w KRS-ie takiego przedsiębiorcy. Początkiem roku obrotowego nowotworzonego podmiotu zobowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym spółek prawa handlowego, jest dzień otwarcia przez taki podmiot ksiąg rachunkowych.

W omawianej sprawie należy zwrócić uwagę, iż w procesie przekształcania spółek nie następuje zmiana tożsamości podmiotu podlegającego przekształceniu. Spółka przekształcana nie przestaje istnieć.

Zgodnie bowiem z art. 552 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, dalej: k.s.h.), spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Zgodnie natomiast z art. 553 § 1 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Natomiast Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, z uwzględnieniem art. 576 (art. 553 § 2 i § 3 k.s.h.).

Z treści art. 552 i art. 553 Kodeksu spółek handlowych wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, w myśl których spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Zasady powyższej sukcesji uniwersalnej nie obejmują jednak skutków podatkowych, tzw. sukcesji podatkowej, gdyż te zasady zostały unormowane odrębnie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).

Zgodnie bowiem z art. 93a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1. przekształcenia innej osoby prawnej,

2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Przy czym zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej.

Sukcesja podatkowa na gruncie podatków dochodowych oznacza, że na spółkę przekształconą przejdą skutki podatkowe zdarzeń zaistniałych w spółce przekształcanej i ujętych w prowadzonych przez nią ewidencjach dla celów podatkowych, które wystąpiłyby w tej spółce, gdyby przekształcenie nie miało miejsca.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż zarówno sukcesja uniwersalna w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, jak i sukcesja podatkowa regulowana Ordynacją podatkową zakładają, że spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż prowadzona działalność gospodarcza przy wykorzystaniu tego samego majątku będzie kontynuowana przez następcę prawnego.

Jak już wykazano powyżej w przypadku dochowania powyższych terminów, spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego zachowa status podmiotu podatkowo transparentnego, a tym samym będzie uprawniona do rozliczania przychodów i kosztów przez jej bezpośrednich i pośrednich wspólników będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach przewidzianych w art. 5 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Natomiast przychody z zysków kapitałowych, przypisane wspólnikowi na podstawie ust. 1, zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła (art. 5 ust. 1a u.p.d.o.p.).

W myśl art. 5 ust. 2 u.p.d.o.p. zasady wyrażone w ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W sprawie będącej przedmiotem interpretacji istotne jest, że w wyniku zmiany formy prawnej Wnioskodawcy (poprzedzonej przyjęciem w dniu 1 lutego 2021 r. planu przekształcenia), doszło do zmiany wśród wspólników Spółki przekształcanej oraz do zmiany udziału wspólników w zysku Spółki komandytowej. Spółka jawna powstała z przekształcenia ze Spółki komandytowej została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 31 marca 2021 r. Spółka jawna powstała z przekształcenia ze Spółki komandytowej z dniem 7 kwietnia 2021 r. złożyła informację, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do właściwych Urzędów Skarbowych ze względu na siedzibę Spółki jawnej oraz podatników osiągających dochody z takiej spółki na formularzu CIT-15J oraz załączników do tego formularzu CIT/JW.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie powinna zostać złożona informacja, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. b ustawy CIT. Podmiotem właściwym do złożenia informacji, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. b ustawy CIT będzie Wnioskodawca (Spółka jawna) jako spółka przekształcona. Ww. informację Wnioskodawca winien złożyć w terminie 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia w KRS (w przedmiotowej sprawie będzie to dzień dokonania wpisu w KRS).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy Spółka jawna w sposób prawidłowy dokonała złożenia informacji, tym samym Wnioskodawca uzyskując z niej dochody będzie je rozliczał zgodnie w treścią art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy CIT jako podmiotu transparentnego podatkowo, należy uznać za prawidłowe, gdyż jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka jawna od momentu zmiany wśród wspólników Spółki przekształcanej oraz zmiany udziału wspólników w zysku Spółki komandytowej, złożyła informację o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy CIT w terminie 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia spółki.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu pandemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl