0114-KDIP2-1.4010.14.2022.1.KW, Zwolnienie z CIT dochodu uzyskanego z tytułu otrzymania akcji w drodze darowizny, dochodu w... - OpenLEX

0114-KDIP2-1.4010.14.2022.1.KW - Zwolnienie z CIT dochodu uzyskanego z tytułu otrzymania akcji w drodze darowizny, dochodu w formie dywidendy, który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe fundacji oraz zbycia akcji (w tym w celu ich umorzenia), który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe fundacji

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.14.2022.1.KW Zwolnienie z CIT dochodu uzyskanego z tytułu otrzymania akcji w drodze darowizny, dochodu w formie dywidendy, który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe fundacji oraz zbycia akcji (w tym w celu ich umorzenia), który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe fundacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 22 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu uzyskanego z tytułu:

- otrzymania Akcji w drodze darowizny pod warunkiem, że pożytki czerpane przez Fundację w przyszłości w związku z posiadaniem Akcji, takie jak otrzymywane dywidendy lub wynagrodzenie otrzymane ze zbycia tych Akcji (w tym w celu ich umorzenia), będą przeznaczone i wydatkowane tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT?

- posiadania Akcji, tj. dochodu (przychodu) w formie dywidendy, który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT

- zbycia Akcji (w tym w celu ich umorzenia), który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2167; dalej jako: "Ustawa o Fundacjach") oraz postanowień Statutu Fundacji " (...)" (dalej jako: "Statut Fundacji"). Zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Fundacji, celem Fundacji jest:

- Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym;

- Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

- Wspieranie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;

- Pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju - szczególnie dzieciom;

- Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju zdrowia dzieci i dorosłych;

- Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym i edukacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju.

- Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla dzieci;

- Wspieranie, rozwoju i promocja polskiego sportu młodzieżowego;

- Wspieranie rozwoju i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej;

- Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;

- Rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz baz rekreacyjno-sportowych;

- Udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym;

- Udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej;

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji;

- Promocja klubów sportowych;

- Promocja młodych zawodników;

- Upowszechnianie w Internecie oraz w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radiu i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

Z kolei stosownie do § 7 ust. 3 Statutu Fundacji, środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) Funduszu założycielskiego i darowizn fundatorów;

b) Darowizn, subwencji, dotacji i spadków krajowych i zagranicznych;

c) Dochodów z innych aktywów oraz praw majątkowych;

d) Dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;

e) Odsetek i depozytów bankowych.

Przy czym zgodnie z § 8 ust. 2 dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

W celu zapewnienia Fundacji długofalowych źródeł finansowania jej działalności statutowej, osoba prawna będąca polskim rezydentem podatkowym rozważa przekazanie na rzecz Fundacji w drodze darowizny udziałów lub akcji, spółek kapitałowych (dalej zwane łącznie: "Akcje"). Otrzymane Akcje w przyszłości mogą stanowić podstawę do otrzymywania przez Fundację dywidend lub wynagrodzenia ze zbycia tych Akcji (w tym zbycia w celu ich umorzenia). Środki pozyskane w ten sposób z Akcji mają być przeznaczane przez Fundację na realizację jej celów statutowych. W związku z otrzymaniem przez Fundację Akcji w drodze darowizny Fundacja oświadczy, że dochód uzyskany z Akcji przeznaczy na cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

Pytania

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dochód (przychód) Fundacji z tytułu otrzymania Akcji w drodze darowizny będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem, że pożytki czerpane przez Fundację w przyszłości w związku z posiadaniem Akcji, takie jak otrzymywane dywidendy lub wynagrodzenie otrzymane ze zbycia tych Akcji (w tym w celu ich umorzenia), będą przeznaczone i wydatkowane tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochód (przychód) uzyskiwany przez Fundację z tytułu posiadania Akcji, tj. dochód (przychód) w formie dywidendy, który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?

3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochód (przychód) uzyskiwany przez Fundację z tytułu zbycia Akcji (w tym w celu ich umorzenia), który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?

Państwa stanowisko w sprawie

1. W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w sytuacji gdy pożytki czerpane przez Fundacje z tytułu posiadania Akcji (takie jak dywidendy lub wynagrodzenie otrzymane ze zbycia tych Akcji, w tym w celu ich umorzenia) będą przeznaczone i wydatkowane tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, to dochód (przychód) Fundacji z tytułu otrzymania tych Akcji przez Fundację będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

2. W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochód (przychód) uzyskiwany przez Fundację z tytułu posiadania Akcji, tj. dochód (przychód) w formie dywidendy, który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

3. W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochód (przychód) uzyskiwany przez Fundację ze zbycia Akcji (w tym w celu ich umorzenia), który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

UZASADNIENIE stanowiska

Jak stanowi art. 1 ust. 1 Ustawy o CIT, ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 Ustawy o Fundacjach, z momentem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskuje osobowość prawną. W związku z powyższym Fundacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak wskazano w art. 7 Ustawy o CIT, co do zasady przedmiotem opodatkowania jest dochód, rozumiany jako suma nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica stanowi stratę ze źródła przychodów. Za przychód, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 5 Ustawy o CIT uważa się również wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, określoną na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej ma, zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy o CIT zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zgodnie z powyżej przytoczonymi przepisami, dochód (przychód) uzyskany przez podatnika, może podlegać zwolnieniu jeżeli spełnione zostaną poniższe przesłanki:

1)

podatnik korzystający ze zwolnienia prowadzi działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT;

2)

dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT;

3)

dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji gdy źródłem powstania dochodu (przychodu) nie są środki pieniężne, ale inne aktywa jak np. udziały lub akcje, pojęcie "przeznaczenia dochodu na określone cele", użyte w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, należy rozumieć jako przeznaczenie tego aktywa na wskazane cele, w zakresie, w jakim przeznaczenie tego aktywa (pożytków czerpanych z tego aktywa) jest technicznie możliwe.

W przypadku praw majątkowych jakimi są udziały lub akcje, o ich przeznaczeniu na cele statutowe fundacji można mówić wyłącznie w kontekście korzystania z praw jakie te udziały bądź akcje dają ich posiadaczowi. W tym kontekście należy wskazać przykładowo, że podstawowym uprawnieniem wynikającym z posiadania udziałów bądź akcji w spółce kapitałowej jest prawo do otrzymania dywidendy (art. 191 oraz art. 347 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.).

Sposób korzystania musi być jednak zgodny z celami statutowymi, które są zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. W przypadku Wnioskodawcy cele statutowe Fundacji określone Statutem Fundacji są zbieżne z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT jak: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacja społeczna inwalidów.

Ad 1

Jak zostało to przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w celu zapewnienia Fundacji długofalowych źródeł finansowania jej działalności statutowej, Fundacja otrzyma Akcje na podstawie umowy darowizny. W związku z otrzymaniem przez Fundację Akcji w drodze darowizny Fundacja oświadczy, że dochód uzyskany z Akcji przeznaczy na cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. Zgodnie z przytoczonymi przepisami Ustawy o CIT, otrzymane przez Fundację na podstawie umowy darowizny Akcje stanowić będą przychód Fundacji z nieodpłatnego świadczenia, wpływający na wysokość jej dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Jednakże w przypadku gdy Fundacja przeznaczy dochód uzyskany z Akcji na cele statutowe Fundacji, zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, a następnie wszelkie dochody uznane z tytułu posiadania papierów wartościowych będzie wydatkować faktycznie na ten cel (bez względu na fakt, czy środki pieniężne uzyska z dywidendy czy ze zbycia Akcji, w tym w celu ich umorzenia) dochód (przychód) z nieodpłatnego ich nabycia będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie m.in. w:

1. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2017 r., sygn. I SA/Po 1083/16 (orzeczenie prawomocne):

"Nie ma wątpliwości, że wydatkować można wyłącznie środki pieniężne. Cechą papierów wartościowych jest to, że generują dochód w przyszłości w postaci dywidendy, czy też w przypadku ich zbycia - otrzymanego wynagrodzenia. Dopiero te środki mogą być wydatkowane na wskazany cel statutowy. Sąd zatem w pełni podziela stanowisko skarżącej, że pojęcie "przeznaczenia dochodu na określone cele" użyte w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. należy rozumieć jako przeznaczenie na wskazane cele aktywa w takim zakresie, w jakim w danych okolicznościach jest to możliwe. W przypadku praw majątkowych, jakimi są udziały lub akcje, o ich przeznaczeniu na cele statutowe można mówić wyłącznie w kontekście korzystania z praw, jakie te udziały lub akcje dają jego posiadaczowi. (...)

W związku z powyższym w sytuacji, gdy Fundacja otrzyma pod tytułem darmym udziały lub akcje spółek kapitałowych i oświadczy, że dochód uzyskany z udziałów lub akcji przeznaczy na cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.p., a następnie wszelkie dochody uznane z tytułu posiadania papierów wartościowych wydatkuje faktycznie na ten cel (bez względu na fakt, czy środki pieniężne uzyska z dywidendy czy ze sprzedaży akcji czy udziałów) dochód (przychód) z nieodpłatnego ich nabycia będzie wolny od opodatkowania".

2. interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn. 0111-KDWB.4010.9.2019.1.AZE, dotyczącej otrzymania nieruchomości w drodze darowizny i jej późniejszej sprzedaży:

"Przechodząc więc do kwestii zwolnienia z opodatkowania dochodu z otrzymanej Darowizny, to w ślad za powyższym należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Fundację w związku z otrzymaniem darowizny w postaci Nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Jeżeli, jak deklaruje Wnioskodawca, Fundacja po otrzymaniu Darowizny będzie wykorzystywać otrzymaną Nieruchomość na cele statutowe, które są zbieżne z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy i następnie zamierza sprzedać Nieruchomość to jeżeli dochód ze sprzedaży przeznaczy a następnie wydatkuje w całości na cele zgodne z celami zawartymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., to dochód ten będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. "

3. interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. S- ILPB3/4510-1-549/15/17-S/EK, w której organ w pełni zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy i odstąpił od uzasadnienia:

"W związku z powyższym w sytuacji, gdy Fundacja otrzyma pod tytułem darmym udziały lub akcje spółek kapitałowych i oświadczy, że dochód uzyskany z udziałów lub akcji przeznaczy na cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie wszelkie dochody uznane z tytułu posiadania papierów wartościowych wydatkuje faktycznie na ten cel (bez względu na fakt, czy środki pieniężne uzyska z dywidendy czy ze sprzedaży akcji czy udziałów) dochód (przychód) z nieodpłatnego ich nabycia będzie wolny od opodatkowania"".

Tym samym mając na względzie powyższe okoliczności, zasadne jest stanowisko Spółki, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji gdy pożytki czerpane przez Fundację z tytułu posiadania Akcji otrzymanych w drodze darowizny (takie jak dywidendy lub wynagrodzenie otrzymane ze zbycia tych Akcji, w tym w celu ich umorzenia) będą przeznaczone i wydatkowane tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT to dochód Fundacji z tytułu otrzymania tych Akcji w drodze darowizny będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ad 2 oraz 3

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Fundacja otrzyma nieodpłatnie Akcje, które mogą w przyszłości wygenerować dochód (przychód) w postaci dywidendy bądź dochód (przychód) ze sprzedaży tych Akcji (w tym w celu ich umorzenia). Uzyskane w ten sposób dochody Fundacja przeznaczy na cele statutowe Fundacji, zgodne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

Ponadto, w celu korzystania ze zwolnienia w odniesieniu do dochodów z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, Fundacja każdorazowo będzie składać oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1a Ustawy o CIT, zgodnie z którym zryczałtowanego podatku dochodowego, nie pobiera się, jeżeli podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1 Ustawy o CIT, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów n a cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy przeznaczy on środki pieniężne stanowiące pożytki z otrzymanych Akcji na realizację celów statutowych Fundacji oraz w odniesieniu do dochodów z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych Fundacja będzie składała oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1a Ustawy o CIT, wówczas spełniona zostanie przesłanka zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. Tym samym do uzyskanego dochodu (przychodu) Fundacja będzie mogła zastosować zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016 r., sygn. IPPB5/4510-524/16-5/MR:

"W związku z powyższym, uzyskiwane przez Fundację dochody z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od osób prawnych pod warunkiem przedstawienia płatnikowi najpóźniej w dniu wypłaty oświadczenia o przekazaniu tych dochodów przez Fundację na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT w związku z art. 26 ust. 1a ustawy o CIT".

W związku z powyższym, dochód (przychód) uzyskiwany przez Fundację w związku z dysponowaniem Akcjami, tj. dochód (przychód) w formie dywidendy, który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto, w przypadku zbycia Akcji, dochód (przychód) uzyskiwany przez Fundację, który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zaznaczyć należy, że Ustawa o CIT przewiduje wyłączenia od opisanego wyżej zwolnienia, o których mowa w art. 17 ust. 1a oraz 1c Ustawy o CIT - nie znajdują one jednak zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że zakres interpretacji wyznaczają pytania sformułowane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W związku z tym, niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii ustalenia, czy dochód uzyskany z tytułu:

- otrzymania Akcji w drodze darowizny, tj. pożytki czerpane przez Fundację w przyszłości w związku z posiadaniem Akcji, takie jak otrzymywane dywidendy lub wynagrodzenie otrzymane ze zbycia tych Akcji (w tym w celu ich umorzenia),

- posiadania Akcji, tj. dochód (przychód) w formie dywidendy,

- zbycia Akcji (w tym w celu ich umorzenia),

przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, będzie korzystać ze zwolnienia o którym mowa w ww. przepisie.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167, z późn. zm.):

fundacja działa na podstawie przepisów przywołanej ustawy i statutu.

W myśl art. 1 ww. ustawy o fundacjach:

fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy:

fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), jako podmioty, które są zwolnione z opodatkowania.

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z których dochód ten został osiągnięty.

Generalnie działalność fundacji można podzielić na:

- działalność statutową (niegospodarczą) oraz

- działalność gospodarczą.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach:

w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Działalność statutowa wiąże się bezpośrednio z realizacją celów, do jakich fundacja została utworzona. Przykładem tego typu działalności jest:

- działalność pomocowa,

- działalność naukowa,

- działalność szkoleniowa, wydawnicza,

- organizowanie i finansowanie,

- realizacja konkretnych zadań jedno - lub wielokrotnych.

Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z:

- majątku, w jaki fundacja została wyposażona, i dochodów z tego majątku;

- dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, zapisów, programów pomocowych.

Ponadto dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza.

Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że:

fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Z powołanego przepisu wynika, że fundacja nie działa dla osiągnięcia zysku. Nawet w sytuacji, gdy prowadzi ona działalność gospodarczą, dochody z tej działalności muszą być przeznaczane na realizację jej celów statutowych.

Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT:

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT:

dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.:

przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

1.

otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;

2.

wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ww. ustawy:

za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Na podstawie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. można stwierdzić, że podatek dochodowy od osób prawnych obejmuje swoim zakresem wszelkie wpływy majątkowe powstałe przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a także otrzymane z innych tytułów. Jednocześnie stwierdzić należy, że podatek dochodowy od osób prawnych posiada cechy podatku powszechnego, tj. podatku, który jest ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. W związku z powyższym należy stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Powstanie przychodu ze świadczeń nieodpłatnych należy rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa, bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw (w szczególności ze środków pieniężnych).

Na podstawie art. 12 ust. 5 u.p.d.o.p.:

wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Ponadto, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.:

za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

W tym miejscu wskazać także należy, że pod pojęciem darowizny, zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), należy rozumieć:

umowę darowizny, mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Przysporzenie w drodze darowizny może przybrać postać pieniędzy, określonych rzeczy należących do darczyńcy lub innych przysługujących mu praw majątkowych. Świadczenie na rzecz obdarowanego może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego - do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów). Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia motyw dokonanego nieodpłatnie świadczenia, w tym także określone racje gospodarcze. Darowizna jest umową jednostronnie zobowiązującą, która może być zawarta na zasadach ogólnych prawa cywilnego pomiędzy wszystkimi podmiotami (osoby fizyczne, prawne i ułomne osoby prawne). Nie istnieją w zasadzie żadne ograniczenia co do możności przyjmowania darowizn, okolicznością przesądzającą w tym zakresie jest posiadanie zdolności prawnej. Umowa darowizny jest umową konsensualną, co oznacza, że wywołuje ona skutki z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez darczyńcę i obdarowanego. Cechą istotnie wyróżniającą umowę darowizny od wielu umów nazwanych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, jest jej nieodpłatność. Świadczenie darowizny jest bezpłatne tylko wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Nieodpłatność ta oznacza, że darczyńca, dokonując na rzecz drugiej strony przysporzenia, nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonania umowy darowizny, ani też w przyszłości. Skutkiem zawarcia ww. umowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych jest uzyskanie przez obdarowanego nieodpłatnego świadczenia.

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT:

wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie przedmiotowe, o jakim mowa w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, ma zastosowanie do dochodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k; 2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o CIT:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Stosownie do art. 17 ust. 1c ustawy o CIT:

przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

1)

przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

2)

przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3)

samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Mając na uwadze brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, należy wskazać, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia będzie możliwe w przypadku spełnienia następujących warunków:

- podatnik prowadzi działalność statutową we wskazanych powyżej zakresach (jego działalność statutowa odpowiada przynajmniej jednej z wymienionych powyżej),

- podatnik nie zalicza się do podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1c ustawy o CIT,

- podatnik przeznaczył oraz wydatkował, bez względu na termin, osiągnięte dochody na cel wskazany w statucie, odpowiadający celowi wskazanemu w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Zatem, warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT jest, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wynika zatem wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na preferowane i ściśle określone w przepisie cele, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie, określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, aby wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z omawianego przepisu, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie wydatkuje.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że:

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2167; dalej jako: "Ustawa o Fundacjach") oraz postanowień Statutu Fundacji "Lepszy Start" (dalej jako: "Statut Fundacji").

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

3. W celu zapewnienia Fundacji długofalowych źródeł finansowania jej działalności statutowej, osoba prawna będąca polskim rezydentem podatkowym rozważa przekazanie na rzecz Fundacji w drodze darowizny udziałów lub akcji, spółek kapitałowych (dalej zwane łącznie: "Akcje").

4. Otrzymane Akcje w przyszłości mogą stanowić podstawę do otrzymywania przez Fundację dywidend lub wynagrodzenia ze zbycia tych Akcji (w tym zbycia w celu ich umorzenia).

5. Środki pozyskane w ten sposób z Akcji mają być przeznaczane przez Fundację na realizację jej celów statutowych.

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest ustalenie, czy uzyskany przez Fundację dochód z tytułu:

- otrzymania Akcji w drodze darowizny pod warunkiem, że pożytki czerpane przez Fundację w przyszłości w związku z posiadaniem Akcji, takie jak otrzymywane dywidendy lub wynagrodzenie otrzymane ze zbycia tych Akcji (w tym w celu ich umorzenia), będą przeznaczone i wydatkowane tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT?

- posiadania Akcji, tj. dochód (przychód) w formie dywidendy, który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT

- zbycia Akcji (w tym w celu ich umorzenia), który będzie przeznaczony i wydatkowany tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT

będzie stanowić dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro Fundacja otrzymała darowiznę to na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p. winna z tego tytułu w dacie otrzymania darowizny rozpoznać przychód podatkowy.

Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami prawa dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, zaś przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

W związku z powyższym, uzyskana przez Fundację darowizna w postaci udziałów lub akcji spółek kapitałowych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p., będzie stanowić przychód podatkowy.

Mając na uwadze przepis art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem wskazanym w przepisie, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W związku z powyższym, ustalony w powyższy sposób dochód (koszty uzyskania przychodów nie przekraczają sumy przychodów), jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ustalony w sposób wskazany powyżej dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęć zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Zauważyć również należy, że określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne, jasne i nie budzące wątpliwości, gdyż organy podatkowe nie są upragnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

W tym miejscu należy wskazać, że katalog zwolnień zawarty w art. 17 ustawy o CIT, stanowi odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania. Należy mieć na uwadze, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), dlatego też muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

W sytuacji, gdy źródłem powstania dochodu fundacji nie są środki pieniężne, ale inne aktywa np. otrzymane na podstawie umowy darowizny udziały lub akcje, pojęcie "przeznaczenia dochodu na określone cele" użyte w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., należy rozumieć jako przeznaczenie tego aktywa na wskazane cele w zakresie, w jakim przeznaczenie i wydatkowanie tego aktywa jest technicznie możliwe.

W przypadku praw majątkowych jakimi są udziały lub akcje, o ich przeznaczeniu na cele statutowe fundacji można mówić wyłącznie w kontekście korzystania z praw, jakie te udziały bądź akcje dają jego posiadaczowi. Podstawowym uprawnieniem wynikającym z posiadania udziałów bądź akcji w spółce kapitałowej jest prawo do otrzymania dywidendy (art. 191 oraz art. 347 z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, Dz. U. z 2022 r. poz. 1467).

W związku z powyższym, w sytuacji gdy środki pieniężne pozyskane z tytułu posiadania przez Fundację udziałów (z dywidendy lub wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zbycia tych udziałów, w tym zbycia w celu ich umorzenia) będą przeznaczone i wydatkowane na cele Fundacji zgodne z celami zawartymi w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód z tytułu otrzymania tych udziałów przez Fundację będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Mając na uwadze powołane regulacje oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że dochód Fundacji z tytułu otrzymania w drodze darowizny udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, tj. pożytki czerpane przez Fundację w przyszłości w związku z posiadaniem Akcji, takie jak otrzymywane dywidendy lub wynagrodzenie otrzymane ze zbycia tych Akcji (w tym w celu ich umorzenia), przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe Fundacji, które są zgodne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, może podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Tym samym, stanowisko Państwa należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl