0114-KDIP2-1.4010.126.2017.1.JF, CIT w związku z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

0114-KDIP2-1.4010.126.2017.1.JF - CIT w związku z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.126.2017.1.JF CIT w związku z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu 27 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie (pytanie nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest infrastrukturalnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi telekomunikacyjne, w szczególności:

a.

usług telekomunikacyjnych dla konsumentów,

b.

hurtowej sprzedaży usług telekomunikacyjnych,

c.

budowy oraz utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów oraz klientów hurtowych,

d.

dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej.

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy funkcjonują dwa działy:

* dział operacyjny (dalej: "Dział Operacyjny") - zajmujący się w szczególności działalnością w zakresie sprzedaży usług dla konsumentów oraz hurtowej sprzedaży usług transmisji danych,

* dział infrastrukturalny (dalej: "Dział Infrastrukturalny") - zajmujący się w szczególności działalnością w zakresie budowy oraz utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wspólnicy Wnioskodawcy planują dokonać podziału Wnioskodawcy poprzez wydzielenie do innej spółki kapitałowej (dalej: "SPV") Działu Infrastrukturalnego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.). W następstwie podziału przez wydzielenie wspólnicy Wnioskodawcy otrzymają udziały / akcje SPV. Na chwilę obecną nie została jeszcze podjęta decyzja, czy SPV powstanie w wyniku podziału przez wydzielenie, czy wydzielenie zostanie dokonane do SPV - spółki istniejącej na moment podziału.

Na moment przeprowadzenia podziału przez wydzielenie, Dział Operacyjny będzie spełniał następujące cechy:

* będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne (np. sieć rdzeniowa telekomunikacyjna oraz wszystkie platformy usługowe telekomunikacyjne, jak również platformy informatyczne służące do obsługi konsumentów) oraz składniki niematerialne (np. rezerwacje częstotliwości oraz związane z nimi pozwolenia radiowe);

* będzie prowadził rozliczenia księgowe w taki sposób, że możliwe będzie zidentyfikowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań);

* będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki w drodze uchwały Zarządu Spółki;

* będą zatrudnieni pracownicy przypisani do Działu Operacyjnego;

* będzie posiadał odrębne rachunki bankowe;

* będzie posiadał wyodrębnione i przyporządkowane zobowiązania związane z działalnością;

* składniki majątkowe przyporządkowane do Działu Operacyjnego będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, które będą obejmowały świadczenie usług dla konsumentów oraz hurtowych usług transmisji danych;

* zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu Operacyjnego będzie posiadał zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze, oparte o samodzielną gospodarkę finansową (w szczególności ponoszone koszty działania działu będą pokrywane w pierwszej kolejności z uzyskiwanych przez Dział Operacyjny przychodów) wyodrębnioną z gospodarki finansowej Spółki.

Na moment przeprowadzenia podziału przez wydzielenie, Dział Infrastrukturalny będzie spełniał następujące cechy:

* będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne (np. maszty telekomunikacyjne, urządzenia nadawcze oraz moduły systemowe stacji bazowych) oraz składniki niematerialne (np. licencje);

* będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki w drodze uchwały Zarządu Spółki;

* będzie prowadził rozliczenia księgowe w taki sposób, że możliwe będzie zidentyfikowanie przyporządkowanych mu przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań);

* będzie posiadał własne rachunki bankowe,

* w związku z podziałem przez wydzielenie Działu Infrastrukturalnego do SPV przejdą pracownicy w trybie art. 231 Kodeksu pracy;

* będzie posiadał wyodrębnione i przyporządkowane zobowiązania związane z działalnością; w wyniku podziału przez wydzielenie zobowiązania przyporządkowane do Działu Infrastrukturalnego zostaną przeniesione na SPV;

* składniki majątkowe przyporządkowane do Działu Infrastrukturalnego będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmujących w szczególności dzierżawę infrastruktury telekomunikacyjnej,

* zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu Infrastrukturalnego stanowić będzie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze, oparte o samodzielną gospodarkę finansową (w szczególności ponoszone koszty funkcjonowania działu będą pokrywane w pierwszej kolejności z uzyskiwanych przez Dział Infrastrukturalny przychodów) wyodrębnioną z gospodarki finansowej Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wydzielany ze Spółki do SPV Dział Infrastrukturalny na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu 4a pkt 4 ustawy o CIT?

2. Czy pozostający w Spółce Dział Operacyjny na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?

3. W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 1 i 2, czy w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie Działu Infrastrukturalnego i przeniesieniem go do SPV, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT?

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania oznaczonego numerem 3. W zakresie pytań oznaczonych numerami 1 i 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 3

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2, podział Spółki polegający na wydzieleniu do SPV Działu Infrastrukturalnego stanowiącego ZCP nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT, albowiem w Spółce pozostanie Dział Operacyjny stanowiący ZCP.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2016.1888 późn. zm.; dalej "Ustawa o CIT") - przychodem w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie, majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

A contrario, w przypadku gdy wydzielany ze spółki majątek jak i majątek pozostający w spółce stanowi ZCP nie powstanie przychód podatkowy po stronie spółki podlegającej podziałowi.

W konsekwencji, w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytani nr 1 i 2, tzn. w przypadku uznania, że Dział Infrastrukturalny oraz Dział Operacyjny będą stanowić dwa odrębne ZCP, podział Spółki poprzez wydzielenie Działu Infrastrukturalnego i przeniesienie go do SPV nie spowoduje po stronie Spółki powstania przychodu podatkowego.

Powyższe stanowisko poparte również zostało przez organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych, np.:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2016 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.979.2016.1.AJ zgodził się z następującym poglądem:

"W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy planowany podział Spółki poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. nie będzie skutkować dla Spółki powstaniem przychodu w związku z przeniesieniem składników majątkowych oraz niemajątkowych Etapu IIa na Spółkę Wydzieloną na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT."

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 października 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.860.2016.1.IZ uznał za prawidłowy następujący pogląd podatnika:

"ze względu na fakt, że majątek podlegający wydzieleniu oraz majątek, który pozostanie w Spółce będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o p.d.o.p. (zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym w pytaniu nr 1) to dokonanie podziału przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o p.d.o.p. W konsekwencji, transakcja ta będzie neutralna podatkowo dla Spółki. W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy."

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2016 r., sygn. IPPB5/4510-755/16-2/AK odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego następującego poglądu podatnika:

"Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, dla spółki dzielonej powstaje przychód podlegający opodatkowaniu (odpowiadający wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące), jeżeli majątek przejmowany w ramach podziału przez spółkę przejmującą nie stanowi ZCP.

Jak Wnioskodawca wskazał powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania R. i Non-R. za ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W konsekwencji, przeniesienie Non-R. na skutek podziału Wnioskodawcy do Spółki Przejmującej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych, które zostaną w ramach podziału przeniesione na Spółkę Przejmującą."

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2016 r., sygn. IPPB5/4510-550/16-3/AK także uznał za prawidłowy następujący pogląd:

"Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p., przychodem podlegającym opodatkowaniu p.d.o.p. jest w szczególności w spółce podlegającej podziałowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, a contrario, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, spółka podlegająca podziałowi nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu p.d.o.p. Jak zostało wykazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, pytania 2 i pytania 3 majątek przejmowany przez Spółki Przejmujące na skutek podziału, jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej po jej podziale będą, zdaniem Wnioskodawcy, stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu p.d.o.p."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie (pytanie nr 3) - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 3.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, iż zostały wydane w indywidualnych sprawach, w określonych stanach faktycznych nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl