Nowość 0114-KDIP2-1.4010.115.2023.4.OK - Rozliczanie CIT przez spółkę jawną w związku ze zmianą statusu podatkowego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.115.2023.4.OK Rozliczanie CIT przez spółkę jawną w związku ze zmianą statusu podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych związanych z wypłatą przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysków wypracowanych w okresie poprzedzającym uzyskanie przez tą spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

T.P.

2) Zainteresowani niebędący stroną postępowania:

J.P.

T.M.

W.M.

X. Sp. z o.o.

Zainteresowani reprezentowani są przez: (...)

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest jednym ze wspólników X. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (dalej: "Spółka" lub "Spółka komandytowa") powstałej w roku 2011 w wyniku przekształcenia spółki "X." T. P., T. M. sp.j. Na dzień dzisiejszy w Spółce, oprócz Wnioskodawcy, wspólnikami są osoby fizyczne i spółka z o.o., wskazane w niniejszym wniosku wspólnym jako Zainteresowani. Niemniej jednak skład wspólników, jak również ich% udział w zysku Spółki na przestrzeni lat ulegał zmianom.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: "Ustawa nowelizująca") Spółka z dniem 1 maja 2021 r. uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "podatnika CIT"). Przed uzyskaniem statusu podatnika CIT Spółka w wyniku swojej działalności osiągała zyski bilansowe. Zyski te częściowo były wypłacane wspólnikom, a częściowo zatrzymywane w Spółce i przelewane na kapitał zapasowy Spółki (dalej: "Zyski zatrzymane"). Zyski zatrzymane wypracowane przed 1 maja 2021 r. są odpowiednio wydzielone w księgach rachunkowych Spółki.

Przychody i koszty uzyskania przychodów osiągane przez Spółkę w okresie jej transparentności podatkowej, tj. za okres do 30 kwietnia 2021 r., były przypisywane jej ówczesnym wspólnikom, zgodnie z posiadanym przez nich w tamtym czasie udziałem w zysku Spółki (dalej: "Historyczny udział w zysku") i każdorazowo opodatkowywane podatkiem dochodowym na poziomie tych wspólników, zgodnie z art. 8 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa o PIT") i art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o CIT").

Wnioskodawca oraz Zainteresowani chcą w przyszłości podjąć uchwałę o podziale Zysków zatrzymanych, wypracowanych przez Spółkę w okresie jej transparentności podatkowej, tj. do 30 kwietnia 2021 r. (dalej: "Uchwała" lub "Uchwała o wypłacie Zatrzymanych zysków"). Podział Zysków zatrzymanych ma zostać dokonany zgodnie z aktualnym składem osobowym wspólników oraz proporcjonalnie do ich aktualnego udziału w zysku Spółki (dalej: "Udział aktualny"). W efekcie powyższego Zysk zatrzymany jaki przypadnie Wnioskodawcy oraz poszczególnym Zainteresowanym zgodnie z Uchwałą, będzie nieproporcjonalny do zapłaconego w latach ubiegłych przez Wnioskodawcę oraz poszczególnych Zainteresowanych podatku dochodowego. Wnioskodawca oraz Zainteresowani w ciągu ubiegłych lat podatkowych (przed 1 maja 2021 r.) płacili bowiem zaliczki na PIT lub CIT od dochodu Spółki proporcjonalnie do ich Historycznego udziału w zysku Spółki, który różni się od Udziału aktualnego. Ponadto, może również zdarzyć się tak, że Wnioskodawca lub Zainteresowani otrzymają zysk wypracowany w latach, w których nie byli jeszcze wspólnikami Spółki, opodatkowany przez ówczesnych wspólników Spółki. Niemniej jednak podkreślenia wymaga to, że Zyski zatrzymane w całości zostały opodatkowane w latach podatkowych, w których zostały wypracowane zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami podatkowymi.

Ponadto Spółka rozważa w przyszłości przekształcenie się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypłata Zysku zatrzymanego może potencjalnie wystąpić zarówno przed jak i po ww. przekształceniu.

Pytania

1. Czy wypłata Zysku zatrzymanego Wnioskodawcy oraz Zainteresowanym zgodnie z Udziałem aktualnym, tj. z pominięciem historycznego składu wspólników oraz z pominięciem Historycznego udziału w zysku Spółki, zgodnie z którym zysk ten został opodatkowany, spowoduje po stronie Wnioskodawcy lub Zainteresowanych przychód do opodatkowania, odpowiednio na gruncie ustawy o PIT (w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi) lub ustawy o CIT (w przypadku wspólnika będącego osobą prawną), w zakresie jakim Zysk zatrzymany otrzymany przez nich zgodnie z Udziałem aktualnym przewyższy Zysk zatrzymany opodatkowany przez nich w latach ubiegłych zgodnie z Historycznym udziałem w zysku.

2. Czy wypłata Zysku zatrzymanego zgodnie z Udziałem aktualnym spowoduje pod stronie Wnioskodawcy oraz Zainteresowanych konieczność dokonania korekt podatku dochodowego w zamkniętych latach podatkowych, w których Zatrzymany zysk został wypracowany oraz zapłaty odsetek od zaległości podatkowych?

3. Czy wypłata Zysku zatrzymanego wypracowanego przez Spółkę w okresie przed 1 maja 2021 r., po jej ewentualnym przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy oraz Zainteresowanych odpowiednio przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT lub przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytań nr 1-3 w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych. W zakresie pytań nr 1-3 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Wypłata Zatrzymanych zysków według aktualnego udziału wspólników w zysku Spółki będzie neutralna podatkowo dla Wnioskodawcy oraz Zainteresowanych.

Ad. 2.

Wypłata Zatrzymanych zysków według aktualnego udziału wspólników w zysku Spółki nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy ani po stronie Zainteresowanych konieczności korekt podatku dochodowego zapłaconego w zamkniętych latach podatkowych, w których Zatrzymany zysk został wypracowany i opodatkowany zgodnie z Historycznym udziałem w zysku i nie spowoduje konieczności zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Ad. 3.

Wypłata Zatrzymanego zysku po przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie spowoduje powstania u wspólników odpowiednio przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT lub przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1 i 2

UZASADNIENIE do stanowiska Wnioskodawcy do pytania 1 i 2 bazuje na stanie prawnym przed nowelizacją wprowadzoną Ustawą nowelizującą, czyli na stanie prawnym, w którym Spółka była uznawana za spółkę niebędącą osobą prawną, w rozumieniu ustawy o PIT i ustawy o CIT. Powyższe uzasadnione jest tym, iż Zyski zatrzymane zostały wypracowane w Spółce w okresie jej transparentności podatkowej i zostały opodatkowane zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę przed 1 maja 2021 r.

W przypadku spółek niebędących osobami prawnymi, tj. podmiotów transparentnych podatkowo opodatkowanie dochodu ma miejsce na poziomie wspólników, w zależności od wspólnika, albo na podstawie ustawy o PIT lub na podstawie ustawy o CIT.

W myśl art. 8 ustawy o PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika (wspólnika) określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, co do zasady, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Analogiczne rozwiązanie zawarte jest w art. 5 ustawy o CIT, zgodnie którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Na gruncie art. 5b ust. 2 ustawy o PIT jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. W związku z powyższym, na gruncie art. 14 ustawy o PIT przychód z udziału w spółce niebędącej osobą prawną rozpoznawany jest na bieżąco zgodnie z zasadą memoriału, jak również wspólnicy ww. spółek są zobowiązani do wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). Zaliczki podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym składanym przez każdego ze wspólników.

Analogicznie sytuacja wygląda na gruncie ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną podlegają opodatkowaniu na zasadzie memoriałowej, a podatnicy mają obowiązek uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek (art. 12 i 25 ustawy o CIT). Zaliczki podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę obowiązek zapłaty zaliczek oraz rocznego rozliczenia podatku PIT i CIT prawidłowym jest przyjęcie, iż przychód z udziału w spółce niebędącej osobą prawną powinien być rozliczany przez wspólników zgodnie z ich udziałem w zysku w danym momencie w czasie, czyli w ujęciu miesięcznym jak również na ostatni dzień roku podatkowego podlegającego rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Zmiana% udziału poszczególnych wspólników spółki niebędącej osobą prawną po zamknięciu i rozliczeniu roku podatkowego nie wpływa na zamknięte lata podatkowe, nawet jeśli w spółce takiej zysk został zatrzymany i zostanie wypłacony wspólnikom według nowych proporcji. Zmiana udziałów wspólników nie powoduje też powstania zaległości podatkowej i nie wymaga korek podatku lub zaliczek zapłaconych zgodnie z historyczną proporcją udziału w zysku. Ww. zmiany te mają bowiem wpływ tylko na rozliczenia na przyszłość.

Powyższe potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora KIS z 3 lipca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.448.2020.1.AC, z której wynika m.in., że:

1.

wspólnik spółki komandytowej był zobowiązany do rozliczania przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce komandytowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach spółki obowiązującego na moment uzyskania przychodów i poniesienia kosztów,

2.

w przypadku zmiany wielkości prawa wspólnika do udziału w zyskach spółki komandytowej, wspólnik nie ma obowiązku korygowania swoich wcześniejszych rozliczeń w podatku dochodowym,

3.

u wspólników spółki komandytowej opodatkowaniu podlega dochód odpowiadający udziałowi w zysku tej spółki określonemu według stanu na koniec roku podatkowego; zmiana tej proporcji po zakończeniu roku, przed podjęciem uchwały o podziale zysku za ten rok jest podatkowo neutralna,

4.

wypłata zysku spółki komandytowej na rzecz wspólnika, w proporcji wyższej w stosunku do tej, jaka obowiązywała w roku, w którym zysk ten był wypracowany, nie skutkuje powstaniem u wspólnika przychodu z tytułu uzyskanych nieodpłatnych świadczeń.

Ad. 3.

Tak jak zostało to szczegółowo opisane powyżej w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe nie były podatnikami podatków dochodowych w Polsce - zarówno podatku dochodowego od osób prawnych, jak również podatku dochodowego od osób fizycznych. Miały one charakter podmiotów "transparentnych podatkowo", co oznacza, że opodatkowanie ich dochodów następowało na poziomie wspólników będących podatnikami podatku dochodowego - powyższe wynikało przede wszystkim z art. 5 ust. 1 Ustawy o CIT oraz analogicznej regulacji w art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT. Konsekwencją takiego stanu rzeczy był brak opodatkowania wypłaty zysku ze spółki komandytowej dokonywanej na rzecz jej wspólników. Jako bowiem, że wspólnicy "na bieżąco" opodatkowywali dochody osiągane przez spółkę komandytową, łącząc je ze swoimi dochodami, sama wypłata zysku była już zdarzeniem niemającym konsekwencji na gruncie podatku dochodowego. W konsekwencji, zyski wypłacane przez Spółkę, które zostały wypracowane (osiągnięte) w okresie przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT, nie powinny być opodatkowane ponownie CIT lub PIT, w momencie wypłaty. Zyski te podlegały już bowiem opodatkowaniu na poziomie wspólników Spółki. W związku z tym wspólnicy uwzględniali w kalkulacji należnego podatku dochodowego odpowiednią część przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością Spółki oraz samodzielnie rozliczali się z organem podatkowym.

Powyższe potwierdzają art. 12 i 13 Ustawy nowelizującej, stanowiące, że zyski wypłacane przez spółkę komandytową w momencie posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały wypracowane (osiągnięte) w okresie, kiedy ta spółka była jeszcze podmiotem transparentnym podatkowo, nie są opodatkowane ponownie podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem wypłata takich zysków ze spółki komandytowej jest opodatkowana na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2021 r. (lub z zastosowaniem okresu przejściowego wydłużającym stosowanie starego stanu prawnego do dnia 30 kwietnia 2021 r.).

Na powyższą konkluzję nie wpływa również fakt przekształcenia Spółki zależnej ze spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z przekształceniem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się bowiem następcą prawnym spółki komandytowej.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach:

1. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 lutego 2022 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.563.2021.2.PB), w której w pełni zaakceptowane zostało stanowisko

Wnioskodawcy, zgodnie z którym: "wypłata przez Spółkę Starych Zysków (...) nie będą wiązały się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku Wspólników będących osobami fizycznymi, a także nie będzie wiązała się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku Wspólnika będącego osobą prawną, niezależnie od tego, czy wypłaty dokona Spółka działająca w formie spółki komandytowej (wobec braku przekształcenia lub przed przekształceniem), czy też Spółka działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (po przekształceniu), oraz

2. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 września 2022 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.456.2022.2.MKU), zgodnie z którą art. 13 Ustawy nowelizującej stosuje się również do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącą następcą prawnym spółki komandytowej, która wypracowała zyski w okresie swojej transparentności podatkowej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, dalej: "Ustawa o CIT"), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT:

przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Brzmienie ww. przepisu zostało ustalone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123, dalej "ustawa nowelizująca") i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Na mocy art. 2 pkt 1 lit. a ustawa nowelizującej przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych mają, co do zasady, zastosowanie również do spółek komandytowych.

W związku z powyższym uległa również zmianie definicja spółki. Od dnia 1 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 4a pkt 21 lit. c ustawy o CIT,

ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to spółki, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca przewidział jednak odstępstwo od tej zasady. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 Ustawy nowelizującej,

w przypadku spółek komandytowych oraz spółek jawnych, które z dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, w tym z tytułu objęcia (nabycia) i zbycia udziałów tej spółki, wystąpienia z tej spółki lub jej likwidacji, przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

Jak wynika z art. 12 ust. 2 Ustawy nowelizującej,

spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej).

W myśl art. 13 ust. 1 Ustawy nowelizującej,

do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do postanowień art. 13 ust. 3 Ustawy nowelizującej,

przepis art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2 oraz zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 tej ustawy mają zastosowanie wyłącznie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej wypracowanych od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W stanie prawnym obowiązującym odpowiednio przed 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r., spółki komandytowe były traktowane jako podmioty podatkowo transparentne, tzn. podmioty których uzyskiwane przychody oraz ponoszone koszty podlegały uznaniu za przychody i koszty ich wspólników.

Jak wynika z powołanych wcześniej przepisów do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed datą uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych zastosowanie znajdą przepisy sprzed nowelizacji.

Skoro na podstawie przepisów podatkowych spółka komandytowa była transparentna podatkowo tzn. że dochód takiej spółki podlegał opodatkowaniu na poziomie jej wspólników. Jeżeli zatem wspólnikiem spółki komandytowej była osoba prawna opodatkowanie odbywało się na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z powyższego wynika zatem, że dochód wspólnika - osoby prawnej, rozumiany jako zysk z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, winien być systematycznie opodatkowywany w ciągu roku. W tym zakresie nie ma znaczenia, czy zysk wypracowany przez spółkę komandytową został temu wspólnikowi wypłacony.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka z dniem 1 maja 2021 r. uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Przed uzyskaniem statusu podatnika CIT Spółka w wyniku swojej działalności osiągała zyski bilansowe. Zyski te częściowo były wypłacane wspólnikom, a częściowo zatrzymywane w Spółce i przelewane na kapitał zapasowy Spółki. Zyski zatrzymane wypracowane przed 1 maja 2021 r. są odpowiednio wydzielone w księgach rachunkowych Spółki. Wnioskodawca oraz Zainteresowani chcą w przyszłości podjąć uchwałę o podziale Zysków zatrzymanych, wypracowanych przez Spółkę w okresie jej transparentności podatkowej, tj. do 30 kwietnia 2021 r. Podział Zysków zatrzymanych ma zostać dokonany zgodnie z aktualnym składem osobowym wspólników oraz proporcjonalnie do ich aktualnego udziału w zysku Spółki. W efekcie powyższego Zysk zatrzymany jaki przypadnie Wnioskodawcy oraz poszczególnym Zainteresowanym zgodnie z Uchwałą, będzie nieproporcjonalny do zapłaconego w latach ubiegłych przez Wnioskodawcę oraz poszczególnych Zainteresowanych podatku dochodowego. Ponadto, może również zdarzyć się tak, że Wnioskodawca lub Zainteresowani otrzymają zysk wypracowany w latach, w których nie byli jeszcze wspólnikami Spółki, opodatkowany przez ówczesnych wspólników Spółki. Niemniej jednak podkreślenia wymaga to, że Zyski zatrzymane w całości zostały opodatkowane w latach podatkowych, w których zostały wypracowane zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami podatkowymi. Ponadto Spółka rozważa w przyszłości przekształcenie się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypłata Zysku zatrzymanego może potencjalnie wystąpić zarówno przed jak i po ww. przekształceniu.

Wątpliwości Zainteresowanych dotyczą:

- ustalenia, czy wypłata Zysku zatrzymanego Wnioskodawcy oraz Zainteresowanym zgodnie z Udziałem aktualnym, tj. z pominięciem historycznego składu wspólników oraz z pominięciem Historycznego udziału w zysku Spółki, zgodnie z którym zysk ten został opodatkowany, spowoduje po stronie Wnioskodawcy lub Zainteresowanych przychód do opodatkowania, w zakresie jakim Zysk zatrzymany otrzymany przez nich zgodnie z Udziałem aktualnym przewyższy Zysk zatrzymany opodatkowany przez nich w latach ubiegłych zgodnie z Historycznym udziałem w zysku.

- konieczności dokonania korekt podatku dochodowego w zamkniętych latach podatkowych, w którym Zatrzymany zysk został wypracowany oraz zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

- ustalenia, czy wypłata Zysku zatrzymanego wypracowanego przez Spółkę w okresie przed 1 maja 2021 r., po jej ewentualnym przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy oraz Zainteresowanych odpowiednio przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że przychody spółki komandytowej, co do zasady, stanowią już w momencie ich powstania przychody jej wspólników i u nich też są opodatkowane dochody uzyskane z tego tytułu na przestrzeni roku podatkowego z zachowaniem proporcji określonej przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT:

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W myśl art. 5 ust. 1a ustawy o CIT:

przychody z zysków kapitałowych, przypisane wspólnikowi na podstawie ust. 1, zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 Ustawy o CIT:

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT:

podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Zatem dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych Ustawa CIT klasyfikuje jako przychody z zysków kapitałowych, przy czym w przypadku dywidendy przychód powstaje dopiero w dniu jej wypłaty wspólnikowi.

Natomiast w myśl art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b, 2d i 2e, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 płatnika z podatnikiem.

Odnosząc powyższe do opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej, m.in. art. 12 i 13, stanowiące, że zyski wypłacane przez spółkę komandytową w momencie posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały wypracowane (osiągnięte) w okresie, kiedy ta spółka była jeszcze podmiotem transparentnym podatkowo, nie są opodatkowane ponownie podatkiem dochodowym od osób prawnych, a zatem wypłata takich zysków ze spółki komandytowej jest opodatkowana na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2021 r.

Jak już wcześniej wskazano, do czasu objęcia spółek komandytowych przepisami ustawy o CIT, spółki te były podmiotami transparentnymi podatkowo, co oznacza że dochód tych spółek był opodatkowywany na poziomie jej wspólników. Skoro tak, to dochód każdego ze wspólników, rozumiany jako zysk z tytułu udziału w spółce komandytowej winien być systematycznie opodatkowywany w ciągu roku. W tym zakresie nie ma znaczenia, czy zysk wypracowany przez spółkę komandytową został wypłacony. Jego późniejsza wypłata dotyczy bowiem dochodu już opodatkowanego na poziomie wspólników i, co za tym idzie, "techniczna" czynność wypłaty jest zdarzeniem neutralnym podatkowo.

Podkreślić ponadto należy, że opisana w sprawie zmiana statusu Spółki na Spółkę Przekształconą nie będzie miała wpływu na opodatkowanie zysku pochodzącego ze Spółki za okres, gdy spółka ta nie była jeszcze podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zauważyć bowiem należy, że wypłata ta będzie stanowić realizację zobowiązania powstałego przed przekształceniem Spółki w Spółkę Przekształconą, a tym samym nie może być rozumiana jako świadczenie należne Zainteresowanym z tytułu uczestnictwa w Spółce Przekształconej. Wypłata ta będzie świadczeniem na rzecz - Zainteresowanych powstałym w związku z wcześniejszą działalnością Spółki i związanym z sukcesją prawną wynikającą z art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

W przypadku przekształcenia spółki, prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych reguluje rozdział 14 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa:

osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka Przekształcona (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) wstąpi zatem we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe Spółki Przekształcanej (spółki z o.o. spółki komandytowej), w tym w uprawnienia z zakresu wyłączenia z opodatkowania wypłaty zysków wypracowanych przed 1 stycznia

2021 r. (zysków zatrzymanych).

Na ogół praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej składają się wszystkie przysługujące mu prawa (do prowadzenia spraw, reprezentacji, udziału w zyskach itd.), jak również obowiązki (prowadzenie spraw, udział w stratach, powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej).

W spółce komandytowej prawo do zysku powstaje - zgodnie z art. 52 § 1 w związku z art. 103 § 1 Kodeksu spółek handlowych - na skutek uzyskania statusu wspólnika.

Zgodnie bowiem z art. 52 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2436, z późn. zm.),

wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.

Stosowanie natomiast do treści art. 103 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ponadto w myśl art. 123 § 1 k.s.h., komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W myśl natomiast art. 51 § 1-3 k.s.h. (dotyczącego spółki jawnej - a więc stosowanego odpowiednio), każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.

Należy zauważyć, że przepisy k.s.h., pozwalają na swobodne kształtowanie podziału zysku między wspólnikami w spółkach osobowych. Z przywołanych powyżej przepisów wynika bowiem, że każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Uczestnik spółki może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Ponadto, wspólnicy spółki komandytowej mogą ustalić w umowie spółki inne zasady podziału zysku (art. art. 51, art. 52 w związku z 37 § 1 k.s.h.).

W przedmiocie podziału zysku jedynym zastrzeżeniem, na jakie wskazują sądy administracyjne jest to, że zasady podziału zysku ustalone zgodnie z przepisami prawa handlowego nie mogą zmieniać sposobu przypisywania przychodów i kosztów podatkowych wspólnikom spółek osobowych wynikającego z bezwzględnie obowiązujących norm prawa podatkowego. Zapisy umowy spółki nie mogą zatem modyfikować sposobu dokonywania rozliczeń podatkowych przez wspólników (zob.m.in.: wyrok NSA z 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1267/13, z dnia 2 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1034/10, z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 904/10 oraz z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt II FSK 842/10).

Zgodnie z art. 9 k.s.h., zmiany postanowień umowy spółki osobowej, wymagają zgody wszystkich wspólników, chyba, że umowa stanowi inaczej. Wobec powyższego, zmiany w umowie spółki osobowej, dotyczące zmiany udziałów wspólników w zyskach i stratach spółki - obowiązują od momentu wyrażenia przez wszystkich wspólników spółki zgody na dokonanie określonych zmian. Wywołują one skutki na przyszłość, co oznacza, że osiągnięte po tym dniu przychody oraz ponoszone koszty powinny być rozliczane przez wspólników według nowych proporcji. Przychód należny jest alokowany na poszczególnych wspólników w takiej proporcji, w jakiej wspólnicy partycypują w jej zyskach na podstawie obowiązującej w danym momencie umowy spółki. Podobnie ustala się wysokość kosztów uzyskania przychodów u każdego wspólnika, uwzględniając te wydatki, które nie mogą stanowić kosztu podatkowego u danego wspólnika. Dopiero dochód określony na podstawie tak ustalonych kwot przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu podlega opodatkowaniu u wspólnika podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym, ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu udziału w spółce komandytowej, Zainteresowani będąc osobami prawnymi powinni rozpoznawać przychody i koszty podatkowe wynikające z działalności spółki proporcjonalnie do posiadanego przez Nich - na moment uzyskania przychodów i ponoszenia kosztów - udziału w zyskach spółki. Ponieważ przychody i koszty spółki komandytowej przypisuje się bezpośrednio wspólnikom należy przyjąć, że opodatkowaniu podlega zysk za okres, w którym podatnik był wspólnikiem spółki osobowej w proporcji, jaka wynika z umowy spółki w momencie osiągnięcia przychodu.

Wskazać należy, że w niniejszej sprawie wypłata zysku wypracowanego przez Spółkę oraz przez Spółkę przekształconą, nie będzie kwalifikowana jako przychody z tytułu dywidendy, o których mowa art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT.

Jak już wskazano wyżej w przypadku wypłaty zysku wypracowanego przez spółkę komandytową przed 1 maja 2021 r., po jej objęciu opodatkowaniem CIT i przekształceniu w spółkę z o.o., zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej.

Tym samym, kwoty wypłacane na rzecz udziałowca będącego osobą prawną, dotyczące podziału zysku wypracowanego przez Spółkę przed 1 maja 2021 r., nie będą stanowić dochodu/ przychodu podatkowego dla tego udziałowca.

W konsekwencji, zyski wypłacane przez Spółkę, w momencie posiadania przez nią statusu podatnika CIT oraz przez spółkę przekształconą, które jednak zostały wypracowane (osiągnięte) w okresie poprzedzającym opodatkowanie jej podatkiem dochodowym od osób prawnych, tj. w czasie kiedy Spółka ta była jeszcze podmiotem transparentnym podatkowo, nie będą już opodatkowane ponownie podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Skoro ustawodawca zastrzegł, że dla wypracowanego dochodu z udziału w zyskach takiej spółki, przed zmianą jej statusu podatkowego, stosuje się zasady opodatkowania obowiązujące przed 1 stycznia 2021 r., to oznacza to, że dotyczy to tego dochodu bez względu na to, czy wypłata zysku nastąpi przez spółkę komandytową czy przez jej następcę prawnego.

Przychody spółki komandytowej, co do zasady, stanowią już w momencie ich powstania przychody jej wspólników i u nich też są opodatkowane dochody uzyskane z tego tytułu na przestrzeni roku podatkowego z zachowaniem proporcji określonej przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast wypłata z tytułu podziału zysku stanowi odzwierciedlenie uzyskiwanego przez wspólników dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną, opodatkowanego w trakcie roku podatkowego w formie zaliczek na podatek i rozliczonego ostatecznie w rocznym zeznaniu podatkowym. Dlatego rozdysponowanie dochodu już opodatkowanego jest z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych podatkowo neutralne.

Jak już zaznaczono, na mocy art. 13 ust. 1 Ustawy nowelizującej otrzymanie przez wspólników będących osobami prawnymi zatrzymanych zysków osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy nowelizującej. Skoro zaś przepisy te nie przewidywały opodatkowania wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki komandytowej będącego osobą prawną do wysokości przypadającej na niego wartości tego zysku, to otrzymanie przez tego wspólnika zysków wypracowanych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych będzie dla wspólnika neutralne podatkowo, nawet jeśli wypłata ta nastąpi już po uzyskaniu przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie na spółce komandytowej nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu.

Jeśli zatem wypłacana przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą z przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa kwota zysków według aktualnego udziału wspólników w zysku Spółki faktycznie będzie miała charakter wypłaty zysków w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych uzyskanych przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w okresie kiedy była transparentna podatkowo to kwota ta nie będzie stanowiła przychodu, stosownie do art. 13 ust. 1 Ustawy nowelizującej, z uwagi na fakt, że wcześniej podlegała opodatkowaniu na poziomie wspólników Spółki, tj. winna być systematycznie opodatkowywana w ciągu roku.

Przedmiotowa wypłata przez Spółkę Zatrzymanego zysku nie będzie wiązała się więc z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku Wspólnika będącego osobą prawną, niezależnie od tego, czy wypłaty dokona Spółka działająca w formie spółki komandytowej, czy też Spółka działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (po przekształceniu).

Tym samym wypłata Zatrzymanego zysku po przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie spowoduje powstania u wspólników przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

W kontekście procedowanego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, opisane wyżej zasady będą miały również zastosowanie do wspólnika, który przystąpił do spółki po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT i nabył w świetle powołanych wyżej regulacji prawo do wypracowanych wcześniej zysków.

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie pytań nr 1 i 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do wątpliwości Zainteresowanych dotyczących kwestii konieczności dokonania korekt podatku dochodowego w zamkniętych latach podatkowych, w którym Zatrzymany zysk został wypracowany oraz zapłaty odsetek od zaległości podatkowych należy wskazać, że w świetle wyżej wskazanych uregulowań i wyjaśnień przychód z udziału w spółce niebędącej osobą prawną powinien być rozliczany przez wspólników zgodnie z ich udziałem w zysku w danym momencie w czasie, czyli w ujęciu miesięcznym jak również na ostatni dzień roku podatkowego podlegającego rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Zmiana procentowa udziału poszczególnych wspólników spółki niebędącej osobą prawną po zamknięciu i rozliczeniu roku podatkowego nie wpływa na zamknięte lata podatkowe, nawet jeśli w spółce takiej zysk został zatrzymany i zostanie wypłacony wspólnikom według nowych proporcji. Zmiana udziałów wspólników nie powoduje też powstania zaległości podatkowej i nie wymaga korekt podatku lub zaliczek zapłaconych zgodnie z historyczną proporcją udziału w zysku. Ww. zmiany te mają bowiem wpływ tylko na rozliczenia na przyszłość.

Tym samym wspólnik spółki komandytowej był zobowiązany do rozliczania przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce komandytowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach spółki obowiązującego na moment uzyskania przychodów i poniesienia kosztów, a w przypadku zmiany wielkości prawa wspólnika do udziału w zyskach spółki komandytowej, wspólnik nie ma obowiązku korygowania swoich wcześniejszych rozliczeń w podatku dochodowym.

Ponadto opisane wyżej zasady będą miały również zastosowanie do wspólnika, który przystąpił do spółki po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT i nabył w świetle powołanych wyżej regulacji prawo do wypracowanych wcześniej zysków.

W związku z powyższym wypłata zysku spółki komandytowej na rzecz wspólnika będącego osobą prawną, zgodnie z udziałem aktualnym, nie spowoduje konieczności korekt podatku dochodowego zapłaconego w zamkniętych latach podatkowych, w których Zatrzymany zysk został wypracowany i opodatkowany zgodnie z Historycznym udziałem w zysku i nie spowoduje konieczności zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

W związku z powyższym stanowisko zainteresowanych w zakresie pytania nr 2 odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

T.P. (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) albo

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl